Duitse Boerenoorlog

Dafato Team | 16 apr 2023

Inhoudsopgave

Samenvatting

De Duitse Boerenoorlog, Grote Boerenoorlog of Grote Boerenopstand (Duits: Deutscher Bauernkrieg) was een wijdverspreide volksopstand in sommige Duitstalige gebieden in Midden-Europa van 1524 tot 1525. Deze mislukte door hevige tegenstand van de aristocratie, die tot 100.000 van de 300.000 slecht bewapende boeren en boerinnen afslachtte. De overlevenden werden beboet en bereikten weinig of geen van hun doelen. Net als de voorafgaande Bundschuh-beweging en de Hussietenoorlogen bestond de oorlog uit een reeks zowel economische als religieuze opstanden waarin boeren en boerinnen, vaak gesteund door doopsgezinde geestelijken, het voortouw namen. De Duitse Boerenoorlog was Europa's grootste en meest wijdverspreide volksopstand vóór de Franse Revolutie van 1789. De gevechten waren op hun hoogtepunt in het midden van 1525.

De oorlog begon met afzonderlijke opstanden, te beginnen in het zuidwestelijke deel van het huidige Duitsland en de Elzas, en breidde zich in latere opstanden uit naar het centrale en oostelijke deel van Duitsland en het huidige Oostenrijk. Nadat de opstand in Duitsland was onderdrukt, laaide deze kortstondig op in verschillende Zwitserse kantons.

Bij het opzetten van hun opstand werden de boeren geconfronteerd met onoverkomelijke obstakels. Door het democratische karakter van hun beweging hadden zij geen commandostructuur en beschikten zij niet over artillerie en cavalerie. De meesten hadden weinig of geen militaire ervaring. Hun tegenstanders hadden ervaren militaire leiders, goed uitgeruste en gedisciplineerde legers en ruime financiële middelen.

De opstand bevatte enkele beginselen en retoriek van de opkomende protestantse reformatie, waardoor de boeren invloed en vrijheid zochten. Radicale hervormers en wederdopers, vooral Thomas Müntzer, zetten aan tot de opstand en steunden deze. Maarten Luther en andere magistrale hervormers daarentegen veroordeelden de opstand en kozen duidelijk de kant van de edelen. In Tegen de moordende, stelende horden boeren veroordeelde Luther het geweld als het werk van de duivel en riep hij de edelen op de opstandelingen als dolle honden neer te slaan. De beweging werd ook gesteund door Ulrich Zwingli, maar de veroordeling door Maarten Luther droeg bij tot de nederlaag ervan.

In de zestiende eeuw hadden vele delen van Europa gemeenschappelijke politieke banden binnen het Heilige Roomse Rijk, een gedecentraliseerd geheel waarin de Heilige Roomse Keizer zelf weinig gezag had buiten zijn eigen dynastieke gebieden, die slechts een klein deel van het geheel besloegen. Ten tijde van de Boerenoorlog bekleedde Karel V, koning van Spanje, de functie van Heilige Roomse Keizer (gekozen in 1520). Aristocratische dynastieën bestuurden honderden grotendeels onafhankelijke gebieden (zowel wereldlijke als kerkelijke) binnen het kader van het rijk, en enkele tientallen andere opereerden als semi-onafhankelijke stadstaten. De vorsten van deze dynastieën werden belast door de rooms-katholieke kerk. De vorsten hadden er economisch belang bij zich los te maken van de Roomse kerk en een eigen Duitse kerk op te richten, die hen dan niet zoals de Roomse kerk zou kunnen belasten. De meeste Duitse vorsten braken met Rome onder het nationalistische motto "Duits geld voor een Duitse kerk".

Romeins burgerlijk recht

Vorsten probeerden vaak hun vrijere boeren tot lijfeigenschap te dwingen door de belastingen te verhogen en het Romeinse burgerlijk recht in te voeren. Het Romeinse burgerlijk recht bevoordeelde vorsten die hun macht wilden consolideren, omdat het alle grond in hun persoonlijk bezit bracht en het feodale concept van grond als een trust tussen heer en boer, die aan de laatste zowel rechten als plichten toekende, elimineerde. Door de restanten van het oude recht, dat hun eigen heerschappij legitimeerde, te handhaven, verhoogden zij niet alleen hun rijkdom en positie in het rijk door de confiscatie van alle bezittingen en inkomsten, maar ook hun macht over hun boerenonderdanen.

Tijdens de Ridderopstand kwamen in 1522-1523 de "ridders", de lagere grondbezitters van het Rijnland in West-Duitsland, in opstand. Hun retoriek was religieus, en verschillende leiders verwoordden Luthers ideeën over de breuk met Rome en de nieuwe Duitse kerk. De Ridderopstand was echter niet fundamenteel religieus. Ze was conservatief van aard en streefde naar het behoud van de feodale orde. De ridders kwamen in opstand tegen de nieuwe geldorde, die hen uit hun bestaan drukte.

Luther en Müntzer

Maarten Luther, de dominante leider van de Reformatie in Duitsland, nam aanvankelijk een middenweg in de Boerenoorlog, door zowel het onrecht te bekritiseren dat aan de boeren werd opgelegd, als de onbezonnenheid van de boeren om terug te vechten. Hij neigde er ook toe de centralisatie en verstedelijking van de economie te steunen. Dit standpunt vervreemdde de lagere edelen, maar versterkte zijn positie bij de burgers. Luther stelde dat werk de belangrijkste taak op aarde was; de plicht van de boeren was het werken op de boerderij en de plicht van de heersende klasse was het handhaven van de vrede. Hij kon de boerenoorlog niet steunen omdat die de vrede verbrak, een kwaad dat hij groter achtte dan het kwaad waartegen de boeren in opstand kwamen. Op het hoogtepunt van de opstand in 1525 verschoof zijn standpunt volledig naar steun aan de heersers van de wereldlijke vorstendommen en hun rooms-katholieke bondgenoten. In Tegen de roofzuchtige horden boeren moedigde hij de adel aan om de opstandige boeren snel en gewelddadig uit te schakelen, met de woorden: "Ze moeten gesneden, gewurgd en gestoken worden, in het geheim en in het openbaar, door hen die dat kunnen, zoals men een dolle hond moet doden." Na afloop van de Boerenoorlog werd hij bekritiseerd om zijn geschriften ter ondersteuning van de gewelddadige acties van de heersende klasse. Hij reageerde met een open brief aan Caspar Muller, waarin hij zijn standpunt verdedigde. Hij stelde echter ook dat de edelen te streng waren in het onderdrukken van de opstand, ondanks dat hij in zijn eerdere werk had opgeroepen tot streng geweld. Luther is vaak scherp bekritiseerd om zijn standpunt.

