Kungariket Jerusalem

Orfeas Katsoulis | 7 apr. 2024

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Kungariket Jerusalem, även känt som det latinska kungariket Jerusalem, var en korsfararstat som upprättades i Levanten omedelbart efter det första korståget. Det varade i nästan tvåhundra år, från Godfrey av Bouillons trontillträde 1099 till belägringen av Acre 1291. Dess historia är uppdelad i två perioder med ett kort avbrott i dess existens, som börjar med dess kollaps efter belägringen av Jerusalem 1187 och dess återupprättande efter det tredje korståget 1192.

Det ursprungliga kungariket Jerusalem varade från 1099 till 1187 innan det nästan helt invaderades av det ayyubidiska sultanatet under Saladin. Efter det tredje korståget återupprättades det i Acre 1192. Den återupprättade staten är allmänt känd som "Jerusalems andra kungarike" eller alternativt som "kungariket Acre" efter sin nya huvudstad. Acre förblev huvudstad under resten av dess existens, med undantag för de två decennier som följde på korsfararnas etablering av delvis kontroll över Jerusalem under det sjätte korståget, genom Fredrik II av Hohenstaufens diplomati gentemot ayyubiderna.

De allra flesta av de korsfarare som grundade och bosatte sig i kungariket Jerusalem kom från kungariket Frankrike, liksom de riddare och soldater som utgjorde huvuddelen av det ständiga flödet av förstärkningar under de tvåhundra år som kungariket existerade; dess härskare och elit var därför till övervägande del fransmän. De franska korsfararna tog också med sig sitt språk till Levanten och etablerade därmed fornfranskan som lingua franca i korsfararstaterna, där latin var det officiella språket. Majoriteten av befolkningen på landsbygden bestod av kristna och muslimer från lokala levantinska folkgrupper, men många européer (främst fransmän och italienare) anlände också för att bosätta sig i byar i hela regionen.

Till en början var riket inte mycket mer än en lös samling av städer som erövrats under det första korståget, men när riket var som störst i mitten av 1100-talet omfattade det i stort sett dagens Israel, Palestina och de södra delarna av Libanon. Från Medelhavet sträckte sig riket i en smal landremsa från Beirut i norr till Sinaiöknen i söder, in i dagens Jordanien och Syrien i öster och mot fatimidernas Egypten i väster. Tre andra korsfararstater som grundades under och efter det första korståget var belägna längre norrut: grevskapet Edessa (1097-1144), furstendömet Antiochia (1098-1268) och grevskapet Tripoli (1109-1289). Även om alla tre var självständiga var de nära knutna till Jerusalem. Bortom dessa i norr och väster låg staterna Armeniska Kilikien och det Bysantinska riket, med vilka Jerusalem hade en nära relation under 1100-talet. Längre österut fanns olika muslimska emirat som i slutändan var allierade med den abbasidiska kalifen i Bagdad. Riket styrdes av kung Aimery av Lusignan (1197-1205), kungen av Cypern, en annan korsfararstat som grundades under det tredje korståget. Dynastiska band stärktes också med Tripoli, Antiochia och Armenien. Riket dominerades snart alltmer av de italienska stadsstaterna Venedig och Genua. Den tysk-romerske kejsaren Fredrik II (regeringstid 1220-1250) hade ambitioner i korsfararstaten och gjorde anspråk på riket genom giftermål, men hans närvaro utlöste ett inbördeskrig (1228-1243) bland rikets adel. Riket blev inte mycket mer än en bricka i spelet mellan de ayyubidiska och mamlukiska dynastierna i Egypten, samt de khwarezmiska och mongoliska inkräktarna. Som ett relativt litet kungarike fick det inte mycket ekonomiskt eller militärt stöd från Europa; trots många små expeditioner visade sig européerna i allmänhet ovilliga att göra en dyr resa österut för en till synes förlorad sak. De mamlukiska sultanerna Baibars (regerade 1260-1277) och al-Ashraf Khalil (regerade 1290-1293) återerövrade så småningom alla de återstående korsfararfästena, vilket kulminerade i förstörelsen av Akko 1291.

Riket präglades av etnisk, religiös och språklig mångfald, även om korsfararna själva och deras ättlingar utgjorde en katolsk elitminoritet. De importerade många seder och institutioner från sina hemländer i Europa, och det fanns nära familjära och politiska förbindelser med västvärlden under hela rikets existens. Riket ärvde också "orientaliska" egenskaper, påverkade av redan existerande seder och befolkningar. Majoriteten av rikets invånare var kristna, särskilt grekisk- och syrisk-ortodoxa, samt sunni- och shiamuslimer. De infödda kristna och muslimerna, som var en marginaliserad underklass, tenderade att tala grekiska och arabiska, medan korsfararna, som huvudsakligen kom från Frankrike, talade franska. Det fanns också ett litet antal judar och samariter.

Enligt Benjamin av Tudela, som reste genom riket omkring 1170, fanns det 1 000 samariter i Nablus, 200 i Caesarea och 300 i Ascalon. Detta sätter en nedre gräns för den samariska befolkningen på 1 500, eftersom den samtida Tolidah, en samarisk krönika, också nämner samhällen i Gaza och Acre. Benjamin av Tudela uppskattade den totala judiska befolkningen i 14 städer i riket till 1 200, vilket gör den samariska befolkningen vid den här tiden större än den judiska, kanske för enda gången i historien.

Första korståget och grundandet av kungariket

Det första korståget utlystes av påven Urban II vid rådet i Clermont år 1095, med målet att hjälpa det bysantinska riket mot invasionerna av "turkar och araber" och "förinta denna avskyvärda ras från våra vänners länder". Huvudmålet blev dock snabbt kontrollen över det heliga landet. Bysans låg ofta i krig med seldjukerna och andra turkiska dynastier om kontrollen över Anatolien och Syrien. De sunnitiska seldjukerna hade tidigare styrt det stora seldjukeriket, men detta rike hade kollapsat till flera mindre stater efter Malik-Shah I:s död 1092. Malik-Shah efterträddes i det anatoliska sultanatet Rûm av Kilij Arslan I och i Syrien av sin bror Tutush I, som dog 1095. Tutushs söner Fakhr al-Mulk Radwan och Duqaq ärvde Aleppo respektive Damaskus, vilket ytterligare splittrade Syrien mellan emirer som var antagonistiska mot varandra, samt Kerbogha, atabeg i Mosul. Denna oenighet bland de anatoliska och syriska emirerna gjorde att korsfararna kunde övervinna allt militärt motstånd de mötte på vägen till Jerusalem.

Egypten och stora delar av Palestina kontrollerades av det arabiska shiitiska Fatimidkalifatet, som hade sträckt sig längre in i Syrien innan seldjukerna anlände. Krigföringen mellan fatimiderna och seldjukerna orsakade stora störningar för de lokala kristna och för västerländska pilgrimer. Fatimiderna, som nominellt styrdes av kalifen al-Musta'li men i praktiken av vesiren al-Afdal Shahanshah, hade förlorat Jerusalem till seldjukerna 1073. De återerövrade staden 1098 från artuqiderna, en mindre turkisk stam som var associerad med seldjukerna, strax innan korsfararna anlände.

Korsfararna anlände till Jerusalem i juni 1099; några av de närliggande städerna (Ramla, Lydda, Betlehem och andra) intogs först, och själva Jerusalem intogs den 15 juli. Den 22 juli hölls ett råd i Heliga gravens kyrka för att utse en kung för det nybildade kungariket Jerusalem. Raymond IV av Toulouse och Godfrey av Bouillon erkändes som ledare för korståget och belägringen av Jerusalem. Raymond var den rikare och mäktigare av de två, men till en början vägrade han att bli kung, kanske för att visa sin fromhet och förmodligen i hopp om att de andra adelsmännen ändå skulle insistera på att han valdes. Den mer populäre Godfrey tvekade inte som Raymond och accepterade positionen som ledare. De flesta moderna historiker berättar att han tog titeln Advocatus Sancti Sepulchri ("förespråkare" eller "försvarare" av den heliga graven). Andra rapporterar att Godfrey själv verkar ha använt den mer tvetydiga termen princeps, eller helt enkelt behållit sin titel som dux från Nedre Lorraine. Enligt William av Tyre, som skrev under senare delen av 1100-talet när Godfrey hade blivit en legendarisk hjälte, vägrade han att bära "en krona av guld" där Kristus hade burit "en krona av törnen". Raymond blev upprörd och lät sin armé söka föda på avstånd från staden. Det nya kungariket, och Godfreys rykte, säkrades när den fatimidiska egyptiska armén under al-Afdal Shahanshah besegrades i slaget vid Ascalon en månad efter erövringen, den 12 augusti, men Raymonds och Godfreys fortsatta motsättningar hindrade korsfararna från att ta kontroll över själva Ascalon.

Det rådde fortfarande viss osäkerhet om vad man skulle göra med det nya riket. Den påvlige legaten Daimbert av Pisa övertalade Godfrey att överlämna Jerusalem till honom som latinsk patriark, med avsikten att upprätta en teokratisk stat direkt under påvlig kontroll. Enligt William av Tyre kan Godfrey ha stött Daimberts ansträngningar, och han gick med på att ta "en eller två andra städer i besittning och därmed utvidga riket" om Daimbert tilläts styra Jerusalem. Godfrey utökade verkligen rikets gränser genom att inta Jaffa, Haifa, Tiberias och andra städer, och reducerade många andra till tributstater. Han lade grunden för vasallsystemet i riket och inrättade furstendömet Galileen och grevskapet Jaffa, men hans regeringstid blev kort och han dog av en sjukdom år 1100. Hans bror Baldwin av Boulogne lyckades utmanövrera Daimbert och gjorde anspråk på Jerusalem som "kung av latinerna i Jerusalem". Daimbert kompromissade genom att kröna Baldwin I i Betlehem i stället för Jerusalem, men vägen för en monarki hade lagts. Inom denna ram upprättades en katolsk kyrkohierarki, överordnad de lokala östortodoxa och syrisk-ortodoxa myndigheterna, som behöll sina egna hierarkier (katolikerna betraktade dem som schismatiker och därmed illegitima, och vice versa). Under den latinske patriarken fanns det fyra ärkebiskopsdömen och många stift.

Expansion

Under Baldwin I:s regeringstid expanderade riket ytterligare. Antalet europeiska invånare ökade, eftersom det mindre korståget 1101 förde med sig förstärkningar till riket. Baldwin återbefolkade Jerusalem med franker och kristna infödingar efter sin expedition över Jordanfloden 1115. Med hjälp av de italienska stadsstaterna och andra äventyrare, särskilt kung Sigurd I av Norge, intog Baldwin hamnstäderna Akko (1104), Beirut (1110) och Sidon (1111), samtidigt som han utövade sin överhöghet över de andra korsfararstaterna i norr - Edessa (som han hade grundat 1097 under korståget), Antiochia och Tripoli, som han hjälpte till att inta 1109. Han försvarade sig framgångsrikt mot muslimska invasioner, från fatimiderna i de många slagen vid Ramla och på andra platser i rikets sydvästra del, och från Damaskus och Mosul i slaget vid al-Sannabra i nordöst 1113. Enligt Thomas Madden var Baldwin "den verkliga grundaren av kungariket Jerusalem", som "hade förvandlat ett bräckligt arrangemang till en solid feodalstat. Med briljans och flit etablerade han en stark monarki, erövrade den palestinska kusten, försonade korsfararbaronerna och byggde starka gränser mot rikets muslimska grannar."

