Pakt trzech

Eumenis Megalopoulos | 21 gru 2023

Spis treści

Streszczenie

Pakt Trójstronny, znany również jako Pakt Berliński, był porozumieniem między Niemcami, Włochami i Japonią podpisanym w Berlinie 27 września 1940 roku przez, odpowiednio, Joachima von Ribbentropa, Galeazzo Ciano i Saburō Kurusu. Był to defensywny sojusz wojskowy, do którego ostatecznie przystąpiły Węgry (20 listopada 1940 r.), Rumunia (23 listopada 1940 r.), Bułgaria (1 marca 1941 r.) i Jugosławia (25 marca 1941 r.), a także niemieckie państwo klienckie Słowacja (24 listopada 1940 r.). Akcesja Jugosławii sprowokowała dwa dni później zamach stanu w Belgradzie. Niemcy, Włochy i Węgry odpowiedziały inwazją na Jugosławię. Powstałe w ten sposób włosko-niemieckie państwo klienckie, znane jako Niezależne Państwo Chorwackie, przystąpiło do paktu 15 czerwca 1941 roku.

Pakt Trójstronny był, obok Paktu Antykominternowskiego i Paktu Stalowego, jednym z szeregu porozumień między Niemcami, Japonią, Włochami i innymi państwami Osi regulujących ich stosunki.

Pakt Trójstronny był wymierzony przede wszystkim w Stany Zjednoczone. Jego praktyczne skutki były ograniczone, ponieważ włosko-niemieckie i japońskie teatry operacyjne znajdowały się na przeciwległych krańcach świata, a wysokie umawiające się mocarstwa miały rozbieżne interesy strategiczne. W związku z tym Oś była tylko luźnym sojuszem. Nigdy nie powołano się na jego klauzule obronne, a podpisanie układu nie zobowiązywało sygnatariuszy do prowadzenia wspólnej wojny per se.

Rządy Japonii, Niemiec i Włoch uważają, że warunkiem wstępnym jakiegokolwiek trwałego pokoju jest zapewnienie wszystkim narodom na świecie ich własnego, właściwego miejsca, postanowiły stać z boku i współpracować ze sobą w swoich wysiłkach odpowiednio w Wielkiej Azji Wschodniej i w regionach Europy, gdzie ich głównym celem jest ustanowienie i utrzymanie nowego porządku rzeczy, obliczonego na promowanie wzajemnego dobrobytu i pomyślności zainteresowanych narodów. Ponadto pragnieniem tych trzech rządów jest rozszerzenie współpracy na narody w innych sferach świata, które są skłonne skierować swoje wysiłki wzdłuż linii podobnych do ich własnych w celu realizacji ostatecznego celu, jakim jest pokój na świecie. W związku z tym rządy Japonii, Niemiec i Włoch uzgodniły, co następuje:

Chociaż Niemcy i Japonia technicznie stały się sojusznikami wraz z podpisaniem Paktu Antykominternowskiego z 1936 roku, Pakt Ribbentrop-Mołotow z 1939 roku pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzieckim był dla Japonii zaskoczeniem. W listopadzie 1939 roku Niemcy i Japonia podpisały "Układ o współpracy kulturalnej między Japonią a Niemcami", który przywrócił "niechętny sojusz" między nimi.

W uroczystym przemówieniu po podpisaniu paktu 27 września Ribbentrop mógł sugerować, że sygnatariusze są otwarci na przyjęcie nowych sygnatariuszy w przyszłości. Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ) relacjonował jego słowa w następujący sposób:

Celem Paktu jest przede wszystkim pomoc w jak najszybszym przywróceniu pokoju na świecie. Dlatego też każde inne państwo, które zechce przystąpić do tego bloku (der diesem Block beitreten will), z zamiarem przyczynienia się do przywrócenia warunków pokojowych, zostanie szczerze i z wdzięcznością przyjęte i będzie uczestniczyć w reorganizacji gospodarczej i politycznej.

Oficjalne Deutsches Nachrichtenbüro (DNB), jak również większość prasy, podały jednak nieco inną wersję, w której zamiast słowa "przystąpić do" użyto słów "mając dobrą wolę wobec paktu" (der diesem Pakt wohlwollend gegenübertreten will). Prawdopodobnie nie przewidywano przystąpienia innych narodów do traktatu i Ribbentrop źle się wyraził. Oficjalny zapis w DNB poprawił więc jego słowa, usuwając wszelkie odniesienia do "przystąpienia" innych państw, ale przy okazji stworzył niezręczne sformułowanie.

