Német-római Birodalom

Eumenis Megalopoulos | 2024. ápr. 3.

Tartalomjegyzék

Összegzés

A Szent Római Birodalom, ahogyan a legtöbb francia nyelvű forrásban szerepel, a középkorban alapított, mára megszűnt politikai csoportosulás volt Nyugat-, Közép- és Dél-Európában, amelyet a 16-18. században a Német Nemzet Szent Római Birodalmának (latinul: Sacrum Romanum Imperium Nationis Teutonicae) vagy a Német Nemzet Szent Római Birodalmának (németül: Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) neveztek. Néha "Első Birodalomnak" (Erstes Reich) vagy "Régi Birodalomnak" (Altes Reich) is nevezik, hogy megkülönböztessék az 1871-ben alapított Német Birodalomtól (Deutsches Reich).

A német történelemmel való azonosításra hajlamosító germán utalás azonban más országok történelemkönyveiben nincs jelen: angolul Holy Roman Empire, latinul Sacrum Imperium Romanum, németül Heiliges Römisches Reich, olaszul Sacro Romano Impero, hollandul Heilige Roomse Rijk, franciául Holy Roman Empire (rövidítve SER): uralkodói a "rómaiak császára" címet viselték. Ez az elnevezés, amely a 10. századi alapításától a 19. század elején I. Napóleon által történt megszüntetéséig jelen volt, azt az igényt fejezi ki, hogy a Karolingok nyugati birodalmán keresztül a Római Birodalom utódja legyen; az 1157-ben tanúsított Szent melléknév Barbarossa Frigyes uralkodása alatt került bele, hogy kifejezze a császárok trónra lépése felett uralkodó isteni jogot.

A X. században, az Ottó-dinasztia alatt alakult ki a birodalom az egykori Karoling Kelet-Franciaországból. A Sacrum Imperium elnevezés először 1157-ben szerepel, a Sacrum Romanum Imperium cím pedig 1184 körül jelenik meg, hogy aztán 1254-től véglegesen használják. A Deutscher Nation (latinul Nationis Teutonicae, franciául "de Nation teutonique") kiegészítés a 15. században került hozzá. A Szent Római Birodalom kiterjedése és határai az évszázadok során jelentősen megváltoztak. Legnagyobb terjeszkedése idején a birodalom a mai Közép-Európa szinte teljes területét, Hollandiát, Belgiumot, Luxemburgot, Svájcot, valamint Franciaország és Olaszország egyes részeit magában foglalta. Történelme és civilizációja ezért számos mai európai állam közös öröksége.

A modern korban a Birodalom számára strukturális lehetetlenné vált, hogy támadó háborúkat folytasson, hogy kiterjessze hatalmát és területét. Ettől kezdve fő feladatai a jogvédelem és a béke megőrzése voltak. A birodalomnak a politikai stabilitást és a konfliktusok békés megoldását kellett biztosítania a hatalom dinamikájának megfékezésével: védelmet nyújtott az alattvalóknak az urak önkényével szemben, a kisebb rendeknek pedig a nagyobb rendek és maga a birodalom által elkövetett törvénysértésekkel szemben. 1648-tól a szomszédos államok alkotmányosan birodalmi államként integrálódtak; a birodalom ekkor ezt a béketeremtő funkciót is betöltötte az európai hatalmak konstellációjában.

A 18. század közepétől kezdve a birodalom már nem tudta megvédeni tagjait a belső és külső hatalmak expanziós politikájától. Ez volt az összeomlás egyik oka. A napóleoni hódítások és a Rajnai Konföderáció létrehozása a Szent Római Birodalom gyengeségét mutatta. A Szent Római Birodalom 1806. augusztus 6-án szűnt meg, amikor II. Ferenc császár letette koronáját, hogy csak Ausztria császára legyen, és ahogy Lot Ferdinánd írja, 1806. augusztus 6-a, II. Ferenc római császári státuszáról való lemondásának dátuma a Római Birodalom jogi halotti bizonyítványának tekinthető.

A Szent Római Birodalom nemzetek előtti alapítása és nemzetek feletti jellege miatt soha nem vezetett modern nemzetállam kialakulásához, ellentétben Franciaországgal vagy az Egyesült Királysággal. A Szent Római Birodalom monarchikus és korporatív egység maradt, amelyet egy császár és a birodalmi államok irányítottak, és csak nagyon kevés birodalmi intézmény létezett.

A Szent Római Birodalmat mindenekelőtt a negációk határozzák meg:

A birodalom azonban mindezen államformák jellemzőivel rendelkezik.

A birodalom "ernyőszervezetként" számos területet foglal magában, és jogi keretként szolgál a különböző urak együttéléséhez. Ezek a hercegek és hercegek szinte önállóak, de nem szuverének. Elismerik a császárt mint a birodalom uralkodóját, és alávetik magukat a birodalmi diéta törvényeinek, joghatóságának és határozatainak, de aktívan részt vesznek és befolyásolják a birodalmi politikát, kezdve a császár megválasztásával, és részt vesznek a diétákon és más testületi képviseleteken. Más országokkal ellentétben a lakosok nem voltak a császár közvetlen alattvalói. Minden közvetlen területnek saját ura van, és a birodalom minden szabad városának saját polgármestere.

A Szent Római Birodalmat végül is hajlamosak vagyunk "kiegészítő államként" definiálni, ezt a fogalmat Georg Schmidt (de) vezette be 1999-ben.

A Szent Római Birodalom történelmét a természetéért folytatott küzdelem jellemzi. Mivel nem tudta megtörni a területek regionális makacsságát, végül formátlan konföderációvá töredezett. Ez a Kleinstaaterei.

A Szent Római Birodalom nevéből adódóan azt állítja, hogy közvetlenül kapcsolódik az ókori Római Birodalomhoz, és a Bizánci Birodalomhoz hasonlóan az egyetemes uralom eszméjéhez. Az egyetemesség eszméje a 11. században jelent meg a Szent Római Birodalomban. Ugyanakkor féltek Dániel próféciáitól, aki megjósolta, hogy négy birodalom lesz, amely az Antikrisztus és így az Apokalipszis földi eljöveteléhez vezet. Ez az oka annak, hogy a Római Birodalom nem omlott össze.

A "szent" kifejezés a császár isteni jogát hangsúlyozza, és legitimálja hatalmát. Azzal, hogy 800-ban elfogadta, hogy III. Leó pápa császárrá koronázza, Nagy Károly megalapította birodalmát a Római Birodalom folytonosságában. A bizánciak a Nyugat-Római Birodalmat önjelöltnek és illegitimnek tekintették. Voltaire megjegyezte, hogy "ez a testület, amelyet Szent Római Birodalomnak neveztek és neveznek ma is, semmiképpen sem volt szent, római vagy birodalom".

Amikor a birodalmat a X. század közepén alapították, még nem viselte a szent címet. Az első császár, I. Ottó és utódai Isten földi képviselőinek tekintették és tekintették magukat, és így a katolikus egyház első védelmezőinek. Ezért nem szükséges hangsúlyozni a birodalom szentségét, amelyet továbbra is Regnum Francorum orientaliumnak vagy Regnum Francorumnak neveznek. Az ottoniak császári titulárisában azonban megtaláljuk a későbbiekben alkalmazandó összetevőket. II. Ottó 982-ben, itáliai hadjárata idején kelt okirataiban a Romanorum imperator augustus (rómaiak augusztusi császára) cím olvasható, amely cím a bizánci Bazilikának volt fenntartva. Utóda, III. Ottó minden világi és szellemi hatalom fölé emelte címét, amikor a pápához hasonlóan a "Jézus Krisztus szolgája", sőt később az "Apostolok szolgája" címeket adományozta magának.

Sacrum imperium

A birodalom szakrális befolyását a pápa az 1075 és 1122 között zajló beiktatási vita során aláásta, majd elnyomta. A latin sacrum imperium kifejezést Barbarossa Frigyes alatt alkották meg, amikor a pápák megpróbálták a birodalmat a papságnak alávetni. 1157-ben, Dassel-i Renaud kancellárságának első napjaiban tanúsítják: első ismert előfordulása egy március utolsó hetében kelt oklevélben szerepel. A birodalmat a pápaságtól függetlennek nyilvánították. A szent történelem folytonosságán alapul. Ez talán tudatos kísérlet arra, hogy beilleszkedjen az ókori római hagyományba. A történeti kutatások azonban megkérdőjelezik ezt a tézist, hiszen ez egy sajátosan stafui fogalom is lehet, különösen, hogy az ókorban nem a Római Birodalom volt szent, hanem a császár személye.

Sacrum Romanum imperium

A latin sacrum Romanum imperium formula Barbarossa Frigyes alatt jelent meg. Már 1180-ban bizonyított: első ismert előfordulása - a "sacri romani imperii" genitivus - egy június 14-én kelt oklevélben található, amelynek eredeti példányát a Via Lata-i Santa Maria római templom gyűjteményéből a Vatikáni Apostoli Könyvtárban őrzik. Az 1250 és 1273 közötti interregnum alatt, amikor a három választott király közül egyiknek sem sikerült győzedelmeskednie a többiek felett, a birodalom a "szent" kifejezéssel Római Birodalomként hivatkozott magára. 1254-től kezdve a latin Sacrum Romanum Imperium (németül Heiliges Römisches Reich) nevet használták. Csak IV. Károly uralkodásának idején használták német nyelvű dokumentumokban. Éppen a 13. század közepén, a császár nélküli időszakban volt a legkifejezettebb az egyetemes hatalom iránti vágy - bár ez a helyzet ezután alig változott.

Teutonicae nationis

1441-ben a későbbi III. Frigyes császár a "Teutonicae nationis" elnevezést adta a birodalom nevéhez. A birodalom immár nagyrészt német nyelvű volt, és mégis, a szétszakadt németeket az a veszély fenyegette, hogy a birodalmi hatalmon nyugaton a burgundokkal, keleten pedig a csehekkel kell osztozniuk, ami arra késztette őket, hogy a birodalmat sajátjuknak követeljék. Amikor 1486-ban császárrá választották és megkoronázták, III. Frigyes a Heiliges Römisches Reich deutscher Nation végleges címet használta. Hivatalosan 1512-ben fogadták el a kölni országgyűlés törvényeinek preambulumában. Akkoriban I. Maximilián császár hívta össze a császári államokat, hogy többek között "fenntartsák a Szent Római Birodalmat". 1806-ig a Német Nemzet Szent Római Birodalma (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) volt a birodalom hivatalos neve, amelyet gyakran SRI-vel rövidítettek a Sacrum Romanum Imperium vagy H. Röm. Reich németül. A német Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation másolata, a latin sacrum Romanum imperium Germanicae nationis kifejezés 1556-ban tanúsított.

A tizennyolcadik század végére azonban a Német Nemzet Szent Római Birodalma vagy Szent Római Birodalom kifejezés kikerült a hivatalos használatból. Hermann Weisert történész a birodalmi titulusokat vizsgáló tanulmányában a megnevezés hagyományos felfogásával ellentétben azt állította, hogy számos tankönyv állítása ellenére a Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation elnevezésnek soha nem volt hivatalos státusza, és rámutat arra, hogy a birodalom története során a dokumentumokban harmincszor nagyobb valószínűséggel maradt el a nemzeti utótag, mint hogy szerepelt volna.

A Szent Római Birodalmat az 1795. április 5-i bázeli békeszerződésben és az 1801. február 9-i lunéville-i békeszerződésben Német Birodalomnak nevezték el. A Szent Római Birodalom által kihirdetett két utolsó jogi aktus - a birodalmat újjászervező 1803-as Reichsdeputationshauptschluss és II. Ferenc császár kapitulációja - a deutsches Reich (Német Birodalom) formulát használja. Már nincs szó szentségről vagy egyetemes hatalomról.

A birodalom születése

A Nagy Károly által 800-ban alapított Karoling Birodalom Nagy Károly 814-ben bekövetkezett halála előtt, 806-ban többször is felosztáson és újraegyesítésen ment keresztül gyermekei között. Az uralkodó fiai közötti ilyen megosztottságot a frank jog előírta, és nem jelentette a birodalom egységének végét, mivel a különböző részekben lehetséges volt a közös politika, valamint a jövőbeli egyesülés.

Az egyik rendelkezés az volt, hogy ha az egyik gyermek leszármazottak nélkül hal meg, akkor az ő része valamelyik testvérére száll. Nagy Károly öröksége így Károly és Pepin halálával teljes egészében Jámbor Lajosra szállt.

A 843-as verduni szerződés új felosztást rendezett Nagy Károly unokái között: Kopasz Károly megkapta a gall-római befolyás nyugati részét, amely egészen a Maasig terjedt, Német Lajos a német befolyás keleti részét, és végül I. Lothár, aki 840 óta nyugati császár volt, megkapta a frank középső részt az Északi-tengertől Rómáig.

Bár az európai nemzetek jövőbeli térképe felismerhető, a következő ötven év - főként a háborúk következtében - megosztottságot és újraegyesítést hozott. Amikor Kövér Károlyt, aki 881-től nyugat császára volt, 887-ben a keleti frank méltóságok országgyűlése - részben azért, mert képtelen volt visszaverni a királyságot pusztító normannokat - lemondatta, az egykori Karoling Birodalom különböző részeiből egyetlen vezetőt sem választottak császárrá.

A területek maguk választották meg királyaikat, és némelyikük már nem tartozott a Karoling dinasztiához. A birodalom részeinek elidegenedése és megosztottsága nyilvánvaló. A Karolingok közötti hatalmi harcok polgárháborúba sodorták a birodalmat, és képtelenné vált arra, hogy megvédje magát a külső támadásokkal szemben. A dinasztikus kohézió hiánya miatt a birodalom sok kis megyére, hercegségre és egyéb területre szakadt szét egy olyan területi hatalom alatt, amely gyakran csak formálisan ismerte el a regionális királyokat főuraknak.

888-ban a birodalom középső része így számos kisebb független királyságra szakadt szét, mint például Felső-Burgundia és Transzjura-Burgundia, Itália (míg Lotaringiát alárendelt királyságként a keleti részhez csatolták). E királyságok királyai a helyi nemesek támogatásával győztek a Karoling trónkövetelők ellen. A keleti részen a helyi nemesek hercegeket választottak. Ifjabb Ludwig 911-ben bekövetkezett halálával eltűnt az utolsó Karoling a keletfrank trónról. Kelet-Franciaország széteshetett volna, mint Közép-Franciaország, ha I. Konrádot nem a királyság nemesei választják meg. Konrád nem tartozott a Karoling dinasztiához, de a konrádi ág frankja volt. 919-ben Fritzlarban Oisealer Henrik, Szászország hercege volt az első olyan személy, akit Kelet-Franciaország királyává választottak, aki nem frank származású volt. Ettől kezdve nem egyetlen dinasztia tartotta a kezében a birodalom gyeplőjét, hanem a nagyok, a nemesek és a hercegek döntöttek az uralkodó személyéről.

921 novemberében I. Henrik, Kelet-Franciaország királya és Egyszerű Károly, Nyugat-Franciaország királya a bonni szerződésben elismeri egymást. Ettől kezdve I. Henrik viselhette a rex francorum orientalium (a keleti frankok királya) címet. Így a birodalom egységének felbomlása és a germán népek egyesülése ellenére, akik nem romanizált latinul beszéltek, mint a nyugati frankok, hanem tudósul, a frankok hosszú távon önálló és életképes állammá váltak.

Annak érdekében, hogy a királyság egységét a különböző politikai elemek egyesítésével érje el, I. Henrik megszerezte az összes nagy választófejedelem beleegyezését, hogy fiát, Ottót jelöljék ki utódjául.

I. Ottó trónra lépése magabiztos királyi családról árulkodik. Ottót 936. augusztus 7-én Aachenben Nagy Károly feltételezett trónjára koronázták, és igyekezett hatalmát szentté tenni. Az új király felkentette magát, és megfogadta, hogy megvédi az egyházat. Néhány rokonával és néhány lotaringiai herceggel folytatott harc után Ottónak sikerült megerősítenie és bebiztosítania hatalmát a magyarok felett 955-ben az Augsburg melletti lechfeldi csatában aratott győzelmének köszönhetően. A római légiósokhoz hasonlóan a hadsereg a csatatéren Imperator néven köszöntötte őt.

A magyarok felett aratott győzelem lehetővé tette XII. János pápa számára, hogy Rómába hívja Ottót, és felajánlja neki a császári koronát, hogy megerősítse az egyház védelmezőjének pozícióját. Ebben az időben az itáliai tartományi királyok által fenyegetett pápa abban reménykedett, hogy Ottó kegyeibe férkőzik. Ezzel a javaslattal az ősi "barbárok" a római kultúra hordozóivá, a keleti regnum pedig Nagy Károly törvényes utódjává vált. Ottó elfogadta a pápa ajánlatát, és Rómába utazott. Ezután kivívta Bizánc és a rómaiak haragját.

I. Ottó 962. február 2-i császárrá koronázását a legtöbb történész a Szent Római Birodalom alapításának dátumaként tartja számon, noha Ottó elképzelése nem egy új birodalom alapítása, hanem annak helyreállítása (renovatio imperii) volt. A Karoling Birodalom, ahogyan létezett, ezzel szemben végleg meghalt: a nyugatfrank terület keleti és középfrank részének megosztása befejeződött. Otto azonban folytatni akarta a folyamatot. Ottó koronázásával a Szent Római Birodalom új Imperium Romanumként világi és egyházi legitimitást nyert.

Középkor

A merovingok alatt a hercegek a frankok által meghódított területeken a katonai ügyekért felelős királyi tisztviselők voltak. Ezek egy bizonyos fokú autonómiával rendelkező közvetítő hatalmat alkottak. Amikor a meroving központi hatalom a különböző területi felosztások következtében hanyatlott, az etnikai hercegségek (Stammesherzogtümer), mint például az alamannok vagy a bajorok, függetlenné váltak. A Karolingok alatt ezeket a hercegségeket feloszlatták, és helyébe olyan hercegségek léptek, amelyek hatalmukat a császártól származtatták (Amtsherzöge). A Karoling hatalom meggyengülésével azonban 900 körül újjászülettek a népi hercegségek: a szász hercegség, a frank hercegség, a bajor hercegség, a sváb hercegség és a lotharingiai hercegség. 911-ben az etnikai hercegek hatalma olyan erős volt, hogy saját királyt választottak Kelet-Franciaországnak, szembe menve a nyugat-franciaországi Karolingok vérségi jogával. Amikor 919-ben I. Henrik személyében az osztrákok kerültek hatalomra, elismerték ezeket a hercegeket. A 11. századig a hercegségek többé-kevésbé függetlenek voltak a központi királyi hatalomtól. A régi etnikai hercegségek azonban fokozatosan elvesztették jelentőségüket. A frank hercegség már 936-ban kihalt. A Lotaringiai Hercegséget 959-ben Alsó- és Felső-Lotharingiára osztották fel. A Karintiai Hercegség a Bajor Hercegség felosztásával jött létre 976-ban.

Mivel a birodalom a hercegek eszközeként született meg, már nem az uralkodó fiai között oszlott meg, hanem választott monarchia maradt. Az örökségnek a király fiai közötti fel nem osztása ellentétes volt a frank joggal. I. Henriknek csak mint hűbérúrnak volt hatalma az etnikai hercegségek (Svábország, Bajorország, Szászország és Frankföld) felett, így csak fiaival oszthatta meg Szászországot vagy a hercegségek feletti hűbériséget. Ennek következtében I. Henrik rendelkezett arról, hogy csak egy fia követheti őt a trónon. Már most világos, hogy két fogalom - az öröklés és a választott monarchia - összekapcsolódik, amely a frank dinasztia végéig áthatja a birodalmat. Több itáliai hadjárat után I. Ottónak sikerült meghódítania a félsziget északi és középső részét, és a Lombard Királyságot a birodalomba integrálni. A császári Olaszország teljes integrációja azonban soha nem valósult meg.

