Jacques de Molay

Eyridiki Sellou | 25 jan. 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Jacques de Molay, även Jacob de Molay och Jacobus av Molay (* mellan 1240 och 1250 i Molay, dagens departement Haute-Saône i det fria grevskapet Bourgogne, † 11 eller 18 mars 1314 i Paris) var den tjugotredje och sista stormästaren av tempelorden. Under hans tid som stormästare förtrycktes tempelorden av kung Filip IV av Frankrike och påven Clemens V upplöste den officiellt vid konciliet i Vienne (1312). Två år senare avrättades Jacques de Molay på bål tillsammans med Geoffroy de Charnay.

Ursprung

Man vet inte mycket om Jacques de Molays liv innan han blev stormästare för Tempelorden. Inte ens födelseåret kan fastställas med säkerhet. Man kan dock anta att de Molay föddes omkring 1244. Med utgångspunkt i 1265 (inträde i tempelorden) beror detta på att ordensreglerna föreskrev att vuxna personer skulle kunna antas, dvs. att de skulle antas efter ridderskapet, vilket vanligtvis skedde vid 20 års ålder. Men eftersom det också finns dokumenterade fall där inträdet i orden skedde tidigare, är detta också möjligt i de Molays fall, och ett födelseår några år senare kan inte uteslutas.

När det gäller hans ursprung är det säkert att han kom från det fria grevskapet i Bourgogne, dagens Bourgogne-Franche-Comté-region. Eftersom de Molay måste vara adlig för att bli tempelriddare kan hans ursprung begränsas till två grupper: Jacques de Molay kom antingen från byn Molay i Chemin-distriktet, som vid den tiden hörde till Rahons fideikommiss, eller från Molay i Haute-Saône i Vitrey-distriktet, som vid den tiden hörde till dekanatet Traves i Besançons stift. På grundval av vissa indicier kan man anta att de Molay härstammar från byn Molay i Vitrey. En familj de Molay från den lägre adeln på landsbygden har funnits dokumenterad där sedan 1138. Jacques är möjligen en son till Gérard de Molay, som omnämns i ett dokument som vasall till herremannen av La Rochelle år 1233.

Det fria grevskapet Burgund tillhörde det heliga romerska riket vid den här tiden, så de Molays var undersåtar till den romersk-tyska kejsaren. Jacques de Molay växte upp under kung Ludvig IX av Frankrikes korståg. Inget annat är känt om hans barndom och ungdom. Man kan anta att rapporterna och berättelserna om de återvändande korsfararna från grannlandet Frankrike också påverkade den unge de Molay.

De Molay som tempelriddare

År 1265 upptogs Jacques i tempelorden (enligt egen utsago) av Humbert de Pairud, generalbesökare för orden i Frankrike och England, och av Amaury de la Roche, mästare i den franska provinsen, i kapellet i kommendörkapellet i Beaune. Det finns inga uppgifter om motiven för hans inresa. I enlighet med vad som var vanligt vid den tiden kan man anta att sociala eller ekonomiska påtryckningar ledde den unge adelsmannen in i korsfararnas led eller att hans far hade förutbestämt honom för en kyrklig karriär (tempelorden ansågs vara en andlig orden). Men det skulle också vara möjligt att feodalherren gick med i korståget och att alla vasaller var tvungna att följa honom.

De Molay hävdade senare att han hade varit i Orienten som ung riddare under stormästaren Guillaume de Beaujeu. Beaujeu valdes till stormästare 1273. Av detta kan vi dra slutsatsen att de Molay kom till det heliga landet någon gång mellan 1270 och 1282. Vid den här tiden hade korsfararnas styre i regionen redan nått sitt slut. Enligt Grandes Chroniques de France verkar den stridslystne unge riddaren ha gjort uppror mot stormästaren eftersom han till en början inte ville stödja hans linje att söka en fredlig lösning under vapenvilan med mamelukernas sultan.

Stormästare för orden

I september 1291 - efter att Acre fallit och korsfararstaterna därmed var slut - deltog de Molay i ordens generalkapitel på Cypern och valdes till ordensmarskalk som efterträdare till Pierre de Sevry, som fallit vid Acre. År 1292, troligen i februari, dog stormästaren Thibaud Gaudin. Jacques de Molay valdes då till ordens stormästare. Detta måste ha skett före den 20 april 1292: ett brev till provinsmästaren i Aragonien med detta datum, undertecknat av de Molay som stormästare, finns i Archivo General de la Corona de Aragón i Barcelona.

