Lineaari-A-kirjoitus

Eyridiki Sellou | 5.10.2023

Sisällysluettelo

Yhteenveto

Lineaarinen A" on toistaiseksi koodaamaton kirjoitus, jota käytettiin muinaisella Kreetalla. Tämä käsikirjoitus koostui noin yhdeksästäkymmenestä merkistä ja ideogrammista. Oletetaan, että se kirjoitti minolaisten kieltä. Arthur Evans löysi tämän ja muiden muinaisten kirjoitusten jäänteet Kreetalta 1900-luvun alussa. Hän nimesi ne "kreetalaisiksi hieroglyfeiksi", "Lineaariseksi A:ksi" ja "Lineaariseksi B:ksi" niiden ulkonäön ja iän mukaan. Messarassa (eteläisellä Kreetalla) sijaitsevasta Haghia Triadan paikasta saatiin eniten kaiverrettuja savitauluja "Lineaari A:sta".

Lineaarisesta A-kirjoituksesta on selvästi johdettu kaksi kirjoitusasua: Kreetalla ja Kreikassa käytetty lineaarinen B-kirjoitus, jonka Michael Ventris tulkitsi 1950-luvulla ja jossa kirjoitetaan mykeneläistä kreikan murretta, sekä Kyproksen-Miinan kirjoitusasu, jota käytettiin Kyproksella. Jälkimmäinen on tulkitsematta, samoin kuin "lineaarinen A", joka olisi antanut "kyproslaisen tavun", joka on täydellisesti luettavissa ja jossa on kreikan kieli.

Lineaarinen A-kirjain on peräisin minolaiselta kaudelta, joka oli Kreetan sivilisaatio ennen kreikkalaisten hyökkäyksiä, noin 2000-1500 eaa. Sitä käytetään edelleen samaan aikaan kuin "Linear B", mutta satunnaisesti myös muissa kohteissa, erityisesti Kreetan eteläosassa.

Se kirjoitetaan yleensä vasemmalta oikealle, vaikka harvoin merkinnät ovatkin vastakkaiseen suuntaan. Lineaarisen A:n ISO 15924 -koodi on Lina.

Lineaariseksi A-kirjoitukseksi kutsuttu kirjoitus ilmestyy Kreetalle ensimmäisten minolaispalatsien aikaan, keskiminolaisen II kauden aikana (vuosien 1900 ja 1800 välillä tai vuosien 1800 ja 1700 eaa. välillä). Se säilyi minolaisen palatsihallinnon käytössä koko toisen palatsin ajan, myöhäismiinolaiseen IB-kauteen (noin 1550-1500 eaa.) ja ehkä jopa myöhäismiinolaiseen II-kauteen (noin 1450-1400 eaa.) asti.

Varhaisimmat "Lineaarin A" asiakirjat, eli ensimmäisten palatsien aikaan laaditut asiakirjat, ovat kaikki peräisin Faistoksen palatsista. Ne ovat vanhempia kuin ensimmäiset todistetut kreetankieliset hieroglyfikirjoitukset. Toisen Kreetan palatsien aika on lineaarisen A-kirjoituksen kulta-aikaa: tältä ajalta on peräisin suurin osa säilyneistä asiakirjoista, ja tältä ajalta on asiakirjojen levinneisyysalueen laajuus suurin. Lineaarisella A-kirjaimella kirjoitettuja asiakirjoja on löydetty Kreetalta, mutta myös Kykladoilta, Kytheralta ja Lakonialta.

Toisin kuin "lineaarin B" asiakirjat, "lineaarin A" asiakirjat eivät ole peräisin ainoastaan palatsikeskuksista: ne voivat olla peräisin Knossoksen tai Faistoksen kaltaisista palatseista, Tylissoksen kaltaisista kaupunkikeskuksista tai Káto Sýmin kaltaisista pyhäköistä. Niiden kontekstien moninaisuus, joista ne ovat peräisin, heijastelee todistettujen asiakirjatyyppien moninaisuutta, sillä "Lineaarista A" käytettiin sekä hallinnollisten että muiden kuin hallinnollisten asiakirjojen tallentamiseen, joista osa on selvästi uskonnollisia. Tämä on toinen merkittävä ero B-hyllyyn verrattuna.

