Kongeriget Sicilien

Eyridiki Sellou | 25. jan. 2024

Indholdsfortegnelse

Resumé

Kongeriget Sicilien (på middelalderlatin Regnum Siciliae) var en gammel stat beliggende i det sydlige Italien, der eksisterede fra 1130 til 1816, dvs. indtil oprettelsen af Kongeriget De To Sicilier.

Det blev dannet i 1130 under Roger II af Altavilla (sammenlægning af grevskabet Sicilien og hertugdømmet Apulien og Calabrien) og varede indtil begyndelsen af 1800-tallet, og dets suverænitet blev sikret af det langlivede parlament med base i Palermo. Det er derfor, den af forskellige forskere betragtes som prototypen på den moderne europæiske stat. Den nye stat insisterede ikke kun på Sicilien, men også på alle Mezzogiornos territorier og bekræftede sig selv som den største og vigtigste af de gamle italienske stater; dens jurisdiktionelle struktur havde været veldefineret siden bekendtgørelsen af Ariano-ascesserne i 1140-1142.

Efter uoverensstemmelser med Manfred af Schwaben, et medlem af den kejserlige Hohenstaufen-familie, der havde efterfulgt Altavilla, udnævnte pave Clemens IV Karl I af Anjou som den nye Rex Siciliae på Epiphany 1266. Men den tunge skattepolitik, som Angevin-dynastiets herskere indførte, og den udbredte utilfredshed i alle dele af øens befolkning førte til Vesper-oprøret, som blev efterfulgt af den 90 år lange krig mellem Peter III af Aragonien, der var i familie med Hohenstaufen, og Angevin-familien. Den 26. september 1282 blev Karl af Anjou besejret og overlod definitivt Sicilien til det aragonske dynasti, som sammen med Frederik III af Sicilien skabte det autonome regerende hus af Aragonien på Sicilien.

Freden i Caltabellotta (1302) blev efterfulgt af den formelle opdeling af kongeriget i to: Regnum Siciliae citra Pharum (kendt i moderne historieskrivning som Kongeriget Napoli) og Regnum Siciliae ultra Pharum ('Kongeriget Sicilien', som i en vis periode, fra 1282 til 1416, også var kendt som Kongeriget Trinacria). Fra 1412 regerede herskerne af det aragonske dynasti "Kongeriget Sicilien ultra" ved hjælp af vicekonger. Fra 1516 overgik kongeriget Sicilien til Habsburgerne i Spanien under Karl V, og det blev igen styret af vicekonger indtil 1713 (de facto indtil 1707).

Senere, med Karl af Bourbon, fra 1734-1735, blev det samme kongerige regeret i personalunion med Kongeriget Napoli, og således af hans efterfølgere, indtil den juridiske forening i december 1816, med oprettelsen af Kongeriget De To Sicilier. Endelig, fra januar 1848 til maj 1849, var der en endelig, monarkisk-konstitutionel stat, også kendt som Kongeriget Sicilien.

Med normannernes erobring af Sicilien, der tidligere havde været besat af araberne, som havde oprettet et emirat der, blev det store grevskab Sicilien grundlagt i 1071 af Hauteville-familien, grundlagt af den normanniske grundlægger Roger I i 1061. Normannerne indførte et nyt politisk-socialt system på Sicilien, det feudale system.

I 1085 føjede grev Roger halvdelen af Calabrien til sine besiddelser, og i 1091 erobrede han Malta. Efter at have afsluttet erobringen af Sicilien med faldet af den sidste arabiske fæstning Noto, indkaldte Roger i 1097 i Mazara til den første forsamling af det, der skulle blive et af verdens ældste parlamenter (Færøerne og Isle of Man).

Det var hans efterfølger, Roger II, som i 1121 udvidede sit herredømme til Amalfi og Gaeta, en del af Napoli, Taranto, Capua og Abruzzi, og i 1127 også til hertugdømmerne Apulien og Calabrien.

Det er fra 1130, med indkaldelsen af Curiae generales i Palermo, i det kongelige palads, til proklamationen af kongeriget Sicilien, at man kan tale om det sicilianske parlament, det første parlament i moderne forstand i en suveræn stat.

Historikeren Alessandro Telesino tilskriver Palermo-kredse ideen om et "konstitutionelt statskup": Det begyndte at blive foreslået Roger II, insisterende og med fortrolige taler, at han med Guds hjælp regerede over alle provinserne Sicilien, Calabrien, Apulien og de andre regioner, der nåede næsten så langt som til Rom, og at han ikke længere skulle bære den hertugelige ære, men adle sig selv med den kongelige pomps ære. Roger tog disse forslag i betragtning og samlede uden for byen Salerno et råd af lærde og meget kompetente gejstlige samt fyrster, grever, baroner og andre folk, han vidste var troværdige, han forelagde den hemmelige og uforudsete sag for dem, og de godkendte, at han blev forfremmet til kongelig værdighed i Palermo. Hertugen vendte tilbage til Sicilien og proklamerede i alle sine provinser, at alle, der havde værdighed, magt og ære, skulle strømme til Palermo på dagen for hans kroning, som fandt sted julenat 1130. Ærkebiskop Romualdo II Guarna giver, om end mere kortfattet, den samme version af begivenheden: "Postmodum baronum et populi consilio apud Panormum se in regem Sicilie inungi et coronari fecit".

Historikeren Falcone Beneventano og romerske kilder tilskriver fødslen af kongeriget Sicilien en affære, der i 1130 involverede pave Innocens II og hans antipave Anacletus II, begge efterfølgere af Honorius II, samt Roger II af Altavilla, greve af Sicilien og hertug af Calabrien og Apulien fra 1128 i hænderne på Honorius II selv.

Ifølge denne version af begivenhederne døde pave Honorius II (Lamberto Scannabecchi) natten mellem den 13. og 14. februar 1130, og straks blev kampen om arvefølgen i kardinalkollegiet genoptaget mellem de samme to fraktioner, som allerede var stødt sammen et par år tidligere (1124) i forbindelse med valget af Scannabecchi. De seksten kardinaler, der tilhørte Frangipane-familien, anført af kardinal Aimerico, valgte kardinal Gregor Papareschi til pave, som tog navnet Innocens II. De øvrige fjorten kardinaler, som tilhørte Pierleoni-familien, valgte kardinal Pietro Pierleoni til pave, som tog navnet Anacleto II. Kort tid efter lykkedes det Pierleoni at få tilslutning fra nogle af de kardinaler, der havde valgt Papareschi, og dermed samle flertallet af kollegiets stemmer og akkreditere sig selv som den legitime pave.

Da Innocens II ikke havde til hensigt at give afkald på tiaraen, opstod der et reelt skisma inden for Romerkirken, som endte med at involvere hovedsageligt ikke-kirkelige elementer, dvs. nogle af Europas store stater, såsom England, Frankrig og Tyskland, som sammen med en stor del af Italien støttede Innocens II. Pave Anacletus II, der også var i søgelyset på grund af sin jødiske oprindelse og helt isoleret, bad om støtte fra normannerne i hertug Roger II, som han tilbød den kongelige krone til gengæld. Altavilla-dynastiet, som hertugen tilhørte, havde allerede erobret Sicilien, hvilket gjorde det til et omdrejningspunkt for handel og økonomi i verden på det tidspunkt.

Hertugen gik ikke glip af muligheden og indgik den 27. september 1130 en ægte militær alliance med paven, hvorefter sidstnævnte udstedte en bulle, der indviede greven af Sicilien samt hertugen af Calabrien og Apulien, Rex Siciliae: "Anacletus concedit Rogerio universas terras, quas predecessores Roberto Guiscardo et Rogerio filio eius dederant"; derefter, den 27. september, gav han hertugen kongemagten: "Vi giver derfor, skænker og tillader, til dig, til din søn Roger, til dine andre sønner, som ifølge dine dispositioner skal efterfølge dig i kongeriget, og til dine efterkommere, kronen af kongeriget Sicilien og Calabrien og Apulien og af alt det land, som vi og vores forgængere skænkede og gav til dine forgængere hertugerne af Apulien, den huskede Robert Guiscard og Roger, hans søn; og vi bevilger, at du beholder riget og hele den kongelige værdighed og de kongelige rettigheder til evig tid, så du kan holde og regere dem til evig tid, og vi etablerer Sicilien som rigets overhoved".

Curiae generales udråbte ham til konge af Sicilien, hvorefter han julenat samme år blev kronet i Palermo, Prima Sedes, Corona Regis et Regni Caput, som Roger II, Rex Siciliae, ducatus Apuliae et principatus Capuae, en gentagelse af en ceremoni, der allerede var set i det fjerne år 800 ved Karl den Stores kroning.

