Diogenes Laërtius

Eumenis Megalopoulos | 21 dec 2022

Inhoudsopgave

Samenvatting

Diogenes Laërtius (fl. 3de eeuw na Christus) was een biograaf van de Griekse filosofen. Over zijn leven is niets definitiefs bekend, maar zijn overgeleverde Lives and Opinions of Eminent Philosophers is een belangrijke bron voor de geschiedenis van de antieke Griekse filosofie. Zijn reputatie is omstreden onder geleerden omdat hij vaak informatie uit zijn bronnen herhaalt zonder deze kritisch te evalueren. Hij richt zich ook vaak op triviale of onbeduidende details van het leven van zijn onderwerpen, terwijl hij belangrijke details van hun filosofische leer negeert, en hij maakt soms geen onderscheid tussen vroegere en latere leer van specifieke filosofische scholen. In tegenstelling tot veel andere secundaire bronnen uit de oudheid rapporteert Diogenes Laërtius echter meestal filosofische leringen zonder te proberen deze te herinterpreteren of uit te breiden, waardoor zijn verslagen vaak dichter bij de primaire bronnen staan. Door het verlies van zo veel van de primaire bronnen waarop Diogenes zich baseerde, is zijn werk de belangrijkste overgebleven bron over de geschiedenis van de Griekse filosofie geworden.

Laërtius moet geleefd hebben na Sextus Empiricus (ca. 200), die hij noemt, en vóór Stephanus van Byzantium en Sopater van Apamea (ca. 500), die hem citeren. Zijn werk maakt geen melding van het Neoplatonisme, ook al is het gericht aan een vrouw die "een enthousiast Platonist" was. Daarom wordt aangenomen dat hij bloeide in de eerste helft van de 3e eeuw, tijdens de regering van Alexander Severus (222-235) en zijn opvolgers.

De precieze vorm van zijn naam is onzeker. De oude manuscripten verwijzen steevast naar een "Laertius Diogenes", en deze vorm van de naam wordt herhaald door Sopater De moderne vorm "Diogenes Laertius" is veel zeldzamer, gebruikt door Stephanus van Byzantium, en in een lemma bij de Griekse Anthologie. of gewoon "Diogenes".

Ook de oorsprong van de naam "Laertius" is onzeker. Stephanus van Byzantium noemt hem "Διογένης ὁ Λαερτιεύς" (Diogenes ho Laertieus), wat impliceert dat hij afkomstig was uit een of andere stad, misschien de Laerte in Carië (of een andere Laerte in Cilicië). Een andere suggestie is dat een van zijn voorouders een lid van de Romeinse familie van de Laërtii als beschermheer had. De heersende moderne theorie is dat "Laertius" een bijnaam is (afgeleid van het Homerische epitheton Diogenes Laertiade, gebruikt om Odysseus aan te spreken) om hem te onderscheiden van de vele andere mensen die in de oudheid Diogenes heetten.

Zijn geboorteplaats is onbekend (op zijn best onzeker, zelfs volgens een hypothese dat Laertius naar zijn afkomst verwijst). Een betwiste passage in zijn geschriften is gebruikt om te suggereren dat het Nicaea in Bithynië was.

Er is gesuggereerd dat Diogenes een Epicurist of een Pyrrhonist was. Hij verdedigt Epicurus hartstochtelijk in Boek 10, dat van hoge kwaliteit is en drie lange brieven bevat die aan Epicurus worden toegeschreven en waarin de Epicurische doctrines worden uitgelegd. Hij is onpartijdig tegenover alle scholen, op de manier van de Pyrrhonisten, en hij voert de opvolging van het Pyrrhonisme verder door dan die van de andere scholen. Op een gegeven moment lijkt hij de Pyrrhonisten zelfs "onze school" te noemen. Aan de andere kant zijn de meeste van deze punten te verklaren door de manier waarop hij kritiekloos kopieert uit zijn bronnen. Het is geenszins zeker dat hij een school aanhing, en hij is meestal meer attent op biografische details.

