Nobelpriset

Annie Lee | 6 juli 2022

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Nobelpriset är ett pris som delas ut årligen sedan 1901 och som instiftades av den svenske uppfinnaren och industrimannen Alfred Nobel (1833-1896). I sitt testamente föreskrev han att hans förmögenhet skulle användas för att inrätta en stiftelse, vars räntor skulle "delas ut som ett pris till dem som under det gångna året har varit till störst nytta för mänskligheten". Pengarna skulle fördelas i fem lika stora delar till fysik, kemi, fysiologi, medicin, litteratur och fredsarbete. Nobelstiftelsen grundades den 29 juni 1900, fyra år efter Alfred Nobels död, och de första priserna delades ut 1901. I dag anses Nobelpriset vara det högsta priset inom de olika disciplinerna och delas ut varje år på Nobels dödsdag, den 10 december. Nobels fredspris delas ut i Oslo, alla andra priser i Stockholm.

Sedan 1968 finns också Alfred Nobels minnespris i ekonomisk vetenskap, som delas ut av Svenska Nationalbanken. Det delas ut tillsammans med Nobelpriset, har samma prissumma och omfattas av liknande kriterier. Därför kallas det ofta för Nobelpriset i ekonomi och uppfattas som ett Nobelpris som de andra.

Alfred Nobel skrev flera testamenten, det sista den 27 november 1895, som han undertecknade på Swedish-Norwegian Club i Paris.

Där ger han bidrag från sin 31 miljoner kronor stora förmögenhet till många släktingar och andra personer i sin omgivning, till exempel som en livslång pension. För resten av sin förmögenhet, cirka 94 procent av det totala värdet, beslutade han att inrätta ett pris för kategorierna fysik, kemi, fysiologi, medicin och litteratur. Dessutom skulle ett årligt pris delas ut till en person som på ett särskilt sätt bidragit till folkens förbrödring, till avskaffandet eller minskningen av arméer och till freden.

Motivering och inspiration för att skapa utmärkelsen

I själva testamentet förklaras inte varför Alfred Nobel ville att ett sådant pris skulle inrättas. Det finns också få andra direkta uttalanden av honom om priset. Enligt vittnen vid undertecknandet av testamentet ska Nobel ha sagt att han ville belöna vetenskapsmän eftersom de ofta stod i ekonomisk motvind.

Nobel sade en gång

Hans beslut att använda sin förmögenhet för stiftelseändamål hade uppenbarligen mognat under en längre tid. Däremot påstås det ofta att Alfred Nobel donerade priset för att han hade dåligt samvete, eftersom hans uppfinningar användes i krig och han ägde vapenföretag. Detta motsägs dock av det faktum att ingen av Nobels utvecklingar, med undantag för Ballistit, användes i krig under hans livstid. I detta sammanhang citeras ofta historien om att en fransk tidning år 1888, långt före Alfred Nobels död, publicerade en nekrolog över honom med titeln "Le marchand de la mort est mort" ("Dödshandlaren är död"), där Nobel beskrevs som en man "som blev rik genom att hitta metoder för att döda fler människor snabbare än någonsin tidigare". I själva verket hade Alfred Nobels bror Ludvig Nobel dött och tidningen hade förväxlat honom. Alfred Nobel sägs ha blivit förskräckt över den karaktärisering som gjordes av honom. I vilken utsträckning detta bidrog till prisets utdelning är inte exakt känt, eftersom det också finns andra uttalanden av honom.

Till Bertha von Suttner, som skulle bli en av de första mottagarna av Nobels fredspris, sade han:

Han företrädde denna ståndpunkt flera gånger till. Bertha von Suttners försök att vinna honom för fredsarbete var i detta avseende framgångsrika, eftersom han blev medlem i den österrikiska fredsföreningen och donerade pengar till fredsfrågor. Han anställde till och med den turkiske diplomaten Aristarchi Bey som assistent under några år för att få information om fredsfrågor från honom. Ur denna synvinkel är det inte heller förvånande att han ville donera en del av priset till fredsinsatser.

Utdrag ur testamentet

Den svenska originaltexten med översättning av det avgörande avsnittet i testamentet lyder:

Detta är det enda skriftliga uttalandet av Nobel själv om priset. Varken om hans motiv för att donera priset eller om de många organisatoriska detaljer som krävs för att dela ut priset finns några ytterligare förklaringar.

Därför överlämnades utformningen av priset till stor del till arvtagarna, i dag i form av Nobelstiftelsen.

Reaktioner

I början var Alfred Nobels beslut inte alls okontroversiellt. Hans släktingar ifrågasatte testamentet och allmänheten kritiserade också idén med priset. Kritik kom också från den dåvarande kungen Oskar II. Å ena sidan ansåg han att en så stor summa pengar inte borde ges till utlänningar, så han gillade inte den uttryckliga bestämmelsen om att inte gynna skandinaver. För det andra var det generellt sett en känslig fråga att en norsk institution tilldelade fredspriset, eftersom den svensk-norska unionens senare upplösning redan var nära förestående.

I vissa fall har priset redan i ett tidigt skede haft stor betydelse. Den 2 januari 1897 blev Nobels testamente känt och redan den 4 januari skrev Svenska Dagbladet:

Testamentet erkändes av Nobels arvingar den 5 juni 1898, vilket möjliggjorde inrättandet av Nobelstiftelsen år 1900.

Val av kategorier

Det är inte känt varför Nobel bestämde sig för dessa fem kategorier i sitt testamente.

Det finns till exempel inget Nobelpris för ekonomi, även om Alfred Nobels minnespris för ekonomi brukar kallas så. Som naturvetare var Nobel ingen vän av de "mjuka humaniora". Med priserna för medicin, kemi och fysik koncentrerade han sig i stället på ämnesområden vars prestationer kunde objektifieras. Hans ovilja mot ekonomi återspeglas i ett brev som fyra av hans bror Ludvigs barnbarnsbarn publicerade 2001. I den skriver Alfred Nobel: "Jag har ingen utbildning i ekonomi och hatar den av hela mitt hjärta." Nobels ättlingar har därför uppmanat Vetenskapsakademien att behandla "Nationalbankens pris för ekonomiska vetenskaper till Alfred Nobels minne", som först 1968 instiftades av Nationalbanken, separat från Nobelpriserna, men utan framgång.

På samma sätt finns det inget Nobelpris i matematik (se avsnittet Jämförbara priser nedan). Vi kan bara spekulera om orsakerna. Det har ansetts vara en möjlig orsak till att Nobel, som var en praktiker, aldrig särskilt gillade denna "hjälpvetenskap"; för honom hörde den förmodligen inte till de kategorier som främjar mänskligheten. En anekdot säger att Alfred Nobel en gång avvisades av sin beundrare till förmån för en matematikprofessor - det talas om Magnus Gösta Mittag-Leffler - och i bitterhet strök Nobel därefter ett planerat pris för matematik från sitt testamente. Det finns dock inga historiska bevis för detta. Det liknar påståendet att Alfred Nobel påstås ha varit otrogen av sin fru med en matematiker. Detta kan dock inte vara sant, eftersom han aldrig var gift. Ett senare erbjudande från Nobelkommittén om att inrätta ett Nobelpris för matematik avvisades av ledande matematiker, troligen för att inte öka konkurrensen mellan vetenskapsmännen.

Hans engagemang för litteratur och fred, båda områden som ligger utanför de exakta vetenskaperna, går troligen tillbaka till ett förslag från hans långvariga brevvän, fredsaktivisten och pacifisten Bertha von Suttner.

Andra prisutdelningsplatsen Oslo

Det är inte känt vilka skäl som fick svensken Alfred Nobel att ge uppgiften att utse Nobels fredspristagare till en kommitté i det norska parlamentet (Storting). Vid tiden för prisets instiftande var Norge och Sverige fortfarande förenade i en personalunion under svenskt ledarskap, och utrikespolitiken låg hos den svenska riksdagen. År 1905 upplöstes unionen och Norge blev ett självständigt kungadöme.