Kong Roger

Kongeriget Sicilien blev født julenat i 1130 og blev overdraget til sønnen af den mand, der havde erobret Sicilien fra araberne. Kongeriget Sicilien blev født under banneret af det normanniske dynasti Altavilla og omfattede ikke kun øen Sicilien, men også landene Calabrien og Apulien. Ved at forene hele Syden under sin autoritet skabte Roger II den tredje af Europas store stater.

Innocens II, der betragtede sig selv som legitim pave, udstedte ekskommunikationen mod Anacletus II og erklærede alle hans handlinger for ugyldige. På en række efterfølgende konciler - Reims (1131), Piacenza (1132), Pisa (1135) - blev han anerkendt som legitim pave af England, Spanien, Frankrig, Milano og Tyskland. Den 4. juni 1133 i Sankt Johannes Lateran kronede han kejser Lothar II.

På dette tidspunkt kunne Anacletus II kun regne med støtte fra byen Rom og normannerne under kong Roger II. Da skismaet mellem de to paver syntes uopretteligt, blev man tvunget til at gribe til våben, især da kejser Lothar blev opfordret til at gøre det af de konstante indgreb fra Bernard af Clairvaux, en indædt fjende af Anacletus II. Med Lothairs nedstigning i Italien begyndte en konflikt mellem imperiet og normannerne, hvor Roger gradvist mistede territorierne på den italienske halvø. Efter Lothairs afrejse i oktober 1137 generobrede Roger Salerno, Avellino, Benevento og Capua. Også Napoli blev efter et års belejring tvunget til at kapitulere i 1137, og det var netop på grund af Lothairs genstart.

I december 1137 døde kejser Lothar, og et par måneder senere, den 25. januar 1138, døde også antipave Anacletus II. Pierleoni-familien valgte en ny antipave i form af kardinal Gregor med navnet Victor IV, men sidstnævntes afkald i maj 1138, tre måneder efter valget, især på opfordring fra Bernard af Clairvaux, gav grønt lys for den fulde legitimering af Innocent II, som også blev anerkendt i maj 1138 af de kardinaler, der var loyale over for Pierleoni-familien. Dermed sluttede skismaet inden for Romerkirken.

I begyndelsen af 1139 fandt Laterankoncilet sted, som bekræftede Anacletus II's illegitimitet og ugyldigheden af alle hans handlinger. Koncilet bekræftede igen ekskommunikationen mod antipaven og Roger. Efter dette gik paven selv i spidsen for en stærk hær mod Roger. Men den sicilianske konges overlegne militære evner fik ham endda til at tage pave Innocens som gidsel på Monte Cassino, som, da han indså, at han ikke kunne stå imod fjenden, måtte bekræfte sin kongekrone. Den 27. juli 1139, nær Mignano, blev privilegiet udarbejdet, hvorved elevatio in regem blev bekræftet, sammen med annekteringen af Capuas territorium.

Roger II gjorde kongeriget Sicilien til en af de mest magtfulde og velordnede stater i Europa ved at give det et lovgivningsmæssigt grundlag med Assizes of Ariano, der blev bekendtgjort i 1140 i Ariano di Puglia, det juridiske korpus, der dannede den nye forfatning for kongeriget Sicilien. Han var også ansvarlig for oprettelsen af Catalogus baronum, listen over alle feudalherrer i kongeriget, som blev udarbejdet for at etablere en tættere kontrol med territoriet, vasalforhold og dermed potentialet i deres hær. Den blev udarbejdet efter samme model som dîwân al-majlis, der var blevet indført på Sicilien af de tidligere fatimidiske herskere for at kontrollere overdragelsen af jordbesiddelser.

Derefter helligede Hauteville sig udvidelsen af deres rige og annekterede Napoli mod nord, men også og især forskellige nordafrikanske territorier (Malta, Gozo og en del af Nordafrika, herunder det tunesisk-libyske bagland mellem Bona og Tripoli) og Korfu. Omkring 1140 blev Tunis undertvunget af Roger II. I 1146 sejlede en stor siciliansk flåde under kommando af Georg af Antiokia, Roger II's admiral, fra Trapani og erobrede Tripoli og kystområdet Tripolitanien, som forblev under kongeriget Sicilien indtil næsten slutningen af århundredet.

Roger II overvejede at etablere et "normannisk kongerige i Afrika" i disse besiddelser i det såkaldte Ifriqiya med henblik på at forene det med kongeriget Sicilien, men hans død i 1154 forhindrede ham i at gøre det. I 1160 mistede sicilianerne Mahdia og i 1180 resten af Ifriqiyya.

William I

Da Roger II døde, overtog hans søn William I tronen, og snart stod han over for en vanskelig politisk situation på grund af truslen fra det germanske rige, som Barbarossa bragte med sig, fra det byzantinske rige, som Manuel I Comnenus bragte med sig, og fra pavedømmet, som Adrian IV styrede. I begyndelsen af 1155 modtog Manuel Comnenus nyheden om, at baronerne i Apulien aldrig havde haft et godt øje til Hauteville-familien, og at de havde til hensigt at gøre oprør. Grev Robert af Loritello gjorde oprør mod kongen af Sicilien og indgik en aftale med Det Byzantinske Rige.

Frederick Barbarossa, som befandt sig i Ancona, var villig til at tage byzantinernes parti, men hans baroner nægtede på grund af det tørre klima og de sygdomme, som havde ramt tropperne. Den første by, der faldt, var Bari, som hurtigt overgav sig, og i Andria blev Vilhelms sicilianske hær decimeret. Pave Hadrian IV var tilfreds med byzantinernes fremgang i kongeriget Sicilien, da han mente, at han lettere kunne udvide pavestatens grænser. Den 29. september 1155 gik paven i krig med byzantinerne og marcherede af sted med sin hær: På ingen tid erobrede byzantinerne og paven hele Apulien og Campania. Vilhelm 1. resignerede ikke og reorganiserede sin hær, og med kun ét slag tabt til byzantinerne var alt, hvad der var opnået på et år, ødelagt.

Med tabet af de erobrede territorier i Afrika (1160) blev forholdet til adelen snart dårligt igen. Matteo Bonello, der oprindeligt var loyal over for den sicilianske krone i Palermo, blev sendt til Calabrien som ambassadør for kong William I for at finde en diplomatisk løsning. Under missionen skiftede han dog retning og ledte et oprør (bestående af den calabriske og apuliske adel) mod kongen. Den 10. november 1160 nåede han Palermo, og i gaderne i den sicilianske hovedstad fangede og henrettede han offentligt rigets admiral, Maione af Bari. For at kvæle oprøret blev kong Vilhelm tvunget til at erklære, at han ikke ville arrestere Bonello; sidstnævnte trak sig tilbage til Caccamo og reorganiserede en sammensværgelse mod Vilhelm selv. Efter at have fanget herskeren omfattede sammensværgelsen til sidst erobringen af Palermo, men af uklare årsager flyttede Bonello ikke sine tropper. Forrådt blev Bonello taget til fange af kongen og låst inde indtil sin død. Efter at oprøret i Palermo var slået fejl, kastede Ruggero Sclavo, allieret med Tancredi, greve af Lecce og fremtidig konge af Sicilien, sig over saracenerne, kongen svarede igen og lukkede dem inde uden for kongeriget: Tancredi tog til Byzans, Ruggero tog måske til Det Hellige Land.

William II

Da William I døde i 1166, besteg hans søn William II den Gode, knap 12 år gammel, tronen under dronningemoderens formynderskab. Kongen var i stand til at nyde en periode med relativ stabilitet og forsoning i forholdet mellem de forskellige fraktioner i riget. I 1172 reformerede William II Magna Curia og opdelte institutionen i Magna Curia rationum, det øverste finansielle organ, og Magna Curia med funktionerne som højesteret. I 1176 blev Alfano di Camerota, ærkebiskop af Capua, sendt ud for at forhandle et ægteskab på plads med datteren af Henrik II af England for at etablere en alliance mellem familierne Hauteville og Plantagenet. Missionen blev gennemført med succes, og prinsessen blev ført til hovedstaden. I Palermo den 13. februar 1177 giftede Vilhelm sig med Joan Plantagenet (1165-1199), søster til Richard Løvehjerte. Efter Manuel I Comnenus' død (1180) blev den udpegede arving Alexius II myrdet, og tronen blev overtaget af hans onkel Andronicus I Comnenus. Vilhelm II benyttede lejligheden, da en person, der hævdede at være Alexius II, ankom til hoffet i Palermo, til at angribe Byzans. Ekspeditionen, under ledelse af Tancred, gik i land ved Durrës i juni 1185 og nåede Thessaloniki, som blev indtaget natten mellem den 23. og 24. august. Byzans syntes også at være inden for rækkevidde, da Isaac II Angelo afløste den uduelige tronraner Andronicus, og den byzantinske hær reorganiserede sig mod det sicilianske angreb. I slutningen af sommeren måtte den store sicilianske flåde

I mellemtiden indledte Vilhelm II forhandlinger med kejser Frederik I om ægteskabet mellem hans tante Constance og sønnen af kejser Henrik VI, et ægteskab, der blev fejret i Milano den 27. januar 1186. På trods af Vilhelms og hans hustru Joans unge alder blev der ikke født nogen efterkommere fra deres ægteskab; muligheden for ingen efterkommere var udtrykkeligt fastsat i ægteskabskontrakten for ægteskabet mellem Henrik VI Hohenstaufen og Constance af Hauteville, den sidste datter af Roger II og Vilhelms tante, som ville have fået kongeriget Sicilien.