Thomas Müntzer was de meest prominente radicale hervormingsprediker die de eisen van de boerenstand steunde, waaronder politieke en wettelijke rechten. Müntzers theologie was ontwikkeld tegen een achtergrond van sociale onrust en wijdverbreide religieuze twijfel, en zijn oproep tot een nieuwe wereldorde versmolt met de politieke en sociale eisen van de boerenstand. In de laatste weken van 1524 en het begin van 1525 reisde Müntzer naar Zuidwest-Duitsland, waar de boerenlegers zich verzamelden; hier zou hij contact hebben gehad met enkele van hun leiders, en er wordt beweerd dat hij ook invloed heeft gehad op de formulering van hun eisen. Hij bracht enkele weken door in de streek van Klettgau, en er zijn aanwijzingen dat hij de boeren hielp bij het formuleren van hun grieven. Hoewel de beroemde Twaalf Artikelen van de Zwabische boeren zeker niet door Müntzer zijn opgesteld, kan ten minste één belangrijk ondersteunend document, het Constitutionele Ontwerp, wel van hem afkomstig zijn. Toen hij begin 1525 terugkeerde naar Saksen en Thüringen, hielp hij bij de organisatie van de verschillende rebellengroepen daar en leidde hij uiteindelijk het rebellenleger in de noodlottige Slag bij Frankenhausen op 15 mei 1525. De rol van Müntzer in de Boerenoorlog is omstreden: sommigen beweren dat hij geen enkele invloed had, anderen dat hij de enige inspirator van de opstand was. Te oordelen naar zijn geschriften van 1523 en 1524 was het geenszins onvermijdelijk dat Müntzer de weg van de sociale revolutie zou inslaan. Maar juist op ditzelfde theologische fundament vielen Müntzers ideeën even samen met de aspiraties van de boeren en plebejers van 1525: de opstand ziende als een apocalyptische daad van God, trad hij op als 'Gods dienaar tegen de goddelozen' en nam hij zijn positie in als leider van de opstandelingen.

Luther en Müntzer grepen elke gelegenheid aan om elkaars ideeën en handelingen aan te vallen. Luther zelf sprak zich uit tegen de gematigde eisen van de boerenstand die in de twaalf artikelen waren vervat. Zijn artikel Tegen de moordende, stelende horden boeren verscheen in mei 1525, juist toen de opstandelingen op het slagveld werden verslagen.

Sociale klassen in het 16e eeuwse Heilige Roomse Rijk

In dit tijdperk van snelle veranderingen waren de moderniserende vorsten geneigd zich aan te sluiten bij de geestelijken en de burgers tegen de lagere adel en de boeren.

Veel heersers van de verschillende vorstendommen van Duitsland functioneerden als autocratische heersers die geen ander gezag binnen hun grondgebied erkenden. Vorsten hadden het recht naar eigen goeddunken belastingen te heffen en geld te lenen. De toenemende kosten van administratie en militair onderhoud dwongen hen ertoe steeds hogere eisen te stellen aan hun onderdanen. De vorsten werkten ook aan het centraliseren van de macht in de steden en landgoederen. De vorsten waren dan ook geneigd economisch voordeel te halen uit de ondergang van de lagere adel, door hun landgoederen te verwerven. Dit ontketende de Ridderopstand die van 1522 tot 1523 in het Rijnland plaatsvond. De opstand werd "onderdrukt door zowel katholieke als lutherse vorsten die tevreden waren om samen te werken tegen een gemeenschappelijk gevaar".

In de mate dat andere klassen, zoals de bourgeoisie, zouden kunnen profiteren van de centralisatie van de economie en de afschaffing van de territoriale controle van de lagere edelen op productie en handel, zouden de vorsten zich in deze kwestie kunnen verenigen met de burgers.

De vernieuwingen in de militaire technologie van de late Middeleeuwen begonnen de lagere adel (de ridders) militair overbodig te maken. De introductie van militaire wetenschap en het groeiende belang van buskruit en infanterie verminderden het belang van zware cavalerie en kastelen. Hun luxueuze levensstijl slokte het weinige inkomen dat ze hadden op, omdat de prijzen bleven stijgen. Ze oefenden hun oude rechten uit om inkomsten uit hun gebieden te wringen.

In het noorden van Duitsland waren veel van de lagere edelen al ondergeschikt gemaakt aan wereldlijke en kerkelijke heren. Hun heerschappij over horigen was dus beperkter. In het zuiden van Duitsland waren hun bevoegdheden echter meer intact. De harde behandeling van de boeren door de lagere edelen vormde dan ook de directe aanleiding voor de opstand. Het feit dat deze behandeling in het zuiden erger was dan in het noorden, was de reden dat de oorlog in het zuiden begon.

De ridders raakten verbitterd toen hun status en inkomen daalde en zij steeds meer onder de jurisdictie van de vorsten kwamen, waardoor de twee groepen voortdurend met elkaar in conflict kwamen. De ridders beschouwden de geestelijkheid ook als arrogant en overbodig, terwijl ze hun privileges en rijkdom benijdden. Bovendien kwamen de relaties van de ridders met de patriciërs in de steden onder druk te staan door de schulden van de ridders. In tegenstelling tot andere klassen in Duitsland stond de lagere adel het minst open voor de veranderingen.

Zij en de geestelijken betaalden geen belasting en steunden vaak hun lokale prins.

De geestelijken in 1525 waren de intellectuelen van hun tijd. Niet alleen waren ze geletterd, maar in de Middeleeuwen hadden ze ook de meeste boeken geproduceerd. Sommige geestelijken werden gesteund door de adel en de rijken, terwijl anderen een beroep deden op de massa. De geestelijkheid begon echter haar overweldigende intellectuele gezag te verliezen. De vooruitgang van de boekdrukkunst (vooral van de Bijbel) en de uitbreiding van de handel, evenals de verspreiding van het humanisme van de Renaissance, verhoogden volgens Engels de alfabetiseringsgraad. Volgens Engels werd het katholieke monopolie op het hoger onderwijs dienovereenkomstig verminderd. Maar ondanks het seculiere karakter van het negentiende-eeuwse humanisme was het renaissancehumanisme drie eeuwen eerder nog sterk verbonden met de kerk: de aanhangers ervan hadden kerkelijke scholen bezocht.

Mettertijd waren sommige katholieke instellingen afgegleden tot corruptie. Klerikale onwetendheid en misbruik van simonie en pluralisme (meerdere ambten tegelijk bekleden) tierden welig. Sommige bisschoppen, aartsbisschoppen, abten en priors waren even meedogenloos in het uitbuiten van hun onderdanen als de regionale vorsten. Naast de verkoop van aflaten richtten zij gebedshuizen op en belastten zij het volk rechtstreeks. De toenemende verontwaardiging over de kerkelijke corruptie had de monnik Maarten Luther ertoe gebracht in 1517 zijn 95 stellingen op de deuren van de Slotkerk in Wittenberg (Duitsland) te plakken, en ook andere hervormers ertoe aangezet de kerkelijke leer en organisatie ingrijpend te herzien. De geestelijkheid die Luther niet volgde was meestal de aristocratische geestelijkheid, die zich verzette tegen elke verandering, inclusief elke breuk met de Roomse Kerk.

De armere geestelijkheid, rondtrekkende predikanten op het platteland en in de stad, die geen goede positie hadden in de kerk, sloten zich vaker aan bij de reformatie. Sommige van de armere geestelijken probeerden Luthers gelijkschakelende ideeën uit te breiden naar de hele samenleving.