År 1293 begav han sig ut på en lång resa till västerlandet, som först tog honom till Provence. I augusti 1293 deltog han i ordens generalkapitel i Montpellier. År 1294 reste han till England och Italien i samband med valet av påve Bonifatius VIII. I början av 1296 kom han till Arles för ett nytt generalkapitel för orden. På hösten återvände han till Cypern. Det ursprungliga syftet med resan var att nå överenskommelser med de europeiska härskarna för att förhindra att tempelriddarnas privilegier (tempelriddarna var befriade från alla avgifter, skatter och feodala förpliktelser) skulle upphävas. Det pågick också intensiva förhandlingar mellan tempelriddarna och det aragonesiska kungahuset om utbyte av landområden. I England lyckades han få ett bötesstraff för ordens lokala mästare nedsatt. Tillsammans med kung Karl II av Neapel förhandlade han om att upphäva de särskilda kontrollerna av tempelriddarfartyg. Framför allt handlade det dock om att få stöd för det heliga landet. Efter Acres fall 1291 innebar detta att man skulle försvara de återstående kristna staterna på Cypern (där tempelriddarna också hade dragit sig tillbaka) och i Armenien. Dessutom måste ordens kraftigt minskade reserver av jaktplan och material fyllas på. I sina förhandlingar med de enskilda regenterna lobbade de Molay därför för att all export från de enskilda tempelriddaregendomarna till Cypern skulle befrias från alla tullar. I slutändan skulle marken förberedas för den önskade återerövringen av det heliga landet, eftersom detta förblev riddarordnarna huvudsakliga intresse.

Limassol på Cypern var tempelriddarnas högkvarter. De Molay sökte en uppgörelse med kung Henrik II av Cypern. Den senare ville begränsa ordernas inkomster - detta gällde inte bara tempelriddarna utan även Johanniterriddarna och cistercienserna - och förbjuda dem att förvärva ytterligare mark. I förhandlingarna bad de Molay också påven Bonifatius VIII att medla.

Från och med 1299 och framåt bedrev de Molay en omfattande kampanj för att återerövra det Heliga landet tillsammans med andra kristna styrkor och i allians med mongolerna. En första attack av den persiske khanen Ghazan i slutet av 1299 genomfördes med deltagande av armeniska trupper samt armeniska tempelriddare och Johanniterriddare. Ghazan skickade två brev till riddarordnarna på Cypern för att be om stöd. Han skickade dock inte dessa brev förrän han hade varit ute på fältet i flera veckor. De kontingenter som var baserade på Cypern kunde inte längre ingripa. Ghazan erövrade först Aleppo i december. Den 24 december 1299 vann khanen och hans armeniska allierade en ärofylld seger över mamelukerna i Homs, men på grund av det mongoliska kavalleriets dåliga försörjningssituation var de snart tvungna att sluta förfölja de flyende fienderna och missade därmed chansen till en varaktig framgång. Trots detta lyckades de erövra Syrien nästan helt och hållet under de första månaderna av 1300. Samtidigt intensifierade khanen sina diplomatiska ansträngningar. Han tillkännagav en ny kampanj för november 1300.

Våren 1300 anföll en liten flotta bestående av delegationer från tempelriddarna, Johanniterriddarna, Cyperns kung och khanen Egypten; Rosette och Alexandria plundrades. De vände sedan norrut mot Acre och Tartus, men ett försök att inta hamnen i Maraclea misslyckades. Molay samordnade med de allierade och ledde tempelriddarna i operationerna från Cypern. I slutet av september gav sig Ghazan iväg från Tabriz, medan tempelriddarna, Johanniterna och kungen av Cypern placerade sina styrkor på ön Ruad utanför Tartus. Men en ovanligt hård vinter stoppade mongolernas framfart och Ghazan var tvungen att skjuta upp attacken mot mamelukerna till ett senare datum. Under tiden höll tempelriddarna ön och gjorde upprepade utflykter från ön till fastlandet. År 1302 fördrevs de från ön och led stora förluster (se belägringen av Aruad). De mongoliska attackerna misslyckades slutligen 1303 och Ghazan dog året därpå. Detta innebar slutet för kristna försök att nå framgång genom allianser med mongolerna.

