Helenizmus

Orfeas Katsoulis | 27. 5. 2024

Obsah

Zhrnutie

V klasickom staroveku zahŕňa helenistické obdobie obdobie stredomorských dejín po klasickom Grécku, medzi smrťou Alexandra Veľkého v roku 323 pred n. l. a vznikom Rímskej ríše, čo sa prejavilo bitkou pri Aktiu v roku 31 pred n. l. a dobytím Ptolemaiovského Egypta v nasledujúcom roku. Starogrécke slovo Hellas (Ἑλλάς, Hellás) bolo postupne uznané ako názov pre Grécko, z ktorého bolo odvodené slovo helenistický. "Helénsky" sa od "helénskeho" odlišuje tým, že druhý výraz sa vzťahuje na samotné Grécko, zatiaľ čo prvý zahŕňa všetky staroveké územia pod gréckym vplyvom, najmä východ po výbojoch Alexandra Veľkého.

Po macedónskom vpáde do Achaemenidskej ríše v roku 330 pred n. l. a jej rozpade krátko nato vznikli helenistické kráľovstvá v juhozápadnej Ázii (Seleukovská ríša, Pergamonské kráľovstvo), severovýchodnej Afrike (Ptolemaiovské kráľovstvo) a južnej Ázii (Grécko-baktrijské kráľovstvo, Indogrécke kráľovstvo). To malo za následok prílev gréckych kolonistov a vývoz gréckej kultúry a jazyka do týchto nových oblastí, ktoré siahali až po dnešnú Indiu. Tieto nové kráľovstvá boli tiež ovplyvnené pôvodnými kultúrami a preberali miestne zvyky, ak to bolo výhodné, potrebné alebo vhodné. Helénska kultúra tak predstavuje spojenie starovekého gréckeho sveta so svetom západnej Ázie, severovýchodnej Afriky a juhozápadnej Ázie. Z tejto zmesi vznikol spoločný grécky dialekt založený na attickom jazyku, známy ako koiné gréčtina, ktorý sa stal lingua franca v celom starovekom svete.

Počas helenistického obdobia dosiahol grécky kultúrny vplyv a moc v Stredomorí a za jeho hranicami svoj vrchol. Toto obdobie charakterizuje prosperita a pokrok v umení, literatúre, divadle, architektúre, hudbe, matematike, filozofii a vede. V helenistickom období vznikla Nová komédia, alexandrijská poézia, prekladateľské úsilie, napríklad Septuaginta, a filozofie stoicizmu, epikureizmu a pyrrhonizmu. Vo vede sú príkladom diela matematika Euklida a polyhistora Archimeda. Náboženská sféra sa rozšírila o nových bohov, ako bol grécko-egyptský Serapis, východné božstvá ako Attis a Kybelé a synkretizmus medzi helenistickou kultúrou a budhizmom v Baktrii a severozápadnej Indii.

Vedci a historici sa rozchádzajú v názore na to, ktorá udalosť znamená koniec helenistickej éry. Ako záverečná udalosť sa navrhuje konečné dobytie gréckych území Rímom v roku 146 pred n. l. po Achajskej vojne, konečná porážka Ptolemaiovského kráľovstva v bitke pri Aktiu v roku 31 pred n. l. a presun hlavného mesta Rímskej ríše do Konštantínopolu rímskym cisárom Konštantínom Veľkým v roku 330 n. l. Angelos Chaniotis končí helenistické obdobie smrťou Hadriána v roku 138 n. l., ktorý plne integroval Grékov do Rímskej ríše, hoci možno uviesť aj rozpätie od roku 321 pred n. l. do roku 256 n. l.

Slovo vzniklo zo starogréckeho Ἑλληνιστής (akoby "helenista" + "ic".

Myšlienka helenistického obdobia je konceptom 19. storočia a v starovekom Grécku neexistovala. Hoci slová príbuzné svojou formou alebo významom, napr. helenista (starogr. Ἑλληνιστής, Hellēnistēs), sú doložené už od staroveku, bol to Johann Gustav Droysen, ktorý v polovici 19. storočia vo svojom klasickom diele Geschichte des Hellenismus (Dejiny helenizmu) zaviedol pojem helenistické obdobie na označenie a vymedzenie obdobia, keď sa grécka kultúra po Alexandrovom dobytí rozšírila v mimo gréckom svete. Po Droysenovi sa helenistický a príbuzné termíny, napr. helenizmus, začali široko používať v rôznych kontextoch; pozoruhodné je ich použitie v diele Kultúra a anarchia od Matthewa Arnolda, kde sa helenizmus používa v protiklade k hebraizmu.

Hlavný problém s termínom helenistický spočíva v jeho pohodlnosti, pretože šírenie gréckej kultúry nebolo všeobecným javom, ako sa pod týmto termínom myslí. Niektoré oblasti dobytého sveta boli gréckymi vplyvmi ovplyvnené viac ako iné. Termín helenistický tiež naznačuje, že grécke obyvateľstvo tvorilo väčšinu v oblastiach, v ktorých sa usadilo, ale v mnohých prípadoch boli grécki osadníci v skutočnosti menšinou medzi pôvodným obyvateľstvom. Grécke obyvateľstvo a pôvodné obyvateľstvo sa nie vždy miešali; Gréci sa sťahovali a prinášali svoju vlastnú kultúru, ale nie vždy dochádzalo k vzájomnému pôsobeniu.

Hoci existuje niekoľko fragmentov, nezachovalo sa žiadne kompletné historické dielo, ktoré by sa datovalo do obdobia sto rokov po Alexandrovej smrti. Diela významných helenistických historikov Hieronyma z Kardie (ktorý pracoval za Alexandra, Antigona I. a ďalších nástupcov), Ďurisa zo Samu a Filarcha, z ktorých vychádzali zachované pramene, sú stratené. Najstarším a najdôveryhodnejším zachovaným prameňom pre helenistické obdobie je Polybius z Megalopolu (asi 200 - 118), štátnik Achájskej ligy do roku 168 pred n. l., keď bol nútený odísť do Ríma ako rukojemník. Jeho Dejiny napokon narástli do rozsahu štyridsiatich kníh, ktoré pokrývajú roky 220 až 167 pred Kr.

Najdôležitejším prameňom po Polybiovi je Diodorus Siculus, ktorý napísal svoju Bibliotheca historica medzi rokmi 60 a 30 pred n. l. a reprodukoval niektoré dôležité staršie pramene, napríklad Hieronyma, ale jeho opis helenistického obdobia sa prerušuje po bitke pri Ipse (301 pred n. l.). Ďalší dôležitý prameň, Plutarchove (asi 50 - asi 120 n. l.) Paralelné životy, hoci sa viac zaoberá otázkami osobného charakteru a morálky, načrtáva dejiny dôležitých helenistických osobností. Appián Alexandrijský (koniec 1. storočia n. l. - pred rokom 165) napísal dejiny Rímskej ríše, ktoré obsahujú informácie o niektorých helenistických kráľovstvách.

Medzi ďalšie zdroje patrí Justínov (2. storočie n. l.) epitaf Pompeia Troga Historiae Philipicae a zhrnutie Arriánových Udalostí po Alexandrovi, ktoré napísal Fotios I. z Konštantínopolu. Medzi menej významné doplnkové zdroje patria Curtius Rufus, Pausanias, Plínius a byzantská encyklopédia Suda. V oblasti filozofie sú hlavným prameňom Životy a názory významných filozofov od Diogena Laërcia; niektoré ďalšie podrobnosti o filozofických školách v helenistickom období poskytujú aj diela ako Ciceronova De Natura Deorum.

Staroveké Grécko bolo tradične roztriešteným súborom nekompromisne nezávislých mestských štátov. Po peloponézskej vojne (431 - 404 pred n. l.) sa Grécko dostalo pod spartskú hegemóniu, v ktorej mala Sparta prevahu, ale nebola všemocná. Spartskú hegemóniu vystriedala po bitke pri Leuktre (371 pred n. l.) hegemónia Théb, ale po bitke pri Mantinei (362 pred n. l.) bolo celé Grécko natoľko oslabené, že si žiadny štát nemohol nárokovať na prvenstvo. Na tomto pozadí sa začal vzostup Macedónska pod vedením kráľa Filipa II. Macedónsko sa nachádzalo na periférii gréckeho sveta, a hoci sa jeho kráľovská rodina hlásila ku gréckemu pôvodu, ostatní Gréci sa na samotných Macedóncov pozerali s dešpektom ako na polobarbarských. Macedónsko však kontrolovalo veľké územie a v porovnaní s väčšinou gréckych štátov malo pomerne silnú centralizovanú vládu.

Filip II. bol silný a expanzívny kráľ, ktorý využil každú príležitosť na rozšírenie macedónskeho územia. V roku 352 pred n. l. pripojil Tesáliu a Magnéziu. V roku 338 pred n. l. Filip po desiatich rokoch neúspešných konfliktov porazil spojenú thébsku a aténsku armádu v bitke pri Chaeronei. Po nej Filip vytvoril Korintskú ligu, čím fakticky dostal väčšinu Grécka pod svoju priamu vládu. Bol zvolený za hegemóna ligy a plánovala sa kampaň proti Achaemenidskej ríši v Perzii. V roku 336 pred n. l., keď bola táto kampaň v počiatočnom štádiu, bol však zavraždený.

Po svojom otcovi sa Alexander sám ujal vedenia perzskej vojny. Počas desaťročného ťaženia Alexander dobyl celú Perzskú ríšu a zvrhol perzského kráľa Dareia III. Dobyté územia zahŕňali Malú Áziu, Asýriu, Levantu, Egypt, Mezopotámiu, Médiu, Perziu a časti dnešného Afganistanu, Pakistanu a stepí strednej Ázie. Roky neustálych výprav si však vybrali svoju daň a Alexander v roku 323 pred n. l. zomrel.

Po jeho smrti sa obrovské územia, ktoré Alexander dobyl, stali predmetom silného gréckeho vplyvu (helenizácie) na nasledujúce dve alebo tri storočia, až do vzostupu Ríma na západe a Partie na východe. V dôsledku miešania gréckej a levantskej kultúry sa začala rozvíjať hybridná helenistická kultúra, ktorá pretrvávala aj v izolácii od hlavných centier gréckej kultúry (napríklad v grécko-baktrijskom kráľovstve).

Možno tvrdiť, že niektoré zmeny v Macedónskej ríši po Alexandrových výbojoch a počas vlády Diadochovcov by nastali aj bez vplyvu gréckej vlády. Ako uvádza Peter Green, pod pojem helenistické obdobie sa zlúčili mnohé faktory dobývania. Konkrétne oblasti dobyté Alexandrovou inváznou armádou vrátane Egypta a oblastí Malej Ázie a Mezopotámie "padli" dobrovoľne za obeť dobývaniu a vnímali Alexandra skôr ako osloboditeľa než dobyvateľa.

Okrem toho veľkú časť dobytej oblasti naďalej ovládali Diadochovia, Alexandrovi generáli a nástupcovia. Spočiatku bola medzi nich rozdelená celá ríša, niektoré územia však pomerne rýchlo stratili alebo zostali pod macedónskou vládou len nominálne. Po 200 rokoch zostali len značne zredukované a dosť zdegenerované štáty, až do dobytia Ptolemaiovho Egypta Rímom.

Keď Alexander Veľký zomrel (10. júna 323 pred Kr.), zanechal po sebe rozsiahlu ríšu, ktorá sa skladala z mnohých v podstate autonómnych území nazývaných satrapy. Bez vybraného nástupcu sa medzi jeho generálmi okamžite rozhoreli spory o to, kto by mal byť macedónskym kráľom. Títo generáli sa stali známymi ako Diadochovia (gr. Διάδοχοι, Diadokhoi, čo znamená "nástupcovia").

Meleager a pechota podporovali kandidatúru Alexandrovho nevlastného brata Filipa Arrhidea, zatiaľ čo Perdikkás, hlavný veliteľ jazdy, podporoval vyčkávanie do narodenia Alexandrovho dieťaťa s Roxanou. Po tom, ako pechota vtrhla do babylonského paláca, sa dohodol kompromis - Arrhidaeus (ako Filip III.) sa mal stať kráľom a mal vládnuť spoločne s Roxaniným dieťaťom za predpokladu, že to bude chlapec (ako sa aj stalo, stal sa Alexandrom IV.). Samotný Perdikkas by sa stal regentom (epimeletom) ríše a Meleager jeho poručíkom. Čoskoro však Perdikkas dal Meleagera a ostatných veliteľov pechoty zavraždiť a prevzal plnú vládu. Generáli, ktorí podporovali Perdikkasa, boli pri rozdelení Babylonu odmenení tým, že sa stali satrapmi jednotlivých častí ríše, ale Perdikkasova pozícia bola neistá, pretože, ako píše Arrian, "všetci ho podozrievali a on ich".

Prvá z diadochovských vojen vypukla, keď sa Perdikkas plánoval oženiť s Alexandrovou sestrou Kleopatrou a začal spochybňovať vedenie Antigona I. Monoftalma v Malej Ázii. Antigón utiekol do Grécka a potom spolu s Antipatrom a Kraterom (satrapom Cilície, ktorý bol v Grécku a bojoval v Lamiovej vojne) vtrhol do Anatólie. Povstalcov podporovali Lysimachus, satrapa Trácie, a Ptolemaios, satrapa Egypta. Hoci Eumenes, satrapa Kapadócie, porazil povstalcov v Malej Ázii, samotného Perdikasa zavraždili jeho vlastní generáli Peithon, Seleukos a Antigenes (pravdepodobne s Ptolemaiovou pomocou) počas invázie do Egypta (asi 21. mája až 19. júna 320 pred n. l.). Ptolemaios sa s Perdikkasovými vrahmi dohodol a namiesto neho urobil regentmi Peithona a Arrhidea, tí však čoskoro uzavreli novú dohodu s Antipatrom v Triparadiskej zmluve. Antipater sa stal regentom ríše a obaja králi sa presťahovali do Macedónska. Antigón zostal na čele Malej Ázie, Ptolemaios si ponechal Egypt, Lysimachos si ponechal Tráciu a Seleukos I. kontroloval Babylon.