Włoski minister spraw zagranicznych, Ciano, jeszcze 20 listopada 1940 roku stanowczo sprzeciwiał się pomysłowi dodania do paktu mniejszych państw; w swoim dzienniku argumentował, że osłabiają one pakt i są bezużytecznymi kawałkami dyplomacji.

Węgry

Królestwo Węgier było czwartym państwem, które podpisało pakt i pierwszym, które przystąpiło do niego po 27 września 1940 roku. Węgierski ambasador w Berlinie Döme Sztójay zatelegrafował do swojego ministra spraw zagranicznych Istvána Csáky'ego natychmiast po tym, jak dotarła do niego wiadomość o podpisaniu paktu i przemówieniu Ribbentropa. Namawiał Csáky'ego do przystąpienia do paktu, a nawet twierdził, że Niemcy i Włochy oczekują, że on to zrobi. Uważał za szczególnie ważne, aby Węgry podpisały pakt przed Rumunią. W odpowiedzi Csáky poprosił Sztójaya i ambasadora w Rzymie, Frigyesa Villaniego, o złożenie zapytań dotyczących akcesji Węgier i ich potencjalnych zobowiązań wynikających z paktu. 28 września niemiecki sekretarz stanu ds. zagranicznych Ernst von Weizsäcker poinformował Węgry, że Ribbentrop nie miał na myśli "formalnej akcesji", lecz jedynie "postawę w duchu paktu". Podobna była odpowiedź Włoch. Mimo to w ciągu tygodnia rząd węgierski wysłał formalne zawiadomienie o swoim "duchowym przystąpieniu" do paktu.

W tydzień po "duchowym przylgnięciu" Węgier sytuacja na Bałkanach uległa zmianie. Niemcy przychyliły się do rumuńskiej prośby o wysłanie wojsk do pilnowania pól naftowych w Ploiești, a Węgry przychyliły się do niemieckiej prośby o umożliwienie swoim wojskom tranzytu przez Węgry w celu dotarcia do Rumunii. 7 października 1940 roku do Ploiești przybyły pierwsze oddziały niemieckie. Prawdopodobnie przystąpienie Rumunii do paktu zostało odłożone do czasu przybycia wojsk niemieckich z obawy przed podjęciem przez Sowietów działań wyprzedzających w celu zabezpieczenia pól naftowych dla siebie. Z kolei przystąpienie Węgier zostało opóźnione do czasu wynegocjowania przystąpienia Rumunii. Około 9 października Weizsäcker dostarczył Sztójayowi wiadomość od Ribbentropa, w której informował go, że Hitler chce teraz, by do paktu przystąpiły "przyjazne państwa". W rozmowie telefonicznej z Ciano 9 lub 10 października Ribbentrop twierdził, że Węgry wysłały drugą prośbę o przystąpienie do paktu. Mussolini niechętnie wyraził zgodę. 12 października Ribbentrop poinformował Sztójaya, że zarówno Włochy jak i Japonia wyraziły zgodę na przystąpienie Węgier. Ponieważ regent Węgier, Miklós Horthy, specjalnie polecił Sztójayowi, by poprosił o to, by Węgry były pierwszym nowym państwem, które przystąpi do paktu, Ribbentrop przychylił się do tej prośby.

Rumunia

Królestwo Rumunii przyłączyło się do sił alianckich w I wojnie światowej i otrzymało Transylwanię od Austro-Węgier. Po tym jak Niemcy i Włochy oddały część Transylwanii Węgrom, a południową Dobrudżę Bułgarii i po tym jak Związek Radziecki zajął Besarabię i północną Bukowinę, faszystowska partia Żelazna Gwardia doszła do władzy i Rumunia przystąpiła do Paktu Trójstronnego 23 listopada 1940 roku z powodu rumuńskiego pragnienia ochrony przed Związkiem Radzieckim.

W oświadczeniu marszałka Iona Antonescu odczytanym na procesie IG Farben (1947-1948) stwierdził on, że porozumienie o przystąpieniu do paktu zostało zawarte przed jego wizytą w Berlinie 22 listopada 1940 roku.