Vilhelms regeringstid var særlig frugtbar for kunsten på Sicilien. Blandt de værker, som William satte i gang, bør nævnes katedralen i Monreale, som blev bygget fra 1174 med godkendelse fra pave Lucius III, og klosteret Santa Maria di Maniace, som dronningemoder Margaret ønskede sig meget af. Det storslåede byggeri af Zisa, som forgængeren William I påbegyndte, blev også afsluttet under hans regeringstid. Der blev også udført bemærkelsesværdige bygningsindgreb på Palermos katedral.

Tancred og afslutningen på Hauteville-dynastiet på Sicilien

Tancred, som var i eksil i Byzans på grund af sammensværgelsen mod kong Vilhelm den Onde, vendte først tilbage til Sicilien i 1166, efter at Vilhelm II den Gode havde overtaget tronen. Da Vilhelm den Gode døde (1189), og der ikke var nogen direkte efterkommere, opstod problemet med arvefølgen. Efter hans død uden direkte efterkommere ville Vilhelm II udnævne sin tante Constance af Altavilla til arving og tvinge ridderne til at sværge troskab til hende. En del af det palermitanske hof, som også håbede på pavelig støtte, sympatiserede med Tancred, som dog var uægte og den sidste mandlige efterkommer af Altavilla-familien. Pave Clemens III, som ikke så med milde øjne på schwaberne, godkendte Tancreds kroning i Palermo som konge af Sicilien i november 1189.

Da Henrik VI, ægtemand til Constance af Hauteville, efterfulgte sin far Frederik Barbarossa på tronen (1191), besluttede han straks at generobre kongeriget Sicilien, støttet af flåden fra den pisanske republik, som altid havde været loyal over for kejseren. Men det lykkedes den sicilianske flåde at besejre den pisanske flåde, decimere Henriks hær og fange og fængsle hans tante Constance i Salerno. For at få kejserinden løsladt krævede Tancred, at kejseren indgik en våbenhvileaftale, men våbenhvilen blev ikke længere til noget, da konvojen blev angrebet på vej til Rom, og kejserinden blev løsladt.

I august 1192 giftede Tancred sin søn Roger med Irene Angelo (1180-1208), datter af den byzantinske kejser Isaac II Angelo. Roger III, som skulle efterfølge ham på tronen, døde i december 1193 i en alder af 19 år, og William III blev udnævnt i hans sted. Tancred døde i en alder af 55 år i februar 1194 af en uspecificeret sygdom, mens han var i gang med et felttog i den halvøiske del af riget for at få sine vasaller af den kejserlige tro til at adlyde. Han blev således efterfulgt på tronen af den kun 9-årige William III, med hans mor Sibyl som regent. I juli 1194 begav kejser Henrik VI sig ned til halvøen for at erobre den (hvilket han gjorde krav på efter at have giftet sig med Constance af Hauteville) og fortsatte derefter til Sicilien, hvor han landede med sin hær i Messina, som blev nedkæmpet med sværdet. Til gengæld for tronen blev Vilhelm og hans mor tilbudt grevskabet Lecce, men få dage senere (28. december) beskyldte Henrik Sibylla for at konspirere og fik hende, hendes søn, hendes døtre og alle de adelige, der var loyale over for dem, arresteret. William III blev deporteret til Tyskland, hvor han levede i en tilstand af halvfængsel indtil sin død i 1198 i en alder af 13 år.

Kongerne af Altavilla-dynastiet på Sicilien

Henry I

Den 25. december 1194, efter at have erobret tronen og underlagt sig Sicilien med støtte fra den genovesiske og pisanske flåde og med våbenmagt, blev Henrik VI kronet til konge af Sicilien med navnet "Henrik I af Sicilien". Dagen efter kroningen fødte hans kone Constance af Altavilla i Jesi den længe ventede arving, Frederick II, som fik navnet Frederick Roger til ære for sine to berømte bedstefædre "Frederick Barbarossa af Hohenstaufen" og "Roger II af Altavilla". På trods af den lethed, hvormed han havde erobret kongeriget Sicilien, brugte Henrik VI grusomme metoder, og selv William III's onkel, grev Richard af Acerra, en veteran fra korstoget, blev fængslet.

Kejserinde Constance, der var splittet mellem rollen som hustru til en frygtet og forhadt person og rollen som efterkommer af en familie, der var elsket af det sicilianske folk, udviklede en form for had til tyskerne. Henrik var klar over, at hans magt, hvor enorm den end var, manglede enhed, og han så arvingens fødsel som den rette lejlighed til at realisere et organisk projekt. I 1196 beordrede kejseren en voldsom henrettelse af Richard af Acerra, hvorefter han troede, at han havde afsløret endnu et komplot mod ham og mistænkte pave Celestine III for også at være involveret. Henrik spillede sin hånd og beordrede blodige undertrykkelser og massehenrettelser, og den terror, der herskede på Sicilien, blev kun mindre, da kejseren pludselig døde. Natten mellem den 28. og 29. september 1197 døde han af en opblussende tarminfektion, muligvis som følge af forgiftning fra sin kone, der kun overlevede ham i lidt mere end et år.

Frederik II

Da Henrik VI døde for tidligt i 1197 i Messina, blev han efterfulgt af den stadig spæde Frederik II (hans mor Constance regerede for ham som regent, indtil den sidste dronning Altavilla af Sicilien døde i 1198.

Den 18. maj 1198, da han kun var fire år gammel, blev Frederik II kronet til konge af Sicilien og overdraget til pave Innocens III's formynderskab. Pavens største bekymring var at holde kejserriget og kongeriget Sicilien adskilt, så han overlod den unge konge til et regentskab, der anerkendte arvefølgen til den sicilianske trone, mens han i Tyskland støttede Otto IV af Braunschweig, en guelfisk kandidat, der var imod Filip af Schwaben, Frederiks onkel. Fra 1201 til 1206 modtog Frederik en kongelig uddannelse under Marcovaldos og derefter Guglielmo di Capparones formynderskab, selvom nogle forfattere hævder, at han blev opdraget af de fattigere, selvlærte folk i Palermo.

I 1208, i en alder af 14 år, slap Frederik II ud af pavens formynderskab og overtog direkte magten i kongeriget Sicilien. Samme år blev Filip af Schwaben myrdet, og Otto fik kejserkronen, men da han ikke overholdt de pagter, han tidligere havde indgået med paven, begyndte denne at støtte den unge Frederiks arverettigheder, og han blev valgt til romernes konge i 1212. Da Frederik var klar over sin politiske svaghed, indvilligede han i at begrænse kronens indblanding i den sicilianske kirkes anliggender og gav de store herrer i imperiet omfattende autonomi (Den Gyldne Bulle fra Eger, 1213). Efter at have besejret Otto ved Bouvines blev Frederik kronet til konge af Tyskland i Palatinerkapellet i Aachen. Som en betingelse for at bestige tronen lovede Frederik II Innocens ikke at forene kejserriget og kongeriget Sicilien til en enkelt statsenhed. Frederik gav ingen tegn på, at han ville abdicere fra kongeriget Sicilien, selvom han fastholdt sin hensigt om at holde de to kroner adskilt.

