Dante Alighieri

John Florens | 8 juli 2022

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Dante Alighieri, eller Alighiero, döpt till Durante di Alighiero degli Alighieri och även känd under namnet Dante, av familjen Alighieri (Florens, mellan den 14 maj och 13 juni 1265 - Ravenna, natten mellan den 13 och 14 september 1321), var en italiensk poet, författare och politiker.

Namnet "Dante" är enligt Jacopo Alighieris vittnesmål en hypokoristik av Durante; i dokumenten följdes det av patronymikonet Alagherii eller gentilizio de Alagheriis, medan varianten "Alighieri" blev etablerad först i och med Boccaccios tillkomst.

Han anses vara det italienska språkets fader, och hans berömmelse beror på att han är författare till Comedia, som blev känd som Den gudomliga komedin och som allmänt anses vara det största verket på italienska och ett av världslitteraturens största mästerverk. Commedia är ett uttryck för den medeltida kulturen, filtrerad genom Dolce stil novis lyrik, och är också ett allegoriskt medel för mänsklig frälsning, som förverkligas genom att beröra de fördömdas dramer, skärseldsstraff och himmelska härligheter, vilket gör det möjligt för Dante att erbjuda läsaren ett tvärsnitt av moral och etik.

Dante var en viktig språkforskare, politisk teoretiker och filosof, och han var en av de mest betydelsefulla inom mänsklig kunskap, vilket i hög grad präglade den italienska litteraturen under de följande århundradena och den västerländska kulturen, så till den grad att han fick smeknamnet "Sommo Poeta" eller "Poeten". Dante, vars kvarlevor ligger i den grav i Ravenna som byggdes 1780 av Camillo Morigia, har blivit en av Italiens symboler i världen, tack vare namnet på det viktigaste organet för spridning av det italienska språket, Dante Alighieri-sällskapet, medan kritiska och filologiska studier hålls vid liv av Dante-sällskapet.

Ursprung

Dantes födelsedatum är inte exakt känt, men det brukar ligga runt 1265. Denna datering har gjorts på grundval av vissa självbiografiska anspelningar i Vita Nova och i Infernos cantica, som inleds med den berömda versen Nel mezzo del cammin di nostra vita. Eftersom mitten av människans liv för Dante är det trettiofemte levnadsåret och eftersom den imaginära resan äger rum år 1300, skulle den följaktligen gå tillbaka till år 1265. Förutom kritikernas utläggningar stöds denna hypotes av en av Dantes samtida, den florentinske historikern Giovanni Villani, som i sin Nova Cronica rapporterar att "denne Dante dog i exil i Florens kommun vid en ålder av ungefär 56 år": ett bevis som skulle bekräfta denna idé. Vissa verser i Paradiset tyder också på att han föddes i tvillingarnas tecken, alltså mellan den 14 maj och den 13 juni.

Men även om födelsedagen är okänd, är dagen för hans dop säker: den 27 mars 1266, på skärtorsdagen. Den dagen fördes alla födda det året till den heliga fontan för en högtidlig gemensam ceremoni. Dante döptes med namnet Durante, som senare blev Dante, till minne av en ghibellinsk släkting. Den legend som Giovanni Boccaccio berättar om poetens födelse i Il Trattatello in laude di Dante är full av klassiska referenser: enligt Boccaccio hade Dantes mor, strax innan hon födde Dante, en vision och drömde att hon befann sig under ett mycket högt lagerträd, mitt på en vidsträckt äng med en forsande källa, tillsammans med den nyfödde Dante, och att hon såg barnet sträcka ut sin lilla hand mot lövverket, äta bären och förvandlas till en magnifik påfågel.

Dante tillhörde familjen Alighieri, en familj av underordnad betydelse inom den florentinska sociala eliten som hade uppnått ett visst ekonomiskt välstånd under de senaste två århundradena. Även om Dante hävdar att hans familj härstammar från de gamla romarna, är den mest avlägsna släkting han nämner sin farfars farfar Cacciaguida degli Elisei, en florentinare som levde omkring 1100 och var riddare under det andra korståget i kejsar Konrad III:s följe.

Som Arnaldo D'Addario påpekar i Dantes encyklopedi, övergick familjen Alighieri (som fick detta smeknamn från familjen till Cacciaguidas hustru) från en meritokratisk adlig ställning till en rik, men mindre socialt prestigefylld ställning. Dantes farfars farfar Bellincione var i själva verket en vanlig medborgare och en vanlig medborgare gifte sig med Dantes syster. Bellinciones son (och Dantes far), Aleghiero eller Alighiero di Bellincione, utövade yrket som compsor (penningväxlare), med vilket han lyckades ge sin stora familj en värdig ordning. Tack vare upptäckten av två pergament som bevarats i Luccas stiftsarkiv får vi dock veta att Dantes far också var ockrare (vilket gav upphov till bråket mellan Alighieri och hans vän Forese Donati) och att han berikade sig själv genom sin ställning som rättslig prokurator vid hovet i Florens. Han var också guelf, men utan politiska ambitioner: det är därför ghibellinerna inte förvisade honom efter slaget vid Montaperti, som de gjorde med andra guelfer, eftersom de ansåg att han var en ofarlig motståndare.

Dantes mor hette Bella degli Abati, dotter till Durante Scolaro och medlem av en viktig lokal ghibellinfamilj. Hennes son Dante nämnde henne aldrig i sina skrifter, vilket gör att vi har mycket lite biografisk information om henne. Bella dog när Dante var fem eller sex år gammal och Alighiero gifte om sig snart, kanske mellan 1275 och 1278, med Lapa di Chiarissimo Cialuffi. Ur detta äktenskap föddes Francesco och Tana Alighieri (Gaetana) och möjligen också - men hon kan också ha varit Bella degli Abatis dotter - en annan dotter som Boccaccio minns som hustru till den florentinske banditen Leone Poggi och mor till hans vän Andrea Poggi. Man tror att Dante anspelar på henne i Vita nuova (Nya livet) XXIII, 11-12, där han kallar henne "en ung och mild kvinna med propinquissima sanguinitade congiunta".

Intellektuell utbildning

Man vet inte mycket om Dantes utbildning. Med all sannolikhet följde han den utbildning som var typisk för hans tid och som byggde på utbildning hos en grammatiker (troligen även känd under namnet doctor puerorum) med vilken han först lärde sig språkets grunder och sedan studerade de fria konsterna, grundpelaren i den medeltida utbildningen: å ena sidan aritmetik, geometri, musik och astronomi, å andra sidan dialektik, grammatik och retorik (trivium). Som framgår av Convivio II, 12, 2-4 var latinets betydelse som kunskapsbärare grundläggande för studentens utbildning, eftersom ratio studiorum i huvudsak byggde på läsning av Cicero och Vergilius å ena sidan och medeltida latin å andra sidan (särskilt Arrigo da Settimello).

Den officiella utbildningen åtföljdes sedan av "informella" kontakter med kulturella impulser som kom från höga stadskretsar och från direkt kontakt med utländska resenärer och köpmän som importerade filosofiska och litterära nyheter från sina respektive ursprungsländer till Toscana. På 1880-talet hade Dante turen att träffa den florentinske politikern och lärde Ser Brunetto Latini, som just hade återvänt från en lång vistelse i Frankrike, både som republikens ambassadör och som politisk exilant. Francesco Mazzoni studerade Ser Brunettos faktiska inflytande på den unge Dante. Båda filologerna försökte i sina studier att beskriva det arv som författaren till Tresor lämnade till den unge medborgaren i hans intellektuella bildning. Dante å sin sida erinrade sig med stor rörelse Latinis gestalt i Commedia och påpekade hans mänsklighet och den tillgivenhet som han fick:

I dessa verser uttrycker Dante tydligt sin uppskattning av litteraturen i dess "medborgerliga" bemärkelse, i betydelsen samhällsnytta. Det samhälle där poeten levde kommer att vårda hans minne även efter hans död. Umberto Bosco och Giovanni Reggio betonar dessutom analogin mellan Dantes budskap och det budskap som Brunetto framför i Tresor, vilket framgår av Bono Giambonis toskanska vulgarisering av verket.