Baldwin tog med sig en armenisk hustru, traditionellt kallad Arda (men aldrig benämnd så av samtida), som han hade gift sig med för att få politiskt stöd från den armeniska befolkningen i Edessa, och som han snabbt gjorde sig av med när han inte längre behövde armeniskt stöd i Jerusalem. Han gifte sig bigamiskt med Adelaide del Vasto, regent på Sicilien, 1113, men övertalades att skilja sig även från henne 1117; Adelaides son från hennes första äktenskap, Roger II av Sicilien, förlät aldrig Jerusalem och undanhöll under årtionden Siciliens välbehövliga flottstöd.

Baldwin dog utan arvingar 1118, under ett fälttåg mot Egypten, och riket erbjöds hans bror Eustace III av Boulogne, som hade följt med Baldwin och Godfrey på korståget. Eustace var ointresserad och istället gick kronan till Baldwins släkting, troligen en kusin, Baldwin av Le Bourg, som tidigare hade efterträtt honom i Edessa. Baldwin II var en skicklig härskare och även han försvarade sig framgångsrikt mot fatimidernas och seldjukernas invasioner. Trots att Antiokia var allvarligt försvagat efter slaget vid Ager Sanguinis 1119, och Baldwin själv hölls fången av emiren av Aleppo 1123-1124, ledde Baldwin korsfararstaterna till seger i slaget vid Azaz 1125. Under hans regeringstid grundades de första militärordnarna, Hospitalsriddarna och Tempelriddarna, de tidigaste bevarade skriftliga lagarna i riket, sammanställda vid rådet i Nablus 1120, och det första handelsfördraget med Republiken Venedig, Pactum Warmundi, 1124. Det ökade marina och militära stödet från Venedig ledde till erövringen av Tyros samma år. Jerusalems inflytande utvidgades ytterligare till Edessa och Antiochia, där Baldwin II agerade regent när deras egna ledare dödades i strid, även om det fanns regenter i Jerusalem också under Baldwins fångenskap. Baldwin var gift med den armeniska adelskvinnan Morphia av Melitene och hade fyra döttrar: Hodierna och Alice, som gifte in sig i familjerna efter greven av Tripoli och prinsen av Antiochia; Ioveta, som blev en inflytelserik abbedissa; och den äldsta, Melisende, som var hans arvtagare och efterträdde honom vid hans död 1131, med sin make Fulk V av Anjou som kunglig gemål. Deras son, den blivande Baldwin III, utnämndes till medarvinge av sin farfar.

Edessa, Damaskus och det andra korståget

Fulk var en erfaren korsfarare och hade gett militärt stöd till riket under en pilgrimsfärd 1120. Han förde in Jerusalem i Angevinimperiets sfär, som far till Geoffrey V av Anjou och farfar till den framtida Henrik II av England. Det var inte alla som uppskattade att en utlänning blev kung. År 1132 hävdade Antiochia, Tripoli och Edessa sin självständighet och konspirerade för att hindra Fulk från att utöva Jerusalems överhöghet över dem. Han besegrade Tripoli i strid och avgjorde regentskapet i Antiochia genom att arrangera ett äktenskap mellan grevinnan, Melisendes brorsdotter Constance, och hans egen släkting Raymond av Poitiers. Under tiden i Jerusalem motsatte sig den inhemska korsfararadeln Fulks preferens för sitt angevinska följe. År 1134 revolterade Hugh II av Jaffa mot Fulk och allierade sig med den muslimska garnisonen i Ascalon, för vilket han dömdes för förräderi i sin frånvaro. Den latinske patriarken ingrep för att lösa tvisten, men sedan gjordes ett mordförsök på Hugh, som Fulk fick skulden för. Denna skandal gjorde det möjligt för Melisende och hennes anhängare att ta kontroll över regeringen, precis som hennes far hade avsett. Följaktligen blev Fulk "så ursinnig att ... inte ens i oviktiga fall vidtog han några åtgärder utan hennes vetskap och hjälp."

Fulk ställdes då inför en ny och farligare fiende: atabeg Zengi av Mosul, som hade tagit kontroll över Aleppo och även hade siktet inställt på Damaskus; en förening av dessa tre stater skulle ha varit ett allvarligt slag mot den växande makten i Jerusalem. Ett kort ingripande 1137-1138 av den bysantinske kejsaren John II Comnenus, som ville hävda kejserlig suzerainty över alla korsfararstater, gjorde ingenting för att stoppa hotet från Zengi. 1139 insåg Damaskus och Jerusalem allvaret i hotet mot båda staterna och en allians ingicks som stoppade Zengis framryckning. Fulk använde denna tid till att bygga många slott, inklusive Ibelin och Kerak. Efter att både Fulk och kejsar Johan dött i separata jaktolyckor 1143 invaderade och erövrade Zengi Edessa 1144. Drottning Melisende, som nu var regent för sin äldre son Baldwin III, utsåg en ny konstabel, Manasses av Hierges, att leda armén efter Fulks död, men Edessa kunde inte återerövras trots att Zengi själv mördades år 1146. Edessas fall chockade Europa och ett andra korståg inleddes 1148.

Efter ett möte i Acre i juni kom korstågskungarna Ludvig VII av Frankrike och Konrad III av Tyskland överens med Melisende, Baldwin III och de viktigaste adelsmännen i riket om att anfalla Damaskus. Zengis territorium hade delats upp mellan hans söner efter hans död och Damaskus kände sig inte längre hotat, så en allians hade ingåtts med Zengis son Nur ad-Din, emiren av Aleppo. Kanske mindes man attackerna mot Jerusalem från Damaskus under tidigare årtionden och Damaskus verkade vara det bästa målet för korståget, snarare än Aleppo eller någon annan stad i norr som skulle ha gjort det möjligt att återerövra Edessa. Den efterföljande belägringen av Damaskus var ett fullständigt misslyckande; när staden tycktes vara på väg att kollapsa gick korsfarararmén plötsligt till anfall mot en annan del av murarna och drevs tillbaka. Korsfararna retirerade inom tre dagar. Det gick rykten om förräderi och mutor, och Conrad III kände sig förrådd av adeln i Jerusalem. Oavsett orsaken till misslyckandet återvände de franska och tyska arméerna hem, och några år senare var Damaskus fast under Nur ad-Dins kontroll.

Inbördeskrig

Det misslyckade andra korståget fick allvarliga långsiktiga konsekvenser för riket. Västvärlden var tveksam till att skicka storskaliga expeditioner och under de kommande decennierna kom bara små arméer, ledda av mindre europeiska adelsmän som ville göra en pilgrimsfärd. De muslimska staterna i Syrien enades under tiden gradvis av Nur ad-Din, som besegrade furstendömet Antiochia i slaget vid Inab 1149 och tog kontroll över Damaskus 1154. Nur ad-Din var mycket from och under hans styre kom begreppet jihad att tolkas som ett slags motkrig mot kungadömet, som var ett hinder för den muslimska enigheten, både politiskt och andligt.

I Jerusalem distraherades korsfararna av en konflikt mellan Melisende och Baldwin III. Melisende fortsatte att regera som regent långt efter att Baldwin blivit myndig. Hon stöddes bland annat av Manasses av Hierges, som i huvudsak styrde åt henne som konstabel, hennes son Amalric, som hon utsåg till greve av Jaffa, Philip av Milly och familjen Ibelin. Baldwin hävdade sitt oberoende genom att medla i tvister i Antiochia och Tripoli, och fick stöd av bröderna Ibelin när de började motsätta sig Manasses växande makt, tack vare hans äktenskap med deras änkemor Helvis av Ramla. År 1153 lät Baldwin kröna sig till ensam härskare och en kompromiss nåddes som innebar att riket delades i två delar, Baldwin tog Akko och Tyros i norr och Melisende behöll kontrollen över Jerusalem och städerna i söder. Baldwin kunde ersätta Manasses med en av sina egna anhängare, Humphrey II av Toron. Baldwin och Melisende visste att situationen var ohållbar. Baldwin invaderade snart sin mors besittningar, besegrade Manasses och belägrade sin mor i Davids torn i Jerusalem. Melisende kapitulerade och drog sig tillbaka till Nablus, men Baldwin utsåg henne till sin regent och främsta rådgivare, och hon behöll en del av sitt inflytande, särskilt när det gällde utnämningen av kyrkliga ämbetsmän. År 1153 inledde Baldwin en offensiv mot Ascalon, fästningen i söder från vilken fatimidiska egyptiska arméer kontinuerligt hade plundrat Jerusalem sedan rikets grundande. Fästningen intogs och lades till grevskapet Jaffa, som fortfarande ägdes av hans bror Amalric.

Bysantinsk allians och invasion av Egypten

Efter erövringen av Ascalon var rikets södra gräns nu säkrad och Egypten, som tidigare varit ett stort hot mot riket men nu destabiliserats under flera underåriga kalifers styre, reducerades till en tributstat. Nur ad-Din förblev ett hot i öster och Baldwin var tvungen att kämpa mot den bysantinske kejsaren Manuel I Comnenus, som gjorde anspråk på överhöghet över furstendömet Antiochia. För att stärka rikets försvar mot muslimernas växande styrka ingick Baldwin III den första direkta alliansen med det bysantinska riket genom att gifta sig med Theodora Comnena, en brorsdotter till kejsar Manuel; Manuel gifte sig med Baldwins kusin Maria. Som Vilhelm av Tyrus uttryckte det hoppades man att Manuel skulle kunna "lindra den nöd som vårt rike led av från sitt eget överflöd och förvandla vår fattigdom till överflöd".

När Baldwin dog barnlös 1162, ett år efter sin mor Melisende, övergick riket till hans bror Amalric, som förnyade den allians som Baldwin hade förhandlat fram. År 1163 ledde den kaotiska situationen i Egypten till en vägran att betala tribut till Jerusalem, och Nur ad-Din tillfrågades om hjälp; som svar invaderade Amalric, men drevs tillbaka när egyptierna översvämmade Nilen vid Bilbeis. Den egyptiske vesiren Shawar begärde återigen hjälp från Nur ad-Din, som skickade sin general Shirkuh, men Shawar vände sig snabbt mot honom och allierade sig med Amalric. Amalric och Shirkuh belägrade båda Bilbeis 1164, men båda drog sig tillbaka på grund av Nur ad-Dins kampanjer mot Antiochia, där Bohemond III av Antiochia och Raymond III av Tripoli besegrades i slaget vid Harim. Det verkade troligt att själva Antiochia skulle falla till Nur ad-Din, men han drog sig tillbaka när kejsar Manuel skickade en stor bysantinsk styrka till området. Nur ad-Din skickade tillbaka Shirkuh till Egypten 1166 och Shawar allierade sig återigen med Amalric, som besegrades i slaget vid al-Babein. Trots nederlaget drog sig båda sidor tillbaka, men Shawar behöll kontrollen med en korsfarargarnison i Kairo. Amalric befäste sin allians med Manuel genom att gifta sig med Manuels brorsdotter Maria Komnene år 1167, och en ambassad ledd av Vilhelm av Tyros skickades till Konstantinopel för att förhandla om en militär expedition, men år 1168 plundrade Amalric Bilbeis utan att invänta det marina stöd som Manuel hade utlovat. Amalric åstadkom inget annat, men hans handlingar fick Shawar

I slutändan segrade Nur ad-Din och Saladin etablerade sig som sultan av Egypten. Saladin började snart hävda sitt oberoende från Nur ad-Din, och när både Amalric och Nur ad-Din dog 1174 hade han goda förutsättningar att börja utöva kontroll även över Nur ad-Dins syriska besittningar. När den västvänlige kejsar Manuel dog 1180 förlorade kungariket Jerusalem sin mäktigaste allierade.