Słowacja

14 marca 1939 r. w trakcie rozbioru Czechosłowacji ogłoszono powstanie Republiki Słowackiej. Hitler zaprosił na przywódcę nowego narodu monsignora Jozefa Tiso. Wkrótce po powstaniu Słowacja została wciągnięta w wojnę z sąsiednimi Węgrami. Słowacja podpisała "Traktat ochronny" z Niemcami, które jednak odmówiły interwencji. W wyniku wojny Węgry zyskały terytorialnie kosztem Słowacji. Mimo to Słowacja poparła niemiecką inwazję na Polskę w 1939 roku.

Wkrótce po podpisaniu Paktu Trójstronnego Słowacja, idąc śladem Węgier, wysłała do Niemiec i Włoch depesze o "duchowej przynależności".

24 listopada 1940 roku, dzień po podpisaniu paktu przez Rumunię, słowacki premier i minister spraw zagranicznych Vojtech Tuka pojechał do Berlina na spotkanie z Ribbentropem i podpisał przystąpienie Słowacji do paktu trójstronnego. Jego celem było zwiększenie pozycji Tuki na Słowacji w stosunku do jego rywala, Tiso, chociaż Niemcy nie mieli zamiaru dopuścić do usunięcia Tiso.

Bułgaria

Królestwo Bułgarii było sojusznikiem Niemiec i stało po przegranej stronie w I wojnie światowej. Niemcy od początku naciskali na Bułgarię, aby przystąpiła do Paktu Trójstronnego. 17 listopada 1940 roku car Borys III i minister spraw zagranicznych Iwan Popow spotkali się w Niemczech z Hitlerem. Według Hermanna Neubachera, specjalnego wysłannika Niemiec na Bałkany, stosunek Bułgarii do mocarstw Osi został na tym spotkaniu całkowicie uregulowany. 23 listopada bułgarski ambasador w Berlinie Peter Draganov poinformował jednak Niemców, że choć Bułgaria zgodziła się w zasadzie na przystąpienie do paktu, to chce na razie opóźnić jego podpisanie.

Spotkanie z Hitlerem przyspieszyło wizytę w Bułgarii sowieckiego dyplomaty Arkadija Sobolewa 25 listopada. Zachęcał on Bułgarów do podpisania paktu o wzajemnej pomocy, o którym po raz pierwszy mówiono w październiku 1939 roku. Zaoferował uznanie przez Sowietów bułgarskich roszczeń w Grecji i Turcji. Rząd bułgarski był jednak zaniepokojony wywrotowymi działaniami Bułgarskiej Partii Komunistycznej w odpowiedzi na rozmowy, najwyraźniej za namową Sowietów.

26 grudnia 1940 roku skrajnie prawicowy polityk Aleksander Ciankow przedstawił w Zgromadzeniu Narodowym wniosek wzywający rząd do natychmiastowego przystąpienia do Paktu Trójstronnego, ale został on przegłosowany.

Ostatecznie rękę Bułgarii zmusiło dążenie Niemiec do interwencji w wojnie włosko-greckiej, co wymagałoby przerzucenia wojsk przez Bułgarię. Nie mając możliwości zbrojnego oporu wobec Niemiec, premier Bogdan Filov podpisał 1 marca 1941 roku w Wiedniu przystąpienie Bułgarii do paktu. Ogłosił, że czyni to częściowo w podzięce za pomoc Niemiec dla Bułgarii w uzyskaniu traktatu z Rumunią w Craiova i że nie wpłynie to na stosunki Bułgarii z Turcją czy Związkiem Radzieckim. Jeszcze tego samego dnia Ribbentrop obiecał Filovowi, że po upadku Grecji Bułgaria otrzyma linię brzegową Morza Egejskiego pomiędzy rzekami Struma i Marica.

Zgodnie z art. 17 konstytucji tarnowskiej, traktaty musiały być ratyfikowane przez Zgromadzenie Narodowe. W przypadku Paktu Trójstronnego rząd dążył do ratyfikacji traktatu bez debaty i dyskusji. Siedemnastu deputowanych opozycji złożyło interpelację, a jeden z nich, Ivan Petrov, zapytał, dlaczego nie skonsultowano się wcześniej ze Zgromadzeniem Narodowym i czy pakt angażuje Bułgarię w wojnę. Zostały one zignorowane. Pakt został ratyfikowany stosunkiem głosów 140 do 20.

Jugosławia

25 marca 1941 roku w Wiedniu Dragiša Cvetković, premier Królestwa Jugosławii, podpisał Pakt Trójstronny. 27 marca reżim został obalony w wojskowym zamachu stanu przy wsparciu brytyjskim. Siedemnastoletni król Piotr II został uznany za pełnoletniego. Nowy rząd jugosłowiański pod przewodnictwem premiera i generała Dušana Simovića, odmówił ratyfikacji podpisania przez Jugosławię Paktu Trójstronnego i rozpoczął negocjacje z Wielką Brytanią i Związkiem Radzieckim. Rozwścieczony Hitler wydał dyrektywę 25 jako odpowiedź na zamach stanu, a następnie 6 kwietnia zaatakował zarówno Jugosławię jak i Grecję. Niemieckie siły powietrzne bombardowały Belgrad przez trzy dni i noce. Niemieckie wojska lądowe wkroczyły do akcji, a Jugosławia skapitulowała 17 kwietnia.

Niezależne Państwo Chorwackie

Niezależne Państwo Chorwackie (Nezavisna Država Hrvatska, lub NDH), utworzone z części dawnych terytoriów podbitej Jugosławii, podpisało 15 czerwca 1941 roku Pakt Trójstronny.

Związek Radziecki

Tuż przed utworzeniem Paktu Trójstronnego Związek Radziecki został poinformowany o jego istnieniu i możliwości przystąpienia. Wiaczesław Mołotow został więc wysłany do Berlina w celu omówienia paktu i możliwości przystąpienia Związku Radzieckiego. Sowieci uważali przystąpienie do Paktu Trójstronnego za aktualizację dotychczasowych porozumień z Niemcami. Podczas wizyty w Berlinie Mołotow zgodził się w zasadzie na przystąpienie Związku Sowieckiego do paktu, jeśli uda się wypracować pewne szczegóły, takie jak sowiecka aneksja Finlandii. Rząd radziecki przesłał Niemcom poprawioną wersję paktu 25 listopada. Aby zademonstrować korzyści płynące z partnerstwa, Związek Radziecki złożył Niemcom duże oferty gospodarcze.

Niemcy nie mieli jednak zamiaru pozwolić Sowietom na przystąpienie do paktu i czynili już przygotowania do swojej inwazji na Związek Radziecki i byli zdecydowani dokonać jej bez względu na jakiekolwiek działania podjęte przez Sowietów:

Rozpoczęto rozmowy polityczne mające na celu wyjaśnienie postawy Rosji w najbliższej przyszłości. Niezależnie od wyniku tych rozmów, wszystkie przygotowania do Wschodu zarządzone wcześniej ustnie mają być kontynuowane. dyrektywy w tej sprawie nastąpią natychmiast po przedłożeniu mi i zatwierdzeniu przeze mnie podstawowych elementów planu operacji armii. -Adolf Hitler

Gdy w listopadzie otrzymali sowiecką propozycję, po prostu nie odpowiedzieli. Przyjęli jednak nowe oferty gospodarcze i 10 stycznia 1941 roku podpisali dla nich porozumienie.

Finlandia

Współpraca wojskowa między Finlandią a nazistowskimi Niemcami rozpoczęła się pod koniec 1940 roku, po tym jak Finlandia straciła znaczną część swojego terytorium w wyniku agresji sowieckiej podczas wojny zimowej. 25 czerwca 1941 roku Finlandia przystąpiła do operacji Barbarossa, która rozpoczęła wojnę kontynuacyjną. W listopadzie Finlandia podpisała z wieloma innymi krajami sprzymierzonymi z Niemcami Pakt Antykominternowski, antykomunistyczne porozumienie skierowane przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Wkrótce Niemcy zaproponowały Finlandii podpisanie Paktu Trójstronnego, ale rząd fiński odmówił, ponieważ Finlandia postrzegała swoją wojnę jako "oddzielną wojnę" od II wojny światowej i widziała swoje cele jako odmienne od celów nazistowskich Niemiec. Finlandia chciała również utrzymać stosunki dyplomatyczne z aliantami, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi. Podczas II wojny światowej Niemcy kilkakrotnie prosili Finlandię o podpisanie paktu, ale rząd fiński odrzucał wszystkie oferty. Stosunki dyplomatyczne między Finlandią a Stanami Zjednoczonymi były utrzymywane do czerwca 1944 roku, chociaż ambasador USA został już odwołany. Wielka Brytania natomiast wypowiedziała wojnę Finlandii 6 grudnia 1941 roku, popierając swojego sojusznika - Związek Radziecki.

