Görög–perzsa háborúk

Eumenis Megalopoulos | 2024. ápr. 19.

Tartalomjegyzék

Összegzés

A görög-perzsa háborúk (gyakran perzsa háborúknak is nevezik) az Achaemenida Birodalom és a görög városállamok közötti konfliktusok sorozata volt, amely i. e. 499-ben kezdődött és i. e. 449-ig tartott. A görögök törékeny politikai világa és a perzsák hatalmas birodalma közötti összeütközés akkor kezdődött, amikor Nagy Kürosz Kr. e. 547-ben meghódította a görögök lakta Iónia területét. Mivel a perzsák igyekeztek ellenőrzésük alá vonni a független gondolkodású ióniai városokat, zsarnokokat neveztek ki, akik mindegyiken uralkodtak. Ez sok baj forrásának bizonyult a görögök és a perzsák számára egyaránt.

Kr. e. 499-ben Milétosz zsarnoka, Arisztagorasz perzsa támogatással expedícióra indult Naxosz szigetének meghódítására; az expedíció azonban kudarcba fulladt, és elbocsátását megelőzve Arisztagorasz egész Kis-Ázsia hellén lakosságát a perzsák elleni lázadásra buzdította. Ez volt a kezdete a ióniai lázadásnak, amely Kr. e. 493-ig tartott, és fokozatosan Kis-Ázsia egyre több régióját vonta be a konfliktusba. Arisztagorasz katonai támogatást szerzett Athénból és Eretriából, és i. e. 498-ban ezek az erők segítettek elfoglalni és felégetni a perzsa régió fővárosát, Szardiszt. Nagy Dareiosz perzsa király bosszút esküdött Athén és Eretria ellen e tettéért. A lázadás folytatódott, és a két fél Kr. e. 497-495 között gyakorlatilag patthelyzetben volt. Kr. e. 494-ben a perzsák újraszerveződtek, és megtámadták a lázadás epicentrumát Milétoszban. A ladei csatában a ióniaiak döntő vereséget szenvedtek, és a lázadás összeomlott, az utolsó tagokat a következő évben verték le.

Dareiosz arra törekedett, hogy birodalmát megóvja a további lázadásoktól és a szárazföldi görögök beavatkozásától, ezért belevágott Görögország meghódításának tervébe, és megbüntette Athént és Eretriát Szardeisz felgyújtásáért. Az első perzsa invázió Görögországban i. e. 492-ben kezdődött, és a perzsa hadvezér, Mardonius sikeresen leigázta Trákiát és Makedónt, mielőtt több baleset miatt a hadjárat hátralévő része idő előtt véget ért volna. Kr. e. 490-ben egy második haderőt küldtek Görögországba, ezúttal az Égei-tengeren keresztül, Datisz és Artaphernész parancsnoksága alatt. Ez az expedíció leigázta a Kükládokat, mielőtt Eretriát ostromolta, elfoglalta és lerombolta. Útban Athén megtámadása felé azonban a perzsa erőket az athéniak a marathóni csatában döntő vereséget mértek az athéniakra, és ezzel a perzsa erőfeszítéseknek egyelőre vége szakadt.

Dareiosz ekkor kezdte el tervezni Görögország teljes meghódítását, de i. e. 486-ban meghalt, és a hódítás felelőssége fiára, Xerxészre szállt. Kr. e. 480-ban Xerxész személyesen vezette a második perzsa inváziót Görögország ellen a valaha összegyűjtött egyik legnagyobb ókori sereggel. A szövetséges görög államok felett a híres thermopülai csatában aratott győzelem lehetővé tette a perzsák számára, hogy felgyújtsák a kiürített Athént és elfoglalják Görögország nagy részét. A perzsák azonban, miközben az egyesített görög flotta megsemmisítésére törekedtek, súlyos vereséget szenvedtek a szalamiszi csatában. A következő évben a szövetséges görögök támadásba lendültek, és a plataiai csatában döntő vereséget mértek a perzsa seregre, és véget vetettek az Akhaimenida Birodalom görögországi inváziójának.

A szövetséges görögök a sikert a perzsa flotta maradék részének megsemmisítésével folytatták a mikáléi csatában, majd kiűzték a perzsa helyőrségeket Sestosból (i. e. 479) és Bizáncból (i. e. 478). A perzsák Európából való kivonulását és a görögök mükkaléi győzelmét követően Makedón és Iónia városállamai visszanyerték függetlenségüket. Pauszaniasz hadvezér fellépése Bizánc ostromakor sok görög államot elidegenített a spártaiaktól, ezért Athén vezetése körül újjáalakult a perzsaellenes szövetség, a Deliai Liga. A Deliai Liga a következő három évtizedben folytatta a Perzsia elleni hadjáratot, kezdve a megmaradt perzsa helyőrségek kiűzésével Európából. Az i. e. 466-ban lezajlott eurümédoni csatában a Liga kettős győzelmet aratott, amely végül biztosította Iónia városainak szabadságát. A Liga részvétele azonban a II. Inarosz által I. Artaxerxész ellen indított egyiptomi felkelésben (i. e. 460-454 között) katasztrofális görög vereséget eredményezett, és a további hadjáratokat felfüggesztették. Kr. e. 451-ben görög flottát küldtek Ciprusra, amely azonban keveset ért el, és amikor visszavonult, a görög-perzsa háborúk csendes véget értek. Egyes történelmi források szerint az ellenségeskedések végét az Athén és Perzsia közötti békeszerződés, a Kalliász-béke jelentette.

A görög-perzsa háborúkról fennmaradt összes elsődleges forrás görög; más nyelven nem maradtak fenn korabeli beszámolók. A messze legfontosabb forrás az V. századi görög történetíró, Hérodotosz. Hérodotosz, akit a "történelem atyjának" neveztek, i. e. 484-ben született a kis-ázsiai Halikarnasszoszban (akkor a Perzsa Birodalom része volt). Kr. e. 440-430 körül írta meg "Kérdéseit" (görögül Historia, angolul (The) Histories), amelyben megpróbálta nyomon követni a görög-perzsa háborúk eredetét, amelyek még mindig a közelmúlt történelmének számítottak. Hérodotosz megközelítése újszerű volt, és - legalábbis a nyugati társadalomban - ő találta ki a "történelmet" mint tudományágat. Ahogy Tom Holland történész fogalmaz: "Először fordult elő, hogy egy krónikás nem egy olyan távoli múltra, amely teljesen meseszerű, nem valamilyen isten szeszélyeire és kívánságaira, nem egy népnek a nyilvánvaló végzetre vonatkozó igényére, hanem olyan magyarázatokra, amelyeket személyesen tudott ellenőrizni, vállalkozott egy konfliktus eredetének nyomon követésére".

Néhány későbbi ókori történetíró, Thuküdidésszel kezdve, kritizálta Hérodotoszt és módszereit. Mindazonáltal Thuküdidész úgy döntött, hogy ott kezdi történetét, ahol Hérodotosz abbahagyta (Sesztosz ostrománál), és úgy vélte, hogy Hérodotosz története elég pontos ahhoz, hogy ne kelljen újraírni vagy kijavítani. Plutarkhosz "Hérodotosz rosszindulatáról" című esszéjében kritizálta Hérodotoszt, "Philobarbarosz"-nak (barbárbarátnak) nevezve Hérodotoszt, amiért nem volt eléggé görögbarát, ami arra utal, hogy Hérodotosz talán valóban ésszerű munkát végzett, hogy kiegyensúlyozott legyen. A Hérodotoszról alkotott negatív vélemény átragadt a reneszánsz Európára, bár továbbra is olvasott maradt. A 19. század óta azonban hírnevét drámai módon rehabilitálták a régészeti leletek, amelyek többszörösen megerősítették az eseményekről alkotott verzióját. Az uralkodó modern nézet szerint Hérodotosz figyelemre méltó munkát végzett Históriájában, de néhány konkrét részletét (különösen a csapatok számát és a dátumokat) szkeptikusan kell kezelni. Mindazonáltal még mindig vannak olyan történészek, akik szerint Hérodotosz sok mindent kitalált a történetéből.

Görögország hadtörténetét a második perzsa invázió vége és a peloponnészoszi háború (i. e. 479-431) között a fennmaradt ókori források nem támasztják alá kellően. Ez az időszak, amelyet az ókori írók néha pentekontaetia (πεντηκονταετία, az ötven év) néven emlegetnek, a viszonylagos béke és jólét időszaka volt Görögországon belül. A leggazdagabb forrás erre az időszakra vonatkozóan, és egyben a legidőszerűbb is, Thuküdidész A peloponnészoszi háború története, amelyet a modern történészek általában megbízható elsődleges beszámolónak tekintenek. Thuküdidész csak egy kitérőben említi ezt az időszakot, amely az athéni hatalom növekedéséről szól a peloponnészoszi háborút megelőzően, és a beszámoló rövid, valószínűleg szelektív, és nem tartalmaz dátumokat. Ennek ellenére Thuküdidész beszámolóját a történészek felhasználhatják és használják is arra, hogy felállítsák a korszak vázkronológiáját, amelyre a régészeti feljegyzésekből és más írókból származó részleteket rá lehet illeszteni.