De efterföljande händelserna har ofta tolkats som en kamp mellan två motsatta fraktioner, "hovpartiet", som bestod av Baldwins mor, Amalrics första hustru Agnes av Courtenay, hennes närmaste familj och nyanlända från Europa som var oerfarna i rikets angelägenheter och som förespråkade krig med Saladin; och "adelspartiet", lett av Raymond av Tripoli och rikets lägre adelsmän, som förespråkade fredlig samexistens med muslimerna. Detta är den tolkning som gjordes av William av Tyre, som var fast förankrad i det "nobla" lägret, och hans uppfattning togs upp av senare historiker; på 1900-talet förespråkade Marshall W. Baldwin och Hans E. Mayer denna tolkning. Peter W. Edbury, å andra sidan, hävdar att William, liksom de trettonhundratalsförfattare som fortsatte Williams krönika på franska och var allierade med Raymonds anhängare i Ibelin-familjen, inte kan betraktas som opartiska. Även om händelserna helt klart var en dynastisk kamp, "var uppdelningen inte mellan inhemska baroner och nykomlingar från väst, utan mellan kungens släktingar på mödernet och fädernet".

Miles av Plancy var under en kort period bailli eller regent under Baldwin IV:s minoritet. Miles mördades i oktober 1174 och greve Raymond III av Tripoli, Amalrics kusin, blev regent. Det är mycket troligt att Raymond eller hans anhängare låg bakom mordet. Baldwin blev myndig 1176 och trots sin sjukdom hade han inte längre något juridiskt behov av en regent. Eftersom Raymond var hans närmaste släkting i den manliga linjen med starka anspråk på tronen, fanns det en oro över omfattningen av hans ambitioner, även om han inte hade några egna direkta arvingar. För att balansera detta vände sig kungen då och då till sin farbror, Joscelin III av Edessa, som utsågs till seneschal 1176; Joscelin var närmare släkt med Baldwin än Raymond var, men hade själv inga anspråk på tronen.

Som spetälsk hade Baldwin inga barn och kunde inte förväntas regera mycket längre, så fokus för hans tronföljd övergick till hans syster Sibylla och hans yngre halvsyster Isabella. Baldwin och hans rådgivare insåg att det var viktigt att Sibylla gifte sig med en västerländsk adelsman för att få stöd från europeiska stater i en militär kris. Medan Raymond fortfarande var regent arrangerades ett äktenskap mellan Sibylla och Vilhelm av Montferrat, en kusin till Ludvig VII av Frankrike och Fredrik Barbarossa, den tysk-romerske kejsaren. Genom att alliera sig med en släkting till den västlige kejsaren hoppades man att Fredrik skulle komma till rikets hjälp. Jerusalem vände sig återigen till det bysantinska riket för hjälp, och kejsar Manuel letade efter ett sätt att återställa sitt rikes prestige efter nederlaget i slaget vid Myriokephalon 1176; detta uppdrag utfördes av Raynald av Châtillon. Efter att Vilhelm av Montferrat anlänt 1176 blev han sjuk och dog i juni 1177, varpå Sibylla blev änka och gravid med den blivande Baldwin V. Raynald utnämndes då till regent.

Strax därefter anlände Filip av Flandern till Jerusalem på pilgrimsfärd; han var Baldwin IV:s kusin och kungen erbjöd honom regentskapet och befälet över armén, vilket Filip avböjde, även om han protesterade mot utnämningen av Raynald till regent. Filip försökte sedan ingripa i förhandlingarna om Sibyllas andra make och föreslog en man ur sitt eget följe, men de infödda baronerna avvisade hans förslag. Dessutom verkade Filip tro att han kunde skapa ett eget territorium i Egypten, men han vägrade att delta i den planerade expeditionen mellan Bysans och Jerusalem. Expeditionen försenades och ställdes slutligen in, och Filip förde bort sin armé norrut.

Större delen av Jerusalems armé marscherade norrut tillsammans med Filip, Raymond III och Bohemond III för att anfalla Hama, och Saladin tog tillfället i akt att invadera riket. Baldwin visade sig vara en effektiv och energisk kung såväl som en lysande militär befälhavare: han besegrade Saladin i slaget vid Montgisard i september 1177 trots att han var kraftigt underlägsen i antal och var tvungen att förlita sig på en levee-en-masse. Även om Baldwins närvaro trots hans sjukdom var inspirerande, var det faktiskt Raynald som fattade de direkta militära besluten.

Hugo III av Burgund förväntades komma till Jerusalem och gifta sig med Sibylla, men Hugo kunde inte lämna Frankrike på grund av de politiska oroligheterna där 1179-1180 efter Ludvig VII:s död. Under tiden gifte sig Baldwin IV:s styvmor Maria, mor till Isabella och styvmor till Sibylla, med Balian av Ibelin. Vid påsken 1180 försökte Raymond och hans kusin Bohemond III av Antiochia tvinga Sibylla att gifta sig med Balians bror Baldwin av Ibelin. Raymond och Bohemond var kung Baldwins närmaste manliga släktingar på fädernet och kunde ha gjort anspråk på tronen om kungen dog utan en arvinge eller en lämplig ersättare. Innan Raymond och Bohemond anlände ordnade Agnes och kung Baldwin så att Sibylla skulle gifta sig med en nykomling från Poitevin, Guy av Lusignan, vars äldre bror Amalric av Lusignan redan var en etablerad person vid hovet. Internationellt var Lusignanarna användbara som vasaller till Baldwins och Sibyllas kusin Henrik II av England. Baldwin trolovade åttaåriga Isabella med Humphrey IV av Toron, styvson till den mäktige Raynald av Châtillon, och avlägsnade henne därmed från familjen Ibelins och hennes mors inflytande.

Tvisten mellan de två fraktionerna i riket påverkade valet av en ny patriark år 1180. När patriarken Amalric dog den 6 oktober 1180 var de två mest uppenbara valen till hans efterträdare William av Tyre och Heraclius av Caesarea. De var ganska jämbördiga när det gällde bakgrund och utbildning, men politiskt var de allierade med motsatta partier, eftersom Heraclius var en av Agnes av Courtenays anhängare. Kanikerna vid den heliga graven bad kungen om råd, och Heraclius valdes genom Agnes inflytande. Det gick rykten om att Agnes och Heraclius var älskare, men denna information kommer från 1200-talets partiska fortsättningar av Vilhelm av Tyrus historia, och det finns inga andra bevis som styrker ett sådant påstående.

I slutet av 1181 gjorde Raynald av Châtillon en räd söderut i Arabien, i riktning mot Medina, även om han inte kom så långt. Det var förmodligen vid den här tiden som Raynald också attackerade en muslimsk karavan. Kungariket hade vapenvila med Saladin vid den tiden, och Raynalds handlingar har setts som en oberoende brigandhandling; det är möjligt att han försökte hindra Saladin från att flytta sina styrkor norrut för att ta kontroll över Aleppo, vilket skulle ha stärkt Saladins position. Som svar på detta anföll Saladin riket 1182, men besegrades vid Belvoir Castle. Kung Baldwin var visserligen ganska sjuk men kunde ändå personligen föra befäl över armén. Saladin försökte belägra Beirut från land och hav, och Baldwin gjorde räder mot Damaskus, men ingen av sidorna gjorde någon större skada. I december 1182 inledde Raynald en marinexpedition på Röda havet, som tog sig så långt söderut som till Rabigh. Expeditionen led nederlag och två av Raynalds män fördes till Mecka för att avrättas offentligt. Precis som hans tidigare räder brukar Raynalds expedition ses som självisk och i slutändan ödesdiger för Jerusalem, men enligt Bernard Hamilton var det faktiskt en slug strategi, avsedd att skada Saladins prestige och rykte.

År 1183 togs en allmän skatt ut i hela riket, något som dittills saknat motstycke i Jerusalem och i nästan hela det medeltida Europa. Skatten bidrog till att betala för större arméer under de kommande åren. Fler trupper behövdes verkligen, eftersom Saladin äntligen hade lyckats ta kontroll över Aleppo, och med fred i sina norra territorier kunde han fokusera på Jerusalem i söder. Kung Baldwin var så invalidiserad av sin lepra att det var nödvändigt att utse en regent, och valet föll på Guy av Lusignan, eftersom han var Baldwins lagliga arvinge och kungen inte förväntades överleva. Den oerfarne Guy ledde den frankiska armén mot Saladins intrång i riket, men ingen av sidorna gjorde några verkliga vinster, och Guy kritiserades av sina motståndare för att inte ha slagit till mot Saladin när han hade chansen.

I oktober 1183 gifte sig Isabella med Humphrey av Toron i Kerak under en belägring av Saladin, som kanske hoppades kunna ta några värdefulla fångar. Eftersom kung Baldwin, som nu var blind och förlamad, hade återhämtat sig tillräckligt för att återuppta sin regeringstid och sitt befäl över armén, avsattes Guy från regentskapet och hans femårige styvson, kung Baldwins brorson och namne Baldwin, kröntes till medkung i november. Kung Baldwin själv gick sedan för att avlösa slottet, buren på en bärstol och i sällskap av sin mor. Han försonades med Raymond av Tripoli och utnämnde honom till militär befälhavare. Belägringen hävdes i december och Saladin drog sig tillbaka till Damaskus. Saladin försökte sig på en ny belägring 1184, men Baldwin slog tillbaka även den attacken, och Saladin plundrade Nablus och andra städer på vägen hem.

I oktober 1184 ledde Guy av Lusignan en attack mot beduinnomaderna från sin bas i Ascalon. Till skillnad från Raynalds attacker mot karavaner, som kan ha haft något militärt syfte, attackerade Guy en grupp som vanligtvis var lojal mot Jerusalem och gav information om hur Saladins trupper rörde sig. Samtidigt drabbades kung Baldwin av sin sista sjukdom och Raymond av Tripoli, snarare än Guy, utsågs till hans regent. Hans brorson Baldwin visades upp offentligt och bar sin krona som Baldwin V. Baldwin IV dukade slutligen under för sin lepra i maj 1185.

Under tiden hade tronföljdskrisen föranlett ett uppdrag till västvärlden för att söka hjälp. År 1184 reste patriarken Heraclius runt till Europas hov, men ingen hjälp kom. Heraklius erbjöd både Filip II av Frankrike och Henrik II av England "nycklarna till den heliga graven, nycklarna till Davids torn och Jerusalems banér", men inte själva kronan; den senare var som sonson till Fulk kusin till den kungliga familjen i Jerusalem, och hade lovat att ge sig ut på korståg efter mordet på Thomas Becket. Båda kungarna föredrog att stanna hemma för att försvara sina egna territorier, snarare än att agera regent för ett barn i Jerusalem. De få europeiska riddare som reste till Jerusalem fick inte ens se några strider, eftersom vapenvilan med Saladin hade återupprättats. William V av Montferrat var en av de få som kom till sin sonson Baldwin V:s hjälp.