De Molay stannade kvar på Cypern under de följande åren. År 1306 skedde en revolt på Cypern där kungens bror Amalrich av Tyrus tog makten på ön. De Molay och Foulques de Villaret, stormästare för Johanniterriddarna, ingrep inte i revolten, som stöddes av delar av den lokala adeln, men försökte senare att nå en uppgörelse mellan de motstridiga bröderna.

I oktober 1306 reste de Molay till Frankrike. Påven Clemens V bodde då i Poitiers. Han hade bjudit in ledarna för riddarordnarna för att diskutera två frågor med dem: förenandet av riddarordnarna och förberedelserna för ett nytt korståg. Båda ordensmästarna hade lämnat in memoranda om detta ämne, som nu skulle diskuteras (de Molays memorandum har bevarats). På grund av påvens sjukdom sköts dock mötet upp från november 1306 till följande år.

Det sägs att det fanns meningsskiljaktigheter mellan den franske kungen Filip IV och de Molay. Ett skäl till detta var att ordens skattmästare (se även tempelskatten) också var kungens skattmästare, eftersom tempelriddarna skötte statsfinanserna i Frankrike. Ordensskattmästaren hade lånat ut en enorm summa pengar till Filip IV, men detta skulle ha krävt stormästarens godkännande. Dessutom motsatte sig de Molay våldsamt en förening av korsfararorden, vilket Filip IV skulle ha tjänat på i alla fall, eftersom han räknade med att han hade goda chanser att bli stormästare i en förenad orden.

I Frankrike, England och Spanien cirkulerade alla möjliga rykten om påstådda missförhållanden hos tempelriddarna. Anklagelserna gällde kätterska metoder som avgudadyrkan, förnekande av Kristus i invigningsceremonin och lekmannaabsolutionen, samt brist på välgörenhet, girighet och arrogans. Guillaume de Nogaret, en av den franske kungens förtrogna, hade redan 1305 inlett undersökningar mot tempelriddarna i syfte att samla in komprometterande material. Syftet var främst att utpressa påven, som tempelorden var underställd. Vid ett möte med kungen försökte de Molay ursäkta vissa av tempelriddarordens metoder, som t.ex. lekmannaabsolutionen. De Molay bad påven själv att undersöka anklagelserna. Påven gick med på det och förbehåller sig rätten att leda utredningen. Han meddelade att dessa undersökningar skulle inledas under andra hälften av oktober 1307.

Den 24 juni 1307 deltog de Molay i ordens generalkapitel som han hade sammankallat i Paris. Därefter återvände han till Poitiers. Den 24 augusti informerade påven Clemens V kungen om att undersökningar hade inletts mot tempelorden. Till synes på grund av anklagelsernas allvar beslöt Filip att ta över utredningarna olagligt och kallade först in Frankrikes inkvisitor, Guillaume de Paris. I september avgick Gilles I Aycelin de Montaigut, ärkebiskop av Narbonne, från sitt ämbete som kungens kansler i protest mot överträdelsen av den kanoniska rätten. Han efterträddes av Guillaume de Nogaret. I början av oktober återvände de Molay till Paris. Den 12 oktober deltog han i Catherine de Courtenays begravningsceremoni som medlem av hedersvakten.

Arrestering, rättegång och död

Nästa dag, fredagen den 13 oktober 1307, arresterades tempelriddarna på kungens order. Bland dem som arresterades i tempelborgen i Paris ("templet") fanns stormästaren Jacques de Molay. Endast några få tempelriddare lyckades fly.

Den 24 oktober förhördes de Molay för första gången av inkvisitorerna. Han erkände att han hade blivit ombedd att förneka Kristus och spotta på korset när han blev antagen till orden. Han hade motvilligt följt med och till och med spottat bredvid korset. Han förnekade bestämt att riddarna skulle ha blivit ombedda att begå homosexuella handlingar vid sexuella begär när de blev intagna. Andra tempelriddares bekännelser vid de första förhören i oktober och november gav också den önskade bekräftelsen på det misstänkta kätteriet. Nogaret använde genast bekännelserna för att inleda en propagandaattack som syftade till att misskreditera inte bara tempelriddarna utan även påven. Filip IV uppmanade Europas härskare att vidta åtgärder mot tempelriddarna, men hans vädjan fick till en början ingen effekt. Först när påven beordrade gripandet av tempelriddarna i bullan Pastoralis praeeminentiae av den 22 november 1307 greps tempelriddarna även i England, Cypern, Italien och Aragonien. Men ingenstans tog förföljelsen av tempelriddarna sådana proportioner som i Frankrike. Påven försökte få de arresterade tempelriddarna överförda till kyrkans förvar, men Nogaret gjorde allt i sin makt för att förhindra detta.