Veel steden hadden privileges die hen vrijstelden van belastingen, zodat het grootste deel van de belasting op de boeren neerkwam. Naarmate de gilden groeiden en de stedelijke bevolking toenam, kregen de stadspatriciërs steeds meer tegenstand. De patriciërs bestonden uit rijke families die alleen zitting hadden in de stadsbesturen en alle bestuursfuncties bekleedden. Net als de prinsen probeerden zij met alle mogelijke middelen de inkomsten van hun boeren veilig te stellen. Willekeurige tolheffingen voor wegen, bruggen en poorten werden naar believen ingesteld. Ze maakten zich geleidelijk meester van de gemeenschappelijke gronden en verboden de boeren om te vissen of hout te kappen op deze gronden. Er werden gildebelastingen geheven. De geïnde inkomsten werden niet formeel beheerd en de burgerlijke rekeningen werden verwaarloosd. Zo werden verduistering en fraude gemeengoed, en de patriciërsklasse, gebonden door familiebanden, werd rijker en machtiger.

De stadspatriciërs werden in toenemende mate bekritiseerd door de groeiende burgerklasse, die bestond uit welgestelde burgers uit de middenklasse die bestuursfuncties bekleedden of als koopman werkten. Zij eisten stadsvergaderingen bestaande uit zowel patriciërs als burgers, of tenminste een beperking van de simonie en de toewijzing van raadszetels aan burgers. De burgers verzetten zich ook tegen de geestelijkheid, die volgens hen te ver ging en hun principes niet handhaafde. Zij eisten een einde aan de bijzondere voorrechten van de geestelijkheid, zoals de belastingvrijstelling, en een vermindering van hun aantal. De burgermeester (gildemeester, of ambachtsman) was nu eigenaar van zowel zijn werkplaats als het gereedschap, dat hij zijn leerlingen liet gebruiken, en leverde de materialen die zijn arbeiders nodig hadden. F. Engels citeert: "Op de oproep van Luther tot rebellie tegen de Kerk reageerden twee politieke opstanden, eerst die van de lagere adel onder leiding van Franz von Sickingen in 1523, en vervolgens de grote boerenoorlog in 1525; beide werden neergeslagen, voornamelijk vanwege de besluiteloosheid van de partij die het meeste belang had bij de strijd, de stedelijke bourgeoisie". (Voorwoord bij de Engelse editie van: 'From Utopy Socialism to Scientific Socialism', 1892)

De plebejers vormden de nieuwe klasse van stedelijke arbeiders, ambachtslieden en marskramers. Ook vervallen burgers voegden zich bij hun rangen. Hoewel ze technisch gezien potentiële burgers waren, werden de meeste burgermannen uitgesloten van hogere posities door de rijke families die de gilden beheerden. Zo werd hun "tijdelijke" positie zonder burgerrechten meestal permanent. De plebejers hadden geen eigendom zoals ruïneuze burgers of boeren.

De zwaar belaste boeren bleven de laagste laag van de samenleving bezetten. In het begin van de 16e eeuw kon geen enkele boer meer vrij jagen, vissen of hout hakken, zoals voorheen, omdat de heren onlangs de controle over de gemeenschappelijke gronden hadden overgenomen. De heer had het recht om het land van zijn boeren te gebruiken zoals hij wilde; de boer kon niets anders doen dan toezien hoe zijn gewassen werden vernietigd door wild en door edelen die tijdens ridderlijke jachtpartijen over zijn velden galoppeerden. Als een boer wilde trouwen, had hij niet alleen toestemming van de heer nodig, maar moest hij ook belasting betalen. Als de boer stierf, had de heer recht op zijn beste vee, zijn beste kleren en zijn beste gereedschap. Het rechtssysteem, beheerd door de geestelijkheid of rijke burgerlijke en patricische juristen, gaf de boer geen verhaal. Generaties van traditionele dienstbaarheid en het autonome karakter van de provincies beperkten boerenopstanden tot lokale gebieden.

Militaire organisaties

De Zwabische Liga stelde een leger samen onder leiding van Georg, Truchsess von Waldburg, later bekend als "Bauernjörg" voor zijn rol in de onderdrukking van de opstand. Hij stond ook bekend als de "gesel van de boeren". Het hoofdkwartier van de bond bevond zich in Ulm, en het bevel werd gevoerd door een oorlogsraad die besliste over de troepencontingenten van elk lid. Afhankelijk van hun vermogen leverden de leden een bepaald aantal ruiters en voetvolk, een zogenaamd contingent, aan het leger van de bond. De bisschop van Augsburg moest bijvoorbeeld 10 ruiters en 62 voetsoldaten inbrengen, wat overeenkomt met een halve compagnie. In het begin van de opstand hadden de leden van de Liga moeite om soldaten te werven onder hun eigen bevolking (vooral onder de boeren) uit angst dat zij zich bij de opstandelingen zouden aansluiten. Naarmate de opstand zich uitbreidde, hadden veel edelen moeite om troepen naar de legers van de Liga te sturen, omdat zij in hun eigen land rebellengroepen moesten bestrijden. Een ander veel voorkomend probleem bij het samenstellen van legers was dat edelen weliswaar verplicht waren troepen te leveren aan een lid van de Liga, maar dat zij ook andere verplichtingen hadden jegens andere heren. Deze omstandigheden veroorzaakten problemen en verwarring voor de edelen toen zij probeerden troepen te verzamelen die groot genoeg waren om de opstanden neer te slaan.

Het voetvolk kwam uit de gelederen van de landsknechte. Dit waren huurlingen, die gewoonlijk een maandloon van vier gulden ontvingen, en georganiseerd waren in regimenten (haufen) en compagnieën (fähnlein of kleine vlag) van 120-300 man, waarmee zij zich onderscheidden van anderen. Elke compagnie bestond weer uit kleinere eenheden van 10 tot 12 man, rotte genoemd. De landsknechte kleedden, bewapenden en voedden zichzelf, en werden begeleid door een aanzienlijke trein van sutlers, bakkers, wasvrouwen, prostituees en diverse personen met beroepen die nodig waren om de troepenmacht in stand te houden. De treinen (tross) waren soms groter dan de strijdmacht, maar zij vereisten organisatie en discipline. Elke landsknecht had zijn eigen structuur, de gemein, of gemeenschapsvergadering, die werd gesymboliseerd door een ring. De gemein had zijn eigen leider (schultheiss), en een provoostofficier die de gelederen bewaakte en de orde handhaafde. Het gebruik van de landsknechte in de Duitse Boerenoorlog weerspiegelt een periode van verandering tussen traditionele adellijke rollen of verantwoordelijkheden ten aanzien van oorlogvoering en de praktijk van het kopen van huurlingenlegers, die gedurende de 16e eeuw de norm werd.

De Liga vertrouwde op de gepantserde cavalerie van de adel voor het grootste deel van haar kracht; de Liga had zowel zware cavalerie als lichte cavalerie, (rennfahne), die dienden als voorhoede. Typisch waren de rehnnfahne de tweede en derde zonen van arme ridders, de lagere en soms verarmde adel met kleine landeigendommen, of, in het geval van tweede en derde zonen, geen erfenis of sociale rol. Deze mannen zwierven vaak over het platteland op zoek naar werk of deden aan struikroverij.