Dante, efter sin älskade Beatrices död (någon gång mellan 1291 och 1294)

Vissa kritiker tror att Dante stannade i Bologna. Giulio Ferroni anser också att det är säkert att Dante befann sig i staden Bologna: "Ett bolognesiskt minnesmärke från notarien Enrichetto delle Querce vittnar (i en lokal språklig form) om sonetten Non mi poriano già fare ammenda: denna omständighet betraktas som en nästan säker indikation på att Dante befann sig i Bologna före detta datum". Båda tror att Dante studerade vid universitetet i Bologna, men det finns inga bevis för detta.

I stället är det mycket troligt att Dante vistades i Bologna mellan somrarna 1286 och 1287, där han träffade Bartolomeo da Bologna, vars teologiska tolkning av Empireo Dante delvis anslöt sig till. När det gäller vistelsen i Paris finns det dock flera tvivel: i en passage ur Paradiso (Che, som läser i Vico de li Strami, sylogizzò invidïosi veri) nämner Dante Rue du Fouarre, där Sorbonneföreläsningarna hölls. Detta har fått vissa kommentatorer att tänka att Dante kan ha rest till Paris mellan 1309 och 1310.

Dante kunde också delta i den livliga litterära kulturen kring folklig lyrik. På 1360-talet kom de första influenserna från den "sicilianska skolan" till Toscana, en poetisk rörelse som uppstod vid Fredrik II av Schwabens hov och som bearbetade kärleksteman i den provensalska lyriken. Den toskanska litteraturen, som påverkades av Giacomo da Lentinis och Guido delle Colonnes lyrik, utvecklade en lyrik som var inriktad både på den höviska kärleken och på politik och civil engagemang. Guittone d'Arezzo och Bonaggiunta Orbicciani, de främsta företrädarna för den s.k. siculo-tuskiska skolan, fick en efterföljare i form av florentinaren Chiaro Davanzati, som införde den nya poetiska koden inom sin stads murar. Det var dock just i Florens som några unga poeter (med den ädle Guido Cavalcanti i spetsen) uttryckte sin oenighet med siculotoskanernas stilistiska och språkliga komplexitet och i stället förespråkade en sötare och mildare lyrik: den dolce stil novo.

Dante befann sig mitt i denna litterära debatt: i hans tidiga verk är kopplingen (om än svag) till både Guittones och Bonagiuntas toskanska poesi och till den mer oketanska poesin uppenbar. Snart blev den unge mannen dock bunden till stilnovistisk poetik, en förändring som gynnades av hans vänskap med den äldre Cavalcanti.

Äktenskap med Gemma Donati

När Dante var tolv år gammal, år 1277, gifte han sig med Gemma, dotter till Messer Manetto Donati, som han sedan gifte sig med vid tjugo års ålder år 1285. Att ingå äktenskap vid så tidig ålder var ganska vanligt på den tiden; det skedde med en viktig ceremoni och krävde formella handlingar som undertecknades inför en notarie. Familjen som Gemma tillhörde - Donati - var en av de viktigaste i det senmedeltida Florens och blev senare referenspunkt för den politiska fraktion som var motsatt poetens, nämligen de svarta guelferna.

Äktenskapet mellan de två måste inte ha varit särskilt lyckligt, enligt den tradition som Boccaccio har samlat in och som Vittorio Imbriani senare har tagit till sig på 1800-talet. Dante skrev faktiskt inte en enda vers till sin hustru, och det finns ingen information om hennes närvaro vid makens sida under hans exil. I vilket fall som helst gav förbindelsen upphov till två söner och en dotter: Jacopo, Pietro, Antonia och eventuellt en fjärde, Giovanni. Av de tre säkra var Pietro domare i Verona och den ende som fortsatte Alighieri-släkten, eftersom Jacopo valde att göra en kyrklig karriär, medan Antonia blev nunna under namnet Syster Beatrice, tydligen i klostret Olivetan i Ravenna.

Politiska och militära åtaganden

Strax efter giftermålet började Dante delta som riddare i några av de militära kampanjer som Florens förde mot sina yttre fiender, bland annat i Arezzo (slaget vid Campaldino, 11 juni 1289) och Pisa (intagningen av Caprona, 16 augusti 1289). Senare, år 1294, skulle han ingå i den riddardelegation som eskorterade Karl Martel av Anjou (son till Karl II av Anjou) som under tiden befann sig i Florens. Dante blev politiskt aktiv från början av 1290-talet, under en mycket omskakande period för republiken. År 1293 trädde Giano Della Bellas Ordinamenti di Giustizia i kraft, som uteslöt den gamla adeln från politiken och tillät borgarklassen att få roller i republiken, så länge de var medlemmar i en Arte. Dante var som adelsman utesluten från stadspolitiken fram till den 6 juli 1295, då Temperamenti antogs, en lag som gav adelsmännen rätt att ha institutionella roller under förutsättning att de skrev in sig i konstskolan. Dante skrev därför in sig i Arte dei Medici e Speciali.

Den exakta serien av hans politiska uppdrag är inte känd, eftersom protokollen från församlingarna har gått förlorade. Med hjälp av andra källor har det dock varit möjligt att rekonstruera en stor del av hans verksamhet: han var medlem av folkets råd från november 1295 till april 1296; han ingick i gruppen "Savi" som i december 1296 förnyade reglerna för valet av priorer, de högsta representanterna för varje Arte som under en tvåmånadersperiod skulle ha den viktigaste institutionella rollen i republiken; från maj till december 1296 var han medlem av rådet av hundra. Ibland skickades han som ambassadör, som i maj 1300 till San Gimignano. Under tiden uppstod det inom det florentinska guelfpartiet en mycket allvarlig splittring mellan den grupp som leddes av Donati, som förespråkade en konservativ och aristokratisk politik (svarta guelfs), och den grupp som förespråkade en moderat folklig politik (vita guelfs), som leddes av familjen Cerchi. Splittringen, som också berodde på politiska och ekonomiska orsaker (Donati, som var representanter för den gamla adeln, var maktmässigt överlägsna av Cerchi, som de förstnämnda betraktade som parvenus), ledde till ett internt krig som Dante inte undvek och som han ställde sig på den vita guelfens sida.

År 1300 valdes Dante till en av de sju prästerna för tvåmånadersperioden 15 juni-15 augusti. Trots att han tillhörde Guelph-partiet försökte han alltid att motsätta sig sin bittra fiende påven Bonifatius VIII:s inblandning, som poeten såg som det främsta emblemet för kyrkans moraliska förfall. När kardinal Matteo d'Acquasparta anlände, som skickades av påven som fredsmäklare (men som i själva verket skickades för att minska makten hos de vita guelferna, som vid den tiden hade full överhöghet över de svarta), lyckades Dante hindra sitt arbete. Under sin tid i prästerskapet godkände Dante också den allvarliga åtgärd som innebar att åtta företrädare för de svarta och sju för de vita guelferna landsförvisades i ett försök att återställa freden i staten, däribland Guido Cavalcanti som snart skulle dö i Sarzana. Denna åtgärd fick allvarliga återverkningar på den framtida händelseutvecklingen: den visade sig inte bara vara en onödig åtgärd (de svarta väglarna dröjde med att åka till Umbrien, den plats där de skulle hållas inspärrade), utan riskerade också en statskupp av de svarta väglarna själva, tack vare kardinal d'Acquaspartas hemliga stöd. Dessutom lockade åtgärden till sig både hatet från det svarta partiet och misstron från de vita "vännerna" (inklusive Dante själv): de förstnämnda naturligtvis för det sår som åsamkats dem, de sistnämnda för det slag som en av deras egna medlemmar gav deras parti). Under tiden försämrades relationerna mellan Bonifatius och de vitas regering ytterligare från och med september, då de nya prästerna (som hade efterträtt det kollegium som Dante var medlem i) omedelbart upphävde förbudet mot de vita, vilket visade deras partiskhet och därmed gav den påvliga legaten kardinal d'Acquasparta möjlighet att kasta anathema mot Florens. När Karl av Valois sändes till Florens, av påven skickad som en ny fredsmäklare (men i själva verket erövrare) i stället för kardinal d'Acquasparta, skickade republiken en ambassad till Rom för att försöka avleda påven från hans hegemoniska mål, som Dante var en viktig del av, i sällskap av Maso Minerbetti och Corazza da Signa.