Na prośbę niemieckiego dowództwa Finowie założyli w Kankaanpää szkołę wojny zimowej. Pierwszy dwumiesięczny kurs dla niemieckich oficerów i podoficerów rozpoczęła ona w grudniu 1941 roku. Latem 1942 roku niemieckojęzyczni fińscy instruktorzy prowadzili kurs z zakresu wojny leśnej. Generał Waldemar Erfurth, niemiecki łącznik przy fińskim sztabie generalnym, uznał szkołę za wybitny sukces. Uczestniczyli w niej również niektórzy oficerowie węgierscy.

Tajlandia

Japonia zaatakowała Tajlandię o godzinie 02:00 czasu lokalnego 8 grudnia 1941 roku. Japoński ambasador, Teiji Tsubokami, powiedział tajskiemu ministrowi spraw zagranicznych, Direkowi Jayanamie, że Japonia chce jedynie pozwolenia na przejście swoich wojsk przez Tajlandię, aby zaatakować Brytyjczyków na Malajach i w Birmie. O godzinie 07:00 premier Plaek Phibunsongkhram (Phibun) odbył nadzwyczajne posiedzenie gabinetu w Bangkoku i wkrótce zarządzono zawieszenie broni. Phibun spotkał się następnie z Tsubokami, który zaproponował mu cztery opcje: zawarcie defensywno-ofensywnego sojuszu z Japonią, przystąpienie do Paktu Trójstronnego, współpracę w ramach japońskich operacji wojskowych lub zgodę na wspólną obronę Tajlandii. Wybrano współpracę wojskową, a Pakt Trójstronny został odrzucony.

Według powojennych wspomnień Direka Jayanamy, Phibun planował podpisać pakt później, ale przeszkodził mu w tym sprzeciw Direka.

Wymagane przez pakt "wspólne komisje techniczne" zostały powołane umową z 20 grudnia 1940 roku. Miały one składać się z komisji generalnej w każdej stolicy, złożonej z ministra spraw zagranicznych gospodarza i ambasadorów dwóch pozostałych partnerów. Pod komisją generalną miały znajdować się komisje wojskowe i gospodarcze. 15 grudnia 1941 roku odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich trzech komisji w jednej stolicy, Berlinie, nazwane "konferencją paktu trójstronnego". Postanowiono tam utworzyć "Stałą Radę Mocarstw Paktu Trójstronnego", ale przez dwa miesiące nic się nie działo. Jedynie Włosi, do których Japończycy nie mieli zaufania, naciskali na większą współpracę.

18 stycznia 1942 roku rządy Niemiec i Włoch podpisały dwa tajne porozumienia operacyjne: jedno z Cesarską Armią Japońską, a drugie z Cesarską Marynarką Wojenną. Umowy dzieliły świat wzdłuż 70° długości geograficznej wschodniej na dwie główne strefy operacyjne, ale nie miały prawie żadnego znaczenia militarnego. Przede wszystkim zobowiązywały mocarstwa do współpracy w sprawach handlu, wywiadu i komunikacji.

24 lutego 1942 r. zebrała się Rada Stała pod przewodnictwem Ribbentropa, który ogłosił, że "efekt propagandowy jest jednym z głównych powodów naszych spotkań". Przedstawiciele powołali komisję propagandową, a następnie odroczyli posiedzenie na czas nieokreślony. Do 1943 roku komisja wojskowa w Berlinie spotkała się tylko dwa lub trzy razy, a trójstronnych rozmów morskich w ogóle nie było. Niemcy i Japonia prowadziły osobne rozmowy morskie, a Włochy konsultowały z Japończykami niezależnie planowany atak na Maltę w 1942 roku.

Stosunki gospodarcze między trójstronnymi mocarstwami były obarczone trudnościami. Japonia nie chciała w 1941 r. udzielić Niemcom ustępstw gospodarczych w obawie, że zrujnują one jej negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. W styczniu 1942 r. rozpoczęto negocjacje o współpracy gospodarczej, ale układ podpisano dopiero 20 stycznia 1943 r. w Berlinie. Włochy zostały zaproszone do podpisania podobnego porozumienia w Rzymie w tym samym czasie dla celów propagandowych, ale żaden z uzupełniających protokołów berlińskich nie miał zastosowania do stosunków włosko-japońskich.