Naast de Levens verwijst Diogenes naar een ander werk dat hij in verzen over beroemde mannen had geschreven, in verschillende maten, dat hij Epigrammata of Pammetros (Πάμμετρος) noemde.

Het werk waarmee hij bekend is geworden, Lives and Opinions of Eminent Philosophers (Latijn: Vitae Philosophorum), is geschreven in het Grieks en pretendeert een verslag te geven van de levens en uitspraken van de Griekse filosofen.

Hoewel het op zijn best een onkritische en niet-filosofische compilatie is, heeft de waarde ervan, die ons inzicht verschaft in het privéleven van de Griekse wijzen, Montaigne ertoe gebracht te schrijven dat hij wenste dat er in plaats van één Laërtius een dozijn waren geweest. Aan de andere kant hebben moderne geleerden geadviseerd de testimonia van Diogenes voorzichtig te behandelen, vooral wanneer hij nalaat zijn bronnen te vermelden: "Diogenes heeft een belang gekregen dat niet in verhouding staat tot zijn verdiensten, omdat hij door het verlies van vele primaire bronnen en van de eerdere secundaire compilaties toevallig de belangrijkste continue bron voor de geschiedenis van de Griekse filosofie is gebleven".

Organisatie van de werkzaamheden

Diogenes verdeelt zijn onderwerpen in twee "scholen" die hij beschrijft als de Ionische

Het werk bevat incidentele opmerkingen over vele andere filosofen, en er zijn nuttige uiteenzettingen over Hegesias, Anniceris en Theodorus (en Metrodorus en Hermarchus (Epicuristen). Boek VII is onvolledig en breekt af tijdens het leven van Chrysippus. Uit een inhoudsopgave in een van de handschriften (handschrift P) blijkt dat dit boek verder gaat met Zeno van Tarsus, Diogenes, Apollodorus, Boethus, Mnesarchus, Mnasagoras, Nestor, Basilides, Dardanus, Antipater, Heraclides, Sosigenes, Panaetius, Hecato, Posidonius, Athenodorus, een andere Athenodorus, Antipater, Arius en Cornutus. Het hele boek X is gewijd aan Epicurus, en bevat drie lange brieven van Epicurus, waarin de Epicurische doctrines worden uitgelegd.

Zijn belangrijkste autoriteiten waren Favorinus en Diocles van Magnesia, maar zijn werk put ook (direct of indirect) uit boeken van Antisthenes van Rhodos, Alexander Polyhistor, en Demetrius van Magnesia, en uit werken van Hippobotus, Aristippus, Panaetius, Apollodorus van Athene, Sosicrates, Satyrus, Sotion, Neanthes, Hermippus, Antigonus, Heraclides, Hieronymus, en Pamphila.

Oudste bewaard gebleven manuscripten

Er bestaan veel manuscripten van de Levens, hoewel geen van hen bijzonder oud is, en ze stammen allemaal af van een gemeenschappelijke voorouder, omdat in alle manuscripten het einde van Boek VII ontbreekt. De drie meest bruikbare manuscripten staan bekend als B, P en F. Manuscript B (Codex Borbonicus) dateert uit de 12e eeuw, en bevindt zich in de Nationale Bibliotheek van Napels. Manuscript P (Parijs) is gedateerd op de 11e

Er schijnen vroege Latijnse vertalingen te zijn geweest, maar die zijn niet meer bewaard gebleven. Een 10e-eeuws werk getiteld Tractatus de dictis philosophorum toont enige kennis van Diogenes. Van Hendrik Aristippus is bekend dat hij in de 12e eeuw ten minste een deel van het werk in het Latijn vertaalde, en in de 14e eeuw maakte een onbekende auteur gebruik van een Latijnse vertaling voor zijn De vita et moribus philosophorum (ten onrechte toegeschreven aan Walter Burley).