Baldwin V:s styre, med Raymond av Tripoli som regent och hans farbror Joscelin av Edessa som förmyndare, blev kort. Han var ett sjukligt barn och dog sommaren 1186. Raymond och hans anhängare begav sig till Nablus, förmodligen i ett försök att hindra Sibylla från att göra anspråk på tronen, men Sibylla och hennes anhängare begav sig till Jerusalem, där det beslutades att riket skulle tillfalla henne, på villkor att hennes äktenskap med Guy ogiltigförklarades. Hon gick med på detta men bara om hon själv fick välja sin make och kung, och efter att ha blivit krönt krönte hon omedelbart Guy med sina egna händer. Raymond hade vägrat att närvara vid kröningen, och i Nablus föreslog han att Isabella och Humphrey skulle krönas istället, men Humphrey vägrade att gå med på denna plan som med säkerhet skulle ha startat ett inbördeskrig. Humphrey reste till Jerusalem och svor trohet till Guy och Sibylla, vilket även de flesta av Raymonds andra anhängare gjorde. Raymond själv vägrade att göra det och reste till Tripoli; Baldwin av Ibelin vägrade också, gav upp sina förläningar och reste till Antiochia.

Förlusten av Jerusalem och det tredje korståget

Raymond av Tripoli allierade sig med Saladin mot Guy och tillät en muslimsk garnison att ockupera hans förläning i Tiberias, förmodligen i hopp om att Saladin skulle hjälpa honom att störta Guy. Saladin hade under tiden pacificerat sina mesopotamiska territorier och var nu ivrig att attackera korsfararriket; han hade inte för avsikt att förnya vapenvilan när den löpte ut 1187. Innan vapenvilan löpte ut insåg Raynald av Chatillon, herre över Oultrejourdain och Kerak och en av Guys främsta anhängare, att Saladin höll på att samla sina trupper och angrep muslimska karavaner i ett försök att störa detta. Guy var på väg att attackera Raymond, men insåg att riket skulle behöva enas inför hotet från Saladin, och Balian av Ibelin åstadkom en försoning mellan de två under påsken 1187. Saladin anföll Kerak igen i april och i maj stötte ett muslimskt plundringståg på den mycket mindre ambassaden på väg för att förhandla med Raymond, och besegrade den i slaget vid Cresson nära Nasaret. Raymond och Guy kom slutligen överens om att anfalla Saladin vid Tiberias, men kunde inte enas om en plan; Raymond ansåg att man borde undvika ett fältslag, men Guy mindes förmodligen den kritik han fick för att ha undvikit strid 1183, och man beslutade att marschera ut mot Saladin direkt. Den 4 juli 1187 förintades rikets armé fullständigt i slaget vid Hattin. Raymond av Tripoli, Balian av Ibelin och Reginald av Sidon lyckades fly, men Raynald avrättades av Saladin och Guy fängslades i Damaskus.

Under de kommande månaderna tog Saladin lätt över hela riket. Endast hamnen i Tyre blev kvar i frankernas händer och försvarades av Conrad av Montferrat, som av en tillfällighet hade anlänt precis i tid från Konstantinopel. Jerusalems fall innebar i princip slutet för det första kungariket Jerusalem. En stor del av befolkningen, som fyllts av flyktingar från Saladins erövring av det omgivande territoriet, tilläts fly till Tyros, Tripoli eller Egypten (varifrån de skickades tillbaka till Europa), men de som inte kunde betala för sin frihet såldes som slavar, och de som kunde blev ofta rånade av både kristna och muslimer på sin väg i exil. Erövringen av staden ledde till det tredje korståget, som inleddes 1189 och leddes av Rikard Lejonhjärta, Filip Augustus och Fredrik Barbarossa, även om den sistnämnde drunknade på vägen.

Guy av Lusignan, som hade nekats inträde i Tyros av Conrad, började belägra Acre år 1189. Under den utdragna belägringen, som varade till 1191, dog patriarken Heraclius, drottning Sibylla och hennes döttrar samt många andra av sjukdomar. Efter Sibyllas död 1190 hade Guy inga juridiska anspråk på kungamakten, och tronföljden gick över till Sibyllas halvsyster Isabella. Isabellas mor Maria och Ibelins (nu nära allierade med Conrad) hävdade att Isabellas och Humphreys äktenskap var olagligt, eftersom hon hade varit minderårig vid den tidpunkten; bakom detta låg det faktum att Humphrey hade förrått sin hustrus sak 1186. Äktenskapet ogiltigförklarades under viss kontrovers. Conrad, som nu var den närmaste släktingen till Baldwin V i den manliga linjen, och som redan hade visat sig vara en kapabel militär ledare, gifte sig sedan med Isabella, men Guy vägrade att erkänna kronan.

När Rikard anlände 1191 valde han och Filip olika sidor i tronföljdsstriden. Rikard stödde Guy, hans vasall från Poitou, medan Filip stödde Conrad, en kusin till hans avlidne far Ludvig VII. Efter mycket ovilja och dålig hälsa återvände Filip hem 1191, strax efter Acres fall. Rikard besegrade Saladin i slaget vid Arsuf 1191 och i slaget vid Jaffa 1192 och återtog större delen av kusten, men kunde inte återta Jerusalem eller något av rikets inlandsterritorier. Det har föreslagits att detta kan ha varit ett strategiskt beslut av Rikard snarare än ett misslyckande, eftersom han kan ha insett att i synnerhet Jerusalem var en strategisk belastning så länge korsfararna var tvungna att försvara det, eftersom det var isolerat från havet där västliga förstärkningar kunde anlända. Konrad valdes enhälligt till kung i april 1192, men mördades av Hashshashin bara några dagar senare. Åtta dagar senare gifte sig den gravida Isabella med greve Henrik II av Champagne, brorson till Rikard och Filip, men politiskt allierad med Rikard. Som kompensation sålde Rikard ön Cypern till Guy, som Rikard hade erövrat på vägen till Akko, även om Guy fortsatte att göra anspråk på Jerusalems tron fram till sin död 1194.

Korståget avslutades fredligt med Ramlafördraget som förhandlades fram 1192. Saladin tillät pilgrimsfärder till Jerusalem, så att korsfararna kunde uppfylla sina löften, varefter de alla återvände hem. De infödda korsfararbaronerna började återuppbygga sitt rike från Acre och de andra kuststäderna.

Konungariket Acre

Under de följande hundra åren förblev kungariket Jerusalem ett litet kungadöme vid den syriska kusten. Dess huvudstad flyttades till Acre och kontrollerade större delen av kusten i dagens Israel och södra och centrala Libanon, inklusive fästena och städerna Jaffa, Arsuf, Caesarea, Tyre, Sidon och Beirut. I bästa fall omfattade det bara några få andra viktiga städer, som Ascalon och några inre fästningar, samt överhöghet över Tripoli och Antiochia. Den nye kungen, Henrik av Champagne, dog av en olyckshändelse 1197 och Isabella gifte sig för fjärde gången med Aimery av Lusignan, Guys bror. Aimery hade redan ärvt Cypern från Guy och hade krönts till kung av Fredrik Barbarossas son, kejsar Henrik VI. Henrik ledde ett korståg 1197 men dog på vägen. Hans trupper återerövrade dock Beirut och Sidon för kungadömets räkning innan de återvände hem 1198. En femårig vapenvila slöts sedan med ayyubiderna i Syrien 1198.

Det ayyubidiska riket hade hamnat i inbördeskrig efter Saladins död 1193. Hans söner gjorde anspråk på olika delar av imperiet: az-Zahir tog kontroll över Aleppo, al-Aziz Uthman höll Kairo, medan hans äldste son, al-Afdal, behöll Damaskus. Saladins bror Al-Adil Sayf ad-Din (ofta kallad "Saphadin" av korsfararna) förvärvade al-Jazira (norra Mesopotamien), och al-Adils son al-Mu'azzam tog Karak och Transjordanien i besittning. År 1196 drevs al-Afdal ut ur Damaskus av al-Adil i allians med Uthman. När Uthman dog 1198 återvände al-Afdal till makten som regent i Egypten för Uthmans nyfödde son. Han allierade sig med az-Zahir och attackerade sin farbror i Damaskus. Alliansen sprack och al-Adil besegrade al-Afdal i Egypten och annekterade landet. År 1200 utropade al-Adil sig till sultan av Egypten och Syrien och anförtrodde Damaskus åt al-Mu'azzam och al-Jazira åt en annan son, al-Kamil. Efter en andra misslyckad belägring av Damaskus av de två bröderna, accepterade Al Afdal en förläning bestående av Samosata och ett antal andra städer. Az-Zahir av Aleppo underkastade sig sin farbror 1202 och återförenade därmed de ayyubidiska territorierna.

Under tiden kläcktes planer på att återerövra Jerusalem via Egypten. Ett fjärde korståg planerades efter misslyckandet med det tredje, men det resulterade i att Konstantinopel plundrades 1204, och de flesta av de korsfarare som deltog anlände aldrig till riket. Aimery, som inte kände till avledningen till Konstantinopel, plundrade dock Egypten före den förväntade invasionen. Både Isabella och Aimery dog 1205 och återigen blev en minderårig flicka, Isabella och Conrads dotter Maria av Montferrat, drottning av Jerusalem. Isabellas halvbror John av Ibelin, den gamle lorden av Beirut, styrde som regent fram till 1210 då Maria gifte sig med en erfaren fransk riddare, John av Brienne. Maria dog i barnsäng 1212 och Johan av Brienne fortsatte att regera som regent för deras dotter Isabella II.

Femte och sjätte korstågen och Fredrik II

Det fjärde Laterankonciliet år 1215 uppmanade till ett nytt, bättre organiserat korståg mot Egypten. I slutet av 1217 anlände kung Andreas II av Ungern och hertig Leopold VI av Österrike till Acre och tillsammans med John av Brienne plundrade de territorium längre in i landet, inklusive Mount Tabor, men utan framgång. Efter ungrarnas avfärd började de återstående korsfararna att befästa Caesarea och tempelriddarnas fästning Château Pèlerin under vintern 1217 och våren 1218.

Våren 1218 inleddes det femte korståget på allvar när tyska korsfararflottor landsteg i Akko. Tillsammans med kung John, som valdes till ledare för korståget, seglade flottorna till Egypten och belägrade Damietta vid Nilens mynning i maj. Belägringen fortskred långsamt och den egyptiske sultanen al-Adil dog i augusti 1218, förmodligen av chock efter att korsfararna lyckats erövra ett av Damiettas torn. Han efterträddes av sin son al-Kamil. Under hösten 1218 anlände förstärkningar från Europa, bland annat den påvlige legaten Pelagius av Albano. Under vintern drabbades korsfararna av översvämningar och sjukdomar, och belägringen drog ut på tiden till 1219, då Franciskus av Assisi anlände för att försöka förhandla fram en vapenvila. Ingen av sidorna kunde komma överens, trots ayyubidernas erbjudande om en trettioårig vapenvila och återställandet av Jerusalem och det mesta av resten av det tidigare riket. Korsfararna lyckades till slut svälta ut staden och intog den i november. Al-Kamil drog sig tillbaka till den närliggande fästningen al-Mansurah, men korsfararna stannade kvar i Damietta under 1219 och 1220 i väntan på den tysk-romerske kejsaren Fredrik II:s ankomst, medan kung John återvände till Acre under en kort period för att försvara sig mot al-Mu'azzam, som plundrade riket från Damaskus i Johns frånvaro. Korsfararna väntade fortfarande på kejsarens nära förestående ankomst och i juli 1221 begav de sig mot Kairo, men de stoppades av den stigande Nilen, som al-Kamil lät svämma över genom att bryta dammarna längs dess lopp. Sul

Efter det misslyckade korståget reste Johan runt i Europa för att söka hjälp, men fann bara stöd hos Fredrik, som sedan gifte sig med Johns och Marias dotter Isabella II 1225. Året därpå dog Isabella när hon födde deras son Conrad IV, som efterträdde sin mor på tronen även om han aldrig dök upp i öst. Fredrik hade svikit sitt löfte om att leda det femte korståget, men var nu angelägen om att befästa sin rätt till tronen genom Conrad. Det fanns också planer på att tillsammans med al-Kamil attackera al-Mu'azzam i Damaskus, en allians som hade diskuterats med egyptiska sändebud i Italien. Men efter att ständigt ha försenat sin avfärd mot det heliga landet, bland annat på grund av ett sjukdomsutbrott i flottan, bannlystes han av påven Gregorius IX år 1227. Korsfararna, som inte leddes av Fredrik utan av hans representanter Richard Filangieri, Henrik IV, hertig av Limburg, och Hermann av Salza, stormästare för de tyska riddarna, anlände till öst i slutet av 1227, och medan de väntade på kejsaren började de befästa Sidon, där de byggde sjöborgen, och Montfort, som senare blev de tyska riddarnas högkvarter. Ayyubiderna i Damaskus vågade inte anfalla, eftersom al-Mu'azzam plötsligt hade dött inte långt tidigare. Fredrik anlände slutligen på det sjätte korståget i september 1228 och gjorde anspråk på kungadömet i sin nyfödde sons namn.

