Nagroda Nobla

Eumenis Megalopoulos | 26 maj 2023

Spis treści

Streszczenie

Nagroda Nobla to nagroda przyznawana corocznie od 1901 roku, a ustanowiona przez szwedzkiego wynalazcę i przemysłowca Alfreda Nobla (1833-1896). W swoim testamencie zastrzegł, że jego majątek powinien zostać przeznaczony na założenie fundacji, z której odsetki miały być "przeznaczone jako nagroda dla tych, którzy w minionym roku przynieśli największą korzyść ludzkości". Pieniądze miały być rozdzielone w pięciu równych częściach na dziedziny fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury oraz na działania pokojowe. Fundacja Nobla została założona 29 czerwca 1900 roku, cztery lata po śmierci Alfreda Nobla, a pierwsze nagrody przyznano w 1901 roku. Obecnie Nagroda Nobla jest uznawana za najwyższą nagrodę w rozważanych dyscyplinach i jest przyznawana co roku w rocznicę śmierci Nobla, 10 grudnia. Pokojowa Nagroda Nobla wręczana jest w Oslo, wszystkie inne nagrody w Sztokholmie.

Od 1968 roku istnieje również Nagroda Pamięci Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych, ufundowana przez Szwedzki Bank Narodowy. Jest ona przyznawana razem z Nagrodami Nobla, ma taką samą nagrodę pieniężną i podlega podobnym kryteriom przyznawania. W związku z tym często nazywana jest Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii i postrzegana jako Nagroda Nobla jak pozostałe.

Alfred Nobel napisał kilka testamentów, ostatni 27 listopada 1895 roku, który podpisał w Klubie Szwedzko-Norweskim w Paryżu.

Dokonuje w nim dotacji ze swojej fortuny o wartości 31 milionów koron szwedzkich dla licznych krewnych i innych osób z jego otoczenia, na przykład w formie dożywotniej renty. Za pozostałą część swojej fortuny, około 94 procent całkowitej wartości, zadekretował ustanowienie nagrody w kategoriach fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny oraz literatury. Ponadto coroczna nagroda miała być przyznawana osobie, która w szczególny sposób przyczyniła się do braterstwa narodów, zniesienia lub ograniczenia armii oraz pokoju.

Motywacja i inspiracja do ufundowania nagrody

Sam testament nie wyjaśnia, dlaczego Alfred Nobel chciał, aby taka nagroda została ustanowiona. Niewiele jest też innych jego bezpośrednich wypowiedzi na temat nagrody. Według świadków przy podpisywaniu testamentu Nobel miał podobno powiedzieć, że chciał nagrodzić naukowców, ponieważ często borykali się oni z trudnościami ekonomicznymi.

Nobel powiedział kiedyś

Jego decyzja o przeznaczeniu majątku na cele fundacyjne dojrzewała oczywiście przez dłuższy czas. Z kolei często twierdzi się, że Alfred Nobel przekazał nagrodę z powodu wyrzutów sumienia, ponieważ jego wynalazki były wykorzystywane w wojnie, a on sam był właścicielem firm zbrojeniowych. Przeczy temu jednak fakt, że z wyjątkiem Ballistitu, żadne z opracowań Nobla nie zostało wykorzystane w wojnie za jego życia. W tym kontekście często przytacza się historię, że w 1888 roku, na długo przed śmiercią Alfreda Nobla, francuska gazeta opublikowała jego nekrolog zatytułowany "Le marchand de la mort est mort" ("Handlarz śmiercią nie żyje"), który opisywał Nobla jako człowieka, "który stał się bogaty dzięki znalezieniu metod zabijania większej liczby ludzi szybciej niż kiedykolwiek wcześniej". W rzeczywistości jednak zmarł brat Alfreda Nobla, Ludvig Nobel, a gazeta go pomyliła. Alfred Nobel był podobno przerażony taką charakterystyką jego osoby. W jakim stopniu fundacja nagrody była przez to promowana nie jest dokładnie wiadomo, gdyż istnieją również inne jego wypowiedzi.

Do Berthy von Suttner, która miała zostać jedną z pierwszych laureatek Pokojowej Nagrody Nobla, powiedział:

Stanowisko to reprezentował jeszcze kilkakrotnie. Próby Berthy von Suttner, aby pozyskać go do pracy na rzecz pokoju, zakończyły się sukcesem, ponieważ został członkiem Austriackiego Stowarzyszenia Pokoju i przekazywał pieniądze na cele pokojowe. Zatrudnił nawet na kilka lat tureckiego dyplomatę Aristarchi Beya jako asystenta, aby być przez niego informowanym o sprawach pokojowych. Również z tego punktu widzenia nie dziwi fakt, że część nagrody chciał przeznaczyć na działania pokojowe.

Wyciąg z testamentu

W oryginalnym szwedzkim tekście z tłumaczeniem kluczowego fragmentu testamentu czytamy:

Jest to jedyna pisemna wypowiedź samego Nobla na temat nagrody. Ani o jego motywacji do przekazania nagrody, ani o wielu szczegółach organizacyjnych niezbędnych do jej przyznania nie ma żadnych dodatkowych wyjaśnień.

Dlatego projekt nagrody pozostawiono w dużej mierze wykonawcom majątku, dziś w postaci Fundacji Nobla.

Reakcje

Na początku decyzja Alfreda Nobla nie była bynajmniej niekontrowersyjna. Jego bliscy kwestionowali testament, a opinia publiczna również krytykowała ideę nagrody. Krytyka płynęła również ze strony ówczesnego króla Oskara II. Z jednej strony był on zdania, że tak duża suma pieniędzy nie powinna być przekazywana obcokrajowcom, dlatego nie podobał mu się wyraźny zapis o nie faworyzowaniu Skandynawów. Z drugiej strony przyznanie Pokojowej Nagrody przez instytucję norweską było generalnie sprawą drażliwą, gdyż w perspektywie był już późniejszy rozpad Unii Szwedzko-Norweskiej.

W niektórych przypadkach dużą wagę przywiązywano do nagrody już na wczesnym etapie. 2 stycznia 1897 roku znany stał się testament Nobla, a już 4 stycznia szwedzki dziennik Svenska Dagbladet napisał:

Testament został uznany przez spadkobierców Nobla 5 czerwca 1898 roku, co umożliwiło powołanie w 1900 roku Fundacji Nobla.

Wybór kategorii

Nie wiadomo, dlaczego Nobel osiadł w swoim testamencie na powyższych pięciu kategoriach.