Japonia po raz pierwszy naciskała na Niemcy, by przyłączyły się do wojny ze Stanami Zjednoczonymi 2 grudnia 1941 roku, zaledwie dwa dni po powiadomieniu Berlina o zamiarze przystąpienia do wojny. Nie otrzymawszy odpowiedzi, Japonia zwróciła się do Włoch. O godzinie 04:00 rano 5 grudnia Ribbentrop przekazał japońskiemu ambasadorowi zaakceptowaną przez Włochy propozycję przystąpienia do wojny i wspólnego jej prowadzenia. 11 grudnia 1941 r., tego samego dnia co niemiecka deklaracja wojny przeciwko Stanom Zjednoczonym i deklaracja włoska, trzy mocarstwa podpisały układ, wypracowany już 8 grudnia, wykluczający zawarcie odrębnego pokoju ze Stanami Zjednoczonymi lub Wielką Brytanią. Był on "pomyślany jako propagandowy akompaniament do wypowiedzenia wojny".

ARTYKUŁ I. Włochy, Niemcy i Japonia będą odtąd prowadzić wspólnie i wspólnie wojnę, która została im narzucona przez Stany Zjednoczone Ameryki i Anglię, wszelkimi dostępnymi środkami i aż do zakończenia działań wojennych.

Ponieważ nigdy nie powołano się na sojusz obronny w ramach paktu, a główni sygnatariusze byli szeroko rozdzieleni między Europą i Azją, co ograniczało współpracę między europejskimi i azjatyckimi sygnatariuszami, wpływ paktu był ograniczony. Historyk Paul W. Schroeder opisał go jako szybko upadający z "pozycji ważnej pod koniec 1940 roku do pozycji zaledwie nominalnego istnienia pod koniec 1941 roku" i jako "praktycznie niedziałający" do grudnia 1941 roku. Pakt okazał się jednak przydatny w przekonaniu Amerykanów, że Japonia działa w lidze z Niemcami. Zarzut, że pakt był częścią działań mających na celu koordynację agresji i osiągnięcie dominacji nad światem, stanowił również część sprawy wniesionej przeciwko przywódcom nazistowskim w Norymberdze. Podobnie tokijskie procesy o zbrodnie wojenne skupiły się na powołaniu mieszanych komisji technicznych między Niemcami, Japonią i Włochami jako dowodu na to, że pakt zaczął funkcjonować wkrótce po jego podpisaniu i że wykazał wzajemne wsparcie w agresji w ramach paktu, choć komisje te nigdy faktycznie nie działały.

Źródła

 1. Pakt trzech
 2. Tripartite Pact
 3. ^ Signature of the Tripartite Pact between Germany, Italy and Japan., You-Tube Video (italian), retrieved, December 8, 2023.
 4. ^ Cooke, Tim (2005). History of World War II: Volume 1 - Origins and Outbreak. Marshall Cavendish. p. 154. ISBN 0761474838. Retrieved 28 October 2020.
 5. ^ United States Holocaust Memorial Museum. "Major Alliances during World War II (1939-1945)". Holocaust Encyclopedia. Retrieved December 8, 2023.
 6. ^ History.com. "The Tripartite Pact is signed by Germany, Italy and Japan". History. A&E Television Networks. Retrieved December 8, 2023.
 7. ^ Folly, Martin; Palmer, Niall (20 April 2010). The A to Z of U.S. Diplomacy from World War I through World War II. Scarecrow Press. p. 21. ISBN 978-1461672418. Retrieved 28 October 2020.
 8. Claudia Prinz: Der Dreimächtepakt., Webseite auf „LEMO“ (Lebendiges Museum online) des DHM, 17. September 2014, abgerufen am 4. Dezember 2023.
 9. a b c d e f N. F. Dreisziger: Hungary's way to World War II. Hungarian Helicon Society (1968). ISBN: B0000EBEMU
 10. a b Lumans, Valdis O.:"The Ethnic German Minority of Slovakia and the Third Reich, 1938-45." Central European History, 15:3 (1982)
 11. a b c d e f g Seton-Watson, Hugh: "The East European Revolution". Westview Pr (Short Disc) (1983). ISBN 978-0-86531-746-8
 12. Rodríguez Jiménez, 2002, p. 35.
 13. Herbert Feis, The Spanish Story, Nueva York, 1948, páginas 76-98. Fue el primer autor que mantuvo la tesis de que las demandas españolas estaban deliberadamente exageradas para obligar a los alemanes a dar una respuesta negativa.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?