Az egész korszakra vonatkozóan részletesebb adatokat Plutarkhosz szolgáltat Themisztoklész, Arisztidész és különösen Kimón életrajzában. Plutarkhosz mintegy 600 évvel a szóban forgó események után írta művét, ezért másodlagos forrásnak számít, de gyakran megnevezi forrásait, ami lehetővé teszi állításainak bizonyos fokú ellenőrzését. Életrajzaiban közvetlenül számos olyan ókori történetből merít, amely nem maradt fenn, és így gyakran olyan részleteket őriz meg a korszakról, amelyek Hérodotosz és Thuküdidész beszámolóiból kimaradtak. A korszak utolsó jelentős létező forrása a Kr. e. 1. századi szicíliai Diodórusz Sziculosz egyetemes története (Bibliotheca historica). Diodórusz e korszakról szóló írásainak nagy része a jóval korábbi görög történetírótól, Ephorosztól származik, aki szintén írt egyetemes történelmet. Diodórusz szintén másodlagos forrás, és a modern történészek gyakran gúnyolják stílusa és pontatlanságai miatt, de az ókor számos olyan részletét őrzi meg, amely sehol máshol nem található.

További elszórt részleteket találunk Pauszaniasz Görögország leírásában, míg a Kr. u. 10. századi bizánci Suda szótár olyan anekdotákat őriz, amelyek sehol máshol nem találhatók. A korszakra vonatkozó kisebb források közé tartoznak Pompeius Trogus (Justinus által epitomizált), Cornelius Nepos és Cniduszi Ctesias (Photius által epitomizált) művei, amelyek nem eredeti szöveges formában maradtak fenn. Ezek a művek nem tekinthetők megbízhatónak (különösen Ctesias), és nem különösebben hasznosak a korszak történetének rekonstruálásához.

A konfliktus néhány fizikai maradványát találták meg a régészek. A leghíresebb az isztambuli Kígyóoszlop, amelyet eredetileg Delphoiban állítottak fel a görögök Plataea-nál aratott győzelmének emlékére. 1939-ben Spyridon Marinatos görög régész számos perzsa nyílhegy maradványait találta meg a Thermopülai mezőn lévő Kolonos-hegyen, amelyet ma már általánosan a védők utolsó ütközetének helyszíneként azonosítanak.

A klasszikus kor görögjei úgy vélték, hogy a mükénéi civilizáció összeomlását követő sötét korszakban a görögök jelentős része elmenekült, Kis-Ázsiába vándorolt és ott telepedett le. A modern történészek általában elfogadják ezt a vándorlást történelminek (de különválasztva a Földközi-tenger későbbi görög gyarmatosításától). Vannak azonban olyanok, akik szerint az ióniai vándorlás nem magyarázható olyan egyszerűen, mint ahogyan azt a klasszikus görögök állították. Ezek a telepesek három törzsi csoportból származtak: az aeolusok, a dóriaiak és a iónok. Az iónok Lídia és Kária partjai körül telepedtek le, és megalapították azt a tizenkét várost, amely Ióniát alkotta. Ezek a városok Káriában Milétosz, Müszosz és Priéné; Lídiában Efezosz, Kolofón, Lebédosz, Teosz, Klazoméné, Phókaia és Erythrae; valamint Szamosz és Khiosz szigetei voltak. Bár a jón városok függetlenek voltak egymástól, elismerték közös örökségüket, és feltehetően közös templomuk és találkozóhelyük volt, a Panionionion. Így egy "kulturális szövetséget" alkottak, amelybe nem engedtek be más városokat, de még más ióniai törzseket sem.

Iónia városai függetlenek maradtak, amíg a nyugat-kis-ázsiai lídiaiak meg nem hódították őket. Alyattes lídiai király megtámadta Milétoszt, és ez a konfliktus Milétosz és Lídia közötti szövetségi szerződéssel végződött, amely azt jelentette, hogy Milétosz belső autonómiával rendelkezett, de külügyekben követte Lídiát. Ebben az időben a lídiaiak a Médiai Birodalommal is konfliktusban álltak, és a milétosziak hadsereget küldtek a lídiaiak megsegítésére ebben a konfliktusban. Végül békés rendezés jött létre a médek és a lídiaiak között, a királyságok közötti határként a Halys-folyót jelölték ki. Kr. e. 560 körül a híres lídiai király, Krószosz követte apját, Aljattészt, és nekilátott Kis-Ázsia többi görög városállamának meghódításához.

Cyrus perzsa herceg Kr. e. 553-ban lázadást vezetett az utolsó mediai király, Astyages ellen. Kürosz Asztyagész unokája volt, és a médiai arisztokrácia egy része támogatta. Kr. e. 550-re a lázadás véget ért, és Cyrus győztesen került ki belőle, megalapítva ezzel a mediai királyság helyén az Akhaimenida Birodalmat. Krószosz a méd birodalomban és Perzsiában bekövetkezett zavarokat lehetőségnek látta birodalma kiterjesztésére, és megkérdezte a delphoi jósdát, hogy meg kell-e támadnia őket. A jósda állítólag azt a híresen kétértelmű választ adta, hogy "ha Krózus átkelne a Halyson, akkor egy nagy birodalmat pusztítana el". E jóslat kétértelműségét nem látva Krőzus megtámadta a perzsákat, de végül vereséget szenvedett, és Lídia Cyrus kezére került. Azzal, hogy átkelt a Háliszon, Krőzus valóban elpusztított egy nagy birodalmat - a sajátját.

A lídiaiak elleni harc során Kürosz üzeneteket küldött az iónoknak, amelyben arra kérte őket, hogy lázadjanak fel a lídiaiak uralma ellen, amit az iónok nem voltak hajlandóak megtenni. Miután Kürosz befejezte Lídia meghódítását, az ióniai városok most felajánlották, hogy ugyanolyan feltételekkel lesznek az alattvalói, mint amilyen feltételekkel Krószosz alattvalói voltak. Kürosz elutasította ezt, arra hivatkozva, hogy az ióniaiak korábban nem voltak hajlandók segíteni neki. Az iónok így felkészültek a védekezésre, és Kürosz a médiai hadvezért, Harpagoszt küldte el a meghódításukra. Először Phokaiát támadta meg; a phokaiak úgy döntöttek, hogy inkább teljesen elhagyják városukat, és Szicíliába hajóznak száműzetésbe, mintsem perzsa alattvalóvá váljanak (bár később sokan visszatértek). Néhány teiai szintén a kivándorlás mellett döntött, amikor Harpagosz megtámadta Teoszt, de a többi ióniai maradt, és mindegyiküket sorra meghódították.

A hódításukat követő években a perzsák nehezen tudtak uralkodni a jóniaiakon. A birodalom más részein Cyrus elit bennszülött csoportokat - például a júdeai papságot - jelölt ki, hogy segítsenek neki új alattvalói irányításában. A görög városokban ebben az időben nem létezett ilyen csoport; bár általában létezett arisztokrácia, ez elkerülhetetlenül viszálykodó frakciókra oszlott. A perzsák ezért megelégedtek azzal, hogy minden ión városban egy-egy zsarnokot támogattak, még akkor is, ha ezzel belekeveredtek az iónok belső konfliktusaiba. Ráadásul egyes zsarnokok esetleg függetlenedni kezdtek, és le kellett őket váltani. Maguknak a zsarnokoknak is nehéz feladatuk volt: úgy kellett kivédeniük polgártársaik gyűlöletének legsúlyosabb részét, hogy közben a perzsák kegyében maradtak. A múltban a görög államokat gyakran zsarnokok irányították, de ez a kormányzati forma hanyatlóban volt. A korábbi zsarnokok általában erős és rátermett vezetők voltak, és erre szükség is volt, míg a perzsák által kinevezett uralkodók egyszerű helytartók voltak. A perzsa katonai hatalom támogatásával ezek a zsarnokok nem szorultak a lakosság támogatására, és így abszolút módon uralkodhattak. A görög-perzsa háborúk előestéjén a jón lakosság valószínűleg elégedetlenkedett, és készen állt a lázadásra.

Hadviselés az ókori Földközi-tengeren

A görög-perzsa háborúkban mindkét fél lándzsás gyalogságot és könnyű rakétacsapatokat használt. A görög hadseregek a nehezebb gyalogságra helyezték a hangsúlyt, míg a perzsa hadseregek a könnyebb csapattípusokat részesítették előnyben.

A perzsa hadsereg a birodalom különböző nemzeteiből összeállított, sokszínű embercsoportból állt. Hérodotosz szerint azonban legalább a páncélzat és a harcmodor tekintetében volt egy általános összhang. A csapatok általában íjjal, "rövid lándzsával" és karddal vagy fejszével voltak felfegyverkezve, és fonott pajzsot hordtak. Bőrpáncélt viseltek, bár a magas rangú egyének jó minőségű fémpáncélt viseltek. A perzsák valószínűleg íjaikkal fárasztották le az ellenséget, majd lándzsákkal és kardokkal zárkóztak fel, hogy a végső csapást mérjék rájuk. A perzsa gyalogosalakulatok első sora, az úgynevezett "sparabara" nem rendelkezett íjakkal, nagyobb fonott pajzsot viselt, és néha hosszabb lándzsákkal voltak felfegyverkezve. Szerepük az alakzat hátsó sorainak védelme volt. A lovasság valószínűleg enyhén felfegyverzett rakétalovasságként harcolt.