Om effectief te zijn moest de cavalerie mobiel zijn, en vijandige troepen gewapend met pieken ontwijken.

De boerenlegers waren georganiseerd in bendes (haufen), vergelijkbaar met de landsknecht. Elke haufen was georganiseerd in unterhaufen, of fähnlein en rotten. De groepen varieerden in grootte, afhankelijk van het aantal opstandelingen in de plaats. Boerenhaufen verdeelden zich langs territoriale lijnen, terwijl die van de landsknecht mannen uit verschillende gebieden trokken. Sommige groepen konden ongeveer 4.000 man tellen, andere, zoals de boerenmacht in Frankenhausen, konden er 8.000 verzamelen. De Elzasser boeren die in de Slag bij Zabern (nu Saverne) het veld opgingen, telden 18.000 man.

Haufen werden gevormd uit compagnieën, doorgaans 500 man per compagnie, onderverdeeld in pelotons van elk 10 tot 15 boeren. Net als de landsknechten gebruikten de boerengroepen vergelijkbare titels: Oberster feldhauptmann, of opperbevelhebber, vergelijkbaar met een kolonel, en luitenants, of leutinger. Elke compagnie werd aangevoerd door een kapitein en had zijn eigen fähnrich, of vaandrig, die de vaandel van de compagnie droeg. De compagnieën hadden ook een sergeant of feldweibel, en eskaderleiders die rottmeister werden genoemd, of meesters van de rotte. Officieren werden meestal gekozen, met name de opperbevelhebber en de leutinger.

Het boerenleger werd bestuurd door een zogenaamde ring, waarin boeren in een kring bijeenkwamen om te discussiëren over tactieken, troepenbewegingen, allianties en de verdeling van de buit. De ring was het besluitvormingsorgaan. Naast deze democratische constructie had elke band een hiërarchie van leiders, waaronder een opperbevelhebber en een maarschalk (schultheiss), die de orde handhaafden. Andere functies waren luitenants, kapiteins, vaandeldragers, meester-schutter, wagenfortmeester, treinmeester, vier wachtmeesters, vier sergeant-majoors om de slagorde te regelen, een weibel (sergeant) voor elke compagnie, twee kwartiermakers, hoefsmeden, kwartiermakers voor de paarden, een communicatieofficier en een plundermeester.

De boeren bezaten een belangrijke hulpbron, de vaardigheden om veldwerken te bouwen en te onderhouden. Ze maakten effectief gebruik van het wagenfort, een tactiek die ze in de Hussietenoorlogen van de vorige eeuw onder de knie hadden gekregen. Wagens werden aan elkaar geketend op een geschikte verdedigingsplaats, met cavalerie en trekdieren in het midden. Boeren groeven greppels rond de buitenrand van het fort en gebruikten hout om gaten tussen en onder de wagens te dichten. In de Hussietenoorlogen werd de artillerie meestal in het centrum geplaatst op verhoogde terpen, zodat ze over de wagens heen kon schieten. Wagonforten konden snel worden opgezet en afgebroken. Ze waren vrij mobiel, maar hadden ook nadelen: ze vereisten een vrij groot vlak terrein en waren niet ideaal voor de aanval. Sinds hun vroegere gebruik was het bereik en de kracht van de artillerie toegenomen.

De boeren dienden bij toerbeurt, soms een week op vier, en keerden na de dienst terug naar hun dorpen. Terwijl de mannen dienden, absorbeerden anderen hun werklast. Dit betekende soms het produceren van voorraden voor hun tegenstanders, zoals in het aartsbisdom Salzburg, waar mannen werkten om zilver te winnen, dat werd gebruikt om nieuwe contingenten landsknechten te huren voor de Zwabische Liga.

De boeren misten echter de cavalerie van de Zwabische Liga, omdat ze weinig paarden en weinig harnassen hadden. Ze schijnen hun bereden mannen te hebben gebruikt voor verkenning. Het gebrek aan cavalerie om hun flanken te beschermen en om door te dringen tot de massale landsknechten, bleek een langdurig tactisch en strategisch probleem.

Historici verschillen van mening over de aard van de opstand en de oorzaken ervan, of deze voortkwam uit de opkomende religieuze controverse rond Luther; of een groep rijke boeren hun eigen rijkdom en rechten zag wegglippen, en deze probeerde te verweven in het wettelijke, sociale en religieuze weefsel van de samenleving; of dat boeren bezwaar maakten tegen de opkomst van een moderniserende, centraliserende natiestaat.

Bedreiging van de welvaart

Eén opvatting is dat de oorsprong van de Duitse Boerenoorlog deels lag in de ongewone machtsdynamiek die veroorzaakt werd door de agrarische en economische dynamiek van de voorgaande decennia. Door arbeidstekorten in de laatste helft van de 14e eeuw konden de boeren hun arbeid voor een hogere prijs verkopen; door voedsel- en goederentekorten konden zij hun producten ook voor een hogere prijs verkopen. Bijgevolg konden sommige boeren, vooral zij die beperkte allodiale behoeften hadden, aanzienlijke economische, sociale en wettelijke voordelen verwerven. De boeren waren meer bezorgd om de sociale, economische en juridische voordelen die zij hadden verworven te beschermen dan om verdere voordelen na te streven.

Serfdom

Zij probeerden vooral hun vrijheid te vergroten door hun status te veranderen van horigen, zoals het beruchte moment waarop de boeren van Mühlhausen weigerden slakkenhuizen te verzamelen waar hun dame haar draad omheen kon winden. De vernieuwing van het signeuriale stelsel was in de vorige halve eeuw verzwakt, en de boeren wilden het niet hersteld zien.

Luther's Reformatie

Mensen in alle lagen van de sociale hiërarchie - horigen of stedelingen, gildes of boeren, ridders en aristocraten - begonnen de gevestigde hiërarchie in twijfel te trekken. Het zogenaamde Boek van Honderd Hoofdstukken bijvoorbeeld, geschreven tussen 1501 en 1513, propageerde religieuze en economische vrijheid, viel het heersende establishment aan en toonde trots op de deugdzame boer. De opstanden van de Bundschuh in de eerste 20 jaar van de eeuw boden een andere mogelijkheid om anti-autoritaire ideeën te uiten, en om deze ideeën van de ene geografische regio naar de andere te verspreiden.

De revolutie van Luther heeft deze bewegingen misschien versterkt, maar niet gecreëerd; de twee gebeurtenissen, de protestantse reformatie van Luther en de Duitse Boerenoorlog, stonden los van elkaar, deelden dezelfde jaren, maar vonden onafhankelijk van elkaar plaats. Luthers doctrine van het "priesterschap van alle gelovigen" zou echter geïnterpreteerd kunnen worden als een voorstel voor grotere sociale gelijkheid dan Luther voor ogen had. Luther verzette zich heftig tegen de opstanden en schreef het pamflet Tegen de moordende, stelende horden boeren, waarin hij opmerkt: "Laat iedereen die kan, slaan, doden en steken, heimelijk of openlijk ... niets is giftiger, kwetsender of duivelser dan een rebel. Het is net zoals men een dolle hond moet doden; als je hem niet slaat zal hij jou slaan."