Början av exilen (1301-1304)

Dante befann sig då i Rom, till synes oändligt upptagen av Bonifatius VIII, när Karl av Valois vid den första stadsomvälvningen tog förevändning för att sätta Florens i svärd genom en statskupp. Den 9 november 1301 utsåg erövrarna Cante Gabrielli da Gubbio till podestà, som tillhörde sin hemstads svarta vällingfraktion, och inledde därmed en systematisk förföljelse av vita politiker som var fientligt inställda till påven, vilket till slut resulterade i att de mördades eller fördrevs från Florens. Genom två på varandra följande domar, den 27 januari och den 10 mars 1302, som även berörde många av Cerchi-familjernas representanter, dömdes poeten i sin frånvaro till att brännas på bål och hans hus förstördes. Från och med den stunden såg Dante aldrig sitt hemland igen.

Efter det misslyckade kuppförsöket 1302 organiserade Dante, som kapten för de landsflyktigas armé, tillsammans med Scarpetta Ordelaffi, ledare för ghibellinerna och herre i Forlì (som Dante hade tagit sin tillflykt till), ett nytt försök att återvända till Florens. Företaget var dock olyckligt: Florens podestà Fulcieri da Calboli (en annan Forlivan, fiende till Ordelaffi) lyckades få övertaget i slaget vid Castel Pulciano. Efter att även kardinal Niccolò da Prato, påvens påvliga legat (som Dante hade satt stora förhoppningar till), misslyckats med sin diplomatiska insats sommaren 1304, beslutade de vita den 20 juli samma år att genomföra en ny militär attack mot de svarta i Lastra, en ort som ligger några kilometer från Florens. Dante, som ansåg att det var rätt att vänta på ett politiskt mer gynnsamt tillfälle, tog parti för ännu en väpnad kamp och befann sig i minoritet till den grad att de mer orubbliga formulerade misstankar om förräderi mot honom; han beslöt därför att inte delta i striden och att distansera sig från gruppen. Som han själv hade förutsett blev slaget vid Lastra ett fullständigt misslyckande med fyrahundra döda ghibelliner och vita män. Det profetiska budskapet kommer till oss från Cacciaguida:

Exilens första fas (1304-1310)

Efter slaget vid Lastra var Dante gäst hos olika hov och familjer i Romagna, däribland familjen Ordelaffi. Vistelsen i Forlì varade inte länge, eftersom exilen flyttade först till Bologna (1305), sedan till Padua 1306 och slutligen till Marca Trevigiana. Dante kallades till Lunigiana av Moroello Malaspina (från Giovagallo, eftersom flera familjemedlemmar bar detta namn), som poeten kanske kom i kontakt med tack vare en gemensam vän, poeten Cino da Pistoia. I Lunigiana (där han anlände våren 1306) fick Dante möjlighet att förhandla om ett diplomatiskt uppdrag för en fredsuppgörelse mellan familjen Malaspina och biskopsgreven av Luni, Antonio Nuvolone da Camilla (1297-1307). I egenskap av Malaspinas fullmäktigeprokurator lyckades Dante få båda parter att underteckna freden i Castelnuovo den 6 oktober 1306, en framgång som gav honom uppskattning och tacksamhet från sina beskyddare. Malaspinas gästfrihet hyllas i Fegeldalens VIII:e sång, där Dante i slutet av dikten formulerar Corrado Malaspina den yngre som en hyllning till huset:

Efter att ha lämnat Lunigiana flyttade Dante 1307 till Casentino, där han var gäst hos grevarna Guidi, grevarna av Battifolle och herrarna av Poppi, med vilka han började skriva Infernos cantica.

Henrik VII:s nedkomst (1310-1313)

Vistelsen i Casentino varade bara en mycket kort tid: mellan 1308 och 1310 kan man faktiskt anta att poeten först bodde i Lucca och sedan i Paris, även om det inte är möjligt att bedöma den transalpina vistelsen med säkerhet som tidigare nämnts. Dante befann sig troligen i Forli 1310, där han i oktober fick höra att den nye kejsaren Henrik VII hade kommit till Italien. Dante såg fram emot denna expedition med stort hopp, eftersom han i den inte bara såg slutet på den italienska politiska anarkin, utan också den konkreta möjligheten att äntligen återvända till Florens. Kejsaren hälsades faktiskt av de italienska ghibellinerna och de politiska utstötta från Guelph, en kombination som förde poeten närmare den italienska kejserliga fraktionen som leddes av Scaligeris från Verona. Dante, som skrev De Monarchia mellan 1308 och 1311, visade öppet sina kejserliga sympatier genom att kasta ett våldsamt brev mot florentinarna den 31 mars 1311 och gick till och med så långt att han träffade kejsaren själv i ett privat samtal, på grundval av vad som stod i episteln till Arrigo VII. Det är därför inte förvånande att Ugo Foscolo går så långt att han definierar Dante som ghibellin:

Dantes dröm om en Renovatio Imperii krossades den 24 augusti 1313 när kejsaren plötsligt dog i Buonconvento. Om Corso Donatis våldsamma död den 6 oktober 1308 av Rossellino Della Tosa (den mest oförsonliga företrädaren för de svarta guelferna) redan hade krossat Dantes förhoppningar, så var kejsarens död ett dödligt slag mot poetens försök att återvända definitivt till Florens.

De senaste åren

Efter kejsarens plötsliga död accepterade Dante Cangrande della Scalas inbjudan att bo vid hans hov i Verona. Dante hade redan tidigare haft möjlighet att vistas i den venetianska staden, under de år då den stod på sin höjdpunkt. Petrocchi, som först beskrivs i sin essä Itinerari danteschi och sedan i Vita di Dante, påminner om hur Dante redan under några månader mellan 1303 och 1304 hade varit gäst hos Bartolomeo della Scala, Cangrandes äldre bror. När Bartolomeo dog i mars 1304 tvingades Dante lämna Verona eftersom hans efterträdare Alboino inte stod på god fot med poeten. När Alboino dog 1312 blev hans bror Cangrande, en av ledarna för de italienska ghibellinerna och Dantes beskyddare (och vän), hans efterträdare. Det var i kraft av detta band som Cangrande kallade den florentinske exilanten och hans söner till sig och gav dem trygghet och skydd mot de olika fiender som de hade skapat sig under årens lopp. Vänskapen och uppskattningen mellan de två männen var sådan att Dante hyllade sin generösa beskyddare i en panegyrik av sin förfader Cacciaguida i cantica di Paradiset - som till största delen komponerades under hans vistelse i Verona:

År 2018 upptäckte Paolo Pellegrini, docent vid universitetet i Verona, ett nytt brev, troligen skrivet av Dante själv i augusti 1312 och skickat av Cangrande till den nye kejsaren Henrik VII. Det skulle väsentligt ändra datumet för poetens vistelse i Verona och tidigarelägga ankomsten till 1312, och det skulle utesluta hypoteserna om att Dante skulle ha befunnit sig i Pisa eller Lunigiana mellan 1312 och 1316.