A görög városállamok közötti hadviselés stílusa, amely legalább i. e. 650-ig nyúlik vissza (a "Chigi váza" alapján), a rakétacsapatokkal támogatott hoplita falanxon alapult. A "hopliták" gyalogos katonák voltak, akik általában a középosztály (Athénban zeugiták) tagjai közül kerültek ki, akik megengedhették maguknak az ilyen harcmodorhoz szükséges felszerelést. A nehéz páncélzat (a hoplon) általában mellpáncélból vagy linothoraxból, harisnyából, sisakból és egy nagy kerek, homorú pajzsból (aszpisz) állt. A hopliták hosszú lándzsákkal (dory), amelyek lényegesen hosszabbak voltak a perzsa lándzsáknál, és karddal (xiphos) voltak felfegyverkezve. A nehéz páncélzat és a hosszabb lándzsák miatt jobbak voltak a közelharcban, és jelentős védelmet nyújtottak a távolsági támadásokkal szemben. A könnyűfegyverzetű csetlő-botlók, a psiloi a konfliktus során egyre fontosabbá váló görög seregek egy részét is alkották; a plataiai csatában például a görög hadsereg több mint felét alkothatták. A görög seregek lovasságának alkalmazásáról nem számolnak be a görög-perzsa háborúk csatáiban.

A konfliktus kezdetén a Földközi-tenger keleti részén az összes haditengerészeti erő átállt a három evezővel hajtott hadihajóra, a triremesre. A legelterjedtebb tengeri taktika ebben az időszakban a rammolás volt (a görög triéremeket öntött bronzból készült rammal szerelték fel az orruknál), vagy a hajóra szálló tengerészgyalogosok által végrehajtott partraszállás. A tapasztaltabb tengeri hatalmak ekkorra már a diekplous néven ismert manővert is elkezdték alkalmazni. Nem világos, hogy ez mit jelentett, de valószínűleg az ellenséges hajók közötti résekbe hajózást, majd az oldalukba történő rammolást jelentette.

A perzsa haditengerészeti erőket elsősorban a birodalom tengerjáró népe biztosította: Föníciaiak, egyiptomiak, kilikiaiak és ciprusiak. A Perzsa Birodalom más tengerparti régiói a háborúk során hajókat bocsátottak rendelkezésre.

Kr. e. 507-ben Artaphernész, mint I. Dareiosz testvére és Kis-Ázsia szatrapája fővárosában, Szardeiszban követséget kapott az újonnan demokratikus Athénból, amelyet valószínűleg Kleiszthenész küldött, és amely perzsa segítséget kért, hogy ellenálljon a Spártából érkező fenyegetéseknek. Hérodotosz beszámol arról, hogy Artaphernész korábban nem ismerte az athéniakat, és első reakciója az volt, hogy "Kik ezek az emberek?". Artaphernész az athéniaktól "vizet és földet", az alázatosság jelképét kérte, ha segítséget kérnek az akhaimenida királytól. Az athéniak követei nyilvánvalóan beleegyeztek, hogy engedelmeskedjenek, és adják a "Földet és a Vizet". Artaphernész azt is tanácsolta az athéniaknak, hogy fogadják vissza az athéni zsarnokot, Hippiaszt. A perzsák Athén megtámadásával fenyegették meg, ha nem fogadják be Hippiaszt. Az athéniak azonban a perzsa veszély ellenére is inkább demokratikusak maradtak, és a követeket Athénba való visszatérésükkor kitagadták és elmarasztalták.

Az athéniak követeket küldtek Szardeiszba, akik szövetséget akartak kötni a perzsákkal, mert tudták, hogy ők provokálták háborúra a lakedaimóniakat és Kleomenészt. Amikor a követek Szardeiszba érkeztek, és úgy beszéltek, ahogyan azt kérték, Artaphrénész, Hisztaszpész fia, Szardeisz alkirálya megkérdezte tőlük: "Kik vagytok ti, és hol laktok, akik szövetséget akartok kötni a perzsákkal?". Miután a követek tájékoztatták, választ adott nekik, amelynek lényege az volt, hogy ha az athéniak földet és vizet adnak Dareiosz királynak, akkor szövetségre lép velük; ha pedig nem, akkor azt parancsolja, hogy távozzanak. A követek tanácskoztak, és beleegyeztek abba, hogy megadják, amit kértek, mivel a szövetség megkötését óhajtották. Visszatértek tehát hazájukba, és ekkor nagy szemrehányást kaptak azért, amit tettek.

Lehetséges, hogy az akhaemeniida uralkodó most az athéniakat olyan alattvalóknak tekintette, akik a "Föld és Víz" ajándékával ünnepélyesen megígérték az alávetettséget, és hogy az athéniak későbbi cselekedeteit, például az ióniai lázadásba való beavatkozásukat az eskü megszegésének és az akhaemeniida uralkodó központi hatalma elleni lázadásnak tekintették.

Az ióniai lázadás és a hozzá kapcsolódó felkelések Aeolisban, Dorisban, Cipruson és Káriában Kis-Ázsia több régiójának katonai lázadása volt a perzsa uralom ellen, amely i. e. 499 és 493 között tartott. A lázadás középpontjában a kis-ázsiai görög városok elégedetlensége állt a Perzsia által az uralmukra kinevezett zsarnokokkal szemben, valamint a két milésiai zsarnok, Histiaeus és Aristagoras egyéni intézkedéseivel szembeni ellenállás. Kr. e. 499-ben Milétosz akkori zsarnoka, Arisztagorasz közös hadjáratot indított Artaphernész perzsa szatrapával Naxosz meghódítására, hogy megpróbálja megerősíteni milétosi pozícióját (mind anyagilag, mind presztízs szempontjából). és mivel érezte, hogy hamarosan elmozdítják zsarnoki tisztségéből, Arisztagorasz úgy döntött, hogy egész Ióniát lázadásra buzdítja Nagy Dareiosz perzsa király ellen.

Mivel a perzsák nem tudták uralni a független gondolkodású ióniai városokat, helyi zsarnokokat neveztek ki, akik mindegyiket irányították. Ez a görögök és a perzsák számára egyaránt sok baj forrásának bizonyult. Kr. e. 498-ban az ióniaiak Athén és Eretria csapatainak támogatásával Szardeisz ellen vonultak, elfoglalták és felégették. Visszatérő útjukon azonban Ióniába perzsa csapatok követték őket, és az efezusi csatában döntő vereséget szenvedtek. Ez a hadjárat volt az egyetlen támadó akció a ióniaiak részéről, akik ezt követően védekezésbe vonultak. A perzsák Kr. e. 497-ben háromoldalú támadással válaszoltak, amelynek célja a lázadó terület külső területeinek visszafoglalása volt, de a lázadás Karíniára való átterjedése miatt a legnagyobb hadsereg Dareiosz vezetésével inkább oda vonult át. Ez a hadsereg eleinte sikeresen hadjáratot folytatott Káriában, de a pedasusi csatában egy rajtaütés során megsemmisült. Ez a Kr. e. 496 és 495 hátralévő részében patthelyzetet eredményezett.

Kr. e. 494-re a perzsa hadsereg és haditengerészet újraszerveződött, és egyenesen a lázadás epicentruma, Milétosz felé vették az irányt. Az ión flotta a tengeren próbálta megvédeni Milétoszt, de a ladei csatában, miután a szamiaiak átálltak, döntő vereséget szenvedett. Milétoszt ezután ostrom alá vették, elfoglalták, és lakosságát rabszolgasorba taszították. Ez a kettős vereség ténylegesen véget vetett a felkelésnek, és a kariaiak ennek következtében megadták magukat a perzsáknak. A perzsák Kr. e. 493-ban a nyugati partvidék városait, amelyek még ellenálltak nekik, leigázták, majd végül békét kötöttek Ióniával, amelyet úgy tekintettek, hogy

Az ióniai felkelés volt az első nagyobb konfliktus Görögország és az Akhaimenida Birodalom között, és a görög-perzsa háborúk első szakaszát jelentette. Kis-Ázsia visszakerült a perzsa fennhatóság alá, de Dareiosz megfogadta, hogy megbünteti Athént és Eretriát a felkelés támogatásáért. Ráadásul, mivel látta, hogy a görögországi politikai helyzet továbbra is veszélyezteti birodalma stabilitását, úgy döntött, hogy egész Görögország meghódítására indul.

Miután visszahódították Ióniát, a perzsák elkezdték megtervezni következő lépéseiket, hogy megszüntessék a birodalmukat fenyegető görögországi veszélyt, és megbüntessék Athént és Eretriát. Az ennek eredményeképpen Görögországban végrehajtott első perzsa invázió két fő hadjáratból állt.