Nie ma na przykład Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, choć zwykle określa się tak Nagrodę Pamięci Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Jako przyrodnik, Nobel nie był przyjacielem "miękkiej humanistyki". Zamiast tego, przyznając nagrody za medycynę, chemię i fizykę, skupił się na dziedzinach, których osiągnięcia można było zobiektywizować. Jego niechęć do ekonomii odzwierciedla list opublikowany w 2001 roku przez czterech prawnuków jego brata Ludviga. Alfred Nobel pisze w nim: "Nie mam wykształcenia w dziedzinie ekonomii i nienawidzę jej z całego serca." W związku z tym potomkowie Nobla nakłaniali Szwedzką Akademię Nauk do traktowania "Nagrody Nauk Ekonomicznych Szwedzkiego Banku Narodowego ku pamięci Alfreda Nobla", która dopiero później została ufundowana przez Szwedzki Bank Narodowy w 1968 roku, oddzielnie od Nagród Nobla, jak dotąd bez powodzenia.

Podobnie nie ma Nagrody Nobla w dziedzinie matematyki (patrz sekcja Porównywalne nagrody poniżej). Możemy jedynie spekulować na temat przyczyn tego stanu rzeczy. Za możliwą przyczynę uznaje się to, że Nobel, praktyk, nigdy szczególnie nie lubił tej "nauki pomocniczej"; dla niego prawdopodobnie nie należała ona do kategorii, które posuwają ludzkość do przodu. Pewna anegdota mówi, że Alfred Nobel został kiedyś odrzucony przez swoją wielbicielkę na rzecz profesora matematyki - mówi się o Magnusie Gösta Mittag-Lefflerze - i w rozgoryczeniu Nobel wykreślił potem ze swojego testamentu planowaną nagrodę dla matematyki. Nie ma jednak na to żadnych dowodów historycznych. Podobnie jest z twierdzeniem, że Alfred Nobel był rzekomo zdradzany przez żonę z matematykiem. Jednak samo to nie może być prawdą, gdyż nigdy nie był żonaty. Późniejsza propozycja Komitetu Noblowskiego, aby ustanowić Nagrodę Nobla w dziedzinie matematyki, została odrzucona przez czołowych matematyków, prawdopodobnie po to, aby nie zwiększać konkurencji wśród naukowców.

Jego zaangażowanie w literaturę i pokój, obie dziedziny wykraczające poza nauki ścisłe, sięga prawdopodobnie sugestii jego wieloletniej koleżanki po piórze, działaczki pokojowej i pacyfistki Berthy von Suttner.

Druga lokalizacja nagrody Oslo

Nie wiadomo, jakie powody skłoniły Szweda Alfreda Nobla do powierzenia zadania wyboru laureata Pokojowej Nagrody Nobla komisji parlamentu norweskiego (Storting). W momencie przyznawania nagrody Norwegia i Szwecja były jeszcze połączone unią personalną pod przywództwem szwedzkim, a polityka zagraniczna leżała w gestii parlamentu szwedzkiego. W 1905 r. unia ta została rozwiązana, a Norwegia stała się niezależnym królestwem.

Fundacja Nobla została powołana jako instytucja centralna dla Nagrody Nobla przez wykonawców testamentu, Rudolfa Lilljequista i Ragnara Sohlmana (ostatniego asystenta Nobla). Powołanie Fundacji nie obyło się bez trudności. Na przykład testament był w niektórych punktach niejasny, co powodowało problemy prawne. Przygotowania do założenia fundacji trwały w sumie pięć lat. Przede wszystkim Sohlman miał za zadanie sprzedać akcje firmy Nobla i inne posiadane przez niego przedmioty. W chwili śmierci Nobel miał zarejestrowanych 355 patentów i założył 100 fabryk w 20 krajach. Majątek fundacji wyniósł ostatecznie 31 milionów koron szwedzkich i do 2006 roku wzrósł do 3,6 miliarda koron.

Fundacja Nobla jest zarządzana przez sześciu dyrektorów i jest odpowiedzialna w szczególności za administrowanie Nagrodą Nobla i organizację uroczystości. Organizuje również sympozja na tematy naukowe.

Statut został ustalony dekretem króla w momencie powołania Fundacji 29 czerwca 1900 roku. Może on zostać zmieniony, ale tylko na wniosek jednej z komisji przyznających nagrody lub członka zarządu fundacji. W głosowaniu Królewska Akademia Nauk ma dwa głosy, pozostałe instytucje po jednym głosie.

Ponieważ testament Nobla określa tylko kilka szczegółów dotyczących procedury przyznawania nagród, statut fundacji jest miarodajny w wielu kwestiach. Należy do nich obowiązek zachowania tajemnicy przez 50 lat, ograniczenie do trzech laureatów w każdej kategorii oraz zakaz przyznawania nagród osobom zmarłym.

Fundacja Nobla przyznała pierwszą nagrodę Balzana w 1961 roku, która sama honoruje wybitnych naukowców, m.in.

Aktywa i koszty fundacji

Dziś 50 proc. kapitału Fundacji Nobla jest inwestowane w akcje, 20 proc. w oprocentowane papiery wartościowe, a 30 proc. w inne formy inwestycji (np. nieruchomości czy fundusze hedgingowe). Udział każdej z tych trzech części może być zmieniony o 10 procent. Na początku 2008 roku 64 procent aktywów było zainwestowanych głównie w amerykańskie i europejskie akcje. 20 procent było w papierach wartościowych o stałym dochodzie, 12 procent poszło w nieruchomości i fundusze hedgingowe.

Po kryzysie finansowym od 2007 roku aktywa fundacji znacznie się zmniejszyły. O ile w 2007 roku wynosiły one 3,6 mld koron szwedzkich (ok. 380 mln euro), to w 2008 roku spadły do ok. 3,4 mld koron (wówczas ok. 315 mln euro). Na koniec 2011 roku aktywa Fundacji wynosiły niespełna 3 miliardy koron (niecałe 350 milionów euro), co oznaczało stratę w wysokości 178 milionów koron w stosunku do roku poprzedniego. Ze względu na spadek kapitału, w 2012 roku po raz pierwszy od 1949 roku zmniejszono także wysokość nagród pieniężnych (patrz także rozdział o nagrodach pieniężnych).

W 2011 roku koszty wyniosły około 120 milionów koron. Z tego 50 mln koron stanowiły nagrody pieniężne. Pozostałe koszty nagród oraz rekompensaty dla instytucji i osób zaangażowanych w ich przyznawanie wyniosły 27,4 mln koron. Imprezy podczas Tygodnia Noblowskiego w Sztokholmie i Oslo kosztowały 20,2 mln koron. Administracja, sympozja noblowskie i tym podobne kosztowały około 22,4 mln koron. Koszty związane z Nagrodą Biznesu ponosi Narodowy Bank Szwecji i wyniosły one 16,5 mln koron.