Historicus Roland Bainton zag de opstand als een strijd die begon als een omwenteling ondergedompeld in de retoriek van Luthers protestantse reformatie tegen de katholieke kerk, maar die in werkelijkheid veel verder ging dan de nauwe religieuze grenzen door de onderliggende economische spanningen van die tijd.

Klassenstrijd

Friedrich Engels interpreteerde de oorlog als een geval waarin een opkomend proletariaat (de stedelijke klasse) er niet in slaagde een gevoel van eigen autonomie te laten gelden tegenover de prinselijke macht en de landelijke klassen aan hun lot overliet.

Tijdens de oogst van 1524 gaf de gravin van Lupfen in Stühlingen, ten zuiden van het Zwarte Woud, de horigen opdracht slakkenhuizen te verzamelen om te gebruiken als draadspoelen na een reeks moeilijke oogsten. Binnen enkele dagen hadden 1200 boeren zich verzameld, een lijst met grieven opgesteld, functionarissen gekozen en een vaandel gehesen. Binnen een paar weken was het grootste deel van Zuidwest Duitsland in openlijke opstand. De opstand strekte zich uit van het Zwarte Woud, langs de Rijn, tot aan het Bodenmeer, in de Zwabische hooglanden, langs de bovenloop van de Donau en tot in Beieren.

De opstand breidt zich uit

Op 16 februari 1525 kwamen 25 dorpen van de stad Memmingen in opstand en eisten van de magistraten (stadsbestuur) verbeteringen in hun economische toestand en de algemene politieke situatie. Zij klaagden over peonage, grondgebruik, erfdienstbaarheden op de bossen en de commons, en kerkelijke eisen van dienstbaarheid en betaling.

De stad richtte een comité van dorpelingen op om hun problemen te bespreken, in de verwachting een checklist van specifieke en triviale eisen te zien. Onverwacht leverden de boeren een uniforme verklaring af die de pijlers van de relatie tussen boer en ambtenaar raakte. In twaalf artikelen werden hun grieven duidelijk en consequent uiteengezet. De raad verwierp veel van de eisen. Historici hebben algemeen geconcludeerd dat de artikelen van Memmingen de basis werden voor de Twaalf Artikelen waarover de Boerenbond van Opper-Zwaben het op 20 maart 1525 eens werd.

Een enkel Zwabisch contingent van bijna 200 soldaten te paard en 1000 te voet was echter niet opgewassen tegen de omvang van de onlusten. Alleen al voor de opstanden in het Zwarte Woud, de Breisgau, Hegau, Sundgau en de Elzas was in 1525 een aanzienlijk aantal van 3000 soldaten te voet en 300 te paard nodig.

Twaalf artikelen (beginselverklaring)

Op 6 maart 1525 kwamen ongeveer 50 vertegenwoordigers van de Boven-Zwabische Boeren Haufen (troepen) - de Baltringer Haufen, de Allgäuer Haufen en de Bodensee Haufen (Seehaufen) - in Memmingen bijeen om een gemeenschappelijke zaak overeen te komen tegen de Zwabische Liga. Een dag later, na moeizame onderhandelingen, riepen zij de oprichting uit van de Christelijke Bond, een Boerenbond van Boven-Zwaben. De boeren kwamen opnieuw bijeen op 15 en 20 maart in Memmingen en namen na aanvullend overleg de Twaalf Artikelen en de Bundesordnung aan. Hun vaandel, de Bundschuh, of een geregen laars, diende als embleem van hun overeenkomst. De Twaalf Artikelen werden in de volgende twee maanden meer dan 25.000 keer gedrukt en verspreidden zich snel over heel Duitsland, een voorbeeld van hoe de modernisering de opstandelingen te hulp schoot.

De Twaalf Artikelen eisten het recht voor gemeenschappen om geestelijken te kiezen en af te zetten en eisten het gebruik van de "grote tiende" voor openbare doeleinden na aftrek van een redelijk pastoorssalaris. (De "grote tiende" werd door de katholieke kerk geheven op de tarwe- en wijnoogst van de boer. De grote tiende bedroeg vaak meer dan 10% van het inkomen van de boer). De Twaalf Artikelen eisten ook de afschaffing van de "kleine tiende", die werd geheven op de andere gewassen van de boer. Andere eisen van de Twaalf Artikelen waren de afschaffing van lijfeigenschap, dodentol en de uitsluiting van vis- en jachtrechten; herstel van de bossen, weiden en privileges die de adel aan de gemeenschap en individuele boeren had ontnomen; en een beperking van buitensporige statelijke arbeid, belastingen en pachten. Tenslotte eisten de Twaalf Artikelen een einde aan de willekeurige rechtspraak en administratie.

Kempten Opstand

Kempten im Allgäu was een belangrijke stad in de Allgäu, een regio in het latere Beieren, nabij de grenzen met Württemberg en Oostenrijk. In het begin van de achtste eeuw vestigden Keltische monniken er een klooster, de abdij van Kempten. In 1213 verklaarde keizer Frederik II de abten tot leden van de Reichsstand, of keizerlijk landgoed, en kende de abt de titel van hertog toe. In 1289 verleende koning Rudolf van Habsburg bijzondere privileges aan de stedelijke nederzetting in het rivierdal, waardoor het een vrije rijksstad werd. In 1525 werden de laatste eigendomsrechten van de abten in de Keizerstad verkocht in de zogenaamde "Grote Aankoop", wat het begin betekende van het naast elkaar bestaan van twee onafhankelijke steden met dezelfde naam. Tijdens de Boerenoorlog kwamen de abdij-boeren in opstand, plunderden de abdij en trokken de stad in.

Slag bij Leipheim

48°26′56″N 10°13′15″E

Op 4 april 1525 verzamelden 5.000 boeren, de Leipheimer Haufen (letterlijk: de Leipheimers), zich bij Leipheim om in opstand te komen tegen de stad Ulm. Een groep van vijf compagnieën, plus ongeveer 25 burgers van Leipheim, nam posities in ten westen van de stad. Een verkenning van de Liga rapporteerde aan de Truchsess dat de boeren goed bewapend waren. Ze hadden kanonnen met kruit en schot en waren met 3.000 tot 4.000 man. Ze namen een gunstige positie in op de oostelijke oever van de Biber. Links stond een bos en rechts een beek en moeras; achter hen hadden ze een wagenfort opgericht en ze waren bewapend met arquebussen en enkele lichte artilleriestukken.