KR. E. 492: Mardonius hadjárata

Az első hadjáratot Kr. e. 492-ben Dareiosz veje, Mardoniosz vezette, aki újra leigázta Trákiát, amely Kr. e. 513 óta névlegesen a perzsa birodalom része volt. Mardonius arra is rá tudta kényszeríteni Makedóniát, hogy teljesen alárendelt klienskirálysága legyen Perzsiának; korábban vazallus volt, de széles körű autonómiát megtartott. E hadjárat további előrehaladását azonban megakadályozta, hogy Mardonius flottája az Athosz-hegy partjainál egy viharban hajótörést szenvedett. Mardonius maga is megsérült, amikor egy trák törzs megtámadta a táborát, és ezt követően a hadjárat többi részével együtt visszatért Ázsiába.

A következő évben, miután Dareiosz világosan jelezte terveit, követeket küldött Görögország minden városába, követelve a behódolásukat. Majdnem mindegyiküktől megkapta, kivéve Athént és Spártát, akik ehelyett kivégezték a követeket. Mivel Athén még mindig dacos volt, és Spárta most már ténylegesen is háborúban állt vele, Dareiosz a következő évre újabb hadjáratot rendelt el.

Kr. e. 490: Datis és Artaphernes hadjárata

Kr. e. 490-ben Datis és Artaphernes (Artaphernes szatrapának fia) kapta meg egy kétéltű inváziós haderő parancsnokságát, és elindultak Kilikiából. A perzsa haderő először Rodosz szigetére hajózott, ahol egy lindiai templomi krónika feljegyzi, hogy Datisz ostromolta Lindosz városát, de sikertelenül. A flotta ezután Naxosz felé hajózott, hogy megbüntesse a naxosziakat azért, mert ellenálltak a perzsák egy évtizeddel korábban ott indított sikertelen hadjáratának. A lakosok közül sokan a hegyekbe menekültek; akiket a perzsák elfogtak, azokat rabszolgasorba taszították. A perzsák ezután felégették a naxosziak városát és templomait. A flotta ezután Eretria felé tartva szigeteket járt be az Égei-tenger többi részén, minden egyes szigetről túszokat és csapatokat ejtve.

A különítmény továbbhajózott Euboea és az első nagyobb célpont, Eretria felé. Az eretriaiak meg sem próbálták megakadályozni a perzsák partraszállását vagy előrenyomulását, és így hagyták, hogy ostrom alá vegyék őket. A perzsák hat napon át támadták a falakat, mindkét oldalon veszteségekkel; a hetedik napon azonban két jó hírű eretriai megnyitotta a kapukat, és elárulta a várost a perzsáknak. A várost lerombolták, a templomokat és szentélyeket kifosztották és felgyújtották. Ezenkívül Dareiosz parancsának megfelelően a perzsák a megmaradt városlakókat rabszolgasorba taszították.

A perzsa flotta ezután Attika partjainál dél felé vette az irányt, és az Athéntól nagyjából 40 kilométerre fekvő Marathón-öbölben kötött ki. Miltiadész, a perzsák elleni harcban legnagyobb tapasztalattal rendelkező hadvezér vezetésével az athéni hadsereg a maratoni síkság két kijáratának elzárására vonult. Öt napig patthelyzet alakult ki, mígnem a perzsák úgy döntöttek, hogy továbbhaladnak Athén felé, és megkezdték csapataik visszatöltését a hajókra. Miután a perzsák a lovasságukat (legerősebb katonáikat) felpakolták a hajókra, a 10 000 athéni katona leereszkedett a síkságot körülvevő dombokról. A görögök a gyengébb perzsa gyalogos katonákat a szárnyak átgázolásával szétverték, mielőtt a perzsa vonal közepe felé fordultak volna. A perzsa sereg maradéka a hajóikra menekült, és elhagyta a csatát. Hérodotosz feljegyzése szerint 6400 perzsa holttestet számoltak össze a csatatéren; az athéniak csak 192 embert vesztettek.

Amint a perzsák túlélői tengerre szálltak, az athéniak a lehető leggyorsabban Athénba vonultak. Éppen időben érkeztek, hogy megakadályozzák Artaphernészt abban, hogy Athénban partra szálljon. Az elvesztett lehetőséget látva Artaphernész befejezte az egyéves hadjáratot, és visszatért Ázsiába.

A maratoni csata vízválasztó volt a görög-perzsa háborúkban, megmutatta a görögöknek, hogy a perzsák legyőzhetők. Rávilágított továbbá az erősebben páncélozott görög hopliták fölényére, és megmutatta, hogy bölcsen használva milyen lehetőségek rejlenek bennük.

Akhaimenida Birodalom

Az első invázió kudarca után Dareiosz hatalmas új hadsereg felállításába kezdett, amellyel Görögország teljes leigázását tervezte. Kr. e. 486-ban azonban egyiptomi alattvalói fellázadtak, és a lázadás miatt minden görög hadjáratot határozatlan időre el kellett halasztani. Dareiosz meghalt, miközben Egyiptom elleni hadjáratra készült, és Perzsia trónja a fiára, I. Xerxészre szállt. Xerxész leverte az egyiptomi lázadást, és nagyon gyorsan folytatta a Görögország elleni invázió előkészületeit. Mivel ez egy teljes körű invázió volt, hosszú távú tervezést, készletezést és sorozást igényelt. Xerxész úgy döntött, hogy a Hellespontot át kell hidalni, hogy hadserege átkelhessen Európába, és hogy csatornát kell ásni az Athosz-hegyi földszoroson át (egy perzsa flotta i. e. 492-ben megsemmisült, amikor ezt a partvidéket kerülgette). Mindkettő olyan kivételes ambíciójú tett volt, amely bármely más korabeli állam képességeit meghaladta volna. A hadjárat azonban egy évet késett, mert Egyiptomban és Babilóniában újabb lázadás tört ki.

A perzsáknak több görög városállam is szimpatizált, köztük Argosz, amely ígéretet tett arra, hogy átáll, ha a perzsák elérik a határait. A thesszáliai Láriszát uraló Aleuadae család lehetőséget látott az invázióban, hogy kiterjessze hatalmát. Théba, bár nem kifejezetten "medizálódott", a gyanú szerint hajlandó volt segíteni a perzsákat, amint az inváziós haderő megérkezik.

Kr. e. 481-ben, nagyjából négyéves előkészület után Xerxész elkezdte összegyűjteni a csapatokat Európa lerohanására. Hérodotosz megadja annak a 46 nemzetnek a nevét, amelyekből csapatokat toboroztak. A perzsa hadsereget i. e. 481 nyarán és őszén gyűjtötték össze Kis-Ázsiában. A keleti szatrapiák seregeit a kappadókiai Kritalában gyűjtötték össze, és Xerxész vezetésével Szardiszba vezették őket, ahol a telet töltötték. Kora tavasszal Abüdoszba vonult, ahol egyesült a nyugati szatrapák seregeivel. Ezután a Xerxész által összegyűjtött sereg Európa felé vonult, két pontonhídon átkelve a Hellesponton.

A Xerxész által Görögország második inváziójára összevont csapatok létszáma végtelen viták tárgyát képezte. A legtöbb modern tudós irreálisnak tartja a Hérodotosz és más ókori források által megadott 2,5 milliós számot, mivel a győztesek valószínűleg elszámolták magukat vagy eltúlozták a számításokat. A témát hevesen vitatják, de a konszenzus a 200 000-es szám körül forog.

A perzsa flotta mérete is vitatott, bár talán kevésbé. Más ókori szerzők egyetértenek Hérodotosz 1207-es számával. Ezek a számok ókori mércével mérve összhangban vannak, és ez úgy értelmezhető, hogy az 1200 körüli szám a helyes. A modern tudósok közül néhányan elfogadták ezt a számot, bár azt sugallják, hogy a szalamiszi csatáig a számnak alacsonyabbnak kellett lennie. Más, a perzsa háborúkról szóló újabb munkák elutasítják ezt a számot, és az 1 207-et inkább az Iliászban szereplő egyesített görög flottára való hivatkozásnak tekintik. Ezek a művek általában azt állítják, hogy a perzsák legfeljebb 600 hadihajó körüli mennyiséget indíthattak az Égei-tengerre.

Görög városállamok

Egy évvel Marathón után Miltiadész, Marathón hőse, egy hadjárat során megsérült Paroszra. Képtelenségét kihasználva a nagyhatalmú Alkmaeonidák családja elintézte, hogy a hadjárat kudarca miatt felelősségre vonják. Miltiadészre "az athéni nép megtévesztésének" bűntette miatt hatalmas pénzbüntetést szabtak ki, de hetekkel később belehalt a sérülésébe.

A politikus Themisztoklész, aki a szegények körében szilárdan megalapozott hatalmi bázissal rendelkezett, betöltötte a Miltiadész halála után keletkezett űrt, és a következő évtizedben Athén legbefolyásosabb politikusává vált. Ebben az időszakban Themisztoklész továbbra is támogatta Athén tengeri hatalmának kiterjesztését. Az athéniak ebben az időszakban mindvégig tudatában voltak annak, hogy a perzsa érdeklődés Görögország iránt nem szűnt meg, és Themisztoklész tengerészeti politikáját a Perzsia felől érkező potenciális fenyegetés fényében lehet vizsgálni. Arisztidész, Themisztoklész nagy riválisa és a zeugiták (a "felső hopliták osztálya") bajnoka hevesen ellenezte ezt a politikát.