Han havde derfor besluttet at overlade kongeriget Tyskland til sin søn Henrik, mens han beholdt den øverste myndighed som kejser. Da han havde en siciliansk mor og var blevet uddannet på Sicilien, er det sandsynligt, at han følte sig mere siciliansk end tysk, men frem for alt var han klar over potentialet i sit rige. Frederik blev straks presset af den nye pave til at opfylde sit løfte om at indkalde til korstog, og paven mente, at den eneste måde at binde Frederik på var at udnævne ham til kejser, og den 22. november 1220 blev svaberen kronet til kejser i Peterskirken i Rom af pave Honorius III. Da han omgik pave Honorius III's gentagne anmodninger om at tage på korstog, blev han ekskommunikeret for at forsinke sin afrejse til Det Hellige Land (1227), og Frederik, der havde holdt sit korstogsløfte, fik Jerusalem overdraget fra sultanen af Egypten og blev kronet til konge af Jerusalem i 1229. Dette positive resultat af det passagium, han ledte, blev dog overskygget af det korstog, som paven vendte mod ham, netop fordi han havde indgået en aftale med en "vantro". Tvunget til at vende tilbage til Italien i en fart for at modsætte sig den pavelige hær, indgik han en aftale (Freden i Ceprano, 1230), hvor han gav afkald på sin ret til at bekræfte biskopudnævnelser på Sicilien til gengæld for ophævelsen af sin ekskommunikation. I mellemtiden var byerne i Den Lombardiske Liga gået ind i striden mellem pave og kejser, og den ældgamle splittelse mellem guelferne og ghibellinerne var genoptaget.

Han udnyttede en periode med fred til at hellige sig de indre anliggender i sit herredømme. Han gennemførte intense lovgivningsaktiviteter i Capua og Catania i 1220, i Messina i 1221, i Melfi i 1224, i Syracuse i 1227 og i San Germano i 1229 og centraliserede magten i sine egne hænder ved at tage dem fra de feudalherrer, der tidligere havde tilranet sig dem. I august 1231 udstedte Frederik II på slottet i Melfi med hjælp fra sin betroede notar Pier della Vigna Constitutiones Augustales (også kendt som Melfis forfatninger eller Liber Augustalis), en lovkodeks for kongeriget Sicilien, baseret på romersk og normannisk lov, der betragtes som et af de største værker i retshistorien. Den skulle give anledning til en centraliseret, bureaukratisk og tendentielt nivellerende stat med karakteristika, som historikere har anset for at være "moderne"... To år senere strammede han lovgivningen mod kætteri ved at sidestille kætteri med majestætsfornærmelse.

Han var også optaget af at danne en klasse af uddannede embedsmænd, der kunne tage sig af offentlige anliggender ved at grundlægge Napolis Universitet. Han støttede også den medicinske skole i Salerno, Europas første og vigtigste medicinske institution i middelalderen. Palermo og hoffet blev imperiets centrum, og takket være kongens protektion (defineret for hans kultur som Stupor mundi) blev det et vigtigt kulturelt centrum, et mødested for græske, arabiske og jødiske traditioner. Det var her, at den sicilianske poetiske skole blev født med den første brug af den litterære form af et romansk sprog, siciliansk, hvilket foregreb den toscanske skole med mindst et århundrede. En af de vigtigste repræsentanter for den sicilianske skole var Jacopo da Lentini, opfinderen af sonetten. Mange historikere - som Santi Correnti skriver - har i Federico set den politiske foregribelse af "renæssancefyrstens figur" eller af "Risorgimento-nationalismen".

På det militære område sørgede regenten for at etablere nogle kongelige kamre (fabrikker og våbendepoter) i rigets vigtigste fæstninger: i Ariano, Canosa, Lucera, Melfi, Messina og i selve Palermo. Hans regeringstid var faktisk præget af kampe mod pavedømmet og de italienske kommuner, hvor han vandt sejre eller gav efter for kompromiser. Vi bør huske den bemærkelsesværdige sejr, som Frederik opnåede i november 1237 over Den Lombardiske Liga ved Cortenuova, hvor han vandt Carroccio, som han sendte som en hyldest til paven. Det følgende år giftede hans søn Enzo (eller Enzio) sig med Adelasia af Torres, enke efter Ubaldo Visconti, dommer over Torres og Gallura, og Frederik udnævnte ham til konge af Sardinien. Sardinien var lovet i arv til paven, som straks ekskommunikerede Frederik i den hellige uge. For at forhindre koncilet i højtideligt at bekræfte hans ekskommunikation, blokerede han landvejene til Rom og fik to kardinaler og mange prælater taget til fange. De kejserlige tropper nåede frem til Roms porte, men den 22. august 1241 døde den ældre pave Gregor IX, og Frederik erklærede diplomatisk, at han kæmpede mod paven, men ikke mod kirken (han var stadig under ekskommunikation), og trak sig tilbage til Sicilien. Pave Innocens IV besluttede, at man ikke kunne acceptere, at Lombardiet blev underlagt kejserriget, og indkaldte koncilet, som ikke blot bekræftede Frederiks ekskommunikation, men endda afsatte ham ved at appellere til Frederiks fjender i Tyskland om at udpege en anden kejser. I 12

Manfred, den sidste konge af det schwabiske dynasti

I sit testamente udpegede Frederik II sin andenfødte søn, Konrad IV, som universalarving og efterfølger til den kejserlige trone, Siciliens trone og Jerusalems trone, og efterlod Manfred fyrstendømmet Taranto med andre mindre len samt løjtnantsembedet i kongeriget Sicilien. I oktober 1251 bevægede Conrad sig mod halvøen, hvor han mødte de kejserlige vikarer, og i januar 1252 gik han i land ved Siponto, hvorefter han sammen med Manfred fortsatte med at pacificere riget. I 1253 bragte de de oprørske grevskaber Caserta og Acerra under deres kontrol, erobrede Capua og endelig Napoli i oktober. Den 21. maj døde Conrad af malaria og efterlod sin søn Corradin under pavens beskyttelse. Pavedømmet, som stadig var imod oprettelsen af kejserhuset i Schwaben, lovede kongeriget til Edmund Pukkelryg på betingelse af, at han besatte kongeriget med sin egen hær. Men takket være de fine diplomatiske evner, som Manfred havde arvet fra sin far, indgik han en aftale med paven, som betød, at Corradinos og hans egne rettigheder blev forbeholdt den pavelige besættelse. Manfred, der ikke følte sig sikker over for paven, hvervede en stor hær til at føre krig mod den pavelige hær, som han besejrede nær Foggia. I løbet af 1257 udviklede krigen sig fordelagtigt for schwaberne, Manfred drev den pavelige hær på flugt og tæmmede de interne oprør.

Da nyheden om Corradinos død spredtes i 1258, sandsynligvis af Manfred selv, inviterede rigets prælater og baroner Manfred til at overtage tronen, og han blev kronet den 10. august i Palermos katedral. Valget blev ikke anerkendt af pave Alexander IV, som derfor betragtede Manfred som en tronraner. Mellem 1258 og 1260 spredte Manfreds magt, som var blevet leder af den ghibellinske fraktion overalt, sig over hele halvøen, og hans magt blev også øget af hans datter Constance's ægteskab med Peter III af Aragonien (1262). Manfred blev imidlertid ekskommunikeret, og i 1263 tilbød den franske pave Urban IV kronen til Karl I af Anjou, bror til den franske konge Ludvig IX. Sidstnævnte iværksatte en militær ekspedition for at erobre kongeriget. Manfred blev besejret i det afgørende slag ved Benevento den 26. februar 1266. De sicilianske og saracenske militser forsvarede sammen med tyskerne ihærdigt deres konge, mens de italienske forlod Manfred, som døde i kamp med desperat tapperhed.

Kongerne af det schwabiske dynasti på Sicilien (Hohenstaufen)

Da Karl havde erobret kongeriget, indkaldte han ikke længere det sicilianske parlament, fjernede en stor del af den adel, der var mistænkt for loyalitet over for det tidligere dynasti, og erstattede dets repræsentanter med mere troværdige små feudalherrer, som var kommet med ham til kongeriget fra Frankrig. Han valgte derfor udenlandske embedsmænd, med undtagelse af skatteopkrævere, og handelen, som med schwaberne blev varetaget af sicilianske, apuliske og napolitanske købmænd, gik snart over i hænderne på toscanske købmænd og bankfolk. Fyrsten bidrog med sit styre til forarmelsen af bønderne og feudalherrernes overmagt på landet. Disse, som var vant til en slags adeligt anarki, der stammede fra den feudale tradition, de var vant til, vidste ikke, hvordan de skulle tilpasse sig de bureaukratisk-administrative skikke fra den normannisk-swabiske æra, som var i brug i Syden. Det er ikke tilfældigt, at det netop var under Karl 1., at den illoyalitet over for tronen, vold og vilkårlighed, som er typisk for det sydlige aristokrati, slog igennem med ankomsten af hans baroner. Denne situation fik snart den ophidsede adel til at søge en befrier, som snart blev fundet i Conrad af Schwaben, søn af Conrad IV, barnebarn af Manfred og den sidste efterkommer af Hohenstaufen-dynastiet. I 1268 forsøgte Corradino at genvinde kronen, men blev besejret i slaget ved Tagliacozzo og til sidst halshugget på markedspladsen i Napoli. Han blev begravet i Carmine-kirken i Napoli, og hans unge alder og død holdt hans minde i live. Efter Corradinos død foretrak Karl at opholde sig i Napoli, som blev det vigtigste centrum for Terra di Lavoro og hovedstad efter den sicilianske vesper i 1282.