Fredrik hamnade omedelbart i konflikt med den inhemska adeln i Outremer, varav vissa ogillade hans försök att införa kejserlig auktoritet över både Cypern och Jerusalem. Den cypriotiska adeln grälade redan sinsemellan om vem som skulle bli regent för Henrik I av Cypern, som fortfarande var ett barn. Cyperns högsta domstol hade valt Johan av Ibelin till regent, men Henriks mor Alice av Champagne ville utse en av sina anhängare. Alice och hennes parti, medlemmar eller anhängare av Lusignan-dynastin, ställde sig på Fredriks sida, vars far hade krönt Aimery av Lusignan till kung år 1197. I Limassol krävde Fredrik att Johan skulle ge upp inte bara regentskapet över Cypern, utan även Johns eget herravälde över Beirut på fastlandet. Johan hävdade att Fredrik inte hade någon laglig rätt att ställa sådana krav och vägrade att ge upp någon av titlarna. Fredrik fängslade sedan Johns söner som gisslan för att garantera Johns stöd för hans korståg.

Johan följde med Fredrik till fastlandet, men Fredrik togs inte väl emot där; en av hans få anhängare var Balian, lord av Sidon, som hade välkomnat korsfararna året innan och nu agerade som ambassadör för ayyubiderna. Al-Mu'azzams död omintetgjorde den föreslagna alliansen med al-Kamil, som tillsammans med sin bror al-Ashraf hade tagit Damaskus (liksom Jerusalem) i besittning från sin brorson, al-Mu'azzams son an-Nasir Dawud. Men al-Kamil kände förmodligen inte till hur liten Fredriks armé var, eller de splittringar inom den som orsakats av hans bannlysning, och ville undvika att försvara sina territorier mot ytterligare ett korståg. Enbart Fredriks närvaro räckte för att återta Jerusalem, Betlehem, Nasaret och ett antal omgivande slott utan strid: dessa återtogs i februari 1229 i utbyte mot en tioårig vapenvila med ayyubiderna och religionsfrihet för Jerusalems muslimska invånare. Villkoren i fördraget var oacceptabla för Jerusalems patriark Gerald av Lausanne, som satte staden under interdikt. I mars krönte Fredrik sig själv i Heliga gravens kyrka, men på grund av sin bannlysning och interdiktet blev Jerusalem aldrig riktigt återintegrerat i riket, som fortsatte att styras från Acre.

Under tiden använde påven i Italien Fredriks bannlysning som en ursäkt för att invadera sina italienska territorier; de påvliga arméerna leddes av Fredriks tidigare svärfar Johan av Brienne. Fredrik tvingades återvända hem 1229 och lämnade det Heliga landet "inte i triumf, utan överöst med slaktavfall" av medborgarna i Acre.

Lombardernas krig och baronernas korståg

Trots detta skickade Fredrik 1231 en kejserlig armé under Richard Filangieri, som ockuperade Beirut och Tyros, men inte lyckades ta kontroll över Acre. Johannes anhängare bildade en kommun i Acre, där Johannes själv valdes till borgmästare 1232. Med hjälp av de genuesiska köpmännen återerövrade kommunen Beirut. John anföll även Tyre, men besegrades av Filangieri i slaget vid Casal Imbert i maj 1232.

På Cypern blev kung Henrik I myndig 1232 och Johns regentskap var inte längre nödvändigt. Både Johan och Filangieri återvände till Cypern för att hävda sin auktoritet, och de kejserliga styrkorna besegrades i slaget vid Agridi den 15 juni. Henrik blev den obestridde kungen av Cypern, men fortsatte att stödja ibelinerna över lusignanerna och det kejserliga partiet. På fastlandet hade Filangieri stöd av Bohemund IV av Antiochia, de tyska riddarna, Hospitalsriddarna och de pisanska köpmännen. Johannes stöddes av sina adelsmän på Cypern och av sina kontinentala besittningar i Beirut, Caesarea och Arsuf, samt av tempelriddarna och genueserna. Ingen av sidorna kunde göra några framsteg och 1234 exkommunicerade Gregorius IX Johannes och hans anhängare. Detta upphävdes delvis 1235, men fortfarande kunde ingen fred slutas. Johannes dog 1236 och kriget togs upp av hans son Balian av Beirut och hans brorson Filip av Montfort.

Under tiden skulle fördraget med ayyubiderna löpa ut 1239. Planerna på ett nytt korståg som skulle ledas av Fredrik gick om intet, och Fredrik själv bannlystes av Gregorius IX igen 1239. Men andra europeiska adelsmän tog sig an saken, däribland Theobald IV, greve av Champagne och kung av Navarra, Peter av Dreux och Amaury VI av Montfort, som anlände till Acre i september 1239. Theobald valdes till ledare för korståget vid ett råd i Acre, där de flesta av rikets viktiga adelsmän deltog, däribland Walter av Brienne, John av Arsuf och Balian av Sidon. Ankomsten av korståget var en kort paus från det Lombardiska kriget; Filangieri stannade kvar i Tyros och deltog inte. Rådet beslutade att åter befästa Ascalon i söder och attackera Damaskus i norr.

Korsfararna kan ha varit medvetna om den nya splittringen bland ayyubiderna; al-Kamil hade ockuperat Damaskus 1238 men dog strax därefter och hans territorium ärvdes av hans familj. Hans söner al-Adil abu Bakr och as-Salih Ayyub ärvde Egypten och Damaskus. Ayyub marscherade mot Kairo i ett försök att driva ut al-Adil, men under hans frånvaro tog al-Kamils bror as-Salih Isma'il över Damaskus, och Ayyub togs till fånga av an-Nasir Dawud. Korsfararna marscherade under tiden till Ascalon. Längs vägen erövrade Walter av Brienne boskap som var avsedd för Damaskus, eftersom ayyubiderna förmodligen hade fått reda på korsfararnas planer på att attackera staden. Segern blev dock kortvarig eftersom korsfararna besegrades av den egyptiska armén vid Gaza i november 1239. Henrik II, greve av Bar dödades och Amaury av Montfort tillfångatogs. Korsfararna återvände till Akko, möjligen för att de inhemska baronerna i riket var misstänksamma mot Filangieri i Tyros. Dawud utnyttjade den ayyubidiska segern för att återerövra Jerusalem i december, då den tioåriga vapenvilan hade löpt ut.

Även om Ayyub var Dawuds fånge allierade sig de två nu mot al-Adil i Egypten, som Ayyub erövrade 1240. I Damaskus insåg Isma'il att Dawud och Ayyub hotade hans egna besittningar och vände sig till korsfararna för att få hjälp. Theobald slöt ett fördrag med Isma'il, i utbyte mot territoriella eftergifter som återställde Jerusalem till kristen kontroll, liksom mycket av resten av det tidigare kungariket, till och med mer territorium än vad Fredrik hade återfått 1229. Theobald blev dock frustrerad av det lombardiska kriget och återvände hem i september 1240. Nästan omedelbart efter Theobalds avresa anlände Rikard av Cornwall. Han slutförde återuppbyggnaden av Ascalon och slöt även fred med Ayyub i Egypten. Ayyub bekräftade Isma'ils eftergifter 1241 och fångar som tagits vid Gaza utväxlades av båda sidor. Rikard återvände till Europa 1241.

Även om riket i stort sett hade återupprättats fortsatte det lombardiska kriget att sysselsätta rikets adel. Eftersom tempelriddarna och hospitalsriddarna stödde var sin sida attackerade de också varandra, och tempelriddarna bröt fördraget med ayyubiderna genom att attackera Nablus 1241. Conrad förkunnade att han hade blivit myndig 1242, vilket eliminerade både Fredriks anspråk på regentskapet och behovet av en kejserlig förmyndare som regerade i hans ställe, även om han ännu inte hade fyllt 15 år, myndighetsåldern enligt Jerusalems seder. Genom Konrad försökte Fredrik sända en kejserlig regent, men den antiimperialistiska fraktionen i Akko hävdade att Jerusalems lagar tillät dem att utse sin egen regent. I juni beviljade Haute Cour regentskapet till Alice av Champagne, som i egenskap av dotter till Isabella I var Conrads gammelfaster och hans närmaste släkting i riket. Alice beordrade att Filangieri skulle arresteras och tillsammans med ibelinerna och venetianarna belägrade de Tyros, som föll i juli 1243. Det lombardiska kriget var över, men kungen var fortfarande frånvarande eftersom Conrad aldrig kom till öst. Alice hindrades från att utöva någon verklig makt som regent av Filip av Montfort, som tog kontroll över Tyros, och Balian av Beirut, som fortsatte att hålla Acre.

Ludvig IX:s korståg

Ayyubiderna var fortfarande splittrade mellan Ayyub i Egypten, Isma'il i Damaskus och Dawud i Kerak. Isma'il, Dawud och al-Mansur Ibrahim från Homs gick i krig mot Ayyub, som anlitade khwarazmierna för att strida för honom. Khwarazmierna var nomadiserande turkar från Centralasien, som nyligen hade fördrivits av mongolerna längre österut och nu bodde i Mesopotamien. Med Ayyubs stöd plundrade de Jerusalem sommaren 1244 och lämnade staden i ruiner och värdelös för både kristna och muslimer. I oktober möttes khwarazmierna, tillsammans med den egyptiska armén under Baibars befäl, av den frankiska armén, ledd av Filip av Montfort, Walter av Brienne och mästarna från tempelriddarna, hospitalsriddarna och de teutoniska riddarna, tillsammans med al-Mansur och Dawud. Den 17 oktober krossade den egyptisk-khwarazmiska armén den frankisk-syriska koalitionen och Walter av Brienne togs till fånga och avrättades senare. År 1247 hade Ayyub återtagit större delen av det territorium som hade avståtts 1239 och hade även tagit kontroll över Damaskus.