Kr. e. 483-ban az athéni Laurium bányáiban hatalmas új ezüstvagyont találtak. Themisztoklész azt javasolta, hogy az ezüstöt egy új triremaflotta építésére használják fel, állítólag azért, hogy segítsenek az Aeginával folytatott, régóta tartó háborúban. Plutarkhosz szerint Themisztoklész szándékosan kerülte Perzsia megemlítését, mivel úgy vélte, hogy az túl távoli fenyegetés ahhoz, hogy az athéniak fellépjenek ellene, de a flotta célja Perzsia elleni fellépés volt. Fine azt sugallja, hogy sok athéni elismerte, hogy egy ilyen flottára szükség lesz a perzsákkal szembeni ellenálláshoz, akiknek a közelgő hadjáratra való felkészülése ismert volt. Themisztoklész indítványát könnyedén elfogadták, Arisztidész erős ellenkezése ellenére. Elfogadása valószínűleg annak volt köszönhető, hogy sok szegényebb athéni vágyott arra, hogy a flottában evezőként fizetett munkát kapjon. Az ókori forrásokból nem világos, hogy eredetileg 100 vagy 200 hajót engedélyeztek-e; Fine és Holland egyaránt azt sugallja, hogy először 100 hajót engedélyeztek, és hogy egy második szavazás ezt a számot a második invázió során tapasztalt szintre emelte. Arisztidész továbbra is ellenezte Themisztoklész politikáját, és a tél folyamán egyre nőtt a feszültség a két tábor között, így a Kr. e. 482. évi kiközösítés Themisztoklész és Arisztidész közötti közvetlen küzdelemmé vált. A Holland által lényegében a világ első népszavazásaként jellemzett eseményen Arisztidészt kiközösítették, és Themisztoklész politikáját támogatták. Az athéniak, miután tudomást szereztek a közelgő invázió perzsa előkészületeiről, megszavazták, hogy több hajót építsenek, mint amennyit Themisztoklész kért. Így a perzsa invázió előkészületei során Themisztoklész Athén vezető politikusává vált.

A spártai királyt, Demarátoszt i. e. 491-ben megfosztották a királyi címétől, és unokatestvérét, Leotüchidészt ültették a helyére. Valamikor i. e. 490 után a megalázott Demaratus úgy döntött, hogy száműzetésbe vonul, és Dareiosz udvarába, Szúszába ment. Démarátosz ettől kezdve Dareiosz, majd később Xerxész tanácsadójaként tevékenykedett görög ügyekben, és elkísérte Xerxészt a második perzsa invázió idején. Hérodotosz 7. könyvének végén található egy anekdota, amely arról szól, hogy a második invázió előtt Demaratus egy látszólag üres viasztáblát küldött Spártába. Amikor a viaszt eltávolították, egy üzenetet találtak a fából készült alátétre karcolva, amely figyelmeztette a spártaiakat Xerxész terveire. Sok történész azonban úgy véli, hogy ezt a fejezetet egy későbbi szerző illesztette be a szövegbe, valószínűleg azért, hogy kitöltse a 7. könyv vége és a 8. könyv kezdete közötti űrt. Ennek az anekdotának a valóságtartalma ezért nem egyértelmű.

Kr. e. 481-ben Xerxész követeket küldött a görögországi városállamokba, akik élelmet, földet és vizet kértek tőlük a Perzsiának való behódolás jeléül. Xerxész követei azonban szándékosan elkerülték Athént és Spártát, remélve, hogy ezek az államok így nem értesülnek a perzsák terveiről. A Perzsiával szemben álló államok így e két városállam köré kezdtek tömörülni. Kr. e. 481 késő őszén Korinthoszban összeült egy államkongresszus, és létrejött a görög városállamok szövetsége. E szövetségnek volt hatásköre arra, hogy követeket küldjön segítségkérésre, és arra is, hogy közös egyeztetés után csapatokat küldjön a tagállamokból védelmi pontokra. Hérodotosz nem fogalmaz meg elvont nevet a szövetségre, hanem egyszerűen "οἱ Ἕλληνες" (a görögök) és "a szövetségre felesküdött görögök" (Godley fordítása) vagy "a görögök, akik összefogtak" (Rawlinson fordítása) néven nevezi őket. Ezentúl "szövetségesek"-ként fogunk rájuk hivatkozni. Spárta és Athén vezető szerepet játszott a kongresszusban, de valamennyi állam érdekei befolyásolták a védelmi stratégiát. A kongresszus belső működéséről vagy az üléseken folytatott megbeszélésekről keveset tudunk. A közel 700 görög városállam közül csak 70 küldött képviselőt. Mindazonáltal ez figyelemre méltó volt a széttagolt görög világ számára, különösen mivel a jelenlévő városállamok közül sokan technikailag még mindig háborúban álltak egymással.

Kr. e. 480 eleje: Trákia, Macedónia és Thesszália

Miután a perzsa hadsereg Kr. e. 480 áprilisában átkelt Európába, megkezdte menetelését Görögország felé, és 3 hónapig tartott, amíg ellenállás nélkül eljutott a Hellesponttól Therme-ig. Doriskosznál megállt, ahol csatlakozott hozzá a flotta. Xerxész taktikai egységekbe szervezte át a csapatokat, felváltva a korábban a meneteléshez használt nemzeti alakulatokat.

A szövetséges "kongresszus" Kr. e. 480 tavaszán ismét összeült, és megállapodtak abban, hogy megvédik a Thesszália határán fekvő keskeny Tempe-völgyet, és megakadályozzák Xerxész előrenyomulását. Ott azonban I. Makedóniai Sándor figyelmeztette őket, hogy a völgyet meg lehet kerülni, és hogy Xerxész serege túlnyomóan nagy, ezért a görögök visszavonultak. Nem sokkal később kapták a hírt, hogy Xerxész átkelt a Hellesponton. Ekkor Themisztoklész egy második stratégiát javasolt a szövetségeseknek. A Dél-Görögországba (Böótiába, Attikába és a Peloponnészoszba) vezető útvonalhoz Xerxész seregének a Thermopülai szűk hágón keresztül kellett volna haladnia. Ezt a görög hopliták a perzsák túlerő ellenére is könnyen el tudták volna zárni. Továbbá, hogy a perzsák ne kerülhessék meg a Thermopülaiakat a tengeren keresztül, az athéni és a szövetséges haditengerészet elzárhatta volna az Artemiszioszi-szorost. Ezt a kettős stratégiát fogadta el a kongresszus. A peloponnészoszi városok azonban tartalékterveket készítettek arra az esetre, ha arra kerülne sor, hogy megvédjék a Korinthoszi-folyót, míg az athéni nőket és gyermekeket a peloponnészoszi Troezén városába evakuálták.

i. e. 480 augusztus: Thermopülai és artemisiumi csaták

Xerxész Thermopülaiába érkezésének becsült időpontja egybeesett az olimpiai játékokkal és a karneiai ünneppel. A spártaiak számára a háborúskodás ezekben az időszakokban szentségtörésnek számított. A kényelmetlen időzítés ellenére a spártaiak olyannyira súlyosnak ítélték a fenyegetést, hogy I. Leónidasz királyukat 300 fős személyes testőrségével (a Hippeiszekkel) küldték el. A Hippeisben megszokott elit fiatal férfiakat veteránok váltották fel, akiknek már gyermekeik voltak. Leónidaszt a szövetséges peloponnészoszi városok kontingensei és más erők támogatták, amelyeket a szövetségesek a Thermopülaiak felé vezető úton gyűjtöttek össze. A szövetségesek folytatták a hágó elfoglalását, újjáépítették a fóciaiak által a hágó legszűkebb pontján épített falat, és várták Xerxész érkezését.

Amikor a perzsák augusztus közepén megérkeztek a Thermopülai-hegységhez, kezdetben három napig várták, hogy a szövetségesek szétoszoljanak. Amikor Xerxész végül meggyőződött arról, hogy a szövetségesek meg akarják támadni a hágót, támadásra küldte csapatait. A szövetségesek állása azonban ideális volt a hoplita hadviseléshez, a perzsa kontingensek kénytelenek voltak frontálisan támadni a görög falanxot. A szövetségesek két teljes napon át ellenálltak a perzsa támadásoknak, beleértve a perzsa elit halhatatlanok támadásait is. A második nap vége felé azonban elárulta őket egy Ephialtész nevű helyi lakos, aki Hérodotosz szerint felfedett Xerxésznek egy hegyi ösvényt, amely a szövetségesek vonalai mögé vezetett. Hérodotoszt gyakran "mesemondóként" utasították el, többek között maga Arisztotelész is, és ez lehet, hogy egy népmesékből származó, érdekfeszítőbb elbeszélés. Mindenesetre nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani, hogy Ephialtész részvétele a csatában mennyire volt jogos. Hérodotosz szerint az Anopoeai-utat nagyjából 1000 fóciai védte, akik állítólag elmenekültek, amikor szembekerültek a perzsákkal. Mivel a felderítők tudomására hozták, hogy a hadsereg túloldalára kerültek, Leónidasz elbocsátotta a szövetséges hadsereg nagy részét, és talán 2000 emberrel maradt hátul őrizni a hátországot. A csata utolsó napján a megmaradt szövetségesek előrenyomultak a falból, hogy a hágó tágabb részén találkozzanak a perzsákkal, hogy minél több perzsát lemészároljanak, de végül mindannyian meghaltak vagy fogságba estek.