Gedrukte uitgaven

De eerste gedrukte uitgaven waren Latijnse vertalingen. De eerste, Laertii Diogenis Vitae et sententiae eorum qui in philosophia probati fuerunt (Romae: Giorgo Lauer, 1472), drukte de vertaling van Ambrogio Traversari (wiens manuscript als presentexemplaar aan Cosimo de' Medici was gedateerd op 8 februari 1433) en werd uitgegeven door Elio Francesco Marchese. De Griekse tekst van de levens van Aristoteles en Theophrastus verscheen in het derde deel van de Aldine Aristoteles in 1497. De eerste uitgave van de gehele Griekse tekst was die van Hieronymus Froben in 1533. De Griekse

De eerste kritische editie van de gehele tekst, door H.S. Long in de Oxford Classical Texts, verscheen pas in 1964; deze editie werd opgevolgd door de Teubner-editie van Miroslav Marcovich, gepubliceerd tussen 1999 en 2002. Een nieuwe editie, door Tiziano Dorandi, verscheen in 2013 bij Cambridge University Press.

Engelse vertalingen

Thomas Stanley's History of Philosophy uit 1656 past het formaat en de inhoud van Laertius' werk aan in het Engels, maar Stanley stelde zijn boek samen uit een aantal klassieke biografieën van filosofen. De eerste volledige Engelse vertaling was een laat 17e-eeuwse vertaling door tien verschillende personen. Een betere vertaling werd gemaakt door Charles Duke Yonge (1853), maar hoewel deze letterlijker was, bevatte hij nog veel onnauwkeurigheden. De volgende vertaling was van Robert Drew Hicks (1925) voor de Loeb Classical Library, maar deze is enigszins gebogen. Een nieuwe vertaling van Pamela Mensch verscheen in 2018 bij Oxford University Press.

Henricus Aristippus, de aartsdiaken van Catania, maakte eind jaren 1150 in Zuid-Italië een Latijnse vertaling van het boek van Diogenes Laertius, die sindsdien verloren is gegaan of vernietigd. Geremia da Montagnone gebruikte deze vertaling als bron voor zijn Compedium moralium notabilium (circa 1310) en een anonieme Italiaanse auteur gebruikte het als bron voor het werk Liber de vita et moribus philosophorum (geschreven circa 1317-1320), dat in de late Middeleeuwen internationale populariteit bereikte. De monnik Ambrogio Traversari (1386-1439) maakte tussen 1424 en 1433 een andere Latijnse vertaling in Florence, waarvan veel betere gegevens bewaard zijn gebleven. De Italiaanse Renaissance geleerde, schilder, filosoof en architect Leon Battista Alberti (1404-1472) leende van Traversari's vertaling van de Levens en Meningen van Eminente Filosofen in Boek 2 van zijn Libri della famiglia en modelleerde zijn eigen autobiografie op Diogenes Laërtius' Leven van Thales.

Het werk van Diogenes Laërtius heeft in de moderne tijd een gecompliceerde ontvangst gehad. De waarde van zijn Lives and Opinions of Eminent Philosophers als inzicht in het privéleven van de Griekse wijsgeren bracht de Franse renaissancefilosoof Michel de Montaigne (1533-1592) ertoe uit te roepen dat hij wenste dat er in plaats van één Laërtius een dozijn waren geweest. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) bekritiseerde Diogenes Laërtius vanwege zijn gebrek aan filosofisch talent en categoriseerde zijn werk als niet meer dan een compilatie van de meningen van eerdere schrijvers. Niettemin gaf hij toe dat Diogenes Laërtius' compilatie belangrijk was gezien de informatie die zij bevatte. Hermann Usener (1834-1905) betreurde Diogenes Laërtius in zijn Epicurea (1887) als een "complete ezel" (asinus germanus). Werner Jaeger (1888-1961) vervloekte hem als "die grote onwetende". In de late twintigste en vroege eenentwintigste eeuw zijn wetenschappers er echter in geslaagd de reputatie van Diogenes Laertius als schrijver gedeeltelijk goed te maken door zijn boek te lezen in een hellenistische literaire context.