Ett nytt korståg diskuterades vid konciliet i Lyon 1245 av påven Innocentius IV. Rådet avsatte Fredrik II, så ingen hjälp kunde förväntas från kejsardömet, men kung Ludvig IX av Frankrike hade redan lovat att ge sig ut på korståg. Ludvig anlände till Cypern 1248, där han samlade en armé av sina egna män, inklusive sina bröder Robert av Artois, Charles av Anjou och Alphonse av Poitiers, och de från Cypern och Jerusalem, ledda av Ibelin-familjen John av Jaffa, Guy av Ibelin och Balian av Beirut. Än en gång var målet Egypten. Damietta intogs utan motstånd när korsfararna landsteg i juni 1249, men korståget stannade där till november, då den egyptiske sultanen Ayyub hade dött och efterträtts av sin son Turanshah. I februari besegrades korsfararna i slaget vid al-Mansurah, där Robert av Artois dödades. Korsfararna kunde inte korsa Nilen och drabbades av sjukdomar och brist på förnödenheter och retirerade mot Damietta i april. De besegrades längs vägen i slaget vid Fariskur, och Ludvig togs till fånga av Turanshah. Under Ludvigs fångenskap störtades Turanshah av sina mamluksoldater, ledda av generalen Aybak, som sedan släppte Ludvig i maj i utbyte mot Damietta och en stor lösensumma. Under de kommande fyra åren bodde Ludvig i Acre och hjälpte till att befästa staden tillsammans med Caesarea, Jaffa och Sidon. Han slöt också vapenvila med ayyubiderna i Syrien och skickade ambassader för att förhandla med mongolerna, som började

Mitt i dessa händelser hade Alice av Champagne dött 1246 och ersatts som regent av sin son kung Henrik I av Cypern, för vilken Johannes av Jaffa tjänstgjorde som bailli i Acre. Under Ludvig IX:s vistelse i Acre dog Henrik I 1253 och efterträddes på Cypern av sin nyfödde son Hugo II. Hugo var tekniskt sett även regent i Jerusalem, både för Conrad och för Conrads son Conradin efter Conrads död 1254. Både Cypern och Jerusalem styrdes av Hughs mor Plaisance av Antiochia, men John förblev bailli för Hugh i Acre. Johannes slöt fred med Damaskus och försökte återta Ascalon; egyptierna, som nu styrdes av det mamlukiska sultanatet, belägrade Jaffa 1256 som svar på detta. John besegrade dem och gav därefter upp bailliaget till sin kusin John av Arsuf.

Kriget i Saint Sabas

År 1256 bröt den kommersiella rivaliteten mellan de venetianska och genuesiska handelskolonierna ut i öppet krig. I Acre tvistade de två kolonierna om besittningen av klostret Saint Sabas. Genueserna, med hjälp av de pisanska köpmännen, anföll det venetianska kvarteret och brände deras skepp, men venetianarna drev ut dem. Venetianerna fördrevs sedan från Tyros av Filip av Monfort. Johannes av Arsuf, Johannes av Jaffa, Johannes II av Beirut, tempelriddarna och de tyska riddarna stödde venetianarna, som också övertalade pisanerna att ansluta sig till dem, medan hospitalsriddarna stödde genueserna. År 1257 erövrade venetianarna klostret och förstörde dess befästningar, men de kunde inte fördriva genueserna helt och hållet. De blockerade det genuesiska kvarteret, men genueserna fick mat från Hospitalsorden, vars komplex låg i närheten, och från Philip av Montfort som skickade mat från Tyros. I augusti 1257 försökte Johan av Arsuf avsluta kriget genom att ge handelsrättigheter i Acre till republiken Ancona, en italiensk allierad till Genua, men bortsett från Filip av Montfort och Hospitalisterna fortsatte resten av adelsmännen att stödja Venedig. I juni 1258 marscherade Filip och hospitalsriddarna mot Acre medan en genuesisk flotta anföll staden till havs. Venedig vann sjöslaget och genueserna tvingades överge sitt kvarter och fly till Tyros med Filip. Kriget spred sig också till Tripoli och Antiochia, där familjen Embriaco, som härstammade från genuesiska korsfarare, ställdes mot Bohemo

Mongoler

Det var under denna period som mongolerna anlände till Främre Orienten. Deras närvaro längre österut hade redan trängt undan khwarazmierna, och olika påvar och Ludvig IX hade sänt sändebud för att alliera sig eller förhandla med dem, men de var ointresserade av allianser. De plundrade Bagdad 1258 och Aleppo och Damaskus 1260 och förstörde både det abbasidiska kalifatet och de sista resterna av den ayyubidiska dynastin. Hethum I av Armenien och Bohemond VI av Antiochia hade redan underkastat sig mongolerna som vasaller. Några av mongolerna var nestorianska kristna, däribland Kitbuqa, en av generalerna vid belägringarna av Bagdad och Damaskus, men trots detta vägrade adeln i Akko att underkasta sig. Eftersom riket vid det här laget var en relativt obetydlig stat ägnade mongolerna inte mycket uppmärksamhet åt det, men det förekom några skärmytslingar 1260: Julian av Sidons styrkor dödade Kitbuqas brorson, som svarade med att plundra Sidon, och John II av Beirut tillfångatogs också av mongolerna under en annan räd. Den till synes oundvikliga mongoliska erövringen stoppades när Hulagu, den mongoliske befälhavaren i Syrien, återvände hem efter sin bror Möngke Khans död och lämnade Kitbuqa med en liten garnison. Mamlukerna i Egypten sökte då, och fick, tillstånd att avancera genom frankiskt territorium och besegrade mongolerna i slaget vid Ain Jalut i september 1260. Kitbuqa dödades och hela Syrien hamnade under mamlukernas kontroll. På väg tillbaka till Egypten mördades den mamlukiske sultanen Qutuz av generalen Baibars, som var mycket mindre positiv till allianser med frankerna än sin föregångare.

Fall av Acre

Johannes av Arsuf dog 1258 och ersattes som bailli av Geoffrey av Sergines, Ludvig IX:s löjtnant i Acre. Plaisance dog 1261, men eftersom hennes son Hugo II fortfarande var minderårig övergick Cypern till hans kusin Hugo av Antioch-Lusignan, vars mor Isabella av Cypern, Alice av Champagne och Hugo I av Cyperns dotter och Hugo II:s moster, tog över regentskapet i Acre. Hon utsåg sin make Henrik av Antiochia (som också var Plaisances farbror) till bailli, men han dog 1264. Regentskapet i Acre övertogs därefter av Hugo av Antioch-Lusignan och hans kusin Hugo av Brienne, och Hugo II dog 1267 innan han hade uppnått myndighetsåldern. Hugo av Antioch-Lusignan vann tvisten och efterträdde Hugo II på Cypern som Hugo III. När Conradin avrättades på Sicilien 1268 fanns det ingen annan Hohenstaufen-arvinge som kunde efterträda honom, och 1269 ärvde Hugo III även kungariket Jerusalem. Detta ifrågasattes av en annan gren av familjen Lusignan: Maria av Antiochia, dotter till Bohemond IV av Antiochia och Melisende av Lusignan (själv dotter till Isabella I och Amalric II), gjorde anspråk på tronen som den äldsta levande släktingen till Isabella I, men för tillfället ignorerades hennes anspråk. Vid den här tiden drog mamlukerna under Baibars fördel av rikets ständiga tvister och började erövra de återstående korsfararstäderna längs kusten. År 1265 intog Baibars Caesarea, Haifa och Arsuf, och Safad och Toron år 1266. År 1268 intog han Jaffa och Beaufort, och belägrade och förstörde sedan Antiochia.

Hugh III och Baibars slöt en ettårig vapenvila efter dessa erövringar. Baibars visste att Ludvig IX planerade ett nytt korståg från Europa och antog att målet återigen skulle bli Egypten. Men istället omdirigerades korståget till Tunis, där Ludvig dog. Baibars var fri att fortsätta sina kampanjer: 1270 lät han assassinerna döda Filip av Montfort, och 1271 intog han Hospitaller- och Teutonic Knights-fästena Krak des Chevaliers och Montfort Castle. Han belägrade också Tripoli, men övergav det i maj när prins Edward av England anlände, den enda delen av Ludvig IX:s korståg som anlände till öst. Edward kunde inte göra något annat än att arrangera en tioårig vapenvila med Baibars, som dock försökte få även honom mördad. Edvard gav sig av 1272, och trots att det andra konciliet i Lyon planerade ett nytt korståg 1274, kom det aldrig någon mer storskalig expedition. Hugo III:s auktoritet på fastlandet började brytas ned, han var en impopulär kung och Beirut, det enda kvarvarande territoriet utanför Akko och Tyros, började agera självständigt. Dess arvtagerska, Isabella av Ibelin (änka till Hugo II), placerade det faktiskt under Baibars beskydd. Hugh III fann att fastlandet var ostyrbart och reste till Cypern, där han lämnade Balian av Arsuf som bailli. År 1277 sålde Maria av Antiochia sina anspråk på riket till Karl av Anjou, som skickade Roger av San Severino för att representera honom. Venetianarna och tempelriddarna stödde anspråket och Balian var maktlös när det gällde att motsätta sig honom. Baibars dog år 1

Korsfararna flyttade sitt högkvarter norrut till städer som Tortosa, men förlorade även den och tvingades flytta sitt högkvarter till Cypern. Under de kommande tio åren gjordes några flotträder och försök att återta territorium, men i och med förlusten av ön Arwad 1302-1303 upphörde kungariket Jerusalem att existera på fastlandet. Cyperns kungar smidde under många decennier planer på att återta det heliga landet, men utan framgång. Under de följande sju århundradena, fram till idag, har en veritabel mängd europeiska monarker använt titeln kung av Jerusalem.

Den latinska befolkningen i riket var alltid liten; även om en stadig ström av nybyggare och nya korsfarare ständigt anlände, åkte de flesta av de ursprungliga korsfararna som stred i det första korståget helt enkelt hem. Enligt William av Tyre fanns det "knappt trehundra riddare och tvåtusen fotsoldater" i riket år 1100 under Godfreys belägring av Arsuf. Från första början var latinerna inte mycket mer än en kolonial gräns som utövade styre över den inhemska judiska, samaritiska, muslimska, grekisk-ortodoxa och syriska befolkningen, som var mer talrik.

När nya generationer växte upp i riket började de betrakta sig själva som infödda snarare än invandrare, ungefär som araberna hade gjort före dem. Även om de aldrig gav upp sin grundläggande identitet som västeuropéer eller franker, integrerades mycket orientaliskt, särskilt bysantinskt, inflytande i deras kläder, kost och kommersialism. Som krönikören Fulcher av Chartres skrev omkring 1124,

Ty vi som var västerlänningar har nu blivit österlänningar. Den som var romare eller frank har i detta land blivit galileer eller invånare i Palestina. Den som var från Rheims eller Chartres har nu blivit medborgare i Tyros eller Antiokia. Vi har redan glömt de platser där vi föddes, de har redan blivit okända för många av oss, eller åtminstone inte omnämnda.

Korsfararna och deras ättlingar lärde sig ofta att tala grekiska, arabiska och andra österländska språk, och gifte sig med de inhemska kristna (grekiska, syrianska eller armeniska) och ibland med konverterade muslimer. Trots detta förblev de frankiska furstendömena en utpräglad västerländsk koloni i hjärtat av islam.

Fulcher, som deltog i det första korståget och var Baldwin I:s kaplan, fortsatte sin krönika fram till 1127. Fulchers krönika var mycket populär och användes som källa av andra historiker i väst, till exempel Orderic Vitalis och William av Malmesbury. Nästan så snart Jerusalem hade intagits, och under hela 1100-talet, anlände många pilgrimer och lämnade berättelser om det nya riket; bland dem finns den engelske Sæwulf, den kievanske abboten Daniel, den frankiske Fretellus, den bysantinske Johannes Phocas samt tyskarna Johannes av Würzburg och Theoderich. Bortsett från dessa finns det därefter inget ögonvittne till händelserna i Jerusalem förrän William av Tyre, ärkebiskop av Tyre och kansler i Jerusalem, som började skriva omkring 1167 och dog omkring 1184, även om han innehåller mycket information om det första korståget och de mellanliggande åren från Fulchers död till hans egen tid, huvudsakligen hämtad från Albert av Aix och Fulchers egna skrifter. Ur ett muslimskt perspektiv är Usamah ibn Munqidh, soldat och ofta ambassadör från Damaskus till Jerusalem och Egypten, en viktig informationskälla. Hans memoarer, Kitab al i'tibar, innehåller livfulla skildringar av korsfararsamhället i öst. Ytterligare information kan hämtas från resenärer som Benjamin av Tudela och Ibn Jubayr.