A thermopülai csatával egyidejűleg a szövetségesek 271 triremesből álló haditengerészeti erői védték az Artemisiumi-szorost a perzsák ellen, így védve a thermopülai erők szárnyát. Itt a szövetséges flotta három napig tartotta vissza a perzsákat; a harmadik este azonban a szövetségesek hírt kaptak Leónidasz és a Thermopülai szövetséges csapatok sorsáról. Mivel a szövetséges flotta súlyosan megsérült, és mivel a Thermopülai szárny védelmére már nem volt szükség, a szövetségesek Artemisiumból Szalamisz szigetére vonultak vissza.

Kr. e. 480 szeptember: szalamiszi csata

A termopülai győzelem azt jelentette, hogy egész Böótia Xerxész kezére került; Attika ezután nyitva állt az invázió előtt. Athén megmaradt lakosságát a szövetséges flotta segítségével Szalamiszba evakuálták. A peloponnészoszi szövetségesek megkezdték egy védelmi vonal előkészítését a Korinthoszi-öbölön keresztül, falat építettek, és lerombolták a Megarából vezető utat, Athént pedig kiszolgáltatták a perzsáknak. Athén így a perzsák kezére került; az Akropoliszon elbarikádozott kisszámú athéniak végül vereséget szenvedtek, és Xerxész ezután elrendelte Athén elpusztítását.

A perzsák mostanra Görögország nagy részét elfoglalták, de Xerxész talán nem számított ilyen dacra; számára most az volt a legfontosabb, hogy a háborút a lehető leggyorsabban befejezze. Ha Xerxész el tudná pusztítani a szövetséges flottát, akkor erős pozícióban lenne, hogy kikényszerítse a szövetségesek megadását; fordítva, a pusztítás elkerülésével, vagy ahogy Themisztoklész remélte, a perzsa flotta megsemmisítésével a szövetségesek megakadályozhatnák a hódítás befejezését. A szövetséges flotta így a perzsák közelgő érkezése ellenére szeptemberig Szalamisz partjainál maradt. Athén eleste után is a szövetséges flotta Szalamisz partjainál maradt, és megpróbálta csatába csalogatni a perzsa flottát. Részben Themisztoklész megtévesztése miatt a haditengerészetek a szűk Szalamiszi-szorosban találkoztak. Ott a perzsák létszáma akadályba ütközött, mivel a hajók nehezen tudtak manőverezni, és szervezetlenné váltak. A szövetséges flotta megragadta az alkalmat, és döntő győzelmet aratott, legalább 200 perzsa hajót elsüllyesztve vagy elfoglalva, így biztosítva a Peloponnészosz biztonságát.

Hérodotosz szerint a vesztes csata után Xerxész megkísérelt egy gátat építeni a csatornán keresztül, hogy megtámadhassa a Szalamiszban evakuált athéniakat, de ezt a tervet hamarosan elvetették. Mivel a perzsák tengeri fölénye megszűnt, Xerxész attól tartott, hogy a szövetségesek a Hellespontra hajóznak, és lerombolják a pontonhidakat. Hadvezére, Mardonius önként jelentkezett, hogy Görögországban marad, és egy kézzel kiválasztott csapatcsoporttal befejezi a hódítást, míg Xerxész a hadsereg nagy részével visszavonult Ázsiába. Mardonius Böótiában és Thesszáliában telelt át; az athéniak így télire visszatérhettek kiégett városukba.

Kr. e. 479. június: Plataea és Mycale csatái

A tél folyamán a szövetségesek között némi feszültség alakult ki. Különösen az athéniak, akiket nem védett az Ízmosz, de akiknek flottája a Peloponnészosz biztonságának kulcsa volt, úgy érezték, hogy igazságtalanul bántak velük, ezért tavasszal megtagadták a szövetséges flottához való csatlakozást. Mardonius Thesszáliában maradt, mivel tudta, hogy az Íszthmosz elleni támadás értelmetlen, míg a szövetségesek nem voltak hajlandók hadsereget küldeni a Peloponnészoszon kívülre. Mardonius a patthelyzet feloldására lépett, és békét ajánlott az athéniaknak, I. Makedóniai Sándor közvetítésével. Az athéniak gondoskodtak arról, hogy egy spártai küldöttség is jelen legyen, hogy meghallgassa az athéniaknak a perzsák ajánlatának elutasítását. Athént így ismét kiürítették, a perzsák pedig délre vonultak, és újra birtokba vették. Mardonius most megismételte békeajánlatát a Szalamiszba menekült athéniaknak. Athén Megarával és Plataeával együtt követeket küldött Spártába, akik segítséget kértek, és azzal fenyegetőztek, hogy elfogadják a perzsa feltételeket, ha nem segítenek nekik. Válaszul a spártaiak nagy sereget hívtak össze a peloponnészoszi városokból, és a perzsák elé vonultak.

Amikor Mardonius meghallotta, hogy a szövetséges hadsereg menetel, visszavonult Boiótiába, Plataea közelébe, és megpróbálta a szövetségeseket nyílt terepre csalogatni, ahol bevethette volna lovasságát. A szövetséges hadsereg a régens, Pausanias parancsnoksága alatt a Plataea fölötti magaslatokon maradt, hogy megvédjék magukat az ilyen taktikával szemben. Többnapos manőver és patthelyzet után Pausanias éjszakai visszavonulást rendelt el a szövetségesek eredeti állásai felé. Ez a manőver balul sült el, és az athéniak, valamint a spártaiak és a tegeiak külön dombokon elszigetelve maradtak, a többi kontingens pedig távolabb, Plataea közelében szétszóródva. Látva, hogy a perzsáknak talán soha nem lesz jobb alkalmuk a támadásra, Mardonius előreparancsolta az egész seregét. A perzsa gyalogság azonban nem bizonyult ellenfélnek az erősen páncélozott görög hoplitáknak, és a spártaiak áttörtek Mardonius testőrségéhez, és megölték őt. Ezt követően a perzsa haderő szétfoszlott; 40 000 katonának sikerült elmenekülnie a Thesszáliába vezető úton, a többiek azonban a perzsa táborba menekültek, ahol a görögök csapdába ejtették és lemészárolták őket, véglegesítve a görög győzelmet.

Hérodotosz elbeszéli, hogy a plataiai csata délutánján a szövetségesek haditengerészetéhez, amely akkoriban a ióniai Mykálé-hegy partjainál tartózkodott, eljutott a hír, hogy győztek a csatában. A szövetséges tengerészgyalogosok moráljukat felerősítve még aznap döntő győzelmet arattak a mükkaléi csatában, megsemmisítve a perzsa flotta maradványait, megbénítva Xerxész tengeri erejét, és jelezve a görög flotta felemelkedését. Bár sok modern történész kételkedik abban, hogy Mykáléra ugyanazon a napon került sor, mint Plataeára, a csatára valószínűleg csak akkor került sor, amikor a szövetségesek hírt kaptak a Görögországban zajló eseményekről.

Mycale és Ionia

Mykálé sok szempontból a konfliktus új szakaszának kezdete volt, amelyben a görögök támadásba lendültek a perzsákkal szemben. A mükkaléi győzelem közvetlen eredménye egy második felkelés volt a kis-ázsiai görög városok körében. A szamikaiak és a miléziaiak aktívan harcoltak a perzsák ellen Mükálénál, és ezzel nyíltan kinyilvánították lázadásukat, a többi város pedig követte példájukat.

Sestos

Röviddel Mycale után a szövetséges flotta a Hellesponthoz hajózott, hogy lebontsa a pontonhidakat, de azt tapasztalta, hogy ez már megtörtént. A peloponnészosziak hazahajóztak, de az athéniak maradtak, hogy megtámadják a még mindig a perzsák által tartott Herszonészoszt. A perzsák és szövetségeseik Sesztosz, a térség legerősebb városa felé vették az irányt. Köztük volt egy kardiai Oeobazus is, akinél a pontonhidak kábelei és egyéb felszerelései voltak. A perzsa helytartó, Artajktész nem készült fel az ostromra, nem hitt abban, hogy a szövetségesek támadni fognak. Az athéniak ezért Sesztosz körül ostromot tudtak tartani. Az ostrom több hónapig elhúzódott, ami némi elégedetlenséget okozott az athéni csapatok körében, de végül, amikor a városban elfogyott az élelem, a perzsák éjszaka elmenekültek a város legkevésbé őrzött területéről. Az athéniak így másnap birtokba tudták venni a várost.

