Warschaupact

Orfeas Katsoulis | 11 feb 2023

Inhoudsopgave

Samenvatting

Het Warschaupact van 1955, ook wel het Verdrag van Warschau genoemd (Russisch: Варшавский договор?, vertaald: Varšavskij dogovor) en officieel het Verdrag van Vriendschap, Samenwerking en Wederzijdse Bijstand (Russisch: Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи? vertaald: Dogovor o družbe, sotrudničestve i vzaimnoj pomošči), was een militair bondgenootschap tussen de socialistische staten van het Oostblok dat ontstond als reactie op de herbewapening en toetreding tot de NAVO van de Bondsrepubliek Duitsland in mei van dat jaar.

Zesendertig jaar lang zijn de NAVO en het Warschaupact nooit rechtstreeks met elkaar in botsing gekomen in Europa: de VS en de USSR voerden, samen met hun respectieve bondgenoten, een strategisch beleid dat erop gericht was de tegenstander op Europees grondgebied in toom te houden, terwijl zij werkten en vochten om invloed op het internationale toneel, waarbij zij deelnamen aan conflicten als de Koreaanse Oorlog, de Vietnamoorlog, het Arabisch-Israëlische conflict, de invasie in de Varkensbaai, de Vuile Oorlog, de Cambodja-Vietnamese Oorlog en andere conflicten.

Spanningen tussen West en Oost over Europese veiligheid

Na de conferentie van Potsdam in 1945 werd het grondgebied van het verslagen nazi-Duitsland ten westen van de lijn Oder-Neisse verdeeld in vier bezettingszones die werden bestuurd door de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk.

In april 1949 ondertekenden België, Canada, Denemarken, Frankrijk, IJsland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Nederland en Portugal samen met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in Washington het Noord-Atlantisch Verdrag, ook bekend als het Atlantisch Pact, waarmee de NAVO werd opgericht, met als doel een militair bondgenootschap van defensieve aard op te richten en de vorming van militarisme van nationalistische aard te voorkomen.

In mei 1949 ontstond in het westen van Duitsland de Bondsrepubliek Duitsland, spoedig gevolgd door de Duitse Democratische Republiek in het door de Sovjet-Unie bezette gebied in het oosten.

Op 20 maart 1952 werden de besprekingen over een mogelijke Duitse hereniging, die naar aanleiding van de "Stalin-nota" waren gestart, beëindigd nadat de westerse vertegenwoordigers aandrongen op een niet-neutraal verenigd Duitsland dat vrij was om toe te treden tot de Europese Defensiegemeenschap (EDC) en zich te herbewapenen.

Tijdens de Conferentie van Berlijn in januari en februari 1954 presenteerde de Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken Vjačeslav Molotov voorstellen voor een mogelijke Duitse hereniging en verkiezingen voor een pan-Duitse regering, op voorwaarde dat de legers van de vier bezettingsmachten zich zouden terugtrekken en de Duitse neutraliteit zou worden gewaarborgd, maar deze werden verworpen door de ministers John Foster Dulles (VS), Anthony Eden (VK) en Georges Bidault (Frankrijk). Vervolgens ontmoette Dulles Eden, de Duitse kanselier Konrad Adenauer en de Franse kanselier Robert Schuman in Parijs, waarbij hij er bij de geallieerden op aandrong besprekingen met de Sovjets te vermijden en vast te houden aan de CED.

Volgens de Amerikaanse historicus John Lewis Gaddis waren de westerse landen geneigd het aanbod van de USSR te onderzoeken. Historicus Rolf Steininger verklaarde dat Adenauers overtuiging dat "neutralisatie Sovjetisering betekent" de belangrijkste factor was geweest bij de afwijzing van Sovjetvoorstellen en de West-Duitse kanselier vreesde dat de hereniging het einde zou betekenen van de dominantie van zijn Christen-Democratische Unie van Duitsland (CDU) in de Bondsdag.