Korsfararnas samhälle

Kungariket saknade till en början en lojal undersåtebefolkning och hade få riddare som kunde tillämpa rikets lagar och förordningar. Med ankomsten av italienska handelsföretag, skapandet av militära ordnar och invandring av europeiska riddare, hantverkare och bönder förbättrades rikets affärer och ett feodalt samhälle utvecklades, liknande men skilt från det samhälle som korsfararna kände till i Europa. Detta samhälles natur har länge varit föremål för debatt bland korstågshistorikerna.

Under 1800-talet och början av 1900-talet ansåg franska forskare som E.G. Rey, Gaston Dodu och René Grousset att korsfararna, muslimerna och de kristna levde i ett helt integrerat samhälle. Ronnie Ellenblum hävdar att denna syn påverkades av fransk imperialism och kolonialism; om medeltida franska korsfarare kunde integrera sig i det lokala samhället, då kunde säkert moderna franska kolonier i Levanten blomstra. I mitten av 1900-talet hävdade forskare som Joshua Prawer, R. C. Smail, Meron Benvenisti och Claude Cahen istället att korsfararna levde helt åtskilda från de infödda invånarna, som var grundligt arabiserade och

Enligt Ellenblums tolkning hade invånarna i kungariket (latinska kristna som levde tillsammans med inhemska grekiska och syrianska kristna, shia- och sunniaraber, sufier, beduiner, druser, judar och samarier) alla stora skillnader mellan varandra såväl som med korsfararna. Relationerna mellan de kristna i öst och de latinska korsfararna var "komplexa och tvetydiga", inte bara vänskapliga eller fientliga. Han hävdar att de kristna i öst förmodligen kände närmare band till sina kristna korsfararkollegor än de muslimska araberna.

Även om korsfararna stötte på ett uråldrigt urbant samhälle, menar Ellenblum att de aldrig helt övergav sin lantliga europeiska livsstil, och att det europeiska samhället inte heller var helt lantligt till att börja med. Korsfararnas bosättning i Levanten liknade den typ av kolonisering och bosättning som redan praktiserades i Europa, en blandning av stads- och landsbygdscivilisation centrerad kring fästningar. Korsfararna var varken helt integrerade med den inhemska befolkningen eller segregerade i städerna från den inhemska befolkningen på landsbygden; de bosatte sig snarare i både stads- och landsbygdsområden, särskilt i områden som traditionellt beboddes av kristna österlänningar. Områden som traditionellt var muslimska hade mycket få korsfarare, precis som de redan hade mycket få kristna invånare.

I detta blandade samhälle anpassade korsfararna befintliga institutioner och införde sina välbekanta seder från Europa. Precis som i Europa hade adelsmännen vasaller och var själva vasaller till kungen. Jordbruksproduktionen reglerades av iqta, ett muslimskt system för markägande och betalningar som ungefär (men långt ifrån exakt) motsvarade det feodala systemet i Europa, och detta system stördes inte nämnvärt av korsfararna.

Som Hans Mayer säger, "de muslimska invånarna i det latinska riket förekommer nästan aldrig i de latinska krönikorna", så information om deras roll i samhället är svår att hitta. Korsfararna "hade en naturlig tendens att ignorera dessa frågor som helt enkelt ointressanta och absolut inte värda att dokumentera". Även om muslimer, liksom judar och kristna från öst, praktiskt taget inte hade några rättigheter på landsbygden, där de i princip tillhörde den korsfararherre som ägde marken, var toleransen för andra religioner i allmänhet varken högre eller lägre än den man fann på andra håll i Mellanöstern. Greker, syrianer och judar fortsatte att leva som tidigare och lydde under sina egna lagar och domstolar, medan deras tidigare muslimska överherrar helt enkelt ersattes av korsfararna; muslimerna anslöt sig nu till dem på den lägsta samhällsnivån. Ra'isen, ledaren för ett muslimskt eller syrianskt samhälle, var ett slags vasall till den adelsman som ägde hans mark, men eftersom korsfararadeln var frånvarande jordägare hade ra'isen och deras samhällen en hög grad av självständighet.

Den arabisk-andalusiske geografen och resenären Ibn Jubayr, som var fientligt inställd till frankerna, beskrev de muslimer som levde under de kristna korsfararnas kungadöme Jerusalem i slutet av 1100-talet:

Vi lämnade Tibnin på en väg som går förbi gårdar där det bor muslimer som klarar sig mycket bra under frankerna - må Allah bevara oss från en sådan frestelse! De regler som åläggs dem är att överlämna hälften av spannmålsskörden vid skördetidpunkten och att betala en röstskatt på en dinar och sju qirats, tillsammans med en lätt skatt på deras fruktträd. Muslimerna äger sina egna hus och styr sig själva på sitt eget sätt. Detta är det sätt på vilket gårdarna och de stora byarna är organiserade på frankernas territorium. Många muslimer är mycket frestade att bosätta sig här när de ser de långt ifrån bekväma förhållanden som deras bröder lever under i distrikten under muslimskt styre. Olyckligtvis för muslimerna har de alltid anledning att klaga över sina hövdingars orättvisor i de länder som styrs av deras trosfränder, medan de bara kan lovorda frankernas uppförande, vars rättvisa de alltid kan lita på.

I städerna var muslimer och kristna från öst fria, även om inga muslimer fick bo i själva Jerusalem. De var andra klassens medborgare och spelade ingen roll i politiken eller lagstiftningen, och de var inte skyldiga kronan någon militärtjänst, även om de i vissa städer kan ha utgjort majoriteten av befolkningen. På samma sätt var medborgarna i de italienska stadsstaterna inte skyldiga något eftersom de levde i självständiga kvarter i hamnstäderna.

På 2000-talet finns det fortfarande skilda uppfattningar om kulturell integration eller kulturell apartheid. Interaktionerna mellan frankerna och de inhemska muslimerna och kristna var visserligen förvirrade, men visade på en praktisk samexistens. Usamah Ibn-Munqidh av Shaizars berättelser om sina resor genom Antiochia och Jerusalem är sannolikt överdrivna, men de beskriver en nivå av aristokratiskt utbyte som stod över etniska fördomar. Kontakterna mellan muslimer och kristna skedde på administrativ eller personlig nivå (på grundval av skatter eller översättningar), inte gemensamt eller kulturellt, vilket är representativt för ett hierarkiskt förhållande mellan herre och undersåte. Bevisen för interkulturell integration är fortfarande få, men bevisen för interkulturellt samarbete och komplex social interaktion visar sig vara vanligare. Nyckelanvändningen av ordet dragoman, bokstavligen översättare, med syrianska administratörer och arabiska överhuvuden representerade det direkta behovet av förhandling av intressen på båda sidor. Kommentarer om hushåll med arabisktalande kristna och ett fåtal arabiserade judar och muslimer representerar en mindre dikotomisk relation än vad historikerna från mitten av 1900-talet beskrev. Det vanliga i att kristna franker har icke-frankiska präster, läkare och andra roller inom hushåll och interkulturella samhällen visar snarare på avsaknaden av standardiserad diskriminering. Jerusalemiten William av Tyre klagade över en trend att anställa judiska eller muslimska läkare framför deras latinska och frankiska motsvarigheter. Det finns även bevis för att de frankiska kulturella och sociala sederna gällande hygien (ökända bland araber för deras brist på tvätt och kunskap om badhuskulturen) förändrades, och att man gick så långt som att säkerställa vattenförsörjning för hushållsbruk utöver bevattning.

Befolkning

Det är omöjligt att ge en exakt uppskattning av rikets befolkning. Josiah Russell beräknar att hela Syrien hade cirka 2,3 miljoner invånare vid tiden för korstågen, med kanske elva tusen byar; de flesta av dessa låg naturligtvis utanför korsfararnas styre, även när de fyra korsfararstaterna var som störst. Forskare som Joshua Prawer och Meron Benvenisti har uppskattat att det som mest bodde 120.000 franker och 100.000 muslimer i städerna, och ytterligare 250.000 muslimska och östkyrkliga bönder på landsbygden. Korsfararna stod för 15-25% av den totala befolkningen. Benjamin Z. Kedar uppskattar att det fanns mellan 300 000 och 360 000 icke-franker i kungariket, varav 250 000 var bybor på landsbygden, och "man kan anta att muslimerna var i majoritet i vissa, möjligen de flesta delarna av kungariket Jerusalem..." Som Ronnie Ellenblum påpekar finns det helt enkelt inte tillräckligt med befintliga bevis för att exakt räkna befolkningen och alla uppskattningar är i sig otillförlitliga. Den samtida krönikören William av Tyre registrerade folkräkningen 1183, som var avsedd att fastställa antalet tillgängliga män för att försvara sig mot en invasion, och att fastställa hur mycket skattepengar som kunde erhållas från invånarna, muslimer eller kristna. Om befolkningen faktiskt räknades, noterade William inte antalet. På 1200-talet upprättade John av Ibelin en förteckning över förläningar och antalet riddare i varje förläning, men detta ger ingen indikation på den icke-adliga, icke-latinska befolkningen.

Mamlukerna, ledda av Baibars, infriade till slut sitt löfte om att rensa hela Mellanöstern från frankerna. När Antiochia (1268), Tripoli (1289) och Akko (1291) föll massakrerades eller förslavades de kristna som inte hade kunnat lämna städerna och de sista spåren av kristet styre i Levanten försvann.

Slaveri

Ett okänt antal muslimska slavar levde i kungariket. Det fanns en mycket stor slavmarknad i Acre som fungerade under hela det tolfte och trettonde århundradet. Italienska köpmän anklagades ibland för att ha sålt kristna sydösteuropéer som slavar tillsammans med muslimska slavar. Slaveri var mindre vanligt än lösensummor, särskilt för krigsfångar; det stora antalet fångar som togs under räder och strider varje år säkerställde att lösensummor flödade fritt mellan de kristna och muslimska staterna. Att rymma för fångar och slavar var förmodligen inte svårt, eftersom invånarna på landsbygden till största delen var muslimer, och förrymda slavar var alltid ett problem. Det enda lagliga sättet att bli fri var att konvertera till (katolsk) kristendom. Ingen kristen, vare sig västerländsk eller österländsk, fick enligt lag säljas som slav.

Jerusalems assizes gav en rättslig ram för slaveriet i kungariket. Dokumentet föreskrev att man kunde handla med "borgare, djur eller någon annan lös egendom". "Villeiner" var halvfria arbetare på landsbygden som liknade livegna. Det fanns också flera sätt att bli slav. Människor kunde födas till slavar, förslavas genom att tillfångatas i en räd, eller som straff för skulder eller för att ha hjälpt en förrymd slav.

De nomadiserande beduinstammarna ansågs vara kungens egendom och stod under hans beskydd. De kunde säljas eller alieneras precis som all annan egendom, och senare under 1100-talet stod de ofta under beskydd av en lägre adelsman eller en av de militära ordnarna.