Av ännu okända skäl flyttade Dante från Verona till Ravenna 1318, till Guido Novello da Polenta. Kritiker har försökt förstå orsakerna till att Dante lämnade staden Verona, med tanke på de utmärkta relationerna mellan Dante och Cangrande. Augusto Torre antog ett politiskt uppdrag i Ravenna, som han fick av sin beskyddare själv; andra satte orsaken i en tillfällig kris mellan Dante och Cangrande, eller i lockelsen av att vara en del av ett hov av litterära män, bland dem självaste herren (Guido Novello), som sade sig vara en av dem. Förbindelserna med Verona upphörde dock inte helt och hållet, vilket framgår av Dantes närvaro i den venetianska staden den 20 januari 1320 för att diskutera Quaestio de aqua et terra, hans sista latinska verk.

De sista tre åren av sitt liv var relativt lugna i Romagna, och under denna tid skapade Dante en litterär grupp som besöktes av hans söner Pietro och Jacopo och några unga lokala författare, däribland Pieraccio Tedaldi och Giovanni Quirini. På uppdrag av Ravennas herre utförde han ibland politiska ambassadörsuppdrag, till exempel det som ledde honom till Venedig. Lagunstaden var vid den här tiden i konflikt med Guido Novello på grund av att Ravennas galärer ständigt attackerade dess fartyg och doge, som blev rasande, allierade sig med Forli för att föra krig mot Guido Novello. Forskare har undrat varför Guido Novello valde den över femtioårige poeten som sin representant: vissa tror att Dante valdes för detta uppdrag eftersom han var vän med Ordelaffi, herrarna i Forlì, och därför lättare kunde hitta ett sätt att lösa meningsskiljaktigheter på området.

Död och begravningar

Dantes ambassad hade en god effekt på säkerheten i Ravenna, men den var ödesdiger för poeten som vid sin återkomst från lagunstaden drabbades av malaria när han passerade genom de sumpiga Comacchio-dalarna. Febern ledde snabbt till den 56-årige poetens död, som inträffade i Ravenna natten mellan den 13 och 14 september 1321. Begravningen hölls med stor pompa i kyrkan San Pier Maggiore (idag San Francesco) i Ravenna, i närvaro av stadens högsta myndigheter och hans söner. Dantes plötsliga död orsakade en utbredd sorg i den litterära världen, vilket Cino da Pistoia visar i sin sång Su per la costa, Amor, de l'alto monte.

Dantes "gravar

Dante begravdes ursprungligen i en marmorurna i kyrkan där begravningen hölls. När staden Ravenna sedan kom under Serenissimas kontroll beordrade podestà Bernardo Bembo (far till den mycket mer berömde Pietro) arkitekten Pietro Lombardi att 1483 bygga ett stort monument för att pryda poetens grav. När staden återgick till den påvliga staten i början av 1500-talet, försummade de påvliga legaterna Dantes grav, som snart förföll. Under de följande två århundradena gjordes endast två försök att åtgärda gravens katastrofala tillstånd: det första var 1692, då kardinallegaten för Romagne Domenico Maria Corsi och prolegaten Giovanni Salviati, båda från ädla florentinska familjer, restaurerade den. Trots att det bara hade gått några årtionden förstördes begravningsmonumentet på grund av att marken under kyrkan höjdes, vilket fick kardinallegaten Luigi Valenti Gonzaga att 1780 ge arkitekten Camillo Morigia i uppdrag att utforma det nyklassiska tempel som fortfarande kan ses idag.

Den oroliga historien om kvarlevorna

Dantes döda kvarlevor var föremål för en strid mellan folket i Ravenna och florentinarna redan några decennier efter hans död, när författaren till Komedin "återupptäcktes" av sina landsmän tack vare Boccaccios propaganda. Även om florentinarna krävde kvarlevorna i egenskap av medmänniskor till den avlidne (redan 1429 krävde kommunen att kvarlevorna skulle återlämnas till familjen Da Polenta), ville folket i Ravenna att de skulle stanna kvar på den plats där poeten hade dött, eftersom de ansåg att florentinarna inte förtjänade kvarlevorna av en man som de hade föraktat i livet. För att förhindra att poetens kvarlevor skulle stjälas av Florens (en risk som blev verklig under Medici-poberna Leo X och Clemens VII), tog man bort benen från Pietro Lombardis grav, gömde dem på en hemlig plats och gjorde Morigias monument till en de facto cenotaph. När Napoleon beordrade att religiösa ordnar skulle avskaffas 1810 beslutade bröderna, som hade fått veta var kvarlevorna fanns från generation till generation, att gömma dem i en murad dörr i det intilliggande oratoriet i Braccioforte-området. Resterna förblev där fram till 1865, då en murare, som var i färd med att restaurera klostret i samband med sexhundraårsdagen av poetens födelse, av en slump upptäckte en liten trälåda under en murad dörr med latinska inskriptioner undertecknade av en viss broder Antonio Santi (1677), som uppgav att Dantes ben fanns i lådan. Faktum är att ett nästan intakt skelett hittades i lådan. Urnen öppnades sedan på nytt i Morigias tempel, som visade sig vara tomt med undantag för tre falanger, som stämde överens med de kvarlevor som hittades under den inmurade dörren, vilket bekräftade dess äkthet. Liket sattes ihop igen, ställdes ut under några månader i en kristallurna och återfördes sedan in i Morigias tempel, i en valnötskista som skyddades av en blykista. I Dantes grav, under ett litet altare, finns epigrammet i latinska verser som dikterades av Bernardo da Canaccio på uppdrag av Guido Novello, men som inte graverades förrän 1357:

Dantes sanna ansikte

Som vi tydligt kan se på de olika målningar som tillägnats honom var poetens ansikte mycket kantigt, med ett grymt ansikte och den berömda akvilina näsan, vilket Botticellis målning i det inledande avsnittet visar. Det var Giovanni Boccaccio som i sin Trattatello in laude di Dante gav denna fysiska beskrivning:

Den folkliga litteraturens roll och det "civiliserade" perspektivet på litteraturen

Det folkliga språkets roll, som Dante definierar i De Vulgari som Hec est nostra vera prima locutio ("vårt första sanna språk", i italiensk översättning), var grundläggande för utvecklingen av hans litterära program. I och med Dante fick folkspråket status som ett kulturellt och litterärt språk, tack vare den florentinske poetens järnhårda vilja att hitta ett gemensamt språkligt uttrycksmedel för italienarna, åtminstone för de styrande. I de första delarna av De Vulgari förklarade han tydligt att han föredrog det vardagliga och moderliga språket framför det falska och konstgjorda latinska språket:

Syftet med Dantes litterära produktion i folkspråket är i själva verket att vara användbar för den läsande allmänheten, och att bryta ner muren mellan de kultiverade klasserna (som är vana vid att kommunicera med varandra på latin) och de mer folkliga klasserna, så att de senare också kan ta del av det filosofiska och moraliska innehåll som hittills hade varit förpassat till den akademiska miljön. Man har alltså en vision av litteraturen som ett instrument i samhällets tjänst, vilket kommer att presenteras programmatiskt i Convivio:

Dantes beslut att använda folkspråket för att skriva vissa av sina verk kan ha påverkats i hög grad av Andrea da Grosseto, en lärd man från 1200-talet som använde det folkspråk han talade, Grosseto-dialekten, för att översätta prosaiska verk till latin, till exempel Albertano da Brescias avhandlingar.

Poetik

Med detta lyckade uttryck har litteraturkritikern Gianfranco Contini identifierat Dantes utomordentliga mångsidighet i Rime genom att han med lätthet och harmonisk elegans kan använda flera språkliga register. Som tidigare nämnts visar Dante en öppen nyfikenhet på den "genetiska" strukturen hos italienarnas modersmål och fokuserar på vardagliga uttryck, på mer eller mindre raffinerade talesätt och skämt. Denna tendens att inrama modersmålets textrikedom driver den florentinska lärde till att skapa en färgrik fresco som aldrig tidigare skapats inom den italienska folkspråkslyriken, vilket Giulio Ferroni tydligt visar:

Som Guglielmo Barucci påpekar: "Vi står alltså inte inför en progressiv utveckling av Dantes stil, utan inför en samtidig närvaro av olika former och stilar - även under samma period. Den förmåga med vilken Dante i Rime övergår från kärleksfulla teman till politiska teman, från moraliska till burleska teman, kommer att finna sin högsta förfining i Commedia, där han lyckas kalibrera den stilistiska tredelning som kallas Rota Vergilii, enligt vilken ett visst stilistiskt register måste motsvara ett visst ämne. I Commedia, där de tre kantiklarna motsvarar de tre stilarna "enkel", "medelmåttig" och "sublim", avtar den rigida teoretiska tredelningen inför författarens berättartekniska behov, så att vi i Inferno (som borde motsvara den lägsta stilen) finner passager och platser av högsta stilistiska och dramatiska status, såsom mötet med Francesca da Rimini och Odysseus. Enligt en mer strikt lexikalisk analys påverkas flerspråkigheten också av de många idiom som tidens litterära språk var genomsyrade av: vi finner latinismer, gallicismer och naturligtvis det florentinska folkspråket.