Nobelstiftelsen inrättades som central institution för Nobelpriset av testamentsexekutörerna Rudolf Lilljequist och Ragnar Sohlman (Nobels sista assistent). Stiftelsen grundades inte utan svårigheter. Till exempel var testamentet oklart på vissa punkter, vilket orsakade juridiska problem. Förberedelserna för stiftelsens bildande tog sammanlagt fem år. Sohlman hade framför allt till uppgift att sälja Nobels företagsaktier och andra ägodelar. Vid sin död hade Nobel registrerat 355 patent och etablerat 100 fabriker i 20 länder. Stiftelsens tillgångar uppgick så småningom till 31 miljoner kronor och växte till 3,6 miljarder kronor år 2006.

Nobelstiftelsen leds av sex direktörer och ansvarar bland annat för administrationen av Nobelpriset och organisationen av festligheter. Den organiserar också symposier om vetenskapliga ämnen.

Stadgarna fastställdes genom kungens dekret när stiftelsen grundades den 29 juni 1900. De kan ändras, men endast på förslag av en av priskommittéerna eller en medlem av stiftelsens styrelse. Vid omröstningen har Kungliga Vetenskapsakademien två röster och de andra institutionerna en röst vardera.

Eftersom Nobels testamente endast innehåller några få detaljer om tilldelningsförfarandet är stiftelsens stadgar i många avseenden avgörande. Bland dessa finns skyldigheten att bevara sekretessen i 50 år, begränsningen till tre pristagare per kategori och förbudet mot utmärkelser till avlidna personer.

Nobelstiftelsen delade ut det första Balzanpriset 1961, som bland annat hedrar framstående vetenskapsmän.

Stiftelsens tillgångar och kostnader

I dag investeras 50 procent av Nobelstiftelsens kapital i aktier, 20 procent i räntebärande värdepapper och 30 procent i andra investeringsformer (t.ex. fastigheter eller hedgefonder). Andelen av var och en av dessa tre delar kan varieras med 10 procent. I början av 2008 var 64 procent av tillgångarna huvudsakligen investerade i amerikanska och europeiska aktier. 20 procent gick till räntebärande värdepapper, 12 procent till fastigheter och hedgefonder.

Efter finanskrisen från 2007 och framåt minskade stiftelsens tillgångar avsevärt. Medan den 2007 var 3,6 miljarder kronor (cirka 380 miljoner euro) sjönk den 2008 till cirka 3,4 miljarder kronor (då cirka 315 miljoner euro). I slutet av 2011 var stiftelsens tillgångar knappt 3 miljarder kronor (knappt 350 miljoner euro), vilket innebar en förlust på 178 miljoner kronor jämfört med föregående år. På grund av kapitalminskningen sänktes också prispengarna 2012 för första gången sedan 1949 (se även avsnittet om prispengar).

Under 2011 uppgick kostnaderna till cirka 120 miljoner kronor. Av detta var 50 miljoner kronor prispengar. De övriga kostnaderna för priserna och ersättningen till de institutioner och personer som deltog i prisutdelningen uppgick till 27,4 miljoner kronor. Evenemangen under Nobelveckan i Stockholm och Oslo kostade 20,2 miljoner kronor. Administrationen, Nobelsymposier och liknande kostade cirka 22,4 miljoner kronor. Kostnaderna för Business Prize bärs av Banverket och uppgår till 16,5 miljoner kronor.

Prix Nobel

Sedan 1901 har Nobelstiftelsen publicerat årsboksserien Les Prix Nobel, som innehåller rapporter från prisceremonierna, biografier över pristagarna och deras Nobelföreläsningar. Den publiceras i oktober varje år för det föregående året. Fram till 1988 var texterna på det språk på vilket Nobelföreläsningen etc. hade hållits. Sedan dess har texterna huvudsakligen varit på engelska. År 2011 kom publikationen inte ut. Sedan 2012 har den publicerats under den engelska titeln The Nobel Prize.

Alla pristagare får ett certifikat, en guldmedalj och ett kontantpris.

Prispengar

Sedan 2020 är prissumman 10 miljoner svenska kronor (ca 937 000 euro) per kategori.

Alfred Nobel föreskrev att hans tillgångar skulle investeras av förvaltare i "säkra värdepapper" och att ränteinkomsterna skulle fördelas i fem lika stora delar mellan Nobelpriserna. I Nobelstiftelsens stadgar anges dessutom att minst 60 procent av intäkterna ska delas ut i form av priser.

Om fler än en person får ett pris delas priset inte nödvändigtvis lika mellan vinnarna. Om det finns två pristagare delas prispengarna vanligtvis lika. Om det finns tre pristagare fördelas priset antingen i tre lika stora delar eller så får en av pristagarna hälften av pengarna medan de andra två delar på den andra hälften.

Det sistnämnda beror ofta på att högst två prestationer kan tilldelas. År 2005 delades till exempel fysikpriset upp i två delar som belönade två olika prestationer. En del, och därmed hälften av prissumman, gick till Roy J. Glauber. Den andra delen gick till John Lewis Hall och Theodor Hänsch, som fick varsin fjärdedel av prissumman. Men även om endast en prestation hedras kan pengarna fördelas enligt detta mönster, till exempel 2011, då Saul Perlmutter fick hälften av fysikpriset, medan Brian P. Schmidt och Adam Riess delade på den andra hälften.

Eftersom ränteintäkterna på stiftelsens tillgångar varierar har det tidigare också förekommit minskningar av prispengarna. I början var pengarna till stor del investerade i statsobligationer, som gav allt mindre avkastning med tiden. Under många år förblev det absoluta beloppet av prispengarna ungefär detsamma, vilket gjorde att inflationen ledde till att pengarnas verkliga värde sjönk. Med tiden lättade dock även den svenska statens reglering. År 1946 befriades Nobelstiftelsen från skatt. 1953 liberaliserade Nobelstiftelsen sina investeringsregler, vilket gjorde det möjligt att öka stiftelsens tillgångar. Sedan dess investerar stiftelsen pengarna i huvudsak på det sätt som verkar mest lönsamt. År 1969 instiftade Svenska riksbanken ekonomipriset, som alltid är försett med samma summa pengar som Nobelpriset. Kostnaderna för detta pris finansieras dock helt och hållet av Svenska riksbanken.

1901 var varje enskild priskategori värd 150 800 kronor, vilket skulle motsvara dagens värde av 7 miljoner kronor. Fram till 1955 låg prissumman alltid under 200 000 kronor och nådde sin lägsta nivå 1923, om man ser till det inflationsjusterade inköpsvärdet. Prisets verkliga inköpsvärde sjönk ibland till cirka 2 miljoner kronor. Priset hade sitt lägsta absoluta värde 1919, då det bara var värt 133 127 kronor. Mellan 1953 och 2001 ökades prissumman flera gånger. År 1991 hade prissumman för första gången ett högre reellt värde än när priset delades ut för första gången 1901. Priset nådde sin tidigare topp i absolut köpkraft 2001. Från 2001 till 2011 låg prissumman konstant på 10 miljoner kronor, så prisets reella värde minskade på grund av inflationen. Eftersom pristagarna oftast kommer från utlandet spelar även kronans fluktuerande växelkurs en roll. År 2012 minskades prissumman för första gången sedan 1949 för att säkra stiftelsens kapital på lång sikt. Det var 8 miljoner kronor under några år, tills det steg till 9 miljoner kronor 2017 och slutligen till 10 miljoner kronor igen 2020.

I dag är Nobelstiftelsens tillgångar betydligt större än Nobels förmögenhet. I slutet av 2011 uppgick den till 2,97 miljarder kronor, medan Nobels efterlämnade tillgångar på 31 miljoner kronor skulle motsvara ett nutida inköpsvärde på cirka 1,65 miljarder kronor. 71 procent av pengarna är placerade utomlands, 29 procent i Sverige. 53 procent av pengarna finns i aktier. Nobelstiftelsen spenderar tre till fyra procent av intäkterna igen. Värdet på stiftelsens tillgångar har ökat och nådde sin kulmen 1999, då det uppgick till 3,94 miljarder kronor, vilket inflationsjusterat motsvarade 279 procent av det ursprungliga kapitalet från 1901.

Medaljer

Enligt Nobelstiftelsens stadgar ska pristagarna få "en guldmedalj med testamentets författares avbild och en lämplig inskription". Pristagarna har dessutom möjlighet att beställa tre guldpläterade bronsmedaljer.