Karl fortsatte sine forgængeres politik: også han stræbte efter at kontrollere hele Italien og efter hegemoni over Middelhavsområdet. Netop i jagten på denne hegemoniske drøm sluttede han sig til det sidste korstog, som hans bror Ludvig IX af Frankrig havde organiseret. Da ekspeditionen til Nordafrika mislykkedes, forsøgte kongen at opbygge et solidt netværk af udenrigspolitiske alliancer med pavedømmet (i Rom blev han tildelt titlen senator), med det guelfiske Firenze, hvis bankfolk gav ham en privilegeret kreditlinje, og med Venedig. Med lagunebyen blev han enig om opdelingen af Adriaterhavet og Balkan: som en funktion af dette bandt han sig med familiebånd til kongeriget Ungarn og fik sin søn, Charles II, gift med Stephen V's datter. Karl ansøgte også om kejserdømmet og gjorde krav på den hierosolymitanske trone.

På trods af at han blev anerkendt som leder af det guelfiske parti, så pavedømmet skævt til Karls foretagende. Det ser endda ud til, at Rom rykkede tættere på den ortodokse kirke under Gregor X's og Nicholas III's pontifikater for at forhindre Angevin i at optræde som en forsvarer af den latinske kristenhed. For at gøre det hindrede de aktivt hans planer om at generobre Konstantinopel. Guelferne selv blev betragtet med mistænksomhed, da de var skyldige i at være mere engagerede i at få magt i deres byer og indføre et herredømme af Charles end at forsvare friheden for kirken i Rom. Da Martin IV, en pave, der var mere venlig stemt over for ham, besteg den pavelige trone, kunne kongen af Sicilien forberede en plan for at erobre det byzantinske rige.

Den sicilianske vesper

Men dette projekt forblev på papiret, fordi et oprør, kendt som den sicilianske vesper, brød ud på Sicilien den 29. marts 1282. I mellemtiden tilbød sicilianerne, konfronteret med alliancen mellem pavedømmet og anjouerne, Siciliens krone til Peter III af Aragonien, hvilket forvandlede oprøret til en politisk konflikt mellem sicilianerne og aragonerne på den ene side og anjouerne, pavedømmet, kongeriget Frankrig og de forskellige guelfiske fraktioner på den anden.

Årsagerne til det sicilianske oprør lå i den stærke utilfredshed med Angevinerne. Det skyldtes både beslutningen om at flytte rigets hovedstad til Napoli og den nye regerings upopularitet, som bragte landet i elendighed. Situationen opstod, da en fransk soldat, en Drouet, ifølge den historiske rekonstruktion ikke havde respekt for en siciliansk kvinde. Denne gestus blev straks hævnet af hendes mand, som dræbte Drouet, og det udløste et oprør, som straks spredte sig fra Palermo til hele Sicilien.

Det siges, at sicilianerne, for at opdage franskmænd forklædt blandt almuen, tyede til et skældsord og viste dem kikærter (de, der blev forrådt af deres franske udtale (sciscirì), blev straks dræbt. Ifølge traditionen blev vesperen organiseret i stor hemmelighed af ledende medlemmer af den sicilianske adel, såsom Giovanni da Procida, Alaimo di Lentini, Gualtiero di Caltagirone og Palmiero Abate. Sicilianerne svor troskab til den katolske kirke og afviste yderligere underkastelse under en fremmed konge, mens de erklærede sig for en konføderation af frie kommuner (Communitas Siciliae). Communitas Siciliaes succes afhang hovedsageligt af kirkens samtykke, og det må have været velkendt, at paven havde et gammelt og veletableret politisk forhold til kongeriget Frankrig (han var selv franskmand) og til Karl af Anjou.

Karl I (1266-1282)

Krigen om vesperen

Da begivenhederne accelererede, bad sicilianerne Peter III af Aragonien om hjælp. Som ægtemand til Constance II af Sicilien, Manfreds datter, betragtede han sig selv som indehaver af Siciliens krone og ankom til øen den 30. august 1282, og i september omgav han sig med kongerigets krone med navnet Peter I af Sicilien, efterlod sin kone Constance II som regent og vendte tilbage til Aragonien.

Denne involvering udvidede konflikten: Pave Martin IV og den franske konge Filip III tog Angevinernes parti. Mod Peter proklamerede pave Martin et korstog, i spidsen for hvilket Karl I's nevø, den franske konge Filip III den Dristige, blev placeret. Men hovedpersonernes død i 1285 (Martin IV, Peter III, Filip III og Karl I) betød, at krigen blev endemisk og langstrakt. Et første forsøg på at løse konflikten blev gjort i 1295 i Anagni under Pavestolens auspicier: den nye konge Jakob I, som var interesseret i at genetablere forholdet til Paven, lovede Karl II af Anjou at overdrage Sicilien til ham, når han døde. Sicilianerne, der forudså en tilbagevenden under den forhadte Anjou, gjorde imidlertid oprør og tilbød øens krone til Jakobs bror, Frederik, der, indsat af det sicilianske parlament og Voluntas Siculorum, blev kronet til konge af Sicilien i Palermos katedral med navnet Frederik III.

Konflikten sluttede i 1302 med freden i Caltabellotta, som fastslog opdelingen af riget i to: Regnum Siciliae citra Pharum (Kongeriget Napoli) og Regnum Siciliae ultra Pharum (også kendt, i en kort periode, som Kongeriget Trinacria), med den betingelse, at Frederik III ville fortsætte med at regere med titlen som konge af Trinacria, og at kronen ved hans død ville vende tilbage til Angevinerne. Sidstnævnte gjorde dog i 1313 krav på kongetitlen for sin søn Peter og ændrede titlen til "konge af Sicilien", hvilket skabte den absurditet, at der var to kongeriger af Sicilien og to konger af Sicilien, hvilket fremkaldte den uundgåelige angevinske reaktion og genoptagelsen af krigen, der trak ud indtil den 20. august 1372, hvor den sluttede efter halvfems år med Avignon-traktaten underskrevet af Joan af Anjou og Frederick IV af Sicilien og med samtykke fra pave Gregory XI.

Kongeriget Sicilien yderligere

I 1285, da Peter I døde, efterfulgte hans anden søn, Jakob den retfærdige, ham på Siciliens trone som Jakob I, mens Alfonso III, som den ældste søn, efterfulgte ham på Aragoniens og Valencias trone og i Cataloniens fyrstendømme. Ved Alfonso III's pludselige død i 1291 besteg Jakob, hans efterfølger, Aragoniens trone og overlod løjtnantsembedet på Sicilien til sin bror Frederik, som straks viste sig meget lydhør over for sicilianernes krav. Den 12. juni 1295 søgte Jakob I og Karl II af Anjou en vej ud af Vespers-konflikten med Anagni-traktaten, som overgav Sicilien til paven, som til gengæld ville give det tilbage til anjouerne i bytte for kongerigerne Sardinien og Korsika. Så sicilianerne følte sig forrådt og forladt, og i denne sammenhæng valgte det sicilianske parlament, der mødtes på Ursino-slottet i Catania, Frederik som konge af Sicilien og fornægtede James. Den 15. januar 1296 anerkendte parlamentet Frederik III som konge af Sicilien.

Den officielle kroning fandt sted den 25. marts 1296 i Palermos katedral. Frederik genoptog Vesperkrigen, hvorefter Bonifacius VIII i begyndelsen af 1297 indkaldte både Jakob II og Karl II af Anjou til Rom og opfordrede dem til at generobre Sicilien i henhold til Anagni-traktaten. Det lykkedes Frederik III at modstå offensiverne fra mange europæiske lande: kongeriget Frankrig, pavedømmet, det angevinske kongerige Napoli, de italienske guelfiske byer og kongeriget Aragonien, og i 1302, med freden i Caltabellotta, blev han anerkendt som konge af Trinacria.