II. Ottó alatt megszűntek az utolsó kapcsolatok Nyugat-Franciaországgal. Ettől kezdve a területek uralkodói között csak rokoni kapcsolatok voltak. Amikor II. Ottó 977-ben unokatestvérét, Károlyt Alsó-Lotharingia hercegévé tette, Károly testvére, Lothaire frank király igényt tartott erre a területre, amelyet 978-ban megszállt, és még Aachen elfoglalásáig is elment. Ottó hadjáratra indult Lothar ellen, és elérte Párizst. A helyzet 980-ban megnyugodott. A Karoling Birodalom utódai közötti végleges szakítás következményei csak később mutatkoztak meg. A francia hovatartozás-tudat kialakulása miatt azonban a francia királyságot a császártól függetlennek tekintették.

A birodalmi klientúra fogalma fontos a Szent Római Birodalomban a feudalizmuson alapuló hatalmi rendszerek megértéséhez. A Római Birodalom bukása óta a legbefolyásosabb ügyfélkörrel rendelkezők uralkodnak. A fejedelmek ezért harcosokból álló kíséretet tartanak fenn, akik a vazallusaik lesznek. Ennek az ügyfélkörnek a fenntartása jelentős pénzügyi forrásokat igényelt. A Karolingok által újra bevezetett ezüstdénár előtt az egyetlen gazdagság a föld volt. Ezért hódították meg az első Karolingok egész Európát, hogy a földeket újraosszák a minden alkalommal növekvő klientúrának. Így váltak egyre hatalmasabbá. A 9. században azonban a föld egyre szűkösebbé vált, és a vazallusok egyre inkább függetlenségre törekedtek. Jámbor Lajos fiai ezért egymás ellen licitáltak, hogy minél több hűséget szerezzenek, és átvegyék a birodalom irányítását: a földet nem életjáradékként adták - Nagy Károly a kedvezményezett halálakor visszakapta a neki adott földet, így újraoszthatta azt -, hanem állandó jogcímként, és a földet ezután öröklés útján adták tovább. Ettől kezdve a birodalom felbomlott, és a verduni felosztásból származó uralkodóknak nagyon kevés hatalmuk volt.

Az Ottónok megváltoztatták a helyzetet azzal, hogy kiépítették a püspökök klientúráját, akiknek élethosszig tartó hivatalokat osztottak. Hamarosan ők rendelkeztek Európa legnagyobb ügyfélkörével, és a 10. században ők lettek az urai. I. Ottó a még kiskorú unokaöccseinek, Lothaire-nek és Hugues Capet-nek, a frankok későbbi királyának, illetve hercegének a gyámságát a testvérére, Brunonra bízta. Itália és Germánia ellenőrzésével ők irányították Európa észak-déli kereskedelmi tengelyét, és megkapták a tonlieu (vám- és piacadó) bevételeit. A gyorsan növekvő Nyugaton piacokat és utakat is fejlesztettek. Számíthattak a goslári ezüstbányákra is, amelyek lehetővé tették számukra a pénzverést és a kereskedelem további fellendítését. Végül III. Henrikig a császárok egyértelműen az egyház és a szerzetesi reform szövetségesei voltak. A szimónia elleni küzdelemmel visszaszerezték azokat a püspökségeket és apátságokat, amelyeket a többi germán fejedelem a saját klientúrájuk bővítése érdekében átvett, és a hozzájuk közel álló református apátokra vagy püspökökre bízták.

A Karolingok alatt az örökletes tisztségek fokozatos bevezetése nagyban hozzájárult a hatalmuk meggyengüléséhez. Hogy elkerüljék a hasonló sodródást, az osztrákok, akik tudták, hogy nem támaszkodhatnak túlságosan a családi kapcsolatok hűségére, a germán egyházra támaszkodtak, amelyet előnyökkel halmoztak el, de amelyet leigáztak. A történészek az általuk létrehozott rendszert Reichskirchensystemnek nevezték el. Azt kell mondanunk, hogy az egyház életben tartotta a birodalom eszméjét. Támogatta I. Ottó császári törekvéseit.

A püspökök és apátok alkották az oszmán közigazgatás gerincét. A császár gondoskodott a birodalom főpapságának minden tagjának kinevezéséről. Kinevezésük után az uralkodótól megkapták a beiktatást, amelyet hivataluk jelvényei, a koronásbottyant és a gyűrű szimbolizáltak. Lelki küldetésük mellett világi feladatokat is teljesíteniük kellett, amelyeket a császár bízott rájuk. Így a császári tekintélyt hozzáértő és odaadó emberek közvetítették. Ez a birodalmi templom, vagy Reichskirche, biztosította a kevés saját forrással rendelkező állam szilárdságát. Ellensúlyozta a nagy feudális urak (bajor, sváb, frank, lotharingiai és frank hercegek) hatalmát. Körülbelül 1100-ig az utrechti püspökség volt a legerősebb egység Észak-Hollandiában, míg Lüttich és Cambrai volt a legerősebb Dél-Hollandiában. A királyi kápolna a főpapság óvodája lett. A császári hatalom a főméltóságokat lehetőleg a közeli vagy tágabb családjából választja ki. Ők kapták a legmagasabb püspöki vagy szerzetesi tisztségeket. A legjobb példa erre Ottó saját testvére, Brunon, Köln püspöke, aki a gorze-i apátság szabályait vette át egyházmegyéje kolostorai számára. Megemlíthetjük még I. Thierry-t, Ottó első unokatestvérét, aki 965 és 984 között Metz püspöke volt; Ottó közeli rokona, Gero szász márki, aki 960-961 körül alapította a gernrodei apátságot Szászországban; Gerberge, a császár unokahúga, a gandersheimi Miasszonyunk apátnője. Minden egyházmegyében megtalálható a királyi kíséret egy-egy tagja, mivel Ottó gondoskodott arról, hogy a saját hercegségükben található egyházmegyékben is megvonja a püspöki kinevezés jogát a hercegektől.

Az egyháznak a birodalom hatalmába való integrálása, amely az első három Ottó uralkodásával kezdődött, II. Henrik alatt koronázódott meg. A Reichskirchensystem a birodalom egyik fő eleme volt annak megszűnéséig. Henrik nagyon jámbor volt, és megkövetelte, hogy az egyháziak engedelmeskedjenek neki és hajtsák végre döntéseit. II. Henrik tökéletesíti az általa uralt birodalom egyháza feletti világi hatalmat. II. Henrik nemcsak az egyházat irányítja, hanem rajta keresztül a birodalmat is, amikor püspököket nevez ki fontos pozíciókba, például kancellárrá. Az időbeli és vallási ügyeket nem különböztetik meg, és a zsinatokon ugyanúgy tárgyalják őket. Ez nem csak azért volt, hogy a király hűséges ellensúlyt jelentsen a hercegségek nyomásával szemben, amelyek a német-francia hagyományoknak megfelelően nagyobb autonómiára törekedtek. Henrik a birodalmat "Isten házának" tekinti, amelyet Isten szolgájaként kell felügyelnie. II. Henrik is nekilát Kelet-Franciaország helyreállításának, és Itáliának kisebb jelentőséget tulajdonít, mint elődei tették.

Azzal, hogy a Karolingok széles körben használták az ezüstdénárt, gazdasági forradalom indult el: a mezőgazdasági feleslegek piacképessé váltak, a termelékenység és a kereskedelem pedig nyugaton mindenütt nőtt. Itáliát és Germániát egyetlen birodalomban egyesítve I. Ottó ellenőrzése alá vonta az Észak-Európa és a Földközi-tenger közötti fő kereskedelmi útvonalakat. A Bizánccal és Kelettel folytatott kereskedelmi forgalom a Földközi-tengeren keresztül Dél-Itália és különösen a Pó-medence felé haladt, és az alpesi hágókon át vezető római útvonalakon keresztül csatlakozott a Rajnához. Ezt az útvonalat gyakrabban használták, mint a hagyományos rodostói útvonalat, különösen azért, mert az Adria biztonságosabb volt, mint a Földközi-tenger nyugati része, ahol a szaracén kalózok dühöngtek. Otto tudta, hogyan tartsa kézben az útdíjakat, és hogyan fejlessze a forgalom növeléséhez szükséges piacokat. Így Ottó, ellentétben a frankokkal, megtartotta a pénzverés monopóliumát, és ezüstbányákat nyitatott Goslar közelében. Egy pénzműhely létrehozása egy városban vagy egy apátságban azonban egy olyan piac létrehozásához vezetett, ahol a tonlieu-t be lehetett gyűjteni. Ez a kereskedelmi hatalom lehetővé tette számára, hogy befolyását a birodalom perifériájára is kiterjessze: az itáliai és angol kereskedők igényt tartottak a támogatására, a szlávok pedig elfogadták az ezüstdénárt.

968-ban I. Ottó a bergamói püspöknek adományozta a vásár bevételeit, amelyre Velencéből, Comacchióból és Ferrarából érkeztek kereskedők. A cél az volt, hogy segítsenek a magyarok által feldúlt városon. A németországi kereskedőkre vonatkozó dokumentáció igen gazdag: Wormsban, Mainzban, Passauban, Magdeburgban, Hamburgban és Merseburgban sok kereskedőre utal. Sok zsidó kereskedő kereskedett a német városokban.

A pénztárak feltöltésének másik módja a bíróságok létrehozása. Ezek pénzbevételi források voltak pénzbírságok formájában: a wergeld. A valutához hasonlóan ezek is lehetővé tették a császári hatalom képviseletét a birodalom egész területén. Így III. Ottó Ravennában egy gazdag érseki püspökségből álló udvart hozott létre, amely egész Észak-Itáliát kormányozta, és Velencével és Paviával kereskedett. Ezek a különböző pénzügyi bejegyzések elengedhetetlenek voltak a hűséges ügyfélkör kialakításához.

Az osztrákok nem adták át könnyen a hatalmat. Amikor II. Ottó 983 decemberében meghalt, mindössze 28 éves volt. 983 májusában Aachenben megkoronáztatta fiát, Ottót, a későbbi III. Ottót. Utóbbi fiatal kora miatt (mindössze hároméves volt) azonban édesanyja, Theofánó, majd 991-ben bekövetkezett halála után nagyanyja, Burgundi Adelaide gyakorolta a régensséget. Willigis mainzi érsek támogatásával sikerült megakadályozniuk a birodalom összeomlását. A császári hatalmat komolyan veszélyeztetik a nagy hűbérurak, élükön II. vitéz Henrikkel, Bajorország hercegével. II. vitéz Henrik a dél-germániai püspökségeket irányította, és ezért olyan erős klientúrával rendelkezett, amely lehetővé tette számára, hogy versenyre keljen a császári hatalommal. III. Ottó ezért arra törekedett, hogy gyengítse ezt a versenyt azáltal, hogy a világi arisztokráciát arra kényszerítette, hogy adja vissza az egyháznak az általa elkobzott vagyont. Ehhez kihasználta a Cluny vagy a lotharingiai kolostorok, például Gorze által támogatott kolostori reformmozgalmat. Ez utóbbi harcolt a szimónia ellen, és csak a pápai tekintélynek kívánt megfelelni. A császár annál is inkább támogatta ezt, mivel e reformmozgalomhoz közel álló tudósok nevelték. Ezért adott ki okleveleket a püspökségeknek és apátságoknak, felszabadítva őket a nagy hűbérurak fennhatósága alól.

Theophano régens, majd maga a császár is azon dolgozott, hogy erős egyházi fejedelemségeket hozzon létre azáltal, hogy a híveknek megyékkel és apátságokkal megerősített püspökségeket adományozott. A legmeggyőzőbb példák erre Notger, aki valódi hercegséget kapott Liege-ben (Huy és Brunengeruz megyék hozzáadásával a püspökséghez), vagy Aurillaci Gerbert, aki megkapta a ravennai érsekséget, amelytől tizenöt püspökség függött. Ezután egész Észak-Itáliát ő irányította. Valójában a császári hatalmat erősítette meg ily módon: III. Ottó uralkodása alatt volt a legnagyobb a császár befolyása a Szentszékre, mivel a rómaiak megkérdezése nélkül nevezte ki a pápákat. Így unokatestvérét, Brunont nevezte ki pápává, aki 996-ban megkoronázta. Fővárosát Rómába tette át, mivel egységes keresztény világot akart létrehozni, ugyanakkor jelentősen meggyengítette a birodalmat.

Túllépett nagyapja, I. Ottó egyházi ellenőrzésén, mivel már nem egyszerűen beleegyezett egy szavazás eredményébe, hanem saját jelöltjét erőltette a Római Kúriára. Ráadásul a tetszés szerint és külföldről kinevezett pápának (V. Gergely német, II. Szilveszter pedig frank volt) Rómában kevés támogatottsága volt, és annál inkább függött a császár támogatásától. Ottó ezt a hatalmat katonai nyomásgyakorlással szerezte meg, amikor 996-ban lement Itáliába, hogy támogassa a rómaiak által elűzött XV. A rómaiak ahelyett, hogy konfliktusba keveredtek volna a császárral, inkább rábízták az elhunyt XV. János pápa utódjának kiválasztását. Ez a gyakorlat folytatódott az utódoknál is, akik rendszeresen lementek Itáliába a császári Osttal, hogy helyreállítsák a rendet és befolyásolják a pápaválasztást. Ezt a helyzetet azonban a római nemesség nem fogadta jól, és amint a császár és serege távol volt az itáliai félszigettől, folyamatosan intrikált, hogy visszaszerezze előjogait.

II. Henrik volt az utolsó Ottó. II. Konráddal a Száli dinasztia került hatalomra. Uralkodása alatt a Burgundi Királyság a birodalom részévé vált. Ez a folyamat II. Henrik alatt kezdődött. III. burgundiai Rudolfnak nem voltak leszármazottai, unokaöccsét, Henriket választotta utódjául, és a birodalom védelme alá helyezte magát, sőt 1018-ban koronáját és jogarát is átadta Henriknek. Konrád uralkodását az az elképzelés jellemzi, hogy a birodalom és a hatalom az uralkodótól függetlenül létezik, és jogerőt fejleszt, amit Burgundiára való igénye is bizonyít - hiszen Henriknek Burgundiát kellett volna örökölnie, nem pedig a birodalmat -, valamint a híres csónak-metafora, amelyet Konrád használt, amikor a paviai követek közölték vele, hogy nem kell többé hűségesnek lenniük, mivel II. Henrik császár meghalt: "Tudom, hogy nem pusztítottad el a királyi házadat, mert akkoriban nem volt. De nem tagadhatod, hogy leromboltad egy király palotáját. Ha a király meghal, a birodalom megmarad, mint ahogy a hajó is megmarad, amelynek kormányosa elesett.

A miniszterek az alsóbb nemességen belül kezdték kialakítani saját rendjüket. A birodalom északi részén a felszentelés helyett a római jog alkalmazására tett kísérletei fontos előrelépést jelentettek a birodalmi jog számára. Bár Konrád folytatta elődje valláspolitikáját, ezt nem ugyanolyan vehemenciával tette. Számára az volt a fontos, hogy az egyház mit tud tenni a birodalomért, és ő ebben a haszonelvű megvilágításban látta. Az általa kinevezett püspökök és apátok többségét intelligenciájuk és szellemiségük jellemezte. A pápa nem játszott fontos szerepet ezekben a kinevezésekben. Konrád uralkodása összességében virágzó volt, ami annak is köszönhető, hogy egy olyan időszakban uralkodott, amikor egyfajta megújulás zajlott, amely a 11. század végén a Cluny-rend fontos szerepéhez vezetett.

Amikor 1039-ben III. Henrik követte apját, Konrádot, egy szilárd birodalmat talált, és két elődjével ellentétben nem kellett meghódítania annak hatalmát. A lengyelországi és magyarországi háborús hadjáratok ellenére III. Henrik nagy jelentőséget tulajdonított a birodalmon belüli béke megőrzésének. Az általános béke, az Isten békéjének eszméje Dél-Franciaországból eredt, és a 11. század közepétől terjedt el az egész keresztény Nyugaton. Így a megtorlás és a bosszúállás törvénye, amely a birodalom működését megnehezítette, eltűnik. Ennek a mozgalomnak a kezdeményezője a kluníciai szerzetesség volt. A fegyvereket el kellett hallgattatni, és Isten békéjének kellett uralkodnia legalább a nagy keresztény ünnepeken és a Krisztus szenvedésének szentelt napokon, azaz szerda estétől hétfő reggelig.

Ahhoz, hogy a birodalom vezetői elfogadják fia, a későbbi IV. Henrik megválasztását, III. Henriknek 1053-ban el kellett fogadnia egy feltételt, amelyet korábban nem teljesítettek. Az új királynak való behódolás csak akkor volt lehetséges, ha IV. Henrik igazságos uralkodónak bizonyult. Bár a császár hatalma az egyház felett III. Henrik alatt érte el csúcspontját - ő ellenőrizte a pápa kinevezését, és nem habozott megbuktatni őt -, uralkodásának eredményét inkább negatívan értékelték. Magyarországot felszabadították a birodalomtól, míg korábban hűbérbirtok volt, és több, a császár elleni összeesküvés mutatta, hogy a birodalom nagyjai nem szívesen hódolnak be egy erős királyságnak.

Apja, III. Henrik halála után fia, IV. Henrik néven lépett a trónra. Mivel 1056-ban fiatal volt - hatéves -, anyja, Poitiers-i Ágnes volt a régens. Ezt a regnálási időszakot a hatalom elvesztése jellemzi, mivel Ágnes nem tudja, hogyan kell kormányozni. Rómában a leendő császár véleménye a következő pápa kiválasztásáról már senkit sem érdekel. A Niederaltaichi apátság krónikása így foglalja össze a helyzetet: "Az udvarban jelenlévők azonban már csak a saját érdekeikkel törődnek, és senki sem oktatja a királyt arra, hogy mi a helyes és igazságos, így a királyságban rendetlenség támadt.

Míg a szerzetesi reform volt a legjobb támasza a birodalomnak, a dolgok III. Henrik alatt megváltoztak. IX. Leótól kezdve a pápák, eminenciás grise Hidebrant (a későbbi VII. Gergely) által inspirálva, a szimónia elleni harcot tették egyik fő harci lovukká. Poitou-i Ágnes régensségét kihasználva elérték, hogy a pápát a bíborosi kollégium válassza, és ne a császár nevezze ki. Miután ezt sikerült elérni, a germán püspökök császár általi beiktatása ellen akartak harcolni. Mint láttuk, a püspökök voltak a császári hatalom alappillére. A kérdés egyértelmű volt: a Nyugat teokráciává váljon-e? Amikor Henrik 1075 júniusában megpróbálta ráerőltetni jelöltjét a milánói püspökségre, VII. Gergely pápa azonnal reagált. 1075 decemberében Henriket száműzték, és minden alattvalóját felmentették hűségesküje alól. A birodalom fejedelmei ekkor sürgették Henriket, hogy legkésőbb 1077 februárjáig szüntesse meg a kiátkozást, különben nem ismerik el őt többé. IV. Henriknek meg kellett hajolnia a fejedelmek akarata előtt, és háromszor ment bűnbánati ruhában a pápa elé, aki 1077. január 28-án feloldotta a kiátkozást. Ez volt a canossai bűnbánat. A birodalomban megfordultak a hatalmak. 1046-ban III. Henrik három pápának parancsolt, most egy pápa parancsol a királynak.

A későbbi V. Henrik II. pápa segítségével 1105-ben elérte, hogy apja lemondjon a maga javára. Az új királyt azonban csak IV. Henrik halála után ismerte el mindenki. Amikor V. Henrik megbizonyosodott erről az elismerésről, a pápa ellen fordult, és folytatta az apja által meghonosított pápaellenes politikát. Mindenekelőtt folytatta a Rómával szemben a beiktatási vitát, és 1122-ben a wormsi konkordátumban békét kötött II. kalixtus pápával. V. Henrik, aki a püspököket gyűrűvel és koronával ruházta fel, egyetértett azzal, hogy ezt a beiktatási jogot vissza kell adni az egyháznak.