Molotov, die vreesde dat de CED zich in de toekomst tegen de USSR zou keren en "de vorming van groepen van Europese staten gericht tegen andere Europese staten wilde voorkomen, stelde een Algemeen Europees Verdrag inzake Collectieve Veiligheid in Europa voor, "open voor alle Europese staten ongeacht hun sociale stelsels", hetgeen de eenwording van Duitsland en de futiliteit van de CED impliceerde. Eden, Dulles en Bidault verwierpen het voorstel echter.

Een maand later werd het Europese verdrag niet alleen door voorstanders van de CED, maar ook door westerse tegenstanders van de CED (zoals de Franse leider Gaston Palewski) verworpen, omdat zij het "in zijn huidige vorm onaanvaardbaar vinden omdat het de VS uitsluit van deelname aan het collectieve veiligheidssysteem in Europa". De Sovjets stelden vervolgens aan de regeringen van de VS, het VK en Frankrijk voor om de deelname van de VS aan het voorgestelde Algemeen Europees Akkoord te aanvaarden, mede gelet op het feit dat de westerse mogendheden het Sovjetaanbod beschouwden als "gericht tegen het Noord-Atlantisch Pact en voor de liquidatie ervan",. De Sovjets verklaarden zich "bereid de kwestie van de deelname van de USSR aan het Noord-Atlantisch Blok samen met de andere belanghebbende partijen te onderzoeken", waarbij zij aangaven dat "de toelating van de VS tot de Algemene Europese Overeenkomst geen invloed zou hebben op het besluit van de drie westerse mogendheden om de USSR toe te laten tot het Noord-Atlantisch Pact".

Elk Sovjetvoorstel, inclusief het lidmaatschap van de NAVO, werd onmiddellijk door de westerse regeringen verworpen. Emblematisch was het standpunt van Hastings Lionel Ismay, secretaris-generaal van de NAVO en fervent voorstander van de NAVO-uitbreiding, die zich verzette tegen het verzoek van de Sovjet-Unie om toe te treden tot het Atlantisch pact, door het te vergelijken met "een verzoek van een onboetvaardige dief om bij de politie te komen".

In april 1954 bracht Konrad Adenauer zijn eerste bezoek aan de Verenigde Staten voor een ontmoeting met president Dwight D. Eisenhower, vice-president Richard Nixon en minister van Buitenlandse Zaken Dulles. De ratificatie van het Europees Defensiecomité werd uitgesteld, maar de VS verklaarden dat zij deel zouden gaan uitmaken van de NAVO.

Ondertussen hadden de Fransen nog verse herinneringen aan de nazi-bezetting en bleven zij bang voor de herbewapening van Duitsland. Op 30 augustus 1954 verwierp de Nationale Vergadering het CED-project, waarmee het mislukt werd verklaard en de VS werd verhinderd de Duitse strijdkrachten bij het Westen te betrekken. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken begon alternatieve plannen uit te werken: Duitsland zou worden uitgenodigd om toe te treden tot de NAVO, anders zouden, in geval van Franse obstructie, verschillende strategieën worden uitgevoerd om het Franse veto terzijde te schuiven en Duitsland buiten de NAVO te herbewapenen.

Op 23 oktober 1954, negen jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa, werd de toetreding van de Bondsrepubliek Duitsland tot de NAVO officieel aangekondigd. In november 1954 eiste de Sovjet-Unie de oprichting van een nieuw Europees Veiligheidsverdrag als een laatste poging om het ontstaan van een gemilitariseerd en potentieel vijandig West-Duitsland te voorkomen, maar dit mislukte.