Kungen uppmanade påven att beordra att tempelorden skulle avskaffas, men påven ville själv se hur det gick till. Han skickade två kardinaler till de Molay. Först när påven hotade kungen med bannlysning fick de träffa de Molay. De Molay tog tillbaka sin bekännelse och klagade över den dåliga behandlingen. Han hade förmodligen blivit torterad. Han förlitade sig därefter på påvens stöd, eftersom han var övertygad om att orden inte kunde anklagas för några kätterska förseelser. Noggrant utvalda fångar överlämnades till påven för att fortsätta undersökningarna i Poitiers. Men enligt de kungliga utredningsmyndigheterna var ordens dignitärer, bland dem de Molay, för svaga för att resa till Poitiers. På grund av att de var utmattade ska de ha tagits emot av kungen på slottet i Chinon. Där förhördes de Molay igen i augusti 1308, också i närvaro av kardinaler. Där upprepade han sin första bekännelse.

Påven var till slut tvungen att gå med på ett tvåspårigt förfarande. Utredningarna mot enskilda riddare förblev i händerna på den kungliga franska administrationen, endast förfarandena mot orden skulle förbli under kurieans jurisdiktion. Påven reserverade sig personligen rätten att döma ordens ledning. Den 26 november 1309 ställdes de Molay inför den påvliga undersökningskommissionen i Paris. Han vägrade att göra ytterligare uttalanden och krävde att få försvara sig själv och orden inför påven personligen. Till och med vid sitt sista förhör i mars 1310 insisterade han på sin ståndpunkt. Det blev dock inget nytt möte mellan påven och de Molay.

Den påvliga undersökningskommissionen kom snart fram till delvis andra resultat än kungens kommissioner. Saken hotade alltså att återigen glida undan från kungen. Nogaret och Filip använde sedan ärkebiskopen av Sens, Philippe de Marigny, som verktyg. Marigny var bror till Enguerrand de Marigny, en av kungens närmaste förtrogna. Han var nu ordförande för domarkollegiet i Paris, som var ansvarigt för rättegångarna mot tempelriddarna i det stiftet (stiftet Paris lydde då under ärkebiskopen i Sens). De tempelriddare som vittnade inför den påvliga kommissionen för att försvara orden anklagades återigen av Marigny för att vara bakåtsträvande kättare och skickades omedelbart till bålet: Den 12 maj 1310 brändes 54 tempelriddare i Paris. Detta bröt slutligen tempelriddarnas långsamt växande motstånd i förhandlingarna.

Den 22 mars 1312 förklarade påven tempelorden upplöst vid konciliet i Vienne. Ett handskrivet dokument från den tiden som historikern Barbara Frale hittade i Vatikanens hemliga arkiv bevisar att påven Clemens inte var övertygad om ordens skuld. När han beslutade om ordens upplösning gjorde han det inte på grund av bevisat tjänstefel från ordens sida, utan för att ordens rykte hade skadats så allvarligt att ett återupprättande var uteslutet.

När påven slutligen utsåg en kommission för att döma de kvarvarande överordnade i orden hade de suttit fängslade i slottet i Gisors i ungefär fyra år: Förutom Jacques de Molay var det Normandiets mästare Geoffroy de Charnay samt Hugues de Pairaud och Geoffroy de Gonneville. De tre kardinaler som påven utsett, Nicolas Caignet de Fréauville, Arnaud d'Auch och Arnaud Novelli, träffades i Paris i mars 1314. Den 18 mars 1314 uttalades domen offentligt på torget framför Notre Dame-kyrkan, och den innebar livstids fängelse. När de Molay och de Charnay hörde domen kände de sig förrådda av påven. De protesterade häftigt och tog tillbaka alla sina tidigare bekännelser. De andra två förblev tysta. Medan den påvliga rättsliga kommissionen drog sig tillbaka för ytterligare överläggningar beslutade Filip, som inte var närvarande när domen avkunnades, att avrätta Jacques de Molay och Geoffroy de Charnay omedelbart: ett nytt lagbrott från kungens sida, eftersom han handlade utan att invänta kyrkans dom, vilket också noterades av inkvisitorn Bernard Gui, som var närvarande. På kvällen samma dag brändes Jacques de Molay och Geoffroy de Charnay på bål.

