Claude-Adrien Helvétius

Eumenis Megalopoulos | 2023. jan. 25.

Tartalomjegyzék

Összegzés

Claude-Adrien Helvétius (kloʊd adriˈɑ̃ ɛlveɪˈsyüs), valójában nem latinosított formában Claude-Adrien Schweitzer († 1771. december 26. Párizsban vagy vidéki birtokán, a Château de Voré-ben) a felvilágosodás szenzualista és materialista francia filozófusa volt. Anne-Catherine de Ligniville Helvétius szalonénekesnő férje volt.

Származás és fiatalság

Dédapja, Johann Friedrich Helvétius (1630-1709) eredetileg Köthenből (Anhalt) származott. 1649 körül a hollandiai Harderwijkben tanult orvosnak, majd III. (Oraniai) Vilmos személyes orvosa lett. Fia, Jean Adrien Helvétius (1662-1727) szintén orvos volt. Párizsba ment. Fia, Jean Claude Adrien Helvétius (1685-1755), Claude-Adrien apja, a királynő személyi orvosává lépett elő. Ez biztosította a család felemelkedését az abszolutista feudális társadalom uralkodó köreibe. Claude-Adrien édesanyja Geneviève Noëlle de Carvoisin (1690-1767) volt.

Szülei egyetlen fiaként az 1715-ben született Claude-ot gondozták és elkényeztették. A felvilágosodás gondolkodói - Fontenelle és Voltaire - versengtek e koraérett, ragyogóan tehetséges, ígéretes ifjú mentorálásáért. Sugárzó jelenléte és páratlan táncos, aki az érzékek tombolásában élte át fiatalkorát, de ugyanakkor igyekezett kapcsolatot teremteni a szellemi élettel. Abban az időben, amikor Helvétius még jezsuita növendékként járt iskolába, állítólag egy este a nagyoperában egy híres szólótáncosnő maszkjában jelent meg. Ez a merész szökés elárulja a természet és a sors által egyaránt elkényeztetett ifjú biztonságérzetét és rendíthetetlen önérzetét.

Claude-Adrien Helvétius rendszeres látogatója volt a Pierre-Joseph Alary (1689-1770) és Charles Irénée Castel de Saint-Pierre által alapított Club de l'Entresol szombati vitakörének, amely 1720-tól (illetve 1724-től) 1731-ig tartott Charles-Jean-François Hénault (1685-1770) párizsi Place Vendôme félemeleti lakásában.

1751 augusztusától Anne-Catherine de Ligniville Helvétius felesége volt, akinek szülei Jean Jacques de Ligniville d'Autricourt (1694-1769) és Charlotte de Soreau (1700-1762 körül) voltak. Claude-Adrien Helvétiusnak és Anne-Catherine de Ligniville-nek két gyermeke született: Elisabeth-Charlotte és Geneviève-Adelaide (1754-1817).

A naplók, amelyeket csak 1907-ben adtak ki, mély betekintést nyújtanak ebbe az ifjúkori korszakba. "Belőlük szól a mitológiai hasonlatokban és képekben tükröződő szenvedélyes érzékiség kultusza." (Werner Krauss)

Bernard le Bovier de Fontenelle nagy hatással volt Helvétius további fejlődésére. Helvétius rajta keresztül már korán megismerte John Locke Kísérlet az emberi értelemre című művét és Dubos abbé esztétikai írásait. Helvétius De l'esprit (A szellemről) című fő művét az erotikus kérdésekben tanúsított szélsőséges tolerancia jellemzi.

Az általános adó bérlője és a királynő kamarása

Helvétiust apja a pénzügyi pályára szánta, aki megvásárolta neki a Ferme générale, a főadóhivatalnok tisztségét, amelyet 1738-ban, 23 éves korában vállalt el. "A hivatal olyan hatalmas jövedelemmel járt, hogy Helvétius megengedhette magának, hogy harminchat évesen lemondjon, és uradalmi főúrként visszavonuljon voréi birtokaira." (Werner Krauss). Helvétius lemondása után is fenntartotta a kapcsolatot a legmagasabb körökkel, mivel a királynő kamarása lett.

A felvilágosodás főszereplője, a házasság

Ideje nagy részét azonban tanulmányainak szentelte. Szoros kapcsolatban állt a felvilágosodás más gondolkodóival, mint Jean Baptiste le Rond d'Alembert, Denis Diderot, Paul Heinrich Dietrich von Holbach, és gyakori vendége volt Charles de Secondat, Montesquieu bárónak a Château de la Brède-ben.

Deffand márkiné szalonjában találkozott unokahúgával, Anne-Catherine de Ligniville-lel. 1751-ben házasodtak össze, és Minette, ahogy Anne-Catherine-t hívták, a nagynénje halála után közel 50 évig vezette nagynénje egykori szalonját, a későbbi cercle d'Auteuil-t (Auteuil kör), ahol a kor nagyjai megfordultak.