Druhá diadochovská vojna sa začala po smrti Antipatera v roku 319 pred Kr. Antipater, ktorý prešiel cez svojho vlastného syna Kasandra, vyhlásil Polyperchóna za svojho nástupcu vo funkcii regenta. Kassander sa vzbúril proti Polyperchónovi (ku ktorému sa pridal Eumenes) a podporili ho Antigón, Lysimachos a Ptolemaios. V roku 317 pred Kr. vtrhol Kassander do Macedónska, získal kontrolu nad Macedóniou, odsúdil Olympias na smrť a zajal chlapčenského kráľa Alexandra IV. a jeho matku. V Ázii bol Eumenes po rokoch ťaženia zradený vlastnými ľuďmi a vydaný Antigonovi, ktorý ho dal popraviť.

Tretia vojna Diadochov vypukla kvôli rastúcej moci a ambíciám Antigona. Začal odvolávať a menovať satrapov, akoby bol kráľom, a tiež prepadol kráľovské pokladnice v Ekbatane, Persepole a Súzach, pričom si odniesol 25 000 talentov. Seleukos bol nútený utiecť do Egypta a Antigonus sa čoskoro dostal do vojny s Ptolemaiom, Lysimachom a Kasandrom. Potom napadol Feníciu, obliehal Týr, zaútočil na Gazu a začal budovať loďstvo. Ptolemaios vtrhol do Sýrie a v bitke pri Gaze v roku 312 pred n. l. porazil Antigonovho syna Demetria Poliorceta, čo umožnilo Seleukovi získať kontrolu nad Babylóniou a východnými satrapiami. V roku 310 pred n. l. dal Kassander zavraždiť mladého kráľa Alexandra IV. a jeho matku Roxanu, čím sa skončila dynastia Argeadovcov, ktorá vládla Macedónsku niekoľko storočí.

Antigonus potom poslal svojho syna Demetria, aby znovu získal kontrolu nad Gréckom. V roku 307 pred n. l. dobyl Atény, vyhnal Demetria z Falerónu, Kasandrovho miestodržiteľa, a vyhlásil mesto opäť za slobodné. Demetrius sa teraz zameral na Ptolemaia, porazil jeho flotilu v bitke pri Salamíne a prevzal kontrolu nad Cyprom. Po tomto víťazstve Antigón prijal titul kráľa (basileus) a udelil ho svojmu synovi Demetriovi Poliorcétovi, zvyšok Diadochov ho čoskoro nasledoval. Demetrius pokračoval vo svojich výpravách obliehaním Rodosu a dobytím väčšiny Grécka v roku 302 pred n. l., čím vytvoril zväz proti Kassandrovej Macedónii.

Rozhodujúce stretnutie vojny nastalo, keď Lysimachos napadol a obsadil veľkú časť západnej Anatólie, ale čoskoro ho Antigón a Demetrius izolovali pri Ipsuse vo Frýgii. Seleukos prišiel včas, aby Lysimacha zachránil, a v bitke pri Ipse v roku 301 pred Kr. úplne rozdrvil Antigona. Seleukove vojnové slony sa ukázali ako rozhodujúce, Antigón bol zabitý a Demetrius utiekol späť do Grécka, aby sa pokúsil zachovať zvyšky svojej vlády znovuzískaním vzbúrených Atén. Medzitým Lysimachos ovládol Ióniu, Seleukos získal Cilíciu a Ptolemaios sa zmocnil Cypru.

Po Kassandrovej smrti v roku 298 pred n. l. však Demetrius, ktorý si stále udržiaval značnú lojálnu armádu a flotilu, napadol Macedónsko, zmocnil sa macedónskeho trónu (294 pred n. l.) a dobyl Tesáliu a väčšinu stredného Grécka (293 - 291 pred n. l.). V roku 288 pred n. l. bol porazený, keď Lysimachos z Trácie a Pyrrhos z Epiru napadli Macedónsko na dvoch frontoch a rýchlo si kráľovstvo rozparcelovali. Demetrius utiekol so svojimi žoldniermi do stredného Grécka a začal si tam a na severnom Peloponéze získavať podporu. Po tom, čo sa obrátili proti nemu, opäť obliehal Atény, ale potom uzavrel zmluvu s Aténčanmi a Ptolemaiom, ktorá mu umožnila prejsť do Malej Ázie a viesť vojnu proti Lysimachovým majetkom v Iónii, pričom v Grécku zanechal svojho syna Antigona Gonáta. Po počiatočných úspechoch sa musel v roku 285 pred Kr. vzdať Seleukovi a neskôr zomrel v zajatí. Lysimachos, ktorý pre seba získal Macedónsko a Tesáliu, bol nútený vstúpiť do vojny, keď Seleukos napadol jeho územia v Malej Ázii, a v roku 281 pred Kr. bol porazený a zabitý v bitke pri Korupédii neďaleko Sard. Seleukos sa potom pokúsil dobyť Lysimachove európske územia v Trácii a Macedónii, ale zavraždil ho Ptolemaios Ceraunus ("hromovládca"), ktorý sa uchýlil na seleukovský dvor a potom sa nechal vyhlásiť za macedónskeho kráľa. Ptolemaios bol zabitý, keď Macedónsko v roku 279 pred n. l. napadli Galovia - jeho hlava uviazla na kopiji - a krajina upadla do anarchie. Antigonus II Gonatas v lete roku 277 vtrhol do Trácie a porazil veľké sily 18 000 Galov. Rýchlo ho vyhlásili za macedónskeho kráľa a vládol 35 rokov.

V tomto období sa vytvorilo trojité územné rozdelenie helenistického veku, pričom hlavnými helenistickými mocnosťami boli Macedónsko pod vedením Demetriovho syna Antigona II Gonáta, Ptolemaiovské kráľovstvo pod vedením starého Ptolemaia I. a Seleukovská ríša pod vedením Seleukovho syna Antiocha I. Sotera.

Kráľovstvo Epirus

Epirus bolo severozápadné grécke kráľovstvo na západnom Balkáne, ktorému vládla moloská dynastia Aeacidae. Epirus bol spojencom Macedónska počas vlády Filipa II. a Alexandra.

V roku 281 vtrhol Pyrrhos (prezývaný "orol", aetos) do južnej Itálie, aby pomohol mestskému štátu Tarentum. Pyrrhos porazil Rimanov v bitke pri Heraklei a v bitke pri Asculume. Hoci zvíťazil, pre veľké straty bol nútený ustúpiť, odtiaľ pochádza termín "Pyrrhovo víťazstvo". Pyrrhos sa potom obrátil na juh a napadol Sicíliu, ale bol neúspešný a vrátil sa do Itálie. Po bitke pri Benevente (275 pred n. l.) Pyrrhos stratil všetky svoje italské majetky a odišiel do Epiru.

V roku 275 pred Kr. sa Pyrrhos pustil do vojny s Macedónskom, zosadil Antigona II. Gonata a krátko vládol Macedónsku a Tesálii až do roku 272. Potom vtrhol do južného Grécka a v roku 272 pred Kr. bol zabitý v bitke proti Argu. Po Pyrrhovej smrti zostal Epirus menšou mocnosťou. V roku 233 pred n. l. bola kráľovská rodina Eacidovcov zosadená a vznikol federatívny štát s názvom Epirotská liga. V tretej macedónskej vojne (171 - 168 pred n. l.) Rím túto ligu dobyl.

Macedónske kráľovstvo

Antigón II., žiak Zenóna z Citia, strávil väčšinu svojej vlády obranou Macedónska proti Epiru a upevňovaním macedónskej moci v Grécku, najprv proti Aténčanom v Chremonidskej vojne a potom proti Achajskému zväzu Arata zo Sicíonu. Za vlády Antigonidov Macedónsko často nemalo dostatok finančných prostriedkov, pangejské bane už neboli také produktívne ako za Filipa II, bohatstvo z Alexandrových výprav sa vyčerpalo a vidiek vyplienil galský vpád. Veľký počet macedónskeho obyvateľstva Alexander presídlil do zahraničia alebo sa rozhodol emigrovať do nových východogréckych miest. Až dve tretiny obyvateľstva emigrovali a macedónska armáda mohla počítať len s 25 000 mužmi, čo bolo podstatne menej ako za Filipa II.

Antigón II. vládol až do svojej smrti v roku 239 pred Kr. Jeho syn Demetrius II. čoskoro v roku 229 pred n. l. zomrel a zanechal po sebe dieťa (Filipa V.) ako kráľa, pričom generál Antigonus Doson bol regentom. Dosón doviedol Macedónsko k víťazstvu vo vojne proti spartskému kráľovi Kleomenovi III. a obsadil Spartu.

Filip V., ktorý sa dostal k moci po Dosonovej smrti v roku 221 pred n. l., bol posledným macedónskym vládcom, ktorý mal talent aj príležitosť zjednotiť Grécko a zachovať jeho nezávislosť pred "mrakom vychádzajúcim na západe": stále rastúcou mocou Ríma. Bol známy ako "miláčik Hellady". Pod jeho záštitou sa Naupaktským mierom (217 pred n. l.) skončila posledná vojna medzi Macedóniou a gréckymi ligami (spoločenská vojna v rokoch 220 - 217 pred n. l.) a v tomto období ovládal celé Grécko okrem Atén, Rodosu a Pergama.

V roku 215 pred n. l. Filip sledujúc Ilýriu uzavrel spojenectvo s nepriateľom Ríma Hannibalom z Kartága, čo viedlo k spojenectvu Ríma s Achájskou ligou, Rodosom a Pergamom. Prvá macedónska vojna vypukla v roku 212 pred Kr. a skončila sa bezvýsledne v roku 205 pred Kr. Filip pokračoval vo vojne proti Pergamu a Rodosu o kontrolu nad Egejským morom (204 - 200 pred n. l.) a ignoroval rímske požiadavky na nezasahovanie v Grécku tým, že napadol Attiku. V roku 198 pred n. l. bol Filip počas druhej macedónskej vojny definitívne porazený pri Cynoscephale rímskym prokonzulom Titom Quinctiom Flamininom a Macedónsko stratilo všetky svoje územia v samotnom Grécku. Južné Grécko sa tak dostalo do rímskej sféry vplyvu, hoci si zachovalo nominálnu autonómiu. Koniec Antigonidskej Macedónie nastal, keď bol syn Filipa V., Perseus, porazený a zajatý Rimanmi v tretej macedónskej vojne (171 - 168 pred Kr.).

Zvyšok Grécka

Počas helenistického obdobia význam vlastného Grécka v rámci grécky hovoriaceho sveta prudko poklesol. Veľkými centrami helenistickej kultúry boli Alexandria a Antiochia, hlavné mestá Ptolemaiovského Egypta a Seleukovskej Sýrie. Alexandrove výboje výrazne rozšírili obzory gréckeho sveta, takže nekonečné konflikty medzi mestami, ktoré poznačili 5. a 4. storočie pred n. l., sa zdali byť malicherné a nepodstatné. To viedlo k neustálej emigrácii, najmä mladých a ambicióznych ľudí, do nových gréckych ríš na východe. Mnohí Gréci sa sťahovali do Alexandrie, Antiochie a mnohých ďalších nových helenistických miest založených po Alexandrovi až do dnešného Afganistanu a Pakistanu.

Nezávislé mestské štáty neboli schopné konkurovať helenistickým kráľovstvám a zvyčajne boli nútené spojiť sa s jedným z nich kvôli obrane a výmenou za ochranu vzdávať helenistickým vládcom pocty. Príkladom sú Atény, ktoré boli v Lamiovej vojne (323 - 322 pred n. l.) rozhodne porazené Antipatrom a ich prístav v Pireu bol posádkou macedónskych vojsk, ktoré podporovali konzervatívnu oligarchiu. Po tom, ako Demetrius Poliorcetes v roku 307 pred n. l. dobyl Atény a obnovil demokraciu, si Aténčania uctili jeho a jeho otca Antigona tým, že na agoru umiestnili ich zlaté sochy a udelili im titul kráľa. Atény sa neskôr spojili s ptolemaiovským Egyptom, aby sa zbavili macedónskej nadvlády, a nakoniec zriadili náboženský kult ptolemaiovských kráľov a jeden z mestských fýlov pomenovali na Ptolemaiovu počesť za jeho pomoc proti Macedónsku. Napriek Ptolemaiovským peniazom a flotilám, ktoré podporovali ich snahy, boli Atény a Sparta porazené Antigonom II. počas Chremonidskej vojny (267 - 261 pred n. l.). Atény potom obsadili macedónske vojská a riadili ich macedónski úradníci.

Sparta zostala nezávislá, ale už nebola vedúcou vojenskou silou na Peloponéze. Spartský kráľ Kleomenes III (235 - 222 pred n. l.) uskutočnil vojenský prevrat proti konzervatívnym eforom a presadil radikálne sociálne a pozemkové reformy s cieľom zvýšiť počet zmenšujúcich sa spartských občanov schopných poskytovať vojenskú službu a obnoviť spartskú moc. Snahu Sparty o nadvládu rozdrvila v bitke pri Sellázii (222 pred n. l.) Achajská liga a Macedónsko, ktoré obnovilo moc eforov.

Iné mestské štáty vytvorili na sebaobranu federatívne štáty, ako napríklad Aetolská liga (okolo roku 370 pred n. l.), Achajská liga (okolo roku 280 pred n. l.), Boeótska liga, "Severná liga" (Byzancia, Chalcedón, Heraklea Pontica a Tium) a "Nesiotická liga" na Kykladách. Tieto federácie zahŕňali ústrednú vládu, ktorá kontrolovala zahraničnú politiku a vojenské záležitosti, pričom väčšinu miestnej správy ponechávala na mestské štáty, čo bol systém označovaný ako sympoliteia. V štátoch, ako bola Achájska liga, to zahŕňalo aj prijatie iných etnických skupín do federácie s rovnakými právami, v tomto prípade ne-Achájcov. Achajská liga dokázala vyhnať Macedóncov z Peloponézu a oslobodiť Korint, ktorý sa k lige náležite pripojil.