A talált megoldás egyszerű és radikális volt. Annak érdekében, hogy eleget tegyenek az egyházreformerek követelésének, miszerint a püspökök lelki és világi feladatait külön kell választaniuk, a püspököknek le kellett mondaniuk a császár, vagy inkább a király által az elmúlt évszázadok során biztosított jogokról és kiváltságokról. Egyrészt megszűnnek a püspökök kötelezettségei a birodalommal szemben. Másrészt megszűnt a király azon joga is, hogy befolyásolja a püspökök hivatalba lépését. Mivel a püspökök nem akarnak lemondani a világi regáliákról, Henrik kompromisszumra kényszeríti a pápát. Bár a német püspökök és apátok kiválasztásának császári képviselők jelenlétében kellett történnie, a jogart, a püspökök világi hatalmának jelképét a megválasztás után és a koronázás előtt a császár adta át. A császári egyház léte így megmenekült, de a császár befolyása jelentősen meggyengült.

V. Henrik 1125-ben bekövetkezett halála után III. Lothárt választották királlyá, ami ellen erős ellenállásba ütközött. Az V. Henriket segítő Hohenstaufensek joggal remélték, hogy királyi hatalomra tesznek szert, de a welfek, Supplinburgi Lothar személyében, megszerezték azt. A pápa és a császár közötti konfliktus a császár javára dőlt el, és ő lemondott fontos jogairól. Lothar a pápa híve volt, és amikor 1137-ben meghalt, III. Konrád személyében a Hohenstaufensek kerültek hatalomra. Ezután két itáliai politikai klán csapott össze Itáliában: a ghibellinek és a guelfek. Az előbbiek a birodalmat, míg az utóbbiak a pápaságot támogatták. A konfliktus a 15. század végéig tartott, és szétszakította az itáliai városokat.

Amikor III. Konrád 1152-ben meghalt, unokaöccsét, Barbarossa Frigyes sváb herceget választották királlyá. Barbarossa Frigyes politikájának középpontjában Olaszország állt. Vissza akarta szerezni a császári jogokat ezen a területen, és hat hadjáratot indított Itáliában, hogy visszaszerezze a császári becsületet. 1155-ben császárrá koronázták. A normannok elleni dél-itáliai hadjárat során azonban feszültségek támadtak a pápasággal. A Bizánccal való diplomáciai kapcsolatok is megromlottak. Amikor Barbarossa a roncagliai birodalmi gyűlésen megpróbálta megerősíteni a birodalom itáliai közigazgatását, az észak-itáliai városállamok, különösen a gazdag és hatalmas Milánó, ellenálltak neki. A kapcsolatok annyira megromlottak, hogy megalakult a Lombard Liga, amely katonailag is fellépett a Hohenstaufenekkel szemben. Az új pápa, III. Sándor megválasztása ellentmondásos volt, és Barbarossa kezdetben nem volt hajlandó elismerni őt. Csak miután felismerték, hogy katonai győzelemre nem lehet számítani - a császári sereget 1167-ben Róma előtt egy járvány tizedelte meg, majd 1176-ban a legnanói csatában vereséget szenvedett -, írták alá 1177-ben a velencei békét a pápa és a császár között. Még az észak-itáliai városok is kibékültek a császárral, aki már régóta képtelen volt itáliai terveit megvalósítani.

Miközben kibékültek, a császár összeveszett unokatestvérével, Oroszlán Henrikkel, a Welf-házhoz tartozó Szászország és Bajorország nagyhatalmú hercegével. Miközben Henrik feltételeket szabott az itáliai hadjáratban való részvételhez, Barbarossa Frigyes megragadta az alkalmat, hogy leváltsa őt. 1180-ban Henriket bíróság elé állították, a Szász Hercegséget feloszlatták, Bajorországot pedig leépítették. Ebből azonban nem a császár húzott hasznot, hanem a birodalom területi urai.

Barbarossa 1190 júniusában meghal a harmadik keresztes hadjárat során. Második fia VI. Henrikként követte őt. Apja már 1186-ban császári címet adott neki, és már akkor kijelölt örökösnek tekintették. 1191-ben, császárrá koronázásának évében Henrik megpróbálta elfoglalni Szicíliát és az alsó-itáliai normann királyságot. Mivel egy normann hercegnő, Hauteville-i Konstancia felesége volt, és a ház, ahonnan felesége származott, férfi leszármazott hiányában kihalt, VI. Henrik anélkül tudta érvényesíteni igényeit, hogy saját magát is érvényesíteni tudta volna. Csak 1194-ben sikerült meghódítania Alsó-Itáliát, néha szélsőséges brutalitást alkalmazva ellenfeleivel szemben. Joseph Rovan azt írja, hogy "VI. Henrik a leghatalmasabb uralkodó I. Ottó óta, ha nem Nagy Károly óta". Németországban Henriknek meg kellett küzdenie a welfek ellenállásával. A királyi cím örökösödését célzó terve, az Erbreich-terv ugyanúgy kudarcot vallott, mint I. Ottó alatt. VI. Henrik ambiciózus, de sikertelen mediterrán politikát is folytatott, amelynek célja valószínűleg az volt, hogy egy német keresztes hadjárat végén meghódítsa a Szentföldet, vagy esetleg támadást indítson Bizánc ellen.

VI. Henrik korai halála 1197-ben meghiúsította az utolsó kísérletet arra, hogy erős központi hatalmat hozzanak létre a birodalomban. Az 1198-as kettős választás után, amelynek során márciusban Mühlhausenben megválasztották Sváb Fülöpöt, júniusban pedig Kölnben IV Ottót, két király volt a birodalomban. Bár VI. Henrik fiát, II. Frigyest már 1196-ban, kétéves korában királlyá választották, a királyi címre való igényét gyorsan elsöpörték. A választás abból a szempontból érdekes, hogy mindenki megpróbál precedensekre hivatkozni, hogy bizonyítsa saját legitimitását. Az ekkor megfogalmazott érvek és elvek közül sokat átvettek a későbbi királyi választásokon. Ez a fejlődés a 14. század közepén érte el csúcspontját, miután az Aranybullában megtapasztalták a Nagy Interregnumot. Sváb Fülöp jelentős befolyásra tett szert, de 1208 júniusában meggyilkolták. IV. Ottót 1209-ben császárrá koronázták, de III. Innocentus pápa a következő évben kiátkozta. III. Innocentus II. Frigyes mellett állt ki, aki mellé mindenki felsorakozott.

Azzal, hogy 1212-ben Németországba utazott, hogy érvényt szerezzen jogainak, II. Frigyes nagyobb cselekvési szabadságot adott a fejedelmeknek. Két törvény - a Statutum in favorem principum a világi fejedelmeknek és a Confoederatio cum principibus ecclesiasticis az egyháziaknak - révén II. Frigyes fontos jogokat biztosított számukra, hogy biztosítsa támogatásukat. Azt akarta, hogy fiát, Henriket válasszák meg és ismerjék el utódjának. A biztosított kiváltságok képezik azokat a jogi alapokat, amelyekre most már önállóan építhetik hatalmukat. Ezek a kiváltságok a középkor második felében a császári területek nagyságrendű államok kialakulásának kezdetét is jelentették. A nagy műveltségű II. Frigyes, aki bizánci mintára egyre inkább központosította a szicíliai királyság igazgatását, nyílt konfliktusba került a pápával és az észak-itáliai városokkal. A pápa még az Antikrisztusnak is beállította. Végül úgy tűnt, hogy II. Frigyes dominál katonailag. Ott halt meg 1250. december 13-án. A pápa 1245-ben trónfosztottá nyilvánította.

Saint Louis óta a jogrendszer modernizációja számos szomszédos régiót vonzott a francia kulturális szférába. Különösen a birodalom földjein, a Dauphiné de Viennois vagy Burgundia (később Franche-Comté) megye városai Szent Lajos óta a királyi igazságszolgáltatást használják a viták rendezésére. A király például a mâconi végrehajtót küldte, aki Lyonban lépett közbe a viták rendezése érdekében, ahogyan a beaucaire-i seneschal is közbelépett Viviers-ben vagy Valence-ben. Így VI. Fülöp király udvara nagyrészt kozmopolita volt: sok főúrnak, például a brienne-i konstatúrának, több királyságon átívelő birtokai voltak. A francia királyok a királyság kulturális befolyását azáltal szélesítették, hogy e régiók nemességét bérleti díjakkal és ügyes házassági politikával az udvarukba vonzották. Így a savoyai grófok nyugdíjakért cserébe adót fizettek a francia királynak. Ennek következményei voltak a Szent Római Birodalomra nézve. A francia királyok vagy közvetlen környezetük megvetette a lábát a birodalomban: V. Károly megkapta a Dauphiné de Viennois-t, öccse, Louis d'Anjou megörökölte Provence-t, a legfiatalabb Merész Fülöp pedig a francia királyság és a Szent Római Birodalom határán álló fejedelemséget hozott létre (birtokba vette a francia Burgundia hercegséget, a "Franche-Comté" néven ismert burgundiai birodalmi megyét, Artois és Flandria francia megyéket, a "birodalmi Flandria" néven ismert Aalst birodalmi megyét, míg leszármazottai megszerezték Brabant birodalmi hercegséget, valamint Hainaut és Hollandia birodalmi megyéket.) Másrészt Champagne 1261-ben Szent Lajos által történt annektálása és az általa bevezetett korlátozó adózás a champagne-i vásárok hanyatlásához vezetett, amelyek az európai kereskedelem központját jelentették, az Alpok hágóin keresztül a Pó medencéjét (a Földközi-tengerrel összekötve), valamint a Rajna és a Maas medencéjét (az Északi-tengerrel összekötve) összekötő régi kereskedelmi tengely javára. Ez a lombard és rajnai városok, illetve a svájci kantonok hatalmának és autonómiájának megerősödéséhez vezetett. A 14. században ezt a folyamatot felgyorsította a százéves háború.

A Hohenstaufensek hanyatlásával és az ezt követő, I. Rudolf uralkodásáig tartó interregnummal a központi hatalom meggyengült, míg a választófejedelmek hatalma nőtt. A francia terjeszkedés a birodalomtól nyugatra a korábbi Burgundi Királyság feletti befolyás teljes elvesztését eredményezte. Ez a befolyásvesztés a császári Itáliát (elsősorban Lombardiát és Toszkánát) is érinti. Csak VII. Henrik 1310 és 1313 közötti itáliai hadjáratában éledt újjá a birodalom itáliai politikája. II. Frigyes után Henrik volt az első német király, aki megkaphatta a császári koronát. A késő középkori uralkodók itáliai politikája azonban kisebb határokon belül valósult meg, mint elődeiké. A birodalom befolyása Svájcban is csökkent. I. Rudolf megpróbálta visszaállítani a Habsburgok fennhatóságát Svájc felett, amelyet II. Frigyes császár 1240-ben császári közvetlenséggel ruházott fel. Rudolf I elbukott. Halála után az urai, a schwyzi és a nidwaldeni nemesek találkoztak, és 1291 augusztusában szövetséget és védelmi paktumot kötöttek. Megszületett a Három Kanton Szövetsége, az első lépés a Svájci Konföderáció felé, amely 1499-ben a bázeli szerződéssel függetlenedett a Szent Római Birodalomtól.

A pápaság 1309-ben Avignonba való áthelyezése lehetővé tette, hogy elkerülje az itáliai befolyást, és élvezze a nápolyi és francia királyságok védelmét a császári katonai beavatkozás veszélyével szemben, ami felélesztette a Szentszék teokratikus akaratát. A pápaság és a birodalom között a kereszténység feletti elsőségért folytatott régi konfliktus IV. Amikor VII. Henrik császár 1313-ban meghalt, a fejedelmek két frakcióra szakadtak, és a vállalkozó szellemű és tekintélyelvű XXII. János pápa úgy gondolta, hogy ezt kihasználhatja: nem volt hajlandó választani a két kiválasztott között. A birodalmat megüresedettnek nyilvánította, és 1314. március 14-én Bölcs Róbert nápolyi királyt nevezte ki Itália helytartójává. Ez a konfliktus elvi kérdést vetett fel: a pápa azt állította, hogy a császári trón megüresedése alatt a birodalom helytartója Itáliában. Az ő szemében a trón azért volt betöltetlen, mert a pápa nem hagyta jóvá Bajor Lajos kinevezését. Politikai-elméleti vitákat kezdeményeztek, például Ockhami Vilmos vagy Páduai Marsilio. 1338-ban IV. Lajos, látva a tárgyalások elhúzódását, és érezve, hogy a pápaság kezd népszerűtlenné válni az országban, hangnemet váltott, és május 17-én elindította a Fidem catholicam kiáltványt. Ebben azt hirdette, hogy a császár ugyanolyan magas ranggal rendelkezik, mint a pápa, hogy megbízatása választóitól származik, és hogy nincs szüksége pápai jóváhagyásra ahhoz, hogy küldetését teljesítse; végül pedig azt állította, hogy az egyetemes egyházat képviselő valódi zsinat magasabb rendű, mint azok a gyűlések, amelyeket a pápa tetszése szerint létrehozhat vagy feloszlathat. A választófejedelmek nyilvánvalóan támogatták ezt a szöveget, amely növelte választójogukat, mivel az már nem függött a pápai jóváhagyástól, és július 16-án, a Rajnán tartott gyűlésen jelentős gesztust tettek: először léptek fel testületként, nem azért, hogy uralkodót válasszanak vagy leváltsanak, hanem hogy megőrizzék a birodalom érdekeit, amelynek képviselőinek tekintették magukat.

A késő középkor királyai egyre inkább a birodalom német területére koncentráltak, és még inkább támaszkodtak a saját hűbérbirtokaikra, mint korábban. IV. Károly császár a példakép. Sikerült helyreállítania az egyensúlyt a pápasággal. A császárválasztást szinte mindig követő, a Szent Római Birodalom számára rendkívül káros konfliktusok elkerülése érdekében 1356. január 10-én Metzben kihirdette az Aranybullát. Ez véglegesen rögzítette a választás szabályait, így annak eredményét többé nem lehetett vitatni: csak a hét fejedelemválasztó szavazott, és jogaik a városok rovására megnövekedtek. Mindenekelőtt, mivel a választók számát rögzítették, ez minden döntési jogkört elvett a pápától, és így a jelöltek közötti választás minden jogkörét is. Az Aranybulla a Szent Római Birodalom immár határozottan germán identitásáról és az egyetemes, sőt itáliai igényeiről való lemondásról is tanúskodik. A birodalom felbomlásáig hatályban maradt. A választófejedelmek hatalmának növekedése azonban növelte egy olyan császár kiszolgáltatottságát, aki nem rendelkezett elegendő ügyfélkörrel. IV. Károly igyekezett elkerülni az Európát szétszakító konfliktusokat (különösen a százéves háborút), és tárgyalásokat folytatott Velencével és a Hanza-szövetséggel a Földközi-tenger és Észak-Európa közötti kereskedelmi forgalom növelése érdekében. A hanzai kereskedelmi szövetség elérte csúcspontját, és az észak-európai szféra nagyhatalmává vált. Az 1241-ben alapított, több mint 300 városból álló csoportot Hamburg, Lübeck, Riga és Novgorod is magában foglalta. Abban az időben a Hanza-szövetség jelentős politikai szereplő volt, és egészen odáig ment, hogy katonailag is beavatkozott Dániában. Hasonlóképpen, a sváb városok, akiket aggasztott a fejedelmek növekvő hatalma, összefogtak, és egy erős szövetséget hoztak létre: a Sváb Ligát. Svábország volt az európai szárazföldi kereskedelem csomópontja, a Rajna és a Duna medencéje az alpesi hágókon keresztül kapcsolódott a Pó-síksághoz. IV. Károly uralkodása alatt tört ki a fekete halál. Ráadásul a Nyugat, amely a 10. század óta folyamatos demográfiai növekedést tapasztalt, az éghajlati lehűlés miatt nehezen tudta ellátni népességét; a 11. század óta szinte megszűnt éhínségek újra megjelentek a legiparosodottabb területeken. Az éghajlat lehűlése azonban, amely Észak-Európában kevésbé jövedelmezővé tette a mezőgazdaságot, felgyorsította a gazdasági változásokat: ezek a régiók a kereskedelemre és az iparra specializálódtak, növelve a kereskedelmet és a városi koncentrációt, ami megkönnyítette a járványok terjedését, különösen mivel az alultáplált szervezetek érzékenyebbek voltak a fertőzésekre. A lakosságot a felére tizedelték, a zsidók elleni pogromok elszaporodtak. Néhányan azzal vádolták őket, hogy megmérgezték a

IV. Károly 1378-ban bekövetkezett halálával a Luxemburgi Ház hatalma összeomlott. Az uralkodó fiát, Vencel fiát 1400. augusztus 20-án még a fejedelemválasztók egy csoportja is letaszította a trónról, hírhedt alkalmatlansága miatt. Helyére a rajnai pfalzi grófot, Róbertet választották királlyá. Hatalma és erőforrásai azonban túl gyengék voltak ahhoz, hogy hatékony politikát hajtson végre. Ez annál is inkább igaz volt, mivel a Luxemburgi Ház nem fogadta el a királyi méltóság elvesztését. Róbert 1410-ben bekövetkezett halála után a Luxemburg-ház utolsó képviselője, Zsigmond foglalta el a trónt. Politikai és vallási problémák merültek fel, mint például az 1378-as nagy nyugati skizma. A válságot csak Zsigmond alatt sikerült enyhíteni. Zsigmond, akit Rapp Ferenc "a béke zarándokának" nevezett, nemzetközi munkája a béke megőrzésére vagy helyreállítására irányult. Az ő 1437-ben bekövetkezett halálával a Luxemburgi Ház kihal. A királyi méltóság a Habsburgok kezébe került, és ez egészen a birodalom végéig így maradt.

Az újkor és a Habsburgok érkezése

A Habsburg császárok, III. Frigyes, I. Maximilián és V. Károly alatt a birodalom újjászületett és újra elismerték. A császári tisztség a birodalom új szervezetéhez kapcsolódott. A III. Frigyes alatt megkezdett reformmozgalomnak megfelelően I. Maximilián 1495-ben általános birodalmi reformot kezdeményezett. Ez rendelkezett egy általános adó, a közös penz (Gemeiner Pfennig), valamint az örök béke (Ewiger Landfrieden) bevezetéséről, amely a reformerek egyik legfontosabb terve volt. Ezek a reformok nem voltak teljesen sikeresek, mivel csak a birodalmi körök és a Reichskammergericht maradtak meg. A reform azonban a modern birodalom alapja. Pontosabb szabályrendszert és intézményi struktúrát kapott. A császár és a birodalmi államok így meghatározott együttműködése meghatározó szerepet játszott a jövőben. Az ekkor alakult birodalmi országgyűlés a birodalom politikai életének központi fóruma maradt.

A 16. század első felét ismét az igazságszolgáltatás és a birodalom sűrűsödése jellemezte. A rendőrségi rendeleteket 1530-ban és 1548-ban hirdették ki. A Constitutio Criminalis Carolina 1532-ben született meg, amely a birodalom büntetőjogi kereteit biztosította. Másrészt a protestáns reformáció olyan hitbeli megosztottságot okozott, amely szétziláló hatással volt a birodalomra. Az a tény, hogy régiók és területek fordultak el a régi római egyháztól, próbára tette a magát szentnek valló birodalmat.