Idag finns en liten skylt på västra sidan av Pont Neuf på Île de la Cité i Paris som visar var han avrättades. Plaketten finns vid foten av bron, på väggen mittemot ingången till parken på öns västra spets.

Korsriddarstaternas situation i det Heliga landet hade sedan 1258 präglats av de mongoliska invasionerna och konflikterna med mamelukernas egyptiska sultanat. Bohemund VI, greve av Tripoli och prins av Antiokia, och Hethum I, kung av Lesser Armenia, kom överens med mongolerna och betalade tribut från 1247. De förlitade sig på mongolerna som stöd i kampen mot mamelukerna. Jerusalem var osäkert om det skulle luta sig mer mot mamelukerna eller mongolerna. Även om kungariket Jerusalem till en början var neutralt och lät mamelukerna passera genom sitt territorium, kunde det inte förhindra att sultan Baibar I:s attacker också riktades mot korsfararstaterna. År 1268 föll Antiochia tillsammans med andra fästningar. När Ludvig IX, som ville angripa sultanatet från väster, dog i Tunis 1270 invaderade Baibars Tripoli och intog många fästningar som tillhörde tempelriddarna, Johanniterorden och Tyska orden. I april 1272 lyckades den engelske tronföljaren Edvard ingå en vapenvila med mamelukerna. Mamelukerna bröt dock vapenvilorna när de ville.

Mamelukernas attacker ledde till att Tripoli föll 1289 och Acre 1291. Efter det kollapsade korsfararstaterna slutligen. Påven och de korsfararbaroner som hade tvingats tillbaka till Cypern, liksom riddarorden, sökte nu alltmer samarbete med det persiska mongolkhanatet i syfte att dela upp de områden som skulle återerövras från mamelukerna. Khan Ghazan kunde erövra större delen av Syrien år 1300. Han besegrades dock så småningom av mamelukerna. När han dog 1304 försökte hans efterträdare hitta en lösning vid förhandlingsbordet. Västvärldens taktik att alliera sig med mongolerna hade alltså misslyckats.

Efter korsfararstaternas fall tog de två stora korsfararorden, tempelriddarna och Johanniterna, men även de mindre orden, sina platser på Cypern, där de redan ägde egendomar. De oberoende orden med sina stridsvana trupper och sina omfattande egendomar begränsade de facto Cyperns kungs makt att förfoga över ön. Å andra sidan behövde kungen riddarna för att skydda sig mot eventuella attacker från de islamiska krigarna. De Molay var därför tvungen att avråda Cyperns kung från att beskatta tempelriddarna och förbjuda dem att förvärva ytterligare egendom. Detta problem gällde även de andra orden på ön.

De Molay var också angelägen om att reformera orden. När tempelriddarna inte längre var ständigt i krig efter reträtten till Cypern ville han skärpa ordensreglerna på vissa punkter. Riddarordnarna hade förlorat sitt rykte eftersom de ansågs vara ansvariga för förlusten av kungariket Jerusalem. Tempelriddarna anklagades till exempel för att föredra att sluta vapenvilor i stället för att slåss mot sina fiender. Det faktum att de enskilda ordnarna ofta var oense med varandra hade också gjort bestående skada på riddarordnarens rykte.

De Molay strävade efter att se till att hans orden hade de ekonomiska förutsättningarna för att kunna fullgöra sin skyldighet till välgörenhet. Redan vid det andra konciliet i Lyon 1274 hade tempelriddarna varit tvungna att försvara sig mot anklagelser om bristande välgörenhet. Redan vid den tiden hade kravet på att förenkla riddarordnarna framförts. Detta krav blev allt starkare efter förlusten av korsfararstaterna. Man hoppades att en sammanslagning av orden skulle göra ytterligare korståg för att återerövra det heliga landet effektivare. De Molay, å andra sidan, ville säkerställa sin ordens fortsatta existens och självständighet.