Stichting

Op 9 mei 1955 trad de Bondsrepubliek Duitsland toe tot de NAVO en deze gebeurtenis werd door de Noorse minister van Buitenlandse Zaken Halvard Lange omschreven als "een beslissend keerpunt in de geschiedenis van ons continent". De mogelijkheid van een nieuw herbewapend Duitsland boezemde de leiders van de Tsjecho-Slowaakse Socialistische Republiek, de Duitse Democratische Republiek en de Poolse Volksrepubliek angst in: de drie staten waren sterk gekant tegen de herbewapening van West-Duitsland en trachtten een wederzijds defensiepact te sluiten. De leiders van de Sovjet-Unie vreesden, net als veel andere West- en Oost-Europese landen, de terugkeer van de Duitse militaire macht en daarmee een directe dreiging, vergelijkbaar met die van de Duitsers vlak voor de Tweede Wereldoorlog, waarvan de herinnering nog vers in het geheugen van de Sovjets en de Oost-Europeanen lag. Aangezien de USSR reeds bilaterale overeenkomsten met de satellietstaten had gesloten, werd de noodzaak van een pact lang als onnodig beschouwd.

Op 14 mei 1955 ondertekenden de Sovjet-Unie, Albanië, Bulgarije, Hongarije, Oost-Duitsland, Polen, Roemenië en Tsjechoslowakije in Warschau het "Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand", later bekend als het Warschaupact. In de preambule van het verdrag staat dat:

De acht lidstaten van het Warschaupact verplichtten zich tot wederzijdse verdediging in geval van een aanval op een lidstaat. Formeel waren de betrekkingen tussen de ondertekenaars van het verdrag gebaseerd op non-interventie in de binnenlandse aangelegenheden van de lidstaten, respect voor de nationale soevereiniteit en politieke onafhankelijkheid (afspraken die door de USSR nooit werden nageleefd). Het Politiek Raadgevend Comité (Russisch: Политический консультативный комитет, ПКК?, vertaald: Političeskij konsul'tativnyj komitet, PKK), gevormd door de afgevaardigden van elk lid, werd opgericht als toezichthoudend orgaan.

Het verdrag, bestaande uit 11 artikelen en opgesteld in het Russisch, Pools, Tsjechisch en Duits, trad in werking op 4 juni 1955, toen alle aangesloten landen hun certificaten van deelname aan de organisatie neerlegden bij de Poolse regering. Hoewel Albanië een volwaardig lid is, nam het niet deel aan de zittingen van het Convenant.

Het verdrag zou om de twintig jaar worden verlengd, terwijl voor de verdragsluitende staten die binnen een jaar voor de vervaldatum geen verklaring van afstand van het verdrag aan de regering van de Poolse Volksrepubliek hebben voorgelegd, het verdrag gedurende de volgende tien jaar van kracht zou blijven. Het Warschaupact mocht niet worden ontbonden voordat een gemeenschappelijk Europees verdrag inzake collectieve veiligheid was geratificeerd.

De USSR stond de Duitse Democratische Republiek later toe zich te bewapenen en de Nationale Volksarmee werd opgericht als het Oost-Duitse Legerkorps om de West-Duitse herbewapening tegen te gaan.

Tussen 27 en 28 januari 1956 kwam de PKK voor het eerst bijeen en bij die gelegenheid presenteerden de staten van het Warschaupact verschillende voorstellen, waaronder de vervanging van de bestaande militaire groepen in Europa door een collectief veiligheidssysteem, de instelling van militaire beperkingsgebieden en wapenbeheersing.

In het Warschaupact had de Sovjet-Unie zowel op bestuurlijk als op besluitvormingsniveau de overhand. Vanuit het oogpunt van de commandostructuur stond de militaire structuur van het bondgenootschap onder leiding van de opperbevelhebber van het Warschaupact, die verantwoordelijk was voor de organisatie, opleiding en inzet van de beschikbare troepen en die in geval van oorlog de operationele leiding over de troepen had. Gedurende de gehele periode van het bondgenootschap was de opperbevelhebber altijd een hoge Sovjetofficier; de eerste opperbevelhebber van het pact was maarschalk Ivan Konev, een van de beroemdste en meest prestigieuze Sovjetofficieren van de Tweede Wereldoorlog. De belangrijkste medewerker van de opperbevelhebber was de stafchef van het Warschaupact, altijd gekozen uit de hoogste Sovjetofficieren.