Az 1521-es wormsi ediktum száműzte Luther Mártont a birodalomból. Az Ediktum továbbra sem kínált lehetőséget a reformációbarát politikára, bár nem tartották be az egész birodalomban, 1523. március 6-án elhalasztották, és a birodalmi országgyűlés későbbi határozatai eltértek tőle. Az országgyűlés kompromisszumainak többsége nem volt egyértelmű és félreérthető, és további jogi vitákhoz vezetett. A nürnbergi országgyűlés például 1524-ben kijelentette, hogy mindenkinek "amennyire csak lehetséges" követnie kell a wormsi ediktumot. Végleges békés megoldást azonban nem sikerült találni, és a következőre várva kompromisszumot kötöttek.

Ez a helyzet egyik fél számára sem kielégítő. A protestáns oldalnak nem volt jogbiztonsága, és vallásháborútól való félelemben élt. A katolikus oldal, különösen V. Károly császár, nem akart tartós vallási megosztottságot. V. Károly, aki eleinte nem vette komolyan Luther ügyét, és nem érzékelte annak jelentőségét, nem akart beletörődni a helyzetbe, mert a középkori uralkodókhoz hasonlóan az igaz egyház biztosítékának tekintette magát. Az egyetemes birodalomnak egyetemes egyházra van szüksége.

Ezt az időszakot két esemény is jellemezte. Először is, a parasztfelkelés, amely 1524 és 1526 között tombolt Dél-Németországban, és amelynek csúcspontja 1525-ben volt. A parasztok számos követelést fogalmaztak meg, többek között a kényszermunka eltörlését és a papválasztást. Luther arra buzdította a parasztokat, hogy legyenek békések és vessék alá magukat a hatóságnak. A második esemény az oszmán invázió volt. Zsigmond magyar király 1396-ban súlyos vereséget szenvedett a nikápolyi csatában. Miután meghódította a Keletet, Szulejmán a Csodálatos megkezdte Európa meghódítását. Először Magyarországot támadta meg, és 1526-ban megnyerte a mohácsi csatát. Az Oszmán Birodalom egészen Bécsig terjedt, Magyarország három részre oszlott: az egyiket az oszmánok, a másikat a Szent Római Birodalom, a harmadikat pedig a helyi fejedelmek igazgatták. 1529-ben Bécset ostrom alá vették. V. Károly továbbra is harcolt az oszmánok ellen, hogy megőrizze a békét birodalmában. Feladatát tovább nehezítette, hogy Franciaország I. Ferenc király személyében az oszmánokat támogatta. A Habsburgok fokozták kapcsolataikat a szefidákkal, a Perzsiát akkoriban uraló síita dinasztiával, hogy ellensúlyozzák a szunnita törököket, közös ellenségeiket. Csak az 1544-es crépy-en-laonnois-i fegyverszünet vetett véget a két uralkodó közötti rivalizálásnak. Ez a rivalizálás annál is inkább fokozódott, mivel I. Ferenc V. Károly riválisa volt a császárválasztáson. Három évvel később V. Károly 1547-ben békét kötött Szulejmánnal. Ezután szembe kellett néznie a vallási problémákkal, amelyek szétszakították a birodalmat.

Hosszas habozás után V. Károly száműzte a Smalkaldei Liga, a lázadó protestáns fejedelmek egy csoportjának vezetőit a birodalomból, és a Szent Római Birodalom hadseregét a lázadók megbüntetésére vetette be: a birodalmi kivégzés. Ez az 1546-1547-es összecsapás Smalkalde-háború néven vonult be a történelembe. A császár győzelme után a protestáns fejedelmeknek az 1548-as augsburgi országgyűlésen el kellett fogadniuk egy vallási kompromisszumot, az augsburgi interimumot. A lelkészek továbbra is házasodhattak, és a nem pap protestánsok továbbra is részesülhettek a szentáldozásban mindkét fajban. A háborúnak a protestáns birodalmi államok számára valóban kedvező kimenetele annak volt köszönhető, hogy V. Károly a politikai-vallási céljaival párhuzamosan alkotmányos terveket is folytatott. Ezek az alkotmányos projektek az alkotmány rendre történő eltűnéséhez és központi kormányzat általi felváltásához vezetnek. E további céloknak a katolikus birodalmi államok ellenálltak, így V. Károly nem tudott kielégítő megoldást találni a vallási kérdésre. A birodalom vallási konfliktusai - V. Károly elképzelése szerint a hatalmas Habsburg Birodalom - egy monarchia universalishoz kapcsolódtak, amely magában foglalta volna Spanyolországot, a Habsburg örökös területeket és a Szent Római Birodalmat. Nem sikerült azonban elérnie, hogy a császári tisztség örökletes legyen, vagy hogy a császári korona az osztrák és a spanyol Habsburg-vonal között kicserélődjön. A fejedelmek V. Károly elleni felkelése Maurice szász választófejedelem vezetésével és az ennek nyomán 1552-ben a fejedelmek és a későbbi I. Ferdinánd között aláírt passaui béke jelentette az első lépést a tartós vallási béke felé, mivel a szerződés garantálta a protestánsok vallásszabadságát. Ennek eredménye az 1555-ös augsburgi béke volt.

Az augsburgi béke nemcsak vallási békeként fontos, hanem az alkotmányos politika számos mérföldkövének meghatározásában is jelentős politikai-alkotmányos szerepe van. Például rendelkezik a Reichsexekutionsordnungról, amely az utolsó kísérlet az örökös béke megőrzésére, amelyet az 1552 és 1554 között dúló, II. brandenburg-kulmbachi Albert Alcibiade vezette második márgák háborúja tett szükségessé. II. Albert pénzt, sőt területeket zsarolt ki a különböző frank tartományoktól. V. Károly császár nem ítélte el II. Albertet, sőt szolgálatába vette, és ezzel legitimálta az örök béke megszegését. Mivel az érintett területek nem hajlandók jóváhagyni a császár által megerősített rablást, II. Albert feldúlja őket. A birodalom északi részén szász Maurice vezetésével csapatok alakulnak Albert ellen. A birodalom egyik fejedelme és nem a császár volt az, aki katonai lépéseket tett azok ellen, akik megszegték a békét. 1553. július 9-én zajlott le a reformáció legvéresebb csatája, a sievershauseni csata, amelyben Maurice szász király elesett.

Az augsburgi országgyűlés 1555-ös Reichsexekutionsordnungja gyengítette a császári hatalmat és rögzítette a birodalmi államok elvét. A helyi birodalmi körök és államok a szokásos feladataikon túlmenően a Reichskammergericht ítéleteinek végrehajtására és az ott ülésező assessorok kinevezésére is felhatalmazást kaptak. Ezenkívül jogot kaptak az érmevés és más, korábban a császárnak fenntartott hatáskörök gyakorlására. Mivel a császár képtelennek bizonyult egyik fő feladatának, nevezetesen a béke megőrzésének ellátására, szerepét ezentúl a császári körök államai vették át.

Az 1555. szeptember 25-én kikiáltott vallásbéke legalább olyan fontos, mint az Exekutionsordnung, ez feladja a vallásban egységes birodalom gondolatát. A területi urak jogot kaptak arra, hogy döntsenek az alattvalóik felekezetéről, amit a cujus regio, ejus religio képletben foglaltak össze. A protestáns területeken a vallási joghatóság a főurakra szállt, akik aztán a területük szellemi vezetői lettek. A meghozott szabályok mindegyike ugyan a vallási problémák békés megoldásához vezetett, de még láthatóbbá tette a birodalom növekvő megosztottságát, és középtávon a birodalmi intézmények elakadásához vezetett. 1556 szeptemberében V. Károly császár lemondott testvére, Ferdinánd javára, aki 1531 óta római király volt. V. Károly bel- és külpolitikája határozottan kudarcot vallott. Ferdinánd úgy döntött, hogy politikáját Németországra korlátozza, és sikerült a császári államokat a császárhoz csatolnia az utóbbi javára.

Az 1580-as évek elejéig a birodalom olyan szakaszban volt, amelyben nem volt jelentős katonai konfliktus. A vallási béke "puszta fegyverszünet" volt. Ebben az időben zajlott le a konfesszionalizáció, azaz a három felekezet, a lutheranizmus, a kálvinizmus és a katolicizmus közötti konszolidáció és elhatárolódás. A területeken ekkoriban kialakult államformák alkotmányos problémát jelentettek a birodalom számára. A feszültségek fokozódtak, mert a birodalom és intézményei már nem tudták betölteni közvetítői funkciójukat. A toleráns II. Maximilián császár 1576-ban meghalt, és fia, II. Rudolf többnyire katolikusokat nevezett ki az Aulikus Tanácsba és a császári igazságügyi kamarába, szakítva apja politikájával. A 16. század végére ezek az intézmények megszűntek - 1588-ra a császári törvényszéki kamara már nem működött.

Mivel a protestáns államok a 17. század elejétől kezdve már nem ismerték el a kizárólag a katolikus császár által vezetett aulikus zsinatot, a helyzet tovább romlott. Ugyanakkor a választói kollégiumokat és a császári köröket felekezetek szerint csoportosították. Egy 1601-es császári küldöttség a két fél közötti ellentét miatt kudarcot vallott. Ugyanez történt 1608-ban a regensburgi országgyűléssel, amelyet rendelet kiadása nélkül zártak be. A kálvinista pfalzi gróf és más résztvevők elhagyták a gyűlést, mert a császár nem volt hajlandó elismerni a vallásukat.

Mivel a császári rendszer és a béke veszélybe került, hat protestáns fejedelem 1608. május 14-én megalapította a Protestáns Uniót IV. Később más fejedelmek és császári városok is csatlakoztak az Unióhoz. A szász választófejedelem és az északi fejedelmek kezdetben elutasították a részvételt, de később a szász választófejedelem csatlakozott. Erre válaszul a katolikus fejedelmek 1609. július 10-én megalapították a Katolikus Ligát Bajor Maximilian körül. A Liga fenn akarta tartani a fennálló rendszert, és meg akarta őrizni a katolikus túlsúlyt a birodalomban. Az intézmények és a Birodalom megállt, ami elkerülhetetlen konfliktust jelzett.

A prágai defenesztráció volt a kiváltó oka ennek a háborúnak, amelyet a császár, először nagy katonai sikerekben reménykedve, politikailag próbált felhasználni, hogy hatalmát megszilárdítsa a császári államokkal szemben. Így II. Ferdinánd, akit 1619. augusztus 19-én a háború ellenére az összes választófejedelem - még a protestánsok is - császárrá választottak, 1621-ben száműzte a választófejedelmet és V. Frigyes pfalzi cseh királyt a birodalomból, és a választói méltóságot I. Maximilián bajor királynak adta.

Az 1629. március 6-i helyreállítási ediktum kihirdetése volt a császári jog utolsó fontos aktusa. V. Frigyes száműzéséhez hasonlóan ez is a császár hatalmi igényén alapult. Ez az ediktum az augsburgi béke katolikus szempontú kiigazítására szólított fel. Ennek megfelelően a passaui béke óta a protestáns urak által szekularizált összes püspökséget, püspökséget és érseki fejedelemséget vissza kellett adni a katolikusoknak. Ezek a lépések nemcsak nagy protestáns területek rekatolizációját jelentették volna, hanem a császári hatalom döntő megerősödését is, mivel valláspolitikai kérdésekben eddig a császár, a birodalmi államok és a választófejedelmek közösen döntöttek. Ez utóbbiak azonban felekezeti koalíciót alkottak, amely nem fogadta el, hogy a császár az ő beleegyezésük nélkül adjon ki ilyen döntő jelentőségű rendeletet.

Az 1630-ban tartott gyűlésükön a választófejedelmek I. Maximilian bajor herceg vezetésével arra kényszerítették a császárt, hogy bocsássa el Wallenstein tábornokot, és engedélyezze az ediktum felülvizsgálatát. Ugyanebben az évben Svédország is belépett a háborúba a protestánsok oldalán. A svéd csapatok eleinte jobbnak bizonyultak a császár csapatainál. 1632-ben azonban Gusztáv Adolf svéd király elesett a Lipcse melletti lützeni csatában. Halála helyén kápolnát emeltek, és egy felirat köszönetet mondott neki, amiért "fegyverrel a kezében védte a lutheranizmust". A császárnak 1634-ben a nördlingeni csatában sikerült visszaszereznie az előnyt. A császár és a szász választófejedelem között 1635-ben aláírt prágai béke lehetővé tette Ferdinánd számára, hogy 40 évre felfüggessze a visszaszolgáltatási rendeletet. A császár megerősödött a békével, mivel a választófejedelmek szövetségeit kivéve minden szövetség felbomlott, és a császár megkapta a császári hadsereg főparancsnokságát, amit a protestánsok nem fogadtak el. Tárgyalásokat folytattak a szerződés e záradékának visszafordításáról. A helyreállítási ediktum által felvetett vallási problémát csak negyven évre halasztották el, mivel a császár és a legtöbb birodalmi állam egyetértett abban, hogy a birodalom politikai egységesítése, az idegen hatalmak kiszorítása a területről és a háború befejezése a legsürgetőbb.

Franciaország 1635-ben háborúba lépett; Richelieu a protestánsok oldalán avatkozott be, hogy megakadályozza a Habsburgok hatalmának megerősödését Németországban, és a helyzet a császár ellen fordult. Ekkor vált az eredetileg Németországban vívott vallásháború európai szintű hegemón harccá. A háború tehát folytatódott, mivel a prágai békével ideiglenesen rendezett felekezeti és politikai problémák Franciaország és Svédország mellett a második helyre szorultak. A prágai békének ráadásul súlyos hiányosságai voltak, így a birodalmon belüli belső konfliktusok tovább folytatódtak.

1640-től kezdve a különböző felek külön-külön békeszerződéseket kezdtek kötni, mivel a birodalmat a jelenlegi, felekezeti szolidaritáson és hagyományos szövetségi politikán alapuló állapotában aligha lehetett megvédeni. 1641 májusában a brandenburgi választófejedelem állt az élére. Békeszerződést kötött Svédországgal, és leszerelte hadseregét, ami a prágai egyezmények értelmében lehetetlen volt, mivel hadserege a császári hadsereghez tartozott. Más birodalmi államok is követték a példáját. A szász választófejedelem viszont 1647-ben békét kötött Svédországgal, a mainzi választófejedelem pedig Franciaországgal. A Birodalom feldúltan került ki a háborúból.

A császár, Svédország és Franciaország 1641-ben Hamburgban megállapodott abban, hogy a harcok folytatása közben béketárgyalásokat folytatnak. Ezekre a tárgyalásokra 1642-ben és 1643-ban került sor Osnabrückben a császár, a protestáns birodalmi államok és Svédország, valamint Münsterben a császár, a katolikus birodalmi államok és Franciaország között. A császár vereségének fontos szimbóluma, hogy nem egyedül képviseli a birodalmat. A császári hatalom ismét megkérdőjeleződött. A császári államok tehát annál inkább megóvva látták jogaikat attól, hogy nem egyedül álltak szemben a császárral, hanem a külföldi hatalmak szeme láttára folytattak tárgyalásokat az alkotmányos kérdésekről. Franciaország ebben a tekintetben jóindulatát mutatta, mivel eltökélt szándéka volt a Habsburgok hatalmának csökkentése azáltal, hogy határozottan támogatta a császári államok kérését, hogy részt vehessenek a tárgyalásokon. A császári államokat tehát a tárgyalásokra III. Ferdinánd, 1637 óta császár kívánsága ellenére vették fel, aki a münsteri és osnabrücki béketárgyalásokon egyedül akarta képviselni a birodalmat, a westfáliai tárgyalásokon az európai kérdéseket rendezni, Franciaországgal és Svédországgal békét kötni, és egy országgyűlés végén a német alkotmányos problémákat rendezni. Ez utóbbit néhány évvel később, 1653-ban hívták össze. Ha a császár végül beleegyezett a birodalmi államok részvételébe a tárgyalásokon, azt azért tette, hogy ne zárkózzon el tőlük végleg.

A két várost, ahol a tárgyalások zajlanak, és az őket összekötő utakat demilitarizáltnak nyilvánították (csak Osnabrück esetében hajtották ezt végre teljes mértékben). Minden küldöttség szabadon mozoghat. A közvetítői küldöttségek a Velencei Köztársaságból, Rómából és Dániából érkeznek. A többi európai hatalom képviselői Nyugat-Falvára özönlenek, és részt vesznek a tárgyalásokon, kivéve az Oszmán Birodalmat és Oroszországot. Az osnabrücki tárgyalások - a birodalom és Svédország közötti tárgyalásokkal párhuzamosan - kongresszussá alakultak, amelyen alkotmányos és valláspolitikai problémákat vitattak meg. Münsterben az európai keretről és a hollandiai és svájci tengerentúli jogokkal kapcsolatos jogi változásokról lesz szó. Spanyolország és az Egyesült Tartományok között 1648. január 30-án békét is kötöttek.

A huszadik század végéig a westfáliai szerződéseket a birodalom számára pusztítónak tekintették. Hartung ezt azzal indokolta, hogy a béke korlátlan cselekvési szabadságot adott a császárnak és a birodalmi államoknak, így a birodalom feldarabolódott. Hartung számára ez "nemzeti szerencsétlenség" volt. Csak a vallási-politikai kérdést rendezték. A Birodalom azonban megkövesedett, és ez a megkövesedés a bukásához vezetett. Joseph Rovan "előrehaladott felbomlásról" beszél.

A westfáliai szerződéseket közvetlenül követő időszakban azonban a békét teljesen más megvilágításban látták. Ezt új alaptörvényként üdvözölték, amely mindenütt érvényes, ahol a császárt kiváltságaival együtt elismerték, és a birodalom egységének szimbólumaként. A béke a területi hatalmakat és a különböző felekezeteket azonos jogi alapokra helyezi, és kodifikálja a 16. század eleji alkotmányos válság után kialakult mechanizmusokat. Ezenkívül elítélte a prágai béke mechanizmusait. Georg Schmidt a következőképpen foglalja össze: "A béke nem hozta magával az állam feldarabolódását vagy a fejedelmi abszolutizmust. A béke az államok szabadságát hangsúlyozta, de nem tette őket szuverén államokká.

Még ha a birodalmi államok teljes szuverenitási jogot kapnak is, és a prágai békével megszüntetett szövetségi jogot visszaállítják, nem a területek teljes szuverenitását tervezik, mivel azok továbbra is a császárnak maradnak alárendelve. A szövetségi jog - amely szintén ellentétes a birodalom területeinek teljes szuverenitásával - nem gyakorolható a császár és a birodalom ellen, sem a béke vagy a szerződés ellen. A korabeli jogászok szerint a westfáliai szerződések a birodalmi államok egyfajta hagyományos szokása volt, amelyet csupán írásban rögzítettek.

A valláspolitikára vonatkozó részben a vallásukat megváltoztató fejedelmek nem kényszeríthetik többé alattvalóikra a vallásukat. Az augsburgi békét teljes egészében megerősítik és érinthetetlennek nyilvánítják, de a vitás kérdéseket ismét rendezik. Az 1624. január 1-jei jogi és vallási helyzet a referencia. Minden birodalmi államnak tolerálnia kellett például a másik két felekezetet, ha azok 1624-ben már léteztek a területén. Minden birtokot vissza kellett adni korábbi tulajdonosaiknak, és a császár, a császári államok vagy a megszálló hatalmak minden későbbi döntését semmisnek kellett nyilvánítani.

A westfáliai szerződések elhozzák a birodalomnak a harminc éve várt békét. A Szent Római Birodalom elvesztett néhány területet a mai Franciaország területén, az Egyesült Tartományokat és a Genfi Köztársaságot. Egyébként nem történt más jelentős változás. A császár és a birodalmi államok közötti hatalmi egyensúly helyreáll, anélkül, hogy a háború előtti hatalmak visszaállnának. A birodalmi politika nem dekonfesszionalizálódott, csak a felekezetek közötti viszony rendeződött újra. Gotthard szerint az egyik legnyilvánvalóbb tévedés, hogy a westfáliai szerződéseket a birodalom és a birodalom eszméjének rombolásának tekintjük. A béketárgyalások eredményei a háború abszurditását mutatják: "Miután ennyi emberéletet elvesztegettek ilyen kevés célért, az embereknek meg kellett volna érteniük, hogy milyen teljesen hiábavaló a hit kérdéseit a kard ítéletére bízni.