En viktig faktor från 1305 och framåt var den franske kungen Filip IV:s ambitioner. Från olika håll föreslogs det att det skulle finnas en kung i spetsen för en förenad korsfararorden. Kungen av Sicilien föreslog den franske kungen, medan till exempel aragonierna motsatte sig förslagen. Filip IV var inte intresserad av ett korståg, om inte annat så på grund av den ekonomiska kostnaden, men möjligheten att förfoga över de bäst tränade och stridsvana korsfarartrupperna och tillgång till deras tillgångar verkade frestande för honom. Filip hade inte för avsikt att bryta upp tempelorden från början, utan snarare att ta över dess arv. De kyrkliga riddarordnarna var uteslutande underställda påven och var befriade från alla världsliga och kyrkliga skatter. Deras egendomar, som de ägde i stort antal i alla europeiska riken, var i praktiken exterritoriella territorier. Riddarorden sades ha enorma rikedomar. Deras starka stridande enheter sågs av vissa härskare som ett hot mot deras makt.

Filip IV försökte ständigt utöva påtryckningar på påvarna. Han hamnade i konflikt med Bonifatius VIII eftersom han krävde att få ta del av den franska kyrkans skatteintäkter. Efter att hans förtrogne Guillaume de Nogaret och två kardinaler från den romerska adelsfamiljen Colonna utförde ett mordförsök, som ledde till att påven dog, krävde han att hans efterträdare Clemens V skulle fördöma Bonifatius.

Den spektakulära förstörelsen av tempelorden och avrättningen av stormästaren, tillsammans med de många mysterier som tycktes omgärda riddarorden, gav upphov till en myriad av legender. I samtida rapporter och krönikor från den tiden nämns dock knappast de Molay. Endast i den italienska Giovanni Boccaccios skrift De casibus virorum illustrium, som cirkulerar i många exemplar, ägnas storherren stort utrymme, men utan att ge några ledtrådar till en legendarisk försköning. Boccaccios far, en florentinsk köpman, hade varit ögonvittne till händelserna i Paris. I krönikorna från 1300- och 1400-talen uppmärksammas andra händelser kring tempelriddarna mer än stormästarens död: framför allt brännandet av tempelriddarna 1310, rättegången i sin helhet och tilldelningen av ordens tillgångar till Johanniterorden. Endast tre krönikörer från 1400-talet nämner avrättningen av de Molay, varvid de Molay i en krönika från Flandern förväxlas med Guillaume de Beaujeu, och i Chronographia Regum Francorum förväxlas avrättningen 1314 med tempelbränningen 1310.

Jacques de Molays förbannelse, som han sägs ha uttalat mot kungen och påven, har en särskild plats i legenderna. Om man följer de samtida rapporterna - det vill säga fortsättningen på krönikan om Nangis skriven av en anonym författare - och krönikören Geoffroy de Paris, liksom Giovanni Villanis rapport, så uttalade sig Molay först när han stod inför kardinalerna, där han bekräftade ordens renhet, och sedan på bålet. Innan bålet sattes i brand beskrev han sig själv som en god kristen och bad Gud om hjälp. I alla dessa berättelser nämns inte någon förbannelse eller detaljerade tal. Ändå har tempelriddarhistorieskrivningen alltid åtföljts av ryktet att de Molay höll ett välskrivet tal på bålet där han kallade kung Filip IV och påven Clemens V inför Guds domsäte inom ett år och att han förkunnade kapetiernas förestående utplåning. Påven Clemens V dog faktiskt den 20 april 1314, förmodligen av cancer. Filips död den 29 november 1314 efter en jaktolycka betraktades av hans undersåtar som en befrielse från tyranniet.

Som historikern Colette Beaune har undersökt ansågs kapetierna vara en förbannad ätt oberoende av de Molay. En förbannelse betraktades då som ett rop på hjälp till den himmelska rättvisan, och ropet på hjälp ansågs besvarat om en våldsam död drabbade den som förbannelsen vilade på. De synder i kungahuset som angavs av Filip IV:s samtida som skäl för en förbannelse var: Äktenskapsbrott bland kungens svärdöttrar, höga skatter och en ekonomisk kris orsakad av myntförfalskning som hade lett till elände för många människor, plus förföljelsen av påven Bonifatius VIII och Anagni-attacken. I Villanis berättelse är det en biskop som uttalar förbannelsen efter mordförsöket på påven. Andra krönikörer tillskriver till och med Bonifatius själv förbannelsen.