Toch behandelen moderne geleerden Diogenes' testimonia met voorzichtigheid, vooral wanneer hij zijn bronnen niet vermeldt. Herbert S. Long waarschuwt: "Diogenes heeft een belang gekregen dat niet in verhouding staat tot zijn verdiensten, omdat hij door het verlies van vele primaire bronnen en van de eerdere secundaire compilaties toevallig de belangrijkste continue bron is gebleven voor de geschiedenis van de Griekse filosofie." Robert M. Strozier geeft een iets positiever oordeel over de betrouwbaarheid van Diogenes Laërtius, door op te merken dat veel andere schrijvers uit de oudheid proberen de filosofische leringen die zij beschrijven te herinterpreteren en uit te breiden, iets wat Diogenes Laërtius zelden doet. Strozier concludeert: "Diogenes Laërtius is, wanneer hij geen honderden jaren van onderscheidingen door elkaar haalt, betrouwbaar, simpelweg omdat hij een minder bekwaam denker is dan degenen over wie hij schrijft, minder geneigd is uitspraken en argumenten te herformuleren, en vooral in het geval van Epicurus, minder geneigd is zich te bemoeien met de teksten die hij citeert. Hij vereenvoudigt echter wel."

Ondanks zijn belang voor de geschiedenis van de westerse filosofie en de controverse rond hem, heeft Diogenes Laërtius volgens Gian Mario Cao nog steeds onvoldoende filologische aandacht gekregen. Beide moderne kritische edities van zijn boek, door H. S. Long (1964) en door M. Marcovich (1999), hebben uitgebreide kritiek gekregen van geleerden.

Hij wordt vooral bekritiseerd omdat hij zich te veel bezighoudt met oppervlakkige details van het leven van de filosofen en niet de intellectuele capaciteit heeft om hun eigenlijke filosofische werken met enige diepgang te onderzoeken. Volgens verklaringen van de 14e-eeuwse monnik Walter Burley in zijn De vita et moribus philosophorum schijnt de tekst van Diogenes echter veel vollediger te zijn geweest dan die waarover wij nu beschikken.

Attributie:

Bronnen

  1. Diogenes Laërtius
  2. Diogenes Laertius
  3. ^ The statement by Robert Hicks (1925) that "the scribe obviously knew no Greek",[26] was later rejected by Herbert Long. The more recent opinion of Tiziano Dorandi, however, is that the scribe had "little knowledge of Greek ... and limited himself to reproducing it in a mechanical way exactly as he managed to decipher it". A few years later an "anonymous corrector" with good knowledge of Greek rectified "many errors or readings that, rightly or wrongly, he considered erroneous" (Dorandi 2013, p. [page needed]).
  4. Diogenes Laertios. Leben und Lehre der Philosophen. Aus dem Griechischen übersetzt und herausgegeben von Fritz Jürß. Reclams Universal-Bibliothek 1998, ISBN 978-3-15-009669-7
  5. Oliver Overwien: Diogenes, Laertios. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 307.
  6. Friedrich Nietzsche: Nachgelassene Fragmente, Herbst 1868 – Frühjahr 1869. In: Historisch-Kritische Gesamtausgabe. Band 5, S. 126.
  7. Diogenes Laertios (DL): Merkittävien filosofien elämät ja opit III.47.
  8. «Library of the World's Best Literature». Library of the World's Best Literature. 1897.
  9. 2,0 2,1 2,2 Czech National Authority Database. jn19990001787. Ανακτήθηκε στις 8  Ιουνίου 2022.
  10. Baumbach, Manuel· Petrovic, Andrej· Petrovic, Ivana (2 Δεκεμβρίου 2010). Archaic and Classical Greek Epigram (στα Αγγλικά). Cambridge University Press. ISBN 9780521118057.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?