Koude Oorlog

In de herfst van 1956 brak in de Volksrepubliek Hongarije een anti-Sovjetopstand uit en kondigde premier Imre Nagy aan dat het land zich zou terugtrekken uit het Warschaupact, de Sovjettroepen zou verdrijven en een meerpartijenregime zou instellen. Uit angst voor de verspreiding van anti-Sovjet sentimenten in het Oostblok en de afbrokkeling van het Oostblok, na de aankondiging van Radio Free Europe van een mogelijke Amerikaanse militaire interventie. De USSR besloot Hongarije binnen te vallen, Nagy's regering af te zetten en de opstand neer te slaan. Bij de gevechten kwamen ongeveer 2700 Hongaren, pro- en anti-revolutie, en 720 Sovjetsoldaten om het leven.

In 1958 nam het Politiek Comité van het Warschaupact in Moskou een verklaring aan waarin de ondertekening van een niet-aanvalspact met de NAVO-landen werd voorgesteld.

In 1960 gaf het Warschaupact een verklaring uit waarin de lidstaten het besluit van de Sovjetregering onderschreven om eenzijdig te stoppen met kernproeven, mits de Westerse mogendheden hetzelfde zouden doen, en riepen zij op tot het scheppen van gunstige voorwaarden voor het opstellen van een verdrag om het testen van kernwapens te beëindigen.

In juli 1963 verzocht de Mongoolse Volksrepubliek om toetreding tot het Warschaupact krachtens artikel 9 van het verdrag, maar door het ontstaan van de Chinees-Sovjetcrisis bleef Mongolië waarnemend lid.

In 1965 kwam het Politiek Comité van het Pact in Warschau bijeen om de plannen voor de oprichting van multilaterale kernmachten door de NAVO te bespreken en zich te beraden op beschermingsmaatregelen in geval van uitvoering van dergelijke plannen.

Tijdens de PKK-bijeenkomst in Boekarest tussen 4 en 6 juli 1966 werd de Verklaring over de versterking van vrede en veiligheid in Europa aangenomen (Russisch: Декларация об укреплении мира и безопасности в Европе?, vertaald: Deklaracija ob ukreplenii mira i bezopasnosti v Evrope). Het programma in de verklaring beoogde met name de ontwikkeling van betrekkingen van goed nabuurschap tussen alle Europese staten op basis van de beginselen van vreedzame coëxistentie tussen staten met verschillende sociale stelsels, gedeeltelijke maatregelen voor militaire ontspanning in Europa, bestrijding van de aanwezigheid van kernwapens in West-Duitsland en de erkenning van echte grenzen in Europa. Het Warschaupact stelde ook voor een pan-Europese conferentie over veiligheidskwesties in Europa en pan-Europese samenwerking bijeen te roepen. Ondertussen sloot de Sovjetregering in 1966 een overeenkomst om haar troepen op Mongools grondgebied te stationeren.

Tussen 6 en 7 maart 1968 besprak de PKK in Sofia de non-proliferatie van kernwapens en de oorlog in Vietnam, waarbij de militaire interventie van de VS werd veroordeeld en de steun van het Warschaupact aan de door de communistische Viet Cong en het Volksleger van Vietnam geleide bevrijdingsstrijd werd hernieuwd.

De enige gezamenlijke en multinationale operatie van de socialistische strijdkrachten was Operatie Dunaj, de invasie van het Warschaupact in Tsjecho-Slowakije in augustus 1968 om de Praagse Lente en het hervormingsproces van de eerste secretaris van de Tsjecho-Slowaakse Communistische Partij, Alexander Dubček, een halt toe te roepen. Alle lidstaten van het pact namen deel aan de invasie, met uitzondering van de Socialistische Republiek Roemenië en de Volksrepubliek Albanië, terwijl de Duitse Democratische Republiek minimale steun verleende. De Sovjetinvasie was een duidelijk bewijs van het beleid dat aan het pact ten grondslag lag, namelijk de Brezjnev-doctrine, volgens welke de mogelijke aanwezigheid van krachten die het socialisme vijandig gezind waren en die de ontwikkeling van socialistische landen in de richting van het kapitalisme konden sturen, een probleem was dat alle socialistische staten gemeen hadden. Na de invasie van Tsjecho-Slowakije trok Albanië zich formeel terug uit het pact, hoewel het dit sinds 1961 niet meer actief steunde, terwijl het toenadering zocht tot China.