A westfáliai szerződések aláírása után a fejedelmek egy csoportja radikális reformokat követelt a birodalomban, hogy csökkentsék a választófejedelmek hatalmát, és a királyválasztás kiváltságát terjesszék ki a birodalom más fejedelmeire. Az 1653-1654-es országgyűlésen azonban a fejedelmi kisebbség nem tudta megnyerni a győzelmet. Az úgynevezett utolsó birodalmi országgyűlés - ez volt az utolsó országgyűlés, mielőtt 1663-tól állandóan megtartották volna - úgy döntött, hogy az alattvalóknak adót kell fizetniük uraiknak, hogy azok hadsereget tarthassanak fenn, ami gyakran vezetett a különböző nagyobb területeken hadseregek felállításához, amelyek a birodalmi fegyveres államok (németül Armierte Reichsstände) nevet kapták.

1648 után a császári körök pozíciója megerősödött, és meghatározó szerepet kaptak az új császári katonai alkotmányban. 1681-ben az országgyűlés új katonai alkotmányról (Reichskriegsverfassung) döntött, amikor a birodalmat ismét a törökök fenyegették. Ebben az új alkotmányban a császári hadsereg létszámát 40 000 főben határozták meg. Bevetésükért a császári körök voltak felelősek. 1658 óta I. Leopold császár van hatalmon. Tevékenysége közepesnek tekinthető. Őt jobban foglalkoztatták az örökös területek, mint a birodalom.

A császár ellenezte XIV. Lajos egyesülési politikáját, és megpróbálta rávenni a császári köröket és államokat, hogy ellenálljanak a francia annexióknak. Különböző eszközök kombinációjával sikerült a kisebb és nagyobb birodalmi államokat a birodalomhoz és annak alkotmányához visszaszorítania. 1682-ben a császár különböző körökkel, például a frank és a felső-rajnai körökkel az augsburgi ligában egyesítette erőit a birodalom védelme érdekében. Ez a helyzet azt mutatja, hogy a birodalmi politika nem vált a Habsburgok nagyhatalmi politikájának részévé, mint utódai uralkodása alatt a 18. században. Ki kell emelni I. Leopold házassági politikáját és mindenféle címek kiosztását is, mint például a kilencedik választófejedelmi méltóság odaítélését Ernest-Augusztusznak, Hannoveri Ernestnek 1692-ben, vagy a "király Poroszországban" cím odaítélését a brandenburgi választófejedelmeknek 1701-től kezdve, hogy biztosítsa támogatásukat.

1740-től kezdve a birodalom két legnagyobb területi komplexuma - a Habsburg örökös birtokok és Brandenburg-Poroszország - egyre inkább levált a birodalomról. A törökök feletti győzelem után Ausztria nagy területeket hódított meg a birodalmon kívül, ami automatikusan délkeletre helyezte át a Habsburg-politika súlypontját, ami leginkább I. Leopold utódainak uralkodása alatt vált nyilvánvalóvá. Ugyanez vonatkozott Brandenburg-Poroszországra is, amelynek területének nagy része a birodalmon kívül feküdt. A növekvő rivalizálás mellett azonban a gondolkodásban is történtek változások.

Ha a harmincéves háború előtt a cím vagy a birodalmi hierarchiában és az európai nemességben elfoglalt pozíció fontos volt egy uralkodó presztízse szempontjából, ez a helyzet később megváltozott. Európai szinten csak a királyi cím a fontos. Más tényezők, mint például a terület nagysága vagy a gazdasági és katonai hatalom, most már szerepet játszanak. Mostantól kezdve az a teljesítmény számít igazán, amelyet ezekkel az új tényezőkkel lehet számszerűsíteni. A történészek szerint ez a harmincéves háború hosszú távú következménye, amelynek során a címek és jogállások már alig játszottak szerepet, különösen a kisebb birodalmi államok esetében. Csak a háborús kényszerek számítottak.

Brandenburg-Poroszország és Ausztria tehát már nem volt a birodalom része, nemcsak területi kiterjedésük, hanem alkotmányos berendezkedésük miatt is. Mindkét terület állam lett. Ausztria esetében például nehéz nem megkülönböztetni a Szent Római Birodalomtól. Mindketten megreformálták országukat, és megtörte a tartományi államok befolyását. A meghódított területeket megfelelően kellett igazgatni és védeni, és hadsereget kellett finanszírozni. A kisebb területek továbbra is kimaradtak ezekből a reformokból. Egy uralkodó, aki ilyen átfogó reformokat akart végrehajtani, elkerülhetetlenül konfliktusba került volna a császári udvarokkal, mivel utóbbiak támogatták azokat a tartományi államokat, amelyek kiváltságait a szóban forgó uralkodó támadta. Osztrák uralkodóként a császárnak természetesen nem kellett úgy félnie az Aulikus Tanácstól, mint ahogyan más uralkodók tarthattak tőle, hiszen ő elnökölt benne. Berlinben a birodalmi intézményeket alig vették figyelembe. Az ítéletek végrehajtása gyakorlatilag lehetetlen lett volna. Az intézményekre adott kétféle reakció szintén hozzájárult a birodalomtól való elszigetelődéshez.

Az úgynevezett osztrák-porosz dualizmus több háborúhoz vezetett. A két sziléziai háborút Poroszország nyerte meg, és szerezte meg Sziléziát, míg az osztrák örökösödési háború Ausztria javára végződött. VII. Károly, a Wittelsbach család tagja volt az, aki francia támogatással 1742-ben, az örökösödési háború után trónra került. A trónt azonban nem tudta megszerezni, és amikor 1745-ben meghalt, a Habsburg-Lotaringiaiak ismét elfoglalták a trónt I. Ferenc, Mária Terézia férje személyében.

Ezek a konfliktusok és a hétéves háború katasztrofálisak voltak a birodalom számára. A Habsburgok, akiket sok birodalmi állam Poroszországgal való szövetsége és egy nem Habsburg császár megválasztása frusztrált, a korábbinál is jobban támaszkodtak az Ausztriára és annak hatalmára összpontosító politikára. A birodalom intézményei a hatalmi politika másodlagos színterei lettek, és a birodalom alkotmánya messze nem volt összhangban a valósággal. Az országgyűlés instrumentalizálásával Poroszország megpróbálta elérni a birodalmat és Ausztriát. II. József császár szinte teljesen kivonult a birodalmi politikából. II. József megpróbálta megreformálni a birodalom intézményeit, különösen a császári kamarát, de hamarosan a birodalomtól elszakadt birodalmi államok ellenállásába ütközött. Ezzel megakadályozták, hogy a kamara beavatkozzon a belső ügyeikbe. II. József feladja.

Hangsúlyozni lehet azonban, hogy II. József szerencsétlenül és hirtelen cselekedett. II. József osztrákközpontú politikája az 1778-as és 1779-es bajor örökösödési háború idején, valamint a külföldi hatalmak, például Oroszország által kezdeményezett tescheni békemegoldás katasztrofálisnak bizonyult a birodalom számára. Valóban, amikor a bajor Wittelsbach-vonal 1777-ben kihalt, József meglátta a lehetőséget, hogy Bajorországot a Habsburgok területéhez csatolja, és ezzel megerősítse hatalmát. Bécs hatalmas nyomására a Wittelsbach-palotai vonal örököse, Károly Theodor Károly bajor választófejedelem beleegyezett egy Bajorország egyes részeinek átengedéséről szóló szerződésbe. Az osztrák Hollandiával való jövőbeli csere gondolata felmerült Károly Theodorban, aki akarata ellenére elfogadta az örökséget. II. József ehelyett elfoglalta a bajor területeket, hogy Károly Theodor Károlyt kész tények elé állítsa, és császárként császári területet foglaljon el magának. II. Frigyes ellenezte ezt, a birodalom és a kis birodalmi államok védelmezőjeként lépett fel, és ezzel "ellencsászárrá" emelte magát. Porosz és szász csapatok vonulnak Csehországba.

Az 1779. május 13-i, Oroszország által előkészített tescheni békében Ausztria megkapta a neki ígért Innviertelt, az Inntől délkeletre fekvő aprócska területet, de a császár volt a vesztes. 1648 óta másodszor fordult elő, hogy egy belső német problémát külső hatalmak segítségével oldottak meg. Nem a császár hozta meg a békét a birodalomnak, hanem Oroszország, amely a tescheni béke kezesének szerepén túl a westfáliai szerződések garanciavállalója volt, és így a birodalom alkotmányának egyik védelmezőjévé vált. A birodalom szétesett. Bár II. Frigyes a birodalom védelmezőjének tekintették, terve nem a birodalom védelme és megszilárdítása volt, hanem a császár és rajta keresztül a birodalom szerkezetének gyengítése, ami sikerült is neki. A harmadik Németország koncepciója, amely abból a félelemből született, hogy a kis és közepes birodalmi államok a nagyobbak eszközévé válnak, a különböző államok közötti örökös felekezeti ellentétek miatt megbukott. Néhány évvel később Napóleon végső csapást mért a birodalomra, amelynek már nem volt ellenállása.

A birodalom eltűnése

A francia forradalmi csapatokkal szemben a két nagy német hatalom egyesítette erőit az első koalícióban. A szövetség célja azonban nem a birodalom jogainak védelme volt, hanem Ausztria és Poroszország befolyási övezetének kiterjesztése, megakadályozva ezzel riválisuk egyeduralmát. Az osztrák területbővítési törekvéssel párhuzamosan - ha kell, a birodalom többi tagjának rovására - az 1792. július 5-én megválasztott II. ferenc császár elvesztette a lehetőséget, hogy a többi birodalmi állam támogatását élvezze. Poroszország egyházi területek elcsatolásával is kompenzálni akarta magát a háború költségeiért. Ez lehetetlenné tette, hogy egységes frontot alkossanak a francia forradalmi csapatok ellen, és egyértelmű katonai sikert érjenek el.

Ennek eredményeképpen, és mivel meg kellett küzdenie a Lengyelország új felosztásával szembeni ellenállással, Poroszország 1795-ben külön békét kötött Franciaországgal, a bázeli békét. 1796-ban Baden és Württemberg ugyanezt tette. Az így aláírt egyezmények értelmében a Rajna bal partján lévő birtokokat Franciaországnak kellett átengedni. A tulajdonosokat azonban kárpótolták, cserébe a jobb parton lévő egyházi területeket kaptak, amelyeket aztán szekularizáltak. A többi birodalmi állam is kétoldalú fegyverszüneti és semlegességi szerződéseket köt.

1797-ben Ausztria aláírta a Campo-Formio-i szerződést. Több birtokot, például az osztrák Hollandiát és a toszkánai nagyhercegséget is átengedte. Ausztria cserébe a Rajna jobb partján fekvő területeket kap. A birodalom két nagyhatalma így a birodalom többi tagjának kárára kompenzálta magát a vereségért. Egyúttal jogot adtak Franciaországnak arra, hogy beavatkozzon a birodalom jövőbeli szervezésébe. Magyarország és Csehország királyaként, de császárként a birodalom integritásának garanciájaként is fellépve II. Ferenc mégis visszafordíthatatlan károkat okozott ezeknek a többi államnak azzal, hogy bizonyos területektől megfosztotta őket.

1798 márciusában a rastadti kongresszuson a birodalmi küldöttség beleegyezett a Rajna bal partján fekvő területek átengedésébe és a jobb parton fekvő területek szekularizációjába, a három egyházi választófejedelem kivételével. A második koalíció azonban véget vetett a különböző területekért folytatott alkudozásnak. Az 1801-ben aláírt lunéville-i békeszerződés véget vetett a háborúnak. Az Országgyűlés jóváhagyta, de nem határozta meg egyértelműen a kártérítés fogalmát. A bázeli béketárgyalások Poroszországgal, Campo Formio Ausztriával és Lunéville a Birodalommal olyan kártérítést igényeltek, amelyet csak császári törvény hagyhatott jóvá. Ezért a helyzet rendezése érdekében összehívnak egy küldöttséget. Végül a deputáció elfogadta az 1802. június 3-i francia-orosz kárpótlási tervet anélkül, hogy azt lényegesen módosította volna. 1803. március 24-én a birodalmi országgyűlés végül elfogadta a birodalmi recenziót.

A birodalom szinte valamennyi városát, a legkisebb világi területeket és szinte valamennyi egyházi fejedelemséget kiválasztották a sértett hatalmak kárpótlására. A birodalom összetétele jelentősen megváltozott. Az országgyűlésen a fejedelmi pad, amely korábban túlnyomórészt katolikus volt, protestánssá vált. A három egyházi választókerületből kettő megszűnt. Még a mainzi választó is elvesztette székhelyét, és Regensburgba került. Ugyanakkor már csak két egyházi nagyfejedelem maradt a birodalomban: a Jeruzsálemi Szent János Rend nagymestere és a Teutonrend nagymestere. Összesen 110 terület tűnt el, és 3,16 millió ember váltott uralkodót.

A birodalomnak ez az új területi szerveződése hosszú távon befolyásolta az európai politikai életet. Az 1624-es évet Normaljahrként, azaz viszonyítási pontként emlegették, és ugyanez vonatkozik az 1803-as évre is a németországi felekezeti és patrimoniális viszonyok tekintetében. A birodalom visszaesése egyértelmű számú középhatalmat hozott létre a területek sokaságából. A jóvátétel érdekében szekularizációra és mediatizálásra került sor. A kártérítés néha meghaladta azt, amit a szóban forgó hatalomnak a veszteségeit figyelembe véve kapnia kellett volna. Baden márkija például kilencszer annyi alattvalót kapott, mint amennyit a Rajna bal partján lévő területek átengedésével elvesztett, és hétszer annyi területet. Ennek egyik oka, hogy Franciaország egy sor szatellitállamot akar létrehozni, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy nehézségeket okozzanak a császárnak, de elég kicsik ahhoz, hogy ne veszélyeztessék Franciaország pozícióját.

A Birodalom Egyháza megszűnt létezni. Annyira beágyazódott a birodalmi rendszerbe, hogy még a birodalom összeomlása előtt eltűnt. Franciaország egyházellenes álláspontja megtette a magáét, különösen azért, mert a császár ezzel elvesztette egyik legfontosabb hatalmát. Az Aufklärung szelleme és az abszolutista hatalmi őrület is hozzájárult a császári egyház elavulásához és a katolikus császári fejedelmek vágyainak kibontakozásához.

1804. május 18-án Napóleon francia császár lett, és 1804. december 2-án megkoronázták. Ez a koronázás, amely megerősítette hatalmát, egyben azt is jelezte, hogy Nagy Károly örökösévé kíván válni, és így legitimálni akarta tettét azáltal, hogy azt a középkori hagyományba helyezte. Ezért 1804 szeptemberében meglátogatta az aacheni székesegyházat és Nagy Károly sírját is. A Franciaország és Ausztria között a császári címről folytatott diplomáciai tárgyalások során Napóleon 1804. augusztus 7-én kelt titkos jegyzékben követelte birodalmának elismerését; II Ferencet Ausztria örökös császáraként ismerjék el. Néhány nappal később a kívánságból ultimátum lett. Ekkor két megoldás kínálkozott: háború vagy a francia birodalom elismerése. II. Ferenc császár engedett. 1804. augusztus 11-én a Szent Római Császárság címét kiegészítette az Ausztria örökös császára címmel, amely őt és utódait illeti meg. Ez a lépés azonban a birodalmi jog megsértését jelentette, mivel sem a hercegválasztókat nem tájékoztatták róla, sem a birodalmi országgyűlés nem fogadta el. A jogi megfontolásoktól eltekintve sokan elhamarkodottnak tartják ezt a lépést. Friedrich von Gentz írta barátjának, Metternich hercegnek: "Ha a német császári korona az osztrák házban marad - és ma már olyan tömegű nem-politika van, ahol nincs világosan látható közvetlen veszély, hogy az ember az ellenkezőjétől tart! - minden császári méltóság hiábavaló".

Napóleon azonban végleg elvesztette a türelmét. A harmadik koalíció idején Bécsbe vonult seregével. A bajor és a württembergi hadsereg csapatai érkeztek, hogy megerősítsék őt. Így nyerte meg 1805. december 2-án az auszerlitzi csatát az oroszok és az osztrákok felett. A presburgi szerződés, amelyet Napóleon diktált II. Ferencnek és I. Sándor cárnak, megpecsételte a birodalom végét. Napóleon elrendelte, hogy Bajorország Württemberghez és Badenhez hasonlóan királysággá váljon, és így Poroszországgal és Ausztriával egyenrangúvá váljon. A birodalom struktúrája ismét támadás alá került, mivel a teljes szuverenitás megszerzésével ezek a királyságok elszakadtak tőle. Ezt hangsúlyozta Napóleonnak a külügyminiszteréhez, Talleyrand-hoz intézett megjegyzése: "Németországnak azt a részét azonban, ami engem érdekel, elintézem: Regensburgban nem lesz többé országgyűlés, mivel Regensburg Bajorországhoz fog tartozni; tehát nem lesz többé Német Birodalom, és ezt meg is hagyjuk.

Az a tény, hogy a mainzi választó, Charles-Theodore de Dalberg a birodalom megmentésének reményében a francia birodalom nagy káplánját, Joseph Fesch bíborost tette meg koadjutorának, végső csapást mért a koronáról való lemondásra. Dalberg, a birodalom kancellárja és így a birodalmi kancellária vezetője, a császári udvar és a császári levéltár őre, egy franciát nevezett ki, aki egy szót sem beszélt németül, és aki ráadásul Napóleon nagybátyja volt. Dalberg halála vagy lemondása esetén a francia császár nagybátyja lett volna a birodalom kancellárja. A császári diéta 1806. május 27-én tudomásul vette a helyzetet. Johann Philipp von Stadion osztrák külügyminiszter szerint csak két lehetséges megoldás volt: a birodalom eltűnése vagy francia uralom alatt történő újjászervezése. Így II. Ferenc június 18-án úgy döntött, hogy tiltakozik, de hiába.

1806. július 12-én a Rajnai Konföderáció szerződésével a mainzi, bajor és württembergi választófejedelemség, a badeni választófejedelemség, a hessen-darmstadti Landgraviátus, a mai Hesseni Nagyhercegség, a nassaui hercegség, a berg-klevesi hercegség és más fejedelmek Párizsban megalapították a Rajnai Konföderációt. Napóleon lett a védelmezőjük, és augusztus 1-jén elszakadtak a birodalomtól. A svéd király már januárban felfüggesztette a nyugat-pomerániai követek részvételét az országgyűlés ülésein, és a konföderációs törvények aláírására reagálva június 28-án a svéd fennhatóság alatt álló birodalmi területeken felfüggesztette a birodalmi alkotmányt, és a tartományi államokat és tanácsokat is feloszlatta. Ehelyett a svéd alkotmányt vezette be Svédpomerániában. Ezzel véget ért a birodalomnak ezen a részén a császári rendszer, amely gyakorlatilag már megszűnt létezni.

A császári koronáról való lemondást megelőzte az 1806. július 22-én Párizsban az osztrák követnek benyújtott ultimátum. Ha II. Ferenc császár 1806. augusztus 10-ig nem mond le, a francia csapatok megtámadják Ausztriát. Johann Aloys Josef von Hügel és von Stadion gróf azonban már hetek óta dolgozott egy szakértői jelentésen a birodalom megőrzéséről. Racionális elemzésük arra a következtetésre vezetett, hogy Franciaország megpróbálja felbontani a birodalom alkotmányát, és egy Franciaország által befolyásolt szövetségi állammá alakítani. A császári méltóság megőrzése elkerülhetetlenül konfliktushoz vezet Franciaországgal, így a koronáról való lemondás elkerülhetetlen.