Dante spelade en grundläggande roll när det gällde att föra upp den folkliga lyriken till nya höjder, inte bara ur teknisk-språklig synvinkel utan även ur rent innehållsmässig synvinkel. Förandligandet av den älskade Beatrice och den vagt historiska ram som kärleksaffären är inskriven i, har lett till att stilnovismen har fått mycket speciella drag. Närvaron av den idealiserade figuren av den älskade kvinnan (den så kallade ängelkvinnan) är en återkommande topos hos Lapo Gianni, Guido Cavalcanti och Cino da Pistoia, men hos Dante får den en mer historiserad dimension än hos de andra rimförfattarna. Dantes produktion kan i fråga om filosofiskt djup endast jämföras med sin mästare Cavalcanti, där skillnaden ligger i den annorlunda uppfattningen om kärlek. Om Beatrice är den ängel som leder till Dantes andliga omvändelse på jorden och skänker honom himmelsk lycka, är den kvinna som Cavalcanti älskar i stället en förebådare av lidande, en smärta som successivt kommer att avlägsna människan från den gudomliga katharsis som Alighieri teoretiserade. Ett annat mål som Dante uppnådde är att ha lyckats få fram psykologisk introspektion och självbiografi: dessa två dimensioner var praktiskt taget okända under medeltiden, och de var redan kända av Petrarca och, ännu mer, av den humanistiska litteraturen. Dante är alltså den förste bland de italienska litteraterna som "splittrar" mellan det egna jaget som karaktär och det andra jaget som berättare av sina egna händelser. Contini, som tar upp den tråd som den amerikanske forskaren Charles Singleton har lagt upp, talar om Dantes poetiska och narrativa verksamhet:

De Sanctis, den italienska litteraturhistoriens fader, skrev alltså om poetens älskade kvinna Beatrice. Även om man än i dag försöker förstå vad Dantes kärlek till Beatrice Portinari (som antas vara den historiska identifikationen av Vita Novas Beatrice) verkligen bestod av, kan man bara med säkerhet konstatera vilken betydelse denna kärlek hade för den italienska litterära kulturen. Det var i denna kärleks namn som Dante satte sin prägel på Dolce stil novo och inledde sin "andra poetiska fas" (där han visade sin fulla originalitet jämfört med tidigare modeller) och ledde poeter och författare till att upptäcka kärleksteman på ett aldrig tidigare betonat sätt. Kärleken till Beatrice (på samma sätt som Francesco Petrarca på ett annat sätt kommer att visa kärlek till sin Laura) kommer att bli utgångspunkten för formuleringen av hans poetiska manifest, en ny uppfattning om den höviska kärleken sublimerad av hans intensiva religiösa känslighet (mariekulten med lovsånger kom till Dante genom 1200-talets pauperistiska strömningar, från och med franciskanerna) och därför berövad de sensuella och köttsliga element som är typiska för den provensalska lyriska poesin. Denna poetiska formulering, som kulminerade i lovprisningspoesin, kommer efter den "jordiska" Beatrices död att leda först till filosofisk forskning (Den fromma kvinnan) och sedan till teologisk forskning (Beatrices uppenbarelse i en dröm som får Dante att återvända till henne efter sitt filosofiska förräderi, en kritik som kommer att skärpas i Purgatorio, XXX). Denna allegorisering av den älskade, som uppfattas som ett redskap för frälsning, markerar definitivt att Dante tar avstånd från kärlekstemat och driver honom mot den sanna visdomen, det vill säga det bländande och ogenomträngliga ljuset som omsluter Gud i Paradiset. Beatrice bekräftas på så sätt i den frälsande roll som är typisk för änglarna och som inte bara ger den älskade utan alla människor den salighet som nämndes tidigare.

Dante har en allegorisk funktion och ger Beatrice ett numerologiskt värde. Det är faktiskt vid nio års ålder som han träffar henne för första gången, och i den nionde timmen sker ett nytt möte. Om henne kommer han också att säga: "Hon tål inte att vara i någon annan siffra än nio". Dante låter Beatrice dö den 9 juni (även om det egentligen är den 8 juni) och skriver om henne: "det perfekta antalet var fullbordat".

Efter den amorösa upplevelsen fokuserade Dante mer och mer på en poesi präglad av filosofisk-politisk reflektion, som skulle få hårda och lidande drag i rimmen från 1890-talets andra hälft, även kända som "petrosa"-rimmen, eftersom de kretsar kring figuren av en viss "petra donna", som är helt motsatsen till "donne che avete intelletto d'Amore". Som Salvatore Guglielmino och Hermann Grosser rapporterar förlorade Dantes poesi faktiskt den sötma och graciositet som är utmärkande för lyriken i Vita nova, för att istället få hårda och svåra konnotationer:

Litterära källor och modeller

Dante hade en djup kärlek till den klassiska antiken och dess kultur: ett bevis på detta är hans hängivenhet till Vergilius, hans höga respekt för Caesar och för de många grekiska och latinska källor som han använde när han byggde upp Commedias föreställningsvärld (och där citeringen av "li spiriti magni" i If IV är en uttrycklig hänvisning till de författare som Dantes kultur baserades på). I Komedin förhärligar poeten den antika världens moraliska och intellektuella elit i Limbo, en behaglig och behaglig plats vid helvetets portar där de rättfärdiga som dog utan dop lever, men utan att känna smärta för sin brist på lycka. I motsats till Petrarca och Boccaccio visade sig Dante vara en man som fortfarande var helt fäst vid den medeltida vision som människan hade av den grekiska och latinska civilisationen, eftersom han inramade den senare i den frälsningshistoria som kristendomen förespråkade, en visshet som grundade sig på den medeltida doktrinen om exegetik som kallas de fyra sinnen (bokstavligt, symboliskt, allegoriskt och anagogiskt) med vilka man försökte identifiera det kristna budskapet hos de antika författarna. Dante betraktar inte Vergilius i hans historiska och kulturella dimension som en latinsk intellektuell från den augustinska eran, utan i hans profetiska och sotiologiska dimension: det var faktiskt han som förutspådde Jesu Kristi födelse i den fjärde Eglogan i Eklogerna och som på så sätt förhärligades av de kristna under medeltiden. Förutom den mytiska dimensionen av Vergilius såg Dante honom som en litterär och moralisk förebild, vilket framhävs i diktens proem:

Dante påverkades i hög grad av världen omkring honom och hämtade inspiration både från den konstnärliga dimensionen i strikt mening (byster, basreliefer och fresker i kyrkor) och från det han såg i sitt dagliga liv. Barbara Reynolds rapporterar om hur

Episoderna Malacoda, Barbariccia och masnada som förekommer i If XXI, XXII och XXIII kan därför inte bara tillskrivas poetens personliga fantasi, utan är i sin kraftfulla och förnedrande ikonografiska karikatyr hämtade från vad poeten kunde se i kyrkor och

Ett grundläggande inflytande utövades också av den litterära produktionen inom kristendomen och i viss mån även inom den islamiska religionen. Bibeln är utan tvekan den bok som Dante använde sig mest av. Vi hittar ekon av den, förutom de många i Commedia, även i Vita nova (till exempel episoden med Beatrices död som spårar Kristi död på Golgata) och i De vulgari eloquentia (episoden med Babels torn som språkens ursprung, som finns i bok I). Förutom den strikt heliga produktionen använde sig Dante också av medeltida religiös produktion, till exempel från Visio sancti Pauli från 500-talet, ett verk som berättar om hedningarnas apostels uppstigning till den tredje himlen i Paradiset. Förutom de kristna litterära källorna ska Dante enligt filologen Maria Corti ha kommit i besittning av Ladderboken, ett arabiskt eskatologiskt verk som översatts till kastilianska, gammalfranska och latin på uppdrag av kung Alfonso X.