Förbannelsen förlängdes så småningom till Clemens V, vid tiden för tempelriddarrättegångarna. En krönikör från Vicenza, Ferreto de Ferretis, rapporterar 1330, efter sin redogörelse för konciliet i Vienne, om en okänd tempelriddare som framträdde inför påven och protesterade utan framgång mot sin dödsdom. Denne tempelriddare sägs ha förbannat påven och kungen på bålet och meddelat att båda skulle dö inom ett år.

Det var inte förrän på 1500-talet som de Molays berättelse förskönades mer och mer, och till slut sammanfattades hans erkännande inför kardinalerna till ett enda tal. Paolo Emili lägger i sin krönika De rebus gestis Francorum, som beställdes av kung Frans I, den berömda förbannelsen i Jacques de Molays mun - här redan innan han stiger upp på bålet. Alla senare historiker har antagit förbannelsen, som de nu proklamerar från bålet.

Källor

 1. Jacques de Molay
 2. Jacques de Molay
 3. ^ a b c d e Alain Demurger (2015) [2014]. "1 Der junge Jacques de Molay 1250. Wo und wann wurde er geboren?". Der letzte Templer. Leben und Sterben des Grossmeisters Jacques de Molly [Jacques de Molay. Le crépuscule des Templiers] (in German). Translated by Holger Fock und Sabine Müller. C.H.Beck. ISBN 978-3-406-68238-4. Das Geburtsjahr läßt sich also nicht eindeutig bestimmen. Wir beschränken uns auf eine ungefähre Schätzung. Demnach wurde Jacques de Molay im fünften Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts in der Zeitspanne von 1244/45 bis 1248/49 geboren. ... Wenngleich zu dieser – wohl eher unbedeutenden – Frage noch nicht alles gesagt ist, würde ich für das Molay in der Haute-Saône optieren. ... Jacques de Molay stammt also aus einem vielleicht bedeutenden Adelsgeschlecht der Freigrafschaft Burgund und ist zwischen 1240 und 1250 geboren worden. Dieser räumliche und zeitliche Zusammenhang ist wichtig, denn die Freigrafschaft Burgund gehörte nicht zum französischen Königreich, sondern zum Deutschen Reich: Jacques de Molay war insofern kein Untertan des französischen Königs. ...
 4. ^ a b c Alain Demurger (2018) [2015]. "14 The Council of Vienne and the Burning of Jaques de Molay (1311-1314)". The Persecution of the Templars. Scandal, Torture, Trial [La Persécution des templiers: journal (1305–1314)]. Translated by Teresa Lavender Fagan. Profile Books. ISBN 978-1-78283-329-1. The date given in the chronicle of Guillaume de Nangis was the day after the Feast of Saint Gregory, or Monday 18 March (the feast day fell on 12 March); this is the date most often retained by historians of the Temple trial. But other chroniclers, such as Bernard Gui, have proposed the Monday before the Feast of Saint Gregory, or 11 March. We tend to agree with Bernard, since the chronology he proposes is most often very accurate.
 5. ^ a b Demurger, pp. 1-4. "So no conclusive decision can be reached, and we must stay in the realm of approximations, confining ourselves to placing Molay's date of birth somewhere around 1244/5 – 1248/9, even perhaps 1240–1250."
 6. (de) Alain Demurger (trad. Holger Fock und Sabine Müller), Der letzte Templer. Leben und Sterben des Grossmeisters Jacques de Molly, C.H.Beck, 2015 (1re éd. 2014), 404 p. (ISBN 978-3-406-68238-4, lire en ligne), « 1 Der junge Jacques de Molay 1250. Wo und wann wurde er geboren? » « Das Geburtsjahr läßt sich also nicht eindeutig bestimmen. Wir beschränken uns auf eine ungefähre Schätzung. Demnach wurde Jacques de Molay im fünften Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts in der Zeitspanne von 1244/45 bis 1248/49 geboren. ... Wenngleich zu dieser – wohl eher unbedeutenden – Frage noch nicht alles gesagt ist, würde ich für das Molay in der Haute-Saône optieren. ... Jacques de Molay stammt also aus einem vielleicht bedeutenden Adelsgeschlecht der Freigrafschaft Burgund und ist zwischen 1240 und 1250 geboren worden. Dieser räumliche und zeitliche Zusammenhang ist wichtig, denn die Freigrafschaft Burgund gehörte nicht zum französischen Königreich, sondern zum Deutschen Reich: Jacques de Molay war insofern kein Untertan des französischen Königs. ... »