A szakvéleményt 1806. június 17-én mutatták be a császárnak. Augusztus 1-jén La Rochefoucauld francia követ belépett az osztrák kancelláriába. Az osztrák külügyminiszter csak azután hagyta jóvá a lemondást, amelyet augusztus 6-án hirdettek ki, hogy La Rochefoucauld heves viták után hivatalosan is megerősítette von Stadionnak, hogy Napóleon nem fogja viselni a császári koronát és tiszteletben tartja az osztrák függetlenséget.

Lemondólevelében a császár jelzi, hogy nem képes többé ellátni a birodalom élén fennálló kötelességeit, és kijelenti: "Ezennel kijelentjük tehát, hogy a Német Birodalom testéhez eddig fűződő kötelékeinket felbontottnak tekintjük, a Rajnai Konföderáció megalakulásával a birodalom vezetőjének tisztségét és méltóságát megszűntnek tekintjük, és ezzel magunkat a birodalommal szembeni minden kötelezettségünk alól felmentettnek tekintjük". II. Ferenc nemcsak koronáját teszi le, hanem a birodalmi országgyűlés jóváhagyása nélkül teljesen feloszlatja a Szent Római Birodalmat, és kihirdeti: "Egyúttal felmentjük a választófejedelmeket, fejedelmeket és államokat, valamint a birodalom minden tagját, nevezetesen a legfelsőbb bíróságok tagjait és a birodalom egyéb tisztviselőit is, minden olyan kötelesség alól, amellyel az alkotmány szerint hozzánk, mint a birodalom törvényes fejéhez kötődtek. A birodalom területeit is feloszlatta saját hatalma alatt, és az Osztrák Birodalomnak rendelte alá. Bár a birodalom felbomlása nem jogi természetű, nincs akarat vagy hatalom a megőrzésére.

A Szent Római Birodalom bukása elkerülhetetlennek tűnt, amint Napóleon nekilátott a geopolitikai térkép újradefiniálásának. Az eltűnésre adott reakciók változóak voltak, a közömbösség és a megdöbbenés között ingadoztak, amint azt az egyik legismertebb tanúvallomás, Goethe édesanyjának, Catharina Elisabeth Textornak a véleménye is mutatja, aki 1806. augusztus 19-én, alig két héttel II. Ferenc lemondása után írta: "Olyan lelkiállapotban vagyok, mint amikor egy régi barátom nagyon beteg. Az orvosok halálra ítéltnek nyilvánítják, biztosak vagyunk benne, hogy hamarosan meghal, és bizonyára feldúltak vagyunk, amikor megérkezik a posta, amely bejelenti, hogy meghalt. A haláleset iránti közömbösség mutatja, hogy a Szent Római Birodalom mennyire elsorvadt, és intézményei már nem működtek. A lemondás másnapján Goethe azt írta naplójába, hogy egy kocsis és inasa közötti vita nagyobb szenvedélyt váltott ki, mint a birodalom eltűnése. Mások, mint például a hamburgiak, a birodalom végét ünnepelték.

Az 1815-ös bécsi kongresszus után a német államok a Német Szövetségben egyesültek. Ezt megelőzően, 1814 novemberében egy huszonkilenc kis és közepes méretű államok uralkodóiból álló csoport javaslatot tett annak a bizottságnak, amely egy szövetségi állam létrehozásának tervét dolgozta ki, hogy Németországban ismét visszahozzák a birodalmi méltóságot. Ez nem a hazafias lelkesedés kifejeződése volt, hanem inkább a Napóleon alatt szuverén területek királyává vált fejedelmek, például Württemberg, Bajorország és Szászország királyainak uralmától való félelem.

Vita folyik arról is, hogy új császárt kell-e választani. Javaslatot tesznek arra, hogy a császári tisztséget felváltva töltsék be a dél- és észak-németországi nagyhatalmú hercegek. A birodalom szószólói azonban amellett foglaltak állást, hogy Ausztria, és így II. Ferenc vegye át a császári méltóságot. II. Ferenc azonban elutasította a javaslatot, mert gyenge pozíciót foglalna el. A császár nem rendelkezne azokkal a jogokkal, amelyek a birodalom valódi fejévé tennék. Így II. Ferenc és kancellárja, Metternich tehernek tekintette a császári hivatalt, de nem akarták, hogy a császári cím Poroszországra vagy más hatalmas fejedelemre szálljon. A bécsi kongresszus a birodalom megújítása nélkül oszlott fel. A Német Szövetség 1815. június 8-án alakult meg, és Ausztria 1866-ig uralkodott rajta.

A Szent Római Birodalom alkotmányának fogalma nem a mai jogi értelemben vett átfogó jogi dokumentumként értendő. Lényegében olyan jogi normák hagyományaiból és gyakorlatából áll, amelyeket csak a középkor vége és különösen az újkor óta rögzítettek írásos alaptörvényekben. A birodalom alkotmánya, ahogyan azt a jogtudósok a 18. századtól kezdve definiálták, inkább a birodalom és tagjainak eszméjére, formájára, felépítésére, hatáskörére, cselekvésére vonatkozó írott és íratlan jogi alapok konglomerátuma.

A szövetségi szervezetet a sok egymásra épülő szabályozással már olyan kortársak is bírálták, mint Samuel von Pufendorf, aki 1667-ben Severinus von Monzambano álnéven írta meg De statu imperii Germanici című művét a protestáns fejedelmek támogatására, amelyben a birodalmat "monstro simile"-ként jellemezte.

A birodalom azonban egy állam, amelynek van egy feje, a császár, és tagjai, a birodalmi államok. A birodalom és alkotmányának sajátos jellegét a korabeli jogtudósok ismerték, és megpróbálták elméletileg megmagyarázni. Az egyik elmélet szerint a birodalmat két fenség kormányozza. Egyfelől van a majestas realis, amelyet a császári államok gyakorolnak, és a majestas personalis, amelyet a választott császár gyakorol. Ezt az állapotot a gyakran használt császár és birodalom (Kaiser und Kaisertum) megfogalmazás teszi láthatóvá, e jogelmélet szerint a császár az államok szuverenitásának alkotmányosan alávetett szuverén lenne. A valóságban az Osztrák Monarchia birodalmon belüli felemelkedésével a "birodalmi körök" és az országgyűlés hatalma inkább csökkent.

Száz évvel Pufendorf után a mainzi érsek, Dalbergi Károly-Theodor a következő szavakkal védte a birodalom szervezetét: "egy tartós gótikus épület, amely nem a művészet szabályai szerint épült, hanem amelyben az ember biztonságban él".

Alapvető törvények

A birodalmi alkotmány részét képező törvények és szövegek különböző évszázadok során alakultak ki, és az alkotmány szerves részeként való elismerésük nem volt általános. Néhányat azonban alaptörvényként jelölnek meg.

Az első alkotmányjogi egyezmény az 1122. évi wormsi konkordátum, amely véget vetett a beiktatási vitának. A püspököknek a császár által történő kinevezése a pápa általi beiktatásuk előtt a primátus írásba foglalása bizonyos függetlenséget adott a világi hatalomnak a vallási hatalomtól. A Konkordátum volt az első lépés az államnak az egyháztól való - annak aligha nevezhető - emancipációja felé.

A birodalmon belül az első mérföldkövet csak több mint száz évvel később érték el. A 12. században az eredetileg autonóm etnikai fejedelmek a birodalom fejedelmeivé váltak. Az 1231. évi wormsi országgyűlésen II. Frigyesnek olyan jogokat kellett biztosítania számukra, amelyeket korábban saját magának tartott fenn. A Statutum in favorem principum révén a fejedelmek jogot kaptak arra, hogy érméket verjenek és vámokat állapítsanak meg. II. Frigyes is elismerte a fejedelmek törvényhozási jogát.

A Statutum in favorem principum mellett az 1356-os Aranybulla az a szöveg, amelyet az alkotmány valódi alapjának tartanak. Először kodifikálják szilárdan a királyválasztás elveit, elkerülve ezzel a kettős választást. A választófejedelmek csoportját is meghatározzák. Az utóbbiakat oszthatatlannak nyilvánítják, hogy megakadályozzák számuk növekedését. Ezen kívül az Aranybulla kizárja a pápának a királyválasztás jogát, és csökkenti a magánháborúk vívásának jogát.

Az V. Miklós pápa és III. Frigyes császár között 1447-ben létrejött konkordátumokat szintén alaptörvénynek tekintik. A pápai jogokat és az egyház és a püspökök szabadságát a birodalomban ezek rögzítik. Ide tartozik a püspökök, apátok és perjelek megválasztása, de a vallási méltóságok odaítélése és a vallási méltóság halála után a földek öröklésével kapcsolatos kérdések is. A konkordátumok képezték az alapját az egyház mint birodalmi egyház szerepének és struktúrájának a következő évszázadokban.

Egy másik jelentős alkotmányos fejlemény a birodalom reformja volt, amelyet a wormsi országgyűlésen fogadtak el 1495. augusztus 7-én. Létrehozta az örök békét, amely megtiltotta az összes magánháborút, amelyet a nemesek akkoriban vívhattak, és megpróbálta az államhatalmat érvényesíteni. Minden fegyveres konfliktust és magánbíráskodást alkotmányellenesnek tekintettek. A vitás kérdéseket a területek, illetve a birodalmi államok esetében a birodalom bíróságai rendezték. Bárki, aki megszegi az örök békét, súlyos büntetésre számíthat, például nagyon magas pénzbírságra vagy a birodalomból való száműzetésre.

Ezt követte egy sor birodalmi törvény, amelyek alaptörvényekké váltak: az 1521-es wormsi birodalmi törvény (Reichsmatrikel), amely meghatározta azokat a csapatkontingenseket, amelyeket minden birodalmi államnak a birodalmi hadsereg rendelkezésére kellett bocsátania. Meghatározza továbbá a hadsereg fenntartására fizetendő összegeket. Bizonyos kiigazítások ellenére ez a törvény képezi a Reichsheeresverfassung alapját. Az érettségi törvény mellett más fontos törvények is születtek, például az 1555. szeptember 25-i augsburgi béke, amely az örök békét kiterjesztette a felekezeti szintre, és feladta a vallási egység gondolatát.

A harmincéves háborút követően a westfáliai szerződéseket 1654-ben örök érvényű alaptörvénynek nyilvánították. A területi változásokkal párhuzamosan elismerték a birodalom területeinek szuverenitását. A katolikusok és a lutheránusok mellett a kálvinistákat is elismerték. A vallási békére és a vallási egyenlőségre vonatkozó rendelkezéseket vezettek be a birodalmi intézményekben. Ezekkel a különböző törvényekkel a birodalom alkotmányának felépítése lényegében befejeződött. Az alkotmányt azonban különböző jogászok néhány békeszerződéssel egészítették ki. Ezek közé tartozott az 1678-as nijmegeni és az 1697-es ryswicki szerződés, amelyek megváltoztatták a birodalom egyes részeinek határait, valamint bizonyos recèsek, mint például az 1654-es utolsó birodalmi recès és a birodalom örökös országgyűlésének 1663-as egyezménye. Egyes történészek ma a Reichsdeputationshauptschluss-t tekintik az utolsó alaptörvénynek, mivel teljesen új alapokra helyezi a birodalom alkotmányát. Azonban nem mindenki tekinti annak, mert ez a birodalom végét jelzi. Anton Schindling szerint, aki a recés fejlődési lehetőségeit elemezte, a történelmi elemzésnek komolyan kell vennie, hogy ez egy megújult birodalom új alaptörvényének esélye.

Vámok és Reichsherkommen

A német jog természeténél fogva figyelembe veszi a szokásokat. Fred E. Schrader a következőképpen foglalja össze: "Ami a német jogot a római joggal szemben állítja, az az anyagi jogok halmozási elve. Egy szabályrendszer nem lenne képes megérteni vagy helyettesíteni ezt a rendszert. Egyrészt vannak olyan jogok és szokások, amelyeket soha nem rögzítettek írásban, másrészt olyan jogok és szokások, amelyek a törvények és szerződések módosításához vezettek. Az Aranybullát például módosították a király koronázása tekintetében, amelyet 1562-től kezdve Frankfurtban tartottak, nem pedig Aachenben, ahogyan azt korábban megbeszélték. Ahhoz, hogy egy ilyen cselekedet szokásjoggá váljon, azt meg kellett ismételni anélkül, hogy ellenvetések hangzottak volna el. Az észak-németországi püspökségeknek a 16. század második felében protestánssá vált területi fejedelmek általi szekularizációja például később sem vált a törvény részévé, mivel a császár többször is tiltakozott ellene. Bár az íratlan törvény is lehet törvény, egy szabály végrehajtásának elmulasztása elegendő lehet annak eltörléséhez.

A Reichsherkommen (fordításban megfigyelés) az állam ügyeit szabályozó szokásokat foglalja magában. Összeállításukért a Reichspublizistik volt felelős. A korabeli jogászok két csoportot határoztak meg: magát a szokást és az előbbi alkalmazásának módját meghatározó szokást. Az első csoportba tartozik az a megállapodás, hogy az újkor óta csak németet lehet királlyá választani, és hogy 1519 óta a választókkal ki kell tárgyalnia a választási kapitulációt, illetve az a gyakorlat, hogy az újonnan megválasztott uralkodónak be kell járnia a területeit. A régi szokásjog szerint a legnemesebb birodalmi államok a címükhöz hozzátehetik, hogy "Isten kegyelméből". Ugyanígy a vallási birodalmi államok is jobb megítélés alá esnek, mint az azonos rangú világi birodalmi államok. A második csoportba tartozik a birodalmi államok három különböző jogokkal rendelkező kollégiumra való felosztása, a birodalmi országgyűlés lebonyolítása és a birodalmi szolgálatok (Erzämter) igazgatása.

Császár

A középkor császári uralkodói - a Renovatio imperii, a Római Birodalom Nagy Károly alatti újjáépítése kapcsán - a római császárok és a Karoling császárok közvetlen utódainak tekintették magukat. Terjesztették a Translatio imperii eszméjét, amely szerint az időbeli mindenhatóság, az Imperium a rómaiaktól a germánokra szállt át. Ezért a rómaiak királyának megválasztása mellett a király igényt tartott arra is, hogy a pápa Rómában császárrá koronázza. A birodalom uralkodójának jogi helyzete szempontjából fontos, hogy a birodalomhoz kapcsolódó területek, a császári Itália és a Burgundi Királyság uralkodója is ő legyen.

Eredetileg a királyválasztásról elméletileg a birodalom összes szabad népének kellett volna döntenie, majd a birodalom fejedelmeinek, és csak ezután a birodalom legfontosabb fejedelmeinek, általában azoknak, akik riválisnak tűnhettek, vagy akik lehetetlenné tehették volna a király uralmát. Ezek pontos köre azonban továbbra is vitatott maradt, és többször is kettős választásokra került sor, mivel a fejedelmek nem tudtak megegyezni egy közös jelöltben. Csak az Aranybullában határozták meg a többségi elvet és a királyválasztásra jogosultak körét.

1508 óta, azaz I. Maximilián óta az újonnan megválasztott királyt "Isten választott római császárának" (németül Erwählter Römischer Kaiser) nevezik. Ez a cím, amelyről V. Károly kivételével mindenki lemondott, miután a pápa megkoronázta, azt mutatja, hogy a birodalom nem a pápai koronázással jött létre. A köznyelvben és az ókori kutatásban a német császár (deutscher Kaiser) kifejezést a Szent Római Birodalom császárára (Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation) használják. A 18. században ezeket a megnevezéseket hivatalos dokumentumokban használták. A modern történeti kutatás viszont a római német császár megnevezést használja az ókori római császárok és a 19. és 20. századi német császárok megkülönböztetésére.

A császár a birodalom feje, a legfőbb bíró és az egyház védelmezője. A modern kori feljegyzésekben, amikor a császár kifejezést használják, mindig a birodalom fejét jelölik. A rómaiak által a császár életében királlyá választott esetleges király csak az utódot és a leendő császárt jelöli ki. Amíg a császár él, a király a címéből nem vezethet le saját jogokat a birodalomra. Néha a királynak megadják az uralkodás jogát, mint V. Károly és testvére, I. Ferdinánd római király esetében. Ha a császár meghal vagy lemond, a király közvetlenül veszi át a császári hatalmat.

A kora újkor óta a császári cím nagyobb hatalmat sugall, mint amekkorával a császár valójában rendelkezik. Nem hasonlítható a római császárokhoz vagy a középkor császáraihoz. A császár csak a birodalmi államokkal és különösen a választófejedelmekkel együttműködve folytathat hatékony politikát. A 18. századi jogtudósok gyakran három csoportra osztották a birodalmi hatalmakat. Az első csoportot a komitális jogok (iura comitialia) alkotják, amelyeket a birodalmi országgyűlésnek kell jóváhagynia. Ezek közé tartoznak a birodalmi adók, a birodalmi törvények, valamint az egész birodalmat érintő hadüzenetek és békeszerződések. A második csoportba a császár korlátozott, fenntartott jogai (iura caesarea reservata limitata) tartoznak, mint például a birodalmi országgyűlés összehívása, az érmék verése vagy a vámok bevezetése, amelyekhez a választófejedelmek jóváhagyása szükséges. A harmadik csoport, a korlátlan fenntartott jogok (iura reservata illimitata vagy iura reservata) azok a jogok, amelyeket a császár a választófejedelem jóváhagyása nélkül gyakorolhat a birodalom egész területén. E jogok közül a legfontosabbak a tanácsosok kinevezésének joga, a birodalmi országgyűlés elé terjesztés és a nemesítés joga. Vannak más, a birodalmi politika szempontjából kevésbé fontos jogok, mint például a tudományos fokozatok odaítélésének joga vagy a természetes gyermekek legitimálása.

A birodalmi jogok a modern kor folyamán olyan jogokká változtak, amelyek egyre inkább jóváhagyást igényelnek. A száműzetés eredetileg fenntartott jog volt, de később a birodalmi országgyűlés jóváhagyását igénylő bizottsági joggá vált.

Mainz érseke

A mainzi érsek egyike annak a hét német választófejedelemnek, akik megválasztották a Szent Római Császárt, akinek státuszát az 1356-os Aranybulla határozta meg. A mainzi választófejedelem kiemelkedő pozíciót tölt be a Szent Római Birodalomban. Ő elnököl az elektori kollégiumban, azaz ő hívja össze a másik hat elektort, hogy Frankfurt am Mainban megválasszák az új királyt. Ő az első a rómaiak királyválasztási folyamatában és a kapitulációkkal kapcsolatos tanácskozásokban.

Ő felelős az új császár megkoronázásáért és felkenéséért is. Jog szerint ő a főkancellár és a protokoll szerint a birodalmi diéta első tanácsosa. Ő ellenőrzi e gyűlés levéltárát, és különleges pozíciót tölt be a Birodalmi Tanácsban és a Birodalmi Igazságügyi Kamarában. A Mandátumállam fejedelmeként a Rajnai Választókerület vezetéséért volt felelős. E funkciók többsége azonban reprezentatív jellegű, és mint ilyen, politikai súlyt ad az érseknek.

Birodalmi államok

A birodalmi államok fogalma azokra a közvetlen személyekre vagy társaságokra vonatkozik, akik a birodalmi országgyűlésen ülhetnek és állampolgári joggal rendelkeznek. Nem voltak egyetlen úr alattvalói sem, és adót fizettek a birodalomnak. Ezek az államok a 15. század elején nyerték el véglegesen jelentőségüket. A birodalmi államok közé tartozik a Cseh Királyság, a Rajnai Pfalzgrófság, a Szász Hercegség és a Brandenburgi Márka.