Op 17 maart 1969 kwam de PKK in Boedapest bijeen: naast het bespreken van vraagstukken betreffende de versterking en verbetering van de militaire organisatie van het Warschaupact, werd grote aandacht besteed aan Europese veiligheidskwesties en werd een oproep gedaan aan alle Europese landen om een pan-Europese bijeenkomst voor te bereiden en te houden, met als doel een oplossing te vinden voor de verdeling van Europa, de opsplitsing van legers en het creëren van een solide collectief veiligheidssysteem.

In de jaren zeventig beperkte het Warschaupact zich voornamelijk tot militaire oefeningen en richtte het zich op voortdurende coördinatie tussen de inlichtingendiensten van de lidstaten: in 1977 werd het verdrag over de oprichting van het "Gecombineerd Vijandelijk Gegevenssysteem" SOUD (Russisch: Система объединённого учёта даннных о противнике? getranslitereerd: System ob "edinënnogo učëta dannych o protivnike) voor signaalinlichtingen. SOUD werd ingevoerd in 1979 aan de vooravond van de Olympische Spelen van 1980 in Moskou en omvatte de elektronische en ruimteverkenningsmiddelen van Vietnam, Mongolië en Cuba.

jaren tachtig en ontbinding

Na de verkiezing van Ronald Reagan tot president van de Verenigde Staten van Amerika in 1981 namen de spanningen met de Oostbloklanden toe, met name na de installatie van nieuwe raketten in West-Europa en het opnieuw oplaaien van de nucleaire wapenwedloop. In 1985 werd het pact met nog eens twintig jaar verlengd.

De verkiezing in 1985 van Michail Gorbačëv tot algemeen secretaris van de PCUS en het liberaliseringsbeleid (perestrojka en glasnost) deden nationalistische gevoelens ontbranden en veroorzaakten instabiliteit in de socialistische regimes van Oost-Europa. In december 1988 kondigde Michail Gorbačëv, de leider van de Sovjet-Unie, de zogenaamde Sinatra-doctrine aan, die de afschaffing van de Brezjnev-doctrine en de keuzevrijheid voor de Oostbloklanden bekrachtigde. Toen duidelijk werd dat de Sovjet-Unie geen pogingen tot onafhankelijkheid in de weg zou staan en daarom geen gewapende interventie zou gebruiken om de landen van het Warschaupact onder controle te houden, begon een reeks snelle sociaal-politieke veranderingen met de revoluties van 1989: de regeringen van Polen, Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Tsjecho-Slowakije behoorden tot de eersten die vielen. In hetzelfde jaar vond de val van de Berlijnse Muur plaats. Op 3 oktober 1990 werd de Duitse Democratische Republiek ontbonden en haar grondgebied geannexeerd door West-Duitsland (of de Bondsrepubliek Duitsland), waardoor zij uit het Pact en de Raad voor Wederzijdse Economische Bijstand stapte en toetrad tot de NAVO en de Europese Economische Gemeenschap.

In januari 1990 ontmoetten de leiders van de NAVO en het Warschaupact elkaar voor het eerst op de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa en kwamen later bijeen om het luchtruim en mogelijke samenwerking te bespreken. In hetzelfde jaar werd in Moskou gesproken over een mogelijke hervorming van het Warschaupact en zijn rol in Oost-Europa. In hetzelfde jaar vond de Duitse hereniging plaats, waarbij een verenigd Duitsland na lange onderhandelingen met de Sovjet-Unie en het Warschaupact officieel tot de NAVO kon toetreden.