Nobelprismedaljerna för fysik, kemi, medicin och litteratur har utformats av den svenske skulptören och gravören Erik Lindberg, fredsprismedaljen av den norske skulptören Gustav Vigeland. I det sistnämnda fallet tog Lindberg också över överföringen av designen till medaljerna.

På framsidan av Lindbergs medaljer finns ett porträtt av Alfred Nobel samt hans namn, födelse- och dödsdatum (i romerska siffror). Baksidan skiljer sig åt beroende på kategori, där fysik och kemi har samma motiv. Pristagarens fullständiga namn finns också ingraverat där. När det första priset delades ut 1901 var medaljernas utformning inte helt klar, så medaljerna har sitt nuvarande utseende först från 1902.

Fredsprismedaljens framsida visar en något annorlunda bild än denna, men porträtt, namn, födelse- och dödsdatum finns också med.

Medaljen för Business Prize skiljer sig från alla andra. Den designades av Gunvor Svensson-Lundqvist och innehåller Vetenskapsakademiens symbol, ett porträtt av Alfred Nobel och inskriptionen Sveriges Riksbank till Alfred Nobels Minne 1968 (Sveriges Riksbank till Alfred Nobels minne 1968) på framsidan. Pristagarens namn är präglat på kanten, vilket gör att det inte syns direkt. År 1975 orsakade detta problem för Leonid Vitalievich Kantorovich och Tjalling Koopmans. Deras medaljer var förväxlade och vinnarna fick alla gå hem med fel medalj. Först fyra år senare kunde medaljerna bytas ut efter diplomatiska ansträngningar.

De svenska medaljerna präglades vid Myntverket i Eskilstuna mellan 1902 och 2010, medan den norska medaljen präglades vid Den Kongelige Mynt i Kongsberg.

Myntverket, som påstås ha grundats 995 och som sedan 2002 ägs av det finska myntverket Rahapaja Oy, stängdes 2011. Myntverket hade redan tidigare flyttat ut myntningen av svenska pengar utomlands, men med de återstående sex anställda var verksamheten inte lönsam, så den lades ner på beslut av moderbolaget. Som en följd av detta förlorade Sverige sitt sista myntverk, vilket omöjliggjorde fortsatt produktion av Nobelmedaljer i Sverige. Nobelstiftelsen såg det norska myntverket som det självklara valet och lät prägla 2011 års mynt där. Företaget Svensk Medalj AB, som funnits sedan 1972 och som också har sitt säte i Eskilstuna, köpte maskinerna för tillverkning av medaljer från Myntverket. Sedan 2012 har detta företag präglat medaljerna.

Medaljerna från 2012, som tillverkas i Sverige, har ett materialvärde på cirka 65 000 svenska kronor (cirka 7 500 euro), väger 175 gram och är tillverkade av 18 karat guld. Medaljen för det ekonomiska priset är något tyngre med sina 185 gram. Fram till 1980 var medaljerna tillverkade av 23 karat guld.

Medaljerna till Nobelpristagarna i fysik Max von Laue (1914), James Franck (1925) och Niels Bohr (1922) har en speciell historia. Bohr hade fått medaljerna från Franck och Laue, som var politiskt förföljda av nazisterna, för att de inte skulle konfiskeras av de tyska myndigheterna. Bohr och den danske läkaren August Krogh donerade sina medaljer på en auktion i mars 1940 till förmån för en fond för stöd till Finland, där de köptes av en anonym köpare. När tyskarna invaderade Danmark ville Bohr inte låta Francks och von Laues medaljer falla i nazisternas händer. Den ungerske kemisten George de Hevesy, som arbetade i Bohrs laboratorium vid den tiden, föreslog för Bohr att han skulle begrava medaljerna, men Bohr ville inte göra det eftersom de kunde grävas upp. Till slut löste de upp medaljerna i vattenglas när tyskarna marscherade in i Köpenhamn. Nazisterna genomsökte Bohrs laboratorium men hittade ingenting. Efter kriget skickade Bohr det nedbrutna guldet från medaljerna till Stockholm, där Nobelstiftelsen lät tillverka nya medaljer till Franck och von Laue. Bohrs medalj överlämnades till Historiska museet i Frederiksborg av köparen och visas där i dag.

Certifikat

Utformningen av certifikaten bestäms av de utfärdande organen. Varje certifikat är specialutformat för pristagaren av en konstnär och en kalligraf.

För att vara berättigad till ett Nobelpris måste man vara nominerad, men det är inte alla som har rätt att nominera. Reglerna för detta fastställs i Nobelstiftelsens stadgar och specificeras vid behov av de institutioner som deltar i urvalet av pristagare. De gäller på samma sätt för Business Prize.

Endast levande personer kan nomineras. Fram till 1974 var det möjligt att tilldela Nobelpriset till en person som avled efter sista dagen för nomineringen (slutet av januari). Erik Axel Karlfeldt hedrades postumt 1931 och FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld 1961. Mahatma Gandhi däremot sköts 1948 före slutdatumet, vilket är anledningen till att han inte kunde få priset. Det fanns inte heller någon efterföljande organisation som kunde ha tilldelats i hans ställe. År 1948 tilldelades Nobels fredspris slutligen inte eftersom det inte fanns "någon lämplig levande kandidat". År 1974 ändrades stadgarna så att en person endast kan hedras postumt om han eller hon avlider mellan tillkännagivandet (oktober) och tilldelningen (10 december), vilket skedde 1996 i fallet William Vickrey. År 2011 avled immunologen Ralph M. Steinman tre dagar innan det tillkännagavs att han skulle få priset för årets fysiologi eller medicin. Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet kände dock inte till detta. Nobelstiftelsens styrelse drog slutsatsen att syftet med regeln var att förhindra en avsiktlig postum tilldelning. Men eftersom beslutet fattades i god tro att Steinman var i livet skulle han få priset ändå.

Det är inte möjligt att nominera sig själv.

Sista dagen för nomineringar är den 1 februari. Nomineringar som lämnats in under de tolv föregående månaderna kommer att beaktas vid urvalet.

Priset kan i allmänhet också delas ut till institutioner och föreningar, men varje prisutdelande institution kan själv avgöra om det pris som den tilldelas ska vara tillgängligt för detta ändamål. Hittills är det bara Nobels fredspris som har utnyttjat denna möjlighet.

Rätt till nominering

Olika personer har rätt att nominera beroende på vilken priskategori det rör sig om:

Tolkning av kriterierna

Enligt testamentets ordalydelse ska priset ges till den person som har gjort en insats under det år som föregår priset. Detta är ett problem, särskilt i de vetenskapliga kategorierna. Många viktiga resultat erkänns i allmänhet inte förrän flera år eller till och med årtionden senare. En snabb utdelning av priser för prestationer kan också innebära att det är obetydliga eller till och med felaktiga forskningsresultat som i slutändan får priset.

I stadgarna tolkas testamentet på så sätt att de senaste prestationerna inom respektive område ska belönas och äldre prestationer endast om deras betydelse har blivit uppenbar först nyligen. Dessutom ska endast prestationer som enligt erfarenhet och expertgranskning är av sådan utomordentlig betydelse som avses i testamentet tilldelas.

Därför delas priset ofta ut flera decennier efter den faktiska prestationen, för att säkerställa att den hedrade prestationen uppfyller de standarder som Nobel ställt upp.

Detta innebär också att många vinnare av vetenskapliga priser redan har dragit sig tillbaka från yrkeslivet när de får priset. I vissa fall är detta till och med ett problem. Werner Forßmann, vinnaren i kategorin medicin 1956, hade vid tiden för utmärkelsen för länge sedan slutat arbeta med kardiologisk forskning, utan arbetade i en vanlig urologisk praktik i Bad Kreuznach, vilket nu inte längre verkade lämpligt. Han blev därför kirurgisk överläkare vid det protestantiska sjukhuset i Düsseldorf, där han snart blev osams med styrelsen och avskedades efter prövotiden, men detta drogs tillbaka på grund av Nobelprisets stora prestige. När det gäller Nobelpristagaren i fysik Theodor Hänsch uppstod problemet strax efter att han fick priset 2005 att han skulle ha gått i pension i oktober 2006 och i bästa fall ha fått fortsätta arbeta tills han var 68 år. Ibland övervägde han till och med att åka till USA. Den bayerska regeringen försäkrade honom dock om en lösning som bygger på privat anställning.