Zoals hij in eerdere ontmoetingen met de boeren had gedaan, onderhandelde de Truchsess terwijl hij zijn troepen naar voordelige posities bleef verplaatsen. Hij hield het grootste deel van zijn leger gericht op Leipheim en stuurde detachementen paarden uit Hessen en Ulm over de Donau naar Elchingen. De gedetacheerde troepen stuitten op een groep van 1.200 boeren die zich bezighielden met lokale eisen, en gingen het gevecht aan; ze werden uiteengedreven en namen 250 gevangenen. Op hetzelfde moment brak de Truchsess zijn onderhandelingen af, en ontving een salvo van de belangrijkste groep boeren. Hij zond een wacht van lichte paarden en een kleine groep voetvolk tegen de versterkte boerenstand. Deze werd gevolgd door zijn hoofdmacht; toen de boeren de omvang van zijn hoofdmacht zagen - zijn hele troepenmacht bestond uit 1.500 paarden, 7.000 voetvolk en 18 veldkanonnen - begonnen ze een ordelijke aftocht. Van de ongeveer 4.000 boeren die de versterkte positie hadden bemand, konden er 2.000 de stad Leipheim zelf bereiken, met hun gewonden in karren. Anderen probeerden over de Donau te vluchten en 400 verdronken daar. De paardeneenheden van de Truchsess hakten er nog eens 500 uit. Dit was de eerste belangrijke slag van de oorlog.

Weinsberg Massacre

49°9′1.90″N 9°17′0.20″E

Een onderdeel van het conflict was de wrok tegen een deel van de adel. De boeren uit het Odenwald hadden het cisterciënzerklooster in Schöntal al ingenomen en kregen gezelschap van boerengroepen uit Limpurg (bij Schwäbisch Hall) en Hohenlohe. Een grote groep boeren uit de Neckar vallei, onder leiding van Jakob Rohrbach, sloot zich bij hen aan en vanuit Neckarsulm trok deze uitgebreide groep, die de "Bright Band" (in het Duits Heller Haufen) werd genoemd, naar de stad Weinsberg, waar de graaf van Helfenstein, destijds de Oostenrijkse gouverneur van Württemberg, aanwezig was. Hier behaalden de boeren een grote overwinning. De boeren vielen het kasteel van Weinsberg aan en veroverden het; de meeste van de eigen soldaten waren op wacht in Italië, en het had weinig bescherming. Nadat ze de graaf gevangen hadden genomen, gingen de boeren nog een stap verder in hun wraak: Ze dwongen hem, en ongeveer 70 andere edelen die hun toevlucht bij hem hadden gezocht, om de handschoen van de snoeken te lopen, een populaire vorm van executie onder de landsknechten. Rohrbach beval de doedelzakspeler van de band te spelen tijdens het lopen van de handschoen.

Dit was te veel voor veel boerenleiders van andere bendes; zij verwierpen Rohrbachs acties. Hij werd afgezet en vervangen door een ridder, Götz von Berlichingen, die vervolgens tot opperbevelhebber van de bende werd gekozen. Eind april trok de bende naar Amorbach, onderweg vergezeld door enkele radicale boeren uit het Odenwald die uit waren op het bloed van Berlichingen. Berlichingen was tien jaar eerder betrokken geweest bij de onderdrukking van de opstand van de Arme Conrad en deze boeren wilden wraak. Tijdens hun tocht staken ze het kasteel van Wildenburg in brand, wat in strijd was met de oorlogsstatuten waarmee de bende had ingestemd.

Het bloedbad in Weinsberg was ook voor Luther te veel; dit is de daad die zijn woede wekte in Tegen de moordende, stelende horden boeren, waarin hij de boeren hekelde voor onuitsprekelijke misdaden, niet alleen voor de moord op de edelen in Weinsberg, maar ook voor de brutaliteit van hun opstand.

Bloedbad in Frankenhausen

Op 29 april culmineerden de boerenprotesten in Thüringen in een openlijke opstand. Grote delen van de stadsbevolking sloten zich aan bij de opstand. Samen trokken ze door het platteland en bestormden het kasteel van de graven van Schwarzburg. In de daaropvolgende dagen verzamelde een groter aantal opstandelingen zich in de velden rond de stad. Toen Müntzer op 11 mei met 300 strijders uit Mühlhausen aankwam, bivakkeerden nog enkele duizenden boeren van de omliggende landgoederen op de velden en weiden: de uiteindelijke sterkte van de boeren- en stadsmacht werd geschat op 6.000. De landgraaf Filips van Hessen en hertog George van Saksen waren Müntzer op het spoor en stuurden hun Landsknecht-troepen naar Frankenhausen. Op 15 mei versloegen gezamenlijke troepen van landgraaf Filips I van Hessen en hertog George van Saksen de boeren onder Müntzer bij Frankenhausen in het graafschap Schwarzburg.

De troepen van de prinsen omvatten bijna 6.000 huurlingen, de Landsknechte. Zij waren ervaren, goed uitgerust, goed getraind en hadden een goed moreel. De boeren daarentegen hadden weinig of geen uitrusting, en velen hadden geen ervaring of opleiding. Veel van de boeren waren het er niet over eens of ze moesten vechten of onderhandelen. Op 14 mei sloegen ze kleinere schijnbewegingen van de troepen van Hessen en Brunswijk af, maar slaagden er niet in de vruchten van hun succes te plukken. In plaats daarvan sloten de opstandelingen een staakt-het-vuren en trokken zich terug in een wagenfort.

De volgende dag verenigden de troepen van Filips zich met het Saksische leger van hertog George en verbraken onmiddellijk de wapenstilstand en begonnen een zware gecombineerde aanval van infanterie, cavalerie en artillerie. De boeren werden verrast en vluchtten in paniek naar de stad, gevolgd en voortdurend aangevallen door de openbare troepen. De meeste opstandelingen werden gedood in wat een bloedbad bleek te zijn. Cijfers over het aantal slachtoffers zijn onbetrouwbaar, maar schattingen lopen uiteen van 3.000 tot 10.000, terwijl de Landsknecht slechts zes slachtoffers maakte (van wie er twee alleen gewond raakten). Müntzer werd gevangen genomen, gemarteld en op 27 mei in Mühlhausen geëxecuteerd.

Slag bij Böblingen

De Slag bij Böblingen (12 mei 1525) maakte misschien wel de grootste slachtoffers van de oorlog. Toen de boeren vernamen dat de Truchsess (senaat) van Waldburg zijn kamp had opgeslagen in Rottenburg, trokken ze naar hem toe en namen op 10 mei de stad Herrenberg in. Om de opmars van de Zwabische Liga om Herrenberg te heroveren te vermijden, sloegen de Württembergse troepen drie kampen op tussen Böblingen en Sindelfingen. Daar vormden ze vier eenheden, die op de hellingen tussen de steden stonden. Hun 18 artilleriestukken stonden op de Galgenberg, tegenover de vijandige legers. De boeren werden ingehaald door de paarden van de Liga, die hen omsingelden en kilometers lang achtervolgden. Terwijl de Württembergse bende ongeveer 3.000 boeren verloor (schattingen lopen uiteen van 2.000 tot 9.000), verloor de Liga niet meer dan 40 soldaten.