Jedným z mála mestských štátov, ktoré si dokázali udržať úplnú nezávislosť od kontroly akéhokoľvek helenistického kráľovstva, bol Rodos. Vďaka zdatnému námorníctvu, ktoré chránilo jeho obchodné flotily pred pirátmi, a ideálnej strategickej polohe pokrývajúcej trasy z východu do Egejského mora Rodos počas helenistického obdobia prosperoval. Stal sa centrom kultúry a obchodu, jeho mince boli v širokom obehu a jeho filozofické školy sa stali jednými z najlepších v Stredomorí. Po tom, čo sa Rhodčania udržali jeden rok v obkľúčení Demetria Poliorceta (305 - 304 pred n. l.), postavili na pamiatku svojho víťazstva Rodoský kolos. Svoju nezávislosť si zachovali udržiavaním silného námorníctva, starostlivým zachovávaním neutrálneho postoja a konaním na zachovanie rovnováhy síl medzi hlavnými helenistickými kráľovstvami.

Rhodos mal spočiatku veľmi úzke vzťahy s Ptolemaiovským kráľovstvom. Neskôr sa Rodos stal rímskym spojencom v boji proti Seleukovcom a za svoju úlohu v rímsko-selukovskej vojne (192 - 188 pred n. l.) získal určité územie v Kárii. Rím sa nakoniec obrátil proti Rodosu a pripojil ostrov ako rímsku provinciu.

Balkán

Západné balkánske pobrežie obývali rôzne ilýrske kmene a kráľovstvá, ako napríklad kráľovstvo Dalmatov a Ardiaei, ktorí sa pod vládou kráľovnej Teuty (vládla v rokoch 231 - 272 pred n. l.) často venovali pirátstvu. Ďalej vo vnútrozemí sa nachádzalo ilýrske kráľovstvo Paeonian a kmeň Agrianes. Ilýrčania na pobreží Jadranského mora boli pod vplyvom helenizácie a niektoré kmene prijali gréčtinu a stali sa dvojjazyčnými vďaka blízkosti gréckych kolónií v Ilýrii. Ilýri importovali zbrane a výzbroj od starých Grékov (napríklad helmu ilýrskeho typu, pôvodne gréckeho typu) a tiež prevzali ornamenty starovekej Macedónie na svojich štítoch (jeden sa našiel z 3. storočia pred n. l. v dnešnom Selce e Poshtme, ktoré bolo v tom čase súčasťou Macedónie pod vládou Filipa V. Macedónskeho).

Odrijské kráľovstvo bolo zväzom tráckych kmeňov pod vládou kráľov mocného kmeňa Odrijcov. Rôzne časti Trácie boli pod macedónskou nadvládou za Filipa II. Macedónskeho, Alexandra Veľkého, Lysimacha, Ptolemaia II. a Filipa V., ale často im vládli aj vlastní králi. Trákov a Agriáncov Alexander vo veľkej miere využíval ako peletón a ľahkú jazdu, pričom tvorili približne pätinu jeho armády. Tráckych žoldnierov využívali vo svojich armádach aj Diadochovia a využívali ich aj ako kolonistov. Odriovia používali gréčtinu ako jazyk administratívy a šľachty. Šľachta tiež prijala grécku módu v obliekaní, ozdobách a vojenskom vybavení a rozšírila ju medzi ostatné kmene. Trácki králi boli medzi prvými, ktorí sa helenizovali.

Po roku 278 pred Kr. mali Odriovia silného konkurenta v keltskom kráľovstve Tylis, ktorému vládli králi Comontorius a Cavarus, ale v roku 212 pred Kr. porazili svojich nepriateľov a zničili ich hlavné mesto.

Západné Stredomorie

Južnú Itáliu (Magna Graecia) a juhovýchodnú Sicíliu kolonizovali Gréci v 8. storočí pred Kristom. V 4. storočí pred n. l. boli vedúcim gréckym mestom a hegemónom Sicílie Syrakúzy. V helenistickom období bol vedúcou osobnosťou Sicílie Agatokles zo Syrakúz (361 - 289 pred n. l.), ktorý sa mesta zmocnil s armádou žoldnierov v roku 317 pred n. l. Agatokles rozšíril svoju moc na väčšinu gréckych miest na Sicílii, viedol dlhú vojnu s Kartágincami, pričom v roku 310 pred n. l. vtrhol do Tuniska a porazil tam kartáginskú armádu. Bolo to prvýkrát, čo do tohto regiónu vtrhli európske sily. Po tejto vojne ovládol väčšinu juhovýchodnej Sicílie a po vzore helenistických panovníkov na východe sa nechal vyhlásiť za kráľa. Agatokles potom vpadol do Itálie (asi 300 pred n. l.), aby bránil Tarentum pred Brutmi a Rimanmi, ale bol neúspešný.

Gréci v predrímskej Galii žili väčšinou len na stredomorskom pobreží Provensálska vo Francúzsku. Prvou gréckou kolóniou v tomto regióne bola Massalia, ktorá sa do 4. storočia pred n. l. stala jedným z najväčších obchodných prístavov Stredomoria so 6 000 obyvateľmi. Massalia bola aj miestnym hegemónom, ktorý kontroloval rôzne pobrežné grécke mestá, ako napríklad Nice a Agde. Mince razené v Massalii sa našli vo všetkých častiach Ligúrsko-keltskej Galie. Keltské mince boli ovplyvnené gréckymi vzormi a grécke písmená možno nájsť na rôznych keltských minciach, najmä na minciach z južnej Francie. Obchodníci z Massalie sa vydávali do vnútrozemia hlboko do Francúzska po riekach Durance a Rhôna a vytvorili pozemné obchodné cesty hlboko do Galie a do Švajčiarska a Burgundska. V helenistickom období sa z Massálie rozšírila grécka abeceda do južnej Galie (3. a 2. storočie pred n. l.) a podľa Strabóna bola Massália aj centrom vzdelanosti, kam sa Kelti chodili učiť gréčtinu. Massália, verný spojenec Ríma, si zachovala nezávislosť až do roku 49 pred n. l., keď sa postavila na stranu Pompeia a potom ju obsadili Caesarove vojská.

Mesto Emporion (dnešné Empúries), pôvodne založené osadníkmi z archaického obdobia z Fókie a Massálie v 6. storočí pred n. l. neďaleko dediny Sant Martí d'Empúries (nachádza sa na pobrežnom ostrove, ktorý je súčasťou L'Escala, Katalánsko, Španielsko), bolo v 5. storočí pred n. l. obnovené novým mestom (neapolis) na iberskej pevnine. V Emporione žilo zmiešané obyvateľstvo gréckych kolonistov a iberských domorodcov, a hoci Livius a Strabón tvrdia, že žili v rôznych štvrtiach, tieto dve skupiny sa nakoniec integrovali. Mesto sa stalo dominantným obchodným uzlom a centrom helenistickej civilizácie na Pyrenejskom polostrove a nakoniec sa počas druhej púnskej vojny (218 - 201 pred n. l.) postavilo na stranu Rímskej republiky proti Kartáginskej ríši. Emporion však stratil svoju politickú nezávislosť okolo roku 195 pred n. l. so zriadením rímskej provincie Hispania Citerior a do 1. storočia pred n. l. sa plne romanizoval v kultúre.

Helenistické štáty v Ázii a Egypte riadila okupačná cisárska elita grécko-macedónskych správcov a guvernérov, ktorú podporovala stála armáda žoldnierov a malé jadro grécko-macedónskych osadníkov. Pri vytváraní tohto systému bola dôležitá podpora prisťahovalectva z Grécka. Helénski panovníci riadili svoje kráľovstvá ako kráľovské majetky a väčšina veľkých daňových príjmov smerovala do vojenských a polovojenských síl, ktoré chránili ich vládu pred akýmikoľvek revolúciami. Od macedónskych a helenistických panovníkov sa očakávalo, že povedú svoje armády do poľa spolu so skupinou privilegovaných aristokratických spoločníkov alebo priateľov (hetairoi, philoi), ktorí s kráľom stolovali a pili a pôsobili ako jeho poradný zbor. Od panovníka sa tiež očakávalo, že bude slúžiť ako charitatívny patrón ľudu; táto verejná filantropia mohla znamenať stavebné projekty a rozdávanie darov, ale aj propagáciu gréckej kultúry a náboženstva.

Ptolemaiovské kráľovstvo

Ptolemaios, somatofylax, jeden zo siedmich osobných strážcov, ktorí slúžili ako generáli a zástupcovia Alexandra Veľkého, bol po Alexandrovej smrti v roku 323 pred Kr. vymenovaný za satrapu Egypta. V roku 305 pred n. l. sa vyhlásil za kráľa Ptolemaia I., neskôr známeho ako "Soter" (záchranca) za svoju úlohu pri pomoci Rodosanom počas obliehania Rodosu. Ptolemaios vybudoval nové mestá, ako napríklad Ptolemaios Hermiou v hornom Egypte, a usadil svojich veteránov po celej krajine, najmä v oblasti Faiyum. Jeho hlavným mestom sa stala Alexandria, významné centrum gréckej kultúry a obchodu. Ako prvé egyptské prístavné mesto sa stala hlavným vývozcom obilia v Stredomorí.

Egypťania neochotne prijali Ptolemaiovcov ako nástupcov faraónov nezávislého Egypta, hoci kráľovstvo prešlo niekoľkými domorodými povstaniami. Ptolemaiovci prevzali tradície egyptských faraónov, ako napríklad sobáše svojich súrodencov (Ptolemaios II. si tento zvyk osvojil ako prvý), nechali sa zobrazovať na verejných pamiatkach v egyptskom štýle a oblečení a zúčastňovali sa na egyptskom náboženskom živote. Kult ptolemaiovských vládcov zobrazoval Ptolemaiovcov ako bohov a po celom kráľovstve boli postavené chrámy Ptolemaiovcov. Ptolemaios I. dokonca vytvoril nového boha Serapisa, ktorý bol kombináciou dvoch egyptských bohov: Apis a Osiris s atribútmi gréckych bohov. Ptolemaiovská administratíva bola podobne ako staroegyptská byrokracia vysoko centralizovaná a zameraná na to, aby z obyvateľstva vyžmýkala čo najviac príjmov prostredníctvom ciel, spotrebných daní, pokút, daní atď. Umožňovala to celá trieda drobných úradníkov, daňových farmárov, úradníkov a dozorcov. Egyptský vidiek bol priamo spravovaný touto kráľovskou byrokraciou. Vonkajšie panstvá, ako napríklad Cyprus a Cyrénu, spravovali strategoi, vojenskí velitelia menovaní korunou.

Za Ptolemaia II. sa mesto stalo centrom helenistickej literatúry vďaka Kallimachovi, Apollóniovi z Rodosu, Teokritovi a mnohým ďalším básnikom vrátane alexandrijskej plejády. Samotný Ptolemaios ochotne podporoval knižnicu, vedecký výskum a jednotlivých učencov, ktorí žili na jej pôde. On a jeho nástupcovia viedli aj sériu vojen so Seleukovcami, známych ako sýrske vojny, o oblasť Coele-Sýrie. Ptolemaios IV. vyhral veľkú bitku pri Rafii (217 pred n. l.) proti Seleukovcom, pričom použil domorodých Egypťanov vycvičených ako falangiti. Títo egyptskí vojaci sa však vzbúrili a nakoniec v rokoch 205 až 186 založili v Tébaidí domorodý odštiepenecký egyptský štát

Ptolemaiova rodina vládla Egyptu až do rímskeho dobytia v roku 30 pred Kr. Všetci mužskí panovníci dynastie prijali meno Ptolemaios. Ptolemaiovské kráľovné, z ktorých niektoré boli sestrami svojich manželov, sa zvyčajne volali Kleopatra, Arsinoe alebo Berenika. Najznámejšou členkou rodu bola posledná kráľovná Kleopatra VII, známa svojou úlohou v rímskych politických bojoch medzi Júliom Cézarom a Pompeiom a neskôr medzi Oktaviánom a Markom Antoniom. Jej samovražda pri dobytí Rímom znamenala koniec ptolemaiovskej vlády v Egypte, hoci helenistická kultúra v Egypte prekvitala aj počas rímskeho a byzantského obdobia až do moslimského dobytia.