Ibland kan en prestation inte längre hedras eftersom den potentiella pristagaren redan har avlidit. Oswald T. Avery fick till exempel aldrig något Nobelpris, även om hans insikt om att DNA är bärare av genetisk information verkligen var en hundraårig upptäckt. Det tog dock för lång tid för vetenskapen att acceptera denna insikt. Han nominerades totalt 36 gånger mellan 1932 och 1953 (uppgifter för 1954 och 1955 finns ännu inte tillgängliga).

Skyldighet att iaktta sekretess

Enligt stiftelsens stadgar förvarar kommittén information om nominerade och nominerare samt yttranden och forskning i anslutning till dessa under 50 år. Först därefter kan handlingarna konsulteras på begäran, varvid varje enskilt fall granskas och tillgången reserveras för historisk forskning.

Begränsningar i valet av pristagare

Förutom begränsningen till levande pristagare och det maximala antalet pristagare och tilldelade prestationer finns det också ett krav på att prestationen måste ha publicerats tidigare.

Att priset inte delas ut

Om det inte finns något förslag bland nomineringarna som uppfyller de angivna villkoren, kommer prispengarna att behållas till nästa år. Om ingen värdig vinnare hittas kommer pengarna att återföras till stiftelsen.

Detta är den enda möjligheten enligt stadgarna att inte tilldela priset. Det har förekommit många gånger att både sena tilldelningar och uteblivna tilldelningar har förekommit, särskilt i krigstid. Detta var oftast fallet med Nobels fredspris, som sköts upp 12 gånger och inte delades ut alls 19 gånger.

Under åren 1914-1932 gick prispengarna alltid till den särskilda fonden för respektive priskategori om de inte delades ut. Från 1933 till 1948 överfördes i sådana fall en tredjedel av prispengarna till huvudfonden, medan de andra två tredjedelarna gick till den särskilda fonden för respektive priskategori. Sedan dess har båda varianterna använts, men detta gällde bara Nobels fredspris eftersom de andra priserna inte delades ut under andra världskriget. Första gången priset inte delades ut var 1914, då ingen fick priset i kategorierna litteratur och fred. Senast Nobels fredspris inte delades ut var 1972.

Möjligheten till sena utmärkelser användes några gånger under krigstid, men också oftare under mellankrigstiden. På 1920-talet inträffade detta mer än en gång i varje priskategori. Till exempel var det bara Nobelpriset i medicin som delades ut utan dröjsmål bland Nobelpriserna för 1925. I de vetenskapliga kategorierna har priset dock inte skjutits upp sedan andra världskriget. Senast detta användes var vid utdelningen av Nobelpriset i litteratur 1949. Det första uppskjutna priset var Nobels fredspris 1912. Efter att detta hade blivit ovanligt sedan Nobels fredspris 1976, som inte delades ut förrän 1977, användes möjligheten att skjuta upp priset igen för första gången 2018, när Svenska Akademien sköt upp Nobelpriset i litteratur 2018 till 2019 på grund av en kris.

Enligt stadgarna har Business Award samma riktlinjer för tilldelning, men varken möjligheten att skjuta upp eller att inte tilldela bidrag har hittills utnyttjats.

Antal pristagare

Priset kan delas mellan upp till två föreställningar. Om en prestation har utförts av två eller tre personer kan priset delas mellan dem. Priset får dock aldrig gå till fler än tre personer samtidigt.

Som framgår av följande tabell (per den 14 oktober 2020) hanteras fördelningen av Nobelpriset mycket olika inom de olika disciplinerna.

Nobelpriset i litteratur delas nästan aldrig (senast 1974), men de vetenskapliga kategorierna delas ofta, inom fysik och medicin till och med i mer än hälften av priserna. Med undantag för Nobelpriset i litteratur går trenden för alla priser mot delade priser.

Detta kan förklaras av att litterära prestationer nästan uteslutande är individuella. Åtminstone har ingen gemensam prestation någonsin fått ett pris. Det är därför mycket osannolikt att dela upp priset i tre pristagare, eftersom minst två pristagare skulle behöva hedras för samma prestation. Enligt stadgarna är en uppdelning mellan två personer med varsin oberoende prestation endast tänkbar om båda prestationerna var lika viktiga under respektive år och det inte fanns någon prestation som var ännu större. Inom de vetenskapliga kategorierna är det dock ofta många forskare som delar på resultaten, vilket gör att en uppdelning oftast är lämplig.

Flera pristagare

Hittills har priset endast tilldelats fyra personer två gånger: Marie Curie (1903 för fysik och 1911 för kemi), Linus Carl Pauling (1954 för kemi och 1962 för fred), John Bardeen (1956 och 1972, båda för fysik) och Frederick Sanger (1958 och 1980, båda för kemi). Pauling är den enda som inte behövde dela något av priserna med någon annan.

organisationer har också fått priset flera gånger. FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) fick Nobels fredspris 1954 och 1981. Dess föregångare, Internationella Nansenkontoret för flyktingar (FN-förbundets högkommissariat), fick priset 1938 och dess chef Fridtjof Nansen 1922. Internationella rödakorskommittén fick till och med tre utmärkelser (1917, 1944, 1963) för sina fredsinsatser, 1963 tillsammans med Röda korsets förbund. Grundaren av ICRC och rödakorsrörelsen, Henry Dunant, fick det första Nobels fredspris 1901 tillsammans med den franske pacifisten Frédéric Passy.

Andel kvinnor

År 2019 hade totalt 866 Nobelpris i de fem klassiska kategorierna delats ut, varav 787 till män, 52 till kvinnor och 27 till organisationer. Om man räknar bort de flerfaldiga pristagarna fick 784 män, 51 kvinnor och 24 organisationer utmärkelser. Dessutom fanns det 82 manliga pristagare och två kvinnliga pristagare i Business Prize. Andelen kvinnor i Business Prize är alltså 5,7 procent.

Personer som har fått ett pris mer än en gång räknas också flera gånger i tabellen. Antalet fysiskt olika pristagare anges inom parentes.

Enligt Nobels vilja skulle endast de mest värdiga få priset. Könstillhörighet nämns inte.

Följaktligen tilldelades även kvinnor tidigt Nobelpriset, första gången 1903, men fördelningen över åren är mycket oregelbunden. Litteraturpriset tilldelades en kvinna sammanlagt sex gånger mellan 1909 och 1966, men inte igen förrän 1991. Situationen är likartad när det gäller fredspriset, som tilldelades kvinnor 1905, 1931 och 1946, men inte igen förrän 1976. Inom kemin tilldelades en kvinna inte priset igen förrän 2009, efter 1964. När det gäller medicinpriset var det endast Gerty Cori som fick priset fram till 1976, men sedan dess har ytterligare 11 kvinnor fått priset. Fysikpriset var det första som tilldelades en kvinna, men har den lägsta andelen kvinnor. De följande kvinnliga utmärkelserna kom 1963 och 2018, men en annan kvinna fick utmärkelsen 2020. Ekonomipriset var länge en renodlad mansdomän, tills det slutligen tilldelades Elinor Ostrom 40 år efter det första priset.

Priserna i de naturvetenskapliga kategorierna kan endast tilldelas vetenskapsmän och delas vanligen ut långt efter det att de har vunnit priset, vilket innebär att de tidigare pristagarna oftast kom från generationer av forskare där andelen kvinnor var mycket låg. På de andra områdena är antalet möjliga pristagare bredare. Kommittén för Nobels fredspris kan också tilldela organisationer. Litteraturpriset kan delas ut till författare oberoende av kvalifikation eller genre.

Marie Curie är den enda som fått priset två gånger. Hon fick sitt första pris i fysik 1903 tillsammans med sin make Pierre och Antoine Henri Becquerel. Detta skedde dock på förslag av hennes make, som i ett brev till Nobelpriskommittén förklarade att hans hustru hade en lika stor andel i prestationen. Hon fick det andra kemipriset 1911 och var den första kvinnliga pristagaren i båda priskategorierna. Förutom henne är det bara Linus Carl Pauling som har fått två Nobelpris i olika kategorier.