Slag bij Königshofen

In Königshofen hadden de boerencommandanten Wendel Hipfler en Georg Metzler op 2 juni hun kamp buiten de stad opgeslagen. Toen ze zagen dat twee eskaders van paarden van de Liga en de Alliantie elkaar in de flank naderden, wat nu erkend werd als een gevaarlijke Truchsess-strategie, verplaatsten ze het wagenfort en de kanonnen naar de heuvel boven de stad. De boeren hadden geleerd hoe ze zich moesten beschermen tegen een aanval te paard en verzamelden zich in vier rijen achter hun kanonnen, maar vóór hun wagenfort, om hen te beschermen tegen een aanval van achteren. De boeren schutterij vuurde een salvo af op het vooruitgeschoven paard van de Liga, dat hen links aanviel. De infanterie van de Truchsess deed een frontale aanval, maar zonder zijn voetvolk af te wachten gaf hij ook opdracht om de boeren van achteren aan te vallen. Toen de ridders de achterste gelederen troffen, brak er paniek uit onder de boeren. Hipler en Metzler vluchtten met de meester schutters. Tweeduizend bereikten de nabijgelegen bossen, waar ze zich opnieuw verzamelden en enige weerstand boden. In de chaos die volgde, voerden de boeren en de bereden ridders en infanterie een veldslag. Tegen de avond waren er nog maar 600 boeren over. De Truchsess beval zijn leger het slagveld te doorzoeken, en de soldaten ontdekten ongeveer 500 boeren die de dood hadden geveinsd. De slag wordt ook wel de Slag bij de Turmberg genoemd, vanwege een wachttoren op het veld.

Belegering van Freiburg im Breisgau

Freiburg, een Habsburgs gebied, had grote moeite om voldoende soldaten te verzamelen om de boeren te bestrijden, en toen de stad er toch in slaagde een colonne samen te stellen en hen tegemoet te treden, smolten de boeren gewoon het bos in. Na de weigering van de hertog van Baden, markgraaf Ernst, om de 12 Artikelen te aanvaarden, vielen boeren abdijen in het Zwarte Woud aan. De Hospitaalridders in Heitersheim vielen hen op 2 mei aan; Haufen in het noorden plunderden ook abdijen in Tennenbach en Ettenheimmünster. Begin mei arriveerde Hans Müller met meer dan 8.000 man in Kirzenach, bij Freiburg. Binnen enkele dagen was de stad omsingeld en maakten de boeren plannen voor een beleg. Op 23 mei capituleerden de stadsvaders en sloten ze de zogenaamde "Christenunie" met de boeren.

Tweede slag bij Würzburg (1525)

Nadat de boeren Freiburg in Breisgau hadden ingenomen, nam Hans Müller een deel van de groep mee om te helpen bij het beleg van Radolfzell. De rest van de boeren keerde terug naar hun boerderijen. Op 4 juni, bij Würzburg, sloten Müller en zijn kleine groep boerensoldaten zich aan bij de Frankische boeren van de Hellen Lichten Haufen. Ondanks dit verbond was de kracht van hun troepenmacht relatief klein. Bij Waldburg-Zeil bij Würzburg ontmoetten zij het leger van Götz von Berlichingen ("Götz van de IJzeren Hand"). Als keizerlijke ridder en ervaren soldaat versloeg hij met gemak de boeren, hoewel hij zelf een relatief kleine troepenmacht had. In ongeveer twee uur werden meer dan 8.000 boeren gedood.

Slotfase

Verschillende kleinere opstanden werden ook neergeslagen. Bijvoorbeeld, op 23

De boerenbeweging mislukte uiteindelijk, waarbij steden en edelen een afzonderlijke vrede sloten met de prinselijke legers die de oude orde in een vaak hardere vorm herstelden, onder de nominale controle van de Heilige Roomse Keizer Karel V, in Duitse aangelegenheden vertegenwoordigd door zijn jongere broer Ferdinand. De belangrijkste oorzaak van het mislukken van de opstand was het gebrek aan communicatie tussen de boerenbendes door territoriale verdeeldheid, en door hun militaire inferioriteit. Terwijl Landsknechten, beroepssoldaten en ridders zich bij de boeren aansloten (zij het in minder grote aantallen), had de Zwabische Liga een betere beheersing van militaire technologie, strategie en ervaring.

De nasleep van de Duitse Boerenoorlog leidde tot een algemene vermindering van de rechten en vrijheden van de boerenklasse, waardoor zij in feite uit het politieke leven werden gedrukt. In bepaalde gebieden in Boven-Zwaben, zoals Kempton, Weissenau en Tirol, richtten de boeren territoriale vergaderingen (Landschaft) op, namen zitting in territoriale commissies en in andere organen die zich bezighielden met zaken die de boeren rechtstreeks aangingen, zoals belastingen. De algemene doelstellingen van verandering voor deze boeren, met name door de lens van de Twaalf Artikelen, waren echter niet verwezenlijkt en zouden stagneren; echte verandering zou pas eeuwen later plaatsvinden.

Marx en Engels

Friedrich Engels schreef De boerenoorlog in Duitsland (1850), waarin de kwestie van de vroege stadia van het Duitse kapitalisme op het niveau van de boereneconomie op de latere burgerlijke "burgermaatschappij" werd losgelaten. Engels' analyse werd in het midden van de 20e eeuw opgepikt door de Franse Annales School en marxistische historici in Oost-Duitsland en Groot-Brittannië. Gebruikmakend van Karl Marx' concept van historisch materialisme stelde Engels de gebeurtenissen van 1524-1525 voor als een voorafbeelding van de revoluties van 1848. Hij schreef: "Drie eeuwen zijn voorbijgegaan en veel dingen zijn veranderd; toch is de Boerenoorlog niet zo onmogelijk ver verwijderd van onze huidige strijd, en de tegenstanders die moeten worden bestreden zijn in wezen dezelfde. We zullen de klassen en fracties van klassen die overal 1848 en 1849 hebben verraden in de rol van verraders zien, zij het op een lager ontwikkelingsniveau, al in 1525." Engels schreef de mislukking van de opstand toe aan haar fundamentele conservatisme. Dit bracht zowel Marx als Engels tot de conclusie dat de communistische revolutie, wanneer die zou plaatsvinden, niet zou worden geleid door een boerenleger maar door een stedelijk proletariaat.

Latere geschiedschrijving

Historici verschillen van mening over de aard van de opstand en de oorzaken ervan, of deze voortkwam uit de opkomende religieuze controverse rond Maarten Luther; of een groep rijke boeren hun rijkdom en rechten zag wegglippen, en probeerde deze opnieuw in te bedden in de samenleving; of dat het boerenverzet was tegen de opkomst van een moderniserende, centraliserende politieke staat. Historici hebben de neiging het te categoriseren als een uiting van economische problemen, of als een theologische

Na de jaren dertig domineerde het werk van Günter Franz over de boerenoorlog de interpretaties van de opstand. Franz vatte de Boerenoorlog op als een politieke strijd waarin sociale en economische aspecten een ondergeschikte rol speelden. De sleutel tot Franz's interpretatie is het inzicht dat de boeren hadden geprofiteerd van het economisch herstel in het begin van de 16e eeuw en dat hun grieven, zoals die tot uitdrukking kwamen in documenten als de Twaalf Artikelen, weinig of geen economische basis hadden. Hij interpreteerde de oorzaken van de opstand als hoofdzakelijk politiek en in de tweede plaats economisch: het feit dat de vorstelijke landheren controle kregen over de boerenstand door nieuwe belastingen en de wijziging van oude belastingen, en het creëren van dienstbaarheid, ondersteund door vorstelijk recht. Voor Franz verdrong de nederlaag de boeren voor eeuwen uit het zicht.