I 1313 blev krigen mellem Angevinerne og Sicilien genoptaget, og det følgende år tilsidesatte det sicilianske parlament aftalen fra freden i Caltabellotta og bekræftede Frederik i titlen som konge af Sicilien og ikke længere af Trinacria og anerkendte hans søn Peter som arving til kongeriget. I 1321 fik Frederik sin søn Peter kronet som medregent og sin efterfølger, hvilket vakte vrede hos pave Johannes XXII, som nedlagde interdikt over Sicilien og først ophævede det i 1334. Frederik blev efterfulgt af sin søn Peter II i 1337. Hans korte regeringstid var præget af stærke modsætninger mellem kronen og adelen. Den 15. august 1342 blev han efterfulgt af sin ældste søn, Ludovico, under formynderskab af sin mor, Elisabetta af Kärnten, og sin onkel, Giovanni, som blev regent, hvilket førte til stor politisk ustabilitet og en økonomisk krise på øen. Ludvig døde af pest i 1355 i en alder af kun 17 år. Frederik IV efterfulgte sin bror Ludovico under formynderskab af sin søster Euphemia, som blev udnævnt til regent. Frederik IV vil først og fremmest blive husket for definitivt at have afsluttet striden mod Angevinerne, Napolis herskere, efter godt halvfems års indbyrdes krige, med Avignon-traktaten i 1372. Dronning af Napoli Joan I gav afkald på sine formelle rettigheder over Sicilien ved at acceptere et fait accompli, og fremover ville det kontinentale syd også officielt blive kaldt Kongeriget Napoli. Da Frederik IV døde i en alder af 36 år, arvede hans datter Maria af Sicilien kongeriget Siciliens krone under Artale I Alagonas formynderskab; dette blev dømt ulovligt, da Frederik III forbød kvindelig arvefølge.

I 1392 giftede hun sig med Martin den Yngre, som sicilianerne anså for at være en usurpator, da deres forening var resultatet af Marias bortførelse af William Raymond III Moncada med hemmelig godkendelse fra Peter IV af Aragonien. Med Marias død i 1401 uddøde det aragonsk-sicilianske dynasti. Samme år afviste Martin I Avignon-traktaten og regerede Sicilien alene, idet han ikke længere betragtede sig selv som en vasal af kongerne af Napoli. Den 21. maj 1402 giftede han sig i Catania i sit andet ægteskab med Bianca af Evreux, som blev dronninggemalinde af Trinacria. Da Martin I døde, blev hans far Martin I af Aragonien konge af Sicilien under navnet Martin II. På grund af mangel på arvinger betød denne arvefølge enden på kongeriget Siciliens uafhængighed. I en kort periode var kongerigets sæde Catania. Efter Martin II's død (1410) fulgte en periode med usikkerhed, kendt som interregnum, som varede i to år.

Union med kronen af Aragonien og vicekonge

Med Caspe-kompromiset i 1412 besluttede Cortes, at Ferdinand el de Antequera, infante af den kastilianske slægt Trastámara, som blev udråbt til konge den 28. juni 1412, skulle være suveræn over Aragoniens krone og konge af Sicilien. Blanche af Evreux blev af kong Ferdinand I af Aragonien udnævnt til dronning med titel af vicekonge af ø-riget. I en kort periode håbede sicilianerne på igen at få deres eget hof, da Martin I giftede sig med Bianca, og derfor forsøgte nogle sicilianske adelsmænd at tilbyde Niccolò Peralta som dronningens gemalinde. I 1416 blev Bianca dronning af Navarra med den konsekvens, at øen mistede sin uafhængighed og blev regeret af en vicekonge.

Da Ferdinand I døde den 2. april 1416, regerede Alfonso den storsindede, og da sidstnævnte så, at sicilianerne på grund af deres tørst efter uafhængighed ønskede at vælge hans bror John, guvernør på vegne af sin far, som konge af Sicilien, kaldte han ham tilbage til hoffet og sendte ham til Kastilien for at hjælpe sin anden bror, Henrik af Trastàmara.

Alfonso forenede også kongeriget Napoli med kronen af Aragonien og forenede det om end kun formelt under kronen rex Utriusque Siciliae, da den pavelige investitur og kongerigerne nu var blevet til to. Han etablerede det ældste universitet på Sicilien (Siciliae Studium Generale) i Catania i 1434. Ved sin død efterlod Alfonso V kongeriget Napoli til sin uægte søn Ferdinand, mens alle andre titler fra Aragoniens krone, inklusive Sicilien, gik til hans bror Johannes. I 1458 blev Johannes kronet til konge af Sicilien på slottet i Caltagirone og blev Johannes II, konge af Aragoniens krone, I af Sicilien.

Mange sicilianere forsøgte at presse Johan II's søn, Karl af Viana, op på Siciliens trone, men han nægtede og foretrak at bevare et godt forhold til sin far. Johannes neutraliserede enhver risiko ved at erklære kongerigets evige tilknytning til det aragonske styre, og efterfølgende med en politik med omfattende indrømmelser til de privilegerede klasser. I 1469 lykkedes det Johan at gifte sin søn, Ferdinand den Katolske, med Isabella den Katolske, arving til Castiliens trone. Ved faderens død den 20. januar 1479 blev Ferdinand konge som Ferdinand II af Sicilien. Efter et mislykket forsøg på at udvide inkvisitionstribunalet fra Spanien til Sicilien i 1481, oprettede Ferdinand II inkvisitionstribunalet i oktober 1487, og den første viceinkvisitor, broder Augustine La Pena, hvis udnævnelse var godkendt af pave Innocens VIII, blev sendt til Sicilien. De apostoliske inkvisitorer fra den hellige stols inkvisition opererede allerede på øen, om end på en mindre streng måde end den spanske inkvisition. Den 18. juni 1492 udstedte Ferdinand den Katolske et edikt, der betingelsesløst pålagde jøder at forlade Sicilien for evigt inden for tre måneder under trussel om dødsstraf, hvilket udslettede en etnisk, kulturel, religiøs og sproglig identitet, der havde været integreret i øens liv i århundreder. Ferdinand døde den 25. januar 1516, og Aragoniens krone blev arvet af hans nevø Karl V af Habsburg, som antog titlen som konge af Spanien, og som kejser af det hellige romerske rige arvede han også kongeriget Sicilien med titlen Karl II af Sicilien.

Konger af det aragonske dynasti på Sicilien eller Trinacria (Huset Barcelona)

Konger af kronen af Aragonien og Sicilien (Trastámara)

Fra 1415 var Sicilien vært for den spanske monarks første vicekonge, selvom det kun var formelt, da øens kongerige stadig blev styret under formynderskab af Blanche af Evreux, som forlod øen det følgende år. Det skulle blive en periode med stor dekadence, præget af de forskellige vicekonger, der afløste hinanden i stolen. Der var mange folkelige opstande, nogle gange endda blodige, som den i 1516 mod Ugo Moncada, kendt som "Rådets sten".

Da Ferdinand den Katolske døde i 1516, arvede hans nevø Karl V af Habsburg Siciliens og Aragoniens trone og samlede hele Spanien i sine hænder, så han kunne gøre krav på titlen som konge af Spanien. I 1530 overdrog han øen Malta som len til Hospitalsridderne og adskilte den for evigt fra Siciliens historie.

I 1535 ankom han til Sicilien fra Tunis-ekspeditionen mod de barbariske korsarer. Han deltog i mødet i det sicilianske parlament, hvor han opsummerede Siciliens afgørende rolle i krigen mod osmannerne. Han beordrede imponerende befæstningsarbejder i de større centre, og i 1548 grundlagde Ignatius de Loyola verdens første jesuiterkollegium i Messina, som senere blev omdannet til Messanense Studium Generale, universitetet i Messina. Under Filip II af Spanien, I af Sicilien, påvirkede faren for plyndringstogter alle aspekter af administrationen og retfærdiggjorde høje skatter og dyre garnisoner af land og krigsskibe.

Der blev oprettet borgersenater i de største byer på øen, fra Palermo til Messina.

I 1583 kom der en ny administrativ opdeling: efter dalene blev territoriet opdelt i 42 Comarche (senere 44). Etableret af vicekongen Marcantonio Colonna. Blandt de vigtigste funktioner i Comarche var skatteadministration: statsbyen, hovedstaden i hver af dem, var sæde for "secreto", dvs. den kongelige embedsmand, der overvågede opkrævningen af skatter. Blandt dette kontors funktioner var også folketællingen af befolkningen i comarcaen: på grundlag af folketællingen fandt fordelingen af skattebyrden på indbyggerne i selve distriktet faktisk sted. Med den sicilianske forfatning fra 1812 blev comarcaerne erstattet af 23 distrikter, som fra 1816 blev omorganiseret til syv provinser.

Folkelige opstande

Perioden under Filip IV af Spanien, III af Sicilien, var præget af en generel økonomisk krise i Europa. Krisen nåede sit højdepunkt, så meget at de folkelige opstande steg i antal og intensitet, i 1647 var det Palermo, i 1674 Messina og derefter Catania.