Hittills har fyra kvinnor från tyskspråkiga länder fått Nobelpriset. Österrikiskan Bertha von Suttner var den andra kvinnan som fick Nobelpriset 1905 och den första mottagaren av Nobels fredspris. De enda två tyska kvinnor som fått Nobelpriset är Christiane Nüsslein-Volhard 1995 och Herta Müller 2009. Österrikiskan Elfriede Jelinek fick Nobelpriset i litteratur 2004.

År 2009 var det år med flest kvinnor hittills. Fem kvinnor och åtta män fick priset, inklusive ekonomipriset, bland dem också den första kvinnliga pristagaren i kemi på 45 år och den första kvinnliga ekonomipristagaren någonsin.

Sammanlagt 19 kvinnor var de enda vinnarna av Nobelpriset. Hittills har det hänt tre gånger att endast kvinnor har delat ett pris. 1976 fick Betty Williams och Mairead Corrigan Nobels fredspris. År 2011 tilldelades även Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee och Tawakkul Karman Nobels fredspris. Nobelpriset i kemi 2020 gick till Emmanuelle Charpentier och Jennifer A. Doudna.

Elizabeth Blackburn och Carol W. Greider delade dessutom Nobelpriset i medicin med Jack Szostak 2009. Jody Williams, talesman för Internationella kampanjen för förbud mot landminor, fick 1997 års Nobels fredspris till hälften, medan organisationen som sådan fick den andra hälften. Alla andra kvinnliga pristagare delade priset med en eller flera män.

År 2005 nominerade kampanjen 1000 kvinnor för Nobels fredspris 1000 kvinnor från 151 länder till Nobels fredspris.

De yngsta och äldsta nobelpristagarna

Det tidigaste födelsedatumet för alla Nobelpristagare var Theodor Mommsen (1817-1903), som fick priset i kategorin litteratur ett år före sin död. Han var den äldsta av alla Nobelpristagare fram till 1927. Jacobus Henricus van 't Hoff (1852-1911) var den yngsta vinnaren av Nobelpriset när det först delades ut, 47 år gammal. Han efterträddes året därpå av Pieter Zeeman, som var 37 år. William Lawrence Bragg, som fick priset 1915 vid 25 års ålder, var den yngsta pristagaren på nästan 100 år. Följande listor visar de äldsta respektive yngsta pristagarna, med minst en rekordhållare för varje kön i varje kategori.

1 Eftersom Murads födelsedatum inte är exakt känt är det oklart om Bragg eller Murad var yngre.

Sedan den 4 maj 2008 är Rita Levi-Montalcini den person som har uppnått den högsta åldern av alla Nobelpristagare. Hon dog den 30 december 2012 i en ålder av 103 år och 252 dagar. Den äldsta manliga Nobelpristagaren är biokemisten Edmond Henri Fischer, som dog vid 101 års och 137 dagars ålder.

Den äldsta Nobelpristagaren är farmakologen Tu Youyou, som är 91 år och 169 dagar gammal. Den äldsta Nobelpristagaren är John B. Goodenough, som är 99 år och 327 dagar gammal.

Bland ekonomipristagarna var Ronald Coase den som uppnådde den högsta åldern, 102 år. Den äldsta nu levande ekonomipristagaren är Robert M. Solow, 97 år och 298 dagar gammal. Den äldsta ekonomipristagaren var Elinor Ostrom, som blev 78 år gammal.

De som fick fysikpriset 1957, Chen Ning Yang och Tsung-Dao Lee, är de pristagare för vilka den längsta tidsperioden, 64 år och 189 dagar, har förflutit sedan priset delades ut. Bland de kvinnliga pristagarna är det Mairead Corrigan, som fick Nobels fredspris 1976 tillsammans med Betty Williams (1943-2020), som har fått priset under längst tid, nämligen 45 år och 189 dagar. Om man delar upp dem per kategori är de längsta tidsperioderna 54 år och mer i de naturvetenskapliga kategorierna, medan det bara är 48 år för fredspriset och 37 år för Nobelpriset i litteratur.

Den längsta tiden bland vinnarna av ekonomipriset uppnåddes av Paul A. Samuelson, som fick priset 1970 och dog 39 år och 3 dagar senare. Bland de ännu levande pristagarna har Robert M. Solow fått den längsta tiden. Han fick priset 1987, för 34 år och 189 dagar sedan. För den första kvinnliga pristagaren, Elinor Ostrom, har det gått 2 år och 185 dagar. Den enda andra kvinnliga pristagaren i näringslivet, Esther Duflo, kommer att nå detta mål den 12 juni 2022.

De tilldelade mottagarnas nationalitet

I sitt testamente föreskrev Nobel uttryckligen att skandinaver inte skulle prioriteras vid utdelningen av priser, utan att endast de mest värdiga skulle väljas ut. Det är oklart om denna regel beaktas objektivt, eftersom en oproportionerlig tilldelning också kan bero på att ett särskilt stort antal prisvärda prestationer görs i detta land.

Med undantag för Sverige är de skandinaviska länderna inte särskilt starkt representerade. Sverige har dock prisvinnare i varje kategori under minst fyra år. Med undantag för kemipriset, där Schweiz har deltagit oftare, är det bara betydligt folkrikare länder som ligger före Sverige.

USA är särskilt väl representerat. De leder statistiken i alla kategorier utom litteratur. Inom ekonomi fanns det fram till 2012 endast 22 icke-amerikanska pristagare bland de 71. Men även om man bortser från ekonomipriset finns det knappt några år sedan andra världskriget där ingen amerikan har fått ett pris. Detta var endast fallet 1948, 1957 och 1991, med en amerikanskfödd mottagare 1948. Före andra världskriget var bilden precis tvärtom: fram till 1922 fick endast sex amerikaner ett Nobelpris, varav tre av dem var Nobels fredspris. Under 1920- och 1930-talen finns det fortfarande sju år då ingen amerikan fick en utmärkelse. Bland pristagarna finns emellertid också många invandrare som flydde från Europa eller åkte till USA på grund av de vetenskapliga institutionernas attraktionskraft och som senare blev medborgare. År 1973, till exempel, var båda de amerikanska pristagarna invandrare.

Nobelstiftelsen förde länge listor med angivande av nationalitet, men har sedan dess tagit bort denna information från sin webbplats. Vid festligheterna bjuds en representant för respektive land, vanligtvis en ambassadör, in och får en plats bland hedersgästerna. Nationaliteten anges vanligtvis av pristagaren själv. När det gäller Nobels fredspris för det norska Nobelinstitutet sina egna listor, som i vissa fall skiljer sig från Nobelstiftelsens listor.

Denna praxis innebär bland annat att informationen om nationalitet ibland är omtvistad eller förvirrande. För vissa personer med dubbla medborgarskap anges endast en nationalitet, t.ex. Elizabeth Blackburn, som också är australisk medborgare, men som i Nobellistorna endast anges som amerikansk medborgare med australisk födelseort. När det gäller pristagare som stod mellan flera nationer, till exempel Albert Schweitzer, som föddes i Alsace, anses det otillräckligt eller, beroende på observatörens synvinkel, felaktigt att ange endast en nationalitet. En annan orsak till skillnaderna är de många statsskiftena under 1800- och 1900-talen. För vissa pristagare nämns till exempel födelseorten tillsammans med nationaliteten vid den tidpunkten och i dag, medan det för andra bara är en av de två som nämns. Ett exempel på detta är Günter Blobel, vars födelseort, som nu ligger i Polen, anges som en ort i Tyskland.

Eftersom Nobels fredspris redan flera gånger har delats ut till pristagare som i sitt arbete har arbetat för att lösa en konflikt om ett områdes statstillhörighet riskerar även angivandet av nationalitet att uppfattas som tendentiöst. I fallet med utmärkelsen till den fjortonde Dalai Lama Tendzin Gyatsho angavs till exempel Tibet som nationalitet, trots att denna stat endast existerar i form av en exilregering. 1998 och 1976 gavs utmärkelser för insatser för att lösa konflikten på Nordirland. Här valde Nobelinstitutet Nordirland som nationalitet, trots att denna region aldrig har varit en självständig stat och ingen part i konflikten försöker skapa en sådan. Nobelstiftelsen däremot anger Storbritannien som nationalitet efter den formella nuvarande tillhörigheten.

