Dante Alighieri

Eumenis Megalopoulos | 2023. márc. 8.

Tartalomjegyzék

Összegzés

Dante Alighieri, vagy Alighiero, keresztnevén Durante di Alighiero degli Alighieri, vagy más néven Dante, az Alighieri családból származó Dante (Firenze, 1265. május 14. és június 13. között - Ravenna, 1321. szeptember 13. és 14. között éjszaka) olasz költő, író és politikus.

A "Dante" név Jacopo Alighieri tanúsága szerint Durante hipokorizmusa; az iratokban az Alagherii vagy a gentilizio de Alagheriis patrónusnév követte, míg az "Alighieri" változat csak Boccaccio megjelenésével honosodott meg.

Az olasz nyelv atyjának tartják; hírnevét a Comedia szerzőségének köszönheti, amely Isteni komédia néven vált híressé, és amelyet általánosan az olasz nyelv legnagyobb művének és a világirodalom egyik legnagyobb remekművének tartanak. A Dolce stil novo líráján átszűrt középkori kultúra kifejezője, a Commedia egyben az emberi üdvösség allegorikus hordozója is, amely a kárhozottak drámáinak, a tisztítótűz büntetéseinek és az égi dicsőségeknek az érintésével valósul meg, így Dante az erkölcs és az etika keresztmetszetét kínálja az olvasónak.

Dante fontos nyelvész, politikai teoretikus és filozófus volt, aki az emberi tudáson belül mozgott, és mélyen meghatározta a következő évszázadok olasz irodalmát és magát a nyugati kultúrát, olyannyira, hogy a "Sommo Poeta" vagy par excellence a "Költő" becenevet kapta. Dante, akinek földi maradványai a Camillo Morigia által 1780-ban épített ravennai sírboltban nyugszanak, az olasz nyelv terjesztésének legfőbb szerve, a Dante Alighieri Társaság nevének köszönhetően Olaszország egyik szimbólumává vált a világban, míg a kritikai és filológiai tanulmányokat a Dante Társaság tartja életben.

Origins

Dante születési dátuma nem ismert pontosan, bár általában 1265 körülre teszik. Ezt a dátumot a Vita novában és az Inferno canticájában található egyes önéletrajzi utalások alapján állapítják meg, amely a Nel mezzo del cammin di nostra vita című híres verssel kezdődik. Mivel az ember életének közepe Dante számára a harmincötödik életév, és mivel a képzeletbeli utazás 1300-ban játszódik, következésképpen 1265-re datálható. A kritikusok lucubrációin kívül ezt a hipotézist Dante egyik kortársa, Giovanni Villani firenzei történetíró is alátámasztja, aki Nova Cronica című művében arról számol be, hogy "ez a Dante száműzetésben halt meg Firenze községben, körülbelül 56 éves korában": ez a bizonyíték megerősítené ezt az elképzelést. A Paradicsom egyes versei arra is utalnak, hogy az Ikrek jegyében, tehát május 14. és június 13. között született.

Ha azonban születésének napja nem is ismert, a keresztelésének napja biztos: 1266. március 27., nagyszombat. Ezen a napon az abban az évben születetteket ünnepélyes közös szertartás keretében vitték a szentelt vízhez. Dantét a Durante névvel keresztelték meg, amely később Dantévá szinkópálódott, egy ghibellin rokonának emlékére. Klasszikus utalásokkal terhes az a legenda, amelyet Giovanni Boccaccio az Il Trattatello in laude di Dante című művében mesél el a költő születéséről: Boccaccio szerint Dante édesanyja nem sokkal Dante születése előtt látomást látott, és azt álmodta, hogy egy nagyon magas babérfa alatt, egy hatalmas, forrásból csobogó rét közepén áll az újszülött Dantéval együtt, és látta, hogy a gyermek kinyújtja kis kezét a levelek felé, eszik a bogyókat, és pompás pávává változik.

Dante az Alighieri családhoz tartozott, amely a firenzei társadalmi eliten belül másodrangú család volt, amely az elmúlt két évszázadban bizonyos gazdasági jólétre tett szert. Bár Dante azt állítja, hogy családja az ókori rómaiaktól származik, a legtávolabbi rokon, akit említ, az ükapja, Cacciaguida degli Elisei, egy firenzei, aki 1100 körül élt, és a második keresztes hadjárat lovagjaként III. konrád császár kíséretében szolgált.

Ahogy Arnaldo D'Addario a Dante enciklopédiában rámutat, az Alighieri család (amely ezt a becenevet Cacciaguida feleségének családjától vette át) az érdemrendes nemesi státuszból egy gazdag, de társadalmilag kevésbé tekintélyes családba került. Dante apai nagyapja, Bellincione valójában köznemes volt, és egy köznemes vette feleségül Dante nővérét. Bellincione fia (és Dante apja), Aleghiero vagy Alighiero di Bellincione a compsor (pénzváltó) foglalkozást űzte, amellyel sikerült méltóságteljes illemet biztosítania nagy családja számára. A luccai egyházmegyei levéltárban őrzött két pergamen felfedezésének köszönhetően azonban megtudhatjuk, hogy Dante apja szintén uzsorás lett volna (ez adta a veszekedés okát Alighieri és barátja, Forese Donati között), és a firenzei udvarban betöltött igazságügyi prokurátori tisztsége révén gazdagodott meg. Ő is guelf volt, de politikai ambíciók nélkül: ez az oka annak, hogy a ghibellinek a montaperti csata után nem száműzték őt, mint más guelfeket, mivel nem tartották veszélyes ellenfélnek.

Dante édesanyját Bella degli Abatinak hívták, Durante Scolaro lánya volt, aki egy fontos helyi ghibellin család tagja volt. Fia, Dante soha nem említette őt írásaiban, így nagyon kevés életrajzi információval rendelkezünk róla. Bella meghalt, amikor Dante öt vagy hat éves volt, és Alighiero hamarosan, talán 1275 és 1278 között, újraházasodott Lapa di Chiarissimo Cialuffival. Ebből a házasságból született Francesco és Tana Alighieri (Gaetana), valamint valószínűleg - de lehet, hogy ő is Bella degli Abati lánya volt - egy másik lány, akiről Boccaccio úgy emlékezik meg, mint a firenzei bandita Leone Poggi feleségéről és barátja, Andrea Poggi anyjáról. Úgy vélik, hogy Dante utal rá a Vita nuova (Új élet) XXIII. fejezetének 11-12. részében, ahol "fiatal és szelíd, propinquissima sanguinitade congiunta" nőnek nevezi.

Szellemi képzés

Dante neveltetéséről nem sokat tudunk. Minden valószínűség szerint a korának megfelelő oktatási pályát követte, amely egy grammatikus (valószínűleg doctor puerorum néven is ismert) képzésén alapult, akinél először a nyelv alapjait sajátította el, majd a középkori oktatás alappillérét jelentő szabad művészeteket tanulta: egyrészt aritmetikát, geometriát, zenét, csillagászatot (dialektikát, grammatikát és retorikát (trivium). Amint a Convivio II, 12, 2-4-ből is kiderül, a latin nyelv mint a tudás közvetítőjének fontossága alapvető fontosságú volt a diák oktatásában, hiszen a ratio studiorum alapvetően egyrészt Cicero és Vergilius, másrészt a középkori latin nyelv olvasásán alapult (különösen Arrigo da Settimello).

A hivatalos oktatást ekkor "informális" kapcsolatok kísérték a kulturális ösztönzőkkel, amelyek hol a magas városi körökből, hol a külföldi utazókkal és kereskedőkkel való közvetlen kapcsolatból érkeztek, akik származási országuk filozófiai és irodalmi újdonságait hozták be Toszkánába. Danténak az 1880-as években volt szerencséje találkozni Ser Brunetto Latini firenzei politikussal és tudóssal, aki éppen akkor tért vissza hosszú franciaországi tartózkodásából, amelyet a Köztársaság követeként és politikai száműzöttként töltött. Ser Brunetto tényleges hatását a fiatal Dantéra Francesco Mazzoni tanulmányozta. Mindkét filológus tanulmányában megpróbálta keretbe foglalni a Tresor szerzőjének örökségét a fiatal polgártárs szellemi formálódására. Dante a maga részéről meghatottan emlékezett vissza Latini alakjára a Commediában, megjegyezve emberségét és az iránta érzett szeretetet:

Ezekből a versekből Dante egyértelműen kifejezte az irodalom "polgári", a polgári hasznosság értelmében vett megbecsülését. Valóban, a közösség, amelyben a költő élt, halála után is ápolja emlékét. Umberto Bosco és Giovanni Reggio egyébként hangsúlyozzák az analógiát Dante üzenete és a Brunetto által a Tresorban kinyilvánított üzenet között, amint az a mű Bono Giamboni általi toszkán vulgarizálásából is kiderül.