Ett konkret exempel finns i det islamiska konceptet om livets ande (rūh al hayāh), som betraktas som "luft" som kommer ut ur hjärtats hålighet. Dante skriver i detta sammanhang: "...livets ande, som bor i hjärtats hemligaste kammare".

Den spanske historikern Asín Palacios har uttryckt alla Dantes åsikter om sina islamiska kunskaper i texten Islamic Eschatology in the Divine Comedy (Islamisk eschatologi i den gudomliga komedin).

Filosofins roll i Dantes produktion

Som redan nämnts i den biografiska delen fördjupade sig Dante i filosofiska studier efter Beatrices död. Från Convivio vet vi att Dante hade läst Boethius' De consolatione philosophiae och Ciceros De amicitia och att han sedan började delta i de filosofiska dispyter som de två största religiösa orden (franciskaner och dominikaner) offentligt eller indirekt höll i Florens, där den förra förklarade mystikernas och Bonaventuras doktrin, medan den senare presenterade den helige Thomas av Aquinas teorier. Kritikern Bruno Nardi lyfter fram de framträdande dragen i Dantes filosofiska tänkande, som visserligen bygger på thomismen, men som också har andra aspekter, bland annat ett uppenbart inflytande från nyplatonismen (t.ex. från Pseudo-Dionysius Areopagiten i änglarnas hierarkier i Paradiset). Trots influenserna från den platonska skolan påverkades Dante mest av Aristoteles, som nådde sin höjdpunkt i det medeltida Europa under andra hälften av 1200-talet.

Dantes poetiska produktion påverkades särskilt av två aristoteliska verk: Fysik och Nikomachisk etik. Den beskrivning av naturvärlden som filosofen Stagira gjorde, tillsammans med den medicinska traditionen som går tillbaka till Galen, var den viktigaste källan som Dante och Cavalcanti använde sig av för att utarbeta den så kallade "läran om andarna". Genom Averroes' kommentarer hävdade Dante att människokroppens funktion berodde på närvaron av olika andar i vissa organ, varifrån känslor som motsvarade stimulanserna utifrån uppstod. I Beatrices närvaro skulle dessa andar gå i uppror och väcka våldsamma känslomässiga reaktioner hos Dante och till och med, som i fallet nedan, anta en egen vilja, som görs effektiv genom den retoriska figuren prosopopoeia:

Ännu viktigare var Aristoteles inflytande i Commedia, där "Nikomachisk etik" och Fysik var närvarande. Från den senare tog Dante till sig Skapelsens kosmologiska struktur (en struktur som också var djupt förknippad med den egyptiske astronomen Ptolemaios) och anpassade den till den kristna tron; från "Ethics" hämtade han däremot sin inspiration för den ordnade och rationella organisationen av sin eftervärld, som han delade in i olika underenheter (cirklar i helvetet, ramar i skärselden och himlar i paradiset) där han placerade vissa kategorier av själar beroende på deras fel.

På det politiska området anser Dante, tillsammans med Aristoteles och Thomas av Aquino, att staten har en rationell och naturlig grund, baserad på hierarkiska band som kan ge stabilitet och inre ordning. Nardi fortsätter med att tillägga att "samtidigt som han erkänner att hans metafysik i stort sett är den kristna skolastikens, är det säkert att han har inkluderat vissa karakteristiska detaljer i den, som till exempel den förmedlade produktionen av den lägre världen och den om människosjälens ursprung som är ett resultat av den skapande handlingens samverkan med naturens verk".

Flera författare har behandlat de esoteriska aspekterna av Dantes verk, kanske beroende på hans konstaterade anslutning till sekten Fedeli d'Amore. Själva upplägget och innehållet i Den gudomliga komedin pekar på tydliga referenser. Guenons verk L'esoterismo di Dante (Dantes esoterik) och Luigi Vallis text Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d'Amore (Dantes hemliga språk och kärlekens trogna) är av stor betydelse i detta avseende.

Sedan 1800-talet har flera författare stöttat tesen att Dante kan ha varit en kättersk kristen. Bland dessa finns Ugo Foscolo och Eugène Aroux. På senare tid har Maria Soresina framfört hypotesen att katarismen var Dantes kätteri.

Blomman och kärlekssägande

Två poetiska verk på folkspråket med liknande ämne, vokabulär och stil och placerade i en kronologisk period från 1283 till 1287 har med viss säkerhet tillskrivits Dante av 1900-talets kritiker, särskilt sedan Dantefilologen Gianfranco Continis arbete.

Rimmen

Rime är en samling som sammanställts och ordnats av moderna redaktörer och som samlar hela Dantes lyriska produktion från hans ungdomliga prövningar till hans mogna år (de första är daterade omkring 1284), uppdelad mellan Rime giovanili och Rime dell'esilio för att skilja mellan två grupper av lyrisk poesi som skiljer sig mycket åt i ton och ämne. Rime giovanili består av kompositioner som återspeglar de olika tendenserna inom den tidens hovlyriska lyrik, den guittoniska, guinizellianska och cavalcantianska, och som går från kärleksfulla teman till lekfulla tävlingar med en förtäckt erotisk bakgrund med Forese Donati och Dante da Maiano.

Vita Nova

Vita Nova kan betraktas som Dantes självbiografiska "roman", där hans kärlek till Beatrice hyllas och presenteras med alla de egenskaper som kännetecknar Dantes stilnovism. Vita nova är en berättelse om poetens andliga liv och poetiska utveckling, som återges som ett exemplar, och är ett prosimetro (ett verk som kännetecknas av växling mellan prosa och vers) och är strukturerad i fyrtiotvå (eller trettioen) prosakapitel som är sammanlänkade till en homogen berättelse, som förklarar en rad poetiska texter som har skrivits vid olika tidpunkter, bland vilka sångmanifestet Donne ch'avete intelletto d'amore och den berömda sonetten Tanto gentile e tanto onesta pare är av särskild relevans. Enligt de flesta forskare har Dante inspirerats av de provençaliska razos (och Severinus Boethius De consolatione philosophiae) när det gäller prosimeterens form. Verket är tillägnat hans kärlek till Beatrice och komponerades troligen mellan 1292 och 1293. Enligt den kronologi som Dante ger kan man datera sammansättningen av rimmen mellan 1283, vilket framgår av sonetten A ciascun alma presa, och efter juni 1291, årsdagen av Beatrices död. För att med viss säkerhet fastställa datumet för kompositionen av boken i sin helhet har kritikerna på senare tid varit benägna att använda 1300, ett datum som inte kan överskridas och som motsvarar adressaten Guido Cavalcantis död: "Questo mio primo amico a cui io ciò scrivo" (Vita nova, XXX, 3). Detta verk hade en särskild lycka i USA, där det översattes av filosofen och författaren Ralph Waldo Emerson.