Politiska konflikter

Nobelpriset i sig är politiskt neutralt, men valet av pristagare leder gång på gång till konflikter med regeringar som ogillar mottagaren.

Detta gäller särskilt Nobels fredspris. Även om kommittén vanligtvis är återhållsam när det gäller att göra tydliga bedömningar, ses urvalet i sig ofta som ett uttalande för eller emot en viss politik. I enstaka fall framförs också tydlig kritik, till exempel när Jimmy Carter tilldelades priset 2002. Vid tillkännagivandet uttalade sig kommitténs ordförande Gunnar Berge uttryckligen mot den dåvarande amerikanske presidenten George W. Bushs Irakkoncept.

Tilldelningen av Nobelpriset 1935 till pacifisten Carl von Ossietzky ledde till en konflikt med den nationalsocialistiska regimen i Tyskland.

Från och med 1934 drev olika intressegrupper en kampanj för att Carl von Ossietzky, som hade arresterats 1933 och deporterats till ett koncentrationsläger, skulle tilldelas Nobels fredspris. År 1934 lämnades nomineringen in för sent och av en institution som inte hade rätt att nominera. Ett nytt försök 1935 var lovande, men den tyska regeringen utövade stora påtryckningar för att förhindra tilldelningen. Nobelkommittén avstod från att dela ut priset 1935 och ställde priset i enlighet med stadgarna i väntan på att det skulle kunna delas ut retroaktivt 1936.

Ossietzky, som var allvarligt sjuk, överfördes från koncentrationslägret till ett sjukhus 1936 och släpptes ur fängelset den 7 november. Den internationella kampanjen hade effekt och Ossietzky tilldelades 1935 års Nobels fredspris den 23 november. Trots påtryckningar från Gestapo och Hermann Göring själv bestämde han sig för att ta emot priset. Han vägrades tillstånd att lämna landet för prisutdelningen i Norge och dog i Berlin 1938.

Otto Loewi reste till Österrike som tysk forskare och fick österrikiskt medborgarskap. 1936 fick han Nobelpriset i medicin i Graz tillsammans med Henry Dale. Som jude utsattes han för antisemitisk förföljelse, fängslades och pressades att lämna landet. I mars 1938 annekterades Österrike av Tyskland. I september 1938, omedelbart före hans avresa till England, tvingade regimen honom att ta emot Nobelprisets pengar.

För att se till att en sådan politisk katastrof för regimen inte skulle upprepas, utfärdade Adolf Hitler 1937 en doktrin som förbjöd rikstyskar att ta emot Nobelpriset "för all framtid". I stället infördes ett tyskt nationellt pris för konst och vetenskap som delades ut 1937 och 1938.

Flera tyska forskare berördes av förbudet. Richard Kuhn fick kemipriset 1938, men kunde inte ta emot det förrän 1948. 1939 fick Adolf Butenandt kemipriset, men han kunde inte ta emot priset förrän 1949. Gerhard Domagk tilldelades Nobelpriset i medicin 1939. Han fängslades till och med för att han uttryckte sin tacksamhet för priset. År 1947 kunde han trots allt acceptera det. Alla dessa pristagare var tvungna att avstå från prispengarna, eftersom de skulle ha varit tvungna att hämta ut priset inom ett år.

I två fall vidtog den sovjetiska regimen åtgärder mot prisutdelningar till medborgare i Sovjetunionen.

Författaren Boris Pasternak uppmanades att tacka nej till Nobelpriset i litteratur som han tilldelades 1958. Först tackade han ja, men efter påtryckningar från den sovjetiska regeringen avböjde han ändå priset. Doktor Zjivago, hans mest kända verk, hade publicerats utomlands först 1957 eftersom det inte fick publiceras i Sovjetunionen på grund av dess "kontrarevolutionära anda" och "patologiska individualism". Att Pasternak tilldelades Nobelpriset sågs som en ovänlig handling från officiellt håll. Pasternak uteslöts ur författarförbundet.

Om han hade lämnat landet för att ta emot priset skulle Pasternak ha fått frukta att han inte skulle få återvända till Sovjetunionen efteråt. Han ville dock inte lämna landet under några omständigheter, så han vägrade att acceptera. Han dog 1960 och Doktor Zjivago fick inte publiceras i Sovjetunionen förrän 1987. Boris Pasternaks son tog emot priset vid en särskild ceremoni i Stockholm 1989.

Fysikern Andrei Dmitrievich Sakharov tilldelades Nobels fredspris 1975 för sitt arbete som människorättsaktivist i Sovjetunionen. Han vägrades dock tillstånd att lämna landet, så hans fru Jelena Georgijevna Bonner reste till Oslo för att ta emot priset och hålla sitt tacktal och sin föreläsning.

När kommittén tilldelade Nobels fredspris 2010 till den kinesiska människorättsaktivisten Liu Xiaobo, som vid tidpunkten avtjänade ett elvaårigt fängelsestraff för "undergrävande av statsmakten", motstod kommittén påtryckningar från hans hemland. Den kinesiska regeringen reagerade kyligt och kallade pristagaren för en "brottsling". Påtryckningarna om att bojkotta prisceremonin följdes av 19 stater, varav de flesta har nära förbindelser med Kina och inte vill äventyra dem. Liu Xiaobo släpptes inte från fängelset, och hans fru kunde inte heller ta emot priset eftersom hon, liksom många andra kinesiska aktivister, förbjöds att lämna landet. Den sista gången som varken pristagaren eller en representant i hans eller hennes närhet kunde närvara var när Carl von Ossietzky fick priset 1936.

Vid ceremonin förblev pristagarens stol symboliskt tom. Kina blockerade sändningen av ceremonin i landet genom att stänga ner två internationella nyhetskanaler och skärpa censuren på internet, vilket även påverkade Nobelprissidorna. Utskottsordförande Jagland uppmanade till frisläppande av Liu Xiaobo. Priset förvaras i Oslo tills det kan hämtas. Liu Xiaobo dog 2017 utan att få ta emot priset.

Mellan 2010 och 2017 delades Konfucius fredspris ut i Kina, som anses vara motpriset till Nobels fredspris.

Eftersom det inte finns någon offentlig nominering och vinnarna tillkännages före prisceremonin, får priset mycket uppmärksamhet på dagen för tillkännagivandet. Prisutdelningen sker traditionellt i början eller mitten av oktober. Utmärkelserna tillkännages vanligtvis i följande ordning:

Presskonferenser i dag hålls oftast på engelska. Men de svenska tilldelningsorganen brukar läsa upp tillkännagivandet med motivering även på svenska. Ofta läses pristagarnas namn och motiveringen också upp på franska, tyska och ryska, eftersom Alfred Nobel också behärskade dessa språk. Detta varierar dock beroende på vem som gör tillkännagivandet och varifrån respektive pristagare vars namn tillkännages kommer.

Datumen är vanligtvis markerade med "tidigast", eftersom det kan förekomma förseningar. Det kan till exempel hända att samtalet med en pristagare tar längre tid än väntat.

Pristagarna informeras vanligen per telefon innan de offentliggörs, även för att förbereda dem på den väntade anstormningen från pressen. På grund av tidsskillnaden når samtalen ofta de amerikanska pristagarna mitt i natten. Eftersom pristagarna i bästa fall vet att de är nominerade, kommer nyheten oftast oväntat och inte sällan i minnesvärda situationer. Nobelpristagaren i kemi 1991, Richard R. Ernst, befann sig på ett flyg till Moskva när han ombads gå in i cockpit och fick nyheten. Günter Grass var hos tandläkaren. Willy Brandt befann sig i ett sammanträde i den tyska förbundsdagen när förbundsdagens talman Kai-Uwe von Hassel avbröt sammanträdet och meddelade nyheterna från Oslo. Ibland lyckas dock de ansvariga inte nå pristagarna. Detta var till exempel fallet med George E. Smith, som fick reda på det under sin första pressintervju.

Prisutdelningen i Stockholm och Oslo äger rum varje år den 10 december, Alfred Nobels dödsdag. Sedan 1901 har ett antal traditioner vuxit fram kring prisutdelningen.