Dante, szeretett Beatricéje halála után (valamikor 1291 és 1294 között)

Egyes kritikusok úgy vélik, hogy Dante Bolognában maradt. Giulio Ferroni is biztosnak tartja Dante bolognai tartózkodását: "Enrichetto delle Querce jegyző bolognai emlékiratában (helyi nyelvi formában) a Non mi poriano già fare ammenda című szonettről tanúskodik: ezt a körülményt szinte biztos jelnek tekintik arra nézve, hogy Dante e dátum előtt Bolognában tartózkodott". Mindketten úgy vélik, hogy Dante a bolognai egyetemen tanult, de erre nincs bizonyíték.

Ehelyett nagyon valószínű, hogy Dante 1286 és 1287 nyara között Bolognában tartózkodott, ahol találkozott Bartolomeo da Bolognával, akinek az Empireo teológiai értelmezéséhez Dante részben csatlakozik. A párizsi tartózkodással kapcsolatban azonban több kétely is felmerül: a Paradiso egyik passzusában (Che, Vico de li Strami, sylogizzò invidïosi veri olvasva) Dante utal a Rue du Fouarre-ra, ahol a Sorbonne előadásait tartották. Ez arra késztetett néhány kommentátort, hogy - pusztán feltételezések alapján - azt gondolják, hogy Dante 1309 és 1310 között valóban Párizsba utazhatott.

Dante is részt vehetett a népi líra körül kialakult élénk irodalmi kultúrában. Az 1360-as években érkeztek meg Toszkánába a "szicíliai iskola" első hatásai, a II. sváb Frigyes udvara körül kialakult költői mozgalom, amely a provence-i líra szerelmi témáit dolgozta fel. A toszkán irodalmárok Giacomo da Lentini és Guido delle Colonne lírájának hatására olyan lírát fejlesztettek ki, amely az udvari szerelem, de a politika és a polgári elkötelezettség felé is orientálódott. Guittone d'Arezzo és Bonaggiunta Orbicciani, az úgynevezett sziculo-toszkán iskola fő képviselői, a firenzei Chiaro Davanzati személyében követőt találtak, aki az új költői kódexet városának falain belül is meghonosította. Éppen Firenzében azonban néhány fiatal költő (élükön a nemes Guido Cavalcantival) kifejezte ellenérzését a sziculo- toszkánok stiláris és nyelvi bonyolultságával szemben, és ehelyett egy édesebb és szelídebb líraiságot, a dolce stil novo-t hirdette.

Dante ennek az irodalmi vitának a közepén találta magát: korai műveiben nyilvánvaló a kapcsolat (bár gyenge) mind Guittone és Bonagiunta toszkán költészetével, mind az egyszerűbb okcitán költészettel. Hamarosan azonban a fiatalember a stilnovista poétika diktátumaihoz kötődött, és ennek a változásnak kedvezett az idősebb Cavalcantihoz fűződő barátsága.

Házasság Gemma Donatival

Tizenkét éves korában, 1277-ben kötött házasságot Gemmával, Messer Manetto Donati lányával, akit később, 1285-ben, húszévesen vett feleségül. A házasságkötés ilyen fiatalon meglehetősen gyakori volt abban az időben; fontos ceremónia keretében történt, amelyhez hivatalos, közjegyző előtt aláírt okiratokat kellett aláírni. A család, amelyhez Gemma tartozott - a Donati - a késő középkori Firenze egyik legjelentősebb családja volt, és később a költővel szemben álló politikai frakció, a Fekete Gelfák viszonyítási pontjává vált.

A Boccaccio által összegyűjtött, majd a 19. században Vittorio Imbriani által átvett hagyomány szerint a kettejük házassága nem lehetett túl boldog. Dante valójában egyetlen verset sem írt a feleségéhez, és arról sincs adat, hogy az asszony ténylegesen jelen volt volna férje mellett a száműzetés idején. Mindenesetre a házasságból két fiú és egy lány született: Jacopo, Pietro, Antonia és egy lehetséges negyedik, Giovanni. A három biztos közül Pietro veronai bíró volt, és az egyetlen, aki folytatta az Alighieri családfát, mivel Jacopo az egyházi pályát választotta, míg Antonia Beatrice nővér néven apáca lett, nyilvánvalóan a ravennai olíviai zárdában.

Politikai és katonai kötelezettségvállalások

Nem sokkal házassága után Dante lovagként részt vett néhány katonai hadjáratban, amelyeket Firenze külső ellenségei ellen folytatott, többek között Arezzóban (Campaldinói csata, 1289. június 11.) és Pisában (Caprona bevétele, 1289. augusztus 16.). Később, 1294-ben tagja volt annak a lovagi küldöttségnek, amely az időközben Firenzében tartózkodó Anjou Károly Martell Károlyt (II. Anjou Károly fiát) kísérte. A politikai tevékenység az 1290-es évek elejétől kezdve, a köztársaság számára igen görcsös időszakban ragadta magával Dantét. 1293-ban lépett életbe Giano Della Bella Ordinamenti di Giustizia, amely kizárta az ősi nemességet a politikából, és lehetővé tette, hogy a polgárság is szerepet kapjon a köztársaságban, amennyiben egy Arte tagja volt. Dante nemesemberként egészen 1295. július 6-ig ki volt zárva a városi politikából, amikor is kihirdették a Temperamenti-t. Ezek a törvények visszaállították a nemesek jogát az intézményi szerepek betöltésére, feltéve, hogy beiratkoztak az Arte-okba. Dante tehát beiratkozott az Arte dei Medici e Spezialiba.

Politikai tisztségeinek pontos sora nem ismert, mivel az országgyűlések jegyzőkönyvei elveszett. Más források alapján azonban sikerült rekonstruálni tevékenységének nagy részét: 1295 novemberétől 1296 áprilisáig tagja volt a Néptanácsnak; tagja volt a "Savi" csoportjának, amely 1296 decemberében megújította a priorok - az egyes arte-k legmagasabb képviselői, akik két hónapig a köztársaság legfontosabb intézményi szerepét töltötték be - megválasztásának szabályait; 1296 májusától decemberéig tagja volt a Százak Tanácsának. Néha követként is kiküldték, például 1300 májusában San Gimignanóba. Eközben a firenzei Guelfin-párton belül igen komoly szakadás alakult ki a konzervatív és arisztokratikus politika hívei, a Donatiak által vezetett csoport (fekete guelfinek) és a mérsékelten népi politikát támogató csoport (fehér guelfinek) között, amelyet a Cerchi család vezetett. A szakadás, amelynek politikai és gazdasági okai is voltak (az ősi nemesség képviselői, a Donatiak hatalmi fölényben voltak a Cerchiakkal szemben, akiket az előbbiek parvenüeknek tekintettek), belső háborút generált, amelyet Dante sem került el, és mérsékelten a fehér guelfek oldalára állt.

1300-ban Dantét a június 15. és augusztus 15. közötti két hónapos időszakra a hét perjel egyikévé választották. Annak ellenére, hogy a guelf párthoz tartozott, mindig igyekezett ellenállni keserű ellensége, VIII. Bonifác pápa beavatkozásának, akit a költő az egyház erkölcsi hanyatlásának legfőbb jelképének tekintett. A pápa által béketeremtőnek küldött Matteo d'Acquasparta bíboros érkezésével (de valójában azért küldték, hogy csökkentse a fehér guelfek hatalmát, akik akkoriban teljes fölényben voltak a feketékkel szemben) Dante munkáját sikerült akadályozni. Ugyancsak perjelsége idején hagyta jóvá Dante azt a súlyos intézkedést, amellyel a fekete guelfek nyolc és a fehér guelfek hét képviselőjét száműzték, hogy megpróbálják helyreállítani az államon belüli békét, köztük Guido Cavalcantit, aki rövidesen Sarzanában halt meg. Ennek az intézkedésnek súlyos következményei voltak a későbbi események alakulására: nemcsak haszontalan rendelkezésnek bizonyult (a fekete gülfek késlekedtek, mielőtt Umbriába, a fogságuknak szánt helyre indultak volna), hanem maguk a fekete gülfek is államcsínyt kockáztattak, hála d'Acquasparta bíboros titkos támogatásának. Ráadásul az intézkedés a támogatóira (beleértve magát Dantét is) egyaránt vonzotta a fekete párt gyűlöletét és a fehér "barátok" bizalmatlanságát: az előbbiek természetesen az okozott seb miatt, az utóbbiak pedig azért, mert pártjukat egy saját tagjuk érte. Eközben Bonifác és a fehérek kormánya közötti viszony szeptembertől tovább romlott, amikor az új perjelek (akik annak a kollégiumnak az utódai voltak, amelynek Dante is tagja volt) azonnal visszavonták a fehérekkel szembeni tilalmat, megmutatva pártoskodó magatartásukat, és ezzel alkalmat adtak a pápai legátusnak, d'Acquasparta bíborosnak, hogy az anatémát Firenzére zúdítsa. Valois Károly Firenzébe küldésével, akit a pápa új béketeremtőként (de valójában hódítóként) küldött d'Acquasparta bíboros helyett, a Köztársaság Rómába küldött, hogy megpróbálja elterelni a pápa figyelmét hegemón céljairól, egy követséget, amelynek Dante is lényeges része volt, Maso Minerbetti és Corazza da Signa kíséretében.