Lineaari A" lakkasi olemasta käytössä, kun Knossoksen mykeneläinen hallinto syrjäytti minolaisten palatsien hallinnot MR II:ssa. Ainoastaan Knossoksesta peräisin olevaan maljakkoon, KN Zb 10, kaiverrettu "lineaarinen A"-merkintä voisi olla peräisin tältä ajanjaksolta.

On mahdollista, mutta tietämyksen nykytilanteessa mahdotonta todistaa, että ensimmäisen vuosituhannen kreikkalaisilla aakkosilla kirjoitettu kesäkreetalainen kieli juontaa juurensa lineaarisella A-kirjaimella merkitystä kielestä.

Käsikirjoitus löydettiin uudelleen 1900-luvun alussa jKr. Sir Arthur Evansin johtamien Knossoksen kaivausten aikana. Hän onnistui eristämään A-kirjaimen kahdesta muusta kreetankielisestä kirjoitusasusta, joiden kanssa se oli löydetty, nimittäin B-kirjaimesta ja kreetankielisestä hieroglyfikirjoituksesta. Nykyään lineaarisen A-kirjoituksen määrä on noin 1500. Yritykset tulkita niitä eivät ole onnistuneet lukuisista ehdotuksista huolimatta.

Lineaarisella A-kirjaimella kirjoitetut tabletit ovat paljon epäsiistimpiä kuin niiden myöhemmät lineaarisella B-kirjaimella kirjoitetut tabletit. Ne ovat pienempiä, eikä kirjoitusrivejä eroteta vaakaviivoilla. Niiden sisältöä ei myöskään järjestetä merkinnöillä, jotka merkitsevät joka kerta uuden rivin alun, vaan sen sijaan on tapana leikata sanat pois ja järjestää toimenpiteiden tulokset sinne, missä on tilaa, tarvittaessa hyllyn toiselle puolelle. Tämä tekee "lineaaristen A" -tablettien analysoinnista niin vaikeaa verrattuna "lineaarisiin B" -tabletteihin.

Lineaarinen A" on tunnettujen merkkien määrän perusteella tavukirjoitus, kuten "lineaarinen B". L. Godartin ja J. P. Olivierin viisiosainen kokoelma lineaarisen A:n merkkejä (GORILA) tarjoaa standardoidun esityksen lineaarisen A:n merkeistä: 178 yksinkertaista merkkiä on lueteltu (lukuun ottamatta monimutkaisia merkkejä ja murtolukuja), mutta monia merkkejä on havaittu vain kerran. Itse asiassa kirjoituksessa näyttää käytettävän säännöllisesti noin 90 merkkiä, joista suurin osa on "lineaarisessa B-merkissä".

Monet merkit ovatkin yhteisiä näille kahdelle kirjoitusasulle, joten on houkuttelevaa "lukea" Lineaari A:ta Lineaari B:n merkkien tunnetuista foneettisista arvoista. Yhteisiä sanoja on kuitenkin vain vähän, mutta nämä muutamat yhteiset sanat auttavat osittain vahvistamaan hypoteesin, jonka mukaan samankaltaisilla merkeillä on sama foneettinen arvo molemmissa kirjoitusmerkeissä. Esimerkiksi merkkien yhdistelmä, joka on luettavissa muodossa PA-I-TO, löytyy myös A-lukemistosta, ja se voisi tarkoittaa Phaestuksen kaupunkia.

Tämän mahdollisen foneettisen analogian jälkeen näiden kahden kirjoitusasun vertailu osoittaa eroja vokaalien käytössä: lineaarisessa B-kirjoituksessa esiintyy viisi vokaalia: a, e, i, o, u (ja vastaavat tavut: da, de, di, do, du jne.), kun taas lineaarisessa A-kirjoituksessa ovat yliedustettuina tavut, joissa on vokaalit a, i ja u. Tämän lisäksi lineaarisessa B-kirjoituksessa on viisi vokaalia: a, e, i, o, u (ja vastaavat tavut: da, de, di, do, du jne.). Tästä huolimatta on mahdollista, että siirryttäessä "lineaarisesta A:sta" lineaariseen B:hen joidenkin tavujen konsonanssi on muuttunut.