Convivio

Convivio (skriven mellan 1303 och 1308) från latinets convivium, som betyder "bankett" (av vishet), är det första av Dantes verk som han skrev omedelbart efter sin påtvingade avresa från Florens och är det stora manifestet för det "civila" syfte som litteraturen måste ha i mänsklig samhörighet. Verket består av en kommentar till olika doktrinära sånger som är placerade i början, ett veritabelt uppslagsverk med de viktigaste kunskaperna för dem som vill ägna sig åt offentlig och civil verksamhet utan att ha avslutat reguljära studier. Den är därför skriven på folkspråket för att kunna förstås av dem som inte tidigare har haft möjlighet att studera latin. Convivios incipit gör det tydligt att författaren är en stor kännare och anhängare av Aristoteles; han kallas faktiskt för "filosofen". Incipit förklarar i det här fallet vem verket är riktat till och vem det inte är riktat till: endast de som inte kan känna till vetenskapen bör få tillgång till den. Det fanns två typer av skäl som hindrade dem från att göra det:

Dante anser att de få som kan ta del av vetenskapens bord, där man äter "änglarnas bröd", är välsignade och att de som nöjer sig med att äta fårens mat är olyckliga. Dante sitter inte vid bordet, utan har flytt från dem som äter betet och har samlat det som faller från de utvaldas bord för att skapa en ny festmåltid. Författaren förbereder en bankett och serverar en måltid (verskompositionerna) tillsammans med det bröd (prosan) som behövs för att ta till sig dess essens. Endast de som hade förhindrats av familj och medborgargarden skulle bjudas in att sitta ner, medan de lata skulle stå vid deras fötter för att plocka upp smulorna.

De vulgari eloquentia

De vulgari eloquentia, som är samtida med Convivio, är en avhandling på latin som Dante skrev mellan 1303 och 1304. Den bestod ursprungligen av en hel första bok och 14 kapitel i den andra boken och var ursprungligen tänkt att omfatta fyra böcker. Även om det handlade om folkspråket var det skrivet på latin, eftersom de personer som Dante talade till tillhörde dåtidens kulturella elit, som på grund av den klassiska litteraturtraditionen ansåg att latinet utan tvekan var överlägset alla folkspråk, men också för att ge folkspråket en större värdighet: latin användes i själva verket bara för att skriva om juridik, religion och internationella fördrag, dvs. ämnen av yttersta vikt. Dante inledde ett passionerat försvar av folkspråket och sade att det förtjänade att bli ett berömt språk som kunde konkurrera med, om inte jämföra med Vergilius' språk, men han hävdade också att folkspråket måste vara ett språk som kan behandla viktiga ämnen för att kunna bli det:

Med dessa termer menade han att folkspråket skulle få en absolut värdighet även som litterärt språk och inte längre som ett exklusivt folkspråk. Efter att ha erkänt den stora digniteten hos den berömda sicilianskan, det första litterära språket som fått nationell dignitet, fortsatte han med att granska alla andra italienska folkspråk och fann i det ena några, i det andra andra andra egenskaper som tillsammans borde utgöra det italienska språket. Dante ser i italienskan den panthera redolens som finns i de medeltida bestiarierna, ett djur som lockar sitt byte (här författaren) med sin oemotståndliga doft, som Dante känner igen i alla regionala språk, särskilt sicilianskan, utan att dock någonsin kunna se den förverkligad: det saknas fortfarande ett italienskt språk som kan användas i alla register och av alla befolkningsskikt på den italiska halvön. För att få den att återuppstå var det därför nödvändigt att använda sig av de italienska litteraternas verk som hittills hade dykt upp och på så sätt försöka skapa en gemensam språklig och litterär kanon.

De Monarchia

Verket komponerades i samband med att kejsar Henrik VII av Luxemburg reste till Italien mellan 1310 och 1313. Den består av tre böcker och är en sammanfattning av Dantes politiska tankar. I den första artikeln bekräftar Dante behovet av ett universellt och självständigt imperium och erkänner att detta imperium är den enda regeringsform som kan garantera enhet och fred. I den andra erkänner han att romarnas rätt till imperiet är legitim. I den tredje boken visar Dante att monarkens auktoritet är en gudomlig vilja och därför är beroende av Gud: han är inte underställd påvens auktoritet, men samtidigt måste kejsaren visa respekt för påven, som är Guds ställföreträdare på jorden. Dantes ståndpunkt är i flera avseenden originell, eftersom den står i avgörande motsättning till den politiska tradition som beskrivs i Konstantins donation: De Monarchia står i lika stor motsättning till anhängarna av den hierokratiska uppfattningen som till anhängarna av de nationella suveränernas politiska och religiösa autonomi i förhållande till kejsaren och påven.

Komedi

Comedia - verkets ursprungliga titel: Giovanni Boccaccio tillskrev senare adjektivet "Divina" till Dantes dikt - är den florentinske poetens mästerverk och anses vara det viktigaste litterära vittnesmålet från den medeltida civilisationen och ett av de största verken i världslitteraturen. Den definieras som en "komedi" eftersom den är skriven i en "komisk", det vill säga inte i hovstil. En annan tolkning bygger på att dikten börjar med situationer fulla av smärta och rädsla och slutar med Gudsvisionens frid och sublimitet. Dante påbörjade arbetet med verket runt år 1300 (ett jubileumsår, så till den grad att han daterar sin resa till de mörka skogarna till den 7 april det året) och fortsatte det under resten av sitt liv, genom att publicera cantiche efterhand som han färdigställde dem. Det finns handskrivna kopior av Inferno runt 1313, medan Purgatorio publicerades de följande två åren. Paradiset, som kanske påbörjades 1316, publicerades i takt med att kantonerna färdigställdes under de sista åren av poetens liv. Dikten är uppdelad i tre böcker eller cantiche, som var och en består av 33 cantos (utom Inferno, som har 34 cantos, eftersom den första fungerar som ett proem för hela dikten) och till vilka de tre stilarna i Rota Vergilii motsvarar; varje canto består av tercets av endecasyllabler (den danteska terzinen).

Commedia tenderar till en bred och dramatisk framställning av verkligheten, långt ifrån medeltidens pedantiska didaktiska poesi, men genomsyrad av en ny kristen andlighet som blandas med poetens politiska passion och litterära intressen. Den berättar om en imaginär resa till de tre världarna i livet efter döden, där den jordiska världens goda och onda sidor projiceras, och som företas av poeten själv, som en "symbol" för mänskligheten, under ledning av förnuft och tro. Dantes snåriga och mödosamma väg, vars språk blir alltmer komplext ju längre han stiger upp mot paradiset, representerar också, i metaforiska termer, den svåra språkliga mognadsprocessen för det berömda folkspråket, som frigör sig från de snäva kommunala gränserna för att få det florentinska folkspråket att höja sig över de andra varianterna av det italienska folkspråket och samtidigt berika det med deras kontakt. I både Inferno och skärselden får Dante sällskap av sin mästare Vergilius, i Paradiset av Beatrice och slutligen av Sankt Bernhard.

Epistlarna och Epistel XIII till Cangrande della Scala

En viktig roll spelar de 13 epistlar som Dante skrev under sina år i exil. De viktigaste breven handlar främst om politiska frågor (om Henrik VII:s härkomst) och religiösa frågor (ett brev till de italienska kardinalerna som samlades 1314 för att välja en efterträdare till Clemens V). Epistola XIII till Cangrande della Scala, från åren 1316-1320, är den sista och mest relevanta av de epistlar som finns bevarade (även om dess äkthet delvis ifrågasätts). Den innehåller Paradisets dedikation till herren av Verona, samt viktiga indikationer för att läsa komedin: ämnet (själarnas tillstånd efter döden), de många sinnena, titeln (som härrör från det faktum att den börjar bittert och sorgligt och slutar med ett lyckligt slut), verkets syfte, som inte bara är spekulativt utan också praktiskt, eftersom det syftar till att lyfta de levande från deras tillstånd av misär för att föra dem till lycka.