A száműzetés kezdete (1301-1304)

Dante ekkor Rómában tartózkodott, láthatóan VIII. Bonifác által mértéktelenül fogva tartva, amikor Valois Károly az első városi felfordulás alkalmával ürügyet keresett arra, hogy Firenzét államcsíny útján kardélre hányja. A hódítók 1301. november 9-én Cante Gabrielli da Gubbio podestàt ültették be, aki szülővárosában a fekete gulági frakcióhoz tartozott, és ezzel megkezdődött a pápával szemben ellenséges, fehér párti politikusok szisztematikus üldözése, amely végül a meggyilkolásukhoz vagy Firenzéből való kiűzésükhöz vezetett. Két egymást követő ítélettel, az 1302. január 27-i és az 1302. március 10-i ítélettel, amely a Cerchi családok számos képviselőjét is érintette, a költőt távollétében máglyahalálra ítélték, házait pedig lerombolták. Ettől kezdve Dante soha többé nem látta szülőföldjét.

Az 1302-es sikertelen puccskísérlet után Dante a száműzöttek seregének kapitányaként Scarpetta Ordelaffival, a ghibellinusok vezetőjével és Forlì urával (akinél Dante menedéket talált) együtt új kísérletet szervezett a Firenzébe való visszatérésre. A vállalkozás azonban szerencsétlenül alakult: a firenzei podestának, Fulcieri da Calbolinak (egy másik Forlivaninak, Ordelaffiék ellenségének) sikerült felülkerekednie rajta a Castel Pulciano melletti csatában. Miután 1304 nyarán Niccolò da Prato bíboros, XI. Benedek pápa pápai legátusa (akihez Dante sok reményt fűzött) diplomáciai akciója is kudarcot vallott, ugyanezen év július 20-án a Firenzétől néhány kilométerre fekvő Lastra településen összegyűlt fehérek úgy döntöttek, hogy újabb katonai támadást indítanak a feketék ellen. Dante, helyesnek tartva, hogy megvárjon egy politikailag kedvezőbb pillanatot, egy újabb fegyveres harc ellen foglalt állást, és olyannyira kisebbségben találta magát, hogy a hajthatatlanabbak árulás gyanúját fogalmazták meg vele szemben; ezért úgy döntött, hogy nem vesz részt a csatában, és elhatárolódik a csoporttól. Ahogyan azt ő maga megjósolta, a lastrai csata teljes kudarcot vallott, négyszáz ember halálával a ghibellinek és a fehérek között. A prófétai üzenet Cacciaguidától származik:

A száműzetés első szakasza (1304-1310)

A lastrai csata után Dante különböző udvarok és családok vendége volt Romagnában, köztük maguk az Ordelaffiak is. A Forlìban való tartózkodás nem tartott sokáig, mivel a száműzött előbb Bolognába (1305), majd 1306-ban Padovába, végül pedig a Marca Trevigianába költözött. Innen hívta Dantét Lunigianába Moroello Malaspina (a Giovagallóból származó, mivel a család több tagja is ezt a nevet viselte), akivel a költő talán egy közös barátnak, Cino da Pistoia költőnek köszönhetően került kapcsolatba. Lunigianában (ahová 1306 tavaszán érkezett) Danténak alkalma nyílt arra, hogy diplomáciai tárgyalásokat folytasson a Malaspinák és Luni püspökgrófja, Antonio Nuvolone da Camilla (1297-1307) között a békekötés érdekében. A Malaspina meghatalmazott prokurátoraként Danténak sikerült elérnie, hogy 1306. október 6-án mindkét fél aláírja a castelnuovói békét, és ezzel a sikerrel kivívta pártfogóinak megbecsülését és háláját. A Malaspina vendégszeretetét a Purgatórium VIII. éneke ünnepli, ahol a vers végén Dante az ifjabb Corrado Malaspina alakját fogalmazza meg a ház dicséretére:

1307-ben, miután elhagyta Lunigianát, Dante Casentinóba költözött, ahol Guidi grófok, Battifolle grófok és Poppi urak vendége volt, akikkel együtt kezdte el írni az Inferno canticáját.

VII. Henrik leszármazása (1310-1313)

A casentinói tartózkodás csak nagyon rövid ideig tartott: 1308 és 1310 között valójában feltételezhető, hogy a költő előbb Luccában, majd Párizsban tartózkodott, bár az alpokon túli tartózkodást nem lehet biztonsággal értékelni, ahogyan azt korábban megállapítottuk. Dante 1310-ben valószínűleg Forliban tartózkodott, ahol októberben kapta a hírt, hogy az új császár, VII. Henrik Itáliába érkezett. Dante nagy reményekkel tekintett e hadjárat elé, mivel nemcsak az itáliai politikai anarchia végét látta benne, hanem a Firenzébe való végleges visszatérés konkrét lehetőségét is. A császárt ugyanis az itáliai ghibellinek és a guelfi politikai kitaszítottak üdvözölték, és ez a kombináció közelebb hozta a költőt a veronai Scaligerik által vezetett itáliai császári frakcióhoz. Dante, aki 1308 és 1311 között írta a De Monarchia című művét, nyíltan kinyilvánította császári szimpátiáját, 1311. március 31-én heves hangvételű levelet vágott a firenzeiek ellen, és odáig ment, hogy magánbeszélgetésen találkozott magával a császárral, az Arrigo VII-hez intézett levélben foglaltak alapján. Nem meglepő tehát, hogy Ugo Foscolo olyan messzire ment, hogy Dantét ghibellineként definiálja:

Dante álma a Renovatio Imperii-ről 1313. augusztus 24-én szertefoszlott, amikor a császár váratlanul meghalt Buonconventóban. Ha már Corso Donati 1308. október 6-án Rossellino Della Tosa (a fekete gulágok legelszántabb képviselője) erőszakos halála szertefoszlatta Dante reményeit, a császár halála halálos csapást mért a költő Firenzébe való végleges visszatérésre irányuló törekvéseire.

Az elmúlt néhány év

A császár hirtelen halála után Dante elfogadta Cangrande della Scala meghívását, hogy a veronai udvarában tartózkodjon. Danténak már korábban is volt alkalma a velencei városban tartózkodni, azokban az években, a hatalom csúcsán. Petrocchi, amint azt előbb Itinerari danteschi című esszéjében, majd később a Vita di Dante című művében vázolja, felidézi, hogy Dante 1303 és 1304 között néhány hónapig már vendégeskedett Bartolomeo della Scalánál, Cangrande idősebb testvérénél. Amikor Bartolomeo 1304 márciusában meghalt, Dante kénytelen volt elhagyni Veronát, mivel utódja, Alboino nem volt jóban a költővel. Alboino 1312-ben bekövetkezett halálakor testvére, Cangrande, az itáliai ghibellinek egyik vezetője és Dante védelmezője (és egyben barátja) lett az utódja. E kötelék alapján Cangrande magához hívta a firenzei száműzöttet és fiait, biztonságot és védelmet nyújtva nekik az évek során szerzett különféle ellenségektől. A két férfi közötti barátság és megbecsülés olyan mértékű volt, hogy Dante a paradicsomi canticában - amelyet nagyrészt veronai tartózkodása alatt komponált - Cacciaguida ősének panegyricájában magasztalta nagylelkű pártfogóját:

2018-ban Paolo Pellegrini, a veronai egyetem oktatója felfedezett egy új levelet, amelyet valószínűleg maga Dante írt 1312 augusztusában, és amelyet Cangrande küldött az új császárnak, VII. Henriknek. Ez jelentősen megváltoztatná a költő veronai tartózkodásának időpontját, előrehozva érkezését 1312-re, és kizárná azokat a hipotéziseket, amelyek Dantét 1312 és 1316 között Pisában vagy Lunigianában keresték.

Dante, máig ismeretlen okokból, 1318-ban költözött el Veronából Ravennába, Guido Novello da Polenta udvarába. A kritikusok megpróbálták megérteni Dante Veronából való távozásának okait, tekintettel a Dante és Cangrande közötti kiváló kapcsolatokra. Augusto Torre egy politikai küldetést feltételezett Ravennában, amelyet maga a pártfogója bízott rá; mások az okokat a Dante és Cangrande közötti pillanatnyi válságban, vagy abban a vonzalomban látták, hogy egy olyan udvari írástudók közé tartozott, akik között maga a nagyúr (azaz Guido Novello) is ott volt, aki annak vallotta magát. A Veronával való kapcsolat azonban nem szakadt meg teljesen, amiről tanúskodik Dante 1320. január 20-i jelenléte a velencei városban, hogy megvitassa a Quaestio de aqua et terra című utolsó latin nyelvű művét.