Syllabogrammien lisäksi on monia ideogrammiksi tai logogrammiksi tulkittuja merkkejä, jotka edustavat samoja kohteita kuin "B-linjassa" (esim. "ohra", "viini", "oliivit", "öljy" jne.). On myös monia maljakon muotoisia merkkejä

Merkkien repertuaari

Lineaarinen A" on edelleen tähän päivään asti tulkitsematta, koska löydetyt merkinnät ovat hyvin lyhyitä ja näyttävät olevan lähinnä hallinnollisia lipsahduksia. Lineaari A:n tunnettujen kirjoitusten kokonaismäärä on noin kahdeksantuhatta merkkiä, kun taas vakavaan tutkimukseen tarvittaisiin vähintään kolminkertainen määrä; vertailun vuoksi mainittakoon, että Ventris tulkitsi lineaari B:n kolmestakymmenestätuhannesta merkistä.

Viime vuosisadan aikana on tehty monia ehdotuksia aakkosten tulkitsemiseksi, mutta yksikään niistä ei ole vielä saavuttanut tiedeyhteisön yksimielisyyttä. Useimmat niistä perustuvat oletukseen, että A-linjan merkit voidaan lukea B-linjan vastaavien merkkien foneettisilla arvoilla (vain yhteisten merkkien osalta, sillä A-linjassa on monia merkkejä, joilla ei ole vastinetta B-linjassa). Tähän menetelmään on kuitenkin suhtauduttava varovaisesti, sillä samankaltaisilla merkeillä ei välttämättä tarvitse olla samaa arvoa molemmissa viivoissa, kuten käy ilmi latinalaisen ja kyrillisen aakkoston vertailusta, jossa merkit В, С, H, P, Х ja {YУ} ovat samoja, mutta niille on annettu eri arvot.

Usein esitetään hypoteesi, jonka mukaan ne kuuluvat suureen indoeurooppalaisten kielten perheeseen, mutta se ei perustu vankkoihin argumentteihin.

On myös ehdotettu, että se kuuluisi seemiläiseen kieliperheeseen (ks. jäljempänä).

Joka tapauksessa, jos "lineaarin A" foneettinen arvo on sama kuin "lineaarin B", transkriboitu kieli ei ole kreikkaa.

Muu, lähinnä tilastollinen työ on johtanut joihinkin hypoteeseihin:

Nämä tekijät jäävät kuitenkin toistaiseksi hypoteeseiksi.

Paikkojen nimet

On nimiä, jotka, kun "lineaarisen A:n" merkit luetaan yhdessä niiden "arvon" kanssa "lineaarisessa B:ssä", vastaavat enemmän tai vähemmän tarkasti "lineaarisessa B:ssä" tunnistettuja ja todistettuja paikkoja:

On kuitenkin huomattava, että kahden viimeisen paikan osalta "lineaarisen A:n" ja "lineaarisen B:n" muodot eroavat toisistaan vokaalien osalta. Todennäköisyys, että ne edustavat ehdotettuja sijainteja, on kuitenkin suuri.

Lineaarin A votiivimuodoissa DI-KI-TE (joka esiintyy useissa eri muodoissa: JA-DI-KI-TE-TE, A-DI-KI-TE jne.) Dicté-vuorella (joka esiintyy lineaarissa B muodossa di-ka-ta-de ja di-ka-ta-jo) ja I-DA Ida-vuorella (jälkimmäinen tunnistus ei kuitenkaan ole yksimielinen, koska kaikkia ei ole mahdollista tunnistaa) ovat hyvin uskottavia. ) Mount Dicté -vuorella (lineaarisessa B:ssä di-ka-ta-de ja di-ka-ta-jo) ja I-DA Mount Ida -vuorella (viimeksi mainittua tunnistetta ei kuitenkaan hyväksytä yksimielisesti, koska I voi olla etuliite, kuten parissa DA-MA-TE ja I-DA-MA-TE).

Monia muitakin toponyymejä löytyy "B-linjasta": a-mi-ni-so (Amnisos), a-pa-ta-wa (Aptara), ku-do-ni-ja (Kudonia), e-ko-so (Aksos), ru-ki-to (Lyktos), ka-ta-no (Kantanos) jne., mutta niiden tunnistaminen "A-linjasta" peräisin oleviin merkkiryhmiin ei ole varmaa.