Ha a birodalmi államokat rang szerint különböztetjük meg, akkor világi és szellemi államokat is megkülönböztetünk. Ez a megkülönböztetés annál is inkább fontos, mert a Szent Római Birodalom egyházi méltóságai, például érsekek és püspökök is lehetnek főurak. Az egyházmegyén kívül, amelyben a püspök az egyház feje, a püspök gyakran az egyházmegye területének egy része felett is uralkodik hűbéresként. Területein az egyházi méltóság ugyanúgy törvényeket hirdet, adókat szed be és kiváltságokat ad, mint egy világi főúr. A püspök, hogy szellemi és világi uralkodói kettős szerepét kifejezze, ezután felveszi a herceg-püspök címet. A hercegpüspököknek csak ez a világi szerepe indokolta a birodalmi államokhoz való tartozásukat.

A hercegválasztók a birodalom hercegeinek egy csoportja, akiknek jogukban áll megválasztani a császárt. Ők a birodalom pillérei. Az elektori kollégium képviseli a birodalmat a császár előtt, és a birodalom hangjaként működik. A választók kollégiuma a cardo imperii, a császár és a birodalom közötti zsanér. A világi hercegválasztók birodalmi tisztségeket (Erzämter) töltenek be: Szászország főmarsallja, Brandenburg érsek-karnagya, Csehország érseke, Hannover érsek-karnagya, Bajorország érsek-kincstárnoka, Mainz, Köln és Trier érsekének érsek-kancellárja. Az egyik legfontosabb szerepet a mainzi érsek kancellárként tölti be. Ő irányítja a birodalom különböző hivatalait, például a Birodalmi Igazságügyi Kamarát vagy az országgyűlést.

A középkor végén megalakult a választófejedelmi kollégium, amelynek számát az 1356-os Aranybulla hétben határozta meg. A három mainzi, kölni és trieri herceg-érsek (egyházi választófejedelem) és a négy világi választófejedelem, a cseh király, a brandenburgi márga, a rajnai pfalzgróf és a szász herceg, tartozott hozzá. 1632-ben II. Ferdinánd császár a bajor hercegségnek adományozta a palatinus választójogot. A Vesztfáliai Szerződések visszaállították a Pfalzot nyolcadik választófejedelemként (1777-ben a Pfalz és Bajorország újra egyesült egyetlen választófejedelemségként). 1692-ben a Brunswick-Luneburg hercegség megkapta a kilencedik választójogot, amelyet az országgyűlés csak 1708-ban erősített meg. A cseh király különleges szerepet játszott, mivel a huszita keresztes hadjáratok óta csak a királyválasztáson vett részt anélkül, hogy részt vett volna a választói testület egyéb tevékenységeiben, és ez a helyzet 1708-ig nem változott.

Választójoguknak és a birodalom többi fejedelméhez képest kiváltságos helyzetüknek köszönhetően a választófejedelmek meghatározó szerepet játszottak a birodalom politikájában, különösen a harmincéves háború végéig. Az 1630-as évekig ők voltak felelősek a birodalom egészéért. Ettől kezdve a kizárólagos hatalomra való igényük vitatottá és megkérdőjelezetté vált. Az 1680-as években az országgyűlés szerepe újjáéledt, és a választófejedelmi kollégium befolyása jelentősen csökkent, bár továbbra is az országgyűlés legfontosabb csoportja maradt.

A birodalom fejedelmeinek csoportja, amely a középkor közepén alakult ki, magában foglalja mindazokat a fejedelmeket, akik közvetlenül a császártól kapták hűbérbirtokukat. Ők közvetlen vazallusok. A birodalom fejedelmei közé tartoznak a régi házak, mint például a Hessen, de más házak is, amelyeket később a nyújtott szolgálatokért emeltek ebbe a rangba, mint például a Hohenzollernek. A választófejedelmekhez hasonlóan a birodalom fejedelmei is két csoportra oszlanak: világi fejedelmekre és egyházi fejedelmekre.

Az 1521-es császári mátrix szerint a birodalom egyházi fejedelmei közé tartozik a négy magdeburgi, salzburgi, besançoni és brémai érsek, valamint negyvenhat püspök. Ez a szám 1792-ig harmincháromra csökkent, beleértve a két salzburgi és a besançoni érseket és huszonkét püspököt. A birodalom egyházi fejedelmeinek számával szemben, amely a birodalom bukásáig harmadával csökkent, a birodalom világi fejedelmeinek száma több mint kétszeresére nőtt. Az 1521-es wormsi birodalmi matrikuláció huszonnégyet tart számon közülük. A 18. század végére ez a szám 61-re emelkedett.

Az 1582-es augsburgi országgyűlésen a birodalom fejedelmeinek számának növekedését dinasztiákra redukálták. A birodalmi államokhoz való tartozás ezentúl a fejedelem területéhez kötődött, azaz ha egy dinasztia kihalt, a terület új ura vette át ezt a tagságot. Megosztott öröklés esetén az örökösök közösen veszik át az örökséget.

A birodalom fejedelmei alkotják a birodalmi országgyűlésen a fejedelmi padot. A hatalmuk jellege szerint oszlik meg, világi vagy szellemi. Az egyes hercegek szavazatai a terület feletti hatalmához kapcsolódnak, a szavazatok számát a birodalmi matrikula határozza meg. Ha egy világi vagy szellemi fejedelem több terület felett uralkodik, akkor ennek megfelelő számú szavazattal rendelkezik. A legnagyobb fejedelmek hatalom és területi nagyság tekintetében többnyire fölötte állnak a püspöki fejedelmeknek, ezért a 17. század második harmadától kezdve szükségessé válik a birodalmi fejedelmek politikai és szertartásjogi asszimilációja a választófejedelmekkel.

Az érsekeken és püspökökön kívül, akik a birodalom fejedelmeinek testületéhez tartoztak, az apátságok és a közvetlen káptalanok vezetői külön testületet alkottak a birodalmon belül: a birodalom prelátusait, akik között voltak a birodalom apátjai, a birodalom perjelei és a birodalom apátnői. Az 1521-es birodalmi matrikula 83 birodalmi prelátust számlál. Számuk 1792-ig a közvetítések, szekularizációk, más európai államoknak való átengedések vagy hercegi rangra való kinevezések következtében 40-re csökkent. A Svájci Konföderáció elszakadása is hozzájárult a birodalom prelátusainak számának csökkenéséhez. St Gallen, Schaffhausen, Einsiedeln és a hozzájuk tartozó apátságok már nem tartoztak a birodalomhoz.

A birodalom prelátusainak területe általában nagyon kicsi, néha csak néhány épületből áll. Ez azt jelenti, hogy csak nehezen tudnak kibújni a környező területek hatása alól. A birodalmi prelatúrák többsége a birodalom délnyugati részén található. Földrajzi közelségükből adódóan összetartásuk 1575-ben a Schwäbisches Reichsprälatenkollegium (sváb prelatúra tanácsa) megalapításával erősödött, ami megerősítette befolyásukat. A birodalmi országgyűlésen ez a kollégium zárt csoportot alkotott, és a birodalom hercegeivel azonos súlyú kuriális hanggal rendelkezett. Az összes többi birodalmi prelátus a Rheinisches Reichsprälatenkollegiumot alkotja, amely szintén saját szavazattal rendelkezik. Ez utóbbiak azonban nem rendelkeznek a sváb prelátusok befolyásával, mivel földrajzilag jobban szétszóródtak.

A birodalmi államok közül ennek a csoportnak van a legtöbb tagja, és ide tartoznak azok a nemesek, akiknek nem sikerült a területükből hűbérbirtokot csinálniuk, mivel a grófok eredetileg csak a birodalmi birtokok kezelői, vagy inkább a király képviselői bizonyos területeken. A birodalmi hierarchiába 1521-ben beillesztett grófok a területi fejedelmek és a birodalom lovagjai között helyezkedtek el, és valódi földesúri hatalmat gyakoroltak, valamint fontos politikai szerepet töltöttek be az udvarban.

Mindazonáltal a grófok a nagy fejedelmekhez hasonlóan arra törekedtek, hogy birtokaikat területi állammá alakítsák. Valójában az utóbbiak már a kora középkor óta urak voltak, és néha csatlakoztak a birodalom fejedelmeinek csoportjához, mint például Württemberg megye, amely 1495-ben hercegséggé vált.

A számos megyei terület - az 1521-es birodalmi jegyzék valóban 143 megyét tartalmaz -, amelyek többsége kis területű, jelentősen hozzájárul a széttagolt birodalmi terület benyomásához. Az 1792-es jegyzék még mindig százas nagyságrendet mutat, ami nem a számos közvetítésnek vagy családok kihalásának köszönhető, hanem annak, hogy sok olyan grófot neveztek ki birodalmi grófi rangra, akiknek azonban már nem volt közvetlen területük.

A birodalom városai politikai és jogi kivételt képeznek abban az értelemben, hogy a birodalmi államokhoz való tartozás nem egy személyhez, hanem egy tanács által képviselt város egészéhez kötődik. A császári városok abban különböznek a többi várostól, hogy csak a császár az uralkodójuk. Jogilag egyenrangúak a birodalom többi területével. Azonban nem minden városnak van joga részt venni és szavazni a császári diétán. Az 1521-es matrikulában említett 86 birodalmi városnak csak háromnegyede rendelkezik székhellyel az országgyűlésen. A többiek számára a birodalmi államokhoz való tartozást soha nem biztosították. Hamburg például 1770-ig nem került be az országgyűlésbe, mivel Dánia vitatta státuszát, amelyet csak 1768-ban, a Gottorpi szerződéssel fogadott el.

A birodalom városainak alapjait a császárok által a középkorban alapított városokban találhatjuk meg. Ezek a városok, amelyeket később a birodalom városainak tekintettek, csak a császárnak voltak alárendelve. Voltak olyan városok is, amelyeknek a középkor végén, a beiktatási vitában megerősödve, sikerült megszabadulniuk a vallási urak hatalmától. Ezeknek az úgynevezett szabad városoknak a császári városokkal ellentétben nem kellett adót vagy katonaságot fizetniük a császárnak. 1489-től kezdve a birodalmi városok és a szabad városok a birodalmi városok kollégiumát alkották, és a szabad és birodalmi városok (Freie- und Reichsstädte) elnevezés alatt csoportosították őket, amely elnevezésből idővel szabad birodalmi városok lettek.

1792-ben már csak 51 birodalmi város maradt. Az 1803-as népszámlálás után már csak hat volt: Lübeck, Hamburg, Bréma, Frankfurt, Augsburg és Nürnberg. E városok szerepe és jelentősége a középkor óta csak csökkent, mivel sok közülük kicsi volt, és csak nehezen tudott kitérni a környező területek nyomása alól. A birodalmi országgyűléseken a birodalmi városok véleményét általában csak formai szempontból vették tudomásul, miután a birodalom választóival és fejedelmeivel megegyeztek.

Más közvetlen államok

A császári lovagrend (Reichsritter) nem tartozott a császári államokhoz, így az 1521-es matrikulában nincs nyoma. A császári lovagok az alsóbb nemességhez tartoztak, és a középkor végén saját államot alkottak. Nem értek el teljes elismerést, mint a birodalom grófjai, de ellenálltak a különböző területi fejedelmek hatalmának, és így megőrizték közvetlenségüket. A császár gyakran igényelte a császári lovagok szolgálatait, akik ekkor nagy befolyást gyakorolhattak a hadseregre és a birodalom igazgatására, de a területi fejedelmekre is.

A lovagok a császár különleges védelmét élvezik, de az országgyűlésből és a császári körök alkotmányából ki vannak zárva. Az országgyűlésen csak olyan császári lovagok voltak jelen, akik egyben egyházi fejedelmek is voltak. Az 1521 és 1526 közötti, a császár elleni felkelésük jelezte a lovagok azon vágyát, hogy a császári államokhoz tartozzanak. A középkor végétől kezdve különböző csoportokat hoztak létre, hogy megvédjék jogaikat és kiváltságaikat, és teljesítsék a császárral szembeni kötelességeiket. A 16. század közepétől kezdve a birodalmi lovagrendet ezért tizenöt kantonba (Ritterorte) szervezték, amelyek viszont három körbe (Ritterkreise) csoportosultak: Svábország, Frankföld és Am Rhein. A 17. századtól kezdve a kantonok a Svájci Államszövetség mintájára alakultak. 1577-től kezdődően került sor a császári lovagok összejöveteleire, amelyeket Generalkorrespondenztage néven ismertek. A körök és kantonok azonban erős területi gyökereik miatt továbbra is nagyon fontosak maradtak.

A birodalmi falvakat a többi birodalmi állammal és a birodalmi lovagsággal együtt az 1648-as westfáliai szerződések ismerték el. Ezek a 15. században feloszlatott birtokok maradványai voltak. A birodalmi falvak, amelyek száma kevés volt, községekből vagy apró területrészekből álltak, amelyek az egykori koronaföldeken helyezkedtek el. Kizárólag a császárnak voltak alárendelve, önigazgatással és magas szintű joghatósággal rendelkeztek. Az eredeti 120 császári faluból 1803-ban már csak öt maradt meg, amelyeket a császári folyamat médiamegjelenésének részeként nagy szomszédos fejedelemségekhez csatoltak.

A birodalom intézményei

A birodalmi országgyűlés (Reichstag) a 15. század végi és a 16. század eleji birodalmi reformok legfontosabb és legmaradandóbb eredménye. I. Maximilián korától, és különösen 1486-tól, amikor a tanácskozás módja a birodalom választófejedelmei és a fejedelmek között oszlott meg, a legfőbb alkotmányos és jogi intézménnyé fejlődött, anélkül azonban, hogy alapító okirat vagy jogi alap lett volna. A császár és a birodalom fejedelmei közötti harcban, amely egyrészt a birodalom centralizáltabbá, másrészt föderalisztikusabbá tételéért folyt, az országgyűlés a birodalom biztosítékának bizonyult. Az országgyűlés három padból áll: a fejedelemválasztók, a birodalom fejedelmeinek és a birodalom városainak padjából.

Az országgyűlés 1653-1654-ig különböző birodalmi városokban ülésezett, 1663-tól azonban örökös országgyűlésként Regensburgban. Az országgyűlést csak a császár hívhatja össze, aki 1519-től kezdve köteles a különböző idézések kiküldése előtt a választófejedelmek jóváhagyását megszerezni. A császárnak joga van a napirend meghatározására is, bár a megvitatott témákra kevés befolyása van. Az országgyűlést a mainzi érsek vezeti, aki fontos politikai szerepet játszik, és néhány héttől akár több hónapig is eltarthat. Az országgyűlés határozatait a Reichsabschiedban rögzítik. Ezek közül az utolsó, az Utolsó császári recès (recessus imperii novissimus) 1653-1654-ből származik.

A birodalom örökös országgyűlésének 1663 utáni állandóságáról hivatalosan soha nem született döntés, hanem a tanácskozások körülményeiből adódott. Az örök országgyűlés hamarosan egyszerű követek kongresszusává alakult, amelyen a császári államok csak nagyon ritkán jelentek meg. Mivel az állandó országgyűlést hivatalosan soha nem szüntették meg, az ott hozott határozatokat birodalmi következtetés (Reichsschluss) formájában gyűjtötték össze. Ezeket a következtetéseket rendszerint a császár képviselője, a prinzipalkommissár ratifikálja császári bizottsági rendeletek (Kaiserlichen Commissions-Decrets) formájában.

A törvényekhez mindhárom csoport jóváhagyása szükséges, és a császár ratifikálja azokat. Ha a döntéseket az egyes államtanácsok többségi vagy egyhangúlag hozzák meg, a konzultációk eredményeit kicserélik, és megkísérlik a császár elé terjeszteni a birodalmi államok közös határozatát. Az egyre bonyolultabbá váló folyamat miatt különböző bizottságok felállításával is próbálják megkönnyíteni a döntéshozatalt. A reformációt és a harmincéves háborút követően az 1653-as felekezeti megosztottság eredményeként létrejött a Corpus Evangelicorum, majd a Corpus Catholicorum. Ez a két csoport a két felekezet birodalmi államait tömörítette, és külön-külön tárgyalták meg a birodalom ügyeit. A Vesztfáliai Szerződések kimondták, hogy a vallási kérdéseket többé nem többségi, hanem konszenzusos döntéssel kell rendezni.

A birodalmi körök a 15. század végén, vagy inkább a 16. század elején, a birodalom reformációjának eredményeként jöttek létre az örök béke 1495-ös wormsi kihirdetésével. Az első hat birodalmi kört az augsburgi országgyűlésen hozták létre 1500-ban, a birodalmi kormány (Reichsregiment) létrehozásával egy időben. Ekkor még csak számokkal jelölték őket, és a hercegválasztók kivételével az összes császári állam csoportjaiból álltak. A négy további birodalmi kör 1517-es létrehozásával a Habsburg örökös területek és választófejedelemségek is bekerültek a körök alkotmányába. A körök a következők: Ausztria, Burgundia, Rajna-választófejedelemség, Alsó-Szászország, Felső-Szászország, Bajorország, Felső-Rajna, Svábország, Frankföld és Alsó-Rajna-Vesztfália. A birodalom bukásáig a Cseh Választófejedelemség és a Cseh Királyság, valamint a hozzá kapcsolódó területek - Szilézia, Lausitz és Morvaország - kívül maradtak ezen a körökre osztáson, csakúgy, mint a Svájci Konföderáció, a császári lovagrend, a birodalmi Itália hűbérbirtokai, valamint egyes megyék és birodalmi uradalmak, például Jever.

Feladatuk elsősorban a nemzeti béke megőrzése és helyreállítása a köztük lévő földrajzi kohézió biztosításával, a körök pedig nehézségek esetén segítik egymást. Feladatuk továbbá a felmerülő konfliktusok megoldása, a birodalmi törvények érvényesítése, szükség esetén kikényszerítése, az adók beszedése, valamint a kereskedelmi, monetáris és egészségügyi politika. A császári köröknek volt egy országgyűlésük, ahol különböző gazdasági, politikai vagy katonai ügyeket vitattak meg, így fontos politikai szereplőkké váltak, különösen a császári kamara tekintetében. Jean Schillinger szerint a körök valószínűleg "fontos szerepet játszottak a regionális tudat kialakulásában olyan területeken, mint Vesztfália, Frankföld vagy Svábország".

A birodalmi igazságszolgáltatási kamara hivatalosan 1495. augusztus 7-én jött létre, a birodalmi reformmal és az örök béke megteremtésével egy időben, I. Maximilián császár idején, de már Zsigmond alatt, 1415-ben is létezett. Ez 1806-ig működött. Az Aulikus Tanáccsal együtt a birodalom legfelsőbb bírósága volt, és feladata volt a magánháborúk és az erőszak elkerülése érdekében szabályozott eljárás kialakítása. Ez egy "professzionalizált és bürokratizált" intézmény. A kamara egy bíróból és tizenhat esküdtből áll, akiknek fele birodalmi lovag, fele jogász. Az első ülésre 1495. október 31-én került sor, amikor a kamara Frankfurt am Mainban ülésezett. 1527-től a kamara Speyerben ülésezett, miután korábban Wormsban, Augsburgban, Nürnbergben, Regensburgban, Speyerben és Esslingenben is ülésezett. Amikor Speyer elpusztult az Augsburgi Liga háborúja során, a kamara Wetzlarba költözött, ahol 1689-től 1806-ig működött.