A De l'esprit botrány

A De l'esprit 1758-ban Párizsban királyi nyomdai kiváltsággal, avec approbation et privilege du roi címmel jelent meg, de névtelenül. Helvétius személyesen ajándékozott egy példányt a királyi családnak. Az Államtanács ennek ellenére visszavonta a nyomdai engedélyt. A teljes kiadást elkobozták. Helvétiusra nyomást gyakoroltak, hogy vonja vissza, és a kezdeti vonakodás után engedett. Nem érezte magát mártírnak, és úgy vélte, hogy az intelligens olvasók úgyis felismerik a visszavonás semmisségét. A jezsuiták, a Sorbonne és a pápa támadásai Helvétiust személyes üldöztetéssel is fenyegették, de jó kapcsolatainak köszönhetően ezt sikerült elhárítania. Így Christophe de Beaumont párizsi érsek volt az, aki 1758. január 23-án mandátumot adott ki, amelyet a párizsi parlament arretuma követett, majd 1759. január 30-án következett az indexálás XIII. Kelemen pápa által.

Későbbi élet

Helvétiusnak sikerült megőriznie jó kapcsolatait az udvarral. 1764-ben Angliába és - hivatalos megbízásból - Poroszországba utazott, ahol II. Frigyes udvarában megtisztelő fogadtatásban részesült. Franciaország és Poroszország a hétéves háború óta ellenségek voltak, de a francia kormány meg akarta vizsgálni a kapcsolatok javításának lehetőségeit.

Hazatérése után Helvétius Párizsban élt, ahol 1771. december 26-án meghalt. Nem sokkal halála előtt, 1770 decemberében elbocsátották a vele baráti kapcsolatban álló Étienne-François de Choiseul főminisztert.

Helvétius 1771-ben bekövetkezett haláláig Paul Henri Thiry d'Holbach nemcsak gyakori vendége volt Helvétiusnak a Château de Voré-ban (Collines des Perches, Loir-et-Cher) vagy a rue Sainte-Anne-on lévő párizsi lakásában, hanem életre szóló barátságot is kötöttek.

Jérôme Lalande-dal együtt Helvétius egy filozófus páholy alapításának tervét készítette el, de nem érte meg a "Neuf Sœurs" megépítését. Halála után Madame Helvétius lett a hozzá tartozó női páholy nagymestere. Ezek a szabadkőművesek az első két "Johannisfesztet" 1776-ban és 1777-ben az Auteuil-i ház parkjában ünnepelték. Voltaire a Dictionnaire philosophique-ban ezt írta Helvétiusról: "Szerettem az Esprit szerzőjét". Amikor Voltaire-t 1778. április 7-én felvették ebbe a páholyba, a különleges megtiszteltetés jeléül Helvétius szabadkőműves ruháját kapta.

Episztemológia

Helvétius határozottan szenzualista és materialista, akire nagy hatással volt John Locke. Minden eszmét a külső tárgyaknak az egyes ember érzékszerveire gyakorolt benyomására vezet vissza. Helvétius az anyag érzékenységéből indul ki. Nagy nehezen magyarázta meg az élettelen anyagból az élettelenbe való átmenetet.

Etika

Minden tevékenység a veleszületett önszeretetből, az érzéki gyönyörre való törekvésből és az érzéki kellemetlenségektől való irtózásból ered. A hasznosság határozza meg a cselekedetek értékét; de mivel a hasznosság és a kár relatív fogalmak, nincsenek szükségszerűen jó vagy rossz cselekedetek. A megvilágosodott egoista felismeri, hogy mindenki boldogsága az ő személyes boldogságának előfeltétele.

Politikai elmélet

A felvilágosodás filozófusa, Helvétius minden ember alapvető egyenlőségéből indul ki, és így nemcsak a nemesség minden igényét utasította el, hanem a nők egyenjogúsága mellett is kiállt. Miközben elismeri a tulajdonhoz való jogot, túllép a polgári társadalom szellemi felkészültségén. Az egyenlőtlenségeket szigorú öröklési joggal igyekezett korlátozni.

Vallás

Helvétius a szigorú ateizmus híve. Az Istenben és a lélekben való hit annak az eredménye, hogy az ember képtelen megérteni a természet törvényeit. A vallás, különösen a katolikus vallás, szándékosan tartja az embereket a tudatlanságnak ebben az állapotában az uralom érdekében. Sok kortársával ellentétben Helvétius a vallást nem a stabilitás tényezőjének, hanem a politikai rendet fenyegető veszélynek tekinti. Az emberről... című műve hetedik részének 2. fejezetének címe így hangzik: "A vallásos szellemről, amely elpusztítja a törvényhozás szellemét". Helvétius e romboló hatás okát a "pap érdekében" látja: "A tétlen állam nagyravágyó: gazdag és hatalmas akar lenni, és csak úgy válhat azzá, ha megfosztja a hivatalnokságot tekintélyétől, a népeket pedig tulajdonuktól. Mindkét dolog megszerzése érdekében a papok a vallást egy kinyilatkoztatásra alapozták, és annak értelmezőinek nyilvánították magukat. Ha valaki egy törvény értelmezője, akkor azt a saját maga szerint változtatja meg. Így hosszú távon az ember a szerzőjévé válik." E és sok hasonló kijelentés ellenére Helvétius nem éppen a papi csalás elméletével válaszol minden vallás eredetének kérdésére; a vallást az emberek boldogságra való törekvéséből magyarázza magának. Művének számos fejezetében Helvétius minden vallási intolerancia ellenzőjének és a polgári állam jogalkotásában a tolerancia bajnokának bizonyul.

Jean-Jacques Rousseau De l'esprit című művének egy példányához fűzött széljegyzetei fennmaradtak. A Helvétiust ért üldözések miatt Rousseau tartózkodott a nyilvános kritikától. Anélkül, hogy Helvétius nevét említette volna, az Émile-ban foglalkozott vele. Rousseau különösen azt tagadta, hogy az ítéletalkotás az érzékelésnek tulajdonítható.

Denis Diderot elutasította a tehetségbeli különbségek nevelésre és környezetre való visszavezetését.

A francia forradalom idején a forradalmárok ateistákra és deistákra oszlottak. A jámbor Maximilien de Robespierre elintézte, hogy Helvétius Versailles-ban álló mellszobrát megsemmisítsék.

A korai kommunista François Noël Babeuf 1795-ben a börtönben tanulmányozta Helvétiust. Helvétius jelentőségét az utópisztikus szocializmus számára már Karl Grün is felismerte (Die soziale Bewegung in Frankreich und Belgien. Darmstadt 1845).

A 19. század irodalmára Stendhalra a legnagyobb hatást Helvétius gyakorolta.

A Német ideológiában Marx és Engels igyekezett megindokolni, hogy Helvétius és Holbach "hasznosság- és kizsákmányoláselmélete" miért nem közvetlenül gazdasági jelleget, hanem inkább filozófiai elmélet státuszt ölt. A marxisták közül különösen Georgij Valentyinovics Plehanov foglalkozott intenzíven Helvétiusszal. 1896-ban jelent meg Holbach, Helvétius és Marx című tanulmánya. Az orosz marxistáknak a 18. századi francia materialistákkal szembeni preferenciája - amint arra Anton Pannekoek Lenin mint filozófus című könyvében rámutatott - hasonló társadalmi viszonyokra vezethető vissza. Oroszországban is sürgető feladat volt a feudalizmussal való szembenézés.

1764 januárjában felvették a Porosz Tudományos Akadémia külföldi tagjává.

Források

 1. Claude-Adrien Helvétius
 2. Claude Adrien Helvétius
 3. Ian Cumming, Helvetius: His Life and Place in the History of Educational Thought, Routledge, 2013, S. 7.
 4. Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne, 1843, Vol. 19, S. 90 [1]
 5. Gerhard Rudolph: Helvétius, Claude-Adrien. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 567 f.
 6. ^ Ian Cumming, Helvetius: His Life and Place in the History of Educational Thought, Routledge, 2013, p. 7.
 7. ^ Ian Cumming, Helvetius: His Life and Place in the History of Educational Thought, Routledge, 2013, pp. 115–132.
 8. ^ Helvetius, Adriaan in Biographisch woordenboek der Nederlanden, vol 8, (1867), p. 509.
 9. ^ Ian Cumming, Helvetius: His Life and Place in the History of Educational Thought, Routledge, 2013, p. 7.
 10. ^ Dizionario di musica, di A. Della Corte e G. M. Gatti, Paravia, 1956, pag. 88
 11. ^ a b c Martyn Lyons, Storia della lettura e della scrittura nel mondo occidentale, traduzione di Guido Lagomarsino, Editrice bibliografica, pp. 178 e 180.
 12. ^ Helvétius, De l'Esprit IV, 3 Marabout Université Paris 1973, p.395
 13. Helvetius est la traduction en latin de Schweitzer, « Suisse »
 14. Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne, 1843, Tome 19, page 90 [1]
 15. Georges Poisson, « Les Oudry de Voré », Cahiers Saint-Simon, vol. 31, no 1,‎ 2003, p. 130-131 (lire en ligne, consulté le 30 juin 2021)
 16. Portrait par Élisabeth Vigée Le Brun

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?