Seleukovská ríša

Po rozdelení Alexandrovej ríše získal Seleukos I. Nikator Babylóniu. Z nej vytvoril novú ríšu, ktorá sa rozšírila o väčšinu Alexandrových území na Blízkom východe. Na vrchole svojej moci zahŕňala strednú Anatóliu, Levantu, Mezopotámiu, Perziu, dnešný Turkménsko, Pamír a časť Pakistanu. Zahŕňala rôznorodé obyvateľstvo, ktorého počet sa odhaduje na päťdesiat až šesťdesiat miliónov ľudí. Za vlády Antiocha I. (asi 324

Rozsiahlu Seleukovskú ríšu, podobne ako Egypt, ovládala prevažne grécko-macedónska politická elita. Grécke obyvateľstvo miest, ktoré tvorilo dominantnú elitu, bolo posilnené emigráciou z Grécka. Medzi tieto mestá patrili novozaložené kolónie, ako Antiochia, ostatné mestá sýrskeho tetrapolisu, Seleucia (severne od Babylonu) a Dura-Europos na Eufrate. Tieto mestá si zachovali tradičné grécke mestské štátne inštitúcie, ako sú zhromaždenia, rady a volení sudcovia, ale bola to len fasáda, pretože ich vždy kontrolovali kráľovskí úradníci Seleukovcov. Okrem týchto miest existovalo aj veľké množstvo seleukovských posádok (choria), vojenských kolónií (katoikiai) a gréckych dedín (komai), ktoré Seleukovci rozmiestnili po celej ríši, aby upevnili svoju vládu. Toto "grécko-macedónske" obyvateľstvo (ktoré zahŕňalo aj synov osadníkov, ktorí sa oženili s miestnymi ženami) mohlo počas vlády Antiocha III. tvoriť falangu s 35 000 mužmi (z celkovej 80-tisícovej seleukovskej armády). Zvyšok armády tvorili domorodí vojaci. Antiochos III ("Veľký") viedol niekoľko energických kampaní s cieľom získať späť všetky stratené provincie ríše od smrti Seleuka I. Po porážke od vojsk Ptolemaia IV. pri Rafii (217 pred n. l.) viedol Antiochos III. dlhú kampaň na východ s cieľom podmaniť si ďalekovýchodné odtrhnuté provincie (212 - 205 pred n. l.) vrátane Baktrie, Partie, Ariany, Sogdiany, Gedrosie a Drangiany. Bol úspešný, väčšinu týchto provincií priviedol späť do aspoň nominálneho vazalstva a od ich vládcov dostával tribút. Po smrti Ptolemaia IV. (204 pred n. l.) Antiochos využil slabosť Egypta a v piatej sýrskej vojne (202 - 195 pred n. l.) dobyl Coele-Sýriu. Potom začal rozširovať svoj vplyv na pergamenské územie v Ázii a prešiel do Európy, kde opevnil Lysimachiu na Helesponte, ale jeho expanzia do Anatólie a Grécka bola náhle zastavená po rozhodujúcej porážke v bitke pri Magnézii (190 pred Kr.). V zmluve z Apamey, ktorá ukončila vojnu, Antiochos stratil všetky svoje územia v Anatólii západne od Tauru a bol nútený zaplatiť veľké odškodné vo výške 15 000 talentov.

Veľkú časť východnej časti ríše potom v polovici 2. storočia pred Kr. dobyli Partovia pod vedením Mithridata I. Parthského, ale seleukovskí králi naďalej vládli v Sýrii až do invázie arménskeho kráľa Tigrana Veľkého a ich konečného zvrhnutia rímskym generálom Pompeiom.

Attalid Pergamum

Po Lysimachovej smrti jeden z jeho dôstojníkov, Filetaerus, prevzal v roku 282 pred n. l. kontrolu nad mestom Pergamom spolu s Lysimachovou vojnovou pokladnicou v hodnote 9 000 talentov a vyhlásil sa za verného Seleukovi I., pričom de facto zostal nezávislý. Jeho potomok Attalus I. porazil inváziu Galatov a vyhlásil sa za nezávislého kráľa. Attalus I. (241 - 197 pred n. l.) bol počas prvej a druhej macedónskej vojny verným spojencom Ríma proti Filipovi V. Macedónskemu. Za svoju podporu proti Seleukovcom v roku 190 pred n. l. dostal Eumenes II. všetky bývalé seleukovské panstvá v Malej Ázii. Eumenes II. premenil Pergamon na centrum kultúry a vedy založením pergamskej knižnice, ktorá bola podľa Plutarcha druhá po alexandrijskej knižnici s 200 000 zväzkami. Jej súčasťou bola čitáreň a zbierka obrazov. Eumenes II. tiež postavil na akropole mesta Pergamský oltár s vlysmi zobrazujúcimi Gigantomachiu. Pergamon bol tiež centrom výroby pergamenu (charta pergamena). Attalidovci vládli Pergamonu až do roku 133 pred n. l., keď Attal III. odkázal kráľovstvo Rímskej republike, aby sa vyhol pravdepodobnej nástupníckej kríze.

Galatia

Kelti, ktorí sa usadili v Galácii, prišli cez Tráciu pod vedením Leotaria a Leonnoria okolo roku 270 pred Kr. Seleukos I. ich porazil v "bitke pri slonoch", ale napriek tomu sa im podarilo vytvoriť keltské územie v strednej Anatólii. Galatčania boli ako bojovníci veľmi uznávaní a vo veľkej miere ich využívali ako žoldnierov v armádach nástupníckych štátov. Pokračovali v útokoch na susedné kráľovstvá, ako napríklad Bitýniu a Pergamon, plienili a vymáhali tribút. To sa skončilo, keď sa pridali na stranu odpadlíckeho seleukovského kniežaťa Antiocha Hieraxa, ktorý sa pokúsil poraziť Attala, vládcu Pergamonu (241 - 197 pred Kr.). Attalus Galov ťažko porazil a prinútil ich obmedziť sa na Galatiu. Motív umierajúceho Gala (slávna socha vystavená v Pergamone) zostal v helenistickom umení obľúbený po celú generáciu a znamenal víťazstvo Grékov nad vznešeným nepriateľom. Začiatkom 2. storočia pred n. l. sa Galatčania stali spojencami Antiocha Veľkého, posledného seleukovského kráľa, ktorý sa snažil získať späť suverenitu nad Malou Áziou. V roku 189 pred n. l. Rím vyslal Gnaea Manlia Vulsa na výpravu proti Galatom. Od roku 189 pred n. l. bola Galatia odteraz pod nadvládou Ríma prostredníctvom regionálnych vládcov.

Po porážkach od Pergamonu a Ríma sa Galati pomaly helenizovali a historik Justín ich nazval "Gallo-Graeci", ako aj Ἑλληνογαλάται (Hellēnogalátai) u Diodora Sicula v jeho Bibliotheca historica v.32.5, ktorý napísal, že boli "nazvaní Helleno-Galatians kvôli ich spojeniu s Grékmi".

Bithynia

Bitýni boli trácky národ žijúci v severozápadnej Anatólii. Po Alexandrových výbojoch sa oblasť Bitýnie dostala pod vládu miestneho kráľa Basa, ktorý porazil Kalasa, generála Alexandra Veľkého, a udržal nezávislosť Bitýnie. Jeho syn Zipoetes I. Bitýnijský si túto samostatnosť udržal aj proti Lysimachovi a Seleukovi I. a v roku 297 pred Kr. prijal titul kráľa (basileus). Jeho syn a nástupca Nikomedes I. založil Nikomédiu, ktorá čoskoro dosiahla veľký rozkvet, a počas jeho dlhej vlády (asi 278 - asi 255 pred n. l.), ako aj vlády jeho nástupcov, malo Bitýnijské kráľovstvo významné postavenie medzi menšími monarchiami Anatólie. Nikomedes pozval do Anatólie ako žoldnierov aj keltských Galatov, ktorí sa neskôr obrátili proti jeho synovi Prusiovi I., ktorý ich porazil v boji. Ich posledný kráľ Nikomedes IV. sa nedokázal udržať proti Mithridatovi VI. z Pontu a po tom, ako ho rímsky senát vrátil na trón, odkázal svoje kráľovstvo závetom rímskej republike (74 pred n. l.).

Nabatejské kráľovstvo

Nabatejské kráľovstvo bol arabský štát nachádzajúci sa medzi Sinajským a Arabským polostrovom. Jeho hlavným mestom bola Petra, dôležité obchodné mesto na kadidlovej ceste. Nabatejci odolávali útokom Antigona a boli spojencami Hasmoneovcov v ich boji proti Seleukovcom, neskôr však bojovali proti Herodesovi Veľkému. Helenizácia Nabatejcov nastala v porovnaní s okolitými regiónmi pomerne neskoro. Materiálna kultúra Nabatejcov nevykazuje žiadne grécke vplyvy až do vlády Aretasa III. filhelénskeho v 1. storočí pred Kr. Aretas sa zmocnil Damasku a vybudoval komplex bazénov a záhrad v Petre v helenistickom štýle. Hoci Nabatejci pôvodne uctievali svojich tradičných bohov v symbolickej podobe, napríklad v podobe kamenných blokov alebo stĺpov, v helenistickom období začali svojich bohov stotožňovať s gréckymi bohmi a zobrazovať ich vo figurálnych podobách ovplyvnených gréckym sochárstvom. Nabatejské umenie vykazuje grécke vplyvy a našli sa maľby zobrazujúce dionýzovské výjavy. Pomaly si osvojovali aj gréčtinu ako obchodný jazyk spolu s aramejčinou a arabčinou.

Kapadócia

Kapadócii, hornatej oblasti medzi Pontom a pohorím Taurus, vládla perzská dynastia. Ariarathes I. (332 - 322 pred n. l.) bol satrapom Kapadócie za vlády Peržanov a po Alexandrových výbojoch si svoj post udržal. Po Alexandrovej smrti ho porazil Eumenes a v roku 322 pred n. l. ho ukrižovali, ale jeho synovi Ariaratheovi II. sa podarilo znovu získať trón a udržať si autonómiu proti bojujúcim Diadochom.

V roku 255 pred Kr. sa Ariarathes III. ujal kráľovského titulu a oženil sa so Stratonikou, dcérou Antiocha II., ktorý zostal spojencom Seleukovcov. Za vlády Ariarathesa IV. sa Kapadócia dostala do vzťahov s Rímom, najprv ako nepriateľ podporujúci vec Antiocha Veľkého, potom ako spojenec proti Perzeovi Macedónskemu a nakoniec vo vojne proti Seleukovcom. Ariarathes V. viedol vojnu s Rímom aj proti Aristonikovi, uchádzačovi o pergamonský trón, a ich sily boli v roku 130 pred Kr. zničené. Táto porážka umožnila Pontu napadnúť a dobyť kráľovstvo.

Arménsko

Orontidská Arménia formálne prešla do ríše Alexandra Veľkého po jeho dobytí Perzie. Alexander vymenoval za správcu Arménie Orontída menom Mitranes. Arménia sa neskôr stala vazalským štátom Seleukovskej ríše, ale zachovala si značnú mieru autonómie a ponechala si svojich pôvodných vládcov. Koncom roku 212 pred n. l. sa krajina rozdelila na dve kráľovstvá, Veľkú Arméniu a Arméniu Sofénu, vrátane Commagene alebo Malej Arménie. Tieto kráľovstvá sa stali natoľko nezávislými od seleukovskej kontroly, že Antiochos III. veľký proti nim počas svojej vlády viedol vojnu a vymenil ich vládcov.

Po porážke Seleukovcov v bitke pri Magnézii v roku 190 pred Kr. sa králi Sofény a Veľkej Arménie vzbúrili a vyhlásili nezávislosť, pričom Artaxias sa v roku 188 pred Kr. stal prvým kráľom arménskej dynastie Artaxiadovcov. Počas vlády Artaxiadovcov prešla Arménia obdobím helenizácie. Numizmatické dôkazy ukazujú grécke umelecké štýly a používanie gréckeho jazyka. Na niektorých minciach sa arménski králi označujú ako "filheléni". Počas vlády Tigrana Veľkého (95 - 55 pred n. l.) dosiahlo Arménske kráľovstvo najväčší rozsah a obsahovalo mnoho gréckych miest vrátane celého sýrskeho tetrapolisu. Kleopatra, manželka Tigrana Veľkého, pozvala na arménsky dvor Grékov, ako napríklad rétora Amfikrata a historika Metrodora zo Scepsis, a - podľa Plutarcha - keď rímsky generál Lucullus obsadil arménske hlavné mesto Tigranocerta, našiel tam súbor gréckych hercov, ktorí prišli hrať pre Tigrana hry. Tigranov nástupca Artavasdes II. dokonca sám komponoval grécke tragédie.

Parthia

Partia bola severovýchodná iránska satrapia Achaemenidskej ríše, ktorá neskôr prešla do Alexandrovej ríše. Za vlády Seleukovcov Partiu spravovali rôzni grécki satrapovia, napríklad Nikanor a Filip. V roku 247 pred n. l. po smrti Antiocha II. Theosa vyhlásil Andragoras, seleukovský miestodržiteľ Partie, nezávislosť a začal raziť mince, na ktorých mal na sebe kráľovský diadém a nárokoval si kráľovskú hodnosť. Vládol až do roku 238 pred n. l., keď Partiu dobyl Arsaces, vodca kmeňa Parniovcov, zabil Andragora a nastolil dynastiu Arsacidovcov. Antiochos III. v roku 209 pred n. l. získal späť územie kontrolované Arsácsom II. Arsaces II. požiadal o mier a stal sa vazalom Seleukovcov. Až za vlády Fraata I. (asi 176 - 171 pred n. l.) začali Arsakovci opäť presadzovať svoju nezávislosť.

Počas vlády Mithridata I. Parthského sa arsakidská kontrola rozšírila na Herát (v roku 167 pred n. l.), Babylóniu (v roku 144 pred n. l.), Médiu (v roku 141 pred n. l.), Perziu (v roku 139 pred n. l.) a veľkú časť Sýrie (v roku 110 pred n. l.). Seleukovsko-parthské vojny pokračovali, keď Seleukovia pod vedením Antiocha VII Sideta (vládol v rokoch 138 - 129 pred n. l.) vtrhli do Mezopotámie, ale nakoniec ho zabil partský protiútok. Po páde dynastie Seleukovcov Parthovia často bojovali proti susednému Rímu v rímsko-parthských vojnách (66 pred n. l. - 217 n. l.). Za Partskej ríše pretrvávali početné stopy helenizmu. Partovia používali gréčtinu, ako aj svoj vlastný partský jazyk (hoci menej ako gréčtinu) ako jazyky správy a používali aj grécke drachmy ako mince. Mali radi grécke divadlo a grécke umenie ovplyvnilo partské umenie. Partovia naďalej uctievali gréckych bohov synkretizovaných spolu s iránskymi božstvami. Ich panovníci zaviedli kulty vládcov na spôsob helenistických kráľov a často používali helenistické kráľovské epitetá.