Az athéni csapatok nagy részét azonnal a perzsák üldözésére küldték. Oeobazus csapatát egy trák törzs elfogta, és Oeobazust feláldozták Plistorus istennek. Az athéniak végül elfogták Artajaktészt, a perzsák közül néhányat megöltek vele együtt, de a legtöbbjüket, köztük Artajaktészt is, fogságba ejtették. Artajkészt az Elaeus nevű város lakóinak kérésére feszítették keresztre, amelyet Artajkésztész kifosztott, amíg a Khersonészosz kormányzója volt. Az athéniak, miután megbékélték a környéket, visszahajóztak Athénba, és trófeaként magukkal vitték a pontonhidak kábeleit.

Ciprus

Kr. e. 478-ban, még mindig a hellén szövetség feltételei szerint működve, a szövetségesek 20 peloponnészoszi és 30 athéni hajóból álló flottát küldtek ki, amelyet meghatározatlan számú szövetséges támogatott, Pauszaniasz általános parancsnoksága alatt. Thuküdidész szerint ez a flotta Ciprusra hajózott, és "a sziget nagy részét leigázta". Hogy Thuküdidész pontosan mit ért ezen, nem világos. Sealey szerint ez lényegében egy razzia volt, amelynek célja a Cipruson lévő perzsa helyőrségekből minél több kincs begyűjtése volt. Nincs arra utaló jel, hogy a szövetségesek megpróbálták volna birtokba venni a szigetet, és nem sokkal később Bizáncba hajóznak. Mindenesetre az a tény, hogy a Deliai Liga többször is hadjáratot folytatott Cipruson, arra utal, hogy a szigetet Kr. e. 478-ban a szövetségesek nem foglalták el, vagy a helyőrségeket gyorsan kiűzték.

Bizánc

A görög flotta ezután Bizáncba hajózott, amelyet ostrom alá vettek és végül elfoglaltak. Sesztosz és Bizánc ellenőrzése révén a szövetségesek átvették az irányítást az Európa és Ázsia közötti szorosok felett (amelyeken a perzsák átkeltek), és hozzáférést kaptak a Fekete-tenger kereskedelmi forgalmához.

Az ostrom utóhatása kellemetlen volt Pauszaniasz számára. Hogy pontosan mi történt, nem világos; Thuküdidész kevés részletet közöl, bár a későbbi írók rengeteg félelmetes célzást tettek hozzá. Arroganciájával és önkényes intézkedéseivel (Thuküdidész szerint "erőszakkal") Pauszaniasznak sikerült elidegenítenie a szövetséges kontingensek nagy részét, különösen azokat, amelyek éppen akkor szabadultak fel a perzsa uralom alól. A ióniaiak és mások az athéniakat kérték, hogy vegyék át a hadjárat vezetését, amibe azok beleegyeztek. A spártaiak, amikor hallottak Pauszaniasz viselkedéséről, visszahívták és az ellenséggel való együttműködés vádjával bíróság elé állították. Bár felmentették, a hírneve megromlott, és nem helyezték vissza a parancsnokságra.

Pauszaniasz i. e. 477-ben magánemberként visszatért Bizáncba, és átvette a város vezetését, amíg az athéniak ki nem űzték. Ezután átkelt a Boszporuszon, és a trójai Kolonaiban telepedett le, amíg ismét azzal vádolták, hogy együttműködik a perzsákkal, és a spártaiak visszahívták egy tárgyalásra, amely után éhen halt. Az időrend nem világos, de Pausanias valószínűleg Kr. e. 470-ig Bizánc birtokában maradhatott.

Közben a spártaiak Dorkiszt egy kisebb csapattal Bizáncba küldték, hogy átvegye a szövetséges haderő parancsnokságát. Ő azonban azt tapasztalta, hogy a többi szövetséges már nem volt hajlandó elfogadni a spártai vezetést, ezért hazatért.

Deliai Liga

Bizánc után a spártaiak állítólag nagyon szerettek volna véget vetni a háborúban való részvételüknek. A spártaiak állítólag úgy vélték, hogy a szárazföldi Görögország és a kis-ázsiai görög városok felszabadításával a háború célja már megvalósult. Talán az az érzésük is megvolt, hogy az ázsiai görögök hosszú távú biztonságának biztosítása lehetetlennek bizonyul. A mükkaléi csatát követően Leotüchidész spártai király azt javasolta, hogy a perzsa uralom alól való végleges felszabadítás egyetlen módjaként telepítsék át az összes görögöt Kis-Ázsiából Európába. Xanthipposz, az athéni parancsnok Mükkalénál ezt dühösen elutasította; az ióniai városok eredetileg athéni gyarmatok voltak, és az athéniak, ha más nem is, de megvédik a ióniaiakat. Ez jelzi azt a pontot, amikor a görög szövetség vezetése ténylegesen az athéniakra szállt. A spártaiak Bizánc utáni kivonulásával az athéniak vezetése egyértelműen az athéniaké lett.

A városállamok laza szövetségét, amely Xerxész inváziója ellen harcolt, Spárta és a peloponnészoszi szövetség uralta. Ezen államok kivonulásával kongresszust hívtak össze Delosz szent szigetére, hogy új szövetséget hozzanak létre a perzsák elleni harc folytatására. Ez a szövetség, amely most már számos égei-tengeri szigetet magában foglalt, hivatalosan is megalakult, mint a "Első athéni szövetség", közismert nevén a Deliai Szövetség. Thuküdidész szerint a szövetség hivatalos célja az volt, hogy "megbosszulják a király területének feldúlásával elszenvedett sérelmeket". A valóságban ez a cél három fő törekvésre oszlott - a jövőbeli invázió előkészítésére, a Perzsiával szembeni bosszúra, valamint a hadizsákmány felosztásának megszervezésére. A tagok választhattak, hogy vagy fegyveres erőket szállítanak, vagy adót fizetnek a közös kincstárba; a legtöbb állam az adót választotta.

Perzsia elleni hadjáratok

Az i. e. 470-es években a Deliai Liga a Trákiában és az Égei-tengeren folytatott hadjáratot a megmaradt perzsa helyőrségek eltávolítására a térségből, elsősorban az athéni politikus, Kimón parancsnoksága alatt. A következő évtized elején Kimón Kis-Ázsiában kezdett kampányolni, és igyekezett megerősíteni az ottani görög pozíciókat. A pamphüliai Eurümédón csatában az athéniak és a szövetséges flotta lenyűgöző kettős győzelmet aratott: megsemmisített egy perzsa flottát, majd a hajók tengerészgyalogosai partra szálltak, hogy megtámadják és megfutamítsák a perzsa sereget. E csata után a perzsák lényegében passzív szerepet vállaltak a konfliktusban, és igyekeztek lehetőleg nem kockáztatni a csatát.

Az i. e. 460-as évek vége felé az athéniak azt a nagyra törő döntést hozták, hogy támogatnak egy felkelést a Perzsa Birodalom egyiptomi szatrapiájában. Bár a görög különítmény kezdeti sikereket ért el, a három évig tartó ostrom ellenére sem tudták elfoglalni a memphiszi perzsa helyőrséget. A perzsák ekkor ellentámadásba lendültek, és az athéni haderő maga is 18 hónapig ostrom alatt állt, mielőtt megsemmisült. Ez a katasztrófa, valamint a Görögországban folyó háborúskodás eltántorította az athéniakat attól, hogy újra felvegyék a konfliktust Perzsiával. Kr. e. 451-ben azonban Görögországban fegyverszünetet kötöttek, és Kimón ekkor Ciprusra vezethetett expedíciót. Kition ostroma közben azonban Kimón meghalt, és az athéni haderő a visszavonulás mellett döntött, és a ciprusi szalamiszi csatában újabb kettős győzelmet aratott, hogy kiszabaduljon. Ez a hadjárat jelentette a Deliai Liga és Perzsia közötti ellenségeskedés végét, és ezzel a görög-perzsa háborúk végét.

A ciprusi szalamiszi csata után Thuküdidész nem tesz több említést a perzsákkal való konfliktusról, és azt írja, hogy a görögök egyszerűen hazatértek. Diodórosz viszont azt állítja, hogy a szalamiszi csatát követően teljes körű békeszerződésben (a "Kalliász-békében") állapodtak meg a perzsákkal. Diodórusz valószínűleg Ephorosz történetét követte ezen a ponton, aki viszont feltehetően tanítója, Iszokratész hatására - akitől a legkorábbi, i. e. 380-ban készült utalás is származik a feltételezett békére. Még a Kr. e. 4. században is ellentmondásos volt a szerződés gondolata, és két korabeli szerző, Kalliszthenész és Theopomposz is elutasítja annak létezését.