Les Prix Nobel

Od 1901 roku Fundacja Nobla wydaje rocznik z serii Les Prix Nobel, który zawiera relacje z uroczystości wręczenia nagród, biografie laureatów i ich wykłady noblowskie. Ukazuje się on co roku w październiku za rok poprzedni. Do 1988 r. teksty były w języku, w którym wygłoszono dany wykład noblowski itp. Od tego czasu teksty są głównie w języku angielskim. W 2011 roku publikacja nie pojawiła się. Od 2012 roku ukazuje się pod angielskim tytułem The Nobel Prizes.

Instytucje przyznające nagrody

Testament Nobla określa per se instytucje przyznające nagrody. Jednak dodatkowo sprecyzowali i częściowo delegowali proces wyboru.

Wszyscy nagrodzeni otrzymają certyfikat, złoty medal oraz nagrodę pieniężną.

Nagroda pieniężna

Od 2020 roku pula nagród wynosi 10 milionów koron szwedzkich (ok. 901 tys. euro) na kategorię.

Alfred Nobel zastrzegł, że jego majątek będzie inwestowany przez powierników w "bezpieczne papiery wartościowe", a dochody z odsetek będą rozdzielane w pięciu równych częściach pomiędzy Nagrody Nobla. Statut Fundacji Noblowskiej stanowi ponadto, że co najmniej 60 procent dochodów musi zostać rozdzielone jako nagrody.

W przypadku nagrodzenia więcej niż jednej osoby, nagroda niekoniecznie jest dzielona równo między zwycięzców. W przypadku dwóch laureatów, nagroda pieniężna jest zazwyczaj dzielona po równo. Jeśli jest trzech laureatów, nagroda jest albo rozdzielana w trzech równych częściach, albo jeden z laureatów otrzymuje połowę pieniędzy, a pozostali dwaj dzielą się pozostałą połową.

To ostatnie jest często spowodowane tym, że można przyznać maksymalnie dwa osiągnięcia. Na przykład w 2005 roku nagrodę z fizyki podzielono na dwie części, w których nagrodzono dwa różne osiągnięcia. Jedna część, a więc połowa nagrody pieniężnej, przypadła Royowi J. Glauberowi. Drugą część przyznano Johnowi Lewisowi Hallowi i Theodorowi Hänschowi, którzy otrzymali wówczas po jednej czwartej nagrody pieniężnej. Ale nawet jeśli honorowane jest tylko jedno osiągnięcie, pieniądze mogą być rozdzielane według tego schematu, na przykład w 2011 roku, kiedy Saul Perlmutter otrzymał połowę nagrody z fizyki, a Brian P. Schmidt i Adam Riess podzielili się drugą połową.

Ponieważ dochody z odsetek od aktywów fundacji ulegają wahaniom, w przeszłości zdarzały się również spadki nagród pieniężnych. Na początku pieniądze te były w dużej mierze inwestowane w obligacje rządowe, które z czasem przynosiły coraz mniejszy dochód. Przez wiele lat bezwzględna kwota nagrody pieniężnej pozostawała mniej więcej taka sama, więc inflacja powodowała spadek realnej wartości pieniędzy. Z czasem jednak rozluźniły się także regulacje stanowione przez państwo szwedzkie. W 1946 roku Fundacja Nobla została zwolniona z podatku. W 1953 roku Fundacja Nobla zliberalizowała zasady inwestowania, co pozwoliło na zwiększenie majątku fundacji. Od tego czasu fundacja zasadniczo inwestuje pieniądze w sposób, który wydaje się najbardziej opłacalny. W 1969 roku Szwedzki Bank Narodowy ustanowił Nagrodę Ekonomiczną, która jest zawsze obdarowywana taką samą kwotą pieniędzy jak Nagrody Nobla. Jednak wydatki związane z tą nagrodą są całkowicie finansowane przez Szwedzki Bank Narodowy.

W 1901 roku każda z poszczególnych kategorii nagród miała wartość 150.800 koron szwedzkich, co odpowiadałoby dzisiejszej wartości 7 milionów koron. Do 1955 roku suma nagrody zawsze pozostawała poniżej 200.000 koron i osiągnęła swój najniższy punkt w 1923 roku, jeśli wziąć pod uwagę wartość zakupu skorygowaną o inflację. Rzeczywista wartość zakupu nagrody spadała czasami do około 2 milionów koron. Najniższą wartość bezwzględną nagroda osiągnęła w 1919 roku, kiedy była warta tylko 133 127 koron. W latach 1953-2001 kilkakrotnie zwiększano fundusz wieczysty nagrody. W 1991 r. po raz pierwszy nagroda pieniężna miała wyższą wartość realną niż w momencie jej przyznania w 1901 r. Poprzedni szczyt bezwzględnej siły nabywczej nagroda osiągnęła w 2001 r. Od 2001 r. do 2011 r. wysokość nagrody utrzymywała się na stałym poziomie 10 mln koron, a więc realna wartość nagrody zmniejszyła się z powodu inflacji. Ponieważ laureaci nagrody pochodzą w większości z zagranicy, pewną rolę odgrywa również zmienny kurs korony. W 2012 r. po raz pierwszy od 1949 r. zmniejszono dotację na nagrodę, aby zabezpieczyć kapitał fundacji w dłuższej perspektywie. Przez kilka lat wynosiła ona 8 milionów koron, aż w 2017 roku wzrosła do 9 milionów i wreszcie w 2020 roku ponownie do 10 milionów koron.

Dziś majątek Fundacji Nobla jest znacznie wyższy niż fortuna Nobla. Pod koniec 2011 roku wynosił on 2,97 mld koron, podczas gdy zapisany w testamencie Nobla majątek o wartości 31 mln koron odpowiadałby dzisiejszej wartości nabywczej około 1,65 mld koron. 71 procent pieniędzy jest zainwestowanych za granicą, 29 procent w Szwecji. 53 procent pieniędzy znajduje się w akcjach. Fundacja Nobla wydaje ponownie od trzech do czterech procent dochodów. Wartość majątku fundacji rosła i osiągnęła szczyt w 1999 roku, kiedy wyniosła 3,94 miliarda koron, co po skorygowaniu o inflację stanowiło równowartość 279 procent pierwotnego kapitału z 1901 roku.

Medale

Statut Fundacji Nobla stanowi, że laureaci otrzymują "złoty medal z podobizną autora testamentu i odpowiednim napisem". Ponadto laureaci mają możliwość zamówienia trzech pozłacanych medali z brązu.

Medale Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, chemii, medycyny i literatury zaprojektował szwedzki rzeźbiarz i grawer Erik Lindberg, medal Nagrody Pokoju - norweski rzeźbiarz Gustav Vigeland. W przypadku tego ostatniego Lindberg przejął jednak także przeniesienie projektu na medale.