Het nationale aspect van de Boerenopstand werd ook door de nazi's gebruikt. Zo werd een SS cavaleriedivisie (de 8e SS Cavalerie Divisie Florian Geyer) genoemd naar Florian Geyer, een ridder die een boereneenheid leidde die bekend stond als de Zwarte Compagnie.

In de jaren vijftig en zestig ontstond een nieuwe economische interpretatie. Deze interpretatie was gebaseerd op economische gegevens over oogsten, lonen en algemene financiële omstandigheden. Volgens deze interpretatie zagen de boeren in de late 15e en vroege 16e eeuw nieuw verworven economische voordelen wegglippen ten gunste van de landadel en militaire groepen. De oorlog was dus een poging om deze sociale, economische en politieke voordelen terug te winnen.

Ondertussen hielden historici in Oost-Duitsland zich bezig met grote onderzoeksprojecten om het marxistische standpunt te ondersteunen.

Vanaf de jaren zeventig profiteerde het onderzoek van de belangstelling van sociale en cultuurhistorici. Aan de hand van bronnen zoals brieven, dagboeken, religieuze traktaten, stads- en dorpsarchieven, demografische informatie, familie- en verwantschapsontwikkelingen, stelden historici lang aangehouden veronderstellingen over Duitse boeren en de autoritaire traditie ter discussie.

Volgens deze opvatting nam het boerenverzet twee vormen aan. De eerste, spontane (of populaire) en gelokaliseerde opstand baseerde zich voor zijn legitimiteit op traditionele vrijheden en oud recht. Op die manier kon het worden uitgelegd als een conservatieve en traditionele poging om verloren terrein terug te winnen. De tweede was een georganiseerde interregionale opstand die zijn legitimiteit ontleende aan het goddelijke recht en zijn ideologische basis vond in de Reformatie.

Latere historici weerlegden zowel Franz's visie op het ontstaan van de oorlog, als de marxistische visie op het verloop van de oorlog, en beide opvattingen over de uitkomst en de gevolgen. Een van de belangrijkste was Peter Blickle's nadruk op het communalisme. Hoewel Blickle een crisis van het feodalisme ziet in de late Middeleeuwen in Zuid-Duitsland, benadrukte hij politieke, sociale en economische kenmerken die voortkwamen uit pogingen van boeren en hun landheren om het hoofd te bieden aan langdurige klimaat-, technologische, arbeids- en gewasveranderingen, met name de verlengde agrarische crisis en het langdurige herstel daarvan. Voor Blickle vereiste de opstand een parlementaire traditie in het zuidwesten van Duitsland en het samenvallen van een groep met aanzienlijke politieke, sociale en economische belangen in de landbouwproductie en -verdeling. Deze personen hadden veel te verliezen.

Deze opvatting, die stelde dat de opstand voortkwam uit de deelname van landbouwgroepen aan het economisch herstel, werd op haar beurt bestreden door Scribner, Stalmetz en Bernecke. Zij beweerden dat de analyse van Blickle gebaseerd was op een dubieuze vorm van het Malthusiaanse principe, en dat het economisch herstel van de boeren aanzienlijk beperkt was, zowel regionaal als in de diepte, waardoor slechts enkele boeren konden deelnemen. Blickle en zijn studenten wijzigden later hun ideeën over de boerenrijkdom. Uit diverse lokale studies bleek dat de participatie niet zo breed was als voorheen werd gedacht.

De nieuwe studies van plaatsen en sociale relaties door de lens van gender en klasse toonden aan dat boeren in staat waren veel van hun rechten en traditionele vrijheden terug te krijgen, of in sommige gevallen zelfs uit te breiden, deze schriftelijk vast te leggen en hun heren te dwingen deze te garanderen.

Het verloop van de oorlog toonde ook het belang aan van een samenloop van gebeurtenissen: de nieuwe bevrijdingsideologie, het verschijnen binnen de boerengelederen van charismatische en militair getrainde mannen als Müntzer en Gaismair, een reeks grieven met specifieke economische en sociale oorsprong, een uitgedaagd geheel van politieke verhoudingen en een gemeenschappelijke traditie van politiek en sociaal discours.

Bronnen

 1. Duitse Boerenoorlog
 2. German Peasants' War
 3. ^ More conflict arose after the Imperial City converted to Protestantism in direct opposition to the Catholic monastery (and Free City) in 1527.
 4. ^ In 1994, a mass grave was discovered near Leipheim; linked by coins to the time period, archaeologists discovered that most of the occupants had died of head wounds (Miller 2003, p. 21).
 5. ^ The count, much despised by his subjects, was the son-in-law of the previous Holy Roman Emperor, Maximilian.(Miller 2003, p. 35)
 6. ^ Mai multe conflicte au apărut după ce orașul imperial s-a convertit la protestantism în opoziție directă cu mănăstirea catolică (și cu orașul liber) ăn 1527.
 7. ^ În 1994, în apropierea orașului Leipheim a fost descoperit un mormânt comun; luându-se în considerare monedele găsite s-a determinat perioada de când erau îngropate, iar arheologii au descoperit că majoritatea ocupanților au murit din cauza rănilor de la cap (Miller 2003, p. 21).
 8. ^ Contele, mult disprețuit de subiecții săi, era ginerele împăratului Maximilian.(Miller 2003, p. 35)
 9. Peter Blickle: Der Bauernkrieg. Die Revolution des Gemeinen Mannes. 3. Auflage. München 2006, S. 46f. – Blickles Fazit: „Vom deutschen Bauernkrieg läßt sich der Bauer allenfalls aus Gewohnheit und das Deutsche schwer retten, das Ereignis sperrt sich gegen jede nationale Subsumierung. Ähnlich verhält es sich mit dem Krieg. […] Die Bauern … wollten keinen Krieg, sondern die Freiheit …“ Blickle (2006), S. 54. Kursive Hervorhebungen im Original.
 10. Peter Blickle: Die Revolution von 1525. 4. durchgesehene und bibliografisch erweiterte Auflage. München 2004, S. 195.
 11. En los albores del siglo XVI se estima que Alemania tenía 12 millones de habitantes, de los cuales sólo 1,5 millones (menos del 13 %) vivían en ciudades. De éstas, la más grande era Augsburgo, que contaba con 50.000 habitantes. Salvo unas 15 ciudades con más de 10.000 habitantes, la gran mayoría de las ciudades y pueblos oscilaban entre 100 y 1000 habitantes. (Cnf. "The New Encyclopaedia Britannica", 15th Edition, T.20, artículo "Germany", pag.85/86)
 12. La generalización de las armas de fuego, la creciente importancia de la infantería y, sobre todo, el desarrollo de la artillería redujeron paulatinamente la importancia estratégica del doblete "caballería - castillo", lo que hizo anticuado el papel de la nobleza como casta militar

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?