Helénsky vplyv v Iráne bol významný z hľadiska rozsahu, ale nie hĺbky a trvanlivosti - na rozdiel od Blízkeho východu zostali iránsko-zoroastriánske myšlienky a ideály hlavným zdrojom inšpirácie v kontinentálnom Iráne a čoskoro boli oživené v neskorom partskom a sasánovskom období.

Judea

Počas helenistického obdobia sa Judea stala hraničným regiónom medzi Seleukovskou ríšou a Ptolemaiovským Egyptom, a preto bola často na fronte sýrskych vojen a počas týchto konfliktov niekoľkokrát zmenila majiteľa. Za helenistických kráľovstiev vládol v Judei dedičný úrad veľkňaza Izraela ako helenistického vazala. V tomto období vznikol aj helenistický judaizmus, ktorý sa najprv rozvinul v židovskej diaspóre v Alexandrii a Antiochii a potom sa rozšíril do Judska. Hlavným literárnym produktom tohto kultúrneho synkretizmu je Septuaginta, preklad hebrejskej Biblie z biblickej hebrejčiny a biblickej aramejčiny do koiné gréčtiny. Dôvodom na vytvorenie tohto prekladu bola zrejme skutočnosť, že mnohí alexandrijskí Židia stratili schopnosť hovoriť po hebrejsky a aramejsky.

V rokoch 301 až 219 pred Kr. vládli Ptolemaiovci v Judei v relatívnom pokoji a Židia často pracovali v ptolemaiovskej administratíve a armáde, čo viedlo k vzniku helenizovanej židovskej elitnej triedy (Jeruzalem sa dostal pod jeho kontrolu v roku 198 pred Kr. a Chrám bol opravený a zásobovaný peniazmi a daňami. Antiochos IV Epifanes vyplienil Jeruzalem a vyraboval Chrám v roku 169 pred Kr. po nepokojoch v Judsku počas jeho neúspešnej invázie do Egypta. Antiochos potom zakázal kľúčové židovské náboženské obrady a tradície v Judsku. Možno sa pokúšal o helenizáciu regiónu a zjednotenie svojej ríše a židovský odpor voči tomu nakoniec viedol k eskalácii násilia. Nech už to bolo akokoľvek, napätie medzi pro- a protiseleukovskými židovskými frakciami viedlo v rokoch 174 - 135 pred n. l. k Makabejskému povstaniu Júdu Makabejského (ktorého víťazstvo sa oslavuje počas židovského sviatku Chanuka).

Moderné interpretácie vnímajú toto obdobie ako občiansku vojnu medzi helenizovanými a ortodoxnými formami judaizmu. Z tohto povstania vzniklo nezávislé židovské kráľovstvo známe ako Hasmonejská dynastia, ktorá trvala od roku 165 do roku 63 pred Kr. Hasmoneovská dynastia sa nakoniec rozpadla v občianskej vojne, ktorá sa časovo zhodovala s občianskymi vojnami v Ríme. Posledného hasmoneovského panovníka Antigona II Matatiáša Herodes zajal a v roku 37 pred Kr. popravil. Napriek tomu, že pôvodne išlo o vzburu proti gréckej nadvláde, Hasmonejské kráľovstvo a tiež Herodesovo kráľovstvo, ktoré nasledovalo, sa postupne čoraz viac helenizovali. Od roku 37 pred n. l. do roku 4 pred n. l. vládol Herodes Veľký ako židovsko-rímsky klientský kráľ, ktorého vymenoval rímsky senát. Výrazne rozšíril chrám (pozri Herodesov chrám), čím sa stal jednou z najväčších náboženských stavieb na svete. Štýl rozšíreného chrámu a ďalšej Herodesovej architektúry vykazuje výrazný vplyv helenistickej architektúry. Jeho syn Herodes Archelaos vládol od roku 4 pred n. l. do roku 6 n. l., keď bol zosadený za vytvorenie rímskej Judey.

Pontské kráľovstvo

Pontské kráľovstvo bolo helenistické kráľovstvo na južnom pobreží Čierneho mora. Založil ho Mithridates I. v roku 291 pred Kr. a trvalo až do jeho dobytia Rímskou republikou v roku 63 pred Kr. Napriek tomu, že mu vládla dynastia, ktorá bola potomkom perzskej Achaemenidskej ríše, sa helenizovalo vďaka vplyvu gréckych miest na Čiernom mori a susedných kráľovstiev. Pontská kultúra bola zmesou gréckych a iránskych prvkov; najviac helenizované časti kráľovstva sa nachádzali na pobreží, obývanom gréckymi kolóniami, ako napríklad Trapezunt a Sinope, z ktorých druhé sa stalo hlavným mestom kráľovstva. Epigrafické dôkazy poukazujú na rozsiahly helenistický vplyv aj vo vnútrozemí. Počas vlády Mithridata II. bol Pontus spojencom Seleukovcov prostredníctvom dynastických manželstiev. V čase Mithridata VI Eupatora bola gréčtina úradným jazykom kráľovstva, hoci sa naďalej hovorilo anatólskymi jazykmi.

Kráľovstvo sa rozrástlo do najväčšieho rozsahu za Mithridata VI, ktorý si podmanil Kolchidu, Kapadóciu, Paflagóniu, Bitýniu, Malú Arméniu, Bosporské kráľovstvo, grécke kolónie v Taurskom Chersonése a na krátky čas aj rímsku provinciu Ázia. Mithridates, sám zmiešaného perzského a gréckeho pôvodu, sa prezentoval ako ochranca Grékov pred "barbarmi" z Ríma a štylizoval sa ako "kráľ Mithridates Eupator Dionysus" a "veľký osloboditeľ". Mithridates sa tiež zobrazoval s Alexandrovým účesom anastole a používal symboliku Herakla, od ktorého sa macedónski králi hlásili k svojmu pôvodu. Po dlhom boji s Rímom v Mitridatových vojnách bol Pontus porazený; jeho časť bola začlenená do Rímskej republiky ako provincia Bitýnia, zatiaľ čo východná polovica Pontu prežila ako klientské kráľovstvo.

Grécko-baktrijci

Grécke kráľovstvo Baktria vzniklo ako odštiepenecká satrapia Seleukovskej ríše, ktorá mala vzhľadom na veľkosť ríše značnú slobodu od centrálnej kontroly. V rokoch 255 až 246 pred n. l. doviedol správca Baktrie, Sogdiany a Margiany (väčšiny dnešného Afganistanu), istý Diodotos, tento proces do logického extrému a vyhlásil sa za kráľa. Diodota II., Diodotovho syna, zvrhol okolo roku 230 pred n. l. Euthydemus, pravdepodobne satrapa Sogdiany, ktorý potom založil vlastnú dynastiu. Okolo roku 210 pred n. l. grécko-baktrijské kráľovstvo napadla obnovená Seleukovská ríša pod vedením Antiocha III. Hoci Antiochos zvíťazil v poli, zdá sa, že si uvedomil, že status quo je výhodný (možno vytušil, že Baktriu nemožno riadiť zo Sýrie), a vydal jednu zo svojich dcér za Euthydemovho syna, čím legalizoval grécko-baktrijskú dynastiu. Zdá sa, že krátko nato sa grécko-baktrijské kráľovstvo rozšírilo, pričom pravdepodobne využilo porážku partského kráľa Arsása II. od Antiocha.

Podľa Strabóna sa zdá, že Gréko-Baktrijci mali kontakty s Čínou prostredníctvom obchodných ciest hodvábnej cesty (Strabón, XI.11.1). Indické zdroje uvádzajú aj náboženské kontakty medzi budhistickými mníchmi a Grékmi a niektorí Gréko-Baktrijci naozaj konvertovali na budhizmus. Demetrius, syn a nástupca Euthydema, v roku 180 pred n. l. po zničení tamojšej Maurjovskej ríše vtrhol do severozápadnej Indie; Maurijci boli pravdepodobne spojencami Baktrijcov (a Seleukovcov). Presné zdôvodnenie invázie zostáva nejasné, ale približne do roku 175 pred Kr. ovládali Gréci časti severozápadnej Indie. Toto obdobie zároveň znamená začiatok zahmlievania grécko-baktrijských dejín. Demetrius pravdepodobne zomrel okolo roku 180 pred n. l.; numizmatické dôkazy naznačujú existenciu niekoľkých ďalších kráľov krátko potom. Je pravdepodobné, že v tomto období sa gréckobaktrijské kráľovstvo na niekoľko rokov rozdelilo na niekoľko čiastočne nezávislých oblastí, ktoré medzi sebou často bojovali. Heliokles bol posledným Grékom, ktorý jednoznačne vládol Baktrii, jeho moc sa zrútila v dôsledku stredoázijských kmeňových nájazdov (Skýtov a Juezov) okolo roku 130 pred Kr. Zdá sa však, že grécka mestská civilizácia pokračovala v Baktrii aj po páde kráľovstva a mala helénsky účinok na kmene, ktoré vytlačili grécku vládu. Kušánska ríša, ktorá nasledovala, naďalej používala gréčtinu na svojich minciach a Gréci mali v ríši naďalej vplyv.

Indogrécke kráľovstvá

Oddelenie indogréckeho kráľovstva od grécko-baktrijského viedlo k ešte izolovanejšiemu postaveniu, a preto sú podrobnosti o indogréckom kráľovstve ešte nejasnejšie ako o Baktrii. Mnohí údajní indickí králi sú známi len vďaka minciam s ich menom. Numizmatické dôkazy spolu s archeologickými nálezmi a skromnými historickými záznamami naznačujú, že spojenie východnej a západnej kultúry dosiahlo svoj vrchol v Indogréckom kráľovstve.

Po Demetriovej smrti občianske vojny medzi baktrijskými kráľmi v Indii umožnili Apollodotovi I. (približne od roku 180)

Po Menandrovej smrti (okolo roku 130 pred n. l.) sa kráľovstvo zrejme rozdrobilo a v rôznych regiónoch bolo súčasne doložených niekoľko "kráľov". To nevyhnutne oslabilo grécku pozíciu a zdá sa, že územie sa postupne strácalo. Okolo roku 70 pred n. l. sa západné oblasti Arachózie a Paropamisády stratili v dôsledku kmeňových nájazdov, pravdepodobne tých kmeňov, ktoré boli zodpovedné za zánik Baktrijského kráľovstva. Zdá sa, že vzniknuté indoskýtske kráľovstvo postupne vytlačilo zostávajúce indogrécke kráľovstvo smerom na východ. Zdá sa, že indogrécke kráľovstvo pretrvávalo v západnom Pandžábe približne do roku 10 n. l., keď ho Indovia a Skýti definitívne ukončili. Strato III. bol posledným z Diodotovej dynastie, bol posledným z Diodotovej línie a nezávislým helenistickým kráľom, ktorý vládol po svojej smrti v roku 10 n. l.

Po dobytí indogréckej ríše prevzala Kúšanská ríša gréckobudhizmus, grécky jazyk, grécke písmo, grécke mince a umelecké štýly. Gréci boli naďalej dôležitou súčasťou kultúrneho sveta Indie po celé generácie. Zdá sa, že zobrazenia Budhu boli ovplyvnené gréckou kultúrou: Budha sa na vyobrazeniach z obdobia Ghandara často zobrazoval pod ochranou Herakla.

Viaceré zmienky v indickej literatúre chvália vedomosti Jávanov alebo Grékov. Mahábhárata ich chváli ako "vševedúcich Jáwánov" (najmä Súry. Mlecchovia sa zaklínajú výtvormi vlastnej fantázie", ako sú lietajúce stroje, ktoré sa všeobecne nazývajú vimany. V "Brihat-Samhite" matematika Varahamihira sa píše: "Grékov, hoci sú nečistí, treba ctiť, pretože boli vzdelaní vo vedách a v nich prevyšovali ostatných...".

Rozsiahle zasahovanie Ríma do gréckeho sveta bolo pravdepodobne nevyhnutné vzhľadom na celkový spôsob nástupu Rímskej republiky. Táto rímsko-grécka interakcia sa začala v dôsledku gréckych mestských štátov nachádzajúcich sa na pobreží južnej Itálie. Rím začal dominovať na Apeninskom polostrove a chcel, aby sa grécke mestá podriadili jeho vláde. Hoci sa spočiatku bránili, spojili sa s Pyrrhom z Epiru a porazili Rimanov v niekoľkých bitkách, grécke mestá si toto postavenie nedokázali udržať a boli pohltené Rímskou republikou. Krátko nato sa Rím zapojil do bojov na Sicílii proti Kartágincom v prvej púnskej vojne. Výsledkom bolo úplné dobytie Sicílie vrátane jej predtým mocných gréckych miest Rimanmi.

Po druhej púnskej vojne sa Rimania snažili obnoviť svoj vplyv na Balkáne a obmedziť expanziu Filipa V. Macedónskeho. Zámienkou na vojnu bolo Filipovo odmietnutie ukončiť vojnu s Attalidom Pergamom a Rodosom, spojencami Ríma. Rimania, ktorí sa spojili aj s Aetolským zväzom gréckych mestských štátov (ktorým sa nepáčila Filipova moc), preto v roku 200 pred Kr. vyhlásili Macedónsku vojnu, čím sa začala druhá macedónska vojna. Tá sa skončila rozhodujúcim rímskym víťazstvom v bitke pri Kynoskefale (197 pred Kr.). Podobne ako väčšina rímskych mierových zmlúv tohto obdobia bol aj Flaminiov mier navrhnutý tak, aby úplne zničil moc porazenej strany; bola vyrubená obrovská kompenzácia, Filipova flotila bola odovzdaná Rímu a Macedónsko sa fakticky vrátilo do svojich starovekých hraníc, pričom stratilo vplyv nad mestskými štátmi v južnom Grécku a územím v Trácii a Malej Ázii. Výsledkom bol koniec Macedónska ako veľmoci v Stredomorí.