Eglogues

Eglogerna är två kompositioner av bukolisk karaktär som skrevs på latin mellan 1319 och 1321 i Ravenna. De ingick i en korrespondens med Giovanni del Virgilio, en intellektuell bologneser, vars två kompositioner slutar som Egloga I och Egloga III, medan Dantes är Egloga II och Egloga IV. Korrespondens

Quaestio de aqua et terra

Den filosofiska diskussionen fortsatte fram till slutet av poetens liv. Den 20 januari 1320 åkte Dante återigen till Verona för att i Sant'Elena-kyrkan diskutera kosmos struktur enligt de aristotelisk-tolomeiska principerna som redan vid den tiden var ett privilegierat studieobjekt för kompositionen av Paradiset. Dante argumenterar här för att jorden befinner sig i universums centrum, omgiven av den sublunära världen (som består av jord, vatten, luft och eld) och att vattnet befinner sig ovanför den jordiska sfären. Därav den filosofiska diskussionen som kännetecknas av disputatio med motståndarna.

I Italien

Dante fick en nästan omedelbar respons och berömmelse i Italien. Redan under 1300-talets andra hälft började Boccaccio sprida Dantes kult, vilket kulminerade först i kompositionen Trattatello in laude di Dante och sedan i Esposizioni sopra la commedia. Boccaccios arv togs under den tidiga humanismens fas upp av den florentinska republikens kansler Leonardo Bruni, som skrev Dante Alighieris liv (1436) och bidrog till att Dantes myt fick en långvarig spridning i generationer av florentinska forskare (Agnolo Poliziano, Lorenzo de' Medici och Luigi Pulci) och konstnärer (Sandro Botticelli) under andra hälften av 1400-talet. Dantes liknelse började dock att avta från och med 1525, då kardinal Pietro Bembo i sin Prose della volgar lingua fastställde Petrarcas överlägsenhet i poesi och Boccaccios överlägsenhet i prosa. Denna kanon skulle utesluta Dante från Commedia som en svår imitatör, vilket ledde till en nedgång (trots Michelangelos passionerade försvar först och Giambattista Vicos senare) som skulle pågå under hela 1600- och 1700-talet, även på grund av att De Monarchia hamnade på indexet. Det var först under romantiken och Risorgimento som Dante återfick en framträdande roll som en symbol för italienskan och den romantiska hjältens ensamhet. Commedias höga litterära värde, som De Sanctis hyllade i sin Storia della letteratura italiana och som senare bekräftades av Carducci, Pascoli och Benedetto Croce, fann under 1900-talet passionerade forskare och anhängare i form av Gianfranco Contini, Umberto Bosco, Natalino Sapegno, Giorgio Petrocchi, Maria Corti och, på senare år, i form av Marco Santagata.

Även under 1900-talet och år 2000 har olika påvar ägnat Alighieri tankar av uppskattning: Benedictus XV, Paulus VI och Johannes Paulus II har påmint om honom för hans höga moraliska konstnärliga värde, Benedictus XVI för hans teologiska finess och påven Franciskus för Commedias soteriologiska värde.

I världen

Mellan 1400-talet och 2000-talet upplevde Dante växlande faser i de övriga länderna i världen, påverkade av historiska och kulturella faktorer beroende på vilka geografiska områden de tillhörde:

Under 1900-talet har Dante varit föremål för många initiativ för att göra honom populär bland allmänheten. I samband med 50-årsdagen av Italiens enande gjorde Milano Films de två första långfilmerna om Inferno, som väckte både positiva och negativa reaktioner (de senare på grund av de erotiska inslagen).

Under de följande decennierna har nationella Dante-fester, som 600-årsdagen av hans död 1921 och 700-årsdagen av hans födelse 1965, ökat medvetenheten bland det italienska folket om arvet från den högste poeten, även tack vare tv-dramat Vita di Dante (Dantes liv), som gjordes 1965 med anledning av 700-årsdagen. Under 1900-talets andra hälft utnyttjades även utgivningen av lira med Dantes ansikte (liksom Disney-serier som inspirerats av Inferno) för att öka medvetenheten.

Tack vare televisionen kunde Dantes verk spridas till en allt bredare publik: Vittorio Gassman, Vittorio Sermonti och Roberto Benigni reciterade verser ur komedin vid offentliga evenemang. I resten av världen har Dante dock inspirerat till vissa filmer (t.ex. Seven) och vissa manga (t.ex. Gō Nagais verk) och videospel (t.ex. Dante's Inferno).

Karaktärer och platser från Inferno har valts ut av Internationella astronomiska unionen för att ge namn åt geologiska formationer på ytan av Jupiters satellit Io. Dessutom valdes 1998 ett porträtt av Dante Alighieri målat av Raffaello Sanzio som den nationella sidan av det italienska 2-euromyntet, och 2015, för att fira 750-årsdagen av hans födelse, präglades två 2-euro minnesmynt, ett italienskt och ett från San Marino.

År 2020 fastställde Republiken Italien den 25 mars som datum för att årligen minnas Dante, och nationaldagen fick namnet Dantedi.

Bibliografin över Dantes liv och verk är oändlig, men det första forskningsverktyget är vanligtvis Enciclopedia dantesca, som Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, Rom, 1970-1978, har gjort, och som också finns tillgänglig på nätet. Datorresurser kan också användas, framför allt bibliografin på webbplatsen för Società Dantesca Italiana. För den tryckta bibliografin, se Bibliografi om Dante. Här anger vi den bibliografi som använts för det vetenskapliga skrivandet av posten:

Källor

 1. Dante Alighieri
 2. Dante Alighieri
 3. ^ Guglielmo Gorni, Dante: Storia di un visionario, Laterza, 2011.
 4. ^ Alessandro Barbero, Alighieri Durante, detto Dante, Rai Storia, a 9 min 04 s. URL consultato il 14 settembre 2021.
 5. ^ The name 'Dante' is understood to be a hypocorism of the name 'Durante', though no document known to survive from Dante's lifetime refers to him as such (including his own writings). A document prepared for Dante's son Jacopo refers to "Durante, often called Dante". He may have been named for his maternal grandfather Durante degli Abati.[1]
 6. Rudolf Baehr: Nachwort. In: Dante Alighieri, Die Göttliche Komödie. Übersetzt von Hermann Gmelin. (1954) Mit Anmerkungen und einem Nachwort von Rudolf Baehr. Philipp Reclam jun., Stuttgart 1987 (= Universal-Bibliothek. Band 796), ISBN 3-15-000796-8, S. 533–541, hier: S. 533.
 7. Rudolf Baehr: Nachwort. In: Dante Alighieri, Die Göttliche Komödie. Übersetzt von Hermann Gmelin. (1954) Mit Anmerkungen und einem Nachwort von Rudolf Baehr. Philipp Reclam jun., Stuttgart 1987 (= Universal-Bibliothek. Band 796), ISBN 3-15-000796-8, S. 533–541, hier: S. 534.
 8. SWR. Minute 30 - 34 in: Höllentrip und Himmelfahrt - Die Visionen des Dante Alighieri. Ein Film von Adolfo Conti. Eine Produktion von Doc Art und Leonardo Film in Koproduktion mit dem SWR (2021). In Zusammenarbeit mit arte und Rai Cultura.
 9. Domenico De Robertis: Dal primo all'ultimo Dante (= Studi danteschi. Quaderni. 13). Le Lettere, Florenz 2001, ISBN 88-7166-568-6, S. 49 ff., S. 62.
 10. Vgl. auch Gotthard Strohmaier: Dante, il maladetto fiore und der Orient. In: Von Demokrit bis Dante. Die Bewahrung antiken Erbes in der arabischen Kultur. Hildesheim/Zürich/New York 1996 (= Olms Studien. Band 43), S. 487–498.
 11. Bloom, Harold (1994). The Western Canon.
 12. www.conocimientosweb.net (18 de febrero de 2006). «Dante y el modo medieval de entender el mundo.». Archivado desde el original el 17 de mayo de 2008. Consultado el 16 de julio de 2008.
 13. «Guelphs and Ghibellines» (en inglés). Dante Alighieri Society of Massachusetts. Archivado desde el original el 12 de diciembre de 2015. Consultado el 5 de agosto de 2016.
 14. Los mismos güelfos estaban divididos en güelfos blancos y güelfos negros.
 15. Bella es un diminutivo de Gabriella, pero significa también «guapa físicamente».

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?