Ekonomi

Områdets urbana sammansättning, i kombination med de italienska köpmännens närvaro, ledde till utvecklingen av en ekonomi som var mycket mer kommersiell än den var jordbruksbaserad. Palestina hade alltid varit en korsväg för handel; nu utvidgades denna handel även till Europa. Europeiska varor, t.ex. ulltextilier från norra Europa, tog sig till Mellanöstern och Asien, medan asiatiska varor transporterades tillbaka till Europa. Jerusalem var särskilt involverat i handeln med siden, bomull och kryddor; andra varor som först dök upp i Europa genom handel med korsfararstaden Jerusalem var apelsiner och socker, det senare något som krönikören William av Tyre kallade "mycket nödvändigt för mänsklighetens bruk och hälsa". På landsbygden odlades vete, korn, baljväxter, oliver, vindruvor och dadlar. De italienska stadsstaterna gjorde enorma vinster på denna handel, tack vare handelsavtal som Pactum Warmundi, och den påverkade deras renässans under senare århundraden.

Genuas och Venedigs kolonier i Palestina satsade också på jordbruk i sina koncessioner. De odlade särskilt socker för export till Europa. Sockerrör hade introducerats i Palestina av araberna. För att arbeta på sockerfälten använde de italienska kolonisterna slavar eller livegna av arabiskt eller syriskt ursprung, eller lokala livegna. Sockertillverkningen började i Tyre. Under 1200-talet fortsatte sockerproduktionen att öka i Palestina, och köpmän kunde exportera det tullfritt via hamnen i Acre fram till dess erövring 1291. Det system för sockerutvinning som utvecklades i kungariket Jerusalem ses som en föregångare till sockerplantagerna i Nord- och Sydamerika.

Jerusalem samlade in pengar genom tributbetalningar, först från kuststäderna som ännu inte hade erövrats, och senare från andra grannstater som Damaskus och Egypten, som korsfararna inte kunde erövra direkt. Efter att Baldwin I utvidgat sitt styre över Oultrejordain fick Jerusalem intäkter från beskattning av muslimska karavaner som passerade från Syrien till Egypten eller Arabien. Jerusalems penningekonomi innebar att deras arbetskraftsproblem delvis kunde lösas genom att betala för legosoldater, något som var ovanligt i det medeltida Europa. Legosoldater kunde vara andra europeiska korsfarare eller, kanske oftare, muslimska soldater, inklusive de berömda turkopolerna.

Utbildning

Jerusalem var centrum för utbildning i riket. Det fanns en skola i Heliga gravens kyrka, där man lärde sig att läsa och skriva latin. Köpmannaklassens relativa välstånd innebar att deras barn kunde utbildas där tillsammans med de adligas barn - det är troligt att William av Tyre var klasskamrat med den blivande kungen Baldwin III. Högre utbildning måste ske vid något av universiteten i Europa. Att utveckla ett universitet var omöjligt i korsfararkulturen i Jerusalem, där krigföring var mycket viktigare än filosofi eller teologi. Trots detta var adeln och den frankiska befolkningen i allmänhet kända för sin höga läskunnighet: advokater och kontorister fanns i överflöd, och studier av juridik, historia och andra akademiska ämnen var ett älskat tidsfördriv för kungafamiljen och adeln. Jerusalem hade ett omfattande bibliotek, inte bara med antika och medeltida latinska verk utan även med arabisk litteratur, varav en stor del uppenbarligen erövrades från Usamah ibn Munqidh och hans följe efter ett skeppsbrott år 1154. Den heliga graven innehöll rikets skriptorium och staden hade ett kansli där kungliga stadgar och andra dokument producerades. Förutom latin, det vanliga skriftspråket i det medeltida Europa, kommunicerade befolkningen i korsfararnas Jerusalem på folkliga former av franska och italienska; grekiska, armeniska och till och med arabiska användes av frankiska bosättare.

Konst och arkitektur

I själva Jerusalem var den största arkitektoniska satsningen utbyggnaden av den heliga gravens kyrka i västgotisk stil. Denna utbyggnad konsoliderade alla separata helgedomar på platsen till en byggnad och slutfördes 1149. Utanför Jerusalem var det slott och fästningar som stod i fokus för byggandet: Kerak och Montreal i Oultrejordain och Ibelin nära Jaffa är några av de många exempel på korsfararborgar.

Korsfararkonsten var en blandning av västerländska, bysantinska och islamiska stilar. I de större städerna fanns bad, avlopp och andra avancerade hygieniska verktyg som saknades i de flesta andra städer och samhällen i världen. De främsta exemplen på korsfararkonst är kanske Melisende Psalter, en illuminerad handskrift som beställdes mellan 1135 och 1143 och som nu finns i British Library, och de skulpterade Nazarethkapitälerna. Målningar och mosaiker var populära konstformer i riket, men många av dessa förstördes av mamlukerna på 1200-talet; endast de mest hållbara fästningarna överlevde återerövringen.

Regering och rättssystem

Omedelbart efter det första korståget delades mark ut till Godfreys lojala vasaller, vilket bildade många feodala lordskap inom kungadömet. Godfreys efterträdare fortsatte med detta. Antalet lorddömen och deras betydelse varierade under 1100- och 1200-talen och många städer ingick i den kungliga domänen. Kungen assisterades av ett antal statstjänstemän. Kungen och det kungliga hovet var normalt belägna i Jerusalem, men på grund av förbudet mot muslimska invånare var huvudstaden liten och underbefolkad. Kungen höll lika ofta hov i Akko, Nablus, Tyros eller var han nu råkade befinna sig. I Jerusalem bodde kungafamiljen först på Tempelberget, innan tempelriddarna grundades, och senare i palatskomplexet runt Davids torn; det fanns ytterligare ett palatskomplex i Acre.

Eftersom adelsmännen bodde i Jerusalem snarare än på gods på landsbygden hade de ett större inflytande på kungen än de skulle ha haft i Europa. Adeln bildade tillsammans med biskoparna haute cour (högsta domstolen), som ansvarade för att bekräfta valet av en ny kung (eller en regent vid behov), samla in skatter, prägla mynt, tilldela pengar till kungen och sätta upp arméer. Haute cour var den enda rättsliga instansen för rikets adelsmän och prövade brottmål som mord, våldtäkt och förräderi samt enklare feodala tvister som återtagande av slavar, försäljning och köp av förläningar och utebliven tjänstgöring. Straffen var bland annat förlust av mark och landsförvisning, eller i extrema fall döden. De första lagarna i riket fastställdes enligt traditionen under Godfrey av Bouillons korta regeringstid, men mer sannolikt fastställdes de av Baldwin II vid rådet i Nablus år 1120. Benjamin Z. Kedar hävdade att kanonerna från rådet i Nablus var i kraft på 1100-talet men hade fallit ur bruk på trettonhundratalet. Marwan Nader ifrågasätter detta och menar att kanonerna kanske inte gällde hela riket vid alla tidpunkter. Den mest omfattande samlingen av lagar, tillsammans kända som Jerusalems Assizes, skrevs i mitten av 1200-talet, även om många av dem påstås ha sitt ursprung i 1100-talet.

Det fanns andra, mindre domstolar för icke-adliga och icke-latiner; Cour des Bourgeois skipade rättvisa för icke-adliga latiner, hanterade mindre brott som misshandel och stöld, och gav regler för tvister mellan icke-latiner, som hade färre lagliga rättigheter. Särskilda domstolar som Cour de la Fond (för handelstvister på marknaderna) och Cour de la Mer (en amiralitetsdomstol) fanns i kuststäderna. I vilken utsträckning inhemska islamiska och östkyrkliga domstolar fortsatte att fungera är okänt, men ra'is utövade förmodligen viss juridisk auktoritet på lokal nivå. Cour des Syriens dömde i icke-straffrättsliga ärenden bland de inhemska kristna ("syriakerna"). I brottmål skulle icke-latinska medborgare ställas inför rätta i Cour des Bourgeois (eller till och med i Haute Cour om brottet var tillräckligt allvarligt).

De italienska kommunerna beviljades nästan fullständig autonomi från rikets allra första dagar, tack vare deras militära och marina stöd under åren efter det första korståget. Denna autonomi inkluderade rätten att skipa sin egen rättvisa, även om de typer av fall som föll under deras jurisdiktion varierade från tid till annan.

Kungen erkändes som chef för Haute Cour, även om han juridiskt sett bara var primus inter pares.

Efter förlusten av allt territorium i Levanten 1291 gjordes sena försök till ytterligare korståg, nominellt för att återta Jerusalem, men med uppkomsten av det osmanska riket blev deras karaktär mer och mer av ett desperat försvarskrig som sällan nådde längre än till Balkan (Alexandria-korståget, Smyrniote-korstågen). Henrik IV av England vallfärdade till Jerusalem 1393-1394 och lovade senare att leda ett korståg för att återta staden, men han hann inte genomföra ett sådant fälttåg innan sin död 1413. Levanten förblev under osmansk kontroll från 1517 fram till det osmanska rikets delning 1918.

Med Ruads fall 1302 förlorade kungariket Jerusalem sin sista utpost på den levantinska kusten, och den besittning som låg närmast det heliga landet var nu Cypern. Henrik II av Jerusalem behöll titeln kung av Jerusalem fram till sin död 1324, och hans efterträdare, kungarna av Cypern, fortsatte att göra anspråk på titeln. Titeln "kung av Jerusalem" användes också kontinuerligt av de angevinska kungarna av Neapel, vars grundare, Karl av Anjou, år 1277 hade köpt ett tronanspråk från Maria av Antiochia. Därefter behandlades detta anspråk på kungariket Jerusalem som en tribut till Neapels krona, som ofta bytte ägare genom testamente eller erövring snarare än direkt arv. Eftersom Neapel var en påvlig förläning använde påvarna ofta titeln kung av Jerusalem såväl som av Neapel, och historien om dessa anspråk är den om det neapolitanska kungariket. År 1441 förlorade Alfonso V av Aragonien kontrollen över kungariket Neapel och titeln kom därmed att hävdas av kungarna av Spanien, och efter det spanska tronföljdskriget av både huset Bourbon och huset Habsburg. Titeln används fortfarande de facto av den spanska kronan och innehas för närvarande av Felipe VI av Spanien. Titeln användes också av Otto von Habsburg som Habsburgs tronpretendent fram till 1958, och av Italiens kungar fram till 1946.

Källor

 1. Kungariket Jerusalem
 2. Kingdom of Jerusalem
 3. ^ including 120,000–140,000 Franks
 4. ^ Frank McLynn, Richard and John: Kings at War chapter 5, page 118.
 5. включая 120 000–140 000 латинян
 6. William Harris, "Lebanon: A History, 600 - 2011," Oxford University Press, p. 51
 7. Arteaga, Deborah L. Research on Old French: The State of the Art : [англ.]. — Springer Science & Business Media, 2012-11-02. — P. 206. — ISBN 9789400747685.
 8. Jean-Benoit Nadeau. The Story of French / Jean-Benoit Nadeau, Julie Barlow. — St. Martin's Press, 8 January 2008. — P. 34–. — ISBN 978-1-4299-3240-0.
 9. Jerusalem in the Crusader Period  (неопр.). Bar-Ilan University. Ingeborg Rennert Center for Jerusalem Studies. Дата обращения: 29 октября 2019. Архивировано из оригинала 24 сентября 2019 года.
 10. ^ Prawer, p. 89.
 11. ^ Bordonove, p. 60-65
 12. ^ Prawer, p. 131.
 13. https://heraldica.org/topics/royalty/royalstyle.htm#italy

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?