 7. (de) Alain Demurger (trad. Holger Fock und Sabine Müller), Der letzte Templer. Leben und Sterben des Grossmeisters Jacques de Molly, C.H.Beck, 2015 (1re éd. 2014), 404 p. (ISBN 978-3-406-68238-4, lire en ligne), « Nachwort zur dritten Auflage » « Sein Scheiterhaufen wurde auf einer Seine-Insel unterhalb des Parks des Königspalasts in Höhe des heutigen Pont-Neuf errichtet, und nicht auf der Spitze des Vert-Galant, der im Mittelalter noch nicht existierte. Eine sorgfältige Studie der Chroniken, die von dem Ereignis berichteten, läßt den 11. März 1314 (den Tag vor Sankt Gregorius) als wahrscheinlicheres Datum der Vollstreckung des Urteils erscheinen als den 18. März, der üblicherweise angegeben wird (S. 269, 273). »
 8. (en) Alain Demurger (trad. Teresa Lavender Fagan), The Persecution of the Templars Scandal, Torture, Trial, Profile Books., 2018 (1re éd. 2015) (ISBN 978-1-78283-329-1, lire en ligne), « 14 The Council of Vienne and the Burning of Jaques de Molay (1311-1314) » « The date given in the chronicle of Guillaume de Nangis was the day after the Feast of Saint Gregory, or Monday 18 March (the feast day fell on 12 March); this is the date most often retained by historians of the Temple trial. But other chroniclers, such as Bernard Gui, have proposed the Monday before the Feast of Saint Gregory, or 11 March. We tend to agree with Bernard, since the chronology he proposes is most often very accurate. »
 9. Elizabeth A. R. Brown, « Philip the Fair, Clement V, and the end of the Knights Templar: The execution of Jacques de Molay and Geoffroi de Charny in March », Viator, vol. 47, no 1,‎ 2015, p. 229-292 (DOI 10.1484/J.VIATOR.5.109474) :« Abstract: This article revisits the generally accepted account of the execution of the Templar leaders Jacques de Molay and Geoffroi de Charny in March 1314, which derives from the continuation of the Latin Universal Chronicle of Guillaume de Nangis. Other contemporary chronicles, non-narrative evidence, and papal pronouncements cast light on the proceedings conducted by the three cardinal legates Clement V appointed to judge four Templar leaders in Paris, and suggest that the executions occurred on 11 rather than 18 March (the date given in the continuation) and, rather than being ordered by King Philip the Fair (as the continuation alleges), were the direct result of the cardinal legates’ decisions and actions. »
 10. (en) Malcolm Barber, The Trial of the Templars, Cambridge University Press., 2006, 2e éd., 408 p. (ISBN 978-1-107-64576-9, lire en ligne), « Introduction » « The leaders eventually came before the papal representatives on 18 March 1314 and were sentenced to perpetual imprisonment. Hugh of Pairaud and Geoffrey of Gonneville, Preceptor of Aquitaine, accepted their fate in silence, but James of Molay and Geoffrey of Charney, Preceptor of Normandy, loudly protested their innocence and asserted that the Order was pure and holy. At once the king ordered that they be condemned as relapsed heretics and, on the same evening, they were burnt at the stake on the Ile des Javiaux in the Seine. »
 11. Demurger 2002, p. 189.
 12. https://ensinarhistoria.com.br/a-queda-dos-templarios-e-a-maldicao-de-jacques-de-molay/. Consultado em 18 de agosto de 2022
 13. 1 2 Alain Demurger. Der letzte Templer: Leben und Sterben des Grossmeisters Jacques de Molay (англ.). — München: C.H.Beck, 2004. — P. 20. — ISBN 3-406-52202-5.
 14. 1 2 Alain Demurger. The burning of Jacques de Molay (March 1314) // The Persecution of the Templars: Scandal, Torture, Trial (англ.) / translation Teresa Lavender Fagan. — London: Profile Books, 2018. — ISBN 978-1-78283-329-1.
 15. 1 2 Alain Demurger. Der letzte Templer: Leben und Sterben des Grossmeisters Jacques de Molay (англ.). — München: C.H.Beck, 2004. — P. 24. — ISBN 3-406-52202-5.
 16. Idem, p. 4
 17. 1 2 Barber M. James of Molay, p. 652

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?