Revolutionens højdepunkt blev nået med opstanden i Palermo. Det antispanske oprør, som startede i maj 1647, blev i første omgang ledet af Nino La Pelosa, men han blev snart arresteret, mens det lykkedes Giuseppe D'Alesi at flygte og ankomme til Napoli, hvor han var vidne til Masaniello-oprøret. Det var så i den følgende august, stadig i Palermo, at D'Alesi genoptog oprøret mod spanierne og først organiserede en sammensværgelse ved hoffet, som dog blev opdaget på grund af tilstedeværelsen af to spioner. Han blev derefter valgt til generalkaptajn af folket, og med denne titel samlede han mændene, angreb det kongelige arsenal og erobrede med disse våben det kongelige palads, hvor det i første omgang lykkedes ham at drive vicekongen ud og indkalde håndværkere og adelige til at diskutere en ny statut for et kongerige under sicilianernes egen kontrol. De sicilianske adelsmænd var dog ikke tilfredse med denne nye statut og organiserede nye optøjer under den falske anklage, at han ville afstå Sicilien til de forhadte franskmænd. D'Alessi blev halshugget, og hans kollaboratører blev dræbt.

Det antispanske oprør i Messina, med støtte fra den franske konge Louis XIV, brød ud i 1674. Blandt årsagerne var tilbagekaldelsen af historiske privilegier, som byen havde nydt godt af, så meget, at den kæmpede med Palermo om rollen som hovedstad i kongeriget, og nogle hungersnød og pest, der forværrede levevilkårene for befolkningen i Messina. Byen blev et fransk protektorat. Men i 1678, da Frankrig og Spanien underskrev freden i Nijmegen, opgav franskmændene Messina, som blev udsat for en grusom spansk generobring.

Fra Bourbonerne i Spanien til Habsburgerne

Under Karl II's monarkiske periode blev Sicilien hærget af jordskælvet i Val di Noto i 1693, som jævnede snesevis af byer med jorden. Behovet for genopbygning bragte en række designere, kunstnere og arkitekter til øen, som bidrog til fødslen af den sicilianske barok. I 1700, efter Karls død, besteg Filip V af Bourbon-Spanien tronen. Med freden i Utrecht, som afsluttede den spanske arvefølgekrig, blev Sicilien tildelt hertug Victor Amadeus II af Savoyen.

I 1711 gav den Liparitanske Kontrovers anledning til en konflikt mellem det sicilianske monarki og pavedømmet, som varede i mange år. Perioden med vicekonger på vegne af Spanien sluttede i 1713 på grund af den spanske arvefølgekrig.

I 1713 anerkendte Utrecht-traktaten hertugdømmet Savoyen som annekteret til kongeriget Sicilien; med udryddelsen af den mandlige gren af Savoyen ville kongeriget vende tilbage til kronen i Madrid. Den 24. december, efter en overdådig ceremoni i Palermos katedral, modtog hertug Victor Amadeus II og hans hustru Anne-Marie af Orleans den kongelige krone. Med Victor Amadeus fik huset Savoyen derfor den kongelige titel. Efter slaget ved Francavilla i 1719 bevarede Victor Amadeus suveræniteten over Sicilien indtil 1720, hvor der kom et forslag fra Wien om at tilslutte sig den nu underskrevne Quadruple Alliance til gengæld for titlen som konge af Sardinien. Med Haag-traktaten i 1720 vendte Sicilien tilbage til det habsburgske herredømme, denne gang under Østrig.

Kongeriget og øen af samme navn blev som følge af begivenhederne under krigen i Quadruple Alliance styret af vicekonger på vegne af Habsburgerne af Østrig fra 1719 til 1734, da de som en del af traktaterne efter den polske arvefølgekrig blev afstået til Karl III af Spanien.

Karl III

I august 1734 blev Kongeriget Sicilien, ligesom Kongeriget Napoli før det, invaderet af de spanske tropper under Karl af Bourbon, grundlæggeren af Bourbon-dynastiet i Napoli. Infanten af Spaniens tropper besejrede østrigerne uden at møde stærk modstand (undtagen i Messina, Syrakus og Trapani, som gjorde modstand i mere end seks måneder) og fjernede Sicilien fra østrigsk herredømme, og den 3. juli 1735 blev Karl kronet til konge af Sicilien i Palermos katedral.

Forfatningen af det nye bourbonske monarki frigjorde formelt Sicilien fra status som vicekongedømme, der vendte tilbage til at være en uafhængig stat, selvom den faktisk var i personalunion med kongeriget Napoli. Kroningen fandt sted, mens en del af Sicilien stadig var under østrigsk kontrol, og denne hurtighed skyldtes behovet for at anerkende kravene på kongedømmerne Sicilien og Napoli, da de af Pavestolen blev anset for at være kirkens len.

Kroningen på Sicilien fik den sicilianske adel til at tro, at kongen ville bosætte sig i Palermo i stedet for Napoli, men efter en uge rejste Karl til kontinentet og satte sit hof op i Napoli, og dette valg skabte en stemning af skuffelse, som forstærkede den gamle splittelse mellem Napoli og Sicilien. I Palermo efterlod han hertugen af Montemar, kommandør for det spanske ekspeditionskorps, som vicekonge.

Den nye herskers politik var præget af reformer: De var rettet mod at modernisere administrationen og statskassen og mod at fremme handelen. Men kongen gennemførte især indgreb, der havde til formål at begrænse den kirkelige og baroniale magt. Baroniet havde nemlig overtaget funktioner og beføjelser, som tilhørte kronen, og som kongen ønskede at genvinde. Reformerne på Sicilien opnåede en vis konsensus, da Karl valgte prins Bartolomeo Corsini som vicekonge på øen. Hans politik havde en "konstitutionel" karakter, hvilket var meget usædvanligt for tiden, og gjorde det muligt for ham at fungere som mægler mellem regeringens direktiver og indvendingerne fra øens herskende klasse. Ikke desto mindre blev kongens reformpolitik stærkt modarbejdet af adelen og led et alvorligt tilbageslag, så meget, at regenten måtte opgive den, og de sidste år af hans regeringstid blev paradoksalt nok præget af en helt modsat regeringsfilosofi.

Ferdinand III

I 1759, da hans bror Ferdinand døde, blev Karl konge af Spanien, mens kongeriget Sicilien og kongeriget Napoli blev tildelt hans tredjefødte søn Ferdinand, som kun var otte år gammel. Regentskabsrådet, som den unge Ferdinand III af Sicilien blev betroet, genoptog det gamle reformistiske projekt, som fortsatte, selv efter at regenten var blevet myndig. Som det var tilfældet med hans far, skulle Ferdinand aflægge en ed om at respektere kongerigets forfatninger og privilegier, men det skete ikke, da han stadig var mindreårig. Da han blev myndig, besluttede regenten Bernardo Tanucci, som var modstander af baronernes magt på øen, at kongen ikke skulle aflægge ed. Dette var årsagen til konflikten mellem den herskende familie og den sicilianske adel. Af særlig betydning var rekvisitionen og det efterfølgende salg af de rige jordbesiddelser fra den undertrykte religiøse orden Jesu Selskab. Omkring 34.000 hektar blev bortauktioneret, og en del af det blev taget fra baroniet og reserveret til småbønder: over tre tusind af dem fik tildelt jordstykker.

Denne socialpolitik, der havde til formål at omfordele jord til fattige bønder, var det første seriøse forsøg på at reformere og kolonisere de sydlige latifundier og udgjorde den mest omfattende jordreform, der blev gennemført i Italien i det 18. århundrede. Den nye reformplan mødte også stor modstand fra baronerne. Kronens svar var at fortrænge den sicilianske adel fra den primære rolle med at regere landet og degradere dem til en sekundær position. En anti-baronal orientering blev etableret, som senere blev anti-siciliansk, hvilket førte til støtte for en politik, hvor Napoli havde fuldt overherredømme over Palermo. Alt dette skulle senere få indflydelse på "det sicilianske partis" rolle i Kongeriget De To Siciliers skæbne. I 1774 blev den nye vicekonge af Sicilien prins Marc'Antonio Colonna; han var napolitaner af adoption og afbrød skikken med, at vicekongen blev valgt fra ikke-neapolitanske kredse. De sicilianske baroner og dronning Maria Carolina tog parti mod markis Tanucci, og til den sicilianske adels tilfredshed forlod Tanucci sin post. Maria Carolina erstattede ham med markis Beccadelli, hvis politik endte med at skade det sicilianske baronat. I 1795 blev den sicilianske patriot Francesco Paolo Di Blasi, en tilhænger af republikanske og uafhængige ideer og fortaler for menneskerettigheder, arresteret, retsforfulgt og henrettet på anklager om at konspirere for at etablere en siciliansk republik.