Terwijl het Warschaupact nog van kracht was, namen Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije deel aan de Golfoorlog aan de zijde van de Amerikaanse coalitie met operatie Desert Shield en Desert Storm.

De nieuwe Oost-Europese regeringen waren niet langer aanhangers van het pact. Na de militaire repressie in Litouwen in januari 1991 kondigden Tsjechoslowakije, Polen en Hongarije bij monde van de woordvoerder van de Tsjechoslowaakse president Václav Havel aan dat zij voornemens waren het Warschaupact per 1 juli te verlaten. Op 1 februari kondigde ook de Bulgaarse president Želju Želev aan het pact te willen verlaten. Op 25 februari besloten de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van de zes landen (de USSR, Tsjecho-Slowakije, Polen, Roemenië, Bulgarije en Hongarije) die in de organisatie waren gebleven, het verenigde opperbevel en alle van het pact afhankelijke militaire organen vóór 31 maart te ontbinden. De ministers ondertekenden ook een document van zes bladzijden dat alle verdragen inzake wederzijdse bijstand in geval van agressie nietig verklaart. Op 1 juli 1991 werd in Praag het officiële protocol voor de ontbinding van het Warschaupact ondertekend, waarmee een einde kwam aan 36 jaar militaire alliantie met de USSR. In de daaropvolgende maanden begon het proces dat zou leiden tot de ontbinding van de Sovjet-Unie op 26 december 1991.

Na 1991

Tussen de jaren negentig en 2000 zijn de meeste voormalige leden van het Warschaupact toegetreden tot de NAVO en de Europese Unie.

Sinds 1994 hebben de lidstaten van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten zich aangesloten bij het door de NAVO gesponsorde Partnerschap voor de Vrede, terwijl slechts twee voormalige leden zich hebben aangesloten bij het Actieplan voor het Lidmaatschap.

Het Warschaupact bracht een bondgenootschap van defensieve aard tussen de verdragsluitende partijen tot stand: in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties beloofden de leden van het bondgenootschap elkaar te verdedigen in geval van agressie, elkaar te raadplegen over internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang, te handelen volgens het beginsel van niet-inmenging en nationale soevereiniteit, en samen te werken bij internationale missies, samen met andere staten die geïnteresseerd zijn in vredeshandhaving en het terugdringen van alle soorten massavernietigingswapens. De landen die het convenant hebben ondertekend, moeten zich er ook toe verbinden niet deel te nemen aan coalities of overeenkomsten aan te gaan waarvan de doelstellingen strijdig zijn met die welke in het convenant zijn vastgelegd.

Alle deelnemende landen droegen aanzienlijke contingenten troepen en materieel bij; de bewapening werd grotendeels geleverd door de Sovjet-Unie en de legers hielden regelmatig gezamenlijke oefeningen om de samenhang en de samenwerking te verbeteren. Het belangrijkste militaire sterke punt was het Sovjetleger, dat in alle landen van het pact werd ingezet, met name in de Duitse Democratische Republiek, waar de Groep Sovjetstrijdkrachten in Duitsland (GSVG) bestond uit de meest voorbereide en moderne formaties van het Rode Leger en werd opgeleid om snelle offensieve manoeuvres met pantservoertuigen uit te voeren in geval van een eventueel gewapend conflict met de NAVO. In de jaren 1970 en 1980 had de GSVG bijna 8.000 state-of-the-art T-64, T-72 en T-80 tanks.

Tussen 1980 en 1984 bereikten de strijdkrachten van het Warschaupact hun grootste numerieke en organisatorische kracht en vormden zij een oorlogscomplex dat bedreigend leek en kwantitatief superieur was aan de NAVO-inzet. Met name de troepen die het Sovjetleger in de geallieerde landen inzette, waren goed getraind en uitgerust en beschikten over een groot aantal moderne tanks; even efficiënt waren de Oost-Duitse formaties van de Nationale Volksarmee.