Matemaattisen kielen termit

Joidenkin sanojen merkitys voidaan päätellä kontekstuaalisten elementtien perusteella. Erityisesti yksi yleisimmistä sanoista, KU-RO, sijaitsee taulun lopussa, ja sen numero on laskettu yhteen edellisten rivien numeroiden kanssa. Sen on siis tarkoitettava "kokonaisuutta" tai jotakin termiä kuten "yhteenveto, tasapaino, kasautuminen, kokonaisuus". Jotkut ovat ehdottaneet yhteyttä seemiläiseen termiin *kwl "kaikki". Mutta on tehty myös muita yhteyksiä: etruskilaisen churu-sanan kanssa, jolla on samankaltainen merkitys, tai proto-indoeurooppalaisen juuren *kwol 'kääntyä' kanssa metateesin kautta. Tällä termillä ei ole mitään tekemistä "Lineaari B:n" (to-so) vastaavan termin kanssa, mikä tukee ajatusta, että "Lineaari A:n" transkriboima kieli eroaa olennaisesti "Lineaari B:n" transkriboimasta kielestä.

Termi KI-RO, joka esiintyy usein samankaltaisissa yhteyksissä kuin KU-RO, on todennäköisesti myös kirjanpitotermi ja

Desimaalijärjestelmässä (joka on yhteinen lineaariselle A-, hieroglyfiselle ja lineaariselle B-järjestelmälle) monet merkit edustavat numeerisia murtolukuja, jotka on koodattu kirjaimilla: J, E, F, F, K, X, A jne:

*707

*704

*732

*705

Yksi opettavaisimmista murtolukujen arvoja käsittelevistä kirjoituksista on HT Zd 156 (joka on löydetty Haghia Triadan huvilan seinältä), jossa esiintyy seuraava sekvenssi

*319 1 *319 1J *319 2E *319 3EF TA-JA K

Se voidaan nähdä geometrisena järjen sarjana 3

Jos TA-JA on numeron 5 termi, kuten ehdotettiin, voidaan olettaa, että TA-JA+K = 81.

Votiivimuodot

Vaikka lineaarinen A-kirjain on kirjoitettu pääasiassa tauluihin, se on kaiverrettu myös votiiviesineisiin, joilla on selvästi vähemmän hyödyllinen, mutta todennäköisesti uskonnollinen merkitys. Tällaisissa merkinnöissä esiintyy usein merkkijono, jossa on jonkin verran vaihtelua: A-SA-SA-SA-RA, myös YA-SA-SA-SA-RA-ME, josta emme tiedä, onko se titteli, jumala tai jumalatar vai jopa rukous.

Hiljattain Olivier Samsonin artikkelissa, jossa hän käytti monisekvenssikohdistusta Votive Form -lomakkeessa, ehdotettiin, että lineaari A on minolaista kreikkaa ja että seemiläiset jumaluudet ovat vaikuttaneet siihen. Artikkelissa on seuraava käännös:

Antiikin kreikkalaisissa seremonioissa juomat olivat yleisiä, ja oliiviöljy oli yleinen ainesosa. Mahdollisesti jumaluus SA-RA-ME vastaa seemiläistä jumalatarta, napa-Asheraa (heprea, yksikkö: As'era). Jumaluutta kutsutaan joskus I-DA-MI:ksi ( kreikaksi δαίμων ).

Muita ehdotuksia sanojen tunnistamiseksi

Muista yrityksistä tunnistaa merkkiryhmiä on keskusteltu. Merkit MA+RU on merkitty ligatuurilla, mikä viittaa siihen, että se viittaa "villaan", mikä viittaa sen klassisen kreikan synonyymiin ὁ μαλλός (yllättävä assonanssi tässä minolaisessa vokaalissa.). MA+RU on havaittu sumerilaisen bar-LU:n kanssa, jonka tarkka merkitys on "parhaiden villojen kokoaminen" ja joka sisältää sumerilaisen logogrammin bar "fleece" (tosin tämä monimerkityksinen merkki tarkoitti myös "ulkopuolista", "sisälmyksiä", "vierasta", "avointa" jne.). Vastaavasti toinen merkkien RU+YA välinen ligatuuri, jonka mahdollinen merkitys on "granaattiomena" (suurelle minolaiselle jumalattarelle omistettu hedelmä, kuten unikko, jonka siemenillä oli erityinen merkitys Persefonen myytissä), tuo mieleen klassisen kreikan ἡ ῥοιά (hê rhoiá) "granaattiomenapuu, granaattiomena".

