Hezjod

Eumenis Megalopoulos | 15 kwi 2024

Spis treści

Streszczenie

Hezjod (grecki: Ἡσίοδος, tłum. Hēsíodos) był greckim ustnym poetą starożytności, powszechnie uważa się, że działał między 750 a 650 r. p.n.e. Jego poezja jest pierwszą powstałą w Europie, w której poeta widzi siebie jako temat, jednostkę z wyraźną rolą do odegrania. Starożytni autorzy przypisywali mu i Homerowi ustanowienie greckich zwyczajów religijnych, a współcześni uczeni uważają go za główne źródło greckiej religii, technik rolniczych, myśli ekonomicznej (czasami nazywano go pierwszym ekonomistą), archaicznej greckiej astronomii i nauki o czasie.

Hezjod posługiwał się kilkoma stylami tradycyjnego wiersza, w tym gnomicznym, hymnicznym, genealogicznym i narracyjnym, ale nie potrafił opanować ich wszystkich z równą biegłością; porównania z Homerem są często niekorzystne. Jak powiedział jeden ze współczesnych badaczy jego twórczości, "to tak, jakby rzemieślnik swoimi dużymi, niezgrabnymi palcami cierpliwie i z fascynacją naśladował delikatne szycie zawodowego krawca.

Dokładne daty jego życia są kwestią sporną w kręgach akademickich i zostały omówione w dziale Daty.

Narracja epicka nie dawała poetom takim jak Homer okazji do osobistych rewelacji, ale zachowana twórczość Hezjoda obejmuje również poematy dydaktyczne, w których autor odszedł od swojej trajektorii, by podzielić się z opinią publiczną pewnymi szczegółami ze swego życia, w tym trzema wyraźnymi wzmiankami, w Pracach i dniach, a także kilkoma fragmentami Teogonii, które pozwalają na pewne wnioskowanie. W pierwszej z nich czytelnik dowiaduje się, że ojciec Hezjoda pochodził z Cime, w Aeolii, na wybrzeżu Azji Mniejszej, na południe od wyspy Lesbos, i przeprawił się przez morze, by osiedlić się w wiosce, w pobliżu Thespias, w Beotii, zwanej Ascra, "wiosce przeklętej, okrutnej w zimie, bolesnej w lecie, nigdy przyjemnej" (Labours, l. 640). Tamtejsza posiadłość Hezjoda, niewielki kawałek ziemi u stóp góry Helikon, była odpowiedzialna za procesy sądowe z jego bratem, Persesem, który, jak się wydaje, początkowo sprzeniewierzył należną Hezjodowi część dzięki skorumpowanym władzom (lub "królom"), a później skończył biednie i przeżył kosztem ostrożniejszego poety (Dzieła l. 35, 396). W przeciwieństwie do ojca Hezjod unikał podróży morskich, choć raz przepłynął cieśninę oddzielającą Grecję kontynentalną od wyspy Euboea, by uczestniczyć w obrzędach pogrzebowych niejakiego Atamasa z Kalisza, gdzie po udziale w konkursie śpiewu wygrał trójnóg. Opisał też spotkanie z Muzami na górze Helikon, gdzie wypasał swoje owce, kiedy to boginie wręczyły mu gałązkę laurową, symbol poetyckiego autorytetu (Teogonia, ll. 22-35). Choć może się to wydawać fantazyjne, relacja ta skłoniła starożytnych i współczesnych uczonych do wyciągnięcia wniosku, że Hezjod nie umiał grać na lirze lub nie był do tego profesjonalnie przygotowany, w przeciwnym razie otrzymałby w prezencie instrument zamiast laski.

Niektórzy badacze widzą w Persesie twór literacki, zasób wykorzystywany do moralizatorstwa rozwijanego przez Hezjoda w Dziełach i dniach, ale są też argumenty przeciwko tej teorii. Bardzo powszechne było na przykład w dziełach mających na celu pouczenie moralne wykorzystywanie wymyślonej scenerii jako sposobu na zdobycie uwagi odbiorców, trudno jednak wyobrazić sobie, jak Hezjod mógł podróżować po całej krainie zabawiając ludzi narracją o sobie, skoro była ona notorycznie fikcyjna. Z kolei amerykański profesor studiów klasycznych Gregory Nagy widzi zarówno Persēs ("niszczyciel": πέρθω, perthō), jak i Hēsiodos ("ten, który wydaje głos": ἵημι, hiēmi + αὐδή, audē) jako fikcyjne imiona poetyckich person.

Wydaje się niezwykłe, że ojciec Hezjoda wyemigrował z Azji Mniejszej do Grecji kontynentalnej, obierając przeciwną drogę niż większość ruchów kolonialnych tego okresu; sam Hezjod nie oferuje żadnego wyjaśnienia tego faktu. Około 750 r. p.n.e., lub nieco później, nastąpiła migracja kupców morskich z jego ojczyzny, Cime w Azji Mniejszej, do Cumas w Kampanii (kolonia, którą Cime dzieliło z Euboitami), i być może jego ruch na zachód miał z tym coś wspólnego, gdyż Euboea leży niedaleko Beocji, gdzie ostatecznie osiedlił się ze swoją rodziną. Rodzinne powiązanie z Cime może tłumaczyć jego znajomość mitów Wschodu, widoczną w jego wierszach, choć świat grecki mógł już w tym czasie wypracować własne wersje tych mitów.

Mimo skarg Hezjoda na jego biedę, życie w gospodarstwie ojca nie mogło być zbyt niewygodne, sądząc po jego pracach, zwłaszcza Labours and Days, ponieważ opisuje on raczej zwyczaje zamożnych właścicieli ziemskich niż chłopów. Jego gospodarz zatrudnia przyjaciela (l. 370), a także służbę (l. 502, 573, 597, 608, 766), energicznego i odpowiedzialnego oracza w zaawansowanym wieku (l. 469-71), młodego niewolnika do przykrywania ziarna (l. 441-6), sługę do pilnowania domu (l. 405, 602) oraz grupy wołów i mułów (l. 405, 607f.). Jeden ze współczesnych badaczy zasugerował, że Hezjod mógł się nauczyć ogólnej geografii, zwłaszcza katalogu rzek cytowanego w Theogonii (ll. 337-45), słuchając relacji ojca o jego własnych podróżach jako kupca. Jego ojciec mówił prawdopodobnie w eolskim dialekcie Cime, jednak Hezjod dorastał prawdopodobnie w lokalnym dialekcie boeotańskim. W jego poezji pojawiają się jednak pewne eolskie naleciałości, nie ma w niej natomiast słów pochodzenia bośniackiego, gdyż komponował swoje utwory w głównym ówczesnym dialekcie literackim - jońskim.

Prawdopodobnie Hezjod pisał swoje wiersze lub dyktował je, a nie przedstawiał ustnie, jak czynili to rapsodowie - w przeciwnym razie wyraźnie osobisty styl, który wyłania się z jego wierszy, z pewnością uległby rozmyciu w wyniku ustnego przekazu od jednego rapsoda do drugiego. Jeśli rzeczywiście pisał lub dyktował swoje utwory, robił to prawdopodobnie po to, by pomóc w ich zapamiętaniu, albo dlatego, że brakowało mu pewności, że potrafi tworzyć wiersze z ręki, jak to robili bardziej wyszkoleni rapsodowie. Z pewnością nie miał na celu żadnej sławy ani potomności, gdyż poeci jego czasów nie znali tego pojęcia. Niektórzy uczeni podejrzewają jednak obecność dużych zmian w tekście i przypisują go ustnemu przekazowi. Hezjod mógł pisać swoje wiersze podczas okresów bezczynności na swojej farmie, wiosną, przed majowymi zbiorami, lub w połowie zimy.

Osobista charakterystyka, która kryje się za tymi wierszami, nie jest właściwa dla rodzaju "arystokratycznej powściągliwości", jaką powinien odznaczać się rapsod; jego styl został opisany jako "kłótliwy, podejrzliwy, ironicznie dowcipny, oszczędny, lubiący przysłowia, bojący się kobiet". Był zresztą mizoginem tego samego kalibru co inny, późniejszy poeta, Semonides. Przypomina Solona w swoim zaabsorbowaniu kwestią dobra i zła oraz tym, "jak sprawiedliwy i wszechmocny bóg może pozwolić niesprawiedliwym na rozkwit w tym życiu". Przypomina Arystofanesa w odrzuceniu wyidealizowanego bohatera literatury epickiej, preferując w zamian wyidealizowaną wizję rolnika. Jednak fakt, że mógł wychwalać królów w Theogonii (ll. 80ff, 430, 434) i jednocześnie potępiać ich jako skorumpowanych w Labours and Days sugeruje, że miał zdolność pisania zgodnie z publicznością, do której chciał dotrzeć.

Różne legendy, które nagromadziły się z czasem dotyczące Hezjoda, zostały utrwalone w różnych źródłach:

Dwie różne, ale archaiczne tradycje odnotowują miejsce pochówku Hezjoda. Jedna, pochodząca z czasów Tukidydesa i odnotowana przez Plutarcha, Sudę i Jana Tzetza, głosi, że wyrocznia w Delfach miała ostrzec Hezjoda, że umrze w Nemei, więc uciekł do Locidy, gdzie został zabity w miejscowej świątyni poświęconej Zeusowi Nemeusowi i tam pochowany. W tej tradycji zastosowano znaną ironiczną konwencję: wyrocznia kończy się prawidłową przepowiednią, mimo że ofiara próbuje uciec przed swoim losem. Inna tradycja, po raz pierwszy wspomniana w epigramie autorstwa Chérsiasa z Orcomene, a napisana w VII wieku p.n.e. (nieco ponad wiek po śmierci Hezjoda) mówi, że miał on zostać pochowany w Orcomene, mieście w Boeotii. Według Arystotelesowskiej Konstytucji Orkenu, kiedy Tespijczycy zaatakowali Ascarę, jej mieszkańcy schronili się w Orkenie, gdzie za radą wyroczni zebrali prochy Hezjoda i umieścili je w honorowym miejscu na agorze, w pobliżu grobu Miniasa, jej tytułowego założyciela. Później zaczęli uważać Hezjoda również za "założyciela swojego domu" (οἰκιστής, oikistēs). Późniejsi pisarze próbowali zharmonizować te dwie relacje.

Daty

Grecy z końca V i początku IV wieku p.n.e. za swoich najstarszych poetów uważali Orfeusza, Muzę, Hezjoda i Homera - w tej kolejności. Później autorzy greccy zaczęli uważać Homera za starszego od Hezjoda. Wielbiciele Orfeusza i Muzeum byli prawdopodobnie odpowiedzialni za pierwszeństwo przyznane tym dwóm bohaterom kultowym, a być może homeryci byli odpowiedzialni, w późniejszym okresie, za "promowanie" Homera kosztem Hezjoda.

Pierwszymi znanymi autorami, którzy umieścili Homera chronologicznie wcześniej niż Hezjoda, byli Ksenofanes i pontyjski Heraklides, choć to Arystarch z Samotraki jako pierwszy opowiedział się za tą teorią. Efor opisał Homera jako młodszego kuzyna Hezjoda; Herodot (Dzieje, 2.53) najwyraźniej uważał ich za niemal współczesnych, a sofista Alcidamas z IV w. p.n.e. w swoim dziele Mouseion przedstawił ich działających razem w fikcyjnym konkursie poetyckim (agon), który przetrwał do dziś jako Konkurs między Homerem a Hezjodem. Większość uczonych zgadza się dziś co do wyprzedzenia Homera, jednak po obu stronach są dobre argumenty.

Hezjod z pewnością poprzedzał poetów lirycznych i elegijnych, których dzieła zachowały się do naszych czasów. Imitacje jego twórczości zidentyfikowano w dziełach Alceu, Epimenidesa, Mimnermo, Semonidesa, Tirteusa i Archilochusa, z czego wywnioskowano, że najpóźniejsza możliwa data powstania Hezjoda to 650 r. p.n.e.

Na górną granicę 750 r. p.n.e. jako datę jego śmierci wskazuje wiele przesłanek, m.in. prawdopodobieństwo, że jego dzieło zostało napisane, fakt, że wspomina o sanktuarium w Delfach, które przed połową 750 r. p.n.e. miało niewielkie znaczenie państwowe (Theogonia l. 499), a także to, że wymienia rzeki wpadające do Euxinus, regionu zbadanego i zagospodarowanego przez greckich osadników dopiero na początku VIII w. p.n.e. (Theogonia, 337-45).

Hezjod wspomina o konkursie poetyckim w Chalcis, na wyspie Euboea, gdzie synowie niejakiego Amphidamusa wręczyli mu trójnóg (Dzieła i dni ll.654-662). Plutarch zidentyfikował tego Amphidamasa z bohaterem wojny lellantyńskiej, toczonej między Chalcis a Eretrią, i doszedł do wniosku, że ten fragment musi być interpolacją w oryginalnym dziele Hezjoda, zakładając, że wojna lellantyńska miałaby miejsce w terminie zbyt późnym, by zbiegać się z okresem życia Hezjoda. Współcześni uczeni przyjęli tę identyfikację od Amfidama, ale nie zgadzają się z jego konkluzją. Data wojny nie jest dokładnie znana, ale szacuje się ją na około 730-705 r. p.n.e., co zbiega się z chronologią oszacowaną dla Hezjoda. Jeśli tak jest, trójnóg przyznany Hezjodowi mógłby zostać zdobyty dzięki jego interpretacji Theogonii, poematu, który wydaje się przeznaczony dla tego rodzaju arystokratycznej publiczności, która byłaby obecna w Chalcissus.

Według rzymskiego historyka Marco Veleio Patérculo, Hezjod rozkwitł sto dwadzieścia lat po Homerze, który rozkwitł dziewięćset pięćdziesiąt lat przed skomponowaniem Kompendium historii rzymskiej.

Zachowały się trzy dzieła przypisywane Hezjodowi przez starożytnych komentatorów: Dzieła i dni (lub Dzieła i dni), Teogonia oraz Tarcza Heraklesa (choć istnieją wątpliwości co do autorstwa tej ostatniej, uważanej przez niektórych uczonych za pochodzącą z VI w. p.n.e.). Inne przypisywane mu dzieła istnieją jedynie w formie fragmentarycznej. Wszystkie istniejące dzieła i fragmenty zostały napisane w konwencjonalnym języku i metryce poezji epickiej. Niektórzy starożytni autorzy kwestionowali nawet autentyczność Theogonii (Pausanias, 9.31.3), choć autor wymienia się w poemacie z imienia (wers 22). Choć różnią się pod kilkoma względami, Theogonia i The Labours and the Days mają wspólną prozodię, metrykę i charakterystyczny język, które subtelnie odróżniają je od twórczości Homera i Tarczy Heraklesa (zob. The Greek of Hesiod). Ponadto oba nawiązują do tej samej wersji mitu o Prometeuszu. Oba poematy mogą jednak zawierać interpolacje; na przykład pierwsze dziesięć wersów Dzieł i dni mogło zostać przywłaszczone z orfickiego hymnu do Zeusa.

Niektórzy uczeni wykryli u Hezjoda perspektywę protohistoryczną, pogląd ten odrzuca na przykład profesor historii greckiej z Uniwersytetu Cambridge Paul Cartledge, który twierdzi, że Hezjod opowiadałby się za poglądem skupionym na wspomnieniach, bez nacisku na sprawdzanie faktów. Hezjoda uważano również za ojca wersu gnomicznego. Miał "zamiłowanie do systematyzowania i wyjaśniania rzeczy". Starożytna poezja grecka w ogóle miała silne tendencje filozoficzne, a Hezjod, podobnie jak Homer, wykazuje duże zainteresowanie szerokim zakresem pytań "filozoficznych", od natury boskiej sprawiedliwości po początki społeczeństwa ludzkiego. Arystoteles (Metafizyka, 983b-987a) uważa, że pytanie o pierwsze przyczyny mogło się nawet zacząć od Hezjoda (Teogonia, 116-53) i Homera (Iliada, 14.201, 246).

Hezjod patrzył na świat spoza zaczarowanego kręgu arystokratycznych władców, protestując przeciwko ich niesprawiedliwości tonem, który został opisany jako "zrzędliwy, odkupiony przez żałobną godność", ale okazał się również zdolny do zmiany tego tonu, aby dostosować go do swoich odbiorców. Ta ambiwalencja zdaje się przenikać jego prezentację historii ludzkości w Labours and Days, gdzie opisuje złoty okres, w którym życie było łatwe i dobre, po którym następuje stały spadek zachowania człowieka i jego szczęścia przez cały wiek srebrny, brązowy i żelazny - jednak pomiędzy te dwa ostatnie okresy wstawia epokę historyczną, przedstawiając w ten sposób tych wojowniczych ludzi w korzystniejszym świetle niż ich poprzedników z epoki brązu. Wydaje się, że w tym przypadku chce on zaspokoić dwa odrębne światopoglądy, epicki i arystokratyczny, przy czym ten pierwszy wykazuje niewielką sympatię dla heroicznych tradycji arystokracji.

Dla Wernera Jaegera, słynnego niemieckiego hellenisty, wraz z Hezjodem w literaturze pojawia się to, co subiektywne. W starożytności poeta był prostym pojazdem dowodzonym przez Muzy; Hezjod podpisuje swoje dzieło, aby stworzyć osobistą historię. Po wychwaleniu inspirujących go Muz, na początku Teogonii mówi: "To one nauczyły kiedyś Hezjoda pięknej pieśni, gdy karmił swoje owce u stóp boskiego Helikonu".

Teogonia

Teogonia jest zwykle uważana za pierwsze dzieło Hezjoda. Pomimo różnicy w głównym temacie poruszanym w tym poemacie oraz w Laburach i dniach, większość uczonych - z kilkoma znaczącymi wyjątkami, takimi jak Hugh G. Evelyn-White - uważa, że oba dzieła zostały napisane przez tego samego człowieka. Jak napisał angielski klasyk i filolog Martin Litchfield West, "oba noszą odcisk wyraźnej osobowości: rustykalnego, konserwatywnego wiejskiego człowieka, skłonnego do refleksji, który nie kochał kobiet ani życia i który czuł na sobie ciężar obecności bogów."

Teogonia opowiada o powstaniu świata (kosmogonia) i bogów (teogonia), od ich początków z Chaosem, Gają i Erosem, i wykazuje szczególne zainteresowanie genealogią. W obrębie mitologii greckiej pozostały niezwykle zróżnicowane fragmenty opowieści, co wskazuje na bogatą różnorodność mitologiczną, jaka istniała, zmieniającą się w zależności od miasta; jednakże wersja Hezjoda tych starożytnych opowieści stała się ostatecznie, według historyka Herodota z V w. p.n.e., wersją akceptowaną, która zjednoczyła wszystkich Hellenów.

Długo uważano, że mit o stworzeniu w Hezjodzie powstał pod wpływem tradycji wschodnich, takich jak Kumarbi Song Hetytów i babilońska Enuma Elish. Mówi się, że to mieszanie kultur miało miejsce w greckich koloniach handlowych z VIII i IX wieku p.n.e., takich jak Al Mina w północnej Syrii.

Dzieła i dni

Dzieła i dni (przetłumaczone również na język portugalski jako As Obras e os Dias) to poemat składający się z ponad 800 wersów, który odnosi się do dwóch ogólnych prawd: praca jest powszechnym losem człowieka, ale ten, kto jest chętny do pracy, przetrwa. Uczeni interpretowali ten utwór na tle kryzysu agrarnego w Grecji kontynentalnej, który zainspirowałby udokumentowaną falę kolonizacji w poszukiwaniu nowych ziem. Poemat ten jest jedną z pierwszych medytacji na temat myśli ekonomicznej.

Dzieło przedstawia pięć epok człowieka, oprócz tego zawiera rady i zalecenia, nakazuje życie w uczciwej pracy, atakuje bezczynność i niesprawiedliwych sędziów (takich jak ci, którzy rozstrzygali na korzyść Persesa), a także praktykę lichwy. Opisuje nieśmiertelne istoty, które miałyby wędrować po ziemi, czuwając nad sprawiedliwością i niesprawiedliwością. Wiersz mówi o pracy jako źródle wszelkiego dobra, gdyż zarówno bogowie, jak i ludzie gardzą bezczynnością, która byłaby niczym trutnie w ulu.

Inne prace

Oprócz Teogonii oraz Prac i dni, w starożytności przypisywano Hezjodowi kilka innych poematów. Współcześni uczeni powątpiewali jednak w ich autentyczność, a utwory te, niezależnie od ich prawdziwego autorstwa, określa się zwykle jako część "Korpusu hezychodycznego". Sytuację podsumował klasyk Glenn Most: "'Hesiod' to imię osoby; 'Hesiodic' to określenie rodzaju poezji, która obejmuje, ale nie ogranicza się do tych wierszy, których autorstwo można bezpiecznie przypisać samemu Hesiodowi."

Spośród tych dzieł, które składają się na rozbudowany korpus hezychodyczny, jedynie Tarcza Heraklesa (greckie: Ἀσπὶς Ἡρακλέους, Aspis Hērakleous) została przekazana w nienaruszonym stanie przez wieki za pomocą średniowiecznej transkrypcji rękopiśmiennej.

Autorzy klasyczni przypisywali Hezjodowi także długi poemat genealogiczny, znany jako Katalog kobiet, czyli Ehoiai (ponieważ jego części zaczynają się od greckich słów ē hoiē, "Albo jak..."). Był to mitologiczny katalog śmiertelniczek, które utrzymywały stosunki seksualne z bogami, oraz potomków tych związków.

Kilka wierszy heksametrowych zostało przypisanych Hezjodowi:

Oprócz tych utworów Suda wymienia także nieznany wcześniej "śpiew żałobny dla Bátraco, ukochanego ".

Poeta liryczny Alceu, rodak i współczesny Sappho, sparafrazował fragment Labiryntów i dni (582-88), przeformatowując go w metryce lirycznej i przechodząc do dialektu lesbijskiego. Zachował się jedynie fragment parafrazy.

Liryk Baquilides zacytował lub sparafrazował Hezjoda w odie o zwycięstwie skierowanej do Hierona z Syrakuz, upamiętniającej zwycięstwo tyrana w wyścigu rydwanów na igrzyskach pytyjskich w 470 r. p.n.e.; w dedykacji czytamy: "Mąż z Boeotii, Hezjod, minister Muz, przemówił w ten sposób: 'Ten, kogo czczą nieśmiertelni, cieszy się też dobrą sławą wśród ludzi'". Słowa te nie zostały jednak odnalezione w zachowanych dziełach Hezjoda.

Katalog kobiet Hezjoda stworzył walutę dla katalogów w formie wierszy w okresie hellenistycznym. Na przykład Theocritus przedstawia katalogi bohaterek w dwóch swoich poematach bukolicznych (3,40-51 i 20,34-41), w których oba fragmenty są recytowane przez postaci namiętnych rustykalistów.

Biust

Rzymskie popiersie z brązu, znane jako Pseudo-Seneca, pochodzące z końca I wieku p.n.e. i znalezione w Herculaneum, nie jest już uważane za przedstawiające Senekę Starszego; brytyjska archeolog i historyk sztuki Gisela Richter zidentyfikowała je jako zmyślony portret Hezjoda. Podejrzenia pojawiały się jednak co najmniej od 1813 roku, kiedy to znaleziono hermę z portretem Seneki o bardzo odmiennych rysach. Większość badaczy przyjmuje obecnie identyfikację Richter.

Hezjod używał konwencjonalnego dialektu poezji epickiej, którym był joński. Porównania z Homerem, który sam był z urodzenia Jończykiem, były zwykle niepochlebne. Hezjod nie posługiwał się heksametrem daktylicznym w sposób tak mistrzowski i płynny jak Homer, a jeden ze współczesnych badaczy wspomina o jego "heksametrach góralskich". Jego użycie języka i metryki w Pracach i dniach oraz Teogonii odróżnia go od autora Tarczy Heraklesa. Wszyscy trzej poeci, na przykład, niekonsekwentnie używali digamy, czasem pozwalając jej wpływać na metrykę i czas trwania sylab, a czasem nie. Częstotliwość zauważania lub zapominania o użyciu digamy jest wśród nich różna. Zakres tych różnic zależy od sposobu zbierania i interpretacji materiału dowodowego, jednak istnieje wyraźna tendencja, ujawniona na przykład w poniższym zestawie statystyk.

Hezjod nie używa digamy tak często jak inni. Wynik jest nieco sprzeczny z intuicją, ponieważ digama była jeszcze cechą dialektu boeckiego, którym prawdopodobnie posługiwał się Hezjod, a już zniknęła z jońskiego języka Homera. Tę anomalię można wyjaśnić tym, że Hezjod podjął świadomy wysiłek, by komponować jak jonijski poeta epicki w okresie, gdy digama nie była już zwykle słyszalna w mowie jońskiej, podczas gdy Homer starał się pisać jak starożytne pokolenie jonijskich bardów, gdy można ją było jeszcze usłyszeć w mowie jońskiej. Istnieje również znaczna różnica między wynikami uzyskanymi w Theogonii oraz Laburach i dniach, jednak wynika ona jedynie z faktu, że to pierwsze dzieło przedstawia katalog bóstw, a więc wykorzystuje przedimek określony, zwykle kojarzony z digamą, oἱ ("the").

Choć typowe dla epickiego dialektu greckiego, słownictwo Hezjoda znacznie różni się od słownictwa Homera. Jeden z badaczy naliczył w Dziełach i dniach 278 słów nie użytych przez Homera, w Teogonii 151, a w Tarczy Heraklesa 95. Nadmierna liczba słów "niehomeryckich" w pierwszym z nich wynika z jego tematyki, uważanej za równie "niehomerycką". W słownictwie Hezjoda występuje też kilka zwrotów formalnych, których nie znajdziemy u Homera, co wskazuje, że pisałby on z odrębnej tradycji.

Źródła

 1. Hezjod
 2. Hesíodo
 3. Ver a discussão de M.L. West, Hesiod: Theogony, Oxford University Press (1966), p. 163–4 nota 30, citando, por exemplo, Pausânias 9.30.3. Rapsodos do período pós-homérico eram frequentemente mostrados carregando um ramo de louros ou uma lira, porém no período de Hesíodo o cajado parecia indicar que ele não era um rapsodo, ou seja, não era um menestrel profissional. Encontros entre poetas e as Musas tornaram-se parte do folclore poético - pode-se comparar, por exemplo, com o relato de Arquíloco sobre seu encontro com as deusas, e a lenda de Cadmo.
 4. ^ See discussion by M. L. West, Hesiod: Theogony, Oxford University Press (1966), p. 163 f., note 30, citing for example Pausanias IX, 30.3. Rhapsodes in post-Homeric times are often shown carrying either a laurel staff or a lyre but in Hesiod's earlier time, the staff seems to indicate that he was not a rhapsode, a professional minstrel. Meetings between poets and the Muses became part of poetic folklore: compare, for example, Archilochus' account of his meeting the Muses while leading home a cow, and the legend of Cædmon.
 5. ^ Jasper Griffin, 'Greek Myth and Hesiod' in The Oxford History of the Classical World, Oxford University Press (1986), cites for example the Book of Ecclesiastes, a Sumerian text in the form of a father's remonstrance with a prodigal son, and Egyptian wisdom texts spoken by viziers, etc. Hesiod was certainly open to oriental influences, as is clear in the myths presented by him in Theogony.
 6. ^ The Bacchylidean victory ode is fr. 5 Loeb. Theognis of Megara (169) is the source of a similar sentiment ("Even the fault-finder praises one whom the gods honour") but without attribution. See also fr. 344 M.-W (D. Campbell, Greek Lyric Poetry IV, Loeb 1992, p. 153)
 7. ^ Su queste ed altre tradizioni si basa il lessico Suda, che di lui dice: «Di Cuma, ma venne cresciuto da giovane da suo padre Dios e sua madre Picimede ad Ascra in Beozia. La sua genealogia è che fosse figlio di Dios, che era figlio di Apellis, che era figlio di Melanopos - che alcuni dicono sia anche nonno di Omero padre fondatore, di modo tale che Omero è figlio del cugino di Esiodo, e ciascuno discese da Atlante. Queste furono le sue poesie: Teogonia, Opere e giorni, Scudo, Catalogo delle donne in cinque libri, Lamento per Batrakhos, che era la sua amata, Dattili dell'Ida e molti altri. Morì mentre visitava Antifo e Ctimeno che, di notte, con l'intenzione di uccidere il seduttore della sorella, uccisero involontariamente Esiodo. Secondo alcuni era più vecchio di Omero, secondo altri contemporaneo: Porfirio e molti altri lo fanno più giovane di cento anni, in modo da inserirlo 32 anni prima della prima Olimpiade [776 a.C.]».
 8. ^ II 53, 2.
 9. ^ Si tratta del re di Calcide morto nel 730 a.C. in una guerra epicorica, la guerra lelantina.
 10. ^ A partire almeno da T. W. Allen-A. A. Rambaut, The Date of Hesiod, in "The Journal of Hellenic Studies", n. 35 (1915), pp. 85–99.
 11. ^ Dios in Suda, il che deriva da una errata interpretazione dell'epiteto al v. 299 delle Opere, nel quale Perse, il fratello di Esiodo, è detto δίον γένος.
 12. Herodotos: Historiateos II.53.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?