De standvastigheid en vastberadenheid van de legers van het Warschaupact werd nooit getest in een echt conflict en het bondgenootschap toonde zijn zwakte toen de communistische regimes in Oost-Europa in 1989-1990 instortten als gevolg van de hervormings- en democratische drang van de Sovjetleiders. Het pact liep af op 31 maart 1991 en werd officieel ontbonden tijdens een vergadering in Praag op 1 juli van datzelfde jaar.

De officiële naam was "Verdrag van Vriendschap, Samenwerking en Wederzijdse Bijstand" en werd dus vertaald in de talen van de verschillende Verbondslanden:

Leden

De structuur bestond uit acht socialistische staten:

Organen

Het Warschaupact voorzag in interne organen voor controle en militaire samenwerking tussen de lidstaten:

Hoofdkantoor

Het hoofdkwartier van de organisatie was aanvankelijk gevestigd in Moskou. Op 3 oktober 1972 publiceerde de westerse pers voor het eerst het nieuws dat de Sovjetleiding bezig was met het organiseren van de bouw van een complex van versterkte ondergrondse faciliteiten met communicatiesystemen in de buurt van Lviv, RSS Oekraïne. Dit bracht de bestuursorganen van de organisatie dichter bij de grenzen van Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije en Roemenië, waardoor de wederzijdse uitwisseling van officieren van de strijdkrachten in de toekomst sneller zou verlopen.

In maart 1973 werd de informatie over de verplaatsing van het hoofdkwartier van het Pact van Moskou naar Lviv bevestigd in de buitenlandse pers. Ondergrondse betonnen bunkers en bomschuilplaatsen werden gebouwd binnen de Oekraïense stadsgrenzen en in de buitenwijken, waar de commando- en controleorganen van de Warschaupact-troepen moesten komen. Volgens West-Duitse militaire waarnemers was deze maatregel bedoeld om de lengte van de communicatielijnen over land te beperken, met een snellere reactie op een eventuele aanval en de snelle terugkeer van gevechtsorders naar de in Midden-Europa gestationeerde militairen in geval van verschillende soorten militaire incidenten of interne burgerlijke onrust.

Lviv was een belangrijk vervoersknooppunt dankzij een ontwikkelde spoorweginfrastructuur en wegennet: door Lviv en de naburige steden liepen de grootste snelwegen die het Europese deel van de USSR met de Oost-Europese landen verbonden. Later werd het besluit herzien en bleef Moskou het hoofdkwartier, terwijl Lviv de plaats werd voor regelmatige bijeenkomsten van de staf van de organisatie.

Opperbevelhebbers van de gezamenlijke strijdkrachten

Van 1955 tot 1991 werd de post van opperbevelhebber van het Warschaupact altijd bekleed door een hoge officier van het Sovjet-leger.

Stafchefs van de strijdkrachten

Er werden oefeningen uitgevoerd op het grondgebied van de landen van het Warschaupact, waaronder:

Bronnen

 1. Warschaupact
 2. Patto di Varsavia
 3. ^ Dal 1956 al 1990
 4. ^ Fino al 1961 de facto e 1968 de iure
 5. ^ Crisis Points of the Cold War, su Lumen - Boundless World History. URL consultato il 23 agosto 2018.
 6. ^ (EN) North Atlantic Treaty (PDF), su NATO. URL consultato il 25 luglio 2020.
 7. ^ Withheld support in 1961 due to the Soviet–Albanian split, but formally withdrew in 1968.
 8. Bei der Außenministerkonferenz in Berlin 1954 hatte Wjatscheslaw Molotow tatsächlich den Beitritt der Sowjetunion zur NATO erfolglos vorgeschlagen.
 9. Bundesarchiv (PDF; 0,3 MB)
 10. GBl. DDR 1955 S. 381, 392.
 11. Oficjalnie wystąpiła z układu w 1968 roku

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?