Seemiläinen hypoteesi

Hollantilainen historioitsija ja arkeologi Jan Best ehdotti, että lineaarinen A-kieli kuului seemiläiseen kieliperheeseen. Jo mainitussa ilmaisussa A-SA-SA-RA hän löysi seemiläisen jumalattaren Asheran, jonka kultti liittyi hänen mukaansa minolaiseen labrysiin. Hän haluaa myös erottaa votiivimuodon A-TA-NŪ-TĪ 'olen antanut' sanoiksi, jotka muistuttavat luoteissemiittisiä murteita, kuten ugaritia, foinikia jne.

Termi KU-RO, "total", on lähellä semiittisen *kwl:n synonyymiä termiä. Lisäksi yhdessä Haghia Triadasta löydetyssä korpuksen tabletissa (HT 31) on luettelo erityyppisistä astioista, joilla on nimet, joista jotkut (jos niitä luetaan "lineaarisen B:n" foneettisten arvojen kanssa) muistuttavat vahvasti samankaltaisia nimiä seemiläisestä maailmasta. Nämä esimerkit ovat kuitenkin yksittäisiä, ja joka tapauksessa alusten nimet voivat olla pelkkiä lainoja toisesta kielestä.

Indo-Iranin hypoteesi

Ranskalaisen tutkijan, Hubert La Marlen, vuodesta 1996 lähtien julkaisemassa työssä kehitettiin erilaisia mutta yhteneviä menetelmiä kielen tulkitsemiseksi, jotka perustuivat sekä itäisen Välimeren pronssikauden kirjoitusmerkkien vertailevaan epigrafiaan että yhteisten merkkien esiintymistiheyteen, ja ne johtivat indoeurooppalaisen kielen indoiranilaiseen haaraan liittyvän kielen perustan tunnistamiseen. Tämän tulkinnan mukaan kyseessä ei ole agglutinatiivinen kieli vaan indoeurooppalaistyyppinen taivutuskieli, kuten italialaisen koulukunnan tutkijat olivat jo 1940-luvun lopulla olettaneet. Periaatteessa päätteet eivät olisi niinkään eronneet B-linjan päätteistä, vaikka ne eivät olekaan yksityiskohdiltaan kreikankielisiä. H. La Marle esitteli työnsä tuloksia luennoillaan Kreetan yliopiston historian ja arkeologian tiedekunnassa (Rethymnon) ja useissa kansainvälisissä kokouksissa.

Lähteet

  1. Lineaari-A-kirjoitus
  2. Linéaire A
  3. Pour la correspondance entre chronologie relative et chronologie absolue, voir Treuil et al. 1979, p. 30-35.
  4. ^ a b Ω is a hapax legomenon, and no researcher has yet determined a value for Y.
  5. ^ Beginning date refers to first attestations, the assumed origins of all scripts lie further back in the past.
  6. a b c d e Castrén, Paavo & Pietilä-Castrén, Leena: ”Lineaarikirjoitus”, Antiikin käsikirja, s. 305–306. Helsinki: Otava, 2000. ISBN 951-1-12387-4.
  7. a b c d Packard, David W.: Minoan Linear A, s. 19–25. University of California Press, 1974. ISBN 0520025806. Teoksen verkkoversio.
  8. ^ Data de început se referă la primele atestări; originile presupuse ale tuturor manuscriselor se află mai în trecut.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato tarvitsee apuasi!

Dafato on voittoa tavoittelematon verkkosivusto, jonka tavoitteena on tallentaa ja esittää historiallisia tapahtumia puolueettomasti.

Sivuston jatkuva ja keskeytymätön toiminta on riippuvainen lahjoituksista, joita sinun kaltaisesi anteliaat lukijat tekevät.

Lahjoituksesi suuruudesta riippumatta auttaa jatkossakin tarjoamaan artikkeleita kaltaisillesi lukijoille.

Harkitsisitko lahjoituksen tekemistä tänään?