Vesttyskland

Eumenis Megalopoulos | 23. apr. 2024

Indholdsfortegnelse

Resumé

Vesttyskland er den fælles engelske betegnelse for Forbundsrepublikken Tyskland (tysk: Bundesrepublik Deutschland (lytte), BRD) mellem dens dannelse den 23. maj 1949 og den tyske genforening ved Østtysklands tiltrædelse den 3. oktober 1990. I denne periode under den kolde krig var den vestlige del af Tyskland og det tilhørende område Vestberlin en del af Vestblokken. Vesttyskland blev dannet som en politisk enhed under den allierede besættelse af Tyskland efter Anden Verdenskrig og blev oprettet af elleve stater, der blev dannet i de tre allierede besættelseszoner

Ved begyndelsen af den kolde krig var Europa delt mellem den vestlige og den østlige blok. Tyskland var delt i de to lande. I første omgang gjorde Vesttyskland krav på et eksklusivt mandat for hele Tyskland og repræsenterede sig selv som den eneste demokratisk reorganiserede fortsættelse af det tyske rige fra 1871-1945.

Tre sydvestlige delstater i Vesttyskland blev i 1952 slået sammen til Baden-Württemberg, og Saarland blev en vesttysk delstat i 1957. Ud over de ti stater, der blev dannet, blev Vestberlin betragtet som en uofficiel de facto ellevte stat. Selv om det juridisk set ikke var en del af Vesttyskland, da Berlin var under det allierede kontrolråds kontrol, tilsluttede Vestberlin sig politisk Vesttyskland og var direkte eller indirekte repræsenteret i dets føderale institutioner.

Grundlaget for den indflydelsesrige position, som Tyskland har i dag, blev lagt under det økonomiske mirakel i 1950'erne (Wirtschaftswunder), hvor Vesttyskland rejste sig efter de enorme ødelæggelser, som Anden Verdenskrig havde forårsaget, og blev verdens tredjestørste økonomi. Den første kansler Konrad Adenauer, der sad på posten indtil 1963, arbejdede for en fuld tilpasning til NATO i stedet for neutralitet og sikrede medlemskab af den militære alliance. Adenauer var også en fortaler for aftaler, der udviklede sig til den nuværende Europæiske Union. Da G6 blev oprettet i 1975, var der ingen seriøs debat om, hvorvidt Vesttyskland skulle blive medlem.

Efter Østblokkens sammenbrud, som blev symboliseret ved åbningen af Berlinmuren, tog begge stater skridt til at opnå Tysklands genforening. Østtyskland stemte for at opløse og tiltræde Forbundsrepublikken Tyskland i 1990. De fem efterkrigsstater (delstater) blev genetableret sammen med det genforenede Berlin, som ophævede sin særstatus og dannede en ny delstat. De tiltrådte formelt forbundsrepublikken den 3. oktober 1990, hvorved det samlede antal delstater steg fra ti til seksten og Tysklands deling blev afsluttet. Det genforenede Tyskland er den direkte fortsættelse af den stat, der tidligere uformelt blev kaldt Vesttyskland, og ikke en ny stat, da processen i det væsentlige var en frivillig tiltrædelsesakt: Forbundsrepublikken Tyskland blev udvidet med de yderligere seks delstater i Den Tyske Demokratiske Republik. Den udvidede Forbundsrepublik bevarede Vesttysklands politiske kultur og fortsatte sine eksisterende medlemskaber af internationale organisationer samt sin vestlige udenrigspolitiske linje og tilknytning til vestlige alliancer som FN, NATO, OECD og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

Før genforeningen var Tyskland delt mellem Bundesrepublik Deutschland (almindeligvis kendt som Vesttyskland) og Deutsche Demokratische Republik (almindeligvis kendt som Østtyskland). Genforeningen blev gennemført ved Den Tyske Demokratiske Republiks tiltrædelse (Beitritt) af Forbundsrepublikken Tyskland, så Bundesrepublik Deutschland blev det officielle navn på det genforenede Tyskland.

I Østtyskland foretrak man i 1950'erne og 1960'erne betegnelserne Westdeutschland (Vesttyskland) eller westdeutsche Bundesrepublik (Vesttysk forbundsrepublik). Dette ændrede sig under forfatningen fra 1968, da Østtyskland opgav ideen om en enkelt tysk nation. Som følge heraf betragtede man officielt vesttyskere og vestberlinere som udlændinge. Initialismen BRD (FRG på engelsk) begyndte at vinde indpas i østtysk sprogbrug i begyndelsen af 1970'erne, begyndende i avisen Neues Deutschland. Andre østbloknationer fulgte snart trop.

I 1965 havde den vesttyske forbundsminister for altyske anliggender Erich Mende udstedt "Direktiverne for betegnelsen Tyskland", hvori han anbefalede at undgå initialismen BRD. Den 31. maj 1974 anbefalede lederne af de vesttyske forbunds- og delstatsregeringer, at man i officielle publikationer altid anvender det fulde navn. Fra da af undgik vesttyske kilder den forkortede form, med undtagelse af venstreorienterede organisationer, som tog den til sig. I november 1979 meddelte forbundsregeringen Forbundsdagen, at de vesttyske offentlige radio- og tv-stationer ARD og ZDF var blevet enige om at nægte at bruge initialismen.

ISO 3166-1 alpha-2 landekoden for Vesttyskland var DE (for Deutschland, Tyskland), som fortsat er Tysklands landekode efter genforeningen. ISO 3166-1 alfa-2-koder er de mest udbredte landekoder, og DE-koden anvendes især som landekode, som forlængelse af postnummeret og som internettets topdomæne .de med landekode. Den mindre udbredte ISO 3166-1 alpha-3 landekode for Vesttyskland var DEU, som fortsat er landekoden for det genforenede Tyskland. De nu udgåede koder for Østtyskland var derimod DD i ISO 3166-1 alpha-2 og DDR i ISO 3166-1 alpha-3.

Udtrykket Vesttyskland eller en tilsvarende betegnelse blev brugt på mange sprog. Westdeutschland var også en udbredt dagligdagsform, der blev brugt i de tysktalende lande, normalt uden politiske overtoner.

Den 4.-11. februar 1945 afholdt ledere fra USA, Storbritannien og Sovjetunionen Jalta-konferencen, hvor man forhandlede om fremtidige aftaler om efterkrigstidens Europa og den allierede strategi mod Japan i Stillehavet. De blev enige om, at Tysklands grænser pr. 31. december 1937 skulle vælges som afgrænsning af tysk nationalt område fra tysk besat område; alle tyske annekteringer efter 1937 var automatisk ugyldige. Efterfølgende og helt ind i 1970'erne skulle den vesttyske stat fastholde, at disse grænser fra 1937 fortsat var "gyldige i international ret", selv om de allierede allerede havde aftalt indbyrdes, at Østpreussen og Schlesien skulle overdrages til Polen og Sovjetunionen i en fredsaftale. På konferencen blev man enige om, at efterkrigstidens Tyskland, minus disse overførsler, skulle opdeles i fire besættelseszoner: en fransk zone i det yderste vest, en britisk zone i det nordvestlige område, en amerikansk zone i det sydlige område og en sovjetisk zone i det østlige område. Berlin blev separat opdelt i fire zoner. Formålet med disse opdelinger var ikke at splitte Tyskland op, men blot at udpege zoner for administration.

Ved den efterfølgende Potsdam-aftale erklærede de fire allierede magter deres fælles suverænitet over "Tyskland som helhed", defineret som det samlede område inden for besættelseszonerne. De tidligere tyske områder øst for floderne Oder og Neisse og uden for "Tyskland som helhed" blev officielt adskilt fra tysk suverænitet i august 1945 og overført fra sovjetisk militær besættelse til polsk og sovjetisk (for Kaliningrads vedkommende) civil administration, idet deres polske og sovjetiske status skulle bekræftes ved en endelig fredstraktat. I forlængelse af de allieredes forpligtelser i krigstiden over for eksilregeringerne i Tjekkoslovakiet og Polen blev der i Potsdamprotokollerne også aftalt en "ordentlig og human" overførsel af de etniske tyske befolkninger i Polen, Tjekkoslovakiet og Ungarn til Tyskland som helhed. Otte millioner tyske fordrevne og flygtninge bosatte sig i sidste ende i Vesttyskland. Mellem 1946 og 1949 begyndte tre af besættelseszonerne at smelte sammen. Først blev den britiske og den amerikanske zone slået sammen til kvasistaten Bizonia. Kort efter blev den franske zone indlemmet i Trizonia. Omvendt blev den sovjetiske zone til Østtyskland. Samtidig opstod der nye forbundsstater (som erstattede de geografisk set førnazistiske tyske stater som f.eks. den frie stat Preussen og Republikken Baden, der i sidste ende var opstået af tidligere uafhængige tyske kongeriger og fyrstedømmer).

I den dominerende efterkrigsfortælling om Vesttyskland blev naziregimet karakteriseret som værende en "kriminel" stat, ulovlig og illegitim fra starten, mens Weimarrepublikken blev karakteriseret som værende en "mislykket" stat, hvis iboende institutionelle og forfatningsmæssige fejl var blevet udnyttet af Hitler i hans ulovlige tilegnelse af diktatoriske beføjelser. Efter Hitlers død i 1945 og den efterfølgende kapitulation af de tyske væbnede styrker blev de nationale politiske, retslige, administrative og forfatningsmæssige instrumenter i både Nazi-Tyskland og Weimarrepublikken derfor opfattet som værende fuldstændig udtjente, således at et nyt Vesttyskland kunne etableres i en forfatningsmæssig nullitet. Ikke desto mindre hævdede det nye Vesttyskland sin grundlæggende kontinuitet med den "samlede" tyske stat, der blev anset for at have været udtryk for det forenede tyske folk siden Frankfurterparlamentet i 1848, og som fra 1871 havde været repræsenteret i Det Tyske Rige, selv om denne samlede stat var blevet reelt hvilende længe før den 8. maj 1945.

I 1949 blev de to tyske stater, der oprindeligt lå i den vestlige allierede zone og den sovjetiske zone, internationalt kendt som Vesttyskland og Østtyskland i takt med fortsættelsen og forværringen af den kolde krig (f.eks. luftbroen til Berlin i 1948-49). Den tidligere sovjetiske besættelseszone, som på engelsk almindeligvis kaldes East Germany, blev i sidste ende Den Tyske Demokratiske Republik eller DDR. I 1990 underskrev Vesttyskland og Østtyskland i fællesskab traktaten om den endelige løsning vedrørende Tyskland (hvorved Tysklands overgangsstatus efter Anden Verdenskrig blev endeligt ophævet, og de fire allierede magter afgav deres fælles suveræne myndighed for Tyskland som helhed, herunder Vestberlin, som officielt fortsat var under allieret besættelse i henhold til folkeretten og DDR's lovgivning (en status, som de vestlige lande anvendte på Berlin som helhed, selv om Sovjetunionen mange årtier tidligere ensidigt havde erklæret, at besættelsen af Østberlin var ophørt). Med to-plus-fire-aftalen bekræftede de to dele af Tyskland også deres ydre grænser efter krigen som endelige og uigenkaldelige (herunder overførslen i 1945 af de tidligere tyske områder øst for Oder-Neisse-linjen), og de allierede magter bekræftede deres samtykke til Tysklands genforening. Fra den 3. oktober 1990, efter reformationen af DDR's delstater, blev de østtyske delstater medlem af Forbundsrepublikken.

NATO-medlemskab

Med territorier og grænser, der stort set var sammenfaldende med dem i det gamle middelalderlige Østfrankrig og det napoleoniske Rhinforbund fra det 19. århundrede, fik Forbundsrepublikken Tyskland, der blev grundlagt den 23. maj 1949, i henhold til Bonn-Paris-konventionerne "den fulde myndighed som en suveræn stat" den 5. maj 1955 (selv om den "fulde suverænitet" først blev opnået med to plus fire-aftalen i 1990). De tidligere vestlige besættelsestropper forblev på stedet, nu som en del af Nordatlantiske Traktatorganisation (NATO), som Vesttyskland tiltrådte den 9. maj 1955, idet det lovede at opruste sig snart.

Vesttyskland blev et fokuspunkt i den kolde krig med sit modsætningsforhold til Østtyskland, der var medlem af den senere oprettede Warszawa-pagt. Den tidligere hovedstad, Berlin, var blevet delt i fire sektorer, hvor de vestallierede havde samlet deres sektorer til Vestberlin, mens Sovjetunionen holdt Østberlin. Vestberlin var fuldstændig omgivet af østtysk territorium og havde været udsat for en sovjetisk blokade i 1948-49, som blev overvundet med luftbroen til Berlin.

Udbruddet af Korea-krigen i juni 1950 førte til amerikanske opfordringer til at opruste Vesttyskland for at hjælpe med at forsvare Vesteuropa mod den opfattede sovjetiske trussel. Tysklands partnere i Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab foreslog at oprette et europæisk forsvarsfællesskab (EDC) med en integreret hær, flåde og luftvåben, der skulle bestå af medlemslandenes væbnede styrker. Det vesttyske militær skulle være underlagt fuldstændig kontrol af EDC, men de andre EDC-medlemsstater (Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg og Nederlandene) skulle samarbejde i EDC, samtidig med at de beholdt deres egen uafhængige kontrol over deres egne væbnede styrker.

Selv om EDC-traktaten blev underskrevet (maj 1952), trådte den aldrig i kraft. Frankrigs gaullister afviste den med den begrundelse, at den truede den nationale suverænitet, og da den franske nationalforsamling nægtede at ratificere den (august 1954), døde traktaten. De franske gaullister og kommunister havde dræbt den franske regerings forslag. Derefter måtte man finde andre midler til at tillade vesttysk oprustning. Som svar herpå blev Bruxelles-traktaten på London- og Pariskonferencerne ændret, så den omfattede Vesttyskland og dannede den Vesteuropæiske Union (WEU). Vesttyskland skulle have lov til at opruste (en idé, som mange tyskere afviste) og have fuld suveræn kontrol over sit militær, kaldet Bundeswehr. WEU skulle imidlertid regulere størrelsen af de væbnede styrker, som hver af dens medlemsstater måtte have. Desuden forbød den tyske forfatning enhver militær aktion, undtagen i tilfælde af et eksternt angreb mod Tyskland eller dets allierede (Bündnisfall). Tyskerne kunne også nægte at gøre militærtjeneste af samvittighedsgrunde og i stedet gøre civil tjeneste.

De tre vestlige allierede beholdt besættelsesmagten i Berlin og et vist ansvar for Tyskland som helhed. Under de nye ordninger stationerede de allierede tropper i Vesttyskland til NATO's forsvar i henhold til aftaler om stationering og status af styrker. Med undtagelse af 55.000 franske tropper var de allierede styrker under NATO's fælles forsvarskommando. (Frankrig trak sig ud af NATO's kollektive militære kommandostruktur i 1966).

Reformer i 1960'erne

Konrad Adenauer var 73 år gammel, da han blev kansler i 1949, og derfor blev han i første omgang regnet for at være en vicepræsident. Han blev dog ved magten i 14 år. Den store gamle mand i tysk efterkrigspolitik måtte - næsten bogstaveligt talt - slæbes ud af embedet i 1963.

I oktober 1962 offentliggjorde det ugentlige nyhedsmagasin Der Spiegel en analyse af det vesttyske militærforsvar. Konklusionen var, at der var flere svagheder i systemet. Ti dage efter offentliggørelsen blev Der Spiegels kontorer i Hamborg ransaget af politiet, og der blev beslaglagt mængder af dokumenter. Forbundskansler Adenauer erklærede i Forbundsdagen, at artiklen var ensbetydende med højforræderi, og at forfatterne ville blive retsforfulgt. Redaktøren

I begyndelsen af 1960'erne aftog den økonomiske vækst betydeligt. I 1962 var væksten på 4,7 % og året efter på 2,0 %. Efter et kort opsving faldt væksten igen til en recession, og i 1967 var der ingen vækst.

Der blev dannet en ny koalition for at løse dette problem. Erhard trådte tilbage i 1966 og blev afløst af Kurt Georg Kiesinger. Han stod i spidsen for en stor koalition mellem Vesttysklands to største partier, CDU

I tiden op til vedtagelsen af lovene var der en voldsom modstand mod dem, især fra det Frie Demokratiske Parti, den fremvoksende vesttyske studenterbevægelse, en gruppe, der kaldte sig Notstand der Demokratie ("Demokrati i krise") og medlemmer af Kampagnen mod atomvåben. En afgørende begivenhed i udviklingen af en åben demokratisk debat fandt sted i 1967, da Irans shah, Mohammad Reza Pahlavi, besøgte Vestberlin. Flere tusinde demonstranter samledes uden for Operaen, hvor han skulle overvære en særlig forestilling. Tilhængere af shahen (senere kendt som Jubelperser), bevæbnet med stave og mursten, angreb demonstranterne, mens politiet stod og så på. En demonstration i centrum var ved at blive opløst med magt, da en forbipasserende ved navn Benno Ohnesorg blev skudt i hovedet og dræbt af en civilklædt politimand. (Det er nu blevet fastslået, at politimanden, Kurras, var en betalt spion fra de østtyske sikkerhedsstyrker). Protestdemonstrationerne fortsatte, og der blev fremsat opfordringer til mere aktiv modstand fra nogle grupper af studerende, hvilket af pressen, især tabloidavisen Bild-Zeitung, blev erklæret som en massiv forstyrrelse af livet i Berlin i en massiv kampagne mod demonstranterne. Protesterne mod USA's intervention i Vietnam, blandet med vrede over den hårdhed, hvormed demonstrationerne blev undertrykt, førte til stigende militance blandt de studerende på Berlins universiteter. En af de mest fremtrædende kampagneaktivister var en ung mand fra Østtyskland ved navn Rudi Dutschke, der også kritiserede de former for kapitalisme, som man kunne se i Vestberlin. Lige før påske 1968 forsøgte en ung mand at dræbe Dutschke, da han cyklede til studenterforeningen, og han blev alvorligt såret. Over hele Vesttyskland demonstrerede tusindvis af mennesker mod Springer-aviserne, der blev anset for at være hovedårsagen til volden mod de studerende. Lastbiler med aviser blev sat i brand, og vinduer i kontorbygninger blev smadret.

I kølvandet på disse demonstrationer, hvor spørgsmålet om USA's rolle i Vietnam begyndte at spille en større rolle, opstod der blandt de studerende et ønske om at finde ud af mere om forældregenerationens rolle i nazitiden. Der var blevet givet stor offentlig omtale af krigsforbryderdomstolens forhandlinger i Nürnberg i Tyskland, men indtil en ny generation af lærere, der var uddannet med resultaterne af historiske studier, kunne begynde at afsløre sandheden om krigen og de forbrydelser, der blev begået i det tyske folks navn. En modig advokat, Fritz Bauer, indsamlede tålmodigt beviser om vagterne i koncentrationslejren Auschwitz, og omkring tyve af dem blev stillet for retten i Frankfurt i 1963. Daglige avisrapporter og skoleklassers besøg ved retssagerne afslørede for den tyske offentlighed karakteren af koncentrationslejrsystemet, og det blev klart, at Shoah'en var af langt større dimensioner, end den tyske befolkning havde troet. (Udtrykket "Holocaust" for det systematiske massemord på jøderne blev først brugt i 1979, da en amerikansk miniserie fra 1978 med samme navn blev vist på vesttysk tv). De processer, der blev sat i gang af Auschwitz-processen, gav genlyd årtier senere.

Det, at der blev sat spørgsmålstegn ved regeringens handlinger og politikker, førte til et nyt debatklima. Spørgsmål om frigørelse, kolonialisme, miljø og græsrodsdemokrati blev diskuteret på alle niveauer i samfundet. I 1979 nåede miljøpartiet De Grønne op på den 5%-grænse, der var nødvendig for at opnå parlamentsmandater ved provinsvalget i den frie hansestad Bremen. Af stor betydning var også den stadigt voksende feministiske bevægelse, hvor kvinder demonstrerede for lige rettigheder. Indtil 1977 skulle en gift kvinde have sin mands tilladelse, hvis hun ønskede at tage et arbejde eller åbne en bankkonto. Yderligere reformer i 1979 af loven om forældremyndighed gav mor og far samme juridiske rettigheder og afskaffede faderens juridiske autoritet. Sideløbende hermed begyndte en homoseksuel bevægelse at vokse frem i de større byer, især i Vestberlin, hvor homoseksualitet havde været bredt accepteret i 20'erne i Weimarrepublikken.

Vrede over behandlingen af demonstranterne efter Benno Ohnesorgs død og angrebet på Rudi Dutschke, kombineret med voksende frustration over den manglende succes med at nå deres mål, førte til voksende militance blandt de studerende og deres tilhængere. I maj 1968 satte tre unge mennesker ild til to stormagasiner i Frankfurt; de blev stillet for retten og gjorde det meget klart over for retten, at de betragtede deres handling som en legitim handling i det, de beskrev som "kampen mod imperialismen". Studenterbevægelsen begyndte at splitte sig op i forskellige fraktioner, lige fra de løsgående liberale til maoisterne og tilhængere af direkte aktioner i enhver form - anarkisterne. Flere grupper satte sig som mål at radikalisere industriarbejderne, og med udgangspunkt i de røde brigaders (Brigate Rosse) aktiviteter i Italien gik mange studerende på arbejde i fabrikkerne, men med ringe eller ingen succes. Den mest berygtede af de underjordiske grupper var Røde Hær Fraktion, som begyndte med at foretage bankoverfald for at finansiere deres aktiviteter og til sidst gik under jorden efter at have dræbt en række politifolk, flere forbipasserende og til sidst to fremtrædende vesttyskere, som de havde taget til fange for at tvinge fanger, der sympatiserede med deres ideer, til at blive løsladt. I 1990'erne blev der stadig begået angreb under navnet "RAF". Den sidste aktion fandt sted i 1993, og gruppen meddelte, at den opgav sine aktiviteter i 1998. Siden da er der fremkommet beviser for, at grupperne var blevet infiltreret af agenter fra den tyske efterretningstjeneste, bl.a. på grund af insisteren fra sønnen til et af deres fremtrædende ofre, statsadvokat Buback.

Willy Brandt

Ved valget i 1969 fik SPD - med Willy Brandt i spidsen - nok stemmer til at danne en koalitionsregering med FDP. Selv om Willy Brandt kun var kansler i lidt over fire år, var han en af de mest populære politikere i hele perioden. Brandt var en dygtig taler, og socialdemokraternes vækst fra da af skyldtes ikke mindst hans personlighed. Brandt indledte en politik for tilnærmelse til Vesttysklands østlige naboer, en politik, som CDU var imod. Spørgsmålet om at forbedre forholdet til Polen, Tjekkoslovakiet og Østtyskland gav anledning til en stadig mere aggressiv tone i de offentlige debatter, men det var et stort fremskridt, da Willy Brandt og udenrigsminister Walther Scheel (FDP) forhandlede aftaler med alle tre lande. (Moskva-aftalen i august 1970, Warszawa-aftalen i december 1970, firemagtsaftalen om Vestberlins status i 1971 og en aftale om forholdet mellem Vest- og Østtyskland, der blev underskrevet i december 1972). Disse aftaler var grundlaget for en hurtig forbedring af forbindelserne mellem øst og vest og førte på lang sigt til ophævelse af Warszawa-traktaten og Sovjetunionens kontrol over Østeuropa. Kansler Brandt blev tvunget til at træde tilbage i maj 1974, efter at Günter Guillaume, et højtstående medlem af hans stab, blev afsløret som spion for den østtyske efterretningstjeneste Stasi. Brandts bidrag til verdensfreden førte til, at han blev nomineret til Nobels fredspris i 1971.

Selv om Brandt måske er mest kendt for sine resultater inden for udenrigspolitik, førte hans regering tilsyn med gennemførelsen af en lang række sociale reformer og var kendt som "Kanzler der inneren Reformen" ("kansler for indenlandske reformer"). Ifølge historikeren David Childs "var Brandt opsat på, at hans regering skulle være en reformadministration, og der blev iværksat en række reformer". I løbet af få år steg uddannelsesbudgettet fra 16 milliarder til 50 milliarder DM, mens hver tredje DM, som den nye regering brugte, blev afsat til velfærdsformål. Som det blev bemærket af journalisten og historikeren Marion Dönhoff,

"Folk blev grebet af en helt ny følelse af livet. En mani for store reformer spredte sig som en steppebrand og ramte skoler, universiteter, administrationen og familielovgivningen. I efteråret 1970 erklærede Jürgen Wischnewski fra SPD: "Hver uge kommer der mere end tre reformplaner til beslutning i kabinettet og i forsamlingen."

Ifølge Helmut Schmidt havde Willy Brandts indenlandske reformprogram opnået mere end noget andet program i en tilsvarende periode. Niveauet af sociale udgifter blev øget, idet der blev afsat flere midler til boliger, transport, skoler og kommunikation, og der blev ydet betydelige føderale ydelser til landmænd. Der blev indført forskellige foranstaltninger for at udvide sundhedsvæsenets dækning, mens den føderale støtte til sportsorganisationer blev øget. Der blev indført en række liberale sociale reformer, mens velfærdsstaten blev udvidet betydeligt (de samlede offentlige udgifter til sociale programmer blev næsten fordoblet mellem 1969 og 1975), og lovgivningen om sundhed, boliger og social velfærd medførte velkomne forbedringer, og ved slutningen af Brandts kanslerperiode havde Vesttyskland et af de mest avancerede velfærdssystemer i verden.

Der blev foretaget betydelige stigninger i de sociale sikringsydelser som f.eks. tilskadekomst- og sygedagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse, basisunderstøttelse, familieydelser og dagpenge. I regeringens første budget blev sygedagpengene forhøjet med 9,3 %, pensionerne til krigsenker med 25 %, pensionerne til krigssåret med 16 % og pensionerne til pensionister med 5 %. Talmæssigt steg pensionerne med 6,4 % (1970), 5,5 % (1971), 9,5 % (1972), 11,4 % (1973) og 11,2 % (1974). Justeret for ændringer i det årlige prisindeks steg pensionerne reelt med 3,1 % (1970), 0,3 % (1971), 3,9 % (1972), 4,4 % (1973) og 4,2 % (1974). Mellem 1972 og 1974 steg pensionisternes købekraft med 19%. I 1970 blev krigspensionerne forhøjet med 16%. Krigsofferpensionerne steg med 5,5% i januar 1971 og med 6,3% i januar 1972. I 1972 var krigspensionerne til forældreløse børn og forældre steget med ca. 40% og til enker med ca. 50%. Mellem 1970 og 1972 steg "Landabgaberente" (jordoverførselspension) med 55%. Mellem 1969 og 1974 steg den gennemsnitlige reelle standardsats for indkomststøtte (i 1991-priser) fra ca. 300 DM til ca. 400 DM. Mellem 1970 og 1974 steg arbejdsløshedsunderstøttelsen fra ca. 300 euro til ca. 400 euro om måneden, og arbejdsløshedsunderstøttelsen fra knap 200 euro til knap 400 euro om måneden. I 2001-priser steg det gennemsnitlige standardniveau for socialhjælp fra ca. 200 euro pr. måned i 1969 til over 250 euro pr. måned i 1974. I de fleste af Brandts år som kansler steg de fleste ydelser som en procentdel af den gennemsnitlige nettoløn.

I 1970 blev søpiloter med tilbagevirkende kraft forsikret og fik fuld social sikring som medlemmer af Non-Manual Workers Insurance Institute. Samme år trådte en særlig bestemmelse i kraft for distriktsskorstensfejermester, som gjorde dem fuldt forsikrede under håndværkerforsikringsordningen. Der blev foretaget en forhøjelse af de skattefrie børnetilskud, hvilket gjorde det muligt for 1 000 000 familier at få udbetalt et tilskud til det andet barn mod tidligere 300 000 familier. Den anden ændrings- og tillægslov (1970) forhøjede bidraget til det tredje barn fra 50 DM til 60 DM og hævede indkomstgrænsen for bidraget til det andet barn fra 7 800 DM til 13 200 DM; efterfølgende forhøjet til 15 000 DM ved den tredje ændringslov (december 1971), 16 800 DM ved den fjerde ændringslov (november 1973) og til 18 360 DM ved den femte ændringslov (december 1973). Der blev indført en fleksibel pensionsalder efter 62 år (1972) for invalider og handicappede, og socialhjælpen blev udvidet til også at omfatte personer, som tidligere måtte hjælpes af deres slægtninge. Fra 1971 blev der ydet særlige tilskud for at gøre det muligt for unge landmænd at forlade landbruget "og lette deres indtræden i det ikke-landbrugsmæssige pensionssystem ved hjælp af efterbetaling".

Den tredje ændringslov (1974) udvidede de individuelle rettigheder til social bistand ved hjælp af højere indkomstgrænser, der var forenelige med modtagelse af ydelser, og sænkede aldersgrænserne for visse særlige ydelser. Rehabiliteringsforanstaltninger blev også udvidet, børnetilskud blev udtrykt som procentdele af standardbeløb og blev således indekseret i forhold til deres ændringer, og bedsteforældre til modtagere blev fritaget for et eventuelt ansvar for at refundere udgifter til socialhjælpsbidrag. Den tredje lov om ændring af loven om social velfærd (1974) medførte betydelige forbedringer for handicappede, plejekrævende og ældre, og der blev oprettet en ny fond på 100 millioner mark til handicappede børn. Der blev også forhøjet tilskud til omskoling og efteruddannelse og til flygtninge fra Østtyskland samt statstilskud til sport. Desuden blev pensionerne til 2,5 millioner krigsofre forhøjet. Efter en pludselig stigning i olieprisen blev der i december 1973 vedtaget en lov, som gav modtagerne af socialhjælp og boligstøtte et enkelt tilskud til fyringsolie (en procedure, der blev gentaget i vinteren 1979 under Schmidt-regeringen). Der blev også gennemført forbedringer og automatiske tilpasninger af underholdsbidrag til deltagere i erhvervsuddannelsesforanstaltninger, og der blev fastsat forhøjede bidrag til uddannelse og omskoling samt særlige bidrag til flygtninge fra Østtyskland.

Ved en lovbekendtgørelse fra februar 1970 blev der fastsat en kategori af personer med de alvorligste handicap, "for hvem der med hensyn til hjælp til vedligeholdelse indrømmes et forhøjet krav (50 % af den relevante sats), og inden for rammerne af hjælp til særlige levevilkår: en højere sats for plejehjælp". I 1971 blev pensionsalderen for minearbejdere sænket til 50 år. En lov fra april 1972 om "fremme af socialhjælp" havde til formål at afhjælpe den personalemangel, som de sociale institutioner lider under i forbindelse med deres medicinske, sociale, pædagogiske og andre opgaver, ved hjælp af forskellige foranstaltninger (navnlig på området for socialforsikring og arbejdsvilkår). Et lovforslag om harmonisering af omskolingsydelsen og et andet lovforslag om svært handicappede blev vedtaget henholdsvis i maj og september 1972. I 1972 blev der indført vinterbetaling for bygningsarbejdere.

Til støtte for familieplanlægning og ægteskabs- og familievejledning afsatte regeringen i 1973 2 232 000 DM til betaling og til grund- og videreuddannelse af personalet. Der blev i 1973 også gjort en særlig indsats for at organisere fritidsaktiviteter for handicappede, idet der med hjælp fra forbundsministeriet for familie- og ungdomsanliggender og sundhed blev udarbejdet en ferievejledning for handicappede med henblik på at hjælpe dem med at finde en passende feriebolig til dem selv og deres familier. Fra 1972 til 1973 steg det samlede beløb for individuel støtte fra garantifonden til integration af unge indvandrere fra 17 mio. DM til 26 mio. DM. I henhold til en lov, der blev vedtaget i april 1974, blev den beskyttelse, der hidtil havde været ydet til ofre for krigs- eller arbejdsulykker med henblik på deres erhvervsmæssige og sociale reintegration, udvidet til at omfatte alle handicappede personer, uanset årsagen til deres handicap, forudsat at deres arbejdsevne var nedsat med mindst 50%.

På sundhedsområdet blev der indført forskellige foranstaltninger for at forbedre kvaliteten og tilgængeligheden af sundhedsydelserne. Der blev indført gratis hospitalsbehandling for 9 mio. modtagere af socialhjælp, mens der blev indført en bidragspligtig lægehjælp for 23 mio. panelpatienter. Pensionister blev fritaget for at betale 2 % i sygeforsikringsbidrag, mens der blev gennemført forbedringer af sygeforsikringsydelsen, som blev kendetegnet ved en udvidet sygeforsikringsordning med inddragelse af forebyggende behandling. Indkomstgrænsen for den obligatoriske sygeforsikring blev indekseret i forhold til ændringer i lønniveauet (1970), og der blev indført ret til medicinsk kræftscreening for 23,5 mio. mennesker. I januar 1971 blev nedsættelsen af sygedagpenge i tilfælde af hospitalsindlæggelse afskaffet. Samme år blev den obligatoriske sygeforsikring udvidet til at omfatte selvstændige erhvervsdrivende. I 1970 inkluderede regeringen ikke-medicinske psykoterapeuter og psykoanalytikere i det nationale sygesikringsprogram.

Elever, studerende og børn i børnehaver blev inddraget i ulykkesforsikringsordningen, som kom 11 millioner børn til gode. Samme år blev der indført gratis lægeundersøgelser, mens loven om sygeforsikring for landmænd (1972) indførte obligatorisk sygeforsikring for selvstændige landmænd, familiemedarbejdere i landbruget og pensionister under landmændenes pensionsordning, lægeydelser til alle omfattede grupper og kontantydelser til familiemedarbejdere under den obligatoriske dækning af pensionsforsikring. Deltagelse i arbejdsgivernes sygeforsikring blev udvidet til at omfatte fire millioner arbejdstagere. En udviklingslov fra december 1970 gjorde det muligt for alle arbejdstagere frivilligt at blive medlemmer af den lovpligtige sygeforsikring. Indkomstniveauet for den lovpligtige sygeforsikring blev indekseret til 75 % af det respektive vurderingsniveau for pensionsforsikring, mens frivilligt forsikrede arbejdstagere fik krav på et tilskud til deres sygeforsikring fra deres arbejdsgiver. Med denne lov blev der også indført en ny type sygesikringsydelse, nemlig faciliteter til tidlig diagnosticering af sygdom. Ud over den skønsmæssige ydelse til sygdomsforebyggelse, som havde eksisteret siden 1923, havde de forsikrede nu under visse omstændigheder ret til lægeundersøgelser med henblik på tidlig sygdomsdiagnostik. Ifølge en undersøgelse markerede dette en ændring i sygeforsikringens koncept: den havde nu til formål at sikre et godt helbred.

Loven om hospitalsfinansiering (1972) sikrede udbuddet af hospitaler og reducerede udgifterne til hospitalsbehandling, "definerede finansieringen af hospitalsinvesteringer som et offentligt ansvar, idet de enkelte stater skulle udstede planer for udvikling af hospitaler, og den føderale regering skulle bære udgifterne til hospitalsinvesteringer, der var omfattet af planerne, og idet taksterne for hospitalsbehandling således udelukkende var baseret på driftsomkostningerne, og hospitalerne skulle sikre, at offentlige tilskud sammen med forsikringsfondsbetalinger til patienterne dækkede de samlede omkostninger". Loven om forbedring af ydelserne (1973) gjorde retten til hospitalsbehandling juridisk bindende (rettigheder, der allerede var gældende i praksis), afskaffede tidsbegrænsninger for hospitalsbehandling, indførte ret til husstandsassistance på bestemte betingelser og indførte også ret til fravær fra arbejdet og kontanthjælp i tilfælde af barns sygdom. For at fremme udviklingen af registrerede familieferiecentre ydede forbundsregeringen i 1971 tilskud til opførelse og ansættelse af 28 af disse centre til en samlet pris på 8 millioner DM. Der blev indført gratis forundersøgelser for 2,5 millioner børn op til 4 år med henblik på tidlig opsporing og afhjælpning af udviklingsforstyrrelser, og sundhedsforskningen blev udvidet. De føderale tilskud blev forhøjet, især til kræftforskningscentret i Heidelberg, mens der blev oprettet et føderalt institut for sportsvidenskab sammen med instituttet for socialmedicin og epidemiologi i Berlin. Desuden blev midlerne til nye rehabiliteringsfaciliteter forhøjet.

Loven om pensionsreform (1972) garanterede alle pensionister en minimumspension uanset deres bidrag og institutionaliserede normen om, at standardpensionen (for gennemsnitslønmodtagere med 40 års bidrag) ikke måtte falde til under 50 % af den aktuelle bruttoløn. Pensionsreformen fra 1972 forbedrede betingelserne for at opnå pensionsrettigheder og ydelser for næsten alle undergrupper af den vesttyske befolkning. Indkomsterstatningsgraden for lønmodtagere, der indbetalte fuldt ud, blev hævet til 70 % af gennemsnitslønnen. Reformen erstattede også 65 år som den obligatoriske pensionsalder med et "pensionsvindue" på mellem 63 og 65 år for arbejdstagere, der havde arbejdet i mindst 35 år. Ansatte, der kunne betegnes som handicappede og havde arbejdet i mindst 35 år, fik en mere generøs pensionsalder på mellem 60 og 62 år. Kvinder, der havde arbejdet i mindst 15 år (hvoraf 10 år skulle være efter det fyldte 40. år), og langtidsledige fik også samme pensionstid som handicappede. Desuden blev der ikke foretaget nogen nedsættelse af ydelserne for arbejdstagere, der havde besluttet at gå på pension før det fyldte 65. år. Lovgivningen ændrede også den måde, hvorpå pensionerne blev beregnet for lavtlønnede, der havde været dækket i 25 år eller mere. Hvis pensionsydelsen faldt under et bestemt niveau, fik disse arbejdstagere lov til at erstatte et løntal på 75 % af gennemsnitslønnen i denne periode, hvorved der blev skabt noget, der ligner en mindstelønsydelse. Ifølge en undersøgelse "forstærkede" pensionsreformen fra 1972 reduktionen af fattigdommen i alderdommen.

Der blev indført frivillig pensionering ved 63 år uden fradrag i ydelsesniveauet samt indeksering af krigsofrepensioner i forhold til lønstigninger. Der blev indført garanterede minimumspensionsydelser for alle vesttyskere samt automatiske pensionsforhøjelser for krigsenker (1970). Der blev også indført faste minimumssatser for kvinder, der modtog meget lave pensioner, og der blev indført ligebehandling af krigsenker. Der blev foretaget forbedringer af pensionsydelserne for kvinder og selvstændige erhvervsdrivende, der blev indført en ny minimumspension for arbejdstagere med mindst 25 forsikringsår, der blev gennemført en hurtigere pensionsindeksering, idet den årlige tilpasning af pensionerne blev fremskyndet med seks måneder, og ved den syvende ændringslov (1973) blev indekseringen af landmændenes pensioner knyttet til indekseringen af den generelle pensionsforsikring.

I 1972 blev der indført en ny pension for "svært handicappede" personer, en arbejdsskadepension og en særlig pension for langtidsforsikrede fra 63 år og en pension på grund af "begrænset erhvervsevne" fra 62 år. Desuden blev der indført en særlig pensionsydelse for arbejdstagere på 60 år og derover efter arbejdsløshed. I henhold til loven om svært handicappede personer fra april 1974 kunne en svært handicappet person gå på førtidspension fra 62 år, forudsat at han "opfyldte de øvrige bestemmelser i lovgivningen om pensionsforsikring".

På uddannelsesområdet søgte Brandt-regeringen at udvide uddannelsesmulighederne for alle vesttyskere. Regeringen stod i spidsen for en stigning i antallet af lærere, der blev indført generøse offentlige stipendier til studerende for at dække deres leveomkostninger, og de vesttyske universiteter blev omdannet fra eliteskoler til masseinstitutioner. Skolealderen blev hævet til 16 år, og udgifterne til forskning og uddannelse blev øget med næsten 300 % mellem 1970 og 1974. Gennem et planlægningsudvalg, der blev nedsat til at varetage den "fælles opgave" med at udvikle universiteterne, begyndte forbundsregeringen at foretage investeringer i 1971. Gebyrer for videregående uddannelse og efteruddannelse blev afskaffet, mens der skete en betydelig stigning i antallet af højere uddannelsesinstitutioner. Der blev gennemført et meget tiltrængt program for opførelse af skoler og gymnasier samt indført støtte til højt kvalificerede kandidater, som gav dem mulighed for at opnå deres doktorgrad eller for at gennemføre forskningsstudier. I oktober 1971 trådte en lov om individuel fremme af erhvervsuddannelser i kraft, som gav mulighed for økonomiske tilskud til deltagelse i yderligere almene eller tekniske undervisningsinstitutioner fra andet studieår på højere tekniske skoler, akademier og højere uddannelsesinstitutioner, uddannelsescentre af anden grad eller visse kurser for tv-undervisning. Der blev også i visse tilfælde ydet tilskud til deltagelse i uddannelsescentre uden for Forbundsrepublikken.

Uddannelsesbudgettet blev fordoblet fra 3 % til 6 %, og der blev gennemført en udvidelse af de sekundære uddannelser. Antallet af universitetsstuderende steg fra 100.000 til 650.000, der blev oprettet 30.000 flere pladser i skolerne, og der blev afsat yderligere 1.000 millioner mark til nye skolebygninger. Desuden blev stipendierne udvidet, og i 1970-programmet var der, med en observatørs ord, "5.000 nye stipendier til kandidater, og tre år senere blev der tildelt dobbelt så mange". Der blev indført stipendier til elever fra lavere indkomstgrupper, så de kunne blive på skolen, samt stipendier til dem, der skulle tage en videregående uddannelse eller en videreuddannelse. I 1972 bevilgede regeringen 2,1 millioner DM i stipendier til fremme af ægteskabs- og familieuddannelse. I henhold til Approbationsordnung (lov om lægeuddannelsen) fra 1970 blev faget psykosomatisk medicin og psykoterapi på de tyske universiteter et obligatorisk fag for medicinstuderende, og samme år blev der indført en uddannelse af kliniske og biomedicinske ingeniører. Brandt-regeringen indførte også en bemyndigelseslovgivning for indførelsen af grundskoler, men overlod det til delstaterne "at indføre dem efter eget skøn". Mens den mere venstreorienterede Lander "hurtigt begyndte at gøre det", fandt andre Lander "alle mulige undskyldninger for at forsinke ordningen". I midten af 1980'erne havde Berlin 25 grundskoler, mens Bayern kun havde 1, og i de fleste delstater blev grundskoler stadig betragtet som "blot eksperimentelle".

På boligområdet blev der gennemført forskellige foranstaltninger til fordel for boligejerne, f.eks. ved at forbedre lejernes rettigheder og øge huslejehjælpen. I henhold til loven om huslejetilskud (Wohngeldgesetz) fra 1970 "støttes lejere og ejere af boliger med lav indkomst med husleje- og byrdestøtte". Fastsættelsen af indkomsten for familier, der tages i betragtning til boligstøtte, blev forenklet, og der blev indført et øget beskyttelses- og støtteniveau for lejere og boligejere med lav indkomst, hvilket førte til et fald i antallet af udsættelsesmeddelelser. I 1974 blev der udbetalt tre gange så meget i huslejetilskud som i 1969, og næsten halvanden million husstande modtog huslejehjælp. Der blev foretaget stigninger i støtten til almene boliger, hvilket var kendetegnet ved en stigning på 36% i budgettet for sociale boliger i 1970 og ved indførelsen af et program for opførelse af 200.000 almene boliger (1971). Fra 1970 til 1971 blev der foretaget en stigning på 18,1% i antallet af byggetilladelser til sociale boliger. Andre reformer, der havde til formål at forbedre lejernes rettigheder, omfattede beskyttelse mod omdannelse af lejeboliger til ejerlejligheder, forbud mod misbrug af boligareal, ny regulering af lejemæglersystemet og en honorarskala for ingeniører og arkitekter. Desuden blev indkomstgrænserne for berettigelse til sociale boliger hævet og tilpasset i forhold til den generelle indkomstudvikling.

Der blev indført en løs form for huslejeregulering under navnet "Vergleichmieten" ("sammenlignelige huslejer") sammen med "familievenlige boliger" eller huslejetilskud til ejere af lejligheder eller huse, hvis loft var blevet tilpasset til øgede udgifter eller indtægter (1970). Desuden blev der vedtaget en lov om oprettelse af en formue for arbejdstagere, hvorefter en gift arbejdstager normalt kunne beholde op til 95 % af sin løn, og der gjaldt en gradueret skattefritagelse for gifte lønmodtagere op til en løn på 48.000 mark, hvilket var et tegn på Vesttysklands økonomiske velstand på det tidspunkt. Byplanlægningsloven (1971) tilskyndede til bevarelse af den historiske arv og var med til at bane vejen for fremtiden for mange tyske byer, mens byfornyelsesloven (1971) hjalp delstaterne med at genoprette deres indre byer og udvikle nye kvarterer. Desuden blev det i retningslinjerne fra december 1972 om anvendelsen af føderale midler til støtte for socialt boligbyggeri fastsat, at der skulle overholdes en vis standard ved opførelse af boliger til svært handicappede personer.

Den anden boligstøttelov af december 1970 forenklede administrationen af boligstøtte og udvidede rettighederne, hævede indtægtsgrænsen til 9 600 DM om året plus 2 400 DM for hvert familiemedlem, hævede det generelle fradrag i indkomsten til bestemmelse af den beregningsberettigede indkomst fra 15 % til 20 %, og de i tabeller anførte støttebeløb erstattede den komplicerede beregningsprocedure baseret på "tålelige huslejer". Loven om ændring af loven om boligbyggeri (1971) hævede indkomstgrænsen for adgang til lejligheder til lav husleje under det sociale boligprogram fra 9 000 DM til 12 000 DM om året plus 3 000 DM (i stedet for 2 400) for hvert familiemedlem. Loven indførte også særlige tilskud for at reducere gældsbyrden for bygherrer, der ikke overskrider den normale indkomstgrænse med mere end 40%. I henhold til en lov fra 1973 blev grænserne forhøjet til 1 000 DM plus 9 000 DM og 4 200 DM for yderligere familiemedlemmer. Loven om lejeforbedringer (1971) styrkede lejernes stilling. I henhold til denne lov blev opsigelse erklæret ulovlig, "hvis der ikke findes en passende erstatningsbolig; udlejerne var forpligtet til at angive årsagerne til opsigelsen", mens loven om udflytningsbeskyttelse (1971) indførte en beskyttelse af lejere mod huslejestigninger og opsigelser. Opsigelsen var kun lovlig, hvis den var i "udlejerens berettigede interesse". I henhold til denne lov blev højere huslejer ikke anerkendt som "berettiget interesse". Med den anden lov om udsættelsesbeskyttelse (1972) blev den lejerskyttelse, der blev indført med loven om udsættelsesbeskyttelse fra 1971, gjort permanent. I henhold til denne nye lov var opsigelsen kun lovlig, hvis udlejeren kunne bevise en berettiget personlig interesse i lejligheden. Desuden var huslejeforhøjelser kun lovlige, hvis de ikke lå over de normale sammenlignelige huslejer i det samme område.

Direktiverne om indkvartering af udenlandske arbejdstagere trådte i kraft i april 1971. Disse direktiver stillede visse krav til plads, hygiejne, sikkerhed og bekvemmeligheder i de boliger, som arbejdsgiverne tilbyder. Samme år bevilgede forbundsregeringen et beløb på 17 millioner DM til delstaterne til forbedring og modernisering af boliger, der var bygget før den 21. juni 1948. I henhold til en forordning fra 1971 fra bestyrelsen for det føderale arbejdsdirektorat var "opførelse af arbejderboliger desuden på visse betingelser berettiget til finansiel støtte fra staten". Det "tyske råd for byudvikling", som blev oprettet i henhold til artikel 89 i en lov om fremme af bybyggeri, havde til dels til formål at planlægge et gunstigt miljø for familier (f.eks. etablering af legepladser). I 1971 stillede forbundsarbejdsministeriet 425 mio. DM til rådighed i form af lån for at stille 157 293 sengepladser til rådighed i 2 494 herberger. Et år senere støttede forbundsregeringen (Bund), delstaten og arbejdsministeriet opførelsen af boliger til vandrende arbejdstagere. De afsatte 10 mio. DM til dette formål, hvilket gjorde det muligt at finansiere 1650 familieboliger det samme år.

Udviklingsforanstaltningerne blev indledt i 1972 med en finansiel støtte fra forbundsstaten til delstaten til forbedringsforanstaltninger i byer og landsbyer, og på budgettet for 1972 blev der afsat 50 millioner DM, dvs. en tredjedel af de samlede omkostninger til ca. 300 projekter. I maj 1972 blev der dannet et råd for byudvikling med det formål at fremme det fremtidige arbejde og de fremtidige foranstaltninger inden for byfornyelse. I 1973 ydede regeringen en støtte på 28 mio. DM til modernisering af gamle boliger. Der blev indført nye regler om forbedringer i lejelovgivningen, og kontrol med huslejestigninger og beskyttelse mod opsigelse af lejemål sikrede også vandrende arbejdstageres rettigheder på boligområdet. I en lov fra juli 1973 blev der fastsat grundlæggende minimumskrav til arbejdstagernes boliger, især med hensyn til plads, ventilation og belysning, beskyttelse mod fugt, varme og støj, el- og varmeanlæg og sanitære installationer.

Med hensyn til borgerrettigheder indførte Brandt-regeringen en lang række socialliberale reformer med det formål at gøre Vesttyskland til et mere åbent samfund. Der blev indført større juridiske rettigheder for kvinder, som f.eks. standardisering af pensioner, skilsmisselovgivning, regler for brug af efternavne og indførelse af foranstaltninger, der skulle få flere kvinder ind i politik. Valgretsalderen blev sænket fra 21 til 18 år, valgretsalderen for politiske embeder blev sænket til 21 år, og myndighedsalderen blev sænket til 18 år i marts 1974. Den tredje lov om liberalisering af straffeloven (1970) liberaliserede "retten til politisk demonstration", mens der samme år blev givet lige rettigheder til uægte børn. En ændring i 1971 til et lovforslag om en føderal reform af den offentlige administration gjorde det muligt for fædre at søge om deltidsarbejde i den offentlige administration. I 1971 blev korporlig afstraffelse forbudt i skolerne, og samme år blev der indført en ny færdselslov. I 1973 blev der indført en foranstaltning, der gjorde det lettere at adoptere små børn ved at nedsætte minimumsalderen for adoptivforældre fra 35 til 25 år.

I 1972 blev der oprettet et kvindepolitisk apparat på nationalt plan, og der blev garanteret amnesti for mindre forseelser i forbindelse med demonstrationer. Fra 1970 og fremefter var det ikke længere lovligt forbudt for forældre og udlejere "at give eller udleje værelser eller lejligheder til ugifte par eller at lade dem overnatte". I oktober 1972 blev retshjælpssystemet forbedret, idet den kompensation, der blev udbetalt til private advokater for juridisk bistand til fattige, blev forhøjet. Alle Bausparkassen (fra januar 1974) blev underlagt tilsynet af det føderale banktilsyn og begrænsede Bausparkassen "til opsparing af kontrakter og dermed forbundne aktiviteter". Dyrebeskyttelsesloven, der blev vedtaget i 1972, indførte forskellige beskyttelsesforanstaltninger for dyr, f.eks. at det ikke er tilladt at påføre et dyr smerte, skade eller lidelse uden begrundelse, og at forsøg begrænses til det mindste antal dyr, der er nødvendigt. I 1971 blev der indført regler, der gjorde det muligt for tidligere gæstearbejdere "at få en tidsubegrænset opholdstilladelse efter et femårigt ophold".

Der blev også gennemført en række reformer af de væbnede styrker, som var kendetegnet ved en reduktion af den militære grunduddannelse fra 18 til 15 måneder, en omorganisering af uddannelse og træning samt personale- og indkøbsprocedurer. Uddannelsen af tropperne blev forbedret, der blev foretaget en personaleomlægning af den øverste ledelse i Bundeswehr, akademisk uddannelse blev obligatorisk for officerer ud over deres militære grunduddannelse, og der blev indført en ny rekrutteringspolitik for Bundeswehrpersonel med henblik på at opbygge en hær, der afspejlede Vesttysklands pluralistiske samfund. Forsvarsminister Helmut Schmidt stod i spidsen for udarbejdelsen af den første fælles tjenesteforordning ZDv 10

I 1970 udvidede de væbnede styrkers erhvervsskoler og erhvervsfremmeorganisationen for første gang deres tjenester til også at omfatte værnepligtige, "i det omfang militærtjenesten tillader det". Der blev givet tilladelse til nye indkaldelsesbonusser, og tidligere bonusordninger blev forbedret, og der blev indført nye lønregler, som forbedrede den økonomiske situation for militærpersonale og tjenestemænd. I juli 1973 trådte den 3. ændring af loven om civil tjeneste i kraft; "en forudsætning for oprettelsen af yderligere civil tjenestepladser for anerkendte militærnægtere af samvittighedsgrunde". Ændringen fastsatte, at mænd, der er anerkendt som militærnægtere, mens de aftjener værnepligt, straks skal overføres til en civil tjenesteplads. Maksimumsbeløbet for militærnægtere, der blev indkaldt til tjeneste i mindst 12 år, blev forhøjet fra 6.000 DM til 9.000 DM, og fra oktober 1971 fik langtidsansatte personer tilskud til udgifterne "til deltagelse i uddannelsesinstitutioner på den "anden uddannelsesvej" eller til deltagelse i statsanerkendte almene uddannelseskurser, der blev udbudt af private korrespondentskoler og "tv-kollegiet"". I 1972 blev der oprettet to Bundeswehr-universiteter; en reform, som ifølge en historiker "kæmpede mod militærets lukkede karakter og garanterede, at officererne ville være bedre i stand til at indgå i et vellykket samspil med den civile verden". Fra april 1973 blev de generelle underholdsbidrag i henhold til loven om ændring af loven om underholdssikkerhed og loven om beskyttelse af arbejdspladsen forhøjet, mens der også blev foretaget stigninger i det særlige tillæg (julebonus) til værnepligtige samt i afskedigelsesgodtgørelsen. Udgiftsgodtgørelsen til soldater, der har tjenestebetinget fravær fra tjenestestedet, blev forbedret, ligesom der blev ydet rejsegodtgørelse og indført bestemmelser om værnepligtsskadede soldater og deres familier. Desuden blev underofficerernes stilling forbedret.

Lovgivning, der havde til formål at beskytte forbrugerne, blev også gennemført under Brandts regering. Forbrugerens fortrydelsesret i forbindelse med afbetalingskøb blev styrket i marts 1974, og de faste priser for mærkevarer blev afskaffet ved lov i januar samme år, hvilket betød, at producenternes vejledende priser ikke var bindende for detailhandlerne. Desuden blev der vedtaget en progressiv antikartellov. En lov fra 1969 om eksplosive materialer blev suppleret med to bekendtgørelser; den første (fra november 1969) oprettede et ekspertudvalg for eksplosive materialer, mens den anden bekendtgørelse (fra den følgende måned) indeholdt nærmere bestemmelser om gennemførelsen af loven om eksplosive materialer. En lov af december 1959 om fredelig anvendelse af kerneenergi og beskyttelse mod dens farer blev ændret ved en lov af juni 1970, der indførte en afgift, der blev opkrævet til dækning af omkostningerne til tilladelser og overvågningsforanstaltninger. Loven om erstatning for foranstaltninger i forbindelse med strafferetlig forfølgelse og sanktioner, der blev vedtaget i marts 1971, indeholdt bestemmelser om standardiseret erstatning i visse situationer. Desuden blev budgettet for kommunikation forhøjet. Det føderale kriminalitetsbekæmpelsesapparat blev også moderniseret, mens der blev vedtaget en lov om udenlandsk skat, som begrænsede muligheden for skatteunddragelse.

En lov om sprængstoffer (Sprengstoffgesetz) var genstand for to gennemførelsesbekendtgørelser (den 17. november 1970 og den 24. august 1971) og en generel bestemmelse (19. maj 1971), som omfattede henholdsvis anvendelsen af loven på statsborgere fra EF-medlemsstater, arbejdsgivernes pligt til i tide at underrette kontrolmyndighederne om sprængningsplaner, fortolkningen af lovens formål og anvendelsesområde, tilladelser til transport af sprængstoffer samt kontrol og anerkendelse af kurser i arbejde med sprængstoffer. Under hensyntagen til de enormt høje støjspidser fra flytrafikken og dens koncentration i et begrænset antal lufthavne forsøgte loven om beskyttelse mod flystøj fra 1971 at afbalancere to modstridende krav, nemlig for det første industriens, erhvervslivets og offentlighedens legitime krav om et effektivt flytrafiksystem og for det andet de berørte personers forståelige og ikke mindre legitime krav om beskyttelse og kompensation. Loven regulerede oprettelsen af såkaldte "Lärmschutzzonen" (beskyttelsesområder mod flystøj) for alle 11 internationale lufthavne og for de 34 militærlufthavne, der anvendes til jetfly, og loven bemyndigede også det tyske indenrigsministerium til at udpege beskyttelsesområder for hver af de nævnte lufthavne med godkendelse fra "Bundesrat", de tyske delstaters repræsentation.

Med hensyn til arbejdsvilkårene blev der indført en række reformer, som havde til formål at styrke arbejdstagernes rettigheder både i hjemmet og på arbejdspladsen. Sygdomsloven fra 1970 sikrede ligebehandling af arbejdere og ansatte i tilfælde af uarbejdsdygtighed, mens barselsorloven blev forlænget. Der blev i 1970 indført lovgivning, som sikrede fortsat lønudbetaling til arbejdstagere, der var invalideret på grund af sygdom. I 1970 fik alle arbejdstagere, der var uarbejdsdygtige (med undtagelse af kvinder, der modtog barselsydelser, og midlertidigt og ubetydeligt beskæftigede personer), et ubetinget retskrav mod deres arbejdsgiver på fortsat betaling af deres bruttoløn i en periode på 6 uger, samt i tilfælde af kurbehandling, der er godkendt af en forsikringsfond, idet fonden afholder de fulde omkostninger hertil. Tidligere blev der først udbetalt arbejdsgivertillæg og sygedagpenge fra den dag, hvor lægen attesterede uarbejdsdygtighed. I 1972 blev der vedtaget en lov om vikararbejde, som havde til formål at forhindre arbejdsformidlinger i at yde arbejdsformidlingstjenester og havde til formål at give en minimumsbeskyttelse af beskæftigelsen for arbejdstagere i vikararbejde. En lov om udlejning af arbejdskraft, der blev vedtaget i oktober 1972, indeholdt bestemmelser om forudgående tilladelse til udlejning af arbejdskraft, om at skelne mellem ordningen for udlejede arbejdstagere og for formidling af arbejdstagere, om regulering og forbedring af udlejede arbejdstageres rettigheder med hensyn til arbejdsvilkår og socialforsikring samt om strengere sanktioner og bøder for lovovertrædere.

Der blev også foretaget forbedringer af indkomst- og arbejdsvilkårene for hjemmearbejderne, ulykkesforsikringen blev udvidet til også at omfatte voksne, der ikke arbejder, og loven om bistand til grænseområder (1971) øgede støtteniveauet til det faldende randområde i zoner. Loven om arbejdssikkerhed (1973) krævede, at arbejdsgiverne skulle stille virksomhedslæger og sikkerhedseksperter til rådighed. Et direktiv om beskyttelse mod støj på arbejdspladsen blev vedtaget i november 1970. Hvis målinger viste, eller hvis der var grund til at antage, at en vejledende støjværdi på 90 dB( A) kunne blive overskredet på arbejdspladsen, skulle myndigheden pålægge arbejdsgiveren at sørge for kontrolundersøgelser af de berørte arbejdstagere, og disse arbejdstagere skulle anvende personlige støjbeskyttelsesanordninger. Der blev også indført et matching fund-program for 15 mio. ansatte, som skulle stimulere dem til at opbygge kapital.

En ministeriel bekendtgørelse fra januar 1970 udvidede beskyttelsen i tilfælde af delvis arbejdsløshed til også at omfatte hjemmearbejdere, mens en bekendtgørelse fra august 1970 fastsatte de helbredsmæssige betingelser, der er nødvendige for at gøre tjeneste i handelsflåden. En generel bestemmelse fra oktober 1970 fastlagde i detaljer de omstændigheder, under hvilke den kompetente myndighed skal træffe foranstaltninger på grundlag af loven om de tekniske arbejdsmidler. Bestemmelsen fastlagde også, i hvilket omfang de tekniske standarder, der er fastsat af nationale og internationale organisationer, kan betragtes som "regler for faglige midler". I et direktiv af 10. november 1970 anbefalede arbejds- og socialministeren de højere myndigheder for arbejdsbeskyttelse i "Lander" at inddrage det direktiv, som det tyske ingeniørforbund efter aftale med arbejdsministeriet havde offentliggjort om vurdering af støj fra arbejdspladser i forhold til høretab, med henblik på at forbedre beskyttelsen af arbejdstagerne mod de pågældende lyde. I september 1971 blev der offentliggjort en bekendtgørelse om farlige arbejdsmaterialer, som skal beskytte personer, der anvender disse materialer, mod de dermed forbundne farer. I august 1971 trådte en lov i kraft, der har til formål at reducere luftforurening fra blyforbindelser i firetaktsbrændstoffer. Som en beskyttelse mod stråling blev et dekret om godkendelsessystemet for lægemidler, der behandles med ioniserende stråling eller indeholder radioaktive stoffer, i sin version af 8. august 1967, ændret ved et nyt dekret af 10. maj 1971, som tilføjede nogle radionuklider til listen over lægemidler, som privatpraktiserende læger har tilladelse til at anvende.

Ved et dekret fra forbundsministeren for arbejde og social orden blev forbundsinstituttet for industribeskyttelse omdannet til forbundsagenturet for industribeskyttelse og ulykkesforskning. Blandt de opgaver, der blev udpeget, var bl.a. fremme af industribeskyttelse, forebyggelse af ulykker på vej til og fra arbejde og forebyggelse af ulykker i hjemmet og i fritiden, fremme af uddannelse og efteruddannelse inden for industribeskyttelse samt fremme og koordinering af ulykkesforskning. I 1972 blev der udstedt en forordning, som for første gang tillod ansættelse af kvinder som chauffører af sporvogne, omnibusser og lastbiler, mens der i yderligere forordninger blev fastsat nye bestemmelser for elevatorer og arbejde med trykluft. Fabriksforfatningsloven (1971) styrkede de enkelte arbejdstageres ret til "at blive informeret og hørt om spørgsmål, der vedrører deres arbejdsplads". Virksomhedsrådet fik større beføjelser, mens fagforeningerne fik ret til at komme ind på fabrikken "forudsat at de informerede arbejdsgiveren om deres hensigt om at gøre det", mens der blev vedtaget en lov for at tilskynde til, at arbejdere og andre menige ansatte i højere grad skulle have aktier i virksomheden. Loven om arbejdsmarkedsrelationer (1972) og loven om personalerepræsentation (1974) udvidede arbejdstagernes rettigheder i spørgsmål, der umiddelbart berørte deres arbejdsplads, samtidig med at mulighederne for medbestemmelse i driftskomitéer blev forbedret, og fagforeningerne fik adgang til virksomhederne.

I henhold til loven om arbejdsforfatning fra 1972 skal ledelsen og samarbejdsudvalget i tilfælde af kollektiv afskedigelse på en virksomhed med normalt over 20 ansatte forhandle en socialplan, der fastsætter kompensation for arbejdstagere, der mister deres arbejde. I tilfælde, hvor de to parter ikke kunne blive enige om en social plan, var det i loven fastsat, at der skulle være bindende voldgift. I 1972 blev samarbejdsudvalgenes ret til information fra ledelsen ikke blot styrket, men samarbejdsudvalgene fik også fuld medbestemmelsesret i spørgsmål som f.eks. arbejdstidsordninger på fabrikken, fastsættelse af akkordpriser, lønsystemer på fabrikken, fastsættelse af ferie, pauser, overarbejde og korttidsarbejde. Der blev vedtaget lovgivning, som for første gang anerkendte fagforeningernes tilstedeværelse på arbejdspladsen, udvidede samarbejdsudvalgenes handlemuligheder og forbedrede deres og ungdomsudvalgenes arbejdsgrundlag.

En lov af januar 1972 om arbejdets organisering i virksomheder udvidede i betydelig grad samarbejds- og medbestemmelsesretten for samarbejdsudvalg i forbindelse med erhvervsuddannelse. Samme år blev Forbundsrepublikken Tysklands sikkerhedsinstitut omdannet til et offentligt forbundsagentur (Bundesanstalt) med betydeligt udvidede beføjelser, i forbindelse med hvilke der blev lagt særlig vægt på dets nye opgave med at fremme og koordinere forskning inden for ulykkesforebyggelse. Der blev indført nye bestemmelser om rehabilitering af svært handicappede ("Schwerbehinderte") og ulykkesofre. Loven om svært handicappede fra april 1974 forpligtede alle arbejdsgivere med mere end 15 ansatte til at sikre, at 6% af deres arbejdsstyrke bestod af personer, der officielt er anerkendt som svært handicappede. Arbejdsgivere, der ikke gjorde dette, blev pålagt en afgift på 100 DM om måneden for hvert job, der lå under den krævede kvote. Disse kompensationsbetalinger blev brugt til at "støtte tilpasningen af arbejdspladserne til de svært handicappedes behov".

En lov fra januar 1974, der havde til formål at beskytte medlemmer af tilsynsråd i virksomheder under uddannelse, skulle sikre, at repræsentanter for unge arbejdstagere og unge medlemmer af samarbejdsudvalg under uddannelse kunne udføre deres opgaver med større uafhængighed og uden frygt for ufordelagtige konsekvenser for deres fremtidige karriere. På anmodning skulle arbejdstagerrepræsentanterne efter endt uddannelse have et tidsubegrænset ansættelsesforhold. På transportområdet blev der med loven om finansiering af kommunal transport fra 1971 fastsat føderale retningslinjer for tilskud til kommunerne, mens den føderale transportplan fra 1973 udgjorde en ramme for al transport, herunder offentlig transport. Desuden udvidede loven om svært handicappede personer fra april 1974 arbejdsgiverens forpligtelser til velfærd og fremme af arbejdsgiveren og gav ret til ekstra ferie på seks arbejdsdage.

I 1971 blev der oprettet et føderalt miljøprogram, og i 1972 blev der vedtaget love om affaldsbortskaffelse og luftforurening via emissioner. Der blev tildelt lokalsamfundene tilsvarende tilskud, der dækkede 90% af infrastrukturudviklingen, hvilket førte til en dramatisk stigning i antallet af offentlige svømmehaller og andre forbrugsinfrastrukturanlæg i hele Vesttyskland. Desuden blev der gjort en indsats for at forbedre jernbaner og motorveje. I 1971 blev der vedtaget en lov, der fastsatte det maksimale blyindhold til 0,4 gram pr. liter benzin, Den føderale lov om immissionskontrol, der blev vedtaget i marts 1974, gav beskyttelse mod skadelige gasser, støj og luftbårne partikler.

Under Brandt-regeringen opnåede Vesttyskland en lavere inflation end andre industrialiserede lande på det tidspunkt, mens levestandarden steg, hvilket blev hjulpet på vej af den flydende og revaluerede mark. Dette var kendetegnet ved, at lønmodtagernes realindkomster steg kraftigere end indkomsterne fra erhvervsarbejde, idet lønmodtagernes andel af den samlede nationalindkomst steg fra 65% til 70% mellem 1969 og 1973, mens andelen af indkomster fra erhvervsarbejde og formue faldt i samme periode fra knap 35% til 30%. Desuden faldt andelen af vesttyskere, der lever i fattigdom (baseret på forskellige definitioner), mellem 1969 og 1973. Ifølge et skøn faldt andelen af vesttyskere, der lever i fattigdom, fra 9,7 % til 8,9 % mellem 1969 og 1973, og fra 20,2 % til 14,0 % ifølge et andet skøn. Ifølge et andet skøn faldt procentdelen af vesttyskerne, der levede i fattigdom i denne periode, fra 2,7 % til 1,4 %.

Helmut Schmidt

Finansminister Helmut Schmidt (SPD) dannede en koalition, og han var kansler fra 1974 til 1982. Hans-Dietrich Genscher, en ledende FDP-funktionær, blev vicekansler og udenrigsminister. Schmidt, der var en stærk tilhænger af Det Europæiske Fællesskab (EF) og den atlantiske alliance, understregede sit engagement i "den politiske forening af Europa i partnerskab med USA". De voksende eksterne problemer tvang Schmidt til at koncentrere sig om udenrigspolitikken og begrænsede de indenlandske reformer, han kunne gennemføre. Sovjetunionen opgraderede sine mellemdistancemissiler, hvilket Schmidt klagede over var en uacceptabel trussel mod balancen mellem atomvåben, fordi det øgede sandsynligheden for politisk tvang og krævede et vestligt svar. NATO svarede i form af sin tosporet politik. De indenlandske eftervirkninger var alvorlige inden for SPD og underminerede koalitionen med FDP. En af hans største succeser i samarbejde med den franske præsident Valéry Giscard d'Estaing var lanceringen af det europæiske monetære system (EMS) i april 1978.

Helmut Kohl

I oktober 1982 faldt SPD-FDP-koalitionen fra hinanden, da FDP sluttede sig sammen med CDU

I januar 1987 blev Kohl-Genscher-regeringen genindsat, men FDP og De Grønne vandt på bekostning af de større partier. Kohls CDU og dets bayerske søsterparti, CSU, faldt fra 48,8% af stemmerne i 1983 til 44,3%. SPD faldt til 37%; den mangeårige SPD-formand Brandt trådte efterfølgende tilbage i april 1987 og blev efterfulgt af Hans-Jochen Vogel. FDP's andel steg fra 7% til 9,1%, hvilket var det bedste resultat siden 1980. De Grønnes andel steg til 8,3% fra deres andel på 5,6% i 1983 til 8,3%.

Genforening

Med Østblokkens sammenbrud i 1989, symboliseret ved åbningen af Berlinmuren, skete der en hurtig udvikling hen imod Tysklands genforening og en endelig løsning på Tysklands særlige status efter krigen. Efter demokratiske valg erklærede Østtyskland, at det ville tiltræde Forbundsrepublikken i henhold til betingelserne i traktaten om genforening mellem de to stater, og derefter ændrede både Vesttyskland og Østtyskland radikalt deres respektive forfatninger i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten. Østtyskland opløste sig selv, og de fem efterkrigsstater (delstater) blev genetableret sammen med det genforenede Berlin, som ophævede sin særstatus og dannede en ny delstat. De sluttede sig formelt til Forbundsrepublikken den 3. oktober 1990, hvorved antallet af delstater steg fra 10 til 16, og Tysklands deling blev afsluttet. Den udvidede Forbundsrepublik bevarede Vesttysklands politiske kultur og fortsatte sine eksisterende medlemskaber af internationale organisationer samt sin vestlige udenrigspolitiske linje og tilknytning til vestlige alliancer som NATO og Den Europæiske Union.

Den officielle tyske genforeningsceremoni den 3. oktober 1990 blev afholdt i rigsdagsbygningen med deltagelse af forbundskansler Helmut Kohl, præsident Richard von Weizsäcker, tidligere kansler Willy Brandt og mange andre. Dagen efter samledes det forenede Tysklands parlament i en symbolsk handling i rigsdagsbygningen.

På det tidspunkt var Berlins rolle imidlertid endnu ikke fastlagt. Først efter en heftig debat, som af mange betragtes som en af de mest mindeværdige sessioner i parlamentet, konkluderede Forbundsdagen den 20. juni 1991 med et ganske snævert flertal, at både regering og parlament skulle flytte fra Bonn til Berlin.

Det vesttyske Wirtschaftswunder ("det økonomiske mirakel", som The Times har opfundet) begyndte i 1950. Denne forbedring blev understøttet af valutareformen i 1948, som erstattede Reichsmark med Deutsche Mark og stoppede den voldsomme inflation. De allieredes afvikling af den vesttyske kul- og stålindustri blev endelig afsluttet i 1950.

Da efterspørgslen efter forbrugsvarer steg efter Anden Verdenskrig, hjalp den deraf følgende mangel på varer med at overvinde den vedvarende modstand mod køb af tyske produkter. På det tidspunkt havde Tyskland en stor pulje af kvalificeret og billig arbejdskraft, bl.a. som følge af flugten og udvisningen af tyskere fra Central- og Østeuropa, som ramte op mod 16,5 millioner tyskere. Dette hjalp Tyskland til at mere end fordoble værdien af sin eksport under krigen. Ud over disse faktorer var hårdt arbejde og lange arbejdstider med fuld kapacitet i befolkningen og i slutningen af 1950'erne og 1960'erne ekstra arbejdskraft leveret af tusindvis af Gastarbeiter ("gæstearbejdere") et afgørende grundlag for det økonomiske opsving. Dette ville senere få konsekvenser for de efterfølgende tyske regeringer, da de forsøgte at assimilere denne gruppe af arbejdstagere.

Med bortfaldet af de allierede erstatninger, frigørelsen af tysk intellektuel ejendomsret og virkningen af Marshallplanens stimulans udviklede Vesttyskland en af verdens stærkeste økonomier, næsten lige så stærk som før Anden Verdenskrig. Den østtyske økonomi viste en vis vækst, men ikke så meget som i Vesttyskland, til dels på grund af de fortsatte erstatninger til Sovjetunionen.

I 1952 blev Vesttyskland en del af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som senere skulle udvikle sig til Den Europæiske Union. Den 5. maj 1955 blev Vesttyskland erklæret for at have "en suveræn stats myndighed". Det britiske, franske og amerikanske militær forblev i landet, ligesom den sovjetiske hær forblev i Østtyskland. Fire dage efter at Vesttyskland havde fået "en suveræn stats myndighed" i 1955, blev det medlem af NATO. Det Forenede Kongerige og USA beholdt en særlig stærk tilstedeværelse i Vesttyskland for at virke afskrækkende i tilfælde af en sovjetisk invasion. I 1976 blev Vesttyskland en af de stiftende nationer i Gruppen af Seks (G6). I 1973 havde Vesttyskland - hvor ca. 1,26 % af verdens befolkning boede - verdens fjerde største BNP på 944 milliarder (5,9 % af det samlede BNP i verden). I 1987 havde Forbundsrepublikken Tyskland en andel på 7,4 % af den samlede verdensproduktion.

Befolknings- og civilstandsstatistik

Den samlede befolkning i Vesttyskland fra 1950 til 1990, som indsamlet af Statistisches Bundesamt.

Religion

Religionstilknytningen i Vesttyskland faldt fra 1960'erne og frem. Religionstilknytningen faldt hurtigere blandt protestanter end blandt katolikker, hvilket fik den romersk-katolske kirke til at overhale EKD som det største trossamfund i landet i løbet af 1970'erne.

Vesttysklands officielle holdning til Østtyskland var i begyndelsen, at den vesttyske regering var den eneste demokratisk valgte og derfor den eneste legitime repræsentant for det tyske folk. I henhold til Hallstein-doktrinen skulle ethvert land (med undtagelse af Sovjetunionen), der anerkendte Den Tyske Demokratiske Republiks myndigheder, ikke have diplomatiske forbindelser med Vesttyskland.

I begyndelsen af 1970'erne førte Willy Brandts politik for "Neue Ostpolitik" til en form for gensidig anerkendelse mellem Øst- og Vesttyskland. Moskvatraktaten (august 1970), Warszawa-traktaten (december 1970), firemagtsaftalen om Berlin (september 1971), transitaftalen (maj 1972) og grundtraktaten (december 1972) bidrog til at normalisere forbindelserne mellem Øst- og Vesttyskland og førte til, at begge tyske stater blev medlem af FN. Hallstein-doktrinen blev opgivet, og Vesttyskland ophørte med at gøre krav på et eksklusivt mandat for Tyskland som helhed.

Efter Ostpolitik var det vesttyske synspunkt, at Østtyskland var en de facto regering inden for en enkelt tysk nation og en de jure statslig organisation af dele af Tyskland uden for Forbundsrepublikken. Forbundsrepublikken fastholdt fortsat, at den ikke inden for sine egne strukturer kunne anerkende DDR de jure som en suveræn stat i henhold til folkeretten, samtidig med at den anerkendte, at DDR inden for folkerettens strukturer var en uafhængig suveræn stat. Vesttyskland opfattede sig således som værende inden for sine egne grænser ikke blot den faktiske og retlige regering, men også den eneste retlige legitime repræsentant for et hvilende "hele Tyskland". De to Tysklande gav afkald på ethvert krav om at repræsentere den anden stat internationalt, hvilket de anerkendte som nødvendigvis indebar en gensidig anerkendelse af hinanden som værende begge i stand til at repræsentere deres egne befolkninger de jure ved deltagelse i internationale organer og aftaler, såsom De Forenede Nationer og Helsinki-slutakten.

Denne vurdering af grundtraktaten blev bekræftet i en afgørelse truffet af Forbundsforfatningsdomstolen i 1973;

Den vesttyske forfatning (Grundgesetz, "Grundloven") indeholdt to artikler om foreningen med andre dele af Tyskland:

Efter den fredelige revolution i 1989 i Østtyskland erklærede DDR's Volkskammer den 23. august 1990 DDR's tiltrædelse af Forbundsrepublikken i henhold til grundlovens artikel 23 og indledte dermed genforeningsprocessen, som trådte i kraft den 3. oktober 1990. Selve genforeningsakten (herunder grundlæggende ændringer af den vesttyske grundlov) blev imidlertid gennemført forfatningsmæssigt ved den efterfølgende genforeningstraktat af 31. august 1990, dvs. ved en bindende aftale mellem det tidligere DDR og Forbundsrepublikken, der nu anerkender hinanden som selvstændige suveræne stater i folkeretten. Denne traktat blev derefter den 20. september 1990 vedtaget af både Volkskammer og Forbundsdag med det forfatningsmæssigt krævede flertal på to tredjedele, hvilket på den ene side betød, at DDR uddøde og delstaterne blev genetableret på Østtysklands område, og på den anden side at de aftalte ændringer af Forbundsrepublikkens grundlov blev gennemført. Blandt disse ændringer var ophævelsen af netop den artikel 23, i forhold til hvilken DDR nominelt havde erklæret sin postdaterede tiltrædelse af Forbundsrepublikken.

De to tyske stater indgik en valuta- og toldunion i juli 1990, og den 3. oktober 1990 opløstes Den Tyske Demokratiske Republik, og de genetablerede fem østtyske delstater (samt et forenet Berlin) blev medlem af Forbundsrepublikken Tyskland, hvilket gjorde en ende på øst-vest-kløften.

Det politiske liv i Vesttyskland var bemærkelsesværdigt stabilt og velordnet. Adenauer-æraen (1949-63) blev efterfulgt af en kort periode under Ludwig Erhard (1963-66), som igen blev afløst af Kurt Georg Kiesinger (1966-69). Alle regeringer mellem 1949 og 1966 blev dannet af den forenede gruppe bestående af den kristelig-demokratiske union (CDU) og den kristelig-sociale union (CSU), enten alene eller i koalition med det mindre Frie Demokratiske Parti (FDP) eller andre højrefløjspartier.

Kiesingers "store koalition" i 1966-69 var mellem de to største partier i Vesttyskland, CDU

Op til vedtagelsen af lovene var der en voldsom modstand mod dem, især fra FDP, den fremvoksende tyske studenterbevægelse, en gruppe, der kaldte sig Notstand der Demokratie ("Demokrati i undtagelsestilstand") og fagforeningerne. Demonstrationerne og protesterne blev flere og flere, og i 1967 blev den studerende Benno Ohnesorg skudt i hovedet af en politimand. Pressen, især tabloidavisen Bild-Zeitung, iværksatte en kampagne mod demonstranterne.

I 1968 var der opstået et stærkere ønske om at konfrontere den nazistiske fortid. I 1970'erne blev miljøalisme og antinationalisme grundlæggende værdier blandt venstreorienterede tyskere. Som følge heraf lykkedes det i 1979 De Grønne at nå op på de 5 %, der som minimum var nødvendige for at opnå parlamentsmandater ved delstatsvalget i den frie hansestad Bremen, og med oprettelsen af det nationale parti i 1980 udviklede de sig til en af de mest politisk succesfulde grønne bevægelser i verden.

Et andet resultat af urolighederne i 1960'erne var oprettelsen af Røde Hær Fraktion (RAF). RAF var aktiv fra 1968 og gennemførte en række terrorangreb i Vesttyskland i løbet af 1970'erne. Selv i 1990'erne blev der stadig begået angreb under navnet RAF. Den sidste aktion fandt sted i 1993, og i 1998 meddelte gruppen, at den indstillede sine aktiviteter.

Ved valget i 1969 fik SPD nok stemmer til at danne en koalitionsregering med FDP. SPD-leder og kansler Willy Brandt forblev regeringschef indtil maj 1974, hvor han trådte tilbage efter Guillaume-sagen, hvor et højtstående medlem af hans stab blev afsløret som spion for den østtyske efterretningstjeneste, Stasi. Affæren anses dog generelt for blot at have været en udløsende faktor for Brandts tilbagetræden og ikke en grundlæggende årsag. I stedet synes Brandt, der var forfulgt af skandaler i forbindelse med alkohol og depressioner samt de økonomiske konsekvenser af oliekrisen i 1973, at have fået nok. Som Brandt selv senere sagde: "Jeg var udmattet af årsager, som ikke havde noget at gøre med den proces, der var i gang på det tidspunkt".

Finansminister Helmut Schmidt (SPD) dannede derefter en regering og fortsatte SPD-FDP-koalitionen. Han fungerede som kansler fra 1974 til 1982. Hans-Dietrich Genscher, en ledende FDP-funktionær, var vicekansler og udenrigsminister i de samme år. Schmidt, der var en stærk tilhænger af Det Europæiske Fællesskab (EF) og den atlantiske alliance, understregede sit engagement i "den politiske forening af Europa i partnerskab med USA".

SPD's og FDP's mål blev imidlertid skilt fra hinanden i slutningen af 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne. Den 1. oktober 1982 sluttede FDP sig sammen med CDU

I januar 1987 blev Kohl-Genscher-regeringen genindsat, men FDP og De Grønne vandt på bekostning af de større partier. Socialdemokraterne konkluderede, at ikke alene var det usandsynligt, at De Grønne ville danne en koalition, men også at en sådan koalition ville være langt fra et flertal. Ingen af disse to forhold ændrede sig før 1998.

Denazificering

I 1951 blev der vedtaget flere love, som afsluttede afnazificeringen. Som følge heraf endte mange mennesker med en tidligere nazistisk fortid igen i det politiske apparat i Vesttyskland. Den vesttyske præsident Walter Scheel og kansler Kurt Georg Kiesinger var begge tidligere medlemmer af nazistpartiet. I 1957 var 77 % af det vesttyske justitsministeriums højtstående embedsmænd tidligere medlemmer af nazistpartiet. Konrad Adenauers statssekretær Hans Globke havde spillet en vigtig rolle i udarbejdelsen af de antisemitiske Nürnberg-racelove i Nazityskland.

På mange områder fortsatte den tyske kultur på trods af diktaturet og krigstiden. Gamle og nye former eksisterede side om side, og den amerikanske indflydelse, som allerede var stærk i 1920'erne, voksede.

Sport

I det 20. århundrede blev foreningsfodbold den største sport i Tyskland. Det tyske fodboldlandshold, der blev oprettet i 1900, fortsatte sin tradition med udgangspunkt i Forbundsrepublikken Tyskland og vandt FIFA World Cup i 1954 i en fantastisk overraskelse, der blev kaldt miraklet i Bern. Tidligere blev det tyske hold ikke betragtet som en del af den internationale top. VM i fodbold i 1974 blev afholdt i vesttyske byer og i Vestberlin. Efter at være blevet slået af deres østtyske kolleger i første runde, vandt det tyske fodboldforbunds hold igen pokalen ved at besejre Holland 2-1 i finalen. Da genforeningsprocessen var i fuld gang i sommeren 1990, vandt tyskerne et tredje verdensmesterskab, hvor spillere, der havde været landsholdsspillere for Østtyskland, endnu ikke havde fået lov til at deltage. Der er også blevet vundet europamesterskaber i 1972, 1980 og 1996.

Efter at begge de olympiske lege i 1936 var blevet afholdt i Tyskland, blev München udvalgt til at være vært for de olympiske sommerlege i 1972. Det var også de første sommerlege, hvor østtyskerne mødte op med DDR's separate flag og hymne. Siden 1950'erne havde Tyskland ved de olympiske lege været repræsenteret af et samlet hold ledet af de tyske NOC-funktionærer fra før krigen, da IOC havde afvist østtyske krav om et separat hold.

Den 800 sider lange undersøgelse "Doping i Tyskland fra 1950 til i dag" beskriver i detaljer, hvordan den vesttyske regering hjalp med at finansiere et omfattende dopingprogram. Vesttyskland tilskyndede til og dækkede over en dopingkultur inden for mange sportsgrene i årtier.

Ligesom i 1957, da Saarland tiltrådte, ophørte de østtyske idrætsorganisationer med at eksistere i slutningen af 1990, da deres underafdelinger og deres medlemmer sluttede sig til deres vestlige modstykker. De nuværende tyske organisationer og hold inden for fodbold, OL og andre steder er således identiske med dem, der uformelt blev kaldt "vesttyske" før 1991. De eneste forskelle var et større medlemstal og et andet navn, der blev brugt af nogle udlændinge. Disse organisationer og hold videreførte til gengæld for det meste traditionerne fra dem, der repræsenterede Tyskland før Anden Verdenskrig og endda før Første Verdenskrig, og sikrede således en århundredgammel kontinuitet på trods af politiske ændringer. På den anden side blev de separate østtyske hold og organisationer grundlagt i 1950'erne; de var en episode, der varede mindre end fire årtier, men som dog var ret succesfuld i den periode.

Vesttyskland spillede 43 kampe ved Europamesterskaberne, hvilket er mere end noget andet landshold.

Litterær scene

Ud over interessen for den ældre generation af forfattere opstod der nye forfattere på baggrund af erfaringerne fra krigs- og efterkrigstiden. Wolfgang Borchert, en tidligere soldat, der døde ung i 1947, er en af de mest kendte repræsentanter for Trümmerliteraturen. Heinrich Böll betragtes som en observatør af den unge Forbundsrepublik fra 1950'erne til 1970'erne og forårsagede nogle politiske kontroverser på grund af sit stadig mere kritiske syn på samfundet. Frankfurter Bogmesse (og dens fredspris for den tyske boghandel) udviklede sig hurtigt til en anerkendt institution. Eksemplarisk for Vesttysklands litteratur er - blandt andre - Siegfried Lenz (med Den tyske lektion) og Günter Grass (med Bliktromlen og Flunderen).

I Vesttyskland var de fleste politiske organer og bygninger placeret i Bonn, mens det tyske aktiemarked lå i Frankfurt, som blev det økonomiske centrum. Den juridiske gren af både den tyske forbundsforfatningsdomstol (Bundesverfassungsgericht) og den højeste appelret var placeret i Karlsruhe.

Den vesttyske regering var kendt for at være langt mere decentraliseret end dens statssocialistiske østtyske modstykke, idet førstnævnte var en forbundsstat og sidstnævnte en enhedsstat. Mens Østtyskland var opdelt i 15 administrative distrikter (Bezirke), som blot var lokale afdelinger af den nationale regering, var Vesttyskland opdelt i delstater (Länder) med selvstændigt valgte delstatsparlamenter og kontrol over Bundesrat, forbundsregeringens andet lovgivende kammer.

I dag anses Nordrhein-Westfalen ofte for at være Vesttyskland geografisk set. Når man skelner mellem det tidligere Vesttyskland og det tidligere Østtyskland som dele af det nuværende forenede Tyskland, er det blevet mest almindeligt at tale om Alte Bundesländer (gamle delstater) og Neue Bundesländer (nye delstater), selv om man også stadig hører Westdeutschland og Ostdeutschland.

Fodnoter

Medier relateret til Vesttyskland på Wikimedia Commons

Kilder

 1. Vesttyskland
 2. West Germany
 3. ^ a b Detlef Junker of the Heidelberg University states "In the October 23, 1954, Paris Agreements, Adenauer pushed through the following laconic wording: 'The Federal Republic shall accordingly [after termination of the occupation regime] have the full authority of a sovereign state over its internal and external affairs.' If this was intended as a statement of fact, it must be conceded that it was partly fiction and, if interpreted as wishful thinking, it was a promise that went unfulfilled until 1990. The Allies maintained their rights and responsibilities regarding Berlin and Germany as a whole, particularly the responsibility for future reunification and a future peace treaty".[10]
 4. Verfassung des Landes Hessen vom 18. Dezember 1946. In: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen. 1946 Nr. 34/35, S. 229, Art. 41 (Online beim Informationssystem des Hessischen Landtags [PDF; 1,4 MB]).
 5. Der Bayerische Landtag. Eine Chronik (Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive), S. 58 ff. (PDF; 6 MB).
 6. Franz Schneider, Die Bedeutung des Art. 178 BV für die deutsche Wiedervereinigung und für Verfassungsrevisionen des wiedervereinigten Deutschlands (= Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung; Bd. 541), VVF, München 1996, ISBN 3-89481-241-9, S. 36.
 7. Josef Isensee, Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, 2003, S. 346, Rn. 88.
 8. 1 2 В советской историографии для обозначения западногерманского государства было принято наименование «Федеративная Республика Германии» — с буквой «и» на конце, показывающее, что данное государство является лишь частью Германии. Сегодня нет однозначного обозначения для ФРГ того периода, и используются как вариант с «и», так и вариант с «я» на конце.
 9. Государство не исчезло, а продолжило своё существование, но 3 октября 1990 года считается началом нового периода в его истории.
 10. Такое сокращение в самой Германии является неофициальным. С 1970-х годов использование сокращения «BRD» в Федеративной Республике Германия считалось идеологически окрашенными и официально не рекомендовалось к использованию. Однако оно получило широкое распространение в ГДР и в СССР и до сих пор используется в русском языке. В самой же Западной Германии с 1970-х годов предписывалось либо употребление полного названия — Bundesrepublik Deutschland, либо сокращения BR Deutschland, явно содержащие слово Deutschland.
 11. ^ Seiller Brylla, Charlotta (2017). ”Nomen est omen Statsbeteckningar för det delade Tyskland”. Historisk Tidskrift 137:2: sid. 228-258. Arkiverad från originalet den 22 juni 2021. https://web.archive.org/web/20210622041303/https://www.historisktidskrift.se/fulltext/2017-2/pdf/HT_2017_2_228-259_seiler-brylla.pdf. Läst 28 april 2021.
 12. ^ Wolfgang Benz (11 april 2005). Errichtung der Besatzungsherrschaft Bundeszentrale für politische Bildung. Läst 4 november 2020.
 13. ^ Gustav-Adolf Caspar (1979). Die Kriegslage vom Herbst 1943 bis zum Winter 1944/45 und das Entstehen der Vereinbarungen über die Grenzen der Besatzungs- zonen in Deutschland Militärgeschichtliche Mitteilungen, De Gruyter. Läst 1 december 2020.
 14. ^ Trumandoktrinen. Nationalencyklopedin, Bra Böcker, 1995.
 15. ^ https://www.handelskammer.se/om-oss/historia Vår historia, Tysk-svenska handelskammaren.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato har brug for din hjælp!

Dafato er et nonprofitwebsted, der har til formål at registrere og præsentere historiske begivenheder uden fordomme.

Webstedets fortsatte og uafbrudte drift er afhængig af donationer fra generøse læsere som dig.

Din donation, uanset størrelsen, vil være med til at hjælpe os med at fortsætte med at levere artikler til læsere som dig.

Vil du overveje at give en donation i dag?