Lehetséges, hogy az athéniak már korábban is megpróbáltak tárgyalni a perzsákkal. Plutarkhosz azt sugallja, hogy az eurümédoni győzelem után Artaxerxész beleegyezett egy békeszerződésbe a görögökkel, sőt Kalliasz nevezte meg az érintett athéni követet. Azonban, amint Plutarkhosz elismeri, Kallistenész tagadta, hogy ekkor (i. e. 466 körül) ilyen békét kötöttek volna. Hérodotosz mellékesen említést tesz egy athéni követségről is, amelyet Kalliasz vezetett, és amelyet Artaxerxésszel való tárgyalásra küldtek Szúszába. Ebben a követségben néhány argív képviselő is részt vett, és ezért valószínűleg i. e. 461 körülre datálható (miután Athén és Argosz szövetségre lépett). Ez a követség talán valamiféle békeszerződés megkötésére tett kísérlet lehetett, és még az is felmerült, hogy e feltételezett tárgyalások kudarca vezetett az athéniak azon döntéséhez, hogy támogassák az egyiptomi felkelést. Az ókori források tehát nem értenek egyet abban, hogy volt-e hivatalos béke vagy sem, és ha igen, mikor állapodtak meg róla.

A modern történészek véleménye is megoszlik; Fine például elfogadja a Kalliász-béke koncepcióját, míg Sealey gyakorlatilag elutasítja azt. Holland elfogadja, hogy Athén és Perzsia között valamiféle megegyezés született, de tényleges szerződés nem. Fine amellett érvel, hogy Kallithenész tagadása, miszerint az Eurümédon után szerződés jött volna létre, nem zárja ki, hogy máskor is létrejött egy béke. Továbbá azt sugallja, hogy Theopomposz valójában egy olyan szerződésre utalt, amelyet állítólag Kr. e. 423-ban tárgyaltak meg Perzsiával. Ha ezek a nézetek helytállóak, akkor ez elhárítaná az egyik legnagyobb akadályt a szerződés létezésének elfogadása elől. További érv a szerződés létezése mellett az athéniak Kr. e. 449-ben történt hirtelen kivonulása Ciprusról, ami Fine szerint leginkább valamiféle békeszerződés fényében nyer értelmet. Másrészt, ha valóban létezett valamiféle megegyezés, akkor furcsa, hogy Thuküdidész nem említi azt. A pentekontaetiáról szóló kitérőjében az athéni hatalom növekedésének magyarázata a célja, és egy ilyen szerződés, valamint az a tény, hogy a deliai szövetségesek nem szabadultak fel a kötelezettségeik alól a szerződés után, az athéni felemelkedés jelentős lépését jelentette volna. Ezzel szemben felvetették, hogy Thuküdidész történetében máshol bizonyos szövegrészeket leginkább úgy lehet értelmezni, hogy azok egy békeszerződésre utalnak. A modern történészek között tehát nincs egyértelmű konszenzus a szerződés létezését illetően.

A szerződés részleteit közlő ókori források meglehetősen következetesen írják le a feltételeket:

A perzsák szemszögéből nézve ezek a kifejezések nem is lennének olyan megalázóak, mint amilyennek elsőre tűnhetnek. A perzsák már megengedték, hogy az ázsiai görög városokat saját törvényeik szerint kormányozzák (az Artaphernész által az ión lázadást követően végrehajtott átszervezés keretében). E feltételek értelmében a iónok továbbra is perzsa alattvalók voltak, ahogyan eddig is. Ráadásul Athén már az Eurümédónnál és a ciprusi Szalamisznál bebizonyította tengeri fölényét, így a perzsa flottára vonatkozó bármilyen jogi korlátozás nem volt más, mint a katonai realitások "de jure" elismerése. A perzsa csapatok mozgásának a birodalom egy régiójában való korlátozásáért cserébe Artaxerxész ígéretet kapott az athéniaktól, hogy távol maradnak az egész birodalmától.

A Perzsiával folytatott konfliktus vége felé ért véget az a folyamat, amelynek során a Déli Szövetségből Athéni Birodalom lett. Athén szövetségesei az ellenségeskedések megszűnése ellenére sem mentesültek sem a pénz-, sem a hajótámogatási kötelezettségük alól. Görögországban az athéni és spártai hatalmi tömbök közötti első peloponnészoszi háború, amely a következő években folytatódott

I. Artaxerxész és utódai Kr. e. 449 után, miután többször is vereséget szenvedtek a görögöktől a csatában, és belső lázadások gyötörték őket, amelyek akadályozták a görögök elleni harcot, inkább az "oszd meg és uralkodj" politikáját választották. A perzsák elkerülték a görögökkel való harcot, ehelyett megpróbálták Athént Spárta ellen fordítani, és céljaik elérése érdekében rendszeresen megvesztegették a politikusokat. Így biztosították, hogy a görögök figyelmét a belső konfliktusok eltereljék, és ne tudjanak Perzsia felé fordulni. A görögök és Perzsia között nem volt nyílt konfliktus egészen Kr. e. 396-ig, amikor Agesilaus spártai király rövid időre megszállta Kis-Ázsiát; ahogy Plutarkhosz rámutat, a görögök túlságosan el voltak foglalva saját hatalmuk pusztulásának felügyelésével ahhoz, hogy a "barbárok" ellen harcoljanak.

Ha a Déli Szövetség háborúi a görögök és Perzsia közötti erőegyensúlyt a görögök javára billentették, akkor az ezt követő fél évszázadnyi belharc Görögországban sokat tett azért, hogy az erőegyensúly Perzsia javára álljon helyre. A perzsák Kr. e. 411-ben léptek be a peloponnészoszi háborúba, kölcsönös védelmi paktumot kötve Spártával, és egyesítve tengeri erőforrásaikat Athén ellen, cserébe Iónia kizárólagos perzsa ellenőrzéséért. Kr. e. 404-ben, amikor az ifjabbik Kürosz megpróbálta elfoglalni a perzsa trónt, 13 000 görög zsoldost toborzott a görög világ minden tájáról, akik közül Spárta 700-800-at küldött, abban a hiszemben, hogy a védelmi paktum feltételeit követik, és nem tudtak a hadsereg valódi céljáról. Kürosz kudarca után Perzsia megpróbálta visszaszerezni az ellenőrzést a konfliktus során fellázadt ión városállamok felett. Az iónok nem voltak hajlandók kapitulálni, és Spártához fordultak segítségért, amelyet az Kr. e. 396-395-ben meg is adott. Athén azonban a perzsák oldalára állt, ami viszont egy másik nagyszabású görögországi konfliktushoz, a korinthoszi háborúhoz vezetett. E konfliktus vége felé, i. e. 387-ben Spárta Perzsia segítségét kérte, hogy megerősítse pozícióját. A háborút lezáró úgynevezett "királyi béke" értelmében II. Artaxerxész követelte és kapta meg a spártaiaktól a kis-ázsiai városok visszaszolgáltatását, cserébe a perzsák azzal fenyegették meg, hogy háborút indítanak minden olyan görög állam ellen, amely nem köt békét. Ez a megalázó szerződés, amely semmissé tette az előző évszázad összes görög vívmányát, feláldozta a kis-ázsiai görögöket azért, hogy a spártaiak megőrizhessék hegemóniájukat Görögország felett. E szerződés nyomán kezdtek a görög szónokok a (fiktív vagy nem fiktív) Kalliasz békéjére hivatkozni, mint a királyi béke szégyenének ellenpontjára, és mint a "régi szép idők" dicsőséges példájára, amikor az égei-tengeri görögök a Deliai Szövetség révén felszabadultak a perzsa uralom alól.

^ i:  A "görög-perzsa háborúk" kifejezés által lefedett pontos időszak értelmezésre szorul, és a tudósok eltérő módon használják; a jóniai felkelést és a Deliai Liga háborúit néha kizárják. Ez a szócikk a háborúk maximális terjedelmét öleli fel. ^ ii: A Kr. e. 6. század előtti Panionionionra vonatkozó régészeti bizonyítékok nagyon gyengék, és valószínűleg ez a templom viszonylag késői fejlesztés volt. ^ iii:  Bár történelmileg pontatlan, a legenda, mely szerint egy görög hírnök a győzelem hírével Athénba futott, majd azonnal elhalálozott, ihlette ezt az 1896-os athéni olimpián bevezetett atlétikai versenyt, amelyet eredetileg Marathon és Athén között rendeztek.

Források

 1. Görög–perzsa háborúk
 2. Greco-Persian Wars
 3. ^ "Greco-Persian Wars | Definition, Summary, Facts, Effects, & History". Encyclopedia Britannica.
 4. ^ Roisman & Worthington 2011, pp. 135–138.
 5. ^ Cicero, On the Laws, I, 5
 6. Sparte est une diarchie.
 7. Бернард Грун. The Timetables of History. New Third Revised Edition. ISBN 0-671-74271-X
 8. Busolt G. Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaeronea. — Gotha, 1895. — Vol. 2. — P. 450—807.
 9. Beloch K. J. Griechische Geschichte. — Strassburg, 1914. — Vol. 2. — P. 1—74.
 10. Burn A. B. Persia and the Greeks. The Defence of the West. — London, 1962.
 11. Greco-Persian Wars (angol nyelven). www.britannica.com. [2010. február 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. január 7.)
 12. a b Twentieth Century Atlas - Historical Body Count (angol nyelven). users.erols.com. [2010. június 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. július 15.)

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?