Den nye forfatning og afslutningen på regeringsmagten

Med Napoleons erobring (Napoleonskrigene) af kongeriget Napoli blev Ferdinand III, som havde bevaret kontrollen over Sicilien, delvis takket være Englands støtte, tvunget til at forlade hovedstaden på kontinentet og søge tilflugt i Palermo i 1798. Han vendte tilbage til Napoli efter aftalerne med Napoleon i 1802, men på grund af den franske invasion af kongeriget Napoli vendte han tilbage til Palermo i 1805, i særdeles koldt vejr. Den rolle, briterne spillede i øens regering, var ekstremt indgribende, men i det mindste var den medvirkende til, at det sicilianske parlament i 1812 ønskede en ny siciliansk forfatning, som var påvirket af ønsket om frihed og moderne konstitutionalisme, som definitivt adskilte Sicilien fra Napoli, en forfatning inspireret af den engelske model. Det nye forfatningscharter, som Ferdinand ifølge Acton ikke kunne lide, endte med at blive et fremragende propagandaredskab for bourbonerne, mens det blev beklaget af mange af de adelige, der havde stemt for det, da de indså, at det tog deres tidligere magt fra dem.

Efter Napoleons nederlag og Wienerkongressen blev de gamle grænser for de europæiske stater næsten alle genoprettet. Ferdinand genvandt det kontinentale kongerige, men mistede sin suverænitet over Malta og forlod Palermo i 1815. I december 1816 genforenede han de to kongeriger Later Sicily og Lower Sicily til en enkelt stat, Kongeriget De To Sicilier, og genskabte i grove træk grænserne for det gamle kongerige fra 1282. Under navnet Ferdinand I påtog den bourbonske hersker sig titlen som konge af De To Sicilier. Opgivelsen af personalunionen mellem de to kongeriger og sammensmeltningen af dem til en enkelt statsenhed, hvor Napoli fra 1817 påtog sig rollen som eneste hovedstad, resulterede i undertrykkelsen af Kongeriget Sicilien, forfatningen og tabet for Palermo af de centrale regeringssæder og de facto lukningen af det sicilianske parlament, hvilket forårsagede utilfredshed i den sicilianske offentlige mening. Nicolò Palmieri skrev et polemisk essay til kong Ferdinand I, hvori han erklærede: "Fra 1816 har Sicilien været så uheldig at blive slettet fra listen over nationer og at miste enhver forfatning. Vi kræver Siciliens uafhængighed, og stemmerne kommer ikke kun fra Palermo, men fra hele Sicilien, og flertallet af det sicilianske folk har stemt for uafhængighed. Undertrykkelsen af kongedømmet førte til folkelige opstande med de første oprør i 1820.

Kongerne af det bourbonske dynasti i Napoli

Opstandene i 1820

Den formelle undertrykkelse af kongeriget, som blev underlagt Napoli og annulleret af bourbonerne, gav anledning til en protestbevægelse på hele øen, og den 15. juni 1820 rejste de uafhængige sig (omkring 14.000 rifler fra Palermos arsenal faldt i hænderne på oprørerne) under ledelse af Giuseppe Alliata di Villafranca, som blev udnævnt til præsident for statsrådet. Der blev nedsat en regering i Palermo (18.-23. juni) under ledelse af prins Paternò Castello, som genindførte den sicilianske forfatning fra 1812 med støtte fra briterne. Den 7. november 1820 sendte kong Ferdinand en hær (ca. 6.500 soldater ud over det samme antal, der var garnisoneret i den østlige del af Sicilien, som ikke var i oprør) under ordre fra Florestano Pepe (senere erstattet af general Pietro Colletta), som hurtigt generobrede Sicilien gennem blodige kampe og genindførte det absolutte monarki, så øen igen blev underlagt Napoli. Flere oprør, denne gang på det østlige Sicilien, brød ud i 1837.

Revolutionen i 1848

Den 12. januar 1848 startede en anti-bourbonsk revolutionær bevægelse, ledet af Rosolino Pilo og Giuseppe La Masa, først i Palermo og derefter på hele Sicilien. Sicilien blev erklæret uafhængig, mens den bourbonske hær, som mødte svag modstand, trak sig tilbage fra øen. Den 23. januar mødtes generalkomiteen, hvis ledere var de sicilianske patrioter Vincenzo Fardella di Torrearsa, Francesco Paolo Perez og Ruggero Settimo (formand), Mariano Stabile (generalsekretær) og Francesco Crispi, som fik særligt ansvar for at opstille barrikaderne. Den 25. marts blev det sicilianske parlament med Vincenzo Fardella di Torrearsa som formand genåbnet efter ca. 30 år, og der blev indsat en konstitutionel regering. Et dekret vedtaget af parlamentet den 13. april erklærede Bourbon-monarkiet for faldet.

Den 10. juli 1848 blev den nye forfatning proklameret:

Inden for parlamentet var den politiske orientering i stærk kontrast. Der var monarkister og republikanere, som ønskede en uafhængig ø, føderalister, som ønskede et Italien med mange stater, og unitarister, men alle ønskede de at befri Sicilien fra bourbonerne. Den 27. maj blev Trinacria, som er placeret i midten af den italienske trikolore, vedtaget som øens symbol af det sicilianske parlament:

Michele Amari (regeringens finansminister) skrev angiveligt i 1851, at Domenico Scinà "med et bittert smil" spurgte de unge mænd i hans omgangskreds, om de også var blevet smittet af det italienske hysteri.

Det sidste kongerige

Den 10. juli 1848 erklærede Mariano Stabile for underhuset, at Frankrig og England ville anerkende Siciliens uafhængighed, så snart den nye konge var valgt. Den 13. juli blev Kongeriget Sicilien proklameret. Den nye regering tilbød kongerigets krone til hertugen af Genova, Alberto Amedeo af Savoyen, yngre bror til den fremtidige konge af Italien, under navnet Alberto Amedeo I af Sicilien, som dog, engageret i den første uafhængighedskrig, afslog det.

I slutningen af august indledte et ekspeditionskorps fra den bourbonske hær med 16.000 mand under kommando af Carlo Filangieri belejringen af Messina. I løbet af de to måneders kampe i Messina var der syv separate store faser med bombardementer af byen fra det bourbonske artilleri samt voldsomme infanterikampe. Bombardementerne og brandene udløste protester fra de tilstedeværende udenlandske diplomater, nemlig konsulerne fra Belgien, Danmark, Frankrig, England, Holland, Rusland og Schweiz.

I de første måneder af 1849 begyndte den bourbonske hær at generobre øen fra Messina. Den 7. april blev Catania generobret efter bitre kampe, og den 14. maj 1849 genvandt Filangieri Palermo, mens de sicilianske ledere gik i eksil. Den sidste uafhængige stat på Sicilien varede således 17 måneder.

Kilder

 1. Kongeriget Sicilien
 2. Regno di Sicilia
 3. ^ Massimo Costa, Storia istituzionale e politica della Sicilia. Un compendio, Amazon, 2019, ISBN 9781091175242.
 4. ^ Vanno intese come lingue usate in atti amministrativi e documenti ufficiali dei quali si ha testimonianza.
 5. ^ Denis Mack Smith, 2: La conquista normanna, in Storia della Sicilia medievale e moderna, traduzione di Lucia Biocca Marghieri, Lecce, Laterza Editori, 2013, pp. 26, 31, ISBN 978-88-420-2147-6.
 6. ^ Il greco antico era la lingua liturgica della tradizione cristiano-orientale (cattolica e ortodossa) nonché anche una lingua franca nella comunicazione con l'Oriente europeo e il Vicino Oriente.
 7. ^ Mallette 2011, p. 5.
 8. ^ Documenti per servire alla storia di Sicilia: Diplomatica, Volumes 14-16 (in Italian). U. Manfredi Editori. 1891-01-01. p. XXXII. Archived from the original on 2024-01-20. Retrieved 2020-10-18.
 9. 1 2 Тринакрия — древнегреческое название острова Сицилия.
 10. Там же. — С. 73.
 11. Там же. — С. 243.
 12. Там же. — С. 383-384.
 13. ^ N. Zeldes (2003). The former Jews of this kingdom: Sicilian converts after the Expulsion, 1492-1516. BRILL. pp. 5, 69, 296–97. ISBN 90-04-12898-0.
 14. ^ „Chronological - Historical Table Of Sicily”. In Italy Magazine. 7 octombrie 2007. Arhivat din original la 27 iulie 2016. Accesat în 31 decembrie 2012.
 15. ^ a b c d Houben, Hubert (2002). Roger II of Sicily: A Ruler between East and West. Cambridge University Press. pp. 7, 148. ISBN 0-521-65573-0.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato har brug for din hjælp!

Dafato er et nonprofitwebsted, der har til formål at registrere og præsentere historiske begivenheder uden fordomme.

Webstedets fortsatte og uafbrudte drift er afhængig af donationer fra generøse læsere som dig.

Din donation, uanset størrelsen, vil være med til at hjælpe os med at fortsætte med at levere artikler til læsere som dig.

Vil du overveje at give en donation i dag?