Stockholm

Pristagarna står i centrum för en hel Nobelvecka som börjar några dagar före den 10 december och slutar den 13 december. De bor på Grand Hôtel Stockholm nära Gamla stan i Stockholm.

Enligt Nobelstiftelsens stadgar ska pristagaren om möjligt hålla en föreläsning om det prisbelönta verket. Detta bör ske innan priset delas ut eller senast sex månader därefter.

Föreläsningarna i Stockholm hålls traditionellt alla den 8 december. Om den 8 december infaller på en helg kan det förekomma avvikelser. År 2012, till exempel, när den 8 december föll på en lördag, hölls föreläsningarna i litteratur och medicin redan den 7 december, men de övriga hölls som vanligt dagen därpå.

Om pristagaren av hälsoskäl eller personliga skäl inte kan närvara, ska en annan lösning väljas om möjligt. Harold Pinter, Nobelpristagare i litteratur 2005, skickade sin föreläsning via video eftersom han av hälsoskäl inte kunde resa. Doris Lessing, som fick Nobelpriset i litteratur 2007, kunde inte heller närvara av hälsoskäl och fick föreläsningen uppläst av sin förläggare.

Nobelveckans höjdpunkt är den 10 december, när den svenska kungen först delar ut priserna tidigt på kvällen. Denna dag är den så kallade Nobeldagen i Sverige, som är en av de dagar då den svenska flaggan ska hissas.

Vid den första prisutdelningen 1901 ägde alla festligheter rum i spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm. Det var 113 män närvarande, som skålade en gång för kungen Oskar II och en gång för kronprinsen, senare Gustav V, och sedan sjöng en fyrfaldig hyllning. Banketten ägde också rum där. Kungen själv var dock inte närvarande och överlämnade inte priserna förrän 1902.

Sedan 1926 har prisutdelningen ägt rum i Konserthuset på Hötorget. Den svenska kungahymnen sjungs när kungafamiljen går in. Det hålls tal om det arbete som pristagarna har utfört. De flesta är på svenska, men de sista meningarna och inbjudan att ta emot priset är på engelska eller på pristagarens modersmål. Kungen överlämnar sedan prismedaljen och ett certifikat. I slutet av prisceremonin sjungs den svenska nationalsången. Därefter följer kungafamiljens avresa. Däremellan finns ett musikaliskt program.

Konserthuset har mycket begränsat utrymme, så valet av gäster är ännu mer begränsat än vid banketten efteråt. På scenen sitter kungafamiljen, pristagarna, Nobelstiftelsens ordförande och de enskilda ordförandena för prisutdelningsorganen. På de främre raderna sitter cirka 90 medlemmar av de organisationer som delar ut priset, tidigare pristagare och talare.

Därefter åker pristagarna till Nobelbanketten, som med några få undantag har hållits i Stadshuset sedan 1930; ursprungligen användes Gyllene salen för detta ändamål. Eftersom den blev för liten, äger den nu rum i den blå salen på nedre våningen. Den gyllene salen tjänar som kök och är senare tillgänglig för dans.

Vid bankettens hedersbord sitter pristagarna, kungafamiljen, höga representanter för Nobelorganen samt utländska hedersgäster, t.ex. ambassadörerna från de länder som pristagarna kommer ifrån. Dessa speciella hedersgäster marscherar i en procession i början. Andra gäster vid Nobelbanketterna är de som deltar i utdelningsprocessen och hedersgäster från hela världen. Dessutom kan ett begränsat antal studenter från svenska universitet delta. Rätten att köpa dessa biljetter dras i ett årligt lotteri. Eleverna har också ceremoniella uppgifter som eskort i processionen och som stewards. Totalt deltar över 1000 personer i banketten. Antalet är dock strikt begränsat på grund av det begränsade utrymmet i Stadshuset; även tidigare pristagare nekas en biljett när platserna är fyllda.

Menyn med flera rätter hålls hemlig ända till slutet och finns, till skillnad från alla andra officiella Nobelprisdokument, endast tillgänglig på franska. Matbespisningen av gästerna sköts av flera hundra anställda, varav en del har övat in detta långt i förväg.

Kungen och Nobelstiftelsens ordförande utbringar en skål till Alfred Nobels minne. Efter måltiden håller pristagarna korta tacktal. Om det finns fler än en pristagare i en kategori håller en av dem talet för sina medpristagare.

Dessutom finns det ett omfattande musikaliskt program mellan rätterna och dans efter måltiden. Prismedaljerna visas sedan också i utställningsmontrar.

I slutet av banketten anordnar studentföreningen vid ett av Stockholms universitet traditionellt en omfattande fest med ett särskilt tema. De flesta av pristagarna är fortfarande här och de uppmuntras att visa upp sina sångkunskaper.

I fredstid har banketten hittills ställts in fyra gånger: 1907 på grund av den nationella sorgen över kung Oscar II, 1924 eftersom ingen av pristagarna kom av olika anledningar, 1956 för att man ville hindra den sovjetiska ambassadören från att närvara i protest mot det våldsamma nedslåendet av det ungerska folkliga upproret och 2020 på grund av COVID-19-pandemin. Firandet av utmärkelserna under första världskriget upphöjdes 1920. Under andra världskriget delades priset inte ut alls under flera år och inga festligheter ägde rum.

Dagarna före och efter prisutdelningen deltar vinnarna i många evenemang, till exempel genom att besöka skolor.

Den 13 december är det luciafest i Sverige, då barn håller en procession med ljus tidigt på morgonen. Nobelpristagarna väcks av en sådan procession. Detta är den traditionella avslutningen på Nobelveckan.

Oslo

Den 10 december delas Nobels fredspris ut i Oslo tidigt på eftermiddagen. Även om det finns dagar i Norge då den norska flaggan ska hissas på offentliga byggnader är den 10 december inte en av dem, till skillnad från i Sverige.

Prisceremonin i Oslo har hållits i stadshuset sedan 1990. Från 1926 till 1946 hölls den i Nobelinstitutet, från 1947 i auditoriet vid universitetet i Oslo. Själva prisceremonin äger rum i närvaro av den norska kungen och leds av ordföranden för den norska Nobelkommittén. Därefter håller pristagaren den föreläsning som föreskrivs i Nobelstadgan i form av ett längre tal.

Efteråt kommer en bankett att hållas i Oslo.

Sedan 1994 har konserten för Nobels fredspris hållits varje år följande dag. Denna konsert för att hedra pristagaren brukar innehålla ett brett spektrum av musikaliska genrer. Programmet bygger delvis på årets pristagare, dvs. det är till exempel artister från deras hemländer som uppträder. Pristagarna presenteras också och är ofta närvarande. Biljetter till konserten kan köpas av allmänheten.

Priskommittéernas beslut är ofta kontroversiella. Särskilt i kategorierna för freds- och litteraturpriset förekommer isolerad till allvarlig kritik nästan varje år. I de naturvetenskapliga kategorierna är kritiken däremot sällsynt och begränsas oftast till att de andra forskare som deltog i den prisbelönta prestationen inte beaktades (se nedan). Det finns också kritik mot att utdelningsförfarandet inte är öppet eller att ett verk hedras för sent (om mottagaren inte längre kan använda prispengarna till forskning på grund av sin höga ålder).

Kritik riktas också mot det faktum att ett pris inom kategorin ekonomi förknippas med Nobelpriset och dess förfarande, eftersom de ekonomiska tesernas användbarhet för mänskligheten (enligt Nobelprisets idé) är tveksam och ekonomin orättvist upphöjs till naturvetenskaplig nivå.

Betydelsen av prestanda

När det gäller Nobels fredspris beror kritiken oftast på att det ofta delas ut relativt kort tid efter den aktuella händelsen, vilket gör att det inte är möjligt att ta hänsyn till historien och de långsiktiga konsekvenserna. Ett exempel är Henry Kissinger och Lê Đức Thọ, som fick Nobelpriset för att de avslutade ett krig med miljontals offer som de själva hade startat på eget ansvar. Endast Henry Kissinger tog emot priset, Lê Đức Thọ avböjde eftersom han ansåg att det ännu inte rådde fred i Vietnam vid den tidpunkten. Utmärkelsen till Yasser Arafat eller Menachem Begin för deras roll i fredsprocessen i Mellanöstern ifrågasattes också efteråt. Ett annat exempel är den kontroversiella tilldelningen av priset 1985 till International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), som anklagades av konservativa och kristdemokratiska europeiska politiker för att ha alltför nära ideologiska band till östblocket. Barack Obama fick Nobels fredspris 2009, året då han tillträdde som USA:s president, utan att ha några större utrikespolitiska framgångar att visa upp.