Na awersie medali stworzonych przez Lindberga wygrawerowany jest portret Alfreda Nobla, a także jego nazwisko, data urodzenia i data śmierci (zapisane cyframi rzymskimi). Rewers różni się w zależności od kategorii, przy czym fizyka i chemia mają ten sam motyw. Tam również wygrawerowane jest pełne nazwisko laureata. Kiedy w 1901 roku przyznawano pierwszą nagrodę, projekt medalu nie był jeszcze całkowicie ukończony, tak więc medale mają swój obecny wygląd dopiero od 1902 roku.

Awers medalu Nagrody Pokoju przedstawia nieco inny wizerunek niż ten, ale elementy portretu, nazwiska, daty urodzenia i daty śmierci są również zawarte.

Medal Nagrody Biznesu różni się od wszystkich pozostałych. Został zaprojektowany przez Gunvora Svenssona-Lundqvista i zawiera symbol Akademii Nauk, portret Alfreda Nobla oraz napis Sveriges Riksbank till Alfred Nobels Minne 1968 ("Narodowy Bank Szwecji ku pamięci Alfreda Nobla 1968") na awersie. Nazwisko laureata wytłoczone jest na otoku, co sprawia, że nie jest ono od razu widoczne. W 1975 roku spowodowało to problemy dla Leonida Witaliewicza Kantorowicza i Tjallinga Koopmansa. Ich medale zostały pomieszane i każdy ze zwycięzców wrócił do domu z niewłaściwym medalem. Dopiero cztery lata później, po zabiegach dyplomatycznych, udało się wymienić medale.

Medale przyznawane w Szwecji były bite w Myntverket w Eskilstunie w latach 1902-2010, natomiast medal przyznawany w Norwegii był bity przez Den Kongelige Mynt w Kongsberg.

Myntverket, który twierdzi, że został założony w 995 roku, a od 2002 roku należał do fińskiej mennicy Rahapaja Oy, został zamknięty w 2011 roku. Bicie szwedzkich pieniędzy zostało już wcześniej przeniesione za granicę, ale Myntverket nie przynosiło zysków z pozostałymi sześcioma pracownikami, więc operacja została zamknięta decyzją spółki matki. W efekcie Szwecja straciła ostatnią instytucję menniczą, co uniemożliwiło dalszą produkcję medali noblowskich w Szwecji. Fundacja Nobla uznała mennicę norweską za oczywisty wybór i zleciła wybicie monet z 2011 roku właśnie tam. Istniejąca od 1972 roku firma Svensk Medalj AB, która również ma siedzibę w Eskilstunie, odkupiła od Myntverket maszyny do produkcji medali. Od 2012 roku firma ta zajmuje się biciem medali.

Medale z 2012 roku, wykonane w Szwecji, mają wartość materialną około 65 000 koron szwedzkich (około 7 500 euro), ważą 175 gramów i są wykonane z 18-karatowego złota. Medal Nagrody Gospodarczej jest nieco cięższy i waży 185 gramów. Do 1980 roku medale były wykonane z 23-karatowego złota.

Medale laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Maxa von Laue (1914), Jamesa Francka (1925) i Nielsa Bohra (1922) mają szczególną historię. Bohr otrzymał medale od Francka i Laue, którzy byli prześladowani politycznie przez nazistów, na przechowanie, aby nie zostały skonfiskowane przez władze niemieckie. Bohr i duński lekarz August Krogh przekazali swoje medale na aukcję w marcu 1940 roku na rzecz funduszu wsparcia Finlandii, gdzie zostały zakupione przez anonimowego nabywcę. Gdy Niemcy najechali Danię, Bohr nie chciał dopuścić, by medale Francka i von Laue wpadły w ręce nazistów. Węgierski chemik George de Hevesy, który pracował wówczas w laboratorium Bohra, zasugerował Bohrowi, aby zakopał medale, ale Bohr nie chciał, gdyż mogłyby zostać wykopane. W końcu rozpuścił medale w aqua regia, gdy Niemcy wmaszerowali do Kopenhagi. W rzeczywistości naziści przeszukali laboratorium Bohra, ale nie mogli nic znaleźć. Po wojnie Bohr wysłał rozłożone złoto z medali do Sztokholmu, gdzie Fundacja Nobla zleciła wykonanie nowych medali dla Francka i von Laue. Medal Bohra został przekazany przez nabywcę Muzeum Historycznemu we Frederiksborgu i jest tam eksponowany do dziś.

Certyfikat

Wzór certyfikatów jest ustalany przez organy przyznające. Każdy certyfikat jest specjalnie wykonany dla laureata przez artystę i kaligrafa.

Aby mieć prawo do Nagrody Nobla, trzeba być nominowanym, choć nie każdy ma prawo do nominacji. Zasady w tym zakresie określa statut Fundacji Noblowskiej, a w razie potrzeby precyzują je instytucje zajmujące się wyłanianiem laureatów. Stosuje się je analogicznie do Nagrody Biznesu.

Nominować można tylko osoby żyjące. Do 1974 roku możliwe było przyznanie Nagrody Nobla osobie, która zmarła po granicznej dacie nominacji (koniec stycznia). I tak Erik Axel Karlfeldt został uhonorowany pośmiertnie w 1931 roku, a sekretarz generalny ONZ Dag Hammarskjöld w 1961 roku. Mahatma Gandhi natomiast został zastrzelony w 1948 roku przed datą graniczną, dlatego nie mógł otrzymać nagrody. Nie istniała też organizacja będąca jego następcą, która mogłaby zostać nagrodzona w jego miejsce. W 1948 roku ostatecznie nie przyznano Pokojowej Nagrody Nobla, ponieważ "nie było odpowiedniego żyjącego kandydata". W 1974 roku zmieniono statut tak, że dana osoba mogła zostać uhonorowana pośmiertnie tylko wtedy, gdy zmarła między ogłoszeniem (październik) a wręczeniem nagrody (10 grudnia), co miało miejsce w 1996 roku w przypadku Williama Vickreya. W 2011 roku immunolog Ralph M. Steinman zmarł trzy dni przed ogłoszeniem, że ma otrzymać nagrodę w dziedzinie fizjologii lub medycyny roku. Zgromadzenie Noblowskie w Instytucie Karolinska nie miało jednak o tym wiedzy. Zarząd Fundacji Noblowskiej doszedł do wniosku, że celem tej zasady było zapobieżenie celowemu pośmiertnemu przyznaniu nagrody. Ponieważ jednak decyzja została podjęta w dobrej wierze, że Steinman żyje, to i tak otrzyma nagrodę.

Nie ma możliwości samodzielnego nominowania.

Termin składania nominacji upływa 1 lutego. Nominacje złożone w ciągu dwunastu poprzedzających miesięcy będą brane pod uwagę przy wyborze.

Zasadniczo nagroda może być również przyznawana instytucjom i stowarzyszeniom, ale każda instytucja przyznająca nagrodę może sama zdecydować, czy powierzona jej nagroda powinna być dostępna na ten cel. Dotychczas z tej możliwości skorzystała jedynie Pokojowa Nagroda Nobla.