Élete utolsó három éve viszonylag nyugodtan telt Romagna városában, ez idő alatt Dante irodalmi társaságot hozott létre, amelyet fiai, Pietro és Jacopo, valamint néhány fiatal helyi író, köztük Pieraccio Tedaldi és Giovanni Quirini látogattak. A ravennai főúr megbízásából alkalmanként politikai követségeket teljesített, mint például az, amelyik Velencébe vezetett. Abban az időben a lagúnaváros súrlódásokba keveredett Guido Novellóval, mivel a ravennai gályák folyamatosan támadták hajóit, és a dózse feldühödve szövetkezett Forlival, hogy háborút indítson Guido Novello ellen; utóbbi, tudván, hogy nem rendelkezik a szükséges eszközökkel egy ilyen invázióval szemben, megkérte Dantét, hogy járjon közben érte a velencei szenátus előtt. A tudósok azon tűnődtek, hogy Guido Novello miért gondolt az ötven évnél idősebb költőre, mint képviselőjére: egyesek úgy vélik, hogy Dantét azért választották erre a küldetésre, mert a Forlì urai, az Ordelaffiak barátja volt, és így könnyebben megtalálhatta a módját a nézeteltérések rendezésének a terepen.

Halál és temetés

Dante követsége jó hatással volt Ravenna biztonságára, de végzetes volt a költő számára, aki a lagúnavárosból visszatérve maláriát kapott, miközben a mocsaras Comacchio-völgyön haladt keresztül. A láz gyorsan a halálba vezette az 56 éves költőt, amely Ravennában következett be 1321. szeptember 13-ról 14-re virradó éjszaka. A nagy pompájú temetést a ravennai San Pier Maggiore (ma San Francesco) templomban tartották a legmagasabb városi hatóságok és fiai jelenlétében. Dante hirtelen halála széleskörű sajnálkozást váltott ki az irodalmi világban, amint azt Cino da Pistoia Su per la costa, Amor, de l'alto monte című dalában is kifejezte.

Dante "sírjai

Dantét eredetileg egy márvány urnában temették el, amelyet a temetés helyszínéül szolgáló templomban helyeztek el. Amikor Ravenna városa aztán a Serenissima fennhatósága alá került, Bernardo Bembo podestà (a sokkal híresebb Pietro apja) 1483-ban megbízta Pietro Lombardi építészt, hogy építsen egy nagy emlékművet a költő sírjának díszítésére. Amikor a város a 16. század elején visszatért a pápai államhoz, a pápai legátusok elhanyagolták Dante sírjának sorsát, amely hamarosan romba dőlt. A következő két évszázadban mindössze két kísérlet történt a síremlék katasztrofális állapotának orvoslására: az első 1692-ben történt, amikor Domenico Maria Corsi római bíboros legátus és Giovanni Salviati prolegátus, mindketten firenzei előkelő családokból származnak, helyreállították a síremléket. Bár csak néhány évtized telt el, a síremlék a templom alatti talaj kiemelkedése miatt tönkrement, ami arra késztette Luigi Valenti Gonzaga bíboros legátust, hogy 1780-ban megbízza Camillo Morigia építészt a ma is látható neoklasszicista templom megtervezésével.

A maradványok zűrös története

Dante földi maradványai már néhány évtizeddel a halála után, amikor a Boccaccio által működtetett propagandának köszönhetően polgártársai "újra felfedezték" a Komédia szerzőjét, a ravennaiak és a firenzeiek közötti viták tárgyát képezték. Ha a firenzeiek az elhunyt polgártársaiként igényt tartottak a maradványokra (a kommün már 1429-ben követelte a maradványok visszaadását a Da Polenta családnak), a ravennaiak azt akarták, hogy azok maradjanak a költő halálának helyén, mivel úgy vélték, hogy a firenzeiek nem érdemlik meg egy olyan ember maradványait, akit életében megvetettek. Hogy megakadályozzák, hogy a költő maradványait Firenze ellopja (ez a veszély X. Leó és VII. Kelemen Medici-pápák alatt vált valósággá), kivették a csontokat a Pietro Lombardi által készített sírból, és egy titkos helyre rejtették őket, majd Morigia emlékművét de facto cenotáfiummá tették. Amikor Napóleon 1810-ben elrendelte a vallásos rendek elnyomását, a szerzetesek, akik nemzedékről nemzedékre adták át a maradványok helyét, úgy döntöttek, hogy a Braccioforte kvadráns szomszédos oratóriumának egyik befalazott ajtajában rejtik el azokat. A maradványok egészen 1865-ig ott maradtak, amikor egy kőműves, aki a költő születésének hatodik századik évfordulója alkalmából a kolostor felújítását végezte, véletlenül felfedezett egy kis fadobozt a befalazott ajtó alatt, amelyen egy bizonyos Antonio Santi szerzetes (1677) által aláírt latin felirat állt, amely szerint a dobozban Dante csontjai voltak. A dobozban valóban egy majdnem ép csontvázat találtak. Az urnát ezután Morigia templomában újra kinyitották, és három ujjperc kivételével üresnek találták, amelyek megegyeztek a befalazott ajtó alatt talált maradványokkal, ami igazolta a doboz hitelességét. A holttestet újra összerakták, néhány hónapig egy kristályurnában állították ki, majd Morigia templomában, egy diófa koporsóban, amelyet egy ólomkoporsó védett. Dante sírjában, egy kis oltár alatt található az epigráfia latin versekben, amelyet Bernardo da Canaccio diktált Guido Novello megbízásából, de csak 1357-ben véstek rá:

Dante igazi arca

Amint a neki szentelt különböző festményeken jól látható, a költő arca nagyon szögletes volt, zord arccal és a híres aquilinus orral, ahogyan azt Botticelli bevezető részben szereplő festménye is ábrázolja. Giovanni Boccaccio volt az, aki Trattatello in laude di Dante című művében ezt a fizikai leírást adta:

Az antropológusok tanulmányai azonban az évszázadok során megcáfolták Dante művészeti irodalmának nagy részét. 1921-ben, Dante halálának hatszázadik évfordulója alkalmából Fabio Frassetto bolognai egyetemi antropológus kapott engedélyt a hatóságoktól a költő koponyájának vizsgálatára, amelyről kiderült, hogy hiányzik az állkapocs. Az akkori eszközök és a nem teljesen kielégítő vizsgálati eredmény ellenére Frassetto máris levonta a következtetést, hogy az évszázadok során ránk hagyományozott "pszichológiai" arc nem felel meg a "fizikai" arcnak. Valójában 2007-ben a szintén a Bolognai Egyetem antropológusa, Giorgio Gruppioni által vezetett csoportnak köszönhetően sikerült olyan arcot létrehozni, amelynek szomatikus vonásai 95%-ban megfelelnek a valóságosnak. A Frassetto által rekonstruált koponyából kiindulva kiderült, hogy Dante valódi arca (Francesco Mallegni, a Pisai Egyetem biológusa és Gabriele Mallegni szobrász közreműködésének köszönhetően) bizonyára nem volt szép, de nem rendelkezett a reneszánsz korszak művészei által annyira hangsúlyozott akvilinus orral, és sokkal közelebb állt a költő halála után néhány évvel készült, Giotto iskolájából származó archoz.

A népnyelv szerepe és az irodalom "polgári" szemlélete

A népnyelv szerepe, amelyet Dante a De Vulgari című művében Hec est nostra vera prima locutio ("első igazi nyelvünk", olasz fordításban) néven határoz meg, alapvető fontosságú volt irodalmi programjának kidolgozásában. Dantéval a népnyelv tulajdonképpen a művelt és irodalmi nyelv státuszát nyerte el, köszönhetően a firenzei költő vasakaratának, hogy közös nyelvi eszközt találjon az olaszok, legalábbis az uralkodók között. A De Vulgari első passzusaiban világosan kifejtette, hogy a köznyelvi és anyanyelvi nyelvet részesíti előnyben a színlelt és mesterséges latinnal szemben:

Dante népnyelvi irodalmi termésének célja valójában az, hogy az olvasóközönség számára is használható legyen, és igyekszik lebontani a falat a művelt (latinul egymás közötti érintkezéshez szokott) és a népesebb rétegek között, hogy az utóbbiak is megismerhessék az addig az akadémiai környezetbe szorult filozófiai és erkölcsi tartalmakat. Az irodalomról mint a társadalom szolgálatában álló eszközről van tehát szó, ahogyan azt a Convivio programszerűen megfogalmazza:

Dante néhány művének népnyelvi megírására nagy hatással lehettek Andrea da Grosseto, egy 13. századi tudós munkái, aki az általa beszélt népnyelvet, a korabeli grossetói dialektust használta prózai művek latinra fordítására, például Albertano da Brescia értekezéseihez.