Az 1507-es konstanzi birodalmi diétától kezdve a hercegválasztók hat assessort küldenek a kamarába, akárcsak a birodalmi körök. Az uralkodó kettőt az örökös tartományaiból jelöl ki, az utolsó két helyet pedig a grófok és a főurak választják, így összesen tizenhat assessor van. A lemondott értékelők helyére a körök javaslata alapján új értékelő kerül. Amikor 1550-ben az assessorok számát 24-re emelték, a birodalmi körök szerepe megmaradt, tekintettel az örök béke szempontjából fontos szerepükre, amelyet meg kellett őrizniük. Ettől kezdve minden kör két képviselőt küldhetett: egy tapasztalt jogtudóst és a császári lovagrend egy képviselőjét. Még a vesztfáliai szerződések után is, amikor az assessorok számát ismét ötvenre emelték (26 katolikus és 24 protestáns), valamint az utolsó birodalmi újratárgyalás után is az assessorok fele a birodalmi körök képviselője volt.

A császári igazságszolgáltatási kamara létrehozásával a császár elvesztette abszolút bírói szerepét, és a bírósági határozatok végrehajtásáért felelős császári államok befolyása előtt nyitotta meg a terepet. Ez a 15. század eleje óta nem volt így a királyi fellebbviteli bírósággal. Az első törvények, mint például az örök béke vagy a közös dénárnak nevezett adó, mind a császári államok sikerét mutatják a császárral való bánásmódban. Ez a siker a székhely elhelyezkedésében is megmutatkozik, a császári rezidenciától távol eső császárvárosban. Fellebbviteli bíróságként a Birodalmi Kamara lehetővé teszi az alattvalók számára, hogy bepereljék a saját uraikat.

Mivel a birodalmi államok részt vesznek a kamara létrehozásában és szervezésében, a felmerülő költségekhez is hozzá kell járulniuk, mivel az adók és egyéb járulékok nem elegendőek. Valóban van "pénzügyi nyomor". A kamara működésének lehetővé tétele érdekében a tartományi államok állandó birodalmi adót (Kammerzieler) hagytak jóvá, miután a konstanzi országgyűlés 1507-ben elutasította a közös penzumot mint általános adót. A rögzített összeg és az ütemterv ellenére a kifizetéseket folyamatosan elhalasztották, ami hosszú megszakításokat okozott a kamara munkájában. Jean Schillinger mindazonáltal hangsúlyozza, hogy a kamara sokat tett a birodalom jogi egységesítéséért.

A bécsi Aulikus Tanács a császári kamarával együtt a legfőbb bírói testület. Tagjait a császár nevezte ki, és egy csoportot alkotott, amely tanácsokkal látta el őt. A Szövetséges Tanács eredetileg tizenkét-tizennyolc tagból állt, 1657-ben huszonnégy, 1711-ben pedig harminc tagúra emelkedett. Egyes területek a két testület közös joghatósága alá tartoztak, de egyes ügyekkel csak az Aulikus Tanács foglalkozhatott, például a hűbéri ügyekkel, beleértve a birodalmi Itáliát is, és a birodalmi fenntartott jogokkal.

Mivel az Aulikus Tanács nem tartja magát a törvényes előírásokhoz, mint a császári ház, az Aulikus Tanács előtti eljárások általában gyorsak és nem bürokratikusak. Ezenkívül számos bizottságot küldött semleges birodalmi államokból, hogy a helyszínen vizsgálják ki az eseményeket. A protestáns felperesek gyakran elgondolkodtak azon, hogy az általuk elfogultnak tartott Szövetséges Tanácskozás vajon nekik szólt-e - a császár ugyanis valóban katolikus.

Birodalmi terület

A császárság területe az alapítás idején mintegy 470 000 négyzetkilométer volt. Durva becslések szerint Nagy Károly alatt négyzetkilométerenként körülbelül tíz lakos élt. A nyugati rész, amely a Római Birodalomhoz tartozott, népesebb volt, mint a keleti. A 11. század közepére a birodalom 800 000-900 000 négyzetkilométeres volt, lakossága pedig körülbelül nyolc-tízmillió főt számlált. A kora középkor folyamán a lakosság száma a 13. század végére 12-14 millióra nőtt. A 14. században azonban a pestisjárvány és sok zsidó Lengyelországba menekülése jelentős hanyatlást jelentett. 1032-től kezdve a birodalom a Regnum Francorumból (Kelet-Franciaország), későbbi nevén Regnum Teutonicorumból, a Regnum Langobardorumból vagy Regnum Italicumból, amely a mai Észak- és Közép-Itáliának felel meg, és a Burgundi Királyságból állt.

A nemzetállamok kialakulásának és intézményesülésének folyamata más európai országokban, például Franciaországban és Angliában a késő középkorban és a kora újkorban szintén magában foglalja a világosan meghatározott külső határok szükségességét, amelyeken belül az állam jelen van. A középkorban ezek - a pontosan feltérképezett modern határokkal ellentétben - többé-kevésbé széles határvidékek voltak, átfedésekkel. A 16. századtól kezdve minden birodalmi terület és minden európai állam számára külön területi területet ismerhetünk el.

Ezzel szemben a Szent Római Birodalom az újkorban olyan területeket foglal magában, amelyek szorosan kapcsolódnak hozzá, olyan területeket, ahol a birodalom jelenléte csökkent, és olyan peremterületeket, amelyek nem vesznek részt a birodalom politikai rendszerében, bár a birodalom részének tekintik őket. A birodalomhoz való tartozást sokkal inkább a király vagy császár hűbéresítése és az ebből fakadó jogi következmények határozzák meg.

A birodalom határai északon elég világosak a tengerpart és az Eider folyó miatt, amely elválasztja a birodalom részét képező Holstein hercegséget és a dán hűbérbirtokot, a Schleswig hercegséget. Délkeleten a Habsburg örökös területek Ausztriával az Enns alatt, Stájerország, Kárpátalja, Tirol és a trentói püspöki fejedelemség szintén egyértelműen kijelölik a birodalom határait. Északkeleten Pomeránia és Brandenburg a birodalomhoz tartozik. A Német Lovagrend területét viszont a legtöbb történész nem tekinti a birodalom részének, bár német jellegű, és a Rimini Aranybullában már 1226-ban, az alapítás előtt birodalmi hűbériségnek tekintették. Abban az időben kiváltságokkal rendelkezett, amelyeknek semmi értelme nem lett volna, ha a terület nem tartozott volna a birodalomhoz. Az 1530-as augsburgi országgyűlés Livóniát a birodalom tagjának nyilvánította. Ugyanez az országgyűlés sokáig nem volt hajlandó ezt a területet lengyel hercegséggé alakítani.

A Cseh Királyságot a térképeken általában a Birodalom részeként ábrázolják. Ez annál is inkább így van, mert Csehország császári hűbérbirtok, és a cseh király - amely méltóságot csak a Hohenstaufok alatt hoztak létre - választófejedelem. A túlnyomórészt cseh nyelvű lakosság körében azonban a birodalomhoz való tartozás érzése nagyon gyenge volt, sőt, még a neheztelés nyomai is megjelentek.

A birodalom nyugati és délnyugati részén a határok továbbra is elmosódottak. Hollandia jó példa erre. A Tíz Hét Tartományt, amely akkoriban a mai Belgiumot (a Liege-i Hercegség kivételével), Hollandiát és Luxemburgot foglalta magában, 1548-ban a burgundi szerződéssel gyenge császári jelenléttel rendelkező területté alakították át. Például a terület már nem tartozott a birodalom fennhatósága alá, de továbbra is tagja maradt annak. Az 1648-as harmincéves háború után a tizenhárom holland tartományt már nem tekintették a birodalom részének, amit senki sem vitatott.

A 16. században Metz, Toul és Verdun püspökségeit fokozatosan Franciaországhoz került, akárcsak Strasbourg városát, amelyet 1681-ben csatoltak el. Ami a Svájci Konföderációt illeti, 1648-tól kezdve már nem tartozott a birodalomhoz, de az 1499-es bázeli béke óta nem vett részt a birodalmi politikában. Mindazonáltal az az érv, hogy a bázeli béke a Konföderációnak a Birodalomtól való tényleges elszakadását jelentette, már nem állja meg a helyét, mivel a szövetségi területek továbbra is a Birodalom szerves részének tekintették magukat. A dél-svájci Savoya 1801-ig jogilag a birodalomhoz tartozott, de tagsága már régen feloldódott.

A császár fennhatóságot követelt a császári Itália területei, azaz a toszkánai nagyhercegség, a milánói, mantovai, modenai, pármai és mirandolai hercegségek felett. Ezeknek a területeknek a németségérzete a birodalmi politikában való részvételükkel arányos: nem létezik. Nem igényelték azokat a jogokat, amelyekkel a birodalom bármely tagja rendelkezett, de nem is vetették alá magukat az ezzel járó kötelezettségeknek. Ezeket a területeket általában nem ismerik el a Birodalom részeként. A 18. század végéig azonban a félszigeten megmaradt a császári hatalom egy közvetítője: Olaszország "meghatalmazottja", aki általában Milánóban székelt. Vezetőjét (Plenipotentiarius, commissarius caesareus) és az őt segítő prokurátort (Fiscalis imperialis per Italiam) a császár nevezte ki. Még a modern időkben is jelentéktelenné váltak a császári jogok Olaszországban. És akárcsak a Szicíliai Királyságot uraló Staufenek idejében, a Habsburgok félszigeti patrimonialista berendezkedése többször is "reaktiválta" őket.

A spanyol örökösödési háborúban a francia párthoz való csatlakozásért vétkes fejedelmek birodalomból való kitiltása következtében a Gonzague-ok birtokai (Mantova és Castiglione) az Osztrák Házhoz kerültek (1707). Toszkána későbbi örökösödései (1718

Népesség és nyelvek

A birodalom lakosságának etnikai eredete sokrétű; általában kevesebbet számított, mint a keresztény valláshoz való ragaszkodás. A német nyelvű területek mellett más nyelvi csoportok is léteztek. A német nyelvcsoport különböző dialektusai (három alcsoportba sorolva: mély-, közép- és magasnémet) a birodalom középső és északi részén vannak többségben. De nem ezek az egyedüli nyelvek, és a német nyelvű területek a különböző történelmi körülmények miatt jelentősen különböznek egymástól. Keleten szláv nyelvek is voltak, és különböző román nyelvek, a régi járműves francia nyelv megjelenésével, a modern francia őse, amely sokáig fennmaradt a birodalom nyugati részén lévő régi városokban, és természetesen az olasz nyelvek és dialektusok az Alpoktól délre.

A regnum francorum alatt a latin volt a hivatalos nyelv. Minden jogi ügyet latinul írtak. A latin volt a kor nemzetközi nyelve, és legalább a 17. század közepéig a Szent Római Birodalomban és Európában a diplomácia nyelve maradt. A német nyelvet a császári kancelláriában IV. Az 1356-os Aranybulla előírta, hogy a hercegválasztóknak és gyermekeiknek tudniuk kell németül, latinul, olaszul és csehül, mivel ezek voltak a Szent Római Birodalom lingua franca nyelvei.

A germán vándorlások után a Németalföldi Birodalom későbbi részének keleti területeit még mindig főként szlávok, a nyugati területeket pedig németek népesítették be. A szlávok és a germánok közötti nyelvi határ már a 6-7. században kialakult, és a 8. században a szlávok a germánok rovására gyorsan haladtak nyugat felé. A frank, majd a szász elit politikai feladata, amelyet a családi vagy nemzetségi beolvadás révén helyenként szlávosítottak, és amelyet a keresztény vallás missziói segítettek, az volt, hogy olyan tartományokat alakítsanak ki, amelyek később a német nyelv középkori kolonizációjának kedvezhettek. A német nyelvterület keleti területeinek nagy része fokozatosan integrálódott a birodalomba. Néhány később a németek által ellenőrzött területet, például Kelet-Poroszországot azonban soha nem integrálták a birodalomba. Ezeket a korábban baltiak és kisebb mértékben szlávok által lakott területeket az Ostsiedlung (keleti terjeszkedés) eredményeként a nyugati területekről érkező német nyelvű telepesek különböző mértékben germanizálták. Ezt a terjeszkedést különösen a szabad kereskedővárosok hanzai hálózata támogatta, amely az egész Balti-tenger hajózását ellenőrizte. Egyes kelet-európai területeken a balti, szláv és germán népesség az évszázadok során keveredett.

A Római Birodalom egykori limesétől délnyugatra fekvő nyugati területen, bár politikailag germán eredetű vagy germán kötődésű családok domináltak, a X. században még mindig voltak visszaható kelta hatások a vidéken, de mindenekelőtt állandó volt a román kulturális és nyelvi jelenlét, akárcsak a szomszédos Francia Királyságban. Helyi szinten ezek a hatások kezdetben nagyon eltérőek voltak. Idővel a különböző népességcsoportok keveredtek egymással. A 9-10. század között egyre világosabb etnikai-nyelvi határvonal húzódott a birodalom római és német nyelvű területei között, függetlenül a politikai határoktól, de mindkét oldalon a lakosság többségi származása szerint. Ahol a germán migrációs hozzájárulások kisebbségben maradtak, ott a román nyelvjárások később meghonosodtak és elterjedtek. A terület ezen részein a megszűnt Római Birodalom különböző régióiból származó etnikai hatások domináltak: délen az olasz, nyugaton a gall-római. Az alapvetően gall-római Francia occidentalison kívül, amelyből a Francia Királyság lett, a római nyelvű, császári engedelmességű püspöki városok vagy "civitates in imperio", amelyeket római nyelvű vidék vett körül, így továbbra is számos maradt. A 19. század leegyszerűsített története, amely néha túlságosan is a politikai határok közé szorítkozott, hajlamos volt eltörölni ezeket a kulturális sajátosságokat, amelyek hosszú ideig kulturálisan meghatározóak voltak e középkori püspökségek számára. Említsük meg Liège-t, Metz-et, Toul-t, Verdun-t, Besançon-t, Genfet, Lausanne-t, Lyon-t, Viviers-t, Vienne-t (Isère), Grenoble-t és Arles-t.

A Szent Római Birodalmon belüli népesség a birodalom határain belül is tapasztalt bevándorlást, kivándorlást és egyéb népességmozgásokat. A harmincéves háborút követően, amely hatalmas és hosszan tartó politikai-vallási robbanás volt az imperium szívében, a sűrű népességgel nem rendelkező fejedelmek, például Poroszországban, részben célzott migrációs politikát folytattak, amely jelentős elvándorlást eredményezett az érintett területeken. Például a Porosz Királyság, miután a 18. században megszerezte a búzakészlet feletti ellenőrzést, képes volt modern államot építeni, és hatalma biztosítása érdekében megengedni vagy magához vonzani a déli, de a középkori Európa keleti és déli részéről érkező germán és szláv protestáns kisebbségeket, valamint brit, német vagy francia protestáns menekülteket...

A császári sas

A sas a Római Birodalom óta a birodalmi hatalom jelképe, amelyhez a Szent Római Birodalom is kapcsolódik. A 12. században Barbarossa Frigyes császárral a sas lett a birodalmi címer, és így a Szent Római Birodalom jelképe. Ezt az időpontot megelőzően különböző császárok használták a császári hatalom jelképeként, de nem volt állandó jellegzetesség. I. Ottó és II. Konrád alatt található.

1312 előtt a Szent Római Birodalom címerében szereplő császári sas egyfejű volt. A sas csak ezután, III. Frigyes (1452-1493) uralkodása alatt vált kétfejűvé. A kétfejű sas megjelenése azonban fokozatosan történt. Már 1312-ben megtalálható a császári zászlón, és csak IV. Károly alatt honosodik meg a zászlón. A birodalmi zászló szintén a heraldikai fejlődést követi. 1410-ig egyetlen sast visel. Csak ezután a dátum után szerepel rajta a kétfejű sas.

I. Zsigmond alatt a kétfejű sas lett a császár jelképe a pecséteken, érméken, a császári zászlón stb., míg az egyfejű sas a király jelképe lett. A sas használata a birodalom iránti hűségnyilatkozat. Számos császári város átvette a császári sast, például Frankfurt am Main, amelynek címerében a 13. század óta egyetlen sas szerepel, Lübeck, amelynek címere 1450 óta kétfejű sas, és Bécs, amelynek címere 1278 óta kétfejű sas. A Szent Római Birodalom bukása után a birodalmi sast a Reichstag 1848-ban fogadta el a Német Birodalom jelképeként.

Császári díszruha

A Szent Római Birodalom (Reichskleinodien) regáliái számos tárgyból (kb. 25) állnak, amelyeket ma Bécsben gyűjtenek. A legfontosabb tárgyak közé tartozik az I. Ottó alatt készült császári korona, az 1025 körül Lotaringiában készült császári kereszt, amely két másik ereklye ereklyetartójaként szolgált: a Szent Lándzsa és a Szent Kereszt egy darabja. A kard, a gömb és a jogar a császári ereklye három másik eleme, amelyet a császár a koronázáskor a birtokában tart.

E díszek mellett különböző díszek is találhatók, mint például a 12. századból származó császári köpeny, amelyet a császár a koronázásakor visel. A kabátot 100 000 gyönggyel hímezték, és tizenegy kilogrammot nyom. A díszek közé tartoznak még a gyöngyökkel és drágakövekkel hímzett kesztyűk, a hímzett cipők és papucsok, az albák és az evangélium.

Az előrenyomuló francia csapatokkal szemben a királyi ereklyéket Regensburgba, majd 1800-ban Bécsbe vitték. A birodalom összeomlása után Nürnberg és Aachen városai harcoltak a királyi ereklyék megőrzéséért. 1938-ban Hitler parancsára Nürnbergbe szállították őket. Egy bunkerben találták meg őket 1945-ben, és a következő évben szállították vissza Bécsbe. Ma a Szent Római Birodalom regáliái a legteljesebb középkori kincset jelentik.

Megjegyzések

Fondation Maison des sciences de l'homme, Párizs, 2018 (ISBN 2-7351-2395-2) (ISBN 978-2-7351-2395-7)

Források

 1. Német-római Birodalom
 2. Saint-Empire romain germanique
 3. Lieu de couronnement de Otton Ier (936) à Ferdinand Ier (1556).
 4. Siège du Conseil aulique
 5. Siège de la diète perpétuelle d'Empire.
 6. Siège de la Chambre impériale de justice.
 7. Die lateinischen Namensformen variieren, siehe etwa Klaus Herbers, Helmut Neuhaus: Das Heilige Römische Reich. 2. Auflage, Köln [u. a.] 2006, S. 2.
 8. Vgl. etwa Axel Gotthard: Das Alte Reich 1495–1806. Darmstadt 2003.
 9. Klaus Herbers, Helmut Neuhaus: Das Heilige Römische Reich. 2. Auflage, Köln [u. a.] 2006, S. 1 ff. Siehe auch Joachim Ehlers: Die Entstehung des Deutschen Reiches. 4. Auflage, München 2012.
 10. Однако, чаще Оттон I и его ближайшие преемники использовали титул imperator augustus.
 11. Соединение верховного светского и духовного начала в личности императора имело византийские корни, хотя Византия противостояла Священной Римской империи в борьбе за честь считаться наследницей Древнего Рима и не признавала титул римского императора за германскими монархами.
 12. Под «Третьей Германией» понималась Германия городов, мелких имперских графств и рыцарей в противопоставлении «Первой Германии» императора и «Второй Германии» курфюрстов.
 13. Известно, что император Франц I ещё в 1745 году спросил английского посла: «Стоит ли императорская корона потери Силезии?»
 14. ^ a b c Some historians refer to the beginning of the Empire as 800, with the coronation of Frankish king Charlemagne ("Charles the Great").[1] Others refer to the beginning as the coronation of Otto the Great in 962.[2]
 15. ^ Regensburg, seat of the 'Eternal Diet' after 1663, came to be viewed as the unofficial capital of the Empire by several European powers with a stake in the Empire – France, England, the Netherlands, Russia, Sweden, Denmark – and they kept more or less permanent envoys there because it was the only place in the Empire where the delegates of all the major and mid-size German states congregated and could be reached for lobbying, etc. The Habsburg emperors themselves used Regensburg in the same way. (Härter 2011, pp. 122–123, 132)

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?