Nobelpriset i litteratur kritiseras också ofta. Valet av Harold Pinter 2005 kritiserades till exempel hårt av vissa litteraturkritiker. När det gäller Orhan Pamuks val 2006 var reaktionen i Pamuks hemland Turkiet underkyld, eftersom han är en politiskt mycket kontroversiell författare där. Men det fanns också många positiva röster i båda exemplen.

År 1938 tilldelades amerikanskan Pearl S. Buck litteraturpriset. Utmärkelsen möttes av oförståelse på den tiden och betraktas fortfarande ofta som ett felaktigt beslut, eftersom Bucks verk hade ett lågt litterärt värde. Denna kritik gav upphov till den så kallade "Lex Buck". Detta är den oskrivna regeln att endast författare som har nominerats minst en gång tidigare ska tilldelas priset. Enligt Svenska Akademiens tidigare ständiga sekreterare Horace Engdahl används denna riktlinje. På grund av Nobelstiftelsens stängningstider är det dock inte möjligt att slutgiltigt fastställa hur ofta den efterlevs förrän minst 50 år efter det att priset har delats ut. Av de uppgifter som Nobelstiftelsen hittills har publicerat och som sträcker sig tillbaka till 1966 framgår att både William Faulkner (1949) och Bertrand Russell (1950) fick sitt Nobelpris efter endast en nominering. Detta var dock en exceptionell situation: enligt stadgarna kan priset skjutas upp i ett år om ingen lämplig pristagare kan hittas. Detta var tydligen fallet 1949, trots 35 nomineringar. Om ingen värdig pristagare för 1949 hade hittats bland de 54 nomineringarna 1950 - ett rekord vid det laget - skulle priset ha återgått till stiftelsen. Alla senare pristagare fram till åtminstone 1969 har nominerats flera gånger.

Antal pristagare

Ett annat problem, särskilt inom naturvetenskapen, är begränsningen till tre pristagare. I dag kan vetenskapliga prestationer ofta inte längre tillskrivas enskilda forskare. Inom elementarpartikelfysiken, till exempel, görs nya upptäckter vid storskaliga acceleratorer där hundratals forskare arbetar. I sådana fall tilldelas dock inte respektive institutioner eller enskilda forskare priset. Priserna delas snarare ut till enskilda personer på en representativ basis, och det kan diskuteras i vilken utsträckning de faktiskt har bidragit till projektet.

Med Nobels fredspris kan detta problem lättast kringgås, eftersom det är ganska vanligt att priset delas ut till organisationer. När det gäller Nobelpriset i litteratur finns problemet åtminstone i princip, eftersom författarkollektiv naturligtvis också kan producera prestationer som är värda Nobelpriset.

Lobbying

En förklaring till det påfallande stora antalet amerikanska pristagare är att amerikanerna är bäst på att bedriva lobbyverksamhet. Långt före nomineringen enas de största universiteten om endast ett fåtal kandidater, vilket gör att de svenska Nobeljurymedlemmarna alltid förvånas när de ringer till Ivy League-fakulteterna med en förfrågan om lämpliga förslag och regelbundet får höra samma namn. Att namnen ofta nämns innebär att Nobelförsamlingen knappast kan undvika att ta hänsyn till de namngivna kandidaterna.

Investeringar i Nobelstiftelsen

Under 2017 kritiserade icke-statliga organisationer att stiftelsen investerade i aktier i företag som tillverkar eller moderniserar kärnvapen. Stiftelsen ändrade då sina riktlinjer för investeringar för att utesluta sådana i framtiden.

Många andra priser anses av olika skäl vara jämförbara med Nobelpriset. Dessutom finns det vissa priser som är direkt eller indirekt relaterade till Nobelpriset.

Alfred Nobels minnespris för ekonomiska vetenskaper

Sedan 1969 har det funnits ett pris, Alfred Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, som ofta kallas "Nobelpriset i ekonomisk vetenskap" eller "Nobelpriset i ekonomi". Priset delas ut tillsammans med Nobelpriset, omfattas av samma tilldelningskriterier och är försett med samma summa. Priset nämns dock inte i Alfred Nobels testamente, utan det finansieras av Svenska Nationalbanken med egna medel.

Priset för rätt till försörjning

Right Livelihood Award har delats ut årligen sedan 1980 för prestationer inom ekologi och utveckling. Vanligtvis finns det fyra pristagare. Detta pris kallas det alternativa Nobelpriset, särskilt i tysktalande länder. Det har dock ingen som helst koppling till Nobelpriset och får mindre internationell uppmärksamhet. Grundaren, den tysk-svenska filatelisten Jakob von Uexküll, lade fram sin idé till Nobelstiftelsen om att inrätta ytterligare två Nobelpris för ekologi och i samband med fattigdom. Stiftelsen avvisade dock idén.

Teoretiskt sett skulle ett sådant inrättande ha varit möjligt i likhet med ekonomipriset, dvs. genom en bilaga till Nobels stadgar och helt extern finansiering. Ett ofta anfört skäl till avslaget är kritiken mot ekonomipriset efter dess inrättande. Von Uexküll lovade också att endast få en del av finansieringen.

Von Uexküll beslutade att själv dela ut ett sådant pris. Han grundade Right Livelihood Award Foundation, som finansieras av individuella donationer och som nu har sitt säte i Stockholm. I likhet med Nobelpriset delas Right Livelihood Award ut varje år under dagarna före den 10 december i riksdagens lokaler.

Priser inom andra ämnesområden

Eftersom Nobelpriset endast omfattar ett fåtal discipliner finns det många andra priser som är av utomordentlig betydelse inom sina respektive discipliner och som därför spelar en liknande roll som Nobelpriset.

Följande utmärkelser har ett sådant rykte:

Priser med indirekt hänvisning till Nobelpriset

Dessutom finns det vissa priser som, liksom Nobelpriset, har en koppling till de institutioner som är involverade i Nobelpriset eller till de skandinaviska länderna och som därför placeras i dess närhet:

Asiatiska priser

Dessutom finns det vissa priser som delas ut i Asien och som har ett rykte i Asien som är jämförbart med Nobelpriset:

Alternativa priser och motpriser

Vissa priser inrättades som ett alternativ eller motpris till Nobelpriset. Inget av dessa priser delas fortfarande ut.

Ig Nobelpriset

Ig Nobelpriset är ett satiriskt pris som delas ut för onödigt, oviktigt eller bisarrt vetenskapligt arbete. I motsats till namnet ses priset inte längre som negativt och många pristagare tar gärna emot det. Vid prisutdelningen är det riktiga Nobelpristagare som överlämnar priset. Sedan 2010 har det till och med funnits en forskare, Andre Geim, som har fått både Ig Nobelpriset och (10 år senare) Nobelpriset.

Källor

 1. Nobelpriset
 2. Nobelpreis
 3. a b c d e Tore Frängsmyr, Alfred Nobel, deutsche Fassung herausgegeben vom Schwedischen Institut, ISBN 978-91-520-0955-0.
 4. ^ "Top Award, ShanghaiRanking Academic Excellence Survey 201" (PDF). IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Archived from the original on 12 March 2019.[clarification needed]|
 5. ^ Shalev, p. 8
 6. Miranda 2007, p. 691.
 7. Shalev 2002, p. 105.
 8. a b «Montreal-born doctor gets posthumous Nobel honour». www.cbc.ca (em inglês). CBC News. 3 de outubro de 2011. Consultado em 2 de março de 2019
 9. Levinovitz 2001, p. 5.
 10. ^ T.ex. Johannes Fibiger tilldelades priset 1926 för fysiologi eller medicin för hans påstådda upptäckt av en parasit som orsakade cancer.[53]
 11. ^ Nobelveckan är veckan fram till prisutdelningen och banketten. Den börjar med att pristagarna kommer till Stockholm och avslutas normalt med Nobelfesten. Under veckan ordnar de prisutdelande institutionerna olika evenemang för pristagarna.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?