Prawo do nominacji

W zależności od kategorii nagrody prawo do nominacji mają różne osoby:

Interpretacja kryteriów

Brzmienie testamentu sugeruje, że nagroda powinna być przyznana osobie, która dokonała osiągnięcia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Stanowi to problem zwłaszcza w kategoriach naukowych. Wiele ważnych odkryć zostaje powszechnie uznanych dopiero po latach, a nawet dekadach. Szybkie przyznawanie nagród za osiągnięcia może również oznaczać, że ostatecznie nagrodę otrzymują mało znaczące lub wręcz błędne wyniki badań.

Statut interpretuje testament w ten sposób, że nagradzane są najnowsze osiągnięcia w danej dziedzinie, a starsze tylko wtedy, gdy ich znaczenie ujawniło się dopiero niedawno. Ponadto nagradzane są tylko te osiągnięcia, które zgodnie z doświadczeniem i badaniem przez ekspertów mają tak wybitne znaczenie, jak zamierzone w testamencie.

Dlatego też nagroda jest często przyznawana kilkadziesiąt lat po faktycznym osiągnięciu, aby mieć pewność, że uhonorowane osiągnięcie spełnia standardy wyznaczone przez Nobla.

Oznacza to również, że wielu laureatów nagród naukowych w momencie otrzymania nagrody jest już na emeryturze zawodowej. W niektórych przypadkach stanowi to nawet problem. Werner Forßmann, laureat nagrody w kategorii medycyna w 1956 roku, w chwili przyznania nagrody już dawno nie zajmował się badaniami kardiologicznymi, lecz zwykłą praktyką urologiczną w Bad Kreuznach, która nie wydawała się już odpowiednia. W rezultacie został ordynatorem chirurgicznym w szpitalu protestanckim w Düsseldorfie, gdzie wkrótce popadł w konflikt z tamtejszym zarządem i został zwolniony po okresie próbnym, ale cofnięto to z powodu wielkiego prestiżu Nagrody Nobla. W przypadku laureata Nagrody Nobla z fizyki, Theodora Hänscha, wkrótce po otrzymaniu nagrody w 2005 r. pojawił się problem, że powinien był przejść na emeryturę w październiku 2006 r. i w najlepszym wypadku pozwolono by mu pracować do 68 roku życia. Chwilami rozważał nawet wyjazd do USA. Rząd Bawarii zapewnił go jednak o rozwiązaniu opartym na prywatnym zatrudnieniu.

Czasami jakieś osiągnięcie nie może być uhonorowane, ponieważ potencjalny laureat już odszedł. Na przykład Oswald T. Avery nigdy nie otrzymał Nagrody Nobla, choć jego spostrzeżenie, że DNA jest nośnikiem informacji genetycznej, było z pewnością odkryciem na miarę stulecia. Jednak zbyt długo trwało, zanim nauka zaakceptowała to spostrzeżenie. W latach 1932-1953 był nominowany w sumie 36 razy (dane za lata 1954 i 1955 nie są jeszcze dostępne).

Obowiązek zachowania tajemnicy

Zgodnie ze statutem Fundacji, informacje o nominowanych i nominujących, jak również związane z nimi opinie i badania, są przechowywane przez Komitet pod kluczem przez okres 50 lat. Dopiero po tym czasie akta mogą być konsultowane na życzenie, przy czym każdy przypadek jest badany, a dostęp zarezerwowany dla badań historycznych.

Ograniczenia w wyborze laureatów

Oprócz ograniczenia do żyjących laureatów oraz maksymalnej liczby laureatów i wyróżnionych osiągnięć, istnieje również wymóg, że osiągnięcie musi być wcześniej opublikowane.

Nie przyznanie nagrody

Jeśli wśród nominacji nie znajdzie się propozycja spełniająca nakreślone warunki, nagroda pieniężna zostanie zatrzymana do następnego roku. Jeśli nie znajdzie się godny zwycięzca, pieniądze zostaną zwrócone Fundacji.

Jest to jedyna możliwość wynikająca ze statutu, aby nie przyznać nagrody. Zarówno opóźnienie przyznania, jak i nieprzyznanie nagrody zdarzało się wielokrotnie, zwłaszcza w czasach wojny. Najczęściej dotyczyło to Pokojowej Nagrody Nobla, którą odraczano łącznie 12 razy, a 19 razy w ogóle jej nie przyznano.

W latach 1914 do 1932, jeśli nie przyznano nagrody pieniężnej, zawsze przekazywano ją na fundusz specjalny danej kategorii nagród. W latach 1933-1948 jedna trzecia nagrody pieniężnej była w takim przypadku przekazywana do funduszu głównego, natomiast pozostałe dwie trzecie trafiały na fundusz specjalny danej kategorii nagród. Od tego czasu stosowano oba warianty, ale dotyczyło to tylko Pokojowej Nagrody Nobla, ponieważ pozostałe nagrody po raz ostatni nie zostały przyznane w czasie II wojny światowej. Pierwszy raz nie przyznano nagrody w 1914 roku, kiedy to nie nagrodzono nikogo w kategoriach literatura i pokój. Ostatni raz Pokojowa Nagroda Nobla nie została przyznana w 1972 roku.

Z możliwości późnego przyznania nagród korzystano kilkakrotnie w czasach wojny, ale też częściej w okresie międzywojennym. W latach dwudziestych XX wieku zdarzyło się to więcej niż raz w każdej kategorii nagród. Na przykład w Nagrodach Nobla za rok 1925 tylko Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny została przyznana bez opóźnienia. Natomiast w kategoriach naukowych od II wojny światowej nie było odroczenia nagrody. Ostatni raz zastosowano to w przypadku Literackiej Nagrody Nobla w 1949 roku. Pierwszą opóźnioną nagrodą była Pokojowa Nagroda Nobla w 1912 r. Po tym, jak stało się to niezwykłe od czasu Pokojowej Nagrody Nobla w 1976 r., która została przyznana dopiero w 1977 r., możliwość odroczenia została ponownie wykorzystana po raz pierwszy w 2018 r., kiedy Akademia Szwedzka przełożyła Literacką Nagrodę Nobla 2018 na 2019 r. z powodu kryzysu.

Zgodnie ze statutem, Nagroda Gospodarcza ma takie same wytyczne dotyczące przyznawania, ale do tej pory nie skorzystano ani z opcji odroczenia, ani z opcji nieprzyznania.

Zawiera informacje o różnych kategoriach laureatów nagród oraz chronologiczną kolejność.

Liczba laureatów nagrody

Nagroda może być podzielona pomiędzy maksymalnie dwa przedstawienia. W przypadku występu dwóch lub trzech osób, nagroda może zostać podzielona pomiędzy nie. Nigdy jednak nagroda nie może trafić do więcej niż trzech osób jednocześnie.

Jak pokazuje poniższa tabela (stan na 14 października 2020 r.), podział Nagród Nobla w poszczególnych dyscyplinach jest traktowany bardzo różnie.

Literacka Nagroda Nobla prawie nigdy nie jest dzielona (ostatnio w 1974 roku), ale kategorie naukowe są często dzielone, w fizyce i medycynie nawet w ponad połowie nagród. Z wyjątkiem literackiej Nagrody Nobla, tendencja we wszystkich nagrodach jest w kierunku dzielenia nagród.

Można to wytłumaczyć faktem, że osiągnięcia literackie są niemal wyłącznie dziełem jednostek. Przynajmniej żadne wspólne osiągnięcie nie zostało nigdy nagrodzone. Dlatego podział na trzech laureatów jest bardzo mało prawdopodobny, bo wtedy za to samo osiągnięcie trzeba by uhonorować co najmniej dwóch laureatów. Zgodnie ze statutem podział na dwie osoby, z których każda ma niezależne osiągnięcie, jest możliwy do pomyślenia tylko wtedy, gdy oba osiągnięcia były w danym roku równie ważne i nie było osiągnięcia, które byłoby jeszcze większe. W kategoriach naukowych osiągnięcia są jednak często wspólne dla wielu badaczy, więc podział jest zwykle właściwy.

Wielokrotni laureaci nagród

Do tej pory nagrodę przyznano tylko dwukrotnie pięciu osobom - Marie Curie (1903 za fizykę i 1911 za chemię), Linusowi Carlowi Paulingowi (1954 za chemię i 1962 za pokój), Johnowi Bardeenowi (1956 i 1972 obie za fizykę), Frederickowi Sangerowi (1958 i 1980 obie za chemię) oraz Karlowi Barry'emu Sharplessowi (2001 i 2022 obie za chemię). Pauling jest jedynym, który nie musiał dzielić się żadną z nagród z nikim innym.

również organizacje były kilkakrotnie uhonorowane tą nagrodą. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 1954 i 1981 roku. Jego poprzedniczka organizacja, Międzynarodowe Biuro Nansena ds. Uchodźców (Wysoka Komisja Ligi Narodów), otrzymała tę nagrodę w 1938 r., a jej szef Fridtjof Nansen w 1922 r. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża został nawet trzykrotnie (1917, 1944, 1963) uhonorowany za działania na rzecz pokoju, w 1963 r. wspólnie z Ligą Towarzystw Czerwonego Krzyża. Założyciel MKCK i ruchu czerwonokrzyskiego Henry Dunant otrzymał pierwszą Pokojową Nagrodę Nobla w 1901 roku wraz z francuskim pacyfistą Frédéricem Passy.

Proporcja kobiet

Do 2019 roku przyznano łącznie 866 Nagród Nobla w pięciu klasycznych kategoriach, z czego 787 trafiło do mężczyzn, 52 do kobiet i 27 do organizacji. Odliczając wielokrotnych laureatów, uhonorowano w ten sposób 784 mężczyzn, 51 kobiet i 24 organizacje. Ponadto w przypadku Nagrody Pamięci Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych było 82 laureatów mężczyzn i dwie laureatki. Udział kobiet, łącznie z nagrodą ekonomiczną, wynosi więc 5,7 procent.

Osoby, które otrzymały jedną z nagród kilkakrotnie, również są liczone kilkakrotnie w tabeli. W nawiasach podano liczbę fizycznie różnych laureatów nagród.

Zgodnie z wolą Nobla, nagrodę powinni otrzymać tylko najbardziej godni. Płeć nie jest wymieniana.

W związku z tym pierwsze Nagrody Nobla przyznano również kobietom, po raz pierwszy w 1903 r. Jednak ich podział na przestrzeni lat jest bardzo nieregularny. Nagrodę literacką przyznano kobiecie w sumie sześć razy w latach 1909-1966, a następnie nie przyznano jej ponownie aż do 1991 r. Podobnie jest z Nagrodą Pokojową, którą przyznano kobietom w 1905, 1931 i 1946 r., a następnie nie przyznano jej ponownie aż do 1976 r. W dziedzinie chemii kobieta otrzymała nagrodę dopiero w 2009 r., po 1964 r. W przypadku Nagrody w dziedzinie medycyny, do 1976 roku tylko Gerty Cori otrzymała nagrodę, ale od tego czasu uhonorowano jeszcze 11 kobiet. Nagroda w dziedzinie fizyki była pierwszą, która została przyznana kobiecie, ale ma najmniejszy odsetek kobiet. Kolejne nagrody dla kobiet były w 1963 i 2018 roku, ale kolejna kobieta została nagrodzona w 2020 roku. Nagroda za ekonomię była przez długi czas czysto męską domeną, aż w końcu 40 lat po pierwszym przyznaniu przyznano ją Elinor Ostrom.

Nagrody w kategoriach nauk przyrodniczych mogą być przyznawane wyłącznie naukowcom i są zwykle przyznawane po upływie długiego czasu od osiągnięcia laureata, tak więc poprzedni laureaci pochodzili w większości z pokoleń badaczy, w których odsetek kobiet był bardzo niski. W pozostałych dziedzinach pole możliwych nagrodzonych jest szersze. Komitet Nagrody Nobla może nagradzać także organizacje. Nagroda Literacka może być przyznana pisarzom niezależnie od kwalifikacji czy gatunku.

Marie Curie jest jedyną dwukrotną laureatką. Pierwszą nagrodę za fizykę otrzymała w 1903 roku, wraz z mężem Pierre'em i Antoine'em Henri Becquerelem. Stało się to jednak na skutek sugestii jej męża, który listownie wyjaśnił Komitetowi Noblowskiemu, że jego żona ma równy udział w osiągnięciu. Drugą nagrodę za chemię otrzymała w 1911 r. W obu kategoriach nagród była pierwszą kobietą laureatem. Oprócz niej tylko Linus Carl Pauling otrzymał dwie Nagrody Nobla w różnych kategoriach.

Dotychczas Nagrodę Nobla otrzymały cztery kobiety z krajów niemieckojęzycznych. Austriaczka Bertha von Suttner była drugą kobietą w historii, która otrzymała Nagrodę Nobla w 1905 roku i była również pierwszą laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Jedyne dwie Niemki, które otrzymały Nagrodę Nobla to Christiane Nüsslein-Volhard w 1995 roku i Herta Müller w 2009 roku. Austriaczka Elfriede Jelinek otrzymała literacką Nagrodę Nobla w 2004 roku.

Rokiem, w którym do tej pory najwięcej kobiet było w 2009 r. Pięć kobiet i ośmiu mężczyzn otrzymało nagrody, w tym nagrodę w dziedzinie ekonomii, wśród nich pierwsza od 45 lat kobieta-laureatka nagrody w dziedzinie chemii i pierwsza w historii kobieta-laureatka nagrody w dziedzinie ekonomii.

W sumie 19 kobiet było jedynymi laureatami Nagrody Nobla. Dotychczas trzykrotnie zdarzyło się, że tylko kobiety podzieliły się nagrodą. W 1976 roku Betty Williams i Mairead Corrigan otrzymały Pokojową Nagrodę Nobla. W 2011 roku Pokojową Nagrodę Nobla otrzymały także Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee i Tawakkul Karman. Nagroda Nobla z chemii w 2020 roku powędrowała do Emmanuelle Charpentier i Jennifer A. Doudna.

Ponadto Elizabeth Blackburn i Carol W. Greider podzieliły się w 2009 roku z Jackiem Szostakiem Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny. Rzeczniczka Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zakazu Min Lądowych, Jody Williams, otrzymała jedną połowę Pokojowej Nagrody Nobla w 1997 roku, organizacja jako taka drugą połowę. Wszystkie pozostałe laureatki dzieliły nagrodę z jednym lub kilkoma mężczyznami.

W 2005 roku w ramach kampanii 1000 Kobiet do Pokojowej Nagrody Nobla 2005 nominowano 1000 kobiet ze 151 krajów do Pokojowej Nagrody Nobla.

Najmłodsi i najstarsi laureaci Nagrody Nobla

Najwcześniejszą datę urodzenia spośród wszystkich noblistów miał Theodor Mommsen (1817-1903), który został nagrodzony w kategorii literatury na rok przed śmiercią. Był on najstarszym ze wszystkich laureatów Nagrody Nobla do 1927 roku. Jacobus Henricus van 't Hoff (1852-1911) był najmłodszym laureatem Nagrody Nobla, gdy przyznano ją po raz pierwszy, mając 49 lat. W następnym roku zastąpił go Pieter Zeeman, który miał 37 lat. William Lawrence Bragg, który otrzymał nagrodę w 1915 r. w wieku 25 lat, był najmłodszym laureatem przez prawie 100 lat. Poniższe listy przedstawiają odpowiednio najstarszych i najmłodszych laureatów, z co najmniej rekordzistą dla każdej płci w każdej kategorii.

1 Ponieważ data urodzenia Murada nie jest dokładnie znana, nie wiadomo, czy młodszy był Bragg czy Murad.

Od 4 maja 2008 roku Rita Levi-Montalcini była osobą, która osiągnęła najwyższy wiek spośród wszystkich laureatów Nagrody Nobla. Zmarła 30 grudnia 2012 roku w wieku 103 lat i 252 dni. Najstarszym męskim laureatem Nobla jest biochemik Edmond Henri Fischer, który zmarł w wieku 101 lat i 137 dni.

Najstarszym żyjącym laureatem Nobla jest farmakolog Tu Youyou, który ma 91 lat i 358 dni. Najstarszym żyjącym laureatem Nobla jest John B. Goodenough, który ma 100 lat i 151 dni.

Wśród laureatów ekonomii najwyższy wiek osiągnął Ronald Coase - 102 lata. Najstarszym żyjącym Laureatem Ekonomii jest Robert M. Solow w wieku 98 lat i 122 dni. Najstarszą kobietą Laureatem Ekonomii była Elinor Ostrom, która dożyła 78 lat. Jedyna żyjąca Laureatka Ekonomii, Esther Duflo, ma 50 lat i 59 dni.

Laureaci fizyki z 1957 r., Chen Ning Yang i Tsung-Dao Lee, są laureatami, dla których od przyznania nagrody upłynął najdłuższy okres, 65 lat i 13 dni. Wśród kobiet laureatek to Mairead Corrigan, która otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla w 1976 r. wraz z Betty Williams (1943-2020), jest laureatką, dla której od przyznania nagrody upłynął najdłuższy okres, czyli 46 lat i 13 dni. W rozbiciu na kategorie, odpowiednio najdłuższe rozpiętości czasowe wynoszą 54 lata i więcej w kategoriach nauk przyrodniczych, natomiast w przypadku Pokojowej Nagrody Nobla jest to tylko 49 lat, a w przypadku Literackiej Nagrody Nobla 37 lat.

Najdłuższy upływ czasu wśród laureatów Nagrody Ekonomicznej osiągnął Paul A. Samuelson, który otrzymał nagrodę w 1970 roku, a zmarł 39 lat i 3 dni później. Wśród wciąż żyjących laureatów najdłuższy czas upłynął dla Roberta M. Solowa. Otrzymał on nagrodę w 1987 roku, 35 lat i 13 dni temu. Dla Esther Duflo, laureatki Nagrody Ekonomicznej, minęły do tej pory 3 lata i 13 dni.

Obywatelstwo osób nagrodzonych

W swoim testamencie Nobel wyraźnie zastrzegł, że Skandynawowie nie powinni być preferowani przy przyznawaniu nagród, ale że należy wybierać tylko najbardziej godnych. Nie wiadomo, czy zasada ta jest obiektywnie brana pod uwagę, gdyż nieproporcjonalne przyznanie nagrody może wynikać także z faktu, że szczególnie dużo osiągnięć godnych nagrody powstaje w tym kraju.

Z wyjątkiem Szwecji, kraje skandynawskie nie są silnie reprezentowane. Szwecja zapewnia jednak laureatów nagród w każdej kategorii w ciągu co najmniej czterech lat. Z wyjątkiem Nagrody Chemicznej, gdzie Szwajcaria częściej angażuje się w nagrody, Szwecję wyprzedzają tylko znacznie ludniejsze kraje.

Szczególnie dobrze reprezentowane są Stany Zjednoczone. Przewodzą w statystykach we wszystkich kategoriach z wyjątkiem literatury. W ekonomii, do 2012 roku, wśród 71 laureatów było zaledwie 22 nieamerykańskich. Ale nawet nie biorąc pod uwagę nagrody w dziedzinie ekonomii, od II wojny światowej prawie nie ma lat, w których żaden Amerykanin nie otrzymałby nagrody. Tak było tylko w latach 1948, 1957 i 1991, przy czym w 1948 r. był jeden laureat urodzony w USA. Przed II wojną światową obraz jest dokładnie odwrotny: do 1922 r. tylko sześciu Amerykanów otrzymało Nagrodę Nobla, z czego trzy osoby otrzymały Pokojowe Nagrody Nobla. W latach 20. i 30. ubiegłego wieku jest jeszcze siedem lat, w których nie nagrodzono żadnego Amerykanina. Wśród laureatów są jednak także liczni imigranci, którzy uciekli z Europy lub wyjechali do USA ze względu na atrakcyjność instytucji naukowych, a później przyjęli obywatelstwo. Na przykład w 1973 roku obaj amerykańscy laureaci byli imigrantami.

Przez długi czas Fundacja Nobla prowadziła listy ze wskazaniem narodowości, ale od tego czasu usunęła tę informację ze swojej strony internetowej. Na uroczystości zapraszany jest przedstawiciel danego kraju, zwykle ambasador, który otrzymuje miejsce wśród gości honorowych. Narodowość określa zazwyczaj sam laureat. W przypadku Pokojowej Nagrody Nobla Norweski Instytut Nobla prowadzi własne listy, z których część różni się od list Fundacji Nobla.

Praktyka ta oznacza między innymi, że informacje o narodowości są czasem sporne lub mylące. W przypadku niektórych osób o podwójnym obywatelstwie podawana jest tylko jedna narodowość, jak na przykład Elizabeth Blackburn, która jest również obywatelką Australii, ale na listach noblowskich figuruje tylko jako obywatelka USA z australijskim miejscem urodzenia. Również w przypadku laureatów, którzy stali pomiędzy kilkoma narodami, jak np. Albert Schweitzer, który urodził się w Alzacji, podanie tylko jednego obywatelstwa jest uznawane za niewystarczające lub, w zależności od punktu widzenia obserwatora, błędne. Inną przyczyną rozbieżności są liczne zmiany państwowe w XIX i XX wieku. Na przykład w przypadku niektórych laureatów miejsce urodzenia jest wymieniane wraz z ówczesną i dzisiejszą narodowością, podczas gdy w przypadku innych wymienia się tylko jedno z tych dwóch. Przykładem tego jest Günter Blobel, którego miejsce urodzenia, obecnie w Polsce, wymienione jest jako miejsce w Niemczech.

Ponieważ Pokojowa Nagroda Nobla była już kilkakrotnie przyznawana laureatom, którzy działali na rzecz rozwiązania konfliktu o przynależność państwową danego obszaru, nawet wskazanie narodowości wiąże się z ryzykiem postrzegania jej jako tendencyjnej. Na przykład w przypadku nagrody dla XIV Dalajlamy Tendzina Gyatsho jako narodowość podano Tybet, choć państwo to istnieje tylko w formie rządu na wygnaniu. W 1998 i 1976 roku przyznano nagrody za osiągnięcia w uregulowaniu konfliktu w Irlandii Północnej. Tu Instytut Nobla wybrał jako narodowość Irlandię Północną, choć region ten nigdy nie był niepodległym państwem i żadna ze stron konfliktu nie dąży do jego utworzenia. Fundacja Nobla natomiast wymienia Wielką Brytanię jako narodowość po formalnej aktualnej przynależności.

Konflikty polityczne

Sama Nagroda Nobla jest neutralna politycznie, ale raz po raz wybór laureata prowadzi do konfliktów z rządami, które nie lubią laureata.

Dotyczy to zwłaszcza Pokojowej Nagrody Nobla. Chociaż komitet jest zazwyczaj powściągliwy w formułowaniu jednoznacznych ocen, sam wybór jest często postrzegany jako opowiedzenie się za lub przeciw określonej polityce. W pojedynczych przypadkach dochodzi też do wyraźnej krytyki, jak np. w przypadku nagrody dla Jimmy'ego Cartera w 2002 r. Podczas ogłoszenia przewodniczący komitetu Gunnar Berge wypowiedział się jednoznacznie przeciwko polityce irackiej ówczesnego prezydenta USA George'a W. Busha.

Przyznanie w 1935 roku Nagrody Nobla pacyfiście Carlowi von Ossietzky'emu doprowadziło do konfliktu z narodowosocjalistycznym reżimem w Niemczech.

Od 1934 roku różne grupy interesu prowadziły kampanię na rzecz przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Carlowi von Ossietzky, który w 1933 roku został aresztowany i deportowany do obozu koncentracyjnego. W 1934 roku nominacja została złożona zbyt późno i przez instytucję nieuprawnioną do nominacji. Kolejna próba w 1935 roku była obiecująca, ale rząd niemiecki wywarł znaczną presję, by nie dopuścić do przyznania nagrody. Komitet Noblowski powstrzymał się od przyznania nagrody w 1935 r. i zgodnie ze statutem wstrzymał jej przyznanie, tak że w 1936 r. można ją było przyznać jeszcze z mocą wsteczną.

Ciężko chory Ossietzky został w 1936 roku przeniesiony z obozu koncentracyjnego do szpitala, a 7 listopada zwolniony z więzienia. Międzynarodowa kampania odniosła skutek i Ossietzky otrzymał 23 listopada pokojową nagrodę Nobla za rok 1935. Mimo nacisków gestapo i samego Hermanna Göringa zdecydował się przyjąć nagrodę. Nie otrzymał zgody na wyjazd z kraju na uroczystość wręczenia nagrody w Norwegii i zmarł w Berlinie w 1938 roku.

Otto Loewi wyjechał do Austrii jako niemiecki naukowiec, gdzie otrzymał również obywatelstwo austriackie. W 1936 roku otrzymał w Grazu, wraz z Henrym Dalem, Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Jako Żyd był poddawany antysemickim prześladowaniom, więzieniu i naciskom na opuszczenie kraju. W marcu 1938 roku Austria została przyłączona do Niemiec. We wrześniu 1938 roku, bezpośrednio przed wyjazdem do Anglii, pieniądze z Nagrody Nobla zostały od niego siłą wymuszone przez reżim.

Aby taka polityczna katastrofa reżimu nie powtórzyła się, Adolf Hitler zadekretował w 1937 roku doktrynę, zgodnie z którą Niemcom Rzeszy zabroniono przyjmowania Nagrody Nobla "po wsze czasy". Zamiast tego wprowadzono Niemiecką Narodową Nagrodę Sztuki i Nauki, która była przyznawana w latach 1937 i 1938.

Zakaz dotknął kilku niemieckich naukowców. Richard Kuhn otrzymał nagrodę w dziedzinie chemii w 1938 roku, ale nie mógł jej przyjąć do 1948 roku. W 1939 roku Adolf Butenandt otrzymał nagrodę w dziedzinie chemii, jednak nie mógł jej przyjąć do 1949 roku. Gerhard Domagk otrzymał w 1939 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Za wyrażenie wdzięczności za nagrodę został nawet uwięziony. W 1947 roku udało mu się ją jednak przyjąć. Wszyscy ci laureaci musieli zrezygnować z nagrody pieniężnej, ponieważ nagrodę należało odebrać w ciągu roku.

W dwóch przypadkach reżim sowiecki podjął działania przeciwko przyznaniu nagród obywatelom Związku Radzieckiego.

Pisarz Borys Pasternak był namawiany do odrzucenia literackiej Nagrody Nobla, którą otrzymał w 1958 roku. Początkowo zgodził się, ale pod naciskiem rządu radzieckiego ostatecznie odmówił przyjęcia nagrody. