Stora nordiska kriget

Eumenis Megalopoulos | 24 okt. 2022

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Det stora nordiska kriget var ett krig som utkämpades i Nord-, Central- och Östeuropa mellan 1700 och 1721 om herraväldet i Östersjöområdet.

I mars 1700 anföll en trepartsallians bestående av det ryska tsarriket och de två personunionerna Sachsen-Polen och Danmark-Norge det svenska riket, som styrdes av den 18-årige kung Karl XII. Trots det ogynnsamma utgångsläget förblev den svenske kungen till en början segerrik och lyckades få Danmark-Norge (1700) och Sachsen-Polen (1706) att dra sig ur kriget. När han gav sig ut för att besegra Ryssland i ett sista fälttåg från 1708 led svenskarna ett förödande nederlag i slaget vid Poltava i juli 1709, vilket innebar att kriget tog en vändning.

Uppmuntrade av detta nederlag mot sin tidigare fiende tog Danmark och Sachsen återigen upp kampen mot Sverige. Från och med då och fram till krigsslutet behöll de allierade initiativet och tvingade svenskarna på defensiven. Först när den svenske kungen, som ansågs vara oförsonlig och krigsfixerad, föll under en belägring utanför Frederikshald i Norge hösten 1718 kunde kriget, som hade blivit hopplöst för hans land, avslutas. Villkoren i fredsfördragen i Stockholm, Frederiksborg och Nystad innebar slutet för Sverige som europeisk stormakt och samtidigt uppkomsten av det ryska imperiet som grundades av Peter I 1721.

Sveriges uppgång till stormakt

Strävan efter Dominium maris Baltici, dvs. herraväldet över Östersjöområdet, utlöste många krigiska konflikter mellan Östersjöländerna redan före det stora nordiska kriget (jfr Nordiska kriget). Orsakerna till det stora nordiska kriget var många. I många krig mot kungadömena Danmark (sju krig) och Polen-Litauen (fem krig) samt det ryska tsarriket (fyra krig) och ett krig mot Brandenburg-Preussen lyckades Sverige, som oftast var segerrikt, få överhöghet i Östersjöområdet år 1660 och försvara det från och med då.

Som garant för Westfaliska freden hade Sverige officiellt blivit en europeisk stormakt 1648, efter att ha tagit ifrån tsarriket dess tillgång till Östersjön i freden i Stolbovo 1617. Sveriges nyvunna ställning som europeisk stormakt under trettioåriga kriget vilade dock på en svag grund. Det svenska kärnlandet (i huvudsak dagens Sverige och Finland) hade en jämförelsevis liten befolkning på knappt två miljoner invånare och därmed bara en tiondel till en femtedel av invånarna i de andra baltiska staterna (Heliga romerska riket, Polen-Litauen och Ryssland). Den ekonomiska basen i det svenska kärnlandet var smal. Sveriges stormaktsställning byggde i hög grad på arméns extraordinära styrka. För att finansiera detta var Sverige i hög grad beroende av inkomstkällor som hamntullar i stora Östersjöhamnar som Riga (den största staden i det svenska Östersjömiljön), Wismar och Stettin (i Pommern) samt flodtullar på Elbe och Weser.

År 1655 inleddes det andra nordiska kriget, som avslutades med freden i Oliva 1660. I detta krig tvingade Karl X Gustav den polske kungen Johannes II. Casimir, som var barnbarnsbarn till Gustav I av Sverige och den sista levande Wasa, att avsäga sig den svenska kungatronen. Danmark förlorade sitt obegränsade herravälde över Öresund. Liksom under trettioåriga kriget fick Sverige under de följande åren stöd av Frankrike i utrikespolitiken och genom bidragsbetalningar och kunde på så sätt bevara sina besittningar.

Efterkrigstillståndet måste fruktas särskilt av Sverige, eftersom tendenserna till omvälvning hos grannarna Danmark, Brandenburg, Polen och Ryssland, som påverkades av Sveriges expansion, redan under fredsförhandlingarna knappast hade kunnat döljas. Det var fortfarande svårt att överföra arvet från den krigiska stormaktsframväxten till den fredliga perioden av stormaktssäkring efter 1660: för dessa utrikespolitiska säkringsuppgifter, dvs. för upprätthållandet av en stor militärpotential på hemmaplan, var Sverige fortfarande mycket ogynnsamt till sina strukturella förutsättningar. Efter nederlaget mot Brandenburg-Preussen vid Fehrbellin 1675 blev Sveriges prekära situation uppenbar även för utlandet. Därför sammankallade kung Karl XI riksdagen 1680. Med hjälp av bönderna, borgarna, officerarna och den lägre adeln lyckades man få till stånd ett återtagande av de tidigare kronans marker från adeln, kejsarrådet degraderades till ett rådgivande kungligt råd och kungen tog över lagstiftning och utrikespolitik, som hittills hade legat på riksdagen. Kungen blev en enväldig autokrat. Efter de politiska reformerna genomförde Karl XI en omfattande och försenad omorganisation av militären. År 1697 lämnade Karl XI till sin son och efterträdare Karl XII en reformerad absolutistisk stormaktsstat och en omorganiserad och effektiv armé.

Bildandet av en trippelallians

Det var en del av den svenska diplomatin att kontrollera Danmark och Polen genom avtalsförsäkringar med Ryssland på ett sådant sätt att en inringning kunde undvikas. Bengt Oxenstiernas diplomati kunde inte längre avvärja risken för en inringning.

I slutet av 1600-talet uppstod följande konfliktlinjer i nordöstra Europa: Danmark hade förpassats från sin ställning som den dominerande staten i Skandinavien till en medelmakt med begränsat inflytande och såg sin kontroll över de återstående Östersjötillgångarna hotad. Även om tullar från utländska fartyg var rikets viktigaste inkomstkälla fanns hotet om inblandning utifrån ständigt närvarande. En tvistefråga mellan Danmark och Sverige var frågan om Gottorfs andelar i hertigdömena Holstein och framför allt Schleswig. År 1544 delades hertigdömena upp i kungliga, Gottorf- och gemensamt styrda delar. Holstein förblev ett kejserligt fideikommiss och Schleswig ett danskt fideikommiss. Efter freden i Roskilde 1658 frigjordes de Gottorfs andelar i hertigdömet Slesvig som var allierade med svenskarna från dansk feodal suveränitet. Den danska utrikespolitiken, som såg sig hotad från två håll av Gottorfers allians med svenskarna, försökte återta de förlorade territorierna. Oberoendet för det partiella hertigdömet Schleswig-Holstein-Gottorf garanterades endast av den svenska regeringen, som antog att den i och med det allierade territoriet hade en strategisk bas för truppförflyttningar och attacker mot det danska fastlandet i händelse av ett krig mot Danmark. En annan stridsfråga mellan Danmark och Sverige var Skåne, Blekinge och Halland, som historiskt sett hade varit kärnländer i den danska staten, men som sedan freden i Roskilde 1658 tillhörde Sverige. I dessa nyvunna provinser undertryckte Sverige rigoröst alla pro-danska strävanden. Tvisten om Schonens statstillhörighet hade redan 1675 lett till Danmarks i slutändan misslyckade inträde i Nordiska kriget 1674-1679.

I Ryssland strävade tsar Peter I (1672-1725) efter att öppna sitt land mot Västeuropa. En förutsättning för detta är enligt honom fri tillgång till världshaven. Sverige kontrollerade Östersjön och mynningarna av floderna Neva och Narva. Svarta havet, som är ett inlandshav, erbjöd endast begränsad tillgång till världshaven, eftersom de ottomanska turkarna kontrollerade dess utlopp vid Bosporen. Endast genom hamnen i Arkhangelsk i Arktiska havet kunde Ryssland bedriva sjöhandel med resten av Europa. Även om Ryssland hade mineraltillgångar, pälsar och råvaror kunde landet inte bedriva lönsam handel med väst utan en lämplig sjöväg.

Kurfurst Friedrich August I av Sachsen (1670-1733) hade valts till kung av Polen (och därmed också till regent av Litauen, se Sachsen-Polen) 1697 som August II. Eftersom adeln hade ett stort inflytande över besluten i det polsk-litauiska herraväldet strävade August II efter att vinna erkännande, flytta maktbalansen till sin fördel och omvandla kungadömet till en ärftlig monarki. Han fick råd av Johann Reinhold von Patkul (1660-1707), som hade flytt från det svenska Livland. Han trodde att återerövringen av det tidigare polska Livland skulle hjälpa August att vinna lite prestige. Den livländska adeln skulle välkomna detta steg och resa sig mot det svenska styret. Under Karl XI av Sverige (1655-1697) hade det skett så kallade reduktioner, genom vilka en del av adelns jordinnehav övergick till kronan. Denna praxis stötte på motstånd från den drabbade tysk-baltiska adeln, särskilt i Livland, vars ledare då sökte utländsk hjälp.

Strax efter att den bara 15-årige Karl XII av Sverige (1682-1718) hade trätt upp på tronen började Sveriges tre potentiella fiender att bilda en allians. Redan under sitt första regeringsår hade den unge kungen gjort sin svåger Fredrik IV (1671-1702), hertig av Schleswig-Holstein-Gottorf, till överbefälhavare för alla svenska trupper i Tyskland och gett honom i uppdrag att förbättra det nationella försvaret i Gottorf. Dessa uppenbara militära förberedelser gav impulsen till de första alliansförhandlingarna mellan Sachsen-Polen och Ryssland i juni 1698. I augusti 1698 möttes tsar Peter I och kung August II i Rawa, där de gjorde de första förberedelserna för ett gemensamt angrepp på Sverige. På Patkuls uppmaning genomfördes det slutligen den 11 november juli.

Saxiska och danska attacker

Den 12 februari 1700 invaderade general Jacob Heinrich von Flemming, i spetsen för cirka 14 000 sachsiska soldater, Livland för att inta provinsen och dess huvudstad Riga. Generalguvernör i Livland var fältmarskalk greve Erik von Dahlberg, som också var Sveriges mest berömda fästningsbyggare och som gav sin huvudstad ett utmärkt försvar. Inför Rigas starka murar intog sachsarna först grannstaden Dünamünde (13-15 mars 1700), som August II genast döpte om till Augustusburg. Därefter upprättade de sachsiska trupperna en blockad framför Riga, men utan att angripa fästningen på allvar. Efter åtta veckor tog dock Dahlbergs svenskar initiativet och besegrade sachsarna i slaget vid Jungfernhof (6 maj 1700). De sachsiska trupperna drog sig tillbaka bakom Düna och väntade på förstärkning. När dessa anlände i juni 1700 under generalfältsmarskalk Adam Heinrich von Steinau följde August II personligen med dem. Steinau återvände till anfallet i juli, besegrade en svensk avdelning under general Otto Vellingk nära Jungfernhof och inledde belägringen av själva Riga. När belägringen inte gjorde några större framsteg beslöt man på sachsisk sida att först säkra större delar av Livland. Därför belägrades även slottet Kokenhusen på hösten och intogs den 17 oktober 1700. Därefter sökte saxarna vinterkvarter i Kurland. De svenska trupperna i Livland rekryterades huvudsakligen av ester, letter och finländare och var för tillfället ensamma. Det var dock till deras fördel att den livländska adeln inte reste sig mot det svenska styret. Istället uppstod bondeuppror under den sachsiska invasionen, vilket gjorde att adelsmännen blev ännu mer beroende av den svenska kronan.

Under tiden hade Danmarks kung Fredrik IV förklarat krig mot Sverige den 11 mars 1700. En dansk kår på 14 000 man hade redan samlats på Trave under ledning av hertig Ferdinand Wilhelm av Württemberg. Trupperna gav sig iväg den 17 mars 1700, ockuperade flera platser i Holstein-Gottorf och närmade sig Tönning den 22 april 1700. Under belägringen av Tönning besköts staden från den 26 april. Under tiden fanns endast två kavalleriregementen, ett marinregemente och två bataljoner infanteri kvar på Själland. Skyddet av det danska kärnlandet mot Sverige var den danska flottans huvuduppgift, och den danska flottan satte i maj segel med 29 linjeskepp och 15 fregatter. Den befanns under befäl av den unge Ulrik Christian Gyldenløve och fick order att bevaka den svenska flottan i Karlskrona; om svenskarna skulle sätta kurs mot danskt territorium skulle de omedelbart angripas. I maj 1700 samlades en svensk armé från regementena i Pommern och Bremen-Verden under ledning av fältmarskalk Nils Karlsson Gyllenstierna. Från och med sommaren fick han också stöd av en nederländsk-hanoveransk hjälpkår. Trupperna förenades i Altona och skyndade sig att hjälpa Tönning. Hertigen av Württemberg avbröt belägringen av staden den 2 juni och undvek en strid mot de svenska trupperna.

Svensk motoffensiv på Själland

Tack vare sina inledande framgångar kunde Sverige i stort sett bestämma krigets förlopp i den första fasen. De centrala krigsskådeplatserna var i första hand Sachsen-Polen, Livland, som fram till dess hade varit svenskt, och Estland, som den ryske tsarens armé erövrade i ett separat utkämpat sekundärkrig fram till 1706.

I Sverige förbereddes armén och flottan för krig. Omkring 5 000 nya sjömän rekryterades, vilket innebar att flottan under amiral Hans Wachtmeisters ledning uppgick till 16 000 man. Dessutom rekvirerades alla handelsfartyg i svenska hamnar för de kommande trupptransporterna. Totalt hade Sverige 42 linjeskepp i Östersjön jämfört med 33 danska fartyg. Armén uppgraderades lika snabbt. I enlighet med divisionerna mobiliserades de regionala regementena och ett större antal nya förband uppfördes dessutom. Totalt uppgick trupperna snart till 77 000 man. I juni fick Sverige ytterligare stöd från en brittisk-holländsk flotta med 25 linjeskepp under amiralerna George Rooke och Philipp van Almonde. Sjömakterna var oroliga för den spanska kungens nära förestående död, som förväntades leda till ett europeiskt tronföljdskrig. Med tanke på denna osäkra situation var de inte beredda att låta sina viktiga handels- och försörjningsvägar i Östersjön äventyras av ett dansk-svenskt krig. Därför hade de beslutat att stödja Sverige mot angriparen Danmark.

I mitten av juni 1700 låg den engelsk-holländska eskadern utanför Göteborg, medan Karl XII seglade med den svenska flottan i Karlskrona den 16 juni. Mellan de allierade låg den danska flottan i Öresund för att förhindra att deras motståndare förenades. Karl lät dock sin flotta ta en smal kanal längs den östra stranden och nådde snart fram till de allierade fartygen. Tillsammans hade de allierade nu mer än 60 fartyg och var nästan två gånger fler än den danska flottan. Den danska amiralen Gyldenløve beslutade därför att undvika en sjöstrid och drog sig tillbaka. Den 25 juli kunde de första svenska trupperna landa på Själland under skydd av deras flottans kanoner. I början av augusti 1700 hade de redan omkring 14 000 män där jämfört med mindre än 5 000 danska soldater. De lyckades därför snabbt omringa Köpenhamn och beskjuta det med artilleri. Kung Fredrik IV hade förlorat sjöherraväldet och hans armé befann sig långt söderut i Holstein-Gottorp, där striderna också var ogynnsamma för honom. Han hade inget annat val än att komma överens med Charles. Den 18 augusti 1700 slöt de två regenterna freden i Traventhal, som återställde status quo ante.

Narva-kampanjen

Ursprungligen hade de allierade kommit överens om att Ryssland skulle inleda krig mot Sverige omedelbart efter att freden med Osmanska riket hade slutits, men om möjligt i april 1700. Men fredsförhandlingarna drog ut på tiden och Peter I tvekade att gå med i kriget, trots August II:s uppmaning. Först i mitten av augusti 1700 nådde man en överenskommelse med ottomanerna, och den 19 augusti förklarade Peter I slutligen krig mot Sverige. Han gjorde det dock i fullständig okunnighet om att Danmark, en viktig allierad i koalitionen, redan dagen innan hade fallit bort. I en rapport av den 3 september konstaterade därför det nederländska sändebudet: "Om denna nyhet hade kommit fjorton dagar tidigare, tvivlar jag mycket på att tsarens majestät skulle ha marscherat med sin armé eller att tsarens majestät skulle ha förklarat krig mot den svenska kungen."

Peter I hade dock redan sommaren 1700 upprättat en armé vid de svenska gränserna, som till stor del bestod av unga rekryter som utbildades enligt västeuropeisk modell. Totalt sett var styrkorna indelade i tre divisioner under generalerna Golovin, Weide och Repnin. Till dem anslöt sig ytterligare 10 500 soldater från kosackarmén, så att den totala styrkan uppgick till cirka 64 000 man. En stor del av dessa stod dock fortfarande kvar i det inre. I mitten av september gick en rysk förtrupp in på svenskt territorium, och den 4 oktober 1700 inledde den ryska huvudarmén på cirka 35 000 soldater belägringen av Narva. Före kriget hade Peter I gjort anspråk på Ingermanland och Karelen för att få säker tillgång till Östersjön. Narva låg bara 35 kilometer från den ryska gränsen, men i Livland, som August II gjorde anspråk på. De allierade var därför misstänksamma mot tsaren och fruktade att han ville erövra Livland för sig själv. Det fanns dock tre skäl som talade för Narva som mål för det ryska angreppet: Narva låg söder om Ingermanland och kunde tjäna svenskarna som en inkörsport till denna provins. Det låg inte långt från den ryska gränsen och var därför logistiskt sett ett relativt lätt mål att nå. Sist men inte minst var det viktigt att nästan all Rysslands handel i väster gick via Riga och Narva, och tsaren skulle ha ogillat att se båda städerna i August II:s ägo.

Under tiden hade Karl XII dragit tillbaka sin armé från Danmark igen den 24 augusti 1700. Sedan dess hade han förberett en expedition till Livland i södra Sverige för att konfrontera de sachsiska trupperna där. Trots hotet om höststormar lämnade Charles Karlskrona den 1 oktober och nådde Pärnu den 6 oktober. De svenska enheterna hade drabbats av förluster på grund av våldsamma stormar. Flottan skickades dock omedelbart tillbaka för att överföra fler soldater och tungt artilleri. När Dahlberg hade segrat i Riga och sachsarna redan var i vinterkvarter beslöt han att vända sig mot den ryska armén i Narva. Han flyttade sina trupper till Reval, där han samlade ytterligare förstärkningar från regionen och övade sina enheter i flera veckor. Den 13 november 1700 gav han sig iväg österut med cirka 10 500 soldater. Marschen i det kalla vädret och med nästan inga förnödenheter visade sig vara svår, men den 19 november nådde svenskarna de ryska positionerna. Dagen därpå ägde slaget vid Narva ((20.) 30. november 1700) rum, där de svenska trupperna krossade den numerärt överlägsna ryska armén. Under striderna och den efterföljande flykten upplöstes den ryska armén nästan helt och hållet och förlorade praktiskt taget hela sitt artilleri. De små svenska styrkorna var dock också försvagade och efter att Narva återigen befriats måste även de för tillfället flytta in i sina vinterkvarter.

I slutet av 1700 hade Karl XII framgångsrikt försvarat Sverige och drivit bort alla fientliga trupper från svenskt territorium. Istället för att förfölja den besegrade ryska armén för att förgöra den helt och tvinga sin motståndare tsar Peter I att sluta fred, vände sig kungen nu till sin tredje motståndare, den sachsiske kurfursten och kungen av Polen, för att rycka ifrån honom den polska kungatronen. Det har spekulerats mycket om den svenske kungens exakta motiv, och hans beslut har nästan enhälligt kritiserats av senare militärhistoriker som ett allvarligt felaktigt beslut, eftersom man missade chansen att slutgiltigt krossa den besegrade ryska armén och därmed tvinga Ryssland att sluta fred. Den avgörande faktorn för vändningen mot Polen var förmodligen Karl XII:s personliga motiv. Som övertygad lutheran hyste den svenske kungen ett personligt hat mot Augustus den Starke, eftersom denne hade avvikit från sina förfäders lutherska tro av maktkalkyleringsskäl och konverterat till katolicismen för att bli kung av Polen. Karl XII såg dessutom Augustus den starke som den verkliga krigsmakaren mot Sverige. Den livländska adliga oppositionen mot den svenska kronan under Reinhold von Patkul hade framför allt förlitat sig på polsk-saxiskt stöd. Dessutom underskattade den svenske kungen på ett fatalt sätt Rysslands militära potential och trodde att han när som helst kunde besegra den ryska armén igen, som han hade gjort vid Narva år 1700. Karl ansåg att den militära utvecklingen i Östersjön var av underordnad betydelse.

Den svenske kungen vände sin huvudarmé söderut och under de följande fem åren av det så kallade Dethroneringskriget passerade han nästan hela det polska territoriet. Vid sidan av detta pågick dock ytterligare strider om dominans i Kurland och Litauen mellan svenska trupper under Lewenhaupts överbefäl och ryska enheter. En överlappning mellan de två krigsskådeplatserna i Östersjön och Polen inträffade först 1705, då en rysk armé som marscherat in i Kurland 1705 tvingades retirera inför den annalkande Karl XII utan öppet slag. I årslånga fälttåg förbrukade Karl sig själv och den svenska armén i Polen och Sachsen, medan det svenska Livland ödelades av ryska arméer. Kriget i Polen avslutades först 1706 med freden i Altranstadt, där August II tvingades avsäga sig den polska tronen.

Ockupation av hertigdömet Kurland

August II förberedde sig nu för den svenska offensiven som förväntades under det nya året. Hans polska undersåtars vägran att stödja kriget ekonomiskt och med trupper visade sig vara en nackdel. Den polska sejmen i februari 1701 fick Augustus stöd endast med en liten hjälpkår på 6 000 polacker och litauer, för få för det kommande slaget mot Karl. Som svar på de svenska framgångarna träffades August II och Peter I i februari 1701 i en helt förändrad situation för att förnya sin allians. Peter behövde tid för att omorganisera och beväpna den ryska tsarens armé. August behövde en stark allierad i ryggen på svenskarna. Tsar Peter lovade att skicka 20 000 man till Düna så att August skulle ha en 48 000 man stark armé av saxare, polacker, litauer och ryssar till sitt förfogande för att slå tillbaka det svenska angreppet i juni 1701. Under intrycket av de svenska framgångarna försökte båda de allierade att dra sig ur kriget var och en för sig: Utan att de var överens och utan att de andra visste om det, erbjöd de den svenske kungen en separat fred. Karl XII ville dock inte ha fred och intensifierade sina förberedelser för det planerade fälttåget mot Polen. För detta ändamål fick han sammanlagt 80 492 man rekryterade för 1701. 17 000 man fick i uppdrag att täcka det inre av landet, 18 000 man skyddade Svenska Pommern, 45 000 man fördelades mellan Livland, Estland och Ingermanland. De flesta av de svenska trupperna i Livland var koncentrerade kring Dorpat.

Efter de sedvanliga arméparaderna inleddes den svenska framryckningen via Wolmar och Wenden till Riga den 17 juni 1701. Karl planerade att föra sin armé över Düna mellan Kokenhusen och Riga. Saxarna hade misstänkt detta tillvägagångssätt och uppförde fältbefästningar vid flera övergångsställen längs Düna. De båda arméerna möttes för första gången den 8 juli.

Erövring av Warszawa och Krakow

Den polsk-litauiska republiken protesterade mot att den svenska framryckningen till Kurland kränkte polskt territorium, eftersom det inte var republiken (representerad av Sejm) som låg i krig med Sverige, utan endast den polske kungen. När August den starke återigen erbjöd förhandlingar rekommenderade Karl XII:s rådgivare att sluta fred med den polske kungen. Livlands generalguvernör Erik von Dahlberg gick längst och avgick till slut till och med i protest mot kungens krigsplaner. Men Karl var kompromisslös och krävde att sejmen skulle välja en ny kung. Detta förkastades dock av majoriteten av den polska adeln.

I januari 1702 flyttade Karl sin armé från Kurland till Litauen. Den 23 mars 1702 lämnade svenskarna sina vinterkvarter och invaderade Polen. Utan att invänta de planerade förstärkningarna från Pommern marscherade Karl med sin armé direkt mot Warszawa, som kapitulerade utan strid den 14 maj 1702. Den polska huvudstaden tvingades betala en hög tribut innan Karl fortsatte sin marsch mot Krakow. Rädslan för att Sverige skulle söka territoriella vinster i Polen i ett tänkbart fredsavtal fick nu också den polska adeln att gå med i kriget.

Före Karl XII. När Warszawa var ockuperat hade August II flyttat till Krakow med den polska kronarmén, som var cirka 8 000 man stark, för att ansluta sig till den 22 000 man starka sachsiska armén som nyligen hade rests upp i Sachsen. Den polska kronans armé under Hieronim Augustyn Lubomirski var dåligt utrustad, otillräckligt försedd med mat och dåligt motiverad att kämpa för den sachsiske kungens sak. När den polsk-saxiska armén på 24 000-30 000 man konfronterade svenskarna, som bara var 12 000 man, söder om Kielce, gjorde denna omständighet det lättare för svenskarna att ta sig in på fältet den 8 juli.

Kriget i Kurland och Litauen

Förutom krigshändelserna i Polen pågick även strider i Kurland och Litauen om herraväldet i Östersjön. Segrarna i det föregående litauisk-vitryska inbördeskriget, Oginski, hade genom ett dekret avlägsnat Sapieha från alla statliga ämbeten. De besegrade tidigare härskarna allierade sig nu med de segerrika svenskarna, medan Oginski eller greve Grzegorz Antoni Ogiński kallade Peter I till sin hjälp. Peter I undertecknade ett avtal med Oginskis om militärt stöd 1702. Ett våldsamt inbördeskrig bröt återigen ut. För att skydda Kurland hade en svensk kår under ledning av Carl Magnus Stuart lämnats kvar efter att Karl XII:s huvudarmé hade lämnat landet i januari 1702. På grund av ett sår som inte ville läka överlät han dock det egentliga befälet över trupperna till överste greve Adam Ludwig Lewenhaupt. I själva Litauen fanns det under befäl av generalerna Carl Mörner och Magnus Stenbock en annan svensk avdelning på flera tusen man, varav stora delar följde Karl XII i juni 1702 och lämnade bara en liten styrka kvar.

Medan Sapieha, som var allierad med Sverige, organiserade bondetrupper för att kämpa mot Oginski-konfederationen i Dneprområdet i Vitryssland, ödelade den senare, med ryskt stöd, Sapiehas landområden. När Sapiehas tillfälligt drog sig tillbaka från Litauen efter att svenskarna dragit sig tillbaka, utnyttjade Ogiński situationen och attackerade de svenska trupperna i Litauen och Kurland från maj till december 1702. Hans mål var att erövra fästningen Birze som en bas för ytterligare satsningar. I ett av sina försök slog Ogińskis armé bestående av 2 500 ryssar och 4 500 polacker ut en 1300 man stark svensk avdelning som skickades för att ta över fästningen. Den 19 mars 1703 besegrade den besegrade svenska divisionen den rysk-polska armén i slaget vid Saladen. Ogiński drog sig sedan tillbaka till Polen för att ansluta sig till Augusts trupper.

Svensk erövring av västra och centrala Polen

August II hade återigen erbjudit svenskarna fredsförhandlingar efter nederlaget vid Klissow den 19 juli 1702. Han ville så långt som möjligt uppfylla de svenska kraven, med det enda målet att förbli kung av Polen. Michael Stephan Radziejowski, kardinal ärkebiskop i Gniezno och primat i Polen-Litauen, lade också fram förslag till fred för Republiken Polens räkning. Han erbjöd Karl XII. Polska Livland, Kurland och en hög krigsskadeersättning. Karl skulle bara ha behövt avstå från att avsätta kungen, men han var inte beredd att göra det. Kriget fortsatte alltså. Efter flera veckors försening på grund av Karls brutna ben fortsatte svenskarna sin framryckning längs Vistula. I slutet av hösten 1702 flyttade Karl sina trupper till vinterkvarter i Sandomierz och Kazimierz nära Krakow.

August II, som var tvungen att fortsätta kriget, var tvungen att bygga upp en armé igen för att stoppa den svenska framryckningen. Han höll en Sejm i Thorn där han fick löfte om 100 000 man. För att samla in pengar till detta reste han till Dresden i december.

Under de första månaderna av 1703 var kriget lugnt. Först i mars gav sig Karl XII iväg med sin armé i riktning mot Warszawa, som han nådde i början av april. I början av april 1703, August II. Dresden för att inleda ett nytt fälttåg från Thorn och Marienburg. Han hade använt tiden till att samla en ny sachsisk-litauisk armé. När Karl fick veta att fiendens armé hade slagit läger nära Pułtusk lämnade han Warszawa och korsade Bug med sitt kavalleri. Den 21 april 1703 överraskades sachsarna fullständigt i slaget vid Pułtusk. Segern kostade svenskarna endast 12 män, medan den sachsisk-litauiska armén fick hantera 700 fångar samt flera hundra döda och sårade. Efter nederlaget vid Pułtusk var saxarna för svaga för att möta den svenska armén på öppet fält. De drog sig tillbaka till fästningen Thorn. Karl XII flyttade sedan norrut för att förgöra den sista resterna av den demoraliserade sachsiska armén. Efter månader av belägring av Thorn intog han staden i september 1703. Svenskarna erövrade 96 kanoner, 9 granatkastare, 30 fältpipor, 8 000 musköter och 100 000 thalers. Flera tusen saxare gick i fångenskap. Erövringen av Thorn gav kung Karl fullständig kontroll över Polen. För att förhindra allt framtida motstånd från staden, som hade stått emot svenskarna i ett halvår, revs dess befästningar. Den 21 november lämnade svenskarna Thorn för Elbing. Det avskräckande exemplet fick den önskade effekten, och under intryck av den vapenvila som föregick det underkastade sig många andra städer den svenska kungen för att skonas mot betalning av höga tributer. Strax före jul lät Karl sin armé ta vinterkvarter i Västpreussen, eftersom denna region hittills inte hade påverkats av kriget.

Warszawas och Sandomirs förbund

Efter de katastrofala fälttågen 1702 och 1703 blev August II:s militära situation hopplös, hans ekonomiska resurser var uttömda och hans maktbas i Polen började falla sönder. Under intrycket av landets ekonomiska nedgång splittrades den polska adeln i olika läger. År 1704 bildades det pro-svenska Warszawakonfederationen, som drev på för att kriget skulle upphöra. Stanislaus Leszczyński anslöt sig till den och ledde fredsförhandlingarna med svenskarna från 1704. Eftersom han vann deras kungs förtroende såg Karl XII snart Stanislaus som en lämplig kandidat för det planerade nyvalet av den polske kungen.

Även i Sachsen fanns det motstånd mot kurfurstens polska politik. August införde en punktskatt för att fylla sin krigskassa och för att kunna beväpna armén. Detta vände de sachsiska stånden mot honom. Dessutom väckte han befolkningens missnöje genom aggressiva metoder för att rekrytera rekryter. Med ryskt stöd lyckades han dock återigen samla en armé på 23 000 saxare, kosacker och ryssar. Litauen, Volynia, Röda Ryssland och Lilla Polen fortsatte att vara lojala mot den sachsiske kungen, så August kunde dra sig tillbaka med sitt hov till Sandomierz. Där hade delar av den polska adeln bildat ett förbund för att stödja honom och motsätta sig den svenska ockupationen av Polen och den nya kung som Sverige krävde. Sandomirförbundet under hetman Adam Mikołaj Sieniawski vägrade att erkänna Augusts abdikation och Stanislaus Leszczynskis anslutning. Detta innebar dock inte någon verklig maktbalans, eftersom förbundet hade liten militär betydelse och dess trupper på sin höjd kunde störa svenskarnas leveranser. Tsar Peter ingick ett avtal med August II som gjorde det möjligt för honom att fortsätta kriget mot Sverige på Polen-Litauens territorium. På hösten 1704 flyttade en stor rysk armé in i Vitryssland och stannade länge i Polotsk för att sedan inta Vilna, Minsk och Grodno.

Val av en ny kung av Polen som är lojal mot Sverige

I slutet av maj 1704 begav sig Karl XII från sitt vinterkvarter till Warszawa för att skydda det planerade kungliga valet. Armén bestod av 17 700 infanterister och 13 500 kavallerister. Efter Karls ankomst till Warszawa, under skydd av den svenska armén, valdes Stanislaus I Leszczyński till kung den 12 juli 1704 mot majoriteten av den polska adelns vilja.

Efter valet ryckte Karl fram med en stark armékår mot de utbrytarområden som vägrade lyda den nya kungen. August erkände inte valet och undvek med sin armé Karls framryckning. När den svenska armén avancerade till Jarosław i juli tog August tillfället i akt att flytta tillbaka till Warszawa. Istället för att förfölja honom intog Karl det dåligt befästa Lemberg i ett anfall i slutet av augusti. Under tiden hade August nått Warszawa, där även den nyvalde kungen vistades. I själva staden stod 675 svenskar och cirka 6 000 polacker för att skydda kungen, som var lojal mot Sverige. De flesta av de polska soldaterna deserterade, och den polske kungen flydde också från staden och lämnade svenskarna ensamma att göra motstånd. Den 26 maj 1704 var den svenska garnisonen tvungen att kapitulera inför August II. Efter Warszawas erövring flyttade August till Stor-Polen. Den svaga svenska kontingenten där tvingades då dra sig tillbaka.

I närheten av Lemberg fick Karl nyheter om att ryska trupper hade intagit Narva. Han utesluter dock fortfarande en flytt till norr. Efter två veckors försening återvände den svenska armén till Warszawa i mitten av september för att återta staden. August riskerade inte ett slag utan flydde från sin huvudstad innan Karl anlände och gav general Johann Matthias von der Schulenburg befälet över den sachsiska armén. Inte heller han vågade ge sig in i en öppen strid och drog sig tillbaka till Posen, där en rysk kontingent under ledning av Johann Reinhold von Patkul hade omringat staden. Efter den förnyade erövringen av Warszawa lät Karl förfölja den sachsisk-polska armén. I samband med detta besegrades en rysk grupp på 2 000 man i en skärmytsling, 900 ryssar föll. De återstående ryssarna kämpade nästan till sista man följande dag. Trots saxarnas skickliga reträtt under Schulenburg hann Karl ikapp en del av den sachsiska armén strax före den schlesiska gränsen. I slaget vid Punitz stod 5 000 saxare emot fyra anfallande svenska dragonregementen. Schulenburg lyckades dra tillbaka sina trupper på ett ordnat sätt över Oder till Sachsen. På grund av de utmattande marscherna var Karl tvungen att flytta in i sitt vinterkvarter redan i början av november. Han valde det distrikt i Storpolen som gränsar till Schlesien, som till stor del hade varit förskonat från kriget fram till dess.

Utvecklingen i Kurland och Litauen

Efter Lewenhaupts seger året innan återvände Jan Kazimierz Sapieha till Litauen våren 1704 och stärkte Lewenhaupts ställning där. Efter Leszczyńskis val till ny polsk kung hade Lewenhaupt fått order från Karl XII att driva igenom Sapiehas anspråk i sitt hemland. Lewenhaupt invaderade Litauen med sina trupper från Kurland, varpå August II:s anhängare med greve Ogiński i spetsen tvingades retirera. Lewenhaupt lyckades vinna över den litauiska adeln till den svenska sidan och övertala den litauiska riksdagen att hylla den nya polska kungen, men efteråt var han tvungen att återvända till Mitau, eftersom en rysk armé närmade sig och hotade Kurland.

Den ryska armén förenade sig med lojala polska trupper och flyttade till fästningen Seelburg vid Düna, som endast var ockuperad av en liten garnison på 300 svenskar. Lewenhaupt skyndade sig genast att inta den belägrade fästningen. Den rysk-polska armén bröt sedan belägringen för att konfrontera den annalkande fienden. Den 26 juli 1704 möttes de två arméerna i Jakobstadt, där den svensk-polska armén med 3 085 svenskar och 3 000 polacker i stort sett i underläge besegrade en numerärt överlägsen armé med 3 500 ryssar och 10 000 polacker i slaget vid Jakobstadt. De ryska trupperna var tvungna att retirera. Från slagfältet vid Jakobstadt vände sig Lewenhaupt först mot fästningen Birze, som ligger mellan Riga och Mitau och som hade ockuperats av Ogińskis trupper. Fästningens garnison, som bestod av 800 polacker, kapitulerade omedelbart och fick fri lejd. Lewenhaupt skickade sina trupper till vinterkvarter för resten av året, vilket också innebar att kriget i Litauen och Kurland fick vila.

Kröning av den svenska lojala kungen i Warszawa

Under första halvåret 1705 förekom inga krigshändelser i Polen. Den svenska armén under Karl XII slog läger i staden Rawitch, som också var svenskarnas högkvarter i Polen. Det beslutades att Stanislaus Leszczyński, som valts året innan, skulle krönas till polsk kung i juli 1705. För svenskarna var det så viktigt att säkra tronföljden eftersom fredsförhandlingarna med Polen, som redan hade inletts, endast kunde slutföras med den önskade kandidaten. Den tidigare kungen August II var också beredd att förhandla om fred, men med förhoppningen om en kandidat på den polska tronen som var mer foglig för deras syften, hårdnade den svenska ståndpunkten tills svenskarna såg detroniseringen av Wettin som det enda sättet att sluta en fred till deras fördel.

Till skillnad från svenskarna förblev August II inte inaktiv och kunde med ryskt stöd återigen samla en armé för att förhindra kröningen av den svenske motkungen. På förslag av Johann Patkul utsåg han sin livländska landsman Otto Arnold Paykull till befälhavare, som avancerade till Warszawa med 6 000 polacker och 4 000 saxare. För att garantera tronarvingens säkerhet hade Karl XII skickat generallöjtnanten Carl Nieroth till huvudstaden med 2 000 man. Den 31 juli 1705 möttes de två arméerna nära Warszawa i slaget vid Rakowitz, där den sachsisk-polska armén besegrades av den fem gånger mindre svenska armén. Generallöjtnant Paykull föll i svenskarnas händer tillsammans med sin diplomatiska korrespondens och fördes till Stockholm som statsfånge. Där imponerade han på sina domare genom att hävda att han kände till hemligheten med att göra guld. Men trots att han gav ett prov på sin alkemiska konst ansåg Karl XII att saken inte var värd att undersöka vidare och lät halshugga honom för förräderi.

Som ett resultat av slaget kunde Stanislaus Leszczyński obehindrat krönas till ny polsk kung i Warszawa den 4 oktober 1705. Han förblev dock militärt och ekonomiskt helt beroende av sina svenska beskyddare och var fortfarande inte erkänd i alla delar av landet. Endast Stora Polen, Västpreussen, Mazovien och Lilla Polen underkastade sig honom, medan Litauen och Volynia fortsatte att hålla fast vid August II och Peter I. Som en direkt följd av kröningen ingick kungariket Polen den 18 november 1705 freden i Warszawa med Sverige i Leszczyńskis namn. Landets tidigare kung och kurfurste av Sachsen, August II, accepterade inte freden och förklarade att det inte längre var krig bara mellan Sverige och Polen, utan att det även i fortsättningen skulle vara krig mellan Sverige och kurfurstendömet Sachsen.

Kriget fortsatte också i Kurland och Litauen. På grund av Levenehaupts framgångar året innan hade Peter I beordrat sin marskalk Sjeremetjev att skära av Levenehaupts 7 000 man starka och splittrade armé från Riga med en armé på 20 000 man. För att göra detta måste framryckningen hållas hemlig så länge som möjligt för att förhindra att fiendens styrkor koncentreras. Detta lyckades dock inte och Lewenhaupt kunde samla sina trupper i tid. Den 16 juli 1705 satte Lewenhaupt upp hela sin armé i stridsformation mot den framryckande ryska armén. Efter fyra timmars strid vann svenskarna slaget vid Gemauerthof med en förlust på 1 500 man, medan den numerärt överlägsna ryska armén förlorade 6 000 man. Svenskarnas seger varade dock inte länge, för i september skickade Peter en ny armé, denna gång 40 000 man stark. Den här gången lät tsaren sin armé marschera endast på natten för att hålla operationen hemlig så länge som möjligt. Trots detta fick svenska spanare kännedom om den nya ryska framryckningen, så Lewenhaupt, som hade befordrats till generallöjtnant, kunde samla sina trupper i och runt Riga. Efter att Peter I informerats om detta styrde han den planerade framryckningen mot de mindre fästningarna Mitau och Biskau i stället för mot Riga. Eftersom alla svenska trupper befann sig runt Riga kunde hela Kurland ockuperas av ryska trupper.

Kampen för att erkänna den nya kungen

För första gången sedan slaget vid Narwa marscherade Karl XII med den svenska huvudarmén in i Östersjön för att hjälpa de svenska styrkorna där. Utgångspunkten var Warszawa, där han hade vistats under hösten 1705. Karl beslöt att tvinga de fortfarande övergivna territorierna att svära trohet till den nya kungen. I slutet av 1705 började armén sin framryckning över Weichsel och Bug till Litauen. På hösten hade svenska förstärkningar från Finland fört Lewenhaupts armé, som hade samlats i Riga, till en styrka på 10 000 man. De ryska styrkorna i Kurland fruktade nu att bli häcklade av Lewenhaupts trupper i Riga och den annalkande Karl. Efter att befästningarna i Mitau och Bauske hade sprängts drog de sig tillbaka från Kurland först till Grodno, så att Lewenhaupt återigen kunde ockupera Kurland. Efter att ryssarna hade lämnat landet började litauerna mer och mer vända sig till den nya polska kungen, som var lojal mot Sverige, vilket avsevärt minskade krigets bördor för dem. Man lyckades också försona de motstridiga litauiska adelsfamiljerna Sapiehas och Wienowickis. Eftersom greve Ogińskis fortsatta kamp på August II:s sida inte var framgångsrik någonstans, fick det svenska partiet i Litauen nu äntligen övertaget.

Den 15 januari (juli) korsade Karl XII:s armé Nyemen på väg mot Grodno, där en 20 000 man stark rysk armé under fältmarskalk Georg Benedikt von Ogilvy stod. Denna armé hade korsat den polska gränsen i december 1705 för att ansluta sig till de sachsiska trupperna. Karl hade marscherat mot ryssarna med huvuddelen av sin armé på nästan 30 000 man, men det blev inget slag, eftersom de ryska trupperna inte ville bli inblandade i en konfrontation med den svenske kungen och drog sig tillbaka till Grodno. På grund av kylan var en belägring utesluten, så Karl lät bara bygga en blockadring runt Grodno, som stängde av staden och den ryska armén från varuförsörjningen.

När August II såg att Karl XII låg sysslolös utanför Grodno höll han ett krigsråd som beslutade att utnyttja kungens frånvaro för att förgöra en svensk avdelning under Carl Gustaf Rehnskiölds befäl längre västerut. Karl hade lämnat kvar den senare med över 10 000 man för att skydda Storpolen och Warszawa. August ville röra sig västerut, förena sig med alla polska avdelningar på vägen och sedan med den nybildade sachsiska armén i Schlesien under general Schulenburgs befäl för att attackera Rehnskiölds kår och marschera tillbaka till Grodno efter en seger. Den 18 januari tog August sig förbi den svenska blockaden i väster med 2 000 man, förenade sig med flera polska truppkontingenter och gick den 26 januari in i Warszawa för andra gången. Därifrån, efter en kort paus, avancerade han vidare med sin armé, som under tiden hade vuxit till 14 000-15 000 man, för att attackera den svenska kåren. Han beordrade också general Schulenburg att med sina trupper ta upp den ryska hjälpkåren på 6 000 man som låg i närheten och att marschera till Stor-Polen för att förena sig med den. Rehnskiöld fick höra om saxarnas plan och hoppades kunna undvika förintelse genom att ta strid med fienden medan de fortfarande var åtskilda. Genom att låtsas dra sig tillbaka fick general Schulenburg i själva verket anledning att anfalla de underlägsna svenskarna. Utan förstärkningar från August II:s polska armé led Schulenbergs sachsiska rekryter ett förkrossande nederlag mot de stormande svenskarna i slaget vid Fraustadt den 13 februari 1706. August II avbröt sin framryckning efter detta nya bakslag, skickade tillbaka en del av trupperna till Grodno och marscherade resten till Krakow. Situationen i Grodno blev hopplös för den ryska armén efter nederlaget vid Vranov. De kunde inte längre hoppas på hjälp, och försörjningsproblemen hade förvärrats drastiskt under tiden. Förutom hungersnöden spreds sjukdomar bland soldaterna, vilket ledde till höga förluster. När nyheten om nederlaget vid Fraustadt nådde Grodno beslutade den ryske befälhavaren Olgivy att bryta sig loss mot Kiev med de återstående 10 000 arbetsföra männen. De undkom de svenska förföljarna och lyckades rädda sig över gränsen.

Karl XII hade marscherat så långt som till Pinsk i jakten på den ryska armén. Efter en paus gav han sig av därifrån den 21 maj 1706 för att flytta in i södra Polen-Litauen. Territorierna där höll fortfarande fast vid August och vägrade att svära trohetseden till kung Stanislaus I. Den 1 juni flyttade Karl in i Volynia. Även där hade man med militär styrka erkänt den nya kung som var lojal mot Sverige. Under sommarmånaderna förekom också strider. Flera försök av svenskarna längs den rysk-polska gränsen mot ryska ställningar gav inga avgörande resultat. Med utgångspunkt i erfarenheterna från fälttågen i Polen, som hade syftat till att hävda den nya kungens legitimitet och lojalitet mot Sverige, började Karl ompröva sin strategi. Så länge den svenska armén var på plats avlade invånarna den påtvingade trohetseden. Så snart den svenska armén hade gett sig av vände man sig dock tillbaka till kung August, som hela tiden förde in nya trupper från sin reträtt i Sachsen. Eftersom hans tidigare strategi var misslyckad ville Karl nu avsluta kriget genom att gå in i Sachsen.

Erövring av Sachsen och kung August II:s avgång.

Sommaren 1706 gav sig Karl XII iväg med sina trupper från östra Polen, förenade sig med Rehnskjölds armé och gick den 27 augusti 1706 in i kurfurstendömet Sachsen via Schlesien. Svenskarna erövrade kurfurstendömet steg för steg och kvävde allt motstånd. Landet utnyttjades rigoröst. August hade inte längre några trupper som var värda att nämna sedan slaget vid Fraustadt, och eftersom hans förfäders land också var ockuperat av svenskarna, var han tvungen att erbjuda Karl fredsförhandlingar. De svenska förhandlarna Carl Piper och Olof Hermelin samt sachsiska representanter undertecknade ett fredsavtal i Altranstädt den 24 september 1706, men det kunde inte bli giltigt förrän det ratificerats av kungen.

Även om August ville avsluta krigstillståndet var han också bunden av allianslöften till Peter I, för vilken han dolde den annalkande freden med Sverige. När den ryska armén under generalerna Boris Petrovich Sheremetev och Alexander Danilovich Menshikov hörde talas om den svenska framryckningen till Sachsen hade den rysk armén avancerat från Ukraina långt in i västra Polen. Mensjikov ledde en framryckningsdelegation före huvuddelen av den ryska armén och förenade sig i Polen med den återstående sachsisk-polska armén under August II. Under ryska påtryckningar var August därför tvungen att officiellt fortsätta kampen och utkämpade ganska motvilligt ett sista slag mot svenskarna vid Kalisch med en förenad armé på 36 000 man. I slaget vid Kalisch kunde de kombinerade ryska, sachsiska och polska styrkorna fullständigt förinta de numerärt underlägsna svenska trupperna under general Arvid Axel Mardefelt, som Karl hade lämnat kvar för att försvara Polen. I samband med detta togs general Mardefelt och över 100 officerare (inklusive polska magnater) till fånga. Detta förändrade dock inte den fortsatta svenska överlägsenheten, så August vägrade att upphäva fredsavtalet och återvände snabbt till Sachsen för att söka en uppgörelse med Karl. Den 19 december meddelade kurfursten att han ratificerade fredsfördraget i Altranstadt mellan Sverige och Sachsen, genom vilket han "för alltid" avstod från den polska kronan och upplöste alliansen med Ryssland. Han åtog sig också att överlämna krigsfångar och avhoppare, nämligen Johann Reinhold von Patkul. Augustus den Starke hade redan i december 1705 arresterat livonianen som hade rådde honom att gå i krig. Efter att han hade överlämnats till svenskarna lät Karl XII avrätta honom som förrädare.

För den polske kungen Stanislaus Leszczyński, som var beroende av Sverige, förbättrade fördraget inte hans situation. Han lyckades inte integrera sina inhemska fiender och förblev därför beroende av de svenska truppernas skydd.

År 1706 utlöste den svenska framryckningen till Sachsen den

Risken för att det stora nordiska kriget skulle blanda sig med striderna i det spanska tronföljdskriget, som samtidigt pågick i Centraleuropa, var stor vid denna tid. Båda de stridande parterna försökte därför vinna den svenska kungen som allierad eller åtminstone hålla honom utanför konflikten. I april 1707 besökte den allierade befälhavaren för trupperna i Nederländerna, John Churchill, hertig av Marlborough, det svenska lägret i Sachsen. Han uppmanade Karl att vända sin armé tillbaka österut och att inte avancera längre in i kejsardömet. Den habsburgske kejsaren Josef I bad Karl att hålla sig borta från Tyskland med sina trupper. I detta syfte var kejsaren till och med beredd att erkänna den nya polska kungen och göra eftergifter till de protestantiska kristna i de schlesiska arvsländerna, vilket man slutligen kom överens om den 1 september 1707 i Altranstadskonventionen, där man bland annat gav tillstånd att bygga så kallade nådekyrkor. Karl hade inget intresse av att blanda sig i tyska angelägenheter och föredrog att återigen gå mot Ryssland.

Långt ifrån striderna i Polen erövrade Ryssland de svenska baltiska provinserna steg för steg efter nederlaget vid Narwa. Eftersom den största svenska armén var uppbunden i Polen var det alldeles för få svenska styrkor som skulle skydda ett stort område. På grund av ryssarnas numeriska överlägsenhet lyckades de allt sämre. De ryska styrkorna kunde därför relativt lätt vänja sig vid den svenska krigstaktiken och utveckla sin egen krigsförmåga, med vilken de sedan tillfogade Karl ett avgörande nederlag i det ryska fälttåget.

Ryska krigsplaner efter slaget vid Narva

Efter segern i slaget vid Narva i slutet av november 1700 hade Karl XII flyttat söderut med sin huvudarmé för att leda kampen mot August II. Han anförtrodde generalmajor Abraham Kronhjort i Finland, överste Wolmar Anton von Schlippenbach i Livland och generalmajor Karl Magnus Stuart i Riga överbefälet över de svenska baltiska besittningarna. De svenska krigsfartygen i Ladogasjön och Peipussjön leddes av amiral Gideon von Numers. Den ryska armén var inte längre någon allvarlig motståndare vid denna tidpunkt. På grund av den säkra segern som detta innebar avvisade Karl ryska fredsbud. Svenskarnas taktiska överlägsenhet över ryssarna hade också blivit en fördom hos Karl, som var så övertygad om att den ryska slagkraften var obetydlig att han fortsatte att koncentrera sina krigsansträngningar på den polska krigsskådeplatsen även när en stor del av Livland och Ingermanland redan var under rysk kontroll.

Men när den svenska huvudstyrkan flyttades till den polska krigsskådeplatsen ökade Peter I:s chanser att leda kriget till en mer gynnsam utveckling och erövra den önskade baltiska tillgången för Ryssland. Tsar Peter utnyttjade den svenska arméns tillbakadragande och lät de återstående ryska styrkorna återuppta sin verksamhet i de svenska baltiska provinserna efter katastrofen i Narva. Ryssarnas krigsstrategi var att trötta ut fienden. Detta skulle uppnås genom forcer och ständiga attacker, kombinerat med svältning av befolkningen genom att förstöra byar och åkrar. Samtidigt skulle de ryska soldaterna vänja sig vid den svenska krigstaktiken med dess våldsamma attacker i strid genom ständiga strider.

Tsar Peter använde den tid som den svenska arméns frånvaro gav honom till att upprusta och omorganisera sin armé till enorma kostnader. Han utsåg utländska experter för att utbilda trupperna - som var utrustade med moderna vapen - i västeuropeiska krigsmetoder. För att snabbt bygga upp det artilleri som förlorades vid Narva lät han beslagta kyrkklockor för att gjuta kanoner av dem. Han lät bygga hundratals kanonbåtar på Lake Ladoga och Lake Peipus. Våren 1701 hade den ryska armén åter 243 kanoner, 13 haubitsar och 12 granatkastare. Stärkt av nya rekryteringar bestod den återigen av 200 000 soldater 1705, efter de 34 000 som fanns kvar 1700.

För att stödja sina krigsplaner diplomatiskt lät tsaren också skicka en förhandlare till Köpenhamn för att övertala Danmark att invadera Skåne, parallellt med förklaringarna om stöd till August II. Eftersom det svenska riksrådet lät en styrka avancera till Öresund misslyckades alliansplanerna och danskarna sköt upp sitt angrepp till senare.

De svenska styrkorna i Östersjön under överste von Schlippenbach var endast mycket svaga och dessutom uppdelade i tre självständiga kårer. Var och en av dessa kårer var för svag på egen hand för att framgångsrikt kunna konfrontera de ryska styrkorna, särskilt eftersom de inte leddes på ett samordnat sätt. Dessutom bestod dessa trupper inte av reguljära regementen utan av nyrekryterade rekryter. De svenska förstärkningarna kom i första hand till den polska krigsskådeplatsen, så att den ryska armén kunde erövra den ena strategiskt viktiga punkten efter den andra.

Avveckling av den livländska armén

Efter att deras kung dragit sig tillbaka med huvudarmén förblev svenskarna ändå offensiva för tillfället, åtminstone så länge Ryssland fortfarande var försvagat efter nederlaget vid Narva. För att eliminera den enda återstående ryska handelshamnen i Vita havet gjorde sju till åtta svenska krigsfartyg en framryckning från Göteborg till Archangelsk i mars 1701. Satsningen påverkade engelska och nederländska handelsintressen med Ryssland. Båda länderna rapporterade den svenska expeditionsflottans avfärd till sin ryska partner. Peter lät sedan förstärka stadens försvar. När den svenska flottan nådde Vita havet sprang två fregatter på en sandbank och måste sprängas. Anfallet mot Archangelsk lovade inte framgång på grund av Peters försiktighetsåtgärder, så flottan seglade hem igen efter att ha förstört 17 omkringliggande byar.

I mitten av 1701 gjorde först svenska och sedan ryska styrkor utflykter till Ingermanland och Livland och marscherade in på varandras territorier, där de utkämpade flera skärmytslingar. De ryska styrkorna hade återhämtat sig tillräckligt för att kunna genomföra begränsade offensiver. Från de ryska högkvarteren i Pskov och Novgorod flyttade en styrka på cirka 26 000 man söder om Peipussjön in i Livland i september. I det efterföljande fälttåget i september 1701 lyckades den svenske generalen Schlippenbach, med en division på endast 2 000 man, besegra den ryska huvudarmén på cirka 7 000 man under Boris Sheremetyev i två möten vid Rauge och Kasaritz, där ryssarna förlorade 2 000 soldater. Trots detta fortsatte ryska arméenheter att göra begränsade attacker på livländskt territorium, som de underlägsna svenskarna hade allt mindre att sätta emot.

Under den andra stora invasionen av Livland under ledning av general Boris Sjeremetjev besegrade de ryska styrkorna för första gången en svensk-livisk armé på 2 200-3 800 man under ledning av Schlippenbach i slaget vid Erastfer den 30 december 1701. De svenska förlusterna uppskattades till cirka 1 000 man. Efter att de segerrika ryssarna hade plundrat och förstört området drog de sig tillbaka igen, eftersom Sjeremetjev fruktade ett angrepp från Karl XII, som befann sig i Kurland med en stark armé. Ur svensk synvinkel gjorde den ojämna maktbalansen ett framgångsrikt försvar av Livland alltmer osannolikt, särskilt som det tidigare föraktet för ryssarna knappast verkade motiverat efter deras senaste seger. Karl vägrade dock att återvända till Livland och skickade bara några kompletterande trupper.

När Karl marscherade från Warszawa till Krakow under sommarfälttåget 1702, vilket avslöjade den norra krigsskådeplatsen, såg Peter återigen möjligheten till en invasion. Från Pskov korsade en armé på 30 000 man den svensk-ryska gränsen och nådde Erastfer den 16 juli. Den 19 juli vann den ryska armén avgörande segrar mot svenskarna, som hade cirka 6 000 man, i slaget vid Hummelshof (eller Hummelsdorf) nära Dorpat och vid Marienburg i Livland. 840 av deras egna döda och 1 000 fångar dödades enligt svenska uppgifter i själva slaget och ytterligare 1 000 under den efterföljande förföljelsen av ryssarna. Slaget innebar slutet för den livländska armén och inledde den ryska erövringen av Livland. Eftersom de återstående svenska styrkorna var för svaga för att möta ryssarna i ett öppet slag på fältet föll Wolmar och Marienburg samt Livlands landsbygd i ryska händer före slutet av augusti. Livonia blev därefter svårt ödelagt och förstört. Efter plundringen drog sig den ryska armén tillbaka till Pskov utan att ockupera det erövrade området.

Erövring av Newaumland och Ingermanland

När den livländska armén var effektivt utplånad kunde Peter börja skapa de territoriella förutsättningarna för sitt egentliga krigsmål, att etablera en hamn i Östersjön. Efter det segerrika fälttåget ledde fältmarskalk Boris Sheremetyev den ryska armén norrut mot Ladogasjön och Newaum Land, eftersom Östersjön nådde längst in på ryskt territorium och verkade lämplig för att anlägga en hamn. Detta område säkrades av de svenska fästningarna Nöteborg och Kexholm samt en liten flotta vid Ladogasjön, som hittills hade hindrat alla ryska framryckningar. För att bemöta detta hot lät Peter I bygga ett skeppsvarv på Ladogasjöns sydöstra strand nära Olonetz, som sedan byggde en liten rysk krigsflotta. Med den kunde de svenska fartygen tryckas tillbaka till Viborgs fästning och svenskarnas fortsatta aktioner på sjön kunde förhindras. Ryssarna riktade sedan sin uppmärksamhet mot fästningen Nöteborg, som låg på en ö i Neva vid Ladogasjöns mynning och skyddade floden och sjön. I slutet av september inleddes belägringen av Göteborg av en 14 000 man stark rysk armé under ledning av fältmarskalk Sheremetyev. Svenskarna försökte inta fästningen från Finland, men en svensk förstärkning på 400 man slogs tillbaka av belägrarna. Den 11 oktober 1702 intog ryssarna citadellet, som till sist hölls av endast 250 män. Genom att inta Göteborg kontrollerade Peter nu Ladogasjön, Neva, Finska viken och Ingermanland. På grund av fästningens strategiska betydelse ändrade tsaren namnet till Schlüsselburg.

Peters nästa drag var belägringen av Nyenschanz, en livskraftig handelsplats och strategiskt viktig punkt vid Nevas mynning i Finska viken, i mars 1703. 20 000 ryska soldater attackerade den svenska fästningen. De började belägra och bombardera fästningen. Den 4 maj lyckades Boris Sheremetyevs trupper med hjälp av den nya ryska flottan inta fästningen, som var bemannad av 600 man. Den 18 maj vann Ryssland sin första seger på vatten. Åtta ryska roddbåtar under Peter I:s befäl lyckades besegra två svenska fartyg i ett sjöslag vid Nevas mynning.

När Neva nu var helt kontrollerad av ryska styrkor började tsar Peter 1703 att bygga en befäst stad i det sumpiga floddeltat, som 1711 skulle bli Rysslands nya huvudstad under namnet Sankt Petersburg. Den nya staden behövde dock skydd. Genom att ockupera och befästa Kotlin och genom att bygga Kronstadt mitt emot det i havet, blev det omöjligt för de djuptgående svenska krigsfartygen att tränga in från havet. Samtidigt lät tsaren utöka flottan för att vara överlägsen svenskarna även till sjöss. Ryssland hade redan våren 1704 en krigsflotta på 40 fartyg i Östersjön.

Resten av Ingermanland, inklusive Jaama och Koporje, kunde också ockuperas av ryssarna inom några veckor efter att Nyenschantz tagits av ett ryskt infanterikommando under generalmajor Nikolai von Werdin, eftersom svenskarna inte hade några större trupper eller fästningar där. Särskilt i norr låg de finska fästningarna Viborg (Viipuri) och Kexholm (Käkisalmi) för nära de erövrade områdena. I juli 1703 skedde därför det första ryska angreppet på Finland, med Viborgs fästning som måltavla. Den skulle attackeras på sjösidan av roddflottan och på landsidan av en belägringsstyrka under Mensjikov. På vägen dit möttes de ryska styrkorna av en svensk-finsk kontingent vid Sestrorezk (→ Slaget vid Systerbäck), som dock var tvungna att retirera till Viborg efter en rad hårda strider. Eftersom man fruktade att svenska styrkor skulle landstiga övergavs dock belägringen och de ryska styrkorna beordrades tillbaka.

Efter att den ryska kåren återvänt från Finland, marscherade Peter den till Livland och Estland för att stödja den hårt pressade polska kungen August II. I stället för att belägra svenskarnas svagt bemannade fästningar nöjde sig ryssarna med att ödelägga landet.

Konsolidering av Rysslands ställning i de baltiska staterna

Även efter de ryska framgångarna i Neva-regionen var Karl inte beredd att förstärka de livländska styrkorna eller att personligen ingripa på denna krigsskådeplats, trots att han i början av 1704 hade intagit sitt vinterkvarter i det närbelägna Västpreussen. På hans order måste därför alla levyer i det svenska kärnlandet ledas till Polen, och i juli 1704 skövlade den svenske kungen Livland ännu mer när han flyttade 30 000 man till Warszawa för att säkra valet av sin favorit till polsk kung.

Den flotta som Peter I utrustade och som var riktad mot den svenska handelssjöfarten fick också bara bekämpas av några få fregatter. För att störa ryssarnas planer på en ny hamn i Östersjön seglade en liten svensk flotta med ett linjeskepp, fem fregatter och fem brigantiner till Finska viken efter vintern, med uppdraget att förstöra den ryska flottan och den nya staden i Nevas träsk. Med 1 000 man förstärkning från Viborg skulle en attack äga rum på land och till sjöss. Efter en lyckad landstigning på den befästa ön Kronstadt fick man dock avbryta på grund av ett envist motstånd, och flottan seglade tillbaka.

Ytterligare strider utkämpades vid Peipussjön, vars behärskning var en förutsättning för erövringen av Livland. Här dominerade svenskarna till en början fortfarande, med 14 båtar och 98 kanoner till sitt förfogande. För att motverka detta byggde ryssarna under vintermånaderna 1703 följande

Redan sommaren 1704 skickades en rysk armé under ledning av fältmarskalk Georg Benedikt von Ogilvy (1651-1710) från Ingermanland för att erövra Narva. Samtidigt ryckte en annan armé fram mot Dorpat. Syftet med dessa operationer var att erövra dessa viktiga gränsfästningar och därmed skydda Ingermanland, som året innan erövrats med sin planerade huvudstad, samt att erövra Livland. Ett svenskt försök med Schlippenbach och 1 800 kvarvarande soldater misslyckades med förlusten av hela styrkan. I början av juni omringades Dorpat och den 14 juli 1704 föll staden i ryska händer. Redan i april hade Narva omringats av 20 000 ryssar i närvaro av Peter I. Tre veckor efter Dorpat föll även denna fästning den 9 augusti efter ett våldsamt angrepp och hårda strider i staden. Vid erövringen av Narwa togs 1 725 svenskar till fånga.

Misslyckade svenska attacker mot S:t Petersburg

Efter de föregående årens framgångar förblev Ryssland på defensiven 1705 och koncentrerade sig på att säkra sina erövringar. Svenskarna å andra sidan gick på offensiven efter att ha blivit förvånade över de snabba framstegen i byggandet av S:t Petersburg. Därför skickades 6 000 rekryter till de baltiska provinserna för att förstärka styrkorna. Ett första angrepp av svenska trupper mot det nyligen befästa Kronstadt i januari 1705 slutade i stort sett resultatlöst. På våren seglade en flotta på 20 krigsfartyg från Karlskrona till Viborg och sedan till Kronstadt. Landstigningen misslyckades, precis som året innan, och svenskarna beklagade sig över flera hundra döda. Ett tredje landstigningsförsök i Kronstadt misslyckades den 15 juli och 600 svenskar förlorade sina liv. Fram till december korsade den svenska eskadern Finska viken och avbröt varuhandeln. Men oenigheten var redan uppenbar bland de regionala svenska befälhavarna, som var benägna att genomföra okoordinerade ensamaktioner, som ryssarna hade små problem att slå tillbaka.

År 1706 ägde endast ett fåtal strider rum i de svenska baltiska provinserna. Under årets första hälft placerades ryska trupper på den polska krigsskådeplatsen för att stödja den hårt pressade kung August II och för att binda Karl XII i Polen. I norr förblev Peter I därför defensiv. De svenska styrkorna var inte tillräckligt starka för offensiva företag. Förutom några få utflykter till Ryssland gjordes en förnyad flottförflyttning med 14 krigsfartyg till S:t Petersburg, men återigen utan resultat. Viborg, varifrån Petersburg hade attackerats flera gånger, belägrades kortvarigt av en 20 000 man stark rysk armé från den 11 oktober 1706, men även detta misslyckades. År 1707 var dock endast några få större städer och fästningar i Östersjön fortfarande i svensk ägo, däribland Riga, Pernau, Arensburg och Reval. Samtidigt ledde Karls förväntade angrepp på Ryssland till en paus på denna krigsskådeplats.

Ryska segrar hade hittills alltid varit säkrade genom ett klart numeriskt övertag. Taktiken inriktades på fiendens svaga punkter med attacker mot isolerade svenska fästningar med små garnisoner. I början undvek den ryska armén fortfarande att angripa större fästningar. Den planerade användningen av brända jordens taktik var ett kännetecken för ryssarnas krigföring. Målet var att göra de baltiska staterna olämpliga som svensk bas för fortsatta operationer. Många invånare kidnappades av den ryska armén. Många av dem slutade som livegna på höga ryska officerars gods eller såldes som slavar till tatarerna eller ottomanerna. Den ryska armén hade fått ökat självförtroende genom de framgångsrika operationerna i Östersjön. De visade att tsarens armé hade utvecklats effektivt på bara några få år.

Genom freden i Altranstädt hade Karl XII lyckats övertala August II att avstå från den polska tronen efter sex långa krigsår. Framgången fördärvades dock av att majoriteten av de svenska baltiska provinserna under tiden var i rysk besittning. Dessutom hade en rysk armé invaderat och ockuperat västra Polen 1706. Under sin marsch till Sachsen hade Karl lovat de oroliga västeuropeiska stormakterna att inte blanda sig i hans armé i det spanska tronföljdskriget, utan att vända tillbaka österut. Tsar Peter, Karls sista motståndare, skulle därför elimineras genom en direkt kampanj mot hans huvudstad Moskva. Detta visade sig dock vara extremt ogynnsamt för svenskarna, eftersom de ryska styrkorna konsekvent använde sig av brända jordar och därmed orsakade försörjningsproblem för den svenska armén. Karl försökte motverka dessa svårigheter genom att flytta in i Ukraina för att kunna angripa Moskva söderifrån. Han led ett avgörande nederlag vid Poltava 1709, vilket innebar slutet för den svenska armén i Ryssland. När Danmark och Sachsen fick höra att den svenska kungen hade besegrats, gick Danmark och Sachsen åter in i kriget, medan Karl, som var avskuren från sitt moderland, drog söderut till Osmanska riket, där han tillbringade de närmaste åren i tvångsförvisning. En direkt dansk invasion av södra Sverige misslyckades dock, vilket förhindrade en snabb allierad seger och förlängde kriget.

Karl XII:s ryska fälttåg.

Karls huvudmål efter Altranstädter freden var att befria de ockuperade områdena i de svenska baltiska provinserna och att sluta en varaktig fred som skulle säkra Sveriges stormaktsposition. I februari, juni och augusti 1707 avvisade han därför flera fredsbud från tsaren i Altranstädt, eftersom han ansåg att de var en bedräglig manöver och att han bara ville sluta fred med Peter I på hans egna villkor. Ryssland var faktiskt villigt att sluta fred och skulle ha varit nöjt med Ingermanland. Den svenska kungen tvingade dock den svenska kungen att fortsätta kriget.

Karl XII hoppades kunna uppnå sina krigsmål utan att göra de svenska baltiska provinserna till ett slagfält. Av denna anledning var en framryckning mot S:t Petersburg utesluten från början. I stället ville Karl manövrera ut den ryska armén ur Polen för att undvika ytterligare förödelse i landet, som nu var allierat med Sverige. Från den ryska gränsen skulle den svenska armén sedan rycka fram direkt mot Moskva, samtidigt som de allierade ottomanerna avancerade ett anfall mot den ryska sydgränsen.

I september 1707 inleddes det länge förberedda fälttåget mot Ryssland. Den svenska huvudarmén bestod av 36 000 erfarna och utvilade soldater, nyklädda och utrustade med nya vapen. Den svenska krigskassan hade vuxit med flera miljoner taler. Framryckningen skulle ske direkt via Smolensk. På den ryska sidan hoppades man att Mensjikovs armé, som fortfarande befann sig i Polen, skulle kunna hålla tillbaka Karls framfart tillräckligt länge för att tsar Peter skulle kunna organisera försvaret längs den ryska gränsen. Det var dock inte meningen att hålla Polen kvar. Istället skulle Mensjikovs ryska armé som retirerade anta en bränd jordpolitik och beröva den framryckande svenska armén dess försörjningsbas. Den 7 september 1707 passerade de polska gränsen vid Steinau an der Oder. Mensjikovs armé undvek strid och drog sig tillbaka från den västra delen av Polen österut bakom Weichsel. På reträtten lät Mensjikov bränna byar längs vägen, förgifta brunnar och förstöra alla förråd. I slutet av oktober 1707, på grund av den leriga perioden som började på hösten, lät Karl sin armé hålla sig öster om Posen, där nya rekryter ökade de svenska styrkorna till en styrka på 44 000 man. Efter att frosten hade gjort vägarna farbara igen och floderna frusit till, korsade den svenska armén den frusna Weichsel under de sista dagarna av 1707 efter fyra månaders vila. Mensjikov undvek återigen konfrontationen och drog sig tillbaka ytterligare. Istället för att följa det spår som den ryska armén hade ödelagt marscherade svenskarna genom Masurien, som ansågs vara oframkomligt, och kringgick på så sätt ryssarnas förberedda försvarslinjer.

Den direkta framryckningen mot Moskva misslyckas

I mitten av januari 1708 lämnade den svenska armén Masurien bakom sig och nådde Grodno den 28 januari 1708. Tsar Peter, som träffade Mensjikov inte långt från staden, ansåg att den ryska arméns styrka var för liten för att kunna stoppa den svenska armén där och beordrade en fortsatt reträtt till den litauisk-ryska gränsen. Den svenska framryckningen fortsatte fram till början av februari, då Karl XII:s armé flyttade in i vinterläger nära den litauiska staden Smorgon. Under denna vistelse träffade Charles general Lewenhaupt. Effekterna av den ryska taktiken gjorde sig redan påminda i form av brist på förnödenheter som hotade den fortsatta framryckningen. Karl och Lewenhaupt kom därför överens om att Lewenhaupt inte skulle ansluta sig till Karls huvudarmé tillsammans med den 12 000 man starka livländska armén och ett förnödenhetståg förrän i mitten av året. Bristen på förnödenheter tvingade den svenska armén att flytta till Radovskoviche nära Minsk i mitten av mars, där försörjningssituationen var mindre osäker. Armén stannade där i ytterligare tre månader för att förbereda sig för det kommande fälttåget. För att stödja den polske kungen Stanislaus I Leszczyński under Karls frånvaro avdelades 5 000 man och skickades tillbaka, vilket minskade armén till 38 000 man. Den svenska armén var nu utspridd mellan Grodno och Radovskoviche, medan den 50 000 man starka ryska armén hade positionerat sig längs linjen från Polozk vid Düna till Mogilev vid Dnepr. Förutom att Sheremetev skyddade Moskva försökte den ryska armén också motverka ett eventuellt hot mot S:t Petersburg, vilket ledde till en större uppdelning av styrkorna. Karl förkastade sitt rådgivare Carl Pipers förslag att styra den fortsatta framryckningen mot S:t Petersburg och på så sätt säkra de livländska provinserna, och beslöt att fortsätta marschen mot Moskva. Efter att sommarfälttåget inleddes den 1 juni korsade den svenska armén Berezina den 18 juni. De ryska styrkorna lyckades undvika ett försök av svenskarna att ta sig förbi dem och drog sig tillbaka bakom nästa flodbarriär, Drut. Den 30 juni, nära byn Halovchyn, nådde Karl Vabitch, en gren av Drut. Den ryska arméns huvudförsvarslinje var placerad där, och en strid utbröt. I slaget vid Golovchin den 14 juli 1708 besegrade svenskarna den 39 000 man starka ryska armén under Sheremetev, som dock kunde dra tillbaka sina trupper i god ordning. Segern klassas som en pyrrhusseger för svenskarna, eftersom många av de 1 000 sårade dog på grund av otillräcklig medicinsk vård. Själva slaget var inte avgörande för kriget, även om svenskarna kunde övervinna de nord-sydliga flodbarriärerna och vägen till Moskva var öppen.

För att invänta general Lewenhaupt med förstärkningar från Livland och de nödvändiga försörjningstågen lät Karl stoppa den svenska huvudarméns framryckning i Mogilew. Lewenhaupt gav sig faktiskt iväg från Riga i slutet av juni med 13 000 förstärkningar och 16 kanoner, men dåligt väder fördröjde hans framryckning. När den svenska huvudarmén korsade Dnepr första veckan i augusti hade Lewenhaupts armé fortfarande inte anlänt. Karl marscherade nu mot sydost för att dra till sig ryssarnas uppmärksamhet och för att skydda försörjningsarmén från angrepp. Den 21 augusti nådde svenskarna Chemikov vid floden Sosh, där de höll sig kvar i ytterligare en vecka. När Karl vände sin framryckning norrut igen den 23 augusti var vägen till Smolensk fri, eftersom Peter I hade lämnat sin position vid Horki på grund av denna framryckning och följt efter honom.

Peter I var tvungen att marschera sina trupper norrut igen för att blockera den svenska framryckningen. När svenskarna nådde Moljatitschi fann de ett stort antal ryska arméstyrkor framför sig som blockerade vägen till Smolensk. I det efterföljande slaget drabbades ryssarna, som var i underläge, återigen av fler förluster, med 700 döda jämfört med svenskarnas 300. En eventuell strid med den ryska huvudarmén blev inte av eftersom ryssarna drog sig tillbaka när Karl förde in förstärkningar. Mötet vid Malatitze var ändå betydelsefullt, eftersom ryssarna där äntligen visade sin ökade moral och sin skicklighet i strid. Under tiden hade tsarens trupper nått minst samma nivå som saxarna, vilket en svensk befälhavare konstaterade efter slaget:

Den svenska försörjningsarmén förstörs.

Petrus höll fast vid sin strategi att inte möta ett avgörande slag; hans armé drog sig tillbaka in i skogarna. Den 4 september fortsatte Karl sin framryckning och nådde Tatarsk och Starishi. Där var han dock tvungen att erkänna sin hopplösa situation när livsmedelstillgångarna nådde en kritisk punkt och spanarna rapporterade att det inte fanns något annat än ödelagd mark framför dem. Deserterna ökade och nyheterna om Lewenhaupts förrådskolonn uteblev fortfarande. Till slut beslutade den svenske kungen att avbryta marschen mot Moskva. Hans främsta mål var nu att hålla sin armé vid liv, och därför svängde han den 15 september söderut till de områden som ännu inte hade ödelagts.

När Karl lämnade Tatarsk i mitten av september var Lewenhaupts försörjningsarmé fortfarande 80 mil från den svenska huvudarmén. Peter planerade att utnyttja klyftan mellan de två arméerna och gav general Sheremetev befälet över den ryska huvudarmén för att följa Karls armé. Tillsammans med sin närmaste förtrogne Mensjikov, som han hade upphöjt till hertig av Ingermanland efter segern vid Kalish, tog tsaren själv befälet över tio bataljoner av sitt mest erfarna infanteri, tio dragonregementen och fyra batterier med beridet artilleri, sammanlagt 11 625 man. Lewenhaupts styrka bestod av 7 500 infanterister och 5 000 kavallerister som åtföljdes av ett förnödenhetståg på nästan 1 000 vagnar. Den 18 september nådde Lewenhaupt Dnepr. Överfarten av floden drog ut på tiden i en hel vecka, under vilken ryssarna närmade sig svenskarna och slutligen gav upp jakten. Den 27 september blev svenskarna fångade i närheten av byn Lesnaya. I slaget vid Lesnaya förlorade de hela sitt förnödenhetståg samt 607 ryttare, 751 dragoner och 4449 infanterister, varav 3000 män togs till fånga. Lewenhaupt ledde de återstående resterna till den svenska huvudarmén tio dagar senare, och den 6 oktober fick kungen helt andra nyheter från sitt förnödenhetståg än vad han hade hoppats på.

Långt borta slogs en annan svensk framryckning ned av ryska styrkor vid samma tidpunkt. En svensk styrka på 12 000 man skulle erövra Ingermanland från Finland och bränna ner den nya ryska staden Sankt Petersburg. På grund av stadens starka försvar var svenskarna dock tvungna att överge planen och dra sig tillbaka till Viborg med en förlust på 3 000 man.

Karl XII flyttar söderut till Ukraina

Karl XII:s mål att marschera från Severia längs Kalugasundet till Moskva så snart arméns försörjningssituation hade förbättrats var inte längre möjligt på grund av katastrofen vid Lesnaja. Karl använde sig därför av en ny strategi: han hade redan sedan en tid tillbaka kontakt med de ukrainska kosackernas hetman, Ivan Masepa. På hösten 1707 hade kosackernas och böndernas Bulavin-uppror brutit ut i Donregionen, vilket riktades mot tsarens styre och slogs ned strängt av Peter I. Masepa hade kontakt med tsaren. Masepa hade fallit i onåd hos tsaren, som ansåg att detta var ett brott från Rysslands sida mot Pereyaslavfördraget. Sedan dess har han försökt hitta ett sätt att befria Ukraina från Rysslands grepp. Därför lovade han den svenske kungen att han skulle stödja honom med en armé på 100 000 man om svenskarna gick in i Ukraina. Karl XII marscherade sedan in i Ukraina mot sina generalers råd. Ryssarna hade skickat en armé under general Mensjikov, vars trupper ockuperade Masepas huvudstad Baturyn och dödade utan vidare många av hans anhängare, inklusive 6 000-7 500 civila offer. Masepa kunde därför bara tillhandahålla en liten del av de utlovade männen, först 3 000, senare 15 000. Karl tillbringade vintern i Ukraina, men var fortfarande övertygad om att han skulle nå sina mål nästa år. Den 23 december konfronterade en rysk bataljon svenskarna vid Weprik vid Psel och höll stånd mot angriparna fram till den 7 januari. I slutet av januari 1709 fortsatte han sin marsch söderut. Vintern 1708 hade dock en effekt på följande

Katastrofen i Poltava

I början av våren 1709 var alltså mindre än 30 000 man med några få kanoner, knappt hälften av den svenska armén, redo för strid i Ryssland. Särskilt de soldater som rekryterats i Tyskland hade inte klarat av kylan. De fick stöd av Zaporozhs kosackförband, vilket tvingade tsar Peter att dela upp sina styrkor. Trots den ansträngda försörjningssituationen beslutade Karl att belägra staden Poltava, en försörjningsbas med stora lager av krut och andra förnödenheter. Han blockerade staden i början av april 1709 med 8 000 soldater och förväntade sig en snabb kapitulation. Den ryska garnisonen under överste A. Kelin fick dock stöd av ukrainska kosacker och lokalbefolkningen och höll ut i 87 dagar. Efter att tsar Peter hade besegrat kosackerna i Zaporozh vände han sig till Poltava med en armé på 60 000 man för att plundra den belägrade staden. De korsade floden Vorskla och upprättade ett befäst läger några kilometer norr om staden. När det ryska befälet fick reda på den svenska arméns svåra situation övergav tsaren sin undvikande politik. Karl XII, som hade skadats under en rekognosceringsoperation den 28 juni Reg, beslutade att föregripa den förestående attacken genom att anfalla det befästa lägret. För att koncentrera alla styrkor på denna uppgift krävde Lewenhaupt att belägringen skulle avbrytas, men kungen vägrade och lät Poltava fortsätta att belägras. I själva slaget var därför endast 20 000 man utplacerade under fältmarskalk Rehnskiöld. Eftersom det fanns brist på krut var soldaterna tvungna att gå i strid med bajonetter och mestadels oladdade musköter. Endast 4 av 32 kanoner kunde användas för anfallet. Den 8 juli 1709 ägde det avgörande slaget vid Poltava rum i Ukraina. Syftet med en överraskningsattack var att förvirra och splittra ryssarna. Men efter att den svenska rånet endast hade haft mycket begränsad framgång, inledde ryssarna ett öppet slag på fältet, där de tillfogade svenskarna ett förkrossande nederlag tack vare sin överlägsna styrka. Många svenska officerare, däribland fältmarskalk Rehnskiöld, hamnade i rysk fångenskap.

Efter slaget samlades den retirerande armén, som bara bestod av cirka 15 000 män och 6 000 kosacker, i lägret i Pushcarivka. Efter omorganisation och förfriskning skulle armén ledas tillbaka till Polen på en sydlig reträttlinje genom ottomanskt territorium. Redan på dagen för slaget marscherade soldaterna söderut längs floden Vorskla. Den 10 juli anlände armén till Perevolochna vid sammanflödet av floderna Vorskla och Dnepr. Man upptäckte att det inte fanns några broar eller vadställen där och att de få båtar som fanns tillgängliga inte räckte till för att evakuera hela den svenska armén.

Det svenska högkvarteret beslutade nu att de sårade och en eskort av svenskar och kosacker skulle korsa Dnepr och gå in på ottomanskt territorium. Armén skulle däremot marschera tillbaka längs Worskla, svänga söderut till Krim och återförenas med kungen där. Natten till den 30 juni juli.

Kung Karls trupper nådde Bug den 17 juli, där Pascha av Ochakov gav tillstånd att gå in i det osmanska riket. En eftertrupp på 600 man klarade inte övergången och blev indragen och nedskuren av 6 000 ryska ryttare norr om Bug. Karls ryska fälttåg slutade med ett katastrofalt nederlag som blev den avgörande vändpunkten för hela kriget.

Förnyelse av den nordiska alliansen

Efter nederlaget vid Poltava var det svenska kärnområdet i stort sett oskyddat av sina egna trupper. Dessutom befann sig den svenske kungen tusentals kilometer från sitt rike. Under dessa förhållanden, som var gynnsamma för dem, förnyade de tidigare allierade sina gamla allianser.

Redan före slaget vid Poltava hade kurfurstendömet Sachsen återupplivat sitt alliansavtal med Danmark i Dresden den 28 juni 1709. Vid epifanimötet i Potsdam och Berlin i juli 1709 uppvaktade August den starke och den danske monarken Fredrik IV samtidigt med beslutet i Ukraina även den preussiske kungen Fredrik I, som dock inte kunde förmå sig att ansluta sig till alliansen på grund av det spanska tronföljdskrigets bördor och till minne av tidigare neutralitetsavtal med Sverige.

Efter den ryska arméns invasion av Polen och Peter I:s förhandlingar med sin tidigare allierade upphävde kurfursten av Sachsen freden i Altranstädt med Sverige i augusti. Den 20 augusti 1709 marscherade sachsiska trupper återigen in i Polen. De svaga svenska trupperna under ledning av general Krassow retirerade med 9000 man till Stettin och Stralsund i Pommern. Den polske kungen Stanislaus I Leszczynski, som tronar av svenskarna, flydde till Stockholm via Stettin och Kristianstad. Tsar Peter I lät de svenska trupperna förföljas till Pommern av en rysk avdelning under ledning av Mensjikov. Polens roll som krigsmakt hade stadigt minskat sedan krigets början. Landet hade alltså bara en underordnad funktion under den följande perioden, eftersom August II inte hade lyckats stärka monarkins makt. Augusts kungliga värdighet kunde också endast återupprättas med rysk hjälp. Detta var en symbol för den polska republikens ökande utländska dominans och externa kontroll.

Den 7 oktober 1709 förnyades den antisvenska saxisk-ryska alliansen i Thornfördraget. I Jarosław följde den dansk-ryska pakten om ömsesidigt bistånd den 10 juni 1710. Efter att kung Karl XII återigen vägrat förhandla om fred från sin exil i Osmanska riket kom Danmark och Ryssland överens om en plan för att hota den svenska huvudstaden Stockholm för att tvinga fienden att sluta fred. Under de följande åren skedde dock gemensamma allierade insatser endast på krigsskådeplatsen i norra Tyskland, medan striderna i Finland och i norra Östersjön till stor del utkämpades av Ryssland ensamt.

Den danska invasionen av Skåne

Den gemensamma dansk-ryska angreppsplanen innebar en kniptångsrörelse längs två motsatta erövringsvägar. Danmarks framryckning mot Stockholm skulle ske genom södra Sverige, medan Ryssland, efter att ha erövrat Finland och Alandöarna, hade för avsikt att gå till anfall från sjösidan. Den södra angreppsvägen ansågs viktigare av de allierade och den var den viktigaste. På senhösten 1709 började danskarna förbereda invasionen av Schonen och samlade en stor flotta vid Öresund. Den 1 november juli.

Magnus Stenbock arbetade under tiden för att stärka den svenska armén. Flera nya regementen samlades i närheten av Växjö, där de oerfarna trupperna övade stridsteknik på isen på en frusen sjö. Senast den 4 februari juli.

Ett möte mellan den svenska flottan under Wachtmeister och den danska flottan under Ulrik Christian Gyldenløve i oktober 1710 i Køgebukten slutade med en fördel för danskarna.

Efter krigsskiftet hade de allierade kommit överens om ytterligare attacker mot Sverige. Efter att Danmark hade lidit ett tungt nederlag genom den hastiga invasionen av södra Sverige koncentrerade man sig tillsammans med Ryssland och Sachsen på att erövra de svenska besittningarna i norra Tyskland. Ryssland attackerade samtidigt de sista besittningarna i de svenska baltiska provinserna. Det Osmanska rikets krigsförklaring fördröjde till en början ytterligare offensiva satsningar mot Sverige. Tsar Peter I led ett nederlag mot ottomanerna, men kunde återuppta kriget mot Sverige 1713 och erövra hela Finland 1714. Det ryska flottbyggprogrammet resulterade i att Ryssland vann sjöherravälde i Östersjön och lämnade den svenska kusten försvarslös mot ryska attacker under de följande åren.

Fullständig erövring av Livland och Estland

Medan Karl XII förhandlade med sultanen om det osmanska rikets inträde i kriget slutförde tsar Peter erövringen av Livland och Estland. Ryssarna intog Viborg genom belägring i juni 1710, och den 4 juli 1710 kapitulerade Riga efter en långvarig belägring av fältmarskalk Boris Petrovitj Sjeremetjevs trupper. Den 14 augusti 1710 kapitulerade Pernau efter en kort belägring. Efter Arensburgs kapitulation och ryssarnas erövring av ön Ösel var Reval (dagens estniska huvudstad Tallinn) den sista svenska fästningen i Livland. Efter det ryska fälttåget genom Livland på sensommaren 1704 hade befästningarna förnyats och utvidgats i stor utsträckning, och garnisonen hade också utökats till nästan 4 000 man. De ryska truppernas belägring av staden började i mitten av augusti 1710. Pesten hade brutit ut i början av augusti och spridningen påskyndades av flyktingströmmen och den överbefolkning som följde. Situationen försämrades så till den grad att den svenska ledningen slutligen skrev under kapitulationen den 29 september och lämnade staden i händerna på den ryske befälhavaren Fjodor Matvejevitj Apraxin.

Under ledning av Roman Bruce, en bror till general Jacob Bruce, skickades en rysk truppkontingent från Viborg till andra sidan Karelska näset för att inta fästningen Kexholm på Ladogasjöns nordvästra strand. Efter mer än två månaders belägring kapitulerade den svenska fästningen Kexholm den 19 september 1710. Detta eliminerade risken för överraskningsattacker från norr mot Petersburg. I slutet av fälttåget fick ryssarna tre sjödugliga Östersjöhamnar och ett stort, starkt bevakat område kring S:t Petersburg, som förklarades vara det ryska imperiets nya huvudstad. Därefter flyttades Rysslands uppmärksamhet söderut under en tid på grund av kriget mot Osmanska riket.

Kriget mot ottomanerna

Tsar Peters stora seger vid Poltava och hans efterföljande erövringar i Östersjön följdes med misstänksamhet, särskilt vid sultanens hov, där förutom Masepa och Karl XII även krimkhanen Devlet II. Giray uppmanade till motåtgärder. Peter skickade sin ambassadör Peter Tolstoj till Istanbul och krävde att Karl skulle utlämnas, men detta vägrades. När tsar Peter insisterade på att den höga porten skulle fatta ett beslut om krig eller fred, lät sultan Ahmed III kasta ambassadören i fängelse som svar på detta. Efter Devlet II. Giray hade invaderat Ukraina i januari 1711 med över 80 000 tatarer, med stöd av 10 000 svenskvänliga ukrainska kosacker, mer än 4 000 polacker och 700 svenskar. Peter I förklarade krig mot Osmanska riket den 25 februari i Uspenskij-katedralen i Moskvas Kreml. Den 8 mars 1711 mottog den ryske monarken osmännens krigsförklaring. Detta skapade en farlig situation för tsar Peter som kunde äventyra framgången vid Poltava, eftersom han nu befann sig i ett tvåfrontskrig och knappast kunde förvänta sig effektiv hjälp från sina allierade.

Peter I försökte därför fatta ett offensivt beslut och invaderade det osmanska riket med sin armé via Dnjestr. Han hoppades på ett uppror av ortodoxa kristna på Balkan som skulle hindra de ottomanska trupperna från att korsa Donau. Detta uppror, som den moldaviske prinsen Dimitrie Cantemir hade lovat honom, uteblev dock. Den 5 juli 1711 nådde tsaren, försvagad av en allvarlig sjukdom, Jassy. Den 17 juli rapporterade förtruppen att den ottomanska storvisiren Baltaji Mehmed Pasha hade avancerat. Hela den ryska armén rusade nu tillbaka till Pruth och var ständigt inblandad i strider på reträtt. När de 38 000 ryssarna den 19 juli förskansade sig vid Huși, en liten stad vid Pruth, var de omringade av flera gånger överlägsna ottomanska trupper. Peter var nu utlämnad till storvisirens nåd eller vanära, men denne avstod från att låta ryssarna svälta ihjäl och accepterade istället tsarens fredsbud, som tydligen var mildrat med en betalning av 250 000 rubel för att få ett hedervärt tillbakadragande. I freden i Pruth överlät Ryssland Azovfästet, som erövrats 1696, till det osmanska riket och åtog sig att dra sig tillbaka från kosackernas territorier. Karl XII stannade kvar i det osmanska riket och försökte utan framgång två gånger till, i november 1711 och november 1712, att övertala sultanen att gå i krig med Ryssland. Den höga porten hade dock inga ekonomiska medel för ytterligare krigiska företag. Fredsavtalet i Adrianopel av den 24 juni 1713, som förmedlades av sjömakterna, löste de återstående meningsskiljaktigheterna mellan Ryssland och Osmanska riket.

Erövring av Finland

Efter det misslyckade fälttåget vid Pruth vände sig tsar Peter tillbaka till krigsskådeplatsen vid Östersjön för att öka trycket på Stockholm. Efter att ha övervunnit vissa logistiska problem började den länge planerade invasionen av Finland våren 1713. För fälttåget i Finland planerades en kombination av armé och flotta. I detta syfte påskyndades utbyggnaden av den ryska flottan.13 stora krigsfartyg och fregatter fanns tillgängliga 1713, och ytterligare fartyg köptes i Nederländerna och England. Särskild uppmärksamhet ägnades dock åt byggandet av mindre fartyg. Galärflottan fick en fast struktur: tre divisioner om 50 fartyg vardera med 5 400 marinsoldater bildades. Tsar Peter I hade under tiden lämnat belägringen av Toenning den 14 februari 1713 och anlände till S:t Petersburg den 22 mars. Den välutrustade ryska flottan, totalt 204 fartyg med 16 000 man, seglade från Petersburg i slutet av april och landsteg nära Helsingfors den 10 maj. Den svenske befälhavaren där, Georg Lybecker, väntade dock inte på invasionsstyrkans bombardemang utan brände staden och, efter att ha evakuerat den finska huvudstaden Åbo (Åbo) från de ryska förföljarna, retirerade han med den svenska garnisonen på cirka 3 300 man österut, till Borgå (Porvoo på finska), där en svensk kår på 15 000 man stod. Den ryska galärflottan förberedde sedan ett anfall mot Borgå. På kvällen den 22 maj landsteg ryska marinkårssoldater utan motstånd nära staden. Under tiden hade en svensk eskader under viceamiral Lillie dykt upp framför Helsingfors. Men svenskarna undvek en strid. Under förföljelsen gick tre ryska linjeskepp på grund, men två av dem kunde flytas upp igen, medan det tredje måste brännas. Ryssarna höll felaktigt viceamiral Cornelius Cruys, som var av nederländsk och norsk härkomst, ansvarig för detta. De ryska sjömännen hade ännu inte tillräckligt bra lärt sig den svåra manövreringen med stora krigsfartyg i den svåra farleden i Finska viken med sina sandbankar, skär och öar. De stora krigsfartygen skickades därför tillbaka till S:t Petersburg, medan den smidigare galärflottan stannade kvar i Borgåområdet.

Innan tsar Peter, som deltog som konteramiral i projektet, återvände till Ryssland i september gav han Fjodor Matvejevitj Apraxin befälet över flottan. Hos svenskarna ersattes den misslyckade Lybecker i augusti 1713 av general Carl Gustaf Armfeldt. Lybecker hade lämnat efter sig en dåligt utrustad, svältande och demoraliserad armé, där spaning var särskilt bristfällig eftersom kavalleriet inte längre var lämpat för sådana uppgifter. När den ryske generalen Michail Golitsyn marscherade in i Österbotten i februari 1714 placerade Armfeldt sina styrkor i en försvarsposition nära byn Napo öster om Vasa. Efter den ryska segern i slaget vid Storkyro den 19 februari var hela den svenska armén i Finland förstörd.

Ryssland vinner sjöherravälde i Östersjön

För hotet mot Stockholm var sjöherravälde i norra Östersjön en grundförutsättning. På land var de ryska styrkorna överlägsna de svenska. På vattnet dominerade dock svenskarna med sina stora linjeskepp som kunde bära många kanoner. Den ryska flottans enda chans till seger var ett slag nära kusten. Med alla sina resurser fördubblade tsaren sin Östersjöflotta och placerade fartygen under befäl av erfarna venetianare och greker. I slutet av maj 1714 avseglade amiral Apraxin från Kronstadt med uppdrag att täcka den fortsatta framryckningen till Finland och landa på Åland. I augusti 1714 möttes de två flottorna vid Hanko-halvön. Efter att Peter I personligen hade tagit in ytterligare förstärkningar från Östersjön kämpade sig de ryska galärerna igenom den svenska kanonhaglen under en långvarig stiltje och bordade de orörliga svenska fartygen. Ryssarna landade sedan på Åland. Den ryska flottan behärskade därmed norra Östersjön.

Segern vid Hangö var av strategisk betydelse. De svenska fartygen i Finska viken drog sig tillbaka. Åland intogs utan strid i augusti 1714. Segern säkrade dessutom erövringen av södra Finland, som slutfördes genom att staden Nyslott (Savonlinna) togs in den 9 augusti. Bottenviken var nu öppen för ryska fartyg. Även attacker mot det svenska kärnlandet var nu möjliga och i Stockholm vidtogs åtgärder för att försvara sig mot attacker till sjöss. Hösten 1714 landade ryska trupper för första gången direkt på svenskt territorium vid Umeå, och staden övergavs av garnisonen efter ett kort slag. Efter att ha förstört viktiga militära och ekonomiska installationer drog sig ryssarna tillbaka till Finland i oktober. Prins Golitsyn utsågs till Finlands guvernör. Den ryska ockupationen mellan 1713 och 1721 gick in i Finlands historia som den stora orolighetens tid.

Medan Ryssland 1710 och 1711 erövrade de återstående svenska fästningarna i Livland och Estland och under de följande åren även tog hela Finland under sin kontroll, visade det sig vara mycket svårare att erövra de svenska besittningarna i norra Tyskland. Anledningen till detta var de starka befästningarna i Wismar, Stralsund och Stettin. Dessutom kontrollerade svenskarna södra Östersjön och kunde flera gånger landsätta förnödenheter och nya trupper för att motverka de allierades belägringsförsök. Danskarna, ryssarna och saxarna fick å sin sida stå ut med långa närmanden. Även om detta var den första och enda gången som de allierade agerade på ett samordnat sätt fördröjde meningsskiljaktigheter och ömsesidig misstro mer effektiva åtgärder, så det tog dem tre försök att erövra de sista svenska bastionerna i Pommern. Först när Hannover och Preussen gick in i kriget 1715 fick koalitionen slutligen det militära övertaget.

Förgäves belägring av Wismar och Stralsund

Efter det misslyckade invasionsförsöket i Skåne 1710 flyttades Danmarks krigsinsatser till Nordtyskland året därpå. Ursprungligen hade den danske kungen Fredrik IV planerat ett nytt angrepp på Sverige från Själland, men pesten på ön gjorde att det inte gick att genomföra. Han beslöt därför att koncentrera sina fortsatta krigsinsatser på de svenska besittningarna i norra Tyskland. Staterna i den stora alliansen hade ett starkt intresse av att hålla kriget borta från Tyskland. I Haagkonserten av den 31 mars 1710 hade kejsar Joseph I av Habsburg, i samförstånd med Holland och England, fastställt att de svenska och danska besittningarna i Tyskland skulle vara neutrala. Eftersom Karl XII protesterade mot detta fördrag höll sig dock inte heller danskarna till avtalet i det följande. En dansk armé på 19 000 man samlades i Holstein och inledde fälttåget i juli. Efter en framgångsrik framryckning blockerades Wismar-fästningen av en dansk fångkår under generallöjtnant Schönfeld från och med den 17 augusti 1711. Fredrik IV:s allierade, särskilt Augustus den Starke, lyckades dock övertyga Fredrik IV om att koncentrera alla ansträngningar på att erövra den viktigare fästningen Stralsund. Den danska armén återupptog alltså sin marsch genom Mecklenburg och lämnade bara en svag observations- och blockadkår framför Wismar, som inte kunde erövra den svenska enklaven. Den 29 augusti 1711 gick danska trupper under kungens befäl för första gången in i Pommern vid Damgarten. Svenskarna hade bara 8 000 man där under överste Karl Gustav Düker. I början av september 1711 fick danskarna sällskap av ryska trupper under fältmarskalk Mensjikov och sachsiska trupper under general Flemming från Polen. De hade passerat Brandenburgs Neumark och Uckermark och anslutit sig till den danska armén före Stralsund. Detta var första gången medlemmarna i Nordalliansen deltog i en gemensam operation. Svenskarna, som var underlägsna i antal, begränsade sig till att försvara de två fästningarna Stettin och Stralsund samt ön Rügen på grund av fiendens överlägsenhet i antal.

Den 7 september 1711 genomförde de allierade arméerna den första belägringen av Stralsund, som följdes av andra under de följande åren. Den svenska garnisonen bestod av 9 000 man under befäl av generalmajor Ekeblad. Men belägringen gick inte framåt eftersom den allierade belägringsarmén saknade tungt artilleri och mat för den cirka 30 000 man starka styrkan. Orsaken till detta var samordningssvårigheter mellan de allierade. Först i början av november nådde några fartyg med det begärda artilleriet belägringsarmén, som då redan hade stora förluster på grund av sjukdomar och hunger. Svenskarna hade fortfarande sjöherravälde i södra delen av Östersjön och kunde därför effektivt inta den belägrade fästningen från den motsatta flottbasen i Karlskrona. Den 4 december avseglade den svenska flottan, som bestod av 24 linjeskepp och fyra fregatter, från Karlskrona med detta uppdrag. Den 8 december 1711 satte den 6 000 svenskar i land vid Perth på Rügen för att stödja Stralsund. Fredrik IV gav upp hoppet om en snabb erövring och drog sig tillbaka till Wismar och Mecklenburg med de återstående styrkorna den 7 januari 1712. Under den sjutton veckor långa belägringen av Stralsund hade han förlorat mer än en tredjedel av sin truppstyrka. Framför Wismar lyckades danskarna vinna slaget vid Lübow mot en storskalig attack från den svenska garnisonen. Men efter att fästningen hade fått ytterligare 2 000 förstärkningar från Sverige från sjösidan, drog sig danskarna även där tillbaka till vinterlägren i Mecklenburg.

Erövring av Bremen-Verden

Danmark koncentrerade sig på det svenska riksområdet Bremen-Verden under kampanjen 1712, medan Ryssland och Sachsen angrep Pommern. År 1712 marscherade den 12 000 man starka danska armén in i det svenska hertigdömet Verden. Denna avlägset belägna svenska egendom var mycket dåligt skyddad. I huvudorten Stade hade den svenske guvernören, greve Mauritz Vellingk, faktiskt 2 200 man och en opålitlig landmilis. På grund av åratal av rekrytering blev dock stämningen bland lokalbefolkningen alltmer fientlig mot Sverige, vilket ledde till att ett uppror bröt ut som endast kunde slås ner med vapenmakt. Eftersom kurfursten av Hannover vägrade låta den danska armén passera genom sitt land, förde de framryckande danskarna sina trupper över Elbe med 150 fartyg vid Brockdorf och Drochtersen den 31 juli 1712. Buxtehude och Schwingerschanze utgjorde inga hinder, och efter att det sachsiska artilleriet anlänt avancerade den danska armén till Stade. Den 6 september 1712 överlämnades staden till danskarna. Den 1 oktober 1712 föll också Bremerland. På så sätt erövrade Danmark hela Bremen-Verden.

Ottersberg och Verden ockuperades av kurfurstendömet Hannover, som inte ville låta sig avskärmas från havet på grund av den danska makttillväxten. Det låg därför i Hannovers intresse att registrera sina anspråk på hela området för senare fredsförhandlingar. Den hanoveranska furstendynastin Guelphs försökte övertala Danmark att avstå från hertigdömena på diplomatisk väg. Under de utdragna förhandlingar som följde kunde man till en början inte nå något genombrott, eftersom Danmark krävde en hög ekonomisk kompensation. Det var inte förrän Georg I blev kung av England i slutet av 1714 och hade en stor makt med en stark flotta bakom sig som det blev rörelse i förhandlingarna. Storbritannien deltog inte direkt i kriget, men gav indirekt hjälp till de nordiska allierade genom sin marina närvaro i Östersjön. När Preussen i ett alliansavtal den 27 april 1715 försäkrade Hannover om att få Bremen-Verden, kunde Danmark inte längre motstå det diplomatiska trycket i den anti-svenska koalitionen och avträdde Bremen-Verden den 2 maj 1715 i utbyte mot en hanoveransk kompensationsbetalning.

Svenskt fälttåg till Holstein

Under kampanjåret 1712 riktades Rysslands krigsansträngningar till en början mot Stettin, vars erövring man hoppades kunna övertala Preussen, som var intresserat av Odermynningen, att gå med i kriget mot Sverige. I juni 1712 samlade ryssarna 40 000 män framför staden. Danmark ville stödja anfallet genom att överföra sitt belägringsartilleri, eftersom den ryska armén på grund av den långa marschen inte kunde ta med sig sitt eget artilleri. På grund av förseningar i transporten av de danska granatkastarna och kanonerna hävde fältmarskalk Mensjikov dock blockaden och gick vidare mot Stralsund, till vars andra belägring 7 000 saxare och 38 000 ryssar samlades. I Sverige hade man under tiden rekryterat nya soldater för att föra kriget vidare till tysk eller polsk mark och på så sätt avlasta de hårt pressade fästningarna i Pommern. Den 3 september seglade den svenska flottan från Karlskrona med 24 linjeskepp, tre fregatter och 130 transportfartyg med 10 000 man. Några dagar senare landade Magnus Stenbock, som hade befordrats till fältmarskalk, med den svenska armén på Rügen. Majoriteten av transportfartygen förstördes dock av den danska krigsflottan den 28 september 1712 (→ Sjöslaget vid Rügen), eftersom de svenska krigsfartygen var utmanövrerade av danskarna och lämnade den obeväpnade transportflottan försvarslös. Förlusten störde försörjningen till de landstigna svenska trupperna, och den planerade andra transporten med ytterligare 6 000 man, artilleri och förnödenhetståg kunde inte heller genomföras. Efter att de svenska soldaterna hade återhämtat sig något på Rügen fördes de till Stralsund.

På grund av de svenska truppernas landstigning måste de allierades belägring av Stralsund avbrytas på nytt. Staden kunde dock inte stödja en så stor armé på lång sikt. Eftersom en returtransport också var omöjlig måste Stenbock bryta ut för att driva tillbaka koalitionsenheterna från Pommern och flytta kriget till Mecklenburg och Holstein. Men eftersom de sachsiska och ryska trupperna hade dragit skyttegravar från Greifswald till Tribsees under blockaden av Stralsund, var det inte möjligt för svenskarna att få ett genombrott i Pommern och Stenbock var därför tvungen att ta sig fram genom Mecklenburg. Den 2 november gav han sig iväg med 14 000 infanterister och kavallerister. Utbrottet ledde över passet nära Damgarten över Recknitz till den pommerska gränsen. Den 4 november stod hela den svenska armén på mecklenburgsk mark. De danska och sachsiska trupper som stod där drog sig sedan tillbaka. Den 5 november lät den sachsiske kurfursten, som hade avancerat till Tribsees och Sülze, förklara situationen för den danske kungen Fredrik IV och bad om en förening av trupperna. Detta hade dock blivit omöjligt på grund av svenskarnas framryckning. Den svenska armén fortsatte till Rostock och intog staden, eftersom det fanns bättre förbindelser med Wismar, Stralsund och Sverige därifrån. De sachsiska och ryska trupperna hade följt Stenbocks rörelser och rörde sig mot Güstrow. Under förhandlingarna mellan de stridande parterna kom man överens om en 14 dagars vapenvila som de allierade skulle använda för att omringa den svenska armén och vinna tid, eftersom danskarna fortfarande låg efter i sin framryckning.

Stenbock såg behovet av att angripa motståndarna individuellt innan de kunde enas. Fler förstärkningar anlände från garnisonen i Wismar för det planerade företaget. När Stenbock hörde att den danska armén under Fredrik IV närmade sig beslöt han att angripa den danska armén först, innan den kunde förenas med saxarna och ryssarna. Han gav därför order om att marschera till Neukloster. Efter fälttåget i Bremen-Verden och till följd av ytterligare förluster på grund av sjukdomar och deserteringar bestod den danska armén av endast 17 bataljoner infanteri under målstyrkan, 46 kavallerieskadroner och 17 lätta artilleripjäser, totalt cirka 15 000 man, varav 6 000 till häst. Danskarna förväntade sig saxiska förstärkningar, men dessa anlände inte förrän efter att slaget hade börjat, med en styrka på cirka 3 000 man.

I det följande slaget vid Gadebusch segrade den svenska armén den 20 december 1712 mot de allierade danskarna och saxarna, som förlorade 6 000 man och inledde en hastig reträtt. Men den svenska armén hade också lidit stora förluster i slaget och hade fortsatt brist på förnödenheter. Det danska infanteriet var utspridda, men kunde snart omorganisera sig och förblev operativt trots de stora förlusterna. Fältmarskalk Stenbock beslöt därför att marschera med sin slagna armé till Holstein, eftersom man där kunde förvänta sig en bättre försörjningssituation och Danmark därmed kunde sättas under ytterligare press. Under framryckningen, i januari 1713, lät han bränna ner staden Altona som vedergällning för det tidigare danska angreppet på Stade. Därefter flyttade han vidare till de danska hertigdömena Schleswig och Holstein. Danskarna förenades dock med saxarna och ryssarna, vilket gjorde situationen ohållbar för den svenska armén i Holstein. Den ryska armén hade under tiden hunnit ikapp svenskarna, och den ryske tsaren Peter I ledde personligen detta företag. Den 31 januari 1713 trängde ryska trupper den svenska armén in i fästningen Tönning, som tillhörde Schleswig-Holstein-Gottorf. I februari 1713 omringades Magnus Stenbock och 11 000 män av ett överlägset antal danska, ryska och sachsiska trupper och tvingades kapitulera den 16 maj 1713 efter tre månaders belägring. Resten av sina dagar tillbringade den svenske generalen i dansk fästningsvård, där han arbetade som miniatyrsnidare, vars oefterhärmliga filigranarbeten är en gåta i hantverkskunnandet.

Erövringen av Szczecin

Bremen-Verden, Stettin och det oskyddade området i Pommern var under allierad kontroll i början av 1713. Samtidigt gick de ryska styrkorna till offensiv mot Finland. Efter förlusten av Stenbocks fältarmé kunde de återstående styrkorna inte åstadkomma någon förändring av situationen i Pommern. Det svenska rikets styrkor var redan alltför ansträngda för detta. Gottorf verkade lika vilse för Sverige. Preussen, som hittills hållit sig utanför konflikten, väntade också bara på en gynnsam tidpunkt för att gå in i kriget. För att rädda de tyska besittningarna för Sverige skulle diplomatiska överenskommelser träffas för att lägga Stettins öde i händerna på en tredje neutral makt. Sveriges förhandlingar med Preussen om avträdelse misslyckades dock. Istället ledde den nya preussiska kungen Fredrik Wilhelm I förhandlingarna med de allierade om att avstå Szczecin. De senare marscherade obehindrat från Holstein tillbaka till Pommern efter att belägringen av Tönning hade avslutats. Som vedergällning för förstörelsen av Altona reducerades Wolgast och Gartz till spillror. I augusti 1713 inledde ryska och sachsiska enheter under ledning av prins Mensjikov ett anfall mot Stettin, som hade en garnison på 4 300 man. Staden kapitulerade den 19 september 1713 efter att ett åtta timmar långt bombardemang av saxiskt belägringsartilleri hade förstört stora delar av staden. Några dagar efter kapitulationen nådde de allierade en överenskommelse med Preussen i Schwedtfördraget, som skulle ta över staden som neutral ockupationsmakt och fick behålla den i framtiden mot betalning av 400 000 riksdaler. Efter att ha betalat denna summa marscherade preussiska trupper in i Stettin den 6 oktober 1713. I juni 1713 inledde en sachsisk armé den tredje belägringen av Stralsund. Samtidigt landade en sachsisk-dansk armé på Rügen, men lyckades inte vinna någon hållbar mark där. På grund av bristande förnödenheter och samordningssvårigheter mellan de allierade övergavs belägringen av Stralsund också igen i oktober.

Preussens och Hannovers inträde i kriget

Under tiden hade det svenska Pommern, med undantag för Stralsund och enklaven Wismar, helt erövrats av de allierade danskarna, ryssarna och saxarna eller ockuperats av Preussen som neutral makt. Preussen hade avslutat sin utjämningspolitik mellan motståndarna, som hade pågått i över tio år efter att Fredrik I hade undertecknat freden i Utrecht för att avsluta det spanska tronföljdskriget. Berlinledningen tog därför tillfället i akt att med de frigjorda trupperna ingripa i slutfasen av det nordliga kriget för att uppnå det gamla målet att tränga ut Sverige från södra Östersjökusten.

Efter den första preussiska kungens död i februari 1713 fortsatte den nya politiken även av hans efterträdare Fredrik Vilhelm I. Den 22 juni 1713 ingick han ett fördrag med Danmark om gemensam ockupation av Västpommern och erbjöd Preussen delen söder om floden Peene. Den 6 oktober 1713 kom Ryssland och Preussen också överens om att Preussen skulle få området upp till Peene (med Usedom och Wollin) för administration. Den 12 juni 1714 ingick de ett fördrag som definitivt garanterade Preussen att förvärva en del av Västpommern. En allians mellan Preussen och Hannover av den 27 april 1714 tjänade samma syfte. Cirkeln av Karl XII:s fiender slöts när kurfurstendömet Hannover, som hade fått Bremen-Verden av Danmark, anslöt sig till den rysk-preussiska överenskommelsen i november 1714. Kurfursten av Hannover hade också varit kung av Storbritannien och Irland sedan 1714. Efter överlämnandet av Bremen-Verden till Hannover förklarade Preussen, som tog tillfället i akt att Sverige tog över Usedom, krig mot Sverige den 1 maj 1715. Den 15 oktober följdes detta av Hannovers krigsförklaring mot Sverige. Storbritannien var inte inblandat i kriget, som endast påverkade Georg I:s anförvanter.

De två sjömakterna England och Nederländerna var mycket oroliga för sin sjöhandel i Östersjön på grund av kriget. Efter att Karl XII hade beordrat sina köpmän att sluta handla med alla fiender skickade England en brittisk flotta till Östersjön i maj 1715 under ledning av amiral John Norris för att skydda de engelska och nederländska handelsfartygen. Den brittiska flottan förenade sig med nederländska krigsfartyg där och tvingade därmed den svenska flottan i Karlskrona till inaktivitet. Den engelsk-holländska flottan deltog också aktivt i själva krigsarbetet, och åtta engelska och holländska fartyg anslöt sig till den danska flottan vid belägringen av Stralsund i juli 1715.

Kungens återkomst

Det förekom inga strider vare sig vid Stralsund eller Wismar 1714. Saxarna hade dragit sig tillbaka från Pommern och Peter I var upptagen med att erövra Finland. Danmark hade inga ekonomiska medel för en ny kampanj. Även i denna extremt kritiska situation för Sverige avvisade Karl XII flera fredsbud. Men eftersom det inte fanns några utsikter att det Osmanska riket skulle gå in i kriget mot Ryssland igen, och det senare hade tvingats lämna sitt läger i Bender (i nuvarande Moldavien) sedan februari 1713 i närkampen vid Bender, återvände Karl till Pommern i november 1714 i en femton dagar lång tvångsmarsch. Hans återkomst föranleddes inte bara av sultanens begäran utan också av de politiska omvälvningarna i Sverige, som hotade att utgöra ett allvarligt hot mot hans styre. Han var hyllad av folket i Stralsund och ville återställa den tidigare maktbalansen i Pommern, men missbedömde situationen. Under hans ledning påskyndades utbyggnaden av befästningarna, som involverade upp till 10 000 personer. Dessutom återupprättade han en liten armé som visserligen var dåligt utrustad, men som var lojal mot honom.

Erövring av de sista svenska fästningarna

I januari 1715 ockuperade Karl XII Rügens södra och östra kust för att säkra Stralsunds fästning. Den 23 februari intog han Wolgast, som ockuperades av en tjugo man stark preussisk post. Den 22 april landade svenska trupper på ön Usedom och överrumplade en liten preussisk avdelning.

Som ett resultat av detta lät Fredrik Vilhelm I utvisa det svenska sändebudet och gav order om att det planerade pommerska fälttåget skulle inledas. Preussen förklarade krig mot Sverige den 1 maj 1715. Samma dag flyttade den preussiska armén in i ett läger i närheten av Stettin, som fjorton dagar senare fick sällskap av en sachsisk kår på 8 000 man under general August Christoph von Wackerbarth. Det överordnade befälet över den preussiska kontingenten övertogs av kung Fredrik Wilhelm I själv. Under honom hade fältmarskalk prins Leopold I av Anhalt-Dessau befälet. Under andra halvan av juni började den danska armén sin framryckning genom Mecklenburg. En dansk avdelning bestående av fyra bataljoner och tolv skvadroner under befäl av generallöjtnant Friedrich von Legardt intog Wismar, svenskarnas andra bas på tysk mark med en garnison på 2 500 man. Kung Friedrich Wilhelm I förstärkte belägringsstyrkorna med två bataljoner och tolv skvadroner under ledning av generalmajor Georg Friedrich von der Albe. Belägringskåren bestod nu av cirka 8 000 man. Till sjöss blockerade danska fartyg infarten till Wismar.

Den 28 juni gav sig den preussisk-saxiska armén iväg från sitt läger i närheten av Stettin. Preussarna mötte inget motstånd och korsade Peene med hjälp av en pontonbro vid Loitz och saxarna vid Jarmen och förenade sig med danskarna framför Stralsund i mitten av juli. Danskarna, under befäl av general Carl Rudolf von Württemberg, hade korsat Recknitz nära Damgarten och hade inte heller mött något motstånd från fienden.

Karl XII hade tidigare dragit tillbaka sina återstående trupper i Pommern till Stralsund, eftersom han inte ville riskera ett beslut i ett fältslag på grund av de allierades numeriska och kvalitativa överlägsenhet. Den 12 juli 1715 förenades de tre allierade arméerna framför Stralsund och inledde belägringen. En svensk eskader som opererade vid Ruden utanför Peene-flodens mynning besegrades i sjöslaget vid Jasmund den 8 augusti 1715 av den danska flottan, som hade anlänt i sin helhet under tiden. Som ett resultat av sjöslaget bröts svenskarnas styrka till sjöss och deras flotta var tvungen att dra sig tillbaka permanent till Karlskrona. De allierade lyckades erövra Rügen den 17 november, vilket gjorde den belägrade stadens situation nästan hopplös. Efter en månadslång belägring av Stralsund kapitulerade de inringade svenskarna den 23 december 1715. Kung Karl kunde i sista stund fly i en fiskebåt över Östersjön till Sverige under lyckliga omständigheter. Belägringen av Wismar, där två bataljoner och fyra skvadroner från kurfurstendömet Hannover anslöt sig den 2 november, pågick under hela vintern och orsakade stort obehag för de belägrande trupperna på grund av den stränga kylan. Efter tio månaders belägring intogs Wismar slutligen av preussiska och hanoveranska trupper den 19 april 1716. Därmed föll också den sista svenska besittningen i norra Tyskland.

Efter sin återkomst till Sverige företog Karl XII flera militära fälttåg till Norge. Under tiden dominerade den ryska flottan Östersjön och genomförde störningsaktioner mot den svenska kusten. På det hela taget kännetecknades krigets slutskede dock mer av diplomatiska omvälvningar bland allianspartnerna än av militära åtgärder. Den förskjutning av maktbalansen som föranleddes av de ryska segrarna över Sverige, och som mycket medvetet uppfattades i de europeiska domstolarna, utlöste en rädsla bland de etablerade europeiska stormakterna för en eventuell rysk dominans i Östersjöområdet. England visade sig vara den största motståndaren till rysk maktdominans i norra Europa. Eftersom tsar Peter ibland hade stora truppkontingenter i Danmark, Mecklenburg och Polen, anslöt sig det Heliga Romerska riket, Nederländerna, Frankrike, Sachsen och Danmark till den engelska linjen.

Karl XII försökte dra nytta av spänningarna mellan sina krigsmotståndare och förhandlade fram fredsavtal med båda sidor. Historiker tvivlar dock på allvaret i dessa försök. Karl trodde ända till slutet att han med militära medel kunde få kriget att sluta till Sveriges fördel. Först efter hans död 1719 vände sig Sverige helt och hållet till England, slöt fred med Danmark, Preussen och Hannover och hoppades med Englands stöd återfå de baltiska provinser som det förlorat till Ryssland. På grund av risken för ett nytt krig med Spanien var makterna dock inte villiga att våga ett öppet krig med Ryssland, så Sverige lämnades ensamt och var tvunget att sluta fred med Ryssland på ogynnsamma villkor.

Europeiseringen av Östersjöfrågan

Ytterligare försök av tsar Peter I att få fotfäste i norra Tyskland stärkte misstron mot de andra allierade, vilket ledde till förseningar och oenighet om ytterligare åtgärder mot Sverige, vilket förlängde kriget. Georg I, kung av England och kurfurste av Hannover, stödde Ryssland för att få en landbro till England med Bremen-Verden, men var också rädd för att Ryssland skulle dominera Östersjön för starkt och var därför beredd att ändra kurs. Englands rädsla blev akut när tsar Peter I den 19 april 1716 ingick ett alliansavtal med hertig Karl Leopold av Mecklenburg, som han också erbjöd tsarens brorsdotter Katarina Ivanovna att gifta sig med. Ryssland fick därmed en bas för sin armé på tysk mark och Mecklenburg som ytterligare en allierad mot Sverige. I gengäld fick hertigen hjälp mot sina egendomar i konflikten med ridderskapet. Vintern 1716

Bildande av en antirysk allians

När Karl XII återvände till Sverige från Stralsund utnyttjade han de allierades oenighet i sina ansträngningar att återupprätta sitt imperium genom att koncentrera sina styrkor mot Danmark-Norge. Under vintern 1715

Invasionen av Norge uppmuntrade Köpenhamn att invadera Sverige igen. Planen på en gemensam rysk-dansk invasion hade redan diskuterats en tid. I februari 1716 presenterade Peter I en detaljerad invasionsplan i Altona under sin andra resa till Europa. Ryska trupper skulle transporteras ända till Sjaelland. Därifrån skulle Sverige invaderas tillsammans med danska trupper, med stöd av en brittisk flotta.

De diplomatiska omvälvningar som till stor del orsakades av de ryska aktiviteterna i Mecklenburg störde dock invasionsplanen och ökade de allierades misstro mot tsaren. Vid de europeiska domstolarna misstänkte man att Peter hade slutit en separat fred med Sverige och att han bara ville använda invasionsplanerna som en täckmantel för att utöka de ryska baserna i Tyskland. Vid ett möte mellan Peter I och Fredrik IV den 28 maj 1716 i Hamm och Horn nära Hamburg utarbetades invasionsplanerna ytterligare. I september 1716 skickades en 30 000 man stark armé med preussiska fartyg från Warnemünde i Mecklenburg till Själland. En dansk armé på 24 000 man fanns redan där. Den danska flottan, som bestod av 24 linjeskepp, förstärktes av den ryska flottan och galärflottan samt brittiska och nederländska flotteskadrar. Den allierade invasionsflottan, som bestod av 67 linjeskepp och fregatter, var nu redo att invadera Schonen. Men sedan ställde tsaren, som återigen var på resa i Europa, oväntat in den redan fast planerade landstigningen, vilket återigen väckte misstankar hos de allierade, som fortsatte att misstänka att Peter I bara ville etablera sig i imperiet. Efter att tsarens försök att skapa en fransk-ryskt allians under en vistelse i Paris misslyckades, ledde en diplomatisk offensiv från England slutligen till att Ryssland hamnade i utrikespolitisk isolering. I januari 1717 ingick Georg I en trippelallians mellan Storbritannien-Hanover, Nederländerna och Frankrike. Hannover och Danmark drog sig ur den nordiska koalitionen. I mars 1717 gav det engelska parlamentet sitt samtycke till att flottan skulle användas för att genomföra den nya engelska utrikespolitiken. Trippelalliansen kompletterades i augusti 1718 av Österrike, som just hade slutit fred med Osmanska riket. Den nu bildade fyrdubbelalliansen utökades genom Wienfördraget i januari 1719, genom vilket Sachsen, England-Hanover och Österrike gick samman för att driva tillbaka Ryssland från Polen-Litauen, som hade en 35 000 man stark armé där.

Ryskt-svenska fredsförhandlingar inleds

Medan diplomatiska omvälvningar ägde rum 1717, var det militärt lugnt för alla stridande parter. Trots alla nederlag och fiendernas överväldigande överlägsenhet utvecklade kung Karl ständigt nya idéer och planer. Georg Heinrich von Görtz, Karls närmaste rådgivare under hans sista år, såg en möjlighet att sluta en separat fred med ryssarna för att i gengäld få fria händer för återerövringar i Nordtyskland och Danmark.

Vid ett möte med tsar Peter på nöjespalatset Het Loo i Holland i augusti 1717 kunde Görtz skingra tsarens stora reservationer mot ett närmande, och fredsförhandlingar ägde rum på Alandöarna från maj 1718 och framåt under följande år. Förhandlare för svenskarna var Görtz och Carl Gyllenborg, för ryssarna västfaliska Heinrich Ostermann och den skotska generalen James Bruce. Enligt den svenska planen skulle Ryssland behålla alla sina besittningar utom Finland, men Norge och Hannover skulle tillfalla svenskarna. Dessutom skulle en landstigning i Skottland förbereda jakobiternas återkomst till tronen i Skottland.

Kungens död

De allierades meningsskiljaktigheter gav upphov till nya förhoppningar i Stockholm om ett gynnsamt fredsavtal. Starten av det nya norska fälttåget skulle visa Sveriges till synes obrutna styrka för både tsaren och engelsmännen. Medan Karl själv rörde sig med huvudarmén mot Frederikshald, var general Armfeld tvungen att röra sig med en annan division norrut över Kiölen mot Trondheim för att skära av förbindelsen mellan landsdelarna. I Sverige möttes kampanjen dock av ett allmänt ogillande. Landet var i ett tillstånd av brist på pengar, och i Stockholm hittade man till och med svältande människor på gatorna. Många officerare och soldater led också av hunger, och större delen av den svenska armén hade trasiga kläder. När kung Karl XII dog den 30 novemberjul.

Även fälttåget till Trondheim slutade i en katastrof. När Armfeldt den 12 januari 1719 gav order om reträtt till Sverige efter beskedet om kungens död, började det snöa så kraftigt på Öyfjell att 3 700 av de 5 800 soldaterna frös ihjäl. Armfeldts armé gick till historien som karolinernas dödsmarsch.

I och med Karl XII:s död upphörde den svenska linjen av huset Wittelsbach i den manliga linjen. Efter honom besteg hans syster Ulrika Eleonore tronen. Hennes kröning var villkorad av att hon accepterade en ny konstitution som upplöste den absolutistiska monarkin och överförde den lagstiftande makten till den kejserliga riksdagen som bestod av representanter för de fyra stånden (adel, prästerskap, borgare och bönder). Den verkställande makten låg hos en hemlig kommitté bestående av de tre första stånden. På så sätt fick den antiryska aristokratin återigen landets regering i sina händer, en maktposition som den behöll i mer än 50 år. Efter att hans hustru avstått från sin tronföljd fick Fredrik av Hessen-Kassel, Ulrika Eleanoras make och Karl XII:s svåger, den svenska kronan, men förblev därefter beroende av det kejserliga rådet. I ett slag ändrades den utrikespolitiska kursen. På inrådan av franska och engelska sändebud avbröts förhandlingarna med Ryssland och i stället fördes fredsförhandlingar med Storbritannien-Hanover, Preussen och Danmark under fransk medling. En stark europeisk allians mot Ryssland höll nu på att växa fram, och konturerna av denna allians blev tydliga när kejsaren i februari 1719 gav kurfurstendömet Hannover i uppdrag att genomföra den kejserliga avrättning som hade införts två år tidigare, och 12 000 vellefiska soldater fördrev hertig Karl Leopold från Mecklenburg.

Fred med Hannover-England, Preussen och Danmark

Sverige var det första land som slöt fred med Hannover-England efter utdragna förhandlingar. Så sent som 1718 hade den svenske kungen bara gått med på att avstå en liten del av Bremen-Verden, men inte hela hertigdömena Bremen och Verden. Först hans död i slutet av 1718 gjorde det möjligt att inleda lovande fredsförhandlingar, som inleddes i Stockholm i maj 1719. Tvisten gällde storleken på inlösesumman för Bremen-Verden, omfattningen av Sveriges framtida förluster i Pommern och användningen av den engelska flottan för att skydda Sverige mot ett ryskt eller danskt angrepp.

Samtidigt utsattes Sverige för starka militära påtryckningar från Ryssland. Den 24 maj 1719 vann den ryska flottan sin första seger i slaget på öppet hav vid Ösel. För att tvinga Sverige att underteckna fredsavtalet beslutade Peter I om en landstigningsoperation i det svenska kärnlandet. Samtidigt genomfördes en landstigningsoperation söder och norr om Stockholm i augusti 1719. I operationen ingick 20 linjeskepp, flera hundra roddbåtar och 26 000 landstigningstrupper. Under invasionen förstördes åtta större städer, bland annat Norrköping, som då var den näst största staden. Genom storamiral Apraxin lät tsar Peter bränna ner västbottens kust. 13 städer, 361 byar och 441 adelsgårdar förstördes.

De ryska framstegen påskyndade Sveriges fredsavtal med andra motståndare. I november 1719 upphörde Danmark med fientligheterna med Sverige. Under medling av den engelske fullmäktige John Carteret avslutades kriget med Storbritannien den 22 november 1719 genom en preliminär fred i Stockholm. Hannover fick hertigdömena Bremen-Verden i utbyte mot en miljon riksdaler och lovade indirekt Sverige engelskt stöd. Avståendet erkändes inte slutgiltigt förrän i Hamburgöverenskommelsen 1729.

Den 21 januari juli.

Vid den här tiden hade England byggt upp en stor koalition mot Ryssland, men det räckte inte för att få slut på kriget i norr. Preussen och Sachsen tenderade att backa från Storbritannien för att återigen vända sig till tsaren. Kejsaren i Wien blev också orolig på grund av den fortsatta ockupationen av Mecklenburg av de västgötska trupperna.

Fred med Ryssland

Englands beslut att sätta in sin flotta i Östersjön under ledning av amiral Norris mot Ryssland motsvarade inte förväntningarna. De engelska eskadrarna kunde inte följa de ryska fartygen in i Finska viken. Den engelska flottan lyckades inte heller stoppa de ryska attackerna mot det svenska fastlandet. Den 7 augusti 1720 besegrades en svensk eskader av en rysk i sjöslaget vid Grönham, och 1721 räddades Stockholm från ett ryskt angrepp endast av en brittisk flotta. Storbritannien insåg nu att det inte kunde bilda en effektiv krigskoalition mot Ryssland. Preussen höll en strikt neutralitetskurs, och de andra engelska initiativen vid domstolarna i Wien och Warszawa misslyckades också. Som ett resultat av detta har Storbritannien nu också tryckt på att fredsförhandlingar med Ryssland ska inledas så snart som möjligt. Till följd av en spekulationskris var det inte längre möjligt för den brittiske kungen Georg I att stödja svenskarna ekonomiskt. Svenskarna, som stod utan stöd, hade därför inget annat val än att inleda direkta fredsförhandlingar med Ryssland under fransk medling, som inleddes den 28 april 1721 i Nystad, en liten finsk stad inte långt från Åbo.

Den 10 september 1721 avstod Sverige territorierna Ingermanland, Livland, Estland, öarna Ösel och Dagö samt Sydkarelen till Ryssland i fredsfördraget i Nystad. I gengäld fick landet tillbaka Finland, som Peter I hade erövrat 1714. Ryssland betalade också Sverige ett skadestånd på 2 miljoner riksdaler. Sverige fick rätt att köpa spannmål till ett värde av 50 000 rubel tullfritt varje år i Riga, Reval och Arensburg, utom under år med dåliga skördar.

Under fredsförhandlingarna i slutet av kriget erbjöd även drottning Ulrika Eleonora August den Starke vapenvila den 7 januari 1720. I detta erbjudande valde hon medvetet titeln "Fredrik August" för att uttrycka det faktum att den sachsiske kurfursten fortfarande inte erkändes som polsk kung av Sverige efter sitt omval 1710. Även om August II hoppades kunna koppla erkännandet av sitt polska kungadöme till en revidering av freden i Altranstadt, kom man inte fram till något resultat. Sachsen-Polen var visserligen en aktiv part i kriget, men deltog inte i de fredsavtal som avslutade det stora nordiska kriget. En ömsesidig bekräftelse av det faktiska fredstillståndet mellan Sachsen och Sverige ägde inte rum förrän i april 1729. Den polska sejmen hade tidigare beslutat i Grodno 1726 att inleda fredssamtal med Sverige och bekräfta tidigare fredsavtal, främst Olivafördraget. Efter en första avsiktsförklaring 1729 inleddes förhandlingarna på nytt, och Sverige i februari 1730 och Polen i september 1732 lade fram utkast som resulterade i en ömsesidig fredsförklaring.

Kriget hade en allvarlig inverkan på befolkningsutvecklingen i det svenska riket. Vid den senaste räkningen fanns det bara tre män på fem kvinnor, vilket innebar att det främst var kvinnorna som fick ta över jordbruksarbetet. Finland drabbades av de största förlusterna och förlorade 16 procent av sin befolkning. I Sverige var blodsuttaget tio procent. Finland drabbades så hårt att den svenska guvernören avstod från att ta ut skatt i sex år.

Det stora nordiska kriget ledde till en grundläggande förändring av den europeiska maktbalansen. Sverige förlorade sina besittningar i Östersjön och i Tyskland (utom Wismar och Förpommern norr om Peene), vilket också innebar en revidering av Westfaliska freden med Tysklands utestängning från haven vid Wesers och Elbes mynningar. Som en följd av detta förlorade Sverige sin ställning som nordisk stormakt, även om vissa i Sverige ännu inte ville erkänna detta - så 1741 inleddes ett krig mot Ryssland som slutade i ytterligare en katastrof. I Sverige följde den så kallade frihetstiden fram till 1772 - en epokbeteckning som syftar på övervinnandet av det absoluta kungahuset. Från och med då hade ständerna ordet.

Från och med då ersattes Sverige som nordisk stormakt av det ryska imperiet, som inte bara blev den nya stormakten vid Östersjön, utan också spelade en avgörande roll i omorganisationen av Europa. Det nordiska kriget hade dock krävt det ryska folket det yttersta. Tidvis gick 82 procent av statens inkomster till kriget. Bara mellan 1705 och 1713 hölls tio mönstringar där 337 000 män kallades till vapen. Förhållandena var så dåliga att 54 000 ryska soldater dog av sjukdomar under det stora nordiska kriget, jämfört med cirka 45 000 dödligt sårade. Peters nya huvudstad S:t Petersburg byggdes vid Östersjön och skyddades av breda kustområden - en utveckling som sjömakten Storbritannien, som var orolig för sin handel med Östersjön, inte ville se. Mitt under kriget skapade Peter den store på så sätt grunden för Rysslands stormaktsställning; för att understryka det nya anspråket lät han det ryska tsardömet byta namn till "Ryska imperiet" och bytte officiellt ut sin titel från "tsar" till "kejsare" (Император, Imperator). Ryssland var återigen en fast medlem i det europeiska stats- och allianssystemet efter århundraden av alienation på grund av mongoliskt styre.

Kriget avgjorde också Estlands och Livlands öde. Livland, som hädanefter tillhörde Ryssland, kunde under en tid behålla sitt interna självstyre. I freden i Nystadt 1721 gav kejsar Peter ständerna privilegier som var bindande enligt internationell rätt och som bekräftades av alla efterföljande kejsare fram till Alexander II (1855). Privilegierna omfattar: Trosfrihet, tysk förvaltning, tyskt språk, tysk lagstiftning. Estland, Livland och Kurland (från 1795) kallas därför också Rysslands "tyska" baltiska provinser.

Rysslands uppgång åtföljdes av Polens och Litauens nedgång, som hamnade i politisk anarki (symboliserat av Liberum Veto) och föll in i tsarrikets inflytelsesfär, de jure degraderades till ett ryskt protektorat från 1768 och var helt uppdelat av sina grannar (Preussen, Österrike och Ryssland) år 1795. Det nordliga kriget lämnade Vitryssland, som var en del av Litauen, helt ödelagt. Den ryska armén lämnade inte landet förrän 1719, och jordbruk, hantverk och handel ödelades. Till följd av pesten dog tusentals invånare, vilket innebar att Vitrysslands befolkning minskade med nästan en tredjedel. Medan det år 1700 fortfarande fanns 2,2 miljoner invånare, var det år 1721 bara 1,5 miljoner.

Sveriges och Sachsen-Polens-Litauens tillbakagång befriade i sin tur Brandenburg-Preussen från två starka potentiella motståndare i regionen och sammanföll med den senares maktpolitiska uppgång, även om Sverige efter det engelska ingripandet kunde behålla den norra delen av Pommern och i släptåg på England hädanefter skulle utgöra en motvikt mot Brandenburg. Efter att ha avancerat i de europeiska staternas rang under det stora nordiska kriget kompletterade Ryssland och Preussen under de följande århundradena de europeiska stormakternas pentarki tillsammans med Frankrike, Österrike och Storbritannien.

Danmark gick stärkt ur kriget. På grundval av detta var en uppgörelse på gång mellan Danmark och Sverige, som hade utkämpat så många krig mot varandra under det föregående århundradet.

Förutom krigets ibland drastiska effekter på enskilda stater drabbades hela Östersjöområdet av en pestepidemi av enorma proportioner under det stora nordiska kriget 1708-1712 (jfr. den stora pesten i Preussen). Pesten började med en epidemi i Polen och nådde inom några år en dödlig dynamik och spred sig så långt norrut som till Stockholm. En viktig katalysator för pesten var det stora nordiska kriget, som ledde till att ett stort antal människor passerade genom stora delar av norra och östra Europa på kort tid, vilket bidrog på ett avgörande sätt till spridningen av pesten.

Krigföringen i Europa kännetecknades av en grundläggande likhet i vapensystem och taktik hos de motsatta arméerna och flottorna. Vid sekelskiftet 1900 hade nya vapen och tekniker utvecklats, till exempel bajonetten och flintlåsgeväret i slutet av 1600-talet. Detta ledde till ökad eldkraft och större taktisk flexibilitet, eftersom alla infanterister nu var utrustade med musköter. Det blev också möjligt att genomföra effektivare övningar, eftersom övning och disciplin var avgörande för eldkraft. På slagfältet användes nu mer linjära infanteriformationer.

Det fanns mycket färre befästningar i Östeuropa än i Västeuropa vid den här tiden. Frankrike hade till exempel ett system av framskjutna befästningar genom Vaubans konstruktioner, vilket försvårade rörliga krig och omfattande operationer. Däremot hade de som deltog i det stora nordiska kriget lättare att genomföra storskaliga framryckningar, vilket var fallet med Karl XII:s invasion av Polen 1701, Sachsen 1706 och Ukraina 1708. Men det fanns också enskilda fästningar i nordöstra Europa som kunde ha betydelse för kontrollen av enskilda regioner. Därför var Rysslands erövringar av Viborg, Reval, Mitau och Riga 1710, Danmarks och Preussens erövringar av Stettin 1713, Stralsund 1715 och Wismar 1716 viktiga etapper i det svenska rikets sammanbrott.

Den svenska militärmaskinen genomgick en omfattande reform under Karl XI efter det nordiska kriget 1674-1679, som gav en besvikelse. Sveriges långa gränser var särskilt svåra att försvara för den svenska armén. Karl XI fortsatte därför att följa en defensiv strategi där han lät bygga nya fästningar, utvecklade snabba mobiliseringsförfaranden (Einteilungswerk) och upprätthöll en stor armé även i fredstid. Sverige hade 50 fästningar och 40 skansar vid sina yttre gränser. Eftersom Östersjön till stor del var ett svenskt vattenområde skulle fästningarna vid rikets gränser hålla fiendens attacker borta tills den svenska flottan (som hade sjöherravälde) transporterade en hjälphär över havet från moderlandet. Denna strategi användes mycket framgångsrikt, särskilt i början mot Zeeland, utanför Narwa och utanför Riga.

Det var just denna sjöherravälde i Östersjön som det var en bitter kamp om. År 1720 hade Ryssland blivit den starkaste sjömakten i Östersjön. Förutom strider mellan krigsfartyg med stort djupgående fanns det också strider mellan flottor av galärer. Dessa var särskilt praktiska i grunda och öar som de som ofta finns i Östersjön, t.ex. i Finska viken. Striderna på sjöar, i laguner och på floder hade också sin betydelse. Till exempel kämpade svenska och ryska flottiljer mot varandra på Ladogasjön och Peipussjön i början av kriget.

I stridstaktiken på land följde man Gustav II Adolfs (Sverige) stridsstil. På grund av de långa gränserna och de begränsade resurserna förlitade sig svenskarna på snabba, djärva offensiva framstötar med nära samordning av infanteri, kavalleri och artilleri. Infanteri och kavalleri attackerade ofta fiendens linjer samtidigt, så att de ofta kollapsade helt på grund av kraften och ledde till ett snabbt beslut i striden. Dessa uppdrag krävde dock en mycket hög nivå av disciplin och mycket erfarna officerare och män. Karl XII:s djärva, alltid anfallsinriktade generalskap liknade mer den persiske fursten Nadir Shahs stil än den försiktiga stilen hos många, om inte alla, västeuropeiska befälhavare. Segern i Klissow 1702 över en större sachsisk armé var typisk för Karl XII:s hänsynslösa fältarbete, som alltid var beredd att ta risker. Särskilt den lysande segern i Narva 1700 över den ryska yrkesarmén som fortfarande höll på att bildas bekräftade Karl XII:s medvetenhet om att krigskonsten måste vara en symbol för det politiska. Han tog dock inte tillräckligt hänsyn till att säkerhetspolitiken fortfarande är en konstitutionell politik, dvs. i grunden baserad på rättsliga krav. Diplomaterna i Stockholm och i hans fältkansli var därför reducerade till statister. Karls militära tänkande ledde alltså i längden till isolering. Det tunga nederlaget vid Poltava 1709 var därför bara det militära uttrycket för en politisk bristande uppfattning om verkligheten i ett Europa som samtidigt upplevde det spanska tronföljdskriget i sydväst.

Den ryska strategin för krigföring byggde på tillgången till större resurser. Särskilt i striderna fram till 1709 byggde de ryska segrarna främst på numerisk överlägsenhet, eftersom de militära reformer som genomfördes efter 1700 fick sin fulla effekt först på lång sikt. I början av kriget kunde den ryska metallurgin, som bara började utvecklas, till exempel inte tillgodose arméns behov av musköter förrän 1712, så 1707 ökade andelen piketerare faktiskt jämfört med musketerare. Petrus försök att återuppbygga en armé i västerländsk stil gällde främst militär organisation och administration. Han skapade en generalstab och införde infanteriets angrepp med bajonetter påsatta som en chocktaktik som svar på svenskarnas oöverlagda angrepp. Han lät också utveckla ett mycket mobilt fältartilleri. Han introducerade dragonerna - infanterister till häst, efter svenskt mönster. Han utarbetade en disciplinerad förföljelsetaktik och intensifierade ansträngningarna för att skapa en organiskt förnyad officerskår. Medan infanteriet fick en hög grad av effektivitet förblev kavalleriet dock svagt, delvis på grund av felaktiga taktiska insatser och hästar av dålig kvalitet. På det hela taget växte den ryska armén till en stridande organisation som inte på något sätt var sämre än den svenska eller andra arméer. År 1700, efter slaget vid Narva, var den ryska militära styrkan 34 000 man, och 1705 var den totala styrkan 200 000 man.

Även om det är samma historiska händelse, värderas det stora nordiska kriget ofta helt olika i de länder som drabbades av kriget. Detta beror på att varje land har sin egen minneskultur. De olika grannländernas nationella historier sammanfattades inte bara (sida vid sida) utan visade - med olika betoning - på en strukturellt sammanhängande förståelse av regionen och en granskning av krigsutvärderingen. Östersjön är en historisk parentes för den större regionen i nordöstra Europa och bidrog till att forma evenemanget till ett epokalt sammanhang och till att sammanfatta det till en historisk-rumslig identitet. Rapporteringen om det stora nordiska kriget var viktig för bildandet av en historisk bild, eftersom den gjorde händelserna och händelserna tillgängliga för en större del av befolkningen, även utanför krigszonerna.

Oavsett de landsspecifika variationerna i den historiska bearbetningen av händelserna har minnet av det stora nordiska kriget förblivit nära förknippat med två namn som alltid har fascinerat medborgare och eftervärlden. Den ena framstår som en stor, otidsenlig man, den andra som en verkställare av tidsandan, den ena betraktas som en strålande tragisk hjälte, den andra som en passionerat överlägsen statsman: Karl XII av Sverige och Peter I av Ryssland.

Efter att Frankrikes överhöghet i Europa upphörde 1713 skulle det uppstå en maktbalans i Europa. Eftersom motsättningarna i norr hotade att störa detta var "fred i norr" nödvändig för att freden i Europa skulle kunna bevaras. Detta åtföljdes till en början av idealet om en balans mellan de nordiska makterna, som dock under 1800-talet övergick till en absolut dominans av Ryssland, samtidigt som lugnet bibehölls. Men denna obalans ledde till nya konfliktkällor i nationalstaternas framväxande tidsålder. Precis som i Öst-, Central- och Sydosteuropa fungerade den grundläggande konflikten mellan stater som splittrar nationer och nationer som försöker splittra stater även i Nordosteuropa. Detta bevisas av att norrmän, finländare, ester, letter, litauer och polacker bildade stater under 1900-talets andra decennium. Till följd av den nationalsocialistiska expansionspolitiken och det nya Sovjetunionens säkerhetsbehov försvann mellankrigstidens småstatsvärld från Danzig till Tallinn igen - först genom uppdelningen av intressesfärerna mellan Hitler och Stalin 1939 och det tyska angrepps- och utrotningskriget i öst, sedan genom efterkrigstidens avgränsning av de nya blocken Nato och Warszawapakten.

Slutet på den bipolära världen under det avgörande året 1989 ledde till Sovjetunionens upplösning, Tysklands återförening och återupprättandet av de nordösteuropeiska nationalstaterna Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland och Ukraina. Omvälvningen 1989 ledde till att den europeiska regionen Nordosteuropa återgick till den politiska verkligheten, till exempel genom att Östersjöstaternas råd bildades 1992. Det epokgörande året 1989 gav upphov till en känsla av déjà vu i S:t Petersburg och i synnerhet i Stockholm, som består än i dag, och gjorde att de två nordiska metropolernas historiska gemensamma drag återigen blev kända. Slutligen "återupptäckte" allmänheten och regeringarna i Finland, Sverige och Danmark sitt ansvar för de baltiska staternas säkerhet.

Rysslands tillgång till Östersjön krympte avsevärt i och med Sovjetunionens upplösning. Det som återstod var området kring S:t Petersburg (det tidigare Ingermanland, som tillhörde Sverige i början av det stora nordiska kriget) och norra Ostpreussen, som fortfarande är Moskvas utpost i form av Kaliningradregionen. Detta innebar en förändring av det petrinska Rysslands nordösteuropeiska centrism, som uttrycktes i translatio imperii från Moskva till Peters stad. Trots detta kan man tydligt urskilja konturerna av nordöstra Europa i det moderna Ryssland, eftersom den "novgorodiska" nordvästra delen av landet, där Leningrad har bytt namn till S:t Petersburg, är en viktig valbas för reformkrafterna.

Ett ytterligare integrerande element under 2000-talet är handeln. Regionen genomkorsas av två huvudsakliga handelsvägar, den nordliga vägen och den baltiska vägen. Båda vägarna hade periodvis inte bara regional och europeisk utan även global ekonomisk betydelse, eftersom de under den tidiga moderna perioden fungerade som transitvägar mellan Kina, Centralasien och Främre Orienten å ena sidan och handelsstaterna England och Nederländerna å andra sidan. Tsardömet Moskva, Polen-Litauen, Sverige-Finland och framför allt Danmark-Norge med sina strategiska lägen vid Öresund och Nordkap drog nytta av regionens funktion som världshandelscentrum, liksom andra stater och städer - Brandenburg-Preussen, Holstein-Gottorp, Lübeck och Kurland. Nordöstra Europas särskilda transportgeografiskt betingade ställning i den tidigmoderna handeln var därför - utöver dess funktion som producent och exportör av varor som efterfrågades i väst, t.ex. spannmål, skogsprodukter, fartygsbyggnadsmaterial och icke-järnmetaller - en viktig beståndsdel. Sovjetunionens sammanbrott 1991 har lett till en ny upplaga av denna transitfunktion, eftersom en stor del av det ökande varuutbytet mellan EU och OSS nu går via Nordosteuropa (t.ex. via Östersjöpipeline).

Den 9 juni 2022, på Peter den stores 350-årsdag, placerade Vladimir Putin det anfallskrig han beordrade mot Ukraina på samma nivå som det stora nordiska kriget i S:t Petersburg. Båda krigen var "ett återtagande av rysk mark".

Källor

 1. Stora nordiska kriget
 2. Großer Nordischer Krieg
 3. Auch als Dritter Nordischer Krieg bekannt.
 4. Martin Meier: Vorpommern nördlich der Peene unter dänischer Verwaltung 1715 bis 1721, Schriftenreihe des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, 2008, S. 15.
 5. Wolfgang Froese: Geschichte der Ostsee, Casimir Katz Verlag, 2. Auflage 2008, S. 289.
 6. Günter Barudio: Weltgeschichte – Das Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung 1648–1779, Weltbildverlag, 1998, S. 64.
 7. Karte der gottorfschen und königlichen Anteile in den Herzogtümern Schleswig und Holstein (Memento vom 12. November 2013 im Internet Archive).
 8. ^ Ericson Wolke, Svenska knektar (2004), sid. 92
 9. Urlanis, B.Ts. (1960). Wars and population. p. 55.
 10. Levy, Jack S. (2015). War in the Modern Great Power System: 1495--1975 (en inglés). University Press of Kentucky. p. 89. ISBN 9780813163659.
 11. ^ Tutte le date qui riportate sono secondo il calendario gregoriano; la Russia usava all'epoca il calendario giuliano, la Svezia il calendario svedese.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?