Za menej ako dvadsať rokov Rím zničil moc jedného z nástupníckych štátov, ochromil ďalší a pevne upevnil svoj vplyv v Grécku. Bol to predovšetkým dôsledok prílišných ambícií macedónskych kráľov a ich neúmyselnej provokácie Ríma, hoci Rím túto situáciu rýchlo využil. O ďalších dvadsať rokov už Macedónske kráľovstvo neexistovalo. Syn Filipa V. Perseus, ktorý sa snažil obnoviť macedónsku moc a grécku nezávislosť, vyvolal hnev Rimanov, čo viedlo k tretej macedónskej vojne (171 - 168 pred n. l.). Rimania zvíťazili, zrušili macedónske kráľovstvo a nahradili ho štyrmi bábkovými republikami, až kým ho po ďalšom povstaní pod vedením Andrisca formálne nepripojili k Rímu. Rím teraz požadoval rozpustenie Achájskej ligy, poslednej opory gréckej nezávislosti. Achájci to odmietli a vyhlásili Rímu vojnu. Väčšina gréckych miest sa spojila na strane Achájcov, dokonca aj otroci boli oslobodení, aby bojovali za grécku nezávislosť. Rímsky konzul Lucius Mummius postupoval z Macedónska a porazil Grékov pri Korinte, ktorý bol zrovnaný so zemou. V roku 146 pred n. l. sa grécky polostrov, hoci nie ostrovy, stal rímskym protektorátom. S výnimkou Atén a Sparty boli zavedené rímske dane a všetky mestá museli akceptovať vládu miestnych spojencov Ríma.

Pergamská dynastia Attalidovcov trvala len o málo dlhšie; jej posledný kráľ Attal III. zomrel v roku 133 pred n. l. bez dediča a po prirodzenom ukončení spojenectva odkázal Pergamum Rímskej republike. Posledný grécky odpor prišiel v roku 88 pred n. l., keď sa pontský kráľ Mithridates vzbúril proti Rímu, obsadil Rímom držanú Anatóliu a zmasakroval až 100 000 Rimanov a rímskych spojencov v celej Malej Ázii. Mnohé grécke mestá vrátane Atén zvrhli svojich rímskych bábkových vládcov a pridali sa k nemu v Mithridatových vojnách. Keď ho z Grécka vyhnal rímsky generál Lucius Cornelius Sulla, obliehal Atény a mesto zrovnal so zemou. Mithridata napokon porazil Gnaeus Pompeius Magnus (Pompeius Veľký) v roku 65 pred Kr. Ďalšiu skazu priniesli Grécku rímske občianske vojny, ktoré sa čiastočne odohrávali v Grécku. Nakoniec v roku 27 pred n. l. Augustus priamo pripojil Grécko k novej Rímskej ríši ako provinciu Achája. Po bojoch s Rímom bolo Grécko vyľudnené a demoralizované. Napriek tomu rímska vláda prinajmenšom ukončila vojny a mestá ako Atény, Korint, Solún a Patras čoskoro opäť začali prosperovať.

Nestabilita na Blízkom východe, ktorá bola dôsledkom mocenského vákua po rozpade Seleukovskej ríše, nakoniec spôsobila, že rímsky prokonzul Pompeius Veľký zrušil seleukovský štát a začlenil veľkú časť Sýrie do Rímskej republiky. Koniec ptolemaiovského Egypta sa stal záverečným aktom republikánskej občianskej vojny medzi rímskymi triumvirmi Markom Antoniom a Augustom Caesarom. Po porážke Antonia a jeho milenky, poslednej ptolemaiovskej panovníčky Kleopatry VII. v bitke pri Aktiu, Augustus vtrhol do Egypta a zabral ho ako svoje osobné léno. Tým zavŕšil zničenie helenistických kráľovstiev a premenil Rímsku republiku na monarchiu, čím ukončil (pri spätnom pohľade) helenistickú éru.

Rozšírenie

Grécka kultúra bola na vrchole svojho svetového vplyvu v helenistickom období. Helenizmus alebo aspoň filhelenizmus zasiahol väčšinu regiónov na hraniciach helénskych kráľovstiev. Hoci v niektorých z týchto regiónov nevládli Gréci, ba dokonca ani grécky hovoriace elity, helenistický vplyv možno pozorovať v historických záznamoch a materiálnej kultúre týchto regiónov. Iné regióny nadviazali kontakt s gréckymi kolóniami už pred týmto obdobím a jednoducho v nich pokračoval proces helenizácie a miešania.

Šírenie gréckej kultúry a jazyka na Blízkom východe a v Ázii bolo do značnej miery podmienené rozvojom novozaložených miest a premyslenou kolonizačnou politikou nástupníckych štátov, ktorá bola zasa nevyhnutná na udržanie ich vojenských síl. Osady ako Ai-Khanoum na obchodných cestách umožňovali miešanie a šírenie gréckej kultúry. Jazykom dvora a vojska Filipa II. a Alexandra (ktoré sa skladalo z rôznych grécky a negrécky hovoriacich národov) bola verzia attickej gréčtiny a tento jazyk sa časom vyvinul do koiné, lingua franca nástupníckych štátov. O šírení gréckeho vplyvu a jazyka svedčí aj starogrécke mincovníctvo. Portréty sa stali realistickejšími a na averze mince sa často zobrazoval propagandistický obraz, pripomínajúci nejakú udalosť alebo zobrazujúci podobu obľúbeného boha. Používanie portrétov v gréckom štýle a gréckeho jazyka pokračovalo aj za rímskej, partskej a kušánskej ríše, aj keď používanie gréčtiny bolo na ústupe.

Inštitúcie

V niektorých oblastiach sa helenistickej kultúre darilo, najmä v oblasti uchovávania minulosti. Štáty helenistického obdobia boli hlboko fixované na minulosť a jej zdanlivo stratenú slávu. Zachovanie mnohých klasických a archaických umeleckých a literárnych diel (vrátane diel troch veľkých klasických tragédov, Aischyla, Sofokla a Euripida) je zásluhou úsilia helenistických Grékov. Alexandrijské múzeum a knižnica boli centrom tejto konzervačnej činnosti. S podporou kráľovských štipendií alexandrijskí učenci zbierali, prekladali, kopírovali, klasifikovali a kritizovali každú knihu, ktorú našli. Väčšina veľkých literárnych osobností helenistického obdobia študovala v Alexandrii a vykonávala tam výskum. Boli to učenci, ktorí písali nielen poéziu, ale aj traktáty o Homérovi a inej archaickej a klasickej gréckej literatúre.

Atény si udržali pozíciu najprestížnejšieho sídla vyššieho vzdelávania, najmä v oblasti filozofie a rétoriky, s významnými knižnicami a filozofickými školami. Alexandria mala monumentálne múzeum (výskumné centrum) a Alexandrijskú knižnicu, ktorej počet zväzkov sa odhadoval na 700 000. Mesto Pergamon malo tiež veľkú knižnicu a stalo sa významným centrom knižnej produkcie. Ostrov Rodos mal knižnicu a mohol sa pochváliť aj slávnou dokončovacou školou pre politikov a diplomatov. Knižnice boli aj v Antiochii, Pelle a na Kose. Cicero sa vzdelával v Aténach a Markus Antonius na Rodose. Antiochia bola založená ako metropola a centrum gréckej vzdelanosti, ktoré si zachovalo svoje postavenie až do éry kresťanstva. Seleucia nahradila Babylon ako metropola na dolnom toku Tigrisu.

Stotožňovanie miestnych bohov s podobnými gréckymi božstvami, ktoré sa označovalo ako "Interpretatio graeca", podnietilo výstavbu chrámov v gréckom štýle a grécka kultúra v mestách znamenala, že sa rozšírili stavby ako gymnáziá a divadlá. Mnohé mestá si zachovali nominálnu autonómiu, hoci boli pod vládou miestneho kráľa alebo satrapu, a často mali inštitúcie v gréckom štýle. Našli sa grécke zasvätenia, sochy, architektúra a nápisy. Miestne kultúry však neboli nahradené a väčšinou pokračovali ako predtým, ale teraz s novou grécko-macedónskou alebo inak helenizovanou elitou. Príkladom, ktorý poukazuje na rozšírenie gréckeho divadla, je Plutarchov príbeh o Krassovej smrti, v ktorom bola jeho hlava odvezená na partský dvor a použitá ako rekvizita v predstavení Bakchie. Našli sa aj divadlá: napríklad v Ai-Khanoum na okraji Baktrie má divadlo 35 radov - väčšie ako divadlo v Babylone.

Helenizácia a akulturácia

Koncept helenizácie, teda prijatia gréckej kultúry v iných ako gréckych regiónoch, je už dlho kontroverzný. Grécky vplyv sa nepochybne šíril v helenistických oblastiach, ale do akej miery a či išlo o zámernú politiku alebo len o kultúrnu difúziu, o tom sa viedli vášnivé diskusie.

Zdá sa pravdepodobné, že sám Alexander uskutočňoval politiku, ktorá viedla k helenizácii, ako napríklad zakladanie nových miest a gréckych kolónií. Hoci mohlo ísť o zámernú snahu šíriť grécku kultúru (alebo, ako hovorí Arrian, "civilizovať domorodcov"), pravdepodobnejšie je, že išlo o sériu pragmatických opatrení, ktoré mali pomôcť pri riadení jeho obrovskej ríše. Mestá a kolónie boli centrami administratívnej kontroly a macedónskej moci v novo dobytom regióne. Zdá sa, že Alexander sa tiež pokúsil vytvoriť zmiešanú grécko-perzskú elitnú triedu, ako to dokazujú svadby v Súzach a prijatie niektorých foriem perzského odevu a dvorskej kultúry. Do svojej armády a dokonca aj do elitných jazdeckých oddielov družinnej jazdy priviedol aj Peržanov a iné negrécke národy. Aj v tomto prípade je pravdepodobne lepšie vnímať túto politiku ako pragmatickú reakciu na požiadavky vlády nad veľkou ríšou než ako nejakú idealizovanú snahu priniesť grécku kultúru "barbarom". Tento prístup sa u Macedóncov stretol s trpkou nevôľou a po Alexandrovej smrti ho väčšina Diadochov zavrhla. Túto politiku možno interpretovať aj ako dôsledok Alexandrovej možnej megalománie v neskorších rokoch života.

Po Alexandrovej smrti v roku 323 pred n. l. pokračoval prílev gréckych kolonistov do nových ríš, ktorí šírili grécku kultúru v Ázii. Zakladanie nových miest a vojenských kolónií bolo naďalej hlavnou súčasťou boja nástupcov o kontrolu nad konkrétnym regiónom a tieto mestá boli naďalej centrami šírenia kultúry. Zdá sa, že k šíreniu gréckej kultúry za nástupcov dochádzalo väčšinou so šírením samotných Grékov, a nie ako aktívna politika.

V celom helenistickom svete sa títo grécko-macedónski kolonisti považovali za nadradených domorodým "barbarom" a väčšinu ne-gréckych obyvateľov vylúčili z vyšších vrstiev dvorského a vládneho života. Väčšina domorodého obyvateľstva nebola helenizovaná, mala obmedzený prístup ku gréckej kultúre a často sa ocitla v situácii, keď ju helénski vládcovia diskriminovali. Napríklad gymnáziá a ich grécke vzdelávanie boli určené len pre Grékov. Grécke mestá a kolónie síce vyvážali grécke umenie a architektúru až k rieke Indus, ale boli to väčšinou enklávy gréckej kultúry pre presadenú grécku elitu. Stupeň vplyvu, ktorý mala grécka kultúra v celom helenistickom kráľovstve, bol preto veľmi lokalizovaný a opieral sa najmä o niekoľko veľkých miest, ako napríklad Alexandria a Antiochia. Niektorí miestni obyvatelia sa síce naučili grécky a osvojili si grécke zvyky, ale väčšinou to bolo obmedzené na niekoľko miestnych elít, ktorým Diadochovia umožnili udržať si svoje pozície, a tiež na malý počet správcov strednej úrovne, ktorí pôsobili ako sprostredkovatelia medzi grécky hovoriacou vyššou triedou a ich poddanými. Napríklad v Seleukovskej ríši táto skupina predstavovala len 2,5 % úradníckej triedy.

Helénske umenie však malo značný vplyv na kultúry, ktoré boli ovplyvnené helénskou expanziou. Pokiaľ ide o indický subkontinent, helenistický vplyv na indické umenie bol široký a ďalekosiahly a pôsobil niekoľko storočí po výpadoch Alexandra Veľkého.

Zdá sa, že napriek počiatočnej neochote sa nástupcovia neskôr zámerne naturalizovali v jednotlivých regiónoch, pravdepodobne s cieľom pomôcť udržať si kontrolu nad obyvateľstvom. V Ptolemaiovskom kráľovstve nachádzame od 2. storočia niekoľko egyptizovaných Grékov. V indogréckom kráľovstve nachádzame kráľov, ktorí konvertovali na budhizmus (napr. Menander). Gréci v regiónoch sa teda postupne "lokalizovali" a podľa potreby prijímali miestne zvyky. Takto prirodzene vznikali hybridné "helenistické" kultúry, prinajmenšom vo vyšších vrstvách spoločnosti.

Tendencie helenizácie boli preto sprevádzané tým, že Gréci si časom osvojili domáce spôsoby, ktoré sa však značne líšili podľa miesta a spoločenskej triedy. Čím ďalej od Stredozemného mora a čím nižšie spoločenské postavenie, tým väčšia bola pravdepodobnosť, že kolonista prijme miestne zvyky, zatiaľ čo grécko-macedónske elity a kráľovské rodiny zvyčajne ostávali úplne grécke a na väčšinu ne-grékov sa pozerali s opovrhnutím. Až Kleopatra VII. sa postarala o to, aby sa ptolemaiovský panovník naučil egyptský jazyk svojich poddaných.