Poétika

Gianfranco Contini irodalomkritikus ezzel a találó kifejezéssel Dante rendkívüli sokoldalúságát azonosította a Rime-ban, amely több nyelvi regisztert képes könnyedén és harmonikusan használni. Ahogyan azt korábban már feltártuk, Dante nyílt kíváncsiságról tesz tanúbizonyságot az olaszok anyanyelvének "genetikai" szerkezete iránt, a mindennapi beszéd kifejezéseire, a többé-kevésbé kifinomult mottókra és viccekre összpontosítva. Az anyanyelv szöveggazdagságának keretbe foglalására való hajlam arra készteti a firenzei tudóst, hogy az olasz népi lírában korábban soha nem alkotott színes freskót hozzon létre, amint azt Giulio Ferroni világosan feltárta:

Ahogy Guglielmo Barucci rámutat: "Nem Dante stílusának progresszív fejlődésével állunk tehát szemben, hanem a különböző formák és stílusok együttes jelenlétével - még ugyanabban az időszakban is -. Az a képesség, amellyel Dante a Rime-on belül a szerelmi témákról a politikai témákra, az erkölcsi témákról a burleszkekre tér át, a Commedián belül találja meg a legfőbb finomítását, sikeresen kalibrálva a Rota Vergilii nevű stiláris hármas tagolást, amely szerint egy bizonyos stiláris regiszter egy bizonyos témának kell, hogy megfeleljen. A Commediában, amelyben a három ének megfelel a három stílusnak, a "szerénynek", a "közepesnek" és a "magasztosnak", a merev elméleti hármas felosztás az író elbeszélői igényeinek megfelelően feloldódik, így a Pokolban (amelynek a legalacsonyabb stílusnak kellene megfelelnie) a legmagasabb stiláris és drámai színvonalú részeket és helyeket találjuk, mint például a Francesca da Riminivel és Odüsszeusszal való találkozás. A többnyelvűségre, egy szigorúbb lexikális elemzés szerint, az a számos idióma is hatással van, amellyel a kor irodalmi nyelve át volt itatva: találunk latinizmusokat, gallizmusokat és természetesen a firenzei köznyelvet.

Dante alapvető szerepet játszott abban, hogy a népies líra új eredményekhez jutott, nemcsak nyelvtechnikai, hanem pusztán tartalmi szempontból is. A szeretett Beatrice alakjának spiritualizálása és az a homályos történelmi keret, amelybe a szerelmi viszony beilleszkedik, meghatározta a stilnovizmuson belül egészen sajátos vonások megszületését. A szeretett nő idealizált alakjának (az úgynevezett angyalnő) jelenléte visszatérő toposz Lapo Gianninál, Guido Cavalcantinál és Cino da Pistoiánál, de Danténál a többi rímes írónál historizálóbb dimenziót kap. Dante produkciója filozófiai mélységét tekintve csak mesteréhez, Cavalcantihoz hasonlítható, amelyhez képest az eltérés a szerelem eltérő felfogásában rejlik. Ha Beatrice az az angyal, aki Dante földi lelki megtérését véghezviszi, és mennyei boldogságot ad neki, a Cavalcanti által szeretett nő ehelyett a szenvedés előhírnöke, a fájdalomé, amely fokozatosan eltávolítja az embert attól az isteni katarzistól, amelyet Alighieri elmélete szerint a katarzis. Egy másik cél, amelyet Dante elért, az, hogy képes volt a pszichológiai önvizsgálatot és az önéletrajzot elővenni: ez a két dimenzió a középkorban gyakorlatilag ismeretlen volt, már Petrarca és még inkább a humanista irodalom felé tekint. Dante tehát az olasz irodalmárok közül elsőként "hasít" a szereplőként értett én és a saját eseményeinek elbeszélőjeként értett másik én között. Így Contini, az amerikai tudós, Charles Singleton által nyomon követett fonalat folytatva, Dante költői és elbeszélői működéséről beszél:

Így ír De Sanctis, az olasz irodalomtörténetírás atyja a költő szeretett asszonyáról, Beatricéről. Bár ma is próbálják megérteni, hogy Dante Beatrice Portinari (a Vita Nova Beatrice-jának feltételezett történeti azonosítása) iránti szerelme valójában miből állt, csak arra lehet biztosan következtetni, hogy ez a szerelem milyen jelentőséggel bírt az olasz irodalmi kultúra számára. Dante e szerelem nevében nyomta rá a bélyegét a Dolce stil novóra, megnyitva ezzel "második költői szakaszát" (amelyben a korábbi előképekhez képest teljes eredetiségét nyilvánította ki), és a költőket és írókat a szerelem témáinak korábban soha nem hangsúlyozott módon történő felfedezésére vezette. A Beatrice iránti szerelem (ahogyan más módon Francesco Petrarca is megmutatja majd Laura iránt) lesz a kiindulópontja költői manifesztumának megfogalmazásához, az udvari szerelem új felfogásának, amelyet intenzív vallási érzékenység szublimál (a Mária-kultusz a laudációval a 13. század pauperista áramlatai révén jutott el Dantéhoz, a ferencesektől kezdve), és amely így megfosztott a provence-i líra jellegzetes érzéki és testi elemeitől. Ez a költői megfogalmazás, amely a dicsőítő költészetben csúcsosodott ki, a "földi" Beatrice halála után előbb filozófiai (a Jámbor asszony), majd teológiai kutatáshoz vezet (Beatrice megjelenése álmában, amely arra készteti Dantét, hogy filozófiai árulása után visszatérjen hozzá, a Purgatorio XXX-ben keményebbé váló kritika). A megváltás hordozójaként értelmezett szeretett nőnek ez az allegorizálása végérvényesen jelzi a szerelmi témától való elszakadást, és Dantét az igazi bölcsesség, vagyis a káprázatos és áthatolhatatlan fény felé taszítja, amely a Paradicsomban Istent beborítja. Beatrice így megerősödik abban az angyalokra jellemző üdvözítő szerepben, amely nemcsak a szerelmesnek, hanem minden embernek elhozza a korábban említett boldogságot.

Az allegorikus funkciót fenntartva Dante numerológiai értéket tulajdonít Beatrice alakjának. Valójában kilencéves korában találkozik vele először, majd a kilencedik órában egy későbbi találkozásra kerül sor. Róla is azt fogja mondani: "nem tűri, hogy más számban legyen, mint a kilencben". Dante június kilencedikén (bár valójában nyolcadikán) hagyja meghalni Beatricét, amikor azt írja róla: "a tökéletes szám beteljesedett".

A szerelmi élmény megszűnése után Dante egyre inkább a filozófiai-politikai reflexióval jellemezhető költészetre összpontosított, amely az 1890-es évek második felének "petrose" rímekként is ismert rímeiben kemény és szenvedő vonásokat ölt, mivel középpontjában egy bizonyos "petra donna" alakja áll, amely teljesen ellentétes a "donne che avete intelletto d'Amore"-val. Valójában, ahogy Salvatore Guglielmino és Hermann Grosser beszámolnak róla, Dante költészete elvesztette a Vita nova líraiságához illő édességet és kecsességet, hogy kemény és nehéz felhangokat kapjon:

Irodalmi források és modellek

Dante mélyen szerette a klasszikus ókort és annak kultúráját: ezt bizonyítja Vergilius iránti rajongása, Caesar iránti nagy tisztelete és a számos görög és latin forrás, amelyeket a Commedia képzeletbeli világának felépítéséhez felhasznált (és amelyek közül a "li spiriti magni" idézése a IV. fejezetben kifejezett utalás azokra a szerzőkre, amelyekre Dante kultúrája épült). A Vígjátékban a költő az antik világ erkölcsi és szellemi elitjét dicsőíti a Limbóban, a pokol kapujában lévő kellemes és kellemes helyen, ahol a keresztség nélkül elhunyt igazak élnek, de anélkül, hogy fájdalmat éreznének a boldogság hiánya miatt. Petrarccóval és Boccaccióval ellentétben Dante olyan embernek mutatkozott, aki még teljes mértékben ragaszkodott ahhoz a középkori látásmódhoz, amelyet az ember a görög és latin civilizációról vallott, mivel az utóbbit a kereszténység által hirdetett üdvösségtörténetbe ágyazta, amely bizonyosság a négy értelem (szó szerinti, szimbolikus, allegorikus és anagogikus) néven ismert középkori exegézis-tanra épült, amellyel a keresztény üzenetet az antik szerzőkben igyekeztek azonosítani. Vergiliusra Dante nem történelmi és kulturális dimenziójában tekint, mint az augustusi kor latin értelmiségére, hanem prófétai-soteriológiai dimenziójában: ő volt az, aki az Eclogák 4. eclogájában megjósolta Jézus Krisztus születését, és akit így dicsőítettek meg a középkori keresztények. Vergilius alakjának e mitikus dimenziója mellett Dante legfőbb irodalmi és erkölcsi példaképként tekintett rá, amint azt a költemény proemája is kiemeli:

Dantét nagyban befolyásolta az őt körülvevő világ, inspirációt merített mind a szigorú értelemben vett művészi dimenzióból (mellszobrok, templomi domborművek és freskók), mind abból, amit a mindennapi életében látott. Barbara Reynolds beszámol arról, hogy

A Malacoda, Barbariccia és a masnada epizódjai, amelyek a XXI., XXII. és XXIII. fejezetben jelennek meg, tehát nemcsak a költő személyes képzeletének tulajdoníthatók, hanem erőteljes és megalázó ikonográfiai karikatúrájukban abból merítenek, amit a költő a templomokban és a templomokban láthatott.

Alapvető hatást gyakorolt a kereszténységhez és bizonyos mértékig az iszlám valláshoz tartozó irodalmi alkotások is. Kétségtelenül a Biblia az a könyv, amelyből Dante a legtöbbet merített: a Commediában található sok más mellett a Vita novában (például Beatrice halálának epizódja Krisztus halálának nyomát követi a Golgotán) és a De vulgari eloquentia-ban (a Bábel tornya mint a nyelvek eredete című epizód, amely az I. könyvben található) is találunk visszhangokat. A szigorúan szakrális produkció mellett Dante a középkori vallásos produkcióból is merített, például az ötödik századi Visio sancti Pauli című műből, amely a pogányok apostolának a paradicsom harmadik mennyországába való felemelkedését meséli el. A keresztény irodalmi forrásokon kívül Dante állítólag birtokába jutott a Létra könyvének, egy arab nyelvű eszkatológiai műnek, amelyet X. Alfonz király megbízásából fordítottak kasztíliai, ófrancia és latin nyelvre Maria Corti filológus szerint.

Konkrét példát találunk az élet szellemének (rūh al hayāh) iszlám fogalmában, amelyet a szív üregéből kilépő "levegőnek" tekintenek. Dante írja ezzel kapcsolatban: "...az élet szelleme, amely a szív legtitkosabb kamrájában lakozik".

Asín Palacios spanyol történész az Iszlám eszkatológia az Isteni komédiában című szövegben fogalmazta meg Dante iszlám ismereteiről alkotott összes nézetét.

A filozófia szerepe Dante művében

Mint az életrajzi részben már említettük, Dante Beatrice halála után belemerült a filozófia tanulmányozásába. A Convivio-ból tudjuk, hogy Dante elolvasta Boethius De consolatione philosophiae című művét és Cicero De amicitia című művét, majd részt vett azokon a filozófiai vitákon, amelyeket a két fő vallási rend (ferencesek és domonkosok) nyilvánosan vagy közvetve tartott Firenzében, előbbiek a misztikusok és Szent Bonaventura tanítását magyarázva, utóbbiak Aquinói Szent Tamás elméleteit ismertetve. Bruno Nardi kritikus kiemeli Dante filozófiai gondolkodásának kiemelkedő vonásait, amely, bár a tomizmuson alapul, más szempontokat is bemutat, köztük a neoplatonizmus nyilvánvaló hatását (pl. Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitától a paradicsomi angyali hierarchiákban). A platóni iskola hatásai ellenére Dantét leginkább Arisztotelész befolyásolta, amely a középkori Európában a 13. század második felében érte el csúcspontját.

Dante költői termésére különösen két arisztotelészi mű volt hatással: a Fizika és a Nikomachusi etika. A sztagirai filozófus természeti világról szóló leírása a Galénoszig visszanyúló orvosi hagyomány mellett a fő forrás, amelyből Dante és Cavalcanti az úgynevezett "szellemtan" kidolgozásához merített. Az Averroes által írt kommentárok révén Dante azt állította, hogy az emberi test működése különböző szellemek jelenlétének köszönhető bizonyos szervekben, amelyekből aztán a kívülről érkező ingereknek megfelelő érzések keletkeznek. Beatrice jelenlétében ezek a szellemek felbolydulnak, heves érzelmi reakciókat váltanak ki Dantéból, sőt, mint az alábbi esetben, saját akaratot is vállalnak, amit a prosopopoeia retorikai alakzata tesz hatékonnyá:

Még jelentősebb volt Arisztotelész hatása a Commedián belül, ahol a "Nikomachusi etika", valamint a Fizika jelenléte érezhető volt. Ez utóbbiból Dante átvette a Teremtés kozmológiai szerkezetét (amely struktúrát szintén mélyen köszönhetett az egyiptomi csillagásznak, Ptolemaiosznak), a keresztény hithez igazítva azt; az "Etikából" viszont a túlvilági élet rendezett és racionális megszervezéséhez vett útmutatást, különböző alegységekre osztva azt (körök a pokolban, keretek a tisztítótűzben és mennyországok a paradicsomban), ahol a lelkek bizonyos kategóriáit helyezte el hibáik szerint.

A politikai szférában Dante Arisztotelésszel és Aquinói Szent Tamással együtt úgy véli, hogy az államnak racionális és természetes alapja van, amely hierarchikus kötelékeken alapul, amelyek stabilitást és belső rendet biztosíthatnak. Nardi hozzáteszi még, hogy "miközben elismeri, hogy metafizikájának általános sémája a keresztény skolasztika sémája, bizonyos, hogy bizonyos jellegzetes részleteket, mint például az alsó világ közvetített keletkezését és az emberi léleknek a teremtő aktusnak a természet művével való egybeeséséből eredő eredetére vonatkozó gondolatot, beleillesztett".

Számos szerző foglalkozott Dante műveinek ezoterikus vonatkozásaival, amelyeket talán a Fedeli d'Amore szektához való biztos ragaszkodása határoz meg. Már maga az Isteni komédia vázlata és tartalma is egyértelmű utalásokra utalna. Ebben a tekintetben Guenon L'esoterismo di Dante című műve és Luigi Valli Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d'Amore című írása jelentős jelentőséggel bír.

A 19. század óta több szerző is támogatta azt a tézist, hogy Dante eretnek keresztény lehetett. Ezek közé tartozik Ugo Foscolo és Eugène Aroux. Újabban Maria Soresina azt a hipotézist állította fel, hogy a katarizmus volt Dante eretneksége.

A virág és a szerelem kimondása

A huszadik századi kritikusok, különösen Gianfranco Contini dantefilológus munkássága óta, bizonyos bizonyossággal Danténak tulajdonítanak két, hasonló témájú, szókincsű és stílusú, 1283 és 1287 közötti kronológiai időszakba helyezett népnyelvi költői művet.

A rímek

A Rime egy modern szerkesztők által összeállított és rendszerezett gyűjtemény, amely Dante teljes lírai termését egyesíti ifjúkori próbálkozásaitól érett koráig (az elsőt 1284 körülre datálják), és amely a Rime giovanili és a Rime dell'esilio között oszlik meg, hogy megkülönböztesse a lírai költészet két, hangvételében és témájában nagyon különböző csoportját. A Rime giovanili a korabeli udvari líra különböző irányzatait - a guittoni, a guinizelli és a cavalcantiánus - tükröző kompozíciókból áll, amelyek a szerelmi témáktól a Forese Donati és Dante da Maiano fátyolosan erotikus hátterű játékos vetélkedéséig terjednek.

Vita Nova

A Vita Nova Dante önéletrajzi "regényének" tekinthető, amelyben Beatrice iránti szerelmét ünnepli, a dantei stilnovizmus minden jellegzetességével bemutatva. A költő lelki életének és költői fejlődésének exemplumként előadott beszámolója, a Vita nova egy prosimetro (prózai és verses mű, amelyet a próza és a vers váltakozása jellemez), és negyvenkét (vagy harmincegy) prózai fejezetre tagolódik, amelyek egy homogén történetbe kapcsolódnak, és amelyek egy sor, különböző időpontokban keletkezett költői szöveget magyaráznak, amelyek közül kiemelkedik a Donne ch'avete intelletto d'amore című dal-manifesztum és a híres Tanto gentile e tanto onesta pare című szonett. A legtöbb tudós szerint a prosimetro formájára Dantét a provence-i razók (és Severinus Boethius De consolatione philosophiae című műve) ihlette. A művet Beatrice iránti szerelmének ajánlotta, és valószínűleg 1292 és 1293 között keletkezett. A rímek megkomponálása a Dante által megadott kronológia szerint 1283 közé tehető, amint az A ciascun alma presa című szonettből kiderül, illetve 1291 júniusa, Beatrice halálának évfordulója utánra. Annak érdekében, hogy a könyv egészének keletkezési idejét bizonyos bizonyossággal megállapítsák, a kritikusok az utóbbi időben hajlanak arra, hogy 1300-at használják, egy olyan dátumot, amelyet nem lehet túllépni, és amely megfelel a címzett Guido Cavalcanti halálának: "Questo mio primo amico a cui io ciò scrivo" (Vita nova, XXX, 3). Ez a mű különös szerencsét hozott az Egyesült Államokban, ahol Ralph Waldo Emerson filozófus és irodalmár lefordította.

Convivio

A Convivio (1303 és 1308 között íródott) a latin convivium, azaz "lakoma" (a bölcsesség) szóból, Dante első műve, amelyet közvetlenül Firenzéből való kényszerű távozása után írt, és a nagy kiáltványa annak a "polgári" célnak, amelyet az irodalomnak az emberi konzorciumban kell elérnie. A mű az elején elhelyezett különböző tanítói énekek kommentárjaiból áll, a legfontosabb ismeretek valóságos enciklopédiája azok számára, akik a rendszeres tanulmányok elvégzése nélkül is a köz- és polgári tevékenységnek kívánják szentelni magukat. Ezért népnyelven íródott, hogy azok is megértsék, akiknek korábban nem volt alkalmuk latinul tanulni. A Convivio incipitje egyértelművé teszi, hogy a szerző nagy ismerője és követője Arisztotelésznek, sőt, "A filozófus" néven emlegetik. Az incipit itt megmagyarázza, hogy kinek szól ez a mű, és kinek nem: csak azoknak kell hozzáférniük, akik nem ismerhették a tudományt. Ezeket kétféle ok akadályozta ebben:

Dante áldottnak tartja azokat a keveseket, akik részt vehetnek a tudomány asztalán, ahol az "angyalok kenyerét" eszik, és nyomorultnak azokat, akik megelégszenek a birkák eledelével. Dante nem ül az asztalnál, hanem elmenekült azok elől, akik a legelőt eszik, és összegyűjtötte, ami a kiválasztottak asztaláról lehull, hogy egy másik lakomát hozzon létre. A szerző lakomát készít, és ételt (a verses kompozíciókat) tálal fel a lényegének elsajátításához szükséges kenyérrel (a prózával) kísérve. Csak azokat hívja meg, akiket a családi és polgári gondoskodás megakadályozott, hogy leüljenek, a lusták pedig a lábaik elé állnak, hogy felszedjék a morzsákat.

De vulgari eloquentia

A De vulgari eloquentia a Convivio-val egy időben keletkezett latin nyelvű értekezés, amelyet Dante 1303 és 1304 között írt. A teljes első könyvből és a második könyv 14 fejezetéből álló mű eredetileg négy könyvből állt volna. Bár a népnyelv témájával foglalkozik, azért íródott latinul, mert a beszélgetőpartnerek, akikhez Dante szólt, a kor kulturális elitjéhez tartoztak, akik a klasszikus irodalom hagyománya alapján a latint kétségkívül magasabb rendűnek tartották minden népnyelvnél, de azért is, hogy a népnyelvnek nagyobb méltóságot adjon: latinul ugyanis csak a jogról, a vallásról és a nemzetközi szerződésekről, vagyis a legfontosabb témákról írtak. Dante szenvedélyes védekezésbe kezdett a népnyelv védelmében, mondván, hogy megérdemli, hogy olyan illusztris nyelvvé váljon, amely képes felvenni a versenyt Vergilius nyelvével, ha nem egyenrangúvá, azzal érvelve azonban, hogy ahhoz, hogy a népnyelv olyan nyelvvé váljon, amely képes fontos témákkal foglalkozni, a népnyelvnek kell lennie:

E fogalmak alatt a népnyelv abszolút méltóságát értette irodalmi nyelvként is, nem pedig kizárólag népnyelvként. Miután elismerte az illusztris szicíliai nyelv nagy méltóságát, az első irodalmi nyelv nemzeti méltóságot öltött, áttekintette az összes többi olasz népnyelvet, az egyikben az egyik, a másikban a másik tulajdonságok egy részét találta meg, amelyeknek együttesen az olasz nyelvet kellene alkotniuk. Dante az olaszban a középkori bestiáriumok panthera redolensét látja, egy olyan állatot, amely ellenállhatatlan illatával vonzza prédáját (itt az írót), amelyet Dante minden regionális nyelvjárásban, különösen a szicíliai nyelvjárásban megérez, anélkül azonban, hogy valaha is sikerült volna megvalósulnia: valójában még mindig hiányzik egy olyan olasz nyelv, amelyet minden regiszterében, az itáliai félsziget lakosságának minden rétege használhat. Ahhoz, hogy ez újra megjelenjen, szükség volt tehát az eddig megjelent olasz irodalmárok műveire támaszkodni, és így megkísérelni egy közös nyelvi és irodalmi kánon kirajzolását.

De Monarchia

A művet VII. Henrik luxemburgi császár 1310 és 1313 közötti itáliai útja alkalmából komponálták. Három könyvből áll, és Dante politikai gondolkodásának summája. Az elsőben Dante megerősíti egy egyetemes és autonóm birodalom szükségességét, és ezt a birodalmat ismeri el az egyetlen olyan kormányzati formának, amely képes garantálni az egységet és a békét. A másodikban elismeri a rómaiak birodalmi jogának legitimitását. A harmadik könyvben Dante bemutatja, hogy az uralkodói hatalom isteni akarat, és ezért Istentől függ: nem függ a pápa hatalmától; ugyanakkor azonban a császárnak tiszteletet kell tanúsítania a pápa, Isten földi helytartója iránt. Dante álláspontja több szempontból is eredeti, hiszen határozottan szemben áll a Konstantinápolyi adomány által elbeszélt politikai hagyománnyal: a De Monarchia éppúgy ellentétben áll a hierokratikus felfogás híveivel, mint a nemzeti uralkodók politikai és vallási autonómiájának híveivel a császárral és a pápával szemben.

Vígjáték

A Comedia - a mű eredeti címe: Giovanni Boccaccio később a "Divina" jelzőt tulajdonította Dante költeményének - a firenzei költő remekműve, amelyet a középkori civilizáció legfontosabb irodalmi tanúságtételének, valamint az egyetemes irodalom egyik legnagyobb alkotásának tartanak. A művet "komédiaként" határozzák meg, mivel "komikus", azaz nem udvari stílusban íródott. Egy másik értelmezés azon alapul, hogy a költemény fájdalommal és félelemmel teli helyzetekkel kezdődik, és az Isten látásának békéjével és magasztosságával végződik. Dante 1300 körül kezdett el dolgozni a művön (ez egy jubileumi év volt, olyannyira, hogy a Sötét erdőben tett utazását is ennek az évnek az április 7-ére datálja), és élete hátralévő részében folytatta, a cantiche-eket pedig úgy adta ki, ahogyan befejezte őket. Az Inferno kézzel írott példányai 1313 körül készültek, míg a Purgatorio a következő két évben jelent meg. A Paradicsomot, amelyet talán 1316-ban kezdtek el, a költő életének utolsó éveiben adták ki, amint a kantókat befejezte. A költemény három könyvre vagy cantiche-ra tagolódik, amelyek mindegyike 33 kantóból áll (kivéve az Inferno-t, amely 34 kantót tartalmaz, mivel az első a teljes költemény proemeként szolgál), és amelyeknek a Rota Vergilii három stílusa felel meg; minden kantó endecasyllables tercettekből áll (a dantei terzine).

A Commedia a valóság széleskörű és drámai ábrázolására törekszik, amely távol áll a középkor pedáns, didaktikus költészetétől, de átitatódik egy új keresztény szellemiséggel, amely keveredik a költő politikai szenvedélyével és irodalmi érdeklődésével. Egy képzeletbeli utazásról szól a túlvilág három birodalmába, amelyben a földi világ jó és rossz dolgai vetülnek ki, és amelyet maga a költő, mint az emberiség "szimbóluma", az értelem és a hit vezetésével tesz meg. Dante kanyargós és fáradságos útja, amelynek nyelve egyre bonyolultabbá válik, minél tovább emelkedik a Paradicsom felé, metaforikusan a jeles népnyelv nyelvi érlelődésének nehézkes folyamatát is jelképezi, amely emancipálódik a szűk településhatároktól, hogy a firenzei népnyelv az olasz népnyelv többi változata fölé emelkedjen, ugyanakkor gazdagítsa azt azok érintkezésével. Dantét a Pokolban és a Purgatóriumban is elkíséri mestere, Vergilius; a Paradicsomban Beatrice, végül pedig Szent Bernát.

A levelek és a XIII. levél Cangrande della Scala számára

Fontos szerepet játszik az a 13 levél, amelyet Dante száműzetésének évei alatt írt. A főbb episztolák közül elsősorban politikai (VII. Henrik leszármazásával kapcsolatos) és vallási kérdésekkel (az 1314-ben az V. Kelemen utódjának megválasztására összegyűlt itáliai bíborosokhoz intézett levél) foglalkoznak. A XIII. episztola Cangrande della Scalához, amely az 1316 és 1320 közötti évekből származik, a jelenleg fennmaradt episztolák közül az utolsó és legjelentősebb (bár hitelességét részben kétségbe vonják). Tartalmazza a Paradicsom dedikációját Verona urának, valamint a Vígjáték olvasásához fontos jelzéseket: a témát (a lelkek halál utáni állapota), az érzékek sokaságát, a címet (amely abból ered, hogy keserűen és szomorúan kezdődik, és boldog végkifejlettel végződik), a mű célját, amely nem csupán spekulatív, hanem gyakorlati, hiszen az élők nyomorúságos állapotából való kiemelését és a boldogságba való eljuttatását célozza.

Eglogues

Az Eglogák két bukolikus jellegű kompozíció, amelyeket latin nyelven írtak 1319 és 1321 között Ravennában. Giovanni del Virgilio bolognai értelmiségi levelezésének részei, akinek két kompozíciója Egloga I. és Egloga III. néven végzi, míg Dantéé Egloga II. és Egloga IV. néven. A levelezés

A Quaestio de aqua et terra

A filozófiai vita a költő életének végéig folytatódott. 1320. január 20-án Dante ismét Veronába utazott, hogy a Sant'Elena templomban megvitassa a kozmosz felépítését az arisztotelészi-ptolemaioszi tantételek szerint, amelyek már akkoriban is kiváltságos tanulmányi tárgyát képezték a Paradicsom megkomponálásának. Dante itt azt fejtegeti, hogy a Föld a világegyetem középpontjában áll, körülötte a hold alatti világ (amely földből, vízből, levegőből és tűzből áll), és hogy a víz a földi szféra felett áll. Innen a filozófiai vita, amelyet a disputatio jellemez az ellenfelekkel.

Olaszországban

Dante szinte azonnali visszhangra és hírnévre tett szert Itáliában. Boccaccio már a 14. század második felében megkezdte Dante kultuszának valóságos terjesztését, amely először a Trattatello in laude di Dante, majd az Esposizioni sopra la commedia című művében csúcsosodott ki. Boccaccio örökségét a korai humanizmus korszakában Leonardo Bruni, a firenzei köztársaság kancellárja vette át, aki megírta Dante Alighieri életét (1436), és hozzájárult ahhoz, hogy Dante mítosza a 15. század második felének firenzei tudósok (Agnolo Poliziano, Lorenzo de' Medici és Luigi Pulci) és művészek (Sandro Botticelli) nemzedékeiben is megmaradjon. Dante példázata azonban 1525-től kezdve kezdett hanyatlani, amikor Pietro Bembo bíboros Prose della volgar lingua című művében Petrarca fölényét állapította meg a költészetben és Boccaccioét a prózában. Ez a kánon kizárja Dantét mint nehéz utánzót a Commediából, ami (először Michelangelo, majd később Giambattista Vico szenvedélyes védelmezései ellenére) a 17. és 18. században végig tartó hanyatláshoz vezet, ami a De Monarchia indexre kerülésének is köszönhető. Dante csak a romantika és a Risorgimento korszakával nyerte vissza kiemelkedő szerepét az italianizmus és a romantikus hős magányának szimbólumaként. A Commedia magas irodalmi értéke, amelyet De Sanctis szentesítette a Storia della letteratura italiana című művében, és amelyet később Carducci, Pascoli és Benedetto Croce is megerősített, a 20. században Gianfranco Contini, Umberto Bosco, Natalino Sapegno, Giorgio Petrocchi, Maria Corti és az utóbbi években Marco Santagata személyében szenvedélyes tudósokra és hívekre talált.

A 20. században és 2000-ben ismét különböző pápák szenteltek tiszteletteljes gondolatokat Alighierinek: XV. Benedek, VI. Pál és II. János Pál pápa magas erkölcsi művészi értéke miatt emlékezett meg róla; XVI. Benedek teológiai kifinomultsága miatt; Ferenc pápa a Commedia szoteriológiai értéke miatt.

A világon

A 15. század és a 21. század között Dante a világ többi országában váltakozó fázisokat élt meg, amelyeket történelmi és kulturális tényezők befolyásoltak, attól függően, hogy melyik földrajzi régióhoz tartoztak:

A 20. században Dante alakja számos kezdeményezés tárgyát képezte, hogy népszerűsítsék a nagyközönség körében. Olaszország egyesítésének 50. évfordulója alkalmából a Milano Films elkészítette az első két, az Infernónak szentelt játékfilmet, amelyek pozitív és negatív reakciókat egyaránt kiváltottak (utóbbiakat az erotikus elemek jelenléte miatt).

Az ezt követő évtizedekben a nemzeti Dante-ünnepségek, mint például halálának 600. évfordulója 1921-ben és születésének 700. évfordulója 1965-ben, az 1965-ben a 700. évforduló alkalmából készült Vita di Dante című televíziós drámának is köszönhetően felhívták az olasz nép figyelmét a legfőbb költő örökségére. A 20. század második felében a figyelemfelkeltő munkához hozzájárult a Dante arcát ábrázoló líra kibocsátása is (valamint az Inferno ihlette Disney-képregények).

A televíziónak köszönhetően Dante művének terjesztése egyre szélesebb közönséghez jutott el: Vittorio Gassman, Vittorio Sermonti és Roberto Benigni nyilvános rendezvényeken szavaltak verseket a Vígjátékból. A világ többi részén azonban Dante inspirálta néhány film (például a Hét) és néhány manga (például Gō Nagai művei) és videojáték (köztük a Dante's Inferno) készítését.

A Nemzetközi Csillagászati Unió az Inferno szereplőit és helyszíneit választotta ki a Jupiter műholdja, az Io felszínén található geológiai képződmények elnevezésére. Ezenkívül 1998-ban a Raffaello Sanzio által festett Dante Alighieri portréját választották az olasz 2 eurós érme nemzeti oldalának, 2015-ben pedig születésének 750. évfordulója alkalmából két 2 eurós emlékérmét vertek, az egyiket olasz, a másikat San Marino.

2020-ban az Olasz Köztársaság március 25-ét jelölte ki Dante emléknapjául; ezt a nemzeti napot Dante keddnek nevezték el. 2022-ben került az olasz mozikba Pupi Avati Dante című filmje, amelyben Giovanni Boccaccio, aki útban Ravennába, hogy 10 aranyforintot adományozzon a legfőbb költő lányának, Beatrice nővérnek, találkozik az utolsó túlélőkkel, akik személyesen ismerték Dantét. A film szerkezetileg két elbeszélőszálra épül: egyrészt Boccaccio utazására, másrészt Dante életének epizódjainak újrajátszására.

A Dante életével és művével kapcsolatos bibliográfia végtelen; általában az első kutatási eszköz az Enciclopedia dantesca, az Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, Róma, 1970-1978, amely online is elérhető. A számítógépes források is felhasználhatók, elsősorban a Società Dantesca Italiana honlapján megtekinthető bibliográfia. A nyomtatott bibliográfiát lásd a Bibliográfia Dantéról című bejegyzésben. Itt a bejegyzés tudományos megírásához használt bibliográfiát jelöljük:

Források

 1. Dante Alighieri
 2. Dante Alighieri
 3. ^ Guglielmo Gorni, Dante: Storia di un visionario, Laterza, 2011.
 4. ^ The name 'Dante' is understood to be a hypocorism of the name 'Durante', though no document known to survive from Dante's lifetime refers to him as such (including his own writings). A document prepared for Dante's son Jacopo refers to "Durante, often called Dante". He may have been named for his maternal grandfather Durante degli Abati.[1]
 5. Rudolf Baehr: Nachwort. In: Dante Alighieri, Die Göttliche Komödie. Übersetzt von Hermann Gmelin. (1954) Mit Anmerkungen und einem Nachwort von Rudolf Baehr. Philipp Reclam jun., Stuttgart 1987 (= Universal-Bibliothek. Band 796), ISBN 3-15-000796-8, S. 533–541, hier: S. 533.
 6. Rudolf Baehr: Nachwort. In: Dante Alighieri, Die Göttliche Komödie. Übersetzt von Hermann Gmelin. (1954) Mit Anmerkungen und einem Nachwort von Rudolf Baehr. Philipp Reclam jun., Stuttgart 1987 (= Universal-Bibliothek. Band 796), ISBN 3-15-000796-8, S. 533–541, hier: S. 534.
 7. Dante Alighieri: Lebensdaten. (Memento des Originals vom 4. März 2016 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.dante-gesellschaft.de Deutsche Dante-Gesellschaft
 8. SWR. Minute 30 - 34 in: Höllentrip und Himmelfahrt - Die Visionen des Dante Alighieri. Ein Film von Adolfo Conti. Eine Produktion von Doc Art und Leonardo Film in Koproduktion mit dem SWR (2021). In Zusammenarbeit mit arte und Rai Cultura.
 9. Domenico De Robertis: Dal primo all'ultimo Dante (= Studi danteschi. Quaderni. 13). Le Lettere, Florenz 2001, ISBN 88-7166-568-6, S. 49 ff., S. 62.
 10. Bloom, Harold (1994). The Western Canon.
 11. www.conocimientosweb.net (18 de febrero de 2006). «Dante y el modo medieval de entender el mundo.». Archivado desde el original el 17 de mayo de 2008. Consultado el 16 de julio de 2008.
 12. «Guelphs and Ghibellines» (en inglés). Dante Alighieri Society of Massachusetts. Archivado desde el original el 12 de diciembre de 2015. Consultado el 5 de agosto de 2016.
 13. Los mismos güelfos estaban divididos en güelfos blancos y güelfos negros.
 14. Bella es un diminutivo de Gabriella, pero significa también «guapa físicamente».

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?