Náboženstvo

V helenistickom období sa v gréckom náboženstve zachovala veľká kontinuita: naďalej sa uctievali grécki bohovia a praktizovali sa rovnaké obrady ako predtým. Spoločensko-politické zmeny, ktoré prinieslo dobytie Perzskej ríše a grécka emigrácia do zahraničia, však znamenali, že zmeny nastali aj v náboženských zvyklostiach. Tie sa v jednotlivých lokalitách veľmi líšili. V Aténach, Sparte a vo väčšine miest na gréckej pevnine nedošlo k veľkým náboženským zmenám ani k vzniku nových bohov (s výnimkou egyptskej Isidy v Aténach), zatiaľ čo v mnohonárodnostnej Alexandrii sa vyskytovala veľmi pestrá skupina bohov a náboženských praktík vrátane egyptských, židovských a gréckych. Grécki emigranti prinášali svoje grécke náboženstvo všade, kam prišli, dokonca až do Indie a Afganistanu. Ne Gréci mali tiež väčšiu slobodu cestovať a obchodovať v celom Stredomorí a v tomto období môžeme vidieť egyptských bohov, ako napríklad Serapisa, a sýrskych bohov Atargatisa a Hadada, ako aj židovskú synagógu, ktorí koexistovali na ostrove Délos spolu s klasickými gréckymi božstvami. Bežnou praxou bolo stotožňovanie gréckych bohov s domácimi bohmi, ktorí mali podobné vlastnosti, a tak vznikali nové fúzie ako Zeus - Ammon, Afrodita Hagne (helenizovaná Atargatis) a Isis - Demeter. Grécki emigranti stáli pred individuálnou náboženskou voľbou, s ktorou sa nestretávali vo svojich domovských mestách, kde boli bohovia, ktorých uctievali, diktovaní tradíciou.

Helénske monarchie boli úzko spojené s náboženským životom kráľovstiev, ktorým vládli. To bolo charakteristické už pre macedónske kráľovstvá, ktoré mali kňazské povinnosti. Helénski králi prijímali patronátne božstvá ako ochrancov svojho rodu a niekedy sa hlásili k ich pôvodu. Napríklad Seleukovci si vzali za patróna Apolóna, Antigonidi mali Herakla a Ptolemaiovci sa okrem iného hlásili k Dionýzovi.

Uctievanie kultov dynastických vládcov bolo tiež charakteristické pre toto obdobie, najmä v Egypte, kde Ptolemaiovci prevzali predchádzajúce faraónske praktiky a ustanovili sa za kráľov bohov. Tieto kulty boli zvyčajne spojené s konkrétnym chrámom na počesť panovníka, ako napríklad Ptolemaiov chrám v Alexandrii, a mali vlastné festivaly a divadelné predstavenia. Zriaďovanie kultov panovníkov sa zakladalo skôr na systematizovaných poctách vzdávaných kráľom (obetovanie, proskynéza, sochy, oltáre, hymny), ktoré ich stavali na roveň bohom (izoteizmus), než na skutočnej viere v ich božskú povahu. Podľa Petra Greena tieto kulty nevytvárali u Grékov a Macedóncov skutočnú vieru v božskosť panovníkov. Obľúbené bolo aj uctievanie Alexandra, ako napríklad v dlho živom kulte v Erythre a, samozrejme, v Alexandrii, kde sa nachádzal jeho hrob.

V helenistickom období sa zvýšila aj dezilúzia z tradičného náboženstva. Rozvoj filozofie a prírodných vied vyradil bohov z mnohých ich tradičných oblastí, napríklad z ich úlohy pri pohybe nebeských telies a prírodných katastrofách. Sofisti hlásali ústredné postavenie človeka a agnosticizmus; populárnou sa stala viera v euhemerizmus (názor, že bohovia boli jednoducho starovekí králi a hrdinovia). Populárny filozof Epikuros presadzoval názor o nezainteresovaných bohoch žijúcich ďaleko od ľudskej ríše v metakosmii. Apoteóza panovníkov tiež priniesla myšlienku božstva na zem. Aj keď sa zdá, že došlo k výraznému poklesu religiozity, bola väčšinou vyhradená pre vzdelané vrstvy.

Mágia sa praktizovala vo veľkom rozsahu a aj to bolo pokračovanie z predchádzajúcich čias. V celom helenistickom svete sa ľudia radili s veštcami a používali amulety a figúrky na odvrátenie nešťastia alebo na zaklínanie. V tomto období sa rozvinul aj zložitý systém astrológie, ktorý sa snažil určiť povahu a budúcnosť človeka na základe pohybov Slnka, Mesiaca a planét. Astrológia bola široko spojená s kultom Tyche (šťastie, osud), ktorého popularita v tomto období vzrástla.

Literatúra

V helenistickom období vznikla Nová komédia, z ktorej sa zachovalo len niekoľko reprezentatívnych textov od Menandra (nar. 342

Helénski básnici teraz hľadali záštitu u kráľov a písali diela na ich počesť. Učenci v knižniciach v Alexandrii a Pergamone sa zameriavali na zhromažďovanie, katalogizáciu a literárnu kritiku klasických aténskych diel a starogréckych mýtov. Básnik a kritik Kallimachos, presvedčený elitár, napísal hymny, v ktorých prirovnal Ptolemaia II. k Diovi a Apolónovi. Propagoval krátke básnické formy, ako sú epigram, epyllion a jamb, a útočil na epos ako na nízku a obyčajnú ("veľká kniha, veľké zlo" bolo jeho učenie). Napísal aj rozsiahly katalóg fondov alexandrijskej knižnice, slávne Pinakes. Kallimachos mal vo svojej dobe mimoriadny vplyv aj na vývoj augustovskej poézie. Ďalší básnik, Apollónius z Rodosu, sa svojou Argonautikou pokúsil oživiť epos pre helenistický svet. Bol Kallimachovým študentom a neskôr sa stal hlavným knihovníkom (prostates) alexandrijskej knižnice. Apollónius a Kallimachos strávili väčšinu svojej kariéry vzájomnými spormi. V helenistickom období sa darilo aj pastorálnej poézii, významným básnikom, ktorý tento žáner spopularizoval, bol Theokritos.

V tomto období vznikol aj starogrécky román, napríklad Dafnis a Chloe a Efezský príbeh.

Okolo roku 240 pred n. l. preložil Livius Andronikus, grécky otrok z južnej Itálie, Homérovu Odyseu do latinčiny. Grécka literatúra mala dominantný vplyv na vývoj latinskej literatúry Rimanov. Vergíliova, Horáciova a Ovidiova poézia vychádzala z helenistického štýlu.

Filozofia

Počas helenistického obdobia vzniklo mnoho rôznych myšlienkových smerov, ktoré mali významný vplyv na grécku a rímsku vládnucu elitu.

Atény s mnohými filozofickými školami zostali aj naďalej centrom filozofického myslenia. Atény však teraz stratili politickú slobodu a helenistická filozofia je odrazom tohto nového zložitého obdobia. V tejto politickej atmosfére sa helenistickí filozofi vydali hľadať ciele ako ataraxia (nerušenosť), autarkia (sebestačnosť) a apatheia (oslobodenie od utrpenia), ktoré by im umožnili vydobyť blahobyt alebo eudaimóniu z najťažších zvratov osudu. Toto zaoberanie sa vnútorným životom, osobnou vnútornou slobodou a snahou o dosiahnutie eudaimonie je spoločné všetkým helenistickým filozofickým školám.

Epikurejci a kynici sa vyhýbali verejným úradom a občianskej službe, čo znamenalo odmietnutie samotnej polis, určujúcej inštitúcie gréckeho sveta. Epikuros presadzoval atomizmus a askézu založenú na oslobodení od bolesti ako najvyššom cieli. Kyrenaici a epikurejci vyznávali hedonizmus a tvrdili, že pôžitok je jediným skutočným dobrom. Cynici ako Diogenes zo Sinope odmietali všetky materiálne statky a spoločenské konvencie (nomos) ako neprirodzené a zbytočné. Stoicizmus, ktorý založil Zenón z Citia, učil, že cnosť je dostatočným predpokladom eudaimonie, pretože umožňuje žiť v súlade s prírodou alebo Logosom. Vplyv si zachovali aj filozofické školy Aristotela (peripatetici na lýceu) a Platóna (platonizmus v Akadémii). Proti týmto dogmatickým filozofickým školám sa postavila pyrrhonistická škola, ktorá prijala filozofický skepticizmus, a počnúc Arcesilaom aj Platónova Akadémia, ktorá prijala skepticizmus v podobe akademického skepticizmu.

Rozšírenie kresťanstva v rímskom svete a následne islamu znamenalo koniec helenistickej filozofie a začiatok stredovekej filozofie (často násilne, ako za Justiniána I.), v ktorej dominovali tri abrahámovské tradície: Židovská filozofia, kresťanská filozofia a raná islamská filozofia. Napriek tejto zmene helenistická filozofia naďalej ovplyvňovala tieto tri náboženské tradície a renesančné myslenie, ktoré na ne nadväzovalo.

Vedy

Veda v helenistickom období sa od vedy v predchádzajúcom období líšila prinajmenšom dvoma spôsobmi: po prvé, profitovala z kríženia gréckych myšlienok s myšlienkami, ktoré sa vyvinuli v starších civilizáciách; po druhé, do určitej miery ju podporovali kráľovskí patróni v kráľovstvách založených Alexandrovými nástupcami. Kultúrna súťaž medzi helenistickými kráľovstvami viedla k vzniku centier vzdelanosti v celom Stredomorí, z ktorých najvýznamnejším bola Alexandria v Egypte, ktorá sa v 3. storočí pred n. l. stala významným centrom vzdelanosti. Helénski učenci pri svojich vedeckých výskumoch často využívali princípy, ktoré sa vyvinuli už v starovekom Grécku: aplikáciu matematiky na prírodné javy a cielený empirický výskum.

V matematike helenistickí geometri nadviazali na prácu matematikov predchádzajúcej generácie, ako boli Theodorus, Archytas, Theaetetus a Eudoxus. Euklides, ktorého Elementy sa stali najdôležitejšou učebnicou západnej matematiky až do 19. storočia, predložil dôkazy Pytagorovej vety, nekonečnosti prvočísel a piatich platónskych telies. Archimedes použil techniku založenú na dôkaze pomocou protirečení na riešenie problémov s ľubovoľným stupňom presnosti. Archimedes ju použil vo viacerých svojich prácach, vrátane aproximácie hodnoty π (Meranie kruhu) a dôkazu, že plocha ohraničená parabolou a priamkou je 4

V exaktných vedách Eratosthenes zmeral obvod Zeme a s pozoruhodnou presnosťou vypočítal sklon zemskej osi. Mohol tiež určiť vzdialenosť Zeme od Slnka a vynašiel prestupný deň. Eratostenes nakreslil mapu sveta, ktorá obsahovala rovnobežky a poludníky, na základe dostupných geografických poznatkov tej doby. Ďalšou významnou osobnosťou je astronóm Hipparchus, ktorý použil babylonské astronomické údaje a objavil jav precesie Zeme. Plínius uvádza, že Hipparchus vytvoril prvý systematický katalóg hviezd po tom, ako pozoroval novú hviezdu, pričom chcel zachovať astronomické záznamy o hviezdach, aby sa mohli objaviť nové. Nebeský glóbus založený na Hipparchovom hviezdnom katalógu sa pravdepodobne nachádza na širokých ramenách veľkej rímskej sochy z 2. storočia známej ako Farnese Atlas. Ďalší astronóm, Aristarchos zo Samosu, meral vzdialenosti Zeme, Slnka a Mesiaca a vypracoval heliocentrickú teóriu. V oblasti mechaniky Ctesibius napísal prvé pojednania o vede o stlačenom vzduchu a jeho využití v čerpadlách a údajne skonštruoval druh dela, ako uvádza Hérós Alexandrijský.

V oblasti vied o živej prírode dosiahla medicína v rámci Hippokratovej tradície významný pokrok. Praxagoras teoretizoval, že krv sa šíri žilami, zatiaľ čo Herophilos a Erasistratus vykonávali pitvy a vivisekcie ľudí a zvierat a poskytli presné opisy nervového systému, pečene a ďalších kľúčových orgánov. Empirická lekárska škola sa pod vplyvom Filína z Kós, Hérofilovho žiaka, zamerala na prísne pozorovanie a odmietla neviditeľné príčiny dogmatickej školy. V botanike bol Theophrastus známy svojou prácou v oblasti klasifikácie rastlín, zatiaľ čo Crateuas napísal kompendium o botanickej farmácii. Súčasťou alexandrijskej knižnice bola pravdepodobne aj zoologická záhrada na výskum a medzi helenistických zoológov patrili Archelaos, Leonidas z Byzantionu, Apollodoros z Alexandrie a Bion zo Soloi.

Technologické výdobytky helenistického obdobia sú majstrovsky prezentované v mechanizme z Antikythéry, mechanickom analógovom počítači s 37 prevodovými stupňami, ktorý počítal pohyby Slnka, Mesiaca a planét vrátane zatmení Mesiaca a Slnka. Zariadenia tohto druhu sa znovu objavujú až v 10. storočí, keď perzský učenec Al-Biruni opísal jednoduchší osemstupňový lunárny a solárny kalkulátor zabudovaný do astrolábu. Podobne zložité zariadenia vyvinuli v stredoveku aj ďalší moslimskí inžinieri a astronómovia. Medzi ďalšie technologické vynálezy helenistického obdobia patria ozubené kolesá, kladky, Archimedova skrutka, skrutkový lis, fúkanie skla, duté odlievanie bronzu, geodetické prístroje, odometer, pantograf, vodné hodiny, vodný mlyn, vodné varhany a piestové čerpadlo.

Doterajšie interpretácie helenistickej vedy často bagatelizovali jej význam, ako to napríklad tvrdil anglický klasický učenec Francis Cornford, ktorý sa domnieval, že "všetka najdôležitejšia a najoriginálnejšia práca bola vykonaná v troch storočiach od roku 600 do roku 300 pred Kristom". Najnovšie interpretácie bývajú veľkorysejšie, čo viedlo niekoľkých ľudí, ako napríklad matematika Lucia Russa, k tvrdeniu, že vedecká metóda sa v skutočnosti zrodila v 3. storočí pred n. l., aby sa na ňu počas rímskeho obdobia do značnej miery zabudlo a naplno ožila až počas renesancie.

Vojenská veda

Helénske vojenstvo nadväzovalo na vojenský vývoj Ifikrata a Filipa II. Macedónskeho, najmä na používanie macedónskej falangy, hustej formácie kopijníkov, v spojení s ťažkou jazdou. Armády helenistického obdobia sa od armád klasického obdobia líšili tým, že ich tvorili prevažne profesionálni vojaci, a tiež väčšou špecializáciou a technickou zdatnosťou v obliehacích vojnách. Helenistické armády boli podstatne väčšie ako armády klasického Grécka, ktoré sa v čoraz väčšej miere spoliehali na gréckych žoldnierov (mužov za odmenu) a tiež na negréckych vojakov, ako boli Tráci, Galatčania, Egypťania a Iránci. Niektoré etnické skupiny boli známe svojou bojovou zručnosťou v určitom spôsobe boja a boli veľmi vyhľadávané, vrátane tarantskej jazdy, krétskych lukostrelcov, rhodských prakovníkov a tráckych peltastov. V tomto období sa tiež zaviedli nové zbrane a typy vojsk, ako napríklad Thureophoroi a Thorakitai, ktorí používali oválny štít Thureos a bojovali oštepmi a mečom machaira. Používanie ťažko obrnených katafraktov a tiež jazdeckých lukostrelcov si osvojili Seleukovci, Grékobaktrijci, Arméni a Pontskí králi. Bežným sa stalo aj používanie vojnových slonov. Seleukos dostal indické vojnové slony z Maurjovskej ríše a s úspechom ich použil v bitke pri Ipse. V Apameii si ponechal jadro 500 z nich. Ptolemaiovci používali menšie africké slony.

Helenistické vojenské vybavenie sa vo všeobecnosti vyznačovalo zväčšovaním veľkosti. Helénske vojnové lode sa z trirémy rozrástli na viac vesiel a väčší počet veslárov a vojakov ako v prípade kvadrémy a kvinkerémy. Ptolemaiovská loď Tessarakonteres bola najväčšou loďou skonštruovanou v staroveku. V tomto období boli vyvinuté nové obliehacie motory. Neznámy inžinier vyvinul katapult s torznou pružinou (okolo roku 360 pred n. l.) a Dionýz z Alexandrie navrhol opakujúcu sa balistu Polybolos. Zachované príklady balistických projektilov majú hmotnosť od 4,4 do 78 kg (9,7 až 172,0 lb). Demetrius Poliorcetes bol povestný veľkými obliehacími strojmi, ktoré používal počas svojich kampaní, najmä počas 12-mesačného obliehania Rodosu, keď dal Epimachovi z Atén postaviť mohutnú 160-tonovú obliehaciu vežu s názvom Helepolis, naplnenú delostrelectvom.

Pojem helenistický je moderný výmysel; helenistický svet zahŕňal nielen obrovskú oblasť, ktorá pokrývala celé Egejské more, a nie klasické Grécko zamerané na polárne Atény a Spartu, ale aj obrovský časový rozsah. Z umeleckého hľadiska to znamená, že existuje obrovská rozmanitosť, ktorá sa často z pohodlnosti zaraďuje pod pojem "helenistické umenie".

V helenistickom umení nastal obrat od idealistických, dokonalých, pokojných a komponovaných postáv klasického gréckeho umenia k štýlu, v ktorom dominoval realizmus a zobrazovanie emócií (pátos) a charakteru (étos). Motív klamlivo realistického naturalizmu v umení (aletheia) sa odráža v príbehoch, ako napríklad v príbehu maliara Zeuxisa, ktorý vraj namaľoval hrozno, ktoré vyzeralo tak reálne, že naň prileteli vtáky a ďobali doň. Obľúbenejším sa stal aj ženský akt, ktorý stelesňovala Praxitelesova Afrodita z Knidosu, a umenie vo všeobecnosti sa stalo erotickejším (napr. Léda a labuť a Scopa Pothos). Dominantnými ideálmi helenistického umenia boli zmyselnosť a vášeň.

V umení helenistického obdobia boli zobrazovaní ľudia všetkých vekových kategórií a spoločenského postavenia. Umelci, ako napríklad Peiraikos, si na svoje obrazy vyberali svetské témy a témy z nižších vrstiev. Podľa Plínia "maľoval holičské dielne, obuvnícke stánky, osly, jedlá a podobné námety, čím si vyslúžil meno ryparografos . V týchto námetoch vedel poskytnúť dokonalé potešenie a predával ich za viac, ako iní umelci dostávali za svoje veľké obrazy" (Prírodopis, kniha XXXV.112). Dokonca aj barbari, ako napríklad Galatčania, boli zobrazovaní v hrdinskej podobe, čo predznamenávalo umeleckú tému vznešeného divocha. Dôležitým umeleckým námetom bol aj obraz Alexandra Veľkého a všetci diadochovia sa nechávali zobrazovať napodobňujúc Alexandrov mladistvý vzhľad. Do helenistického obdobia patrí viacero najznámejších gréckych sochárskych diel vrátane Laokoóna a jeho synov, Venuše Milónskej a Okrídleného víťazstva zo Samotrasy.

Vývoj v maľbe zahŕňal Zeuxisove experimenty s chiaroscúrom a rozvoj krajinomaľby a maľby zátiší. Grécke chrámy postavené v helenistickom období boli vo všeobecnosti väčšie ako klasické, napríklad Artemidin chrám v Efeze, Artemidin chrám v Sardách a Apolónov chrám v Didyme (prestavaný Seleukom v roku 300 pred n. l.). V helenistickom období sa objavil aj kráľovský palác (basileion), ktorého prvým zachovaným príkladom je mohutná Kasandrova vila zo 4. storočia vo Vergine.

V tomto období vznikli aj prvé písomné diela z dejín umenia, ktoré napísali Duris zo Samosu a Xenokrates z Atén, sochár a historik sochárstva a maliarstva.

Pri písaní dejín tohto obdobia sa objavuje tendencia zobrazovať helenistické umenie ako dekadentný štýl, ktorý nadväzuje na zlatý vek klasických Atén. Plínius Starší po opise sochárstva klasického obdobia hovorí: Cessavit deinde ars ("potom umenie zaniklo"). Na umenie tohto zložitého a individuálneho obdobia sa niekedy používali termíny barok a rokoko z 18. storočia. Obnovenie historiografického prístupu, ako aj niektoré nedávne objavy, napríklad hrobky z Verginy, umožňujú lepšie oceniť umelecké bohatstvo tohto obdobia.

Šport

V helenistickom období sa v rôznych mestách a kráľovstvách tej doby praktizovalo a podporovalo niekoľko športov. Lov bol obľúbenou zábavou macedónskych kráľov a šľachticov tohto obdobia a zároveň obľúbeným námetom pre maľby. V Egypte ptolemaiovskí králi sponzorovali nové atletické festivaly a dotovali "egyptských" alebo "alexandrijských" športovcov na veľkých súťažiach. Egyptskí králi tiež poskytovali finančné prostriedky na výstavbu atletických zariadení, v ktorých sa uskutočňovalo efemérne vzdelávanie a ktoré povzbudzovali občanov, aby sa zúčastňovali na hodinách gymnastiky. Ptolemaiovci a iní helenistickí králi často súťažili na atletických súťažiach, ako boli Olympijské hry alebo iné Panathénske hry.

Ženy v helenistickom období mali často príležitosť predviesť svoje atletické schopnosti podobným spôsobom ako muži. V Egypte boli ptolemaiovské ženy dobre známe z hľadiska dvora a počas jazdeckých súťaží. Napriek tomu, že ženy mali zakázané sledovať športové podujatia a udalosti, ako boli olympijské hry pre mužov, v helenistických ríšach ženský šport (najmä jazdecký) prekvital. Objavy básní z roku 2001 zobrazovali osemnásť rôznych víťazstiev v jazdeckom športe. Tieto víťazstvá sa uskutočnili na súťažiach, ako napríklad v Olympii a Aténach, a všetky pochádzali z kráľovského dvora. Niekoľko z týchto víťazstiev pochádzalo od žien a potvrdzovalo túžby a sebaprezentáciu helenistických panovníkov, ktorí sa snažili ovplyvniť grécky svet.

Medzi ďalšie formy voľnočasových aktivít patrili verejné prezentácie a ukážky. Tieto vystúpenia často organizovala kráľovská rodina pre vlastné potešenie. Je potrebné poznamenať, že tieto podujatia boli určené pre ženské aj mužské publikum. Na týchto podujatiach sa často predvádzali exotické zvieratá a iné príslušenstvo, ktoré pomáhalo prezentovať ich bohatstvo a územia, ktoré ovládali. Kým ríše v helenistickom období vládli, boli svedkami "expanzie 'korunovačných' alebo 'izo-' (rovnajúcich sa) veľkých atletických slávností". Toto hnutie, ako aj verejné prejavy kráľovskej moci boli trendy, ktoré pokračovali aj v Rímskej ríši.

Zameranie sa vedcov a historikov na helenistické obdobie v priebehu 19. storočia viedlo k problému, ktorý je spoločný pre štúdium historických období; historici vnímajú obdobie, na ktoré sa zameriavajú, ako zrkadlo obdobia, v ktorom žijú. Mnohí učenci 19. storočia tvrdili, že helenistické obdobie predstavuje kultúrny úpadok oproti lesku klasického Grécka. Hoci sa toto porovnanie dnes považuje za nespravodlivé a nezmyselné, poznamenáva sa, že aj vtedajší komentátori videli koniec kultúrnej éry, ktorej sa už nedalo vyrovnať. To môže byť neoddeliteľne spojené s charakterom vlády. Hérodotos si všimol, že po nastolení aténskej demokracie:

Aténčania sa zrazu stali veľmocou. Nielen v jednej oblasti, ale vo všetkom, čo si zaumienili... Čo dosiahli ako poddaní tyrana? ...Držaní ako otroci sa vyhýbali a flákali; keď si raz vybojovali slobodu, ani jeden občan, ale on mohol mať pocit, že pracuje pre seba

S úpadkom gréckych polis a vznikom monarchických štátov sa teda mohla zmenšiť sloboda prostredia a spoločnosti, v ktorej mohli vyniknúť. Paralelu možno viesť s produktivitou mestských štátov v Taliansku počas renesancie a ich následným úpadkom pod autokratickými vládcami.

William Woodthorpe Tarn sa však v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou a rozmachom Ligy národov zameral na otázky rasovej a kultúrnej konfrontácie a na povahu koloniálnej nadvlády. Michael Rostovtzeff, ktorý utiekol pred ruskou revolúciou, sa sústredil prevažne na vzostup kapitalistickej buržoázie v oblastiach gréckej nadvlády. Arnaldo Momigliano, taliansky Žid, ktorý písal pred druhou svetovou vojnou a po nej, skúmal problém vzájomného porozumenia medzi rasami v dobytých oblastiach. Moses Hadas vykreslil optimistický obraz syntézy kultúry z pohľadu 50. rokov 20. storočia, zatiaľ čo Frank William Walbank v 60. a 70. rokoch 20. storočia mal materialistický prístup k helenistickému obdobiu, pričom sa zameral najmä na triedne vzťahy. V poslednom čase sa však papyrológ C. Préaux sústredil prevažne na hospodársky systém, interakcie medzi kráľmi a mestami a poskytuje všeobecne pesimistický pohľad na toto obdobie. Peter Green zasa píše z pohľadu liberalizmu konca 20. storočia, pričom sa zameriava na individualizmus, rozpad konvencií, experimenty a postmoderné rozčarovanie zo všetkých inštitúcií a politických procesov.

Vplyv na kresťanstvo

Alexandrove výboje pomohli šíreniu kresťanstva (z gréckeho Χρῑστῐᾱνισμός). Jeden z Alexandrových generálov, Seleukos I. Nikator, ktorý po Alexandrovej smrti ovládal väčšinu Malej Ázie, Sýrie, Mezopotámie a Iránskej náhornej plošiny, založil Antiochiu, ktorá je známa ako kolíska kresťanstva, keďže práve tam sa prvýkrát objavil názov "kresťan" pre Ježišových nasledovníkov. Nový zákon Biblie (z: koiné gréčtina τὰ βιβλία, tà biblía, "knihy") bol napísaný v koiné gréčtine.

Zdroje

 1. Helenizmus
 2. Hellenistic period
 3. ^ [CHAMBERS Dictionary of WORLD HISTORY]
 4. ^ Hellenistic Age. Encyclopædia Britannica, 2013. Retrieved 27 May 2013. Archived here.
 5. ^ Ulrich Wilcken, Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte.
 6. Zu altgriechisch ἑλληνίζω ‚korrekte griechische Rede, griechische Sprache der nachklassischen Zeit im Gegensatz zur attischen Sprache‘ siehe Walter Otto: Kulturgeschichte des Altertums. Ein Überblick über neue Erscheinungen. C. H. Beck, München 1925, S. 105.
 7. „Der Begriff des Hellenismus bezeichnet die letzte Epoche der eigenständigen griechischen Kultur zwischen Alexander und der endgültigen Integration in das Römische Reich unter Augustus.“ So Tonio Hölscher: Die griechische Kunst. C. H. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-55491-9, S. 95.
 8. Vase funéraire : notice du Metropolitan Museum [1].
 9. Briant, 1994, pp. 9-16.
 10. Briant, 1994, pp. 17-18.
 11. Briant, 1994, pp. 97-98.
 12. Will, 2003, p. 80.
 13. La palabra «bómbice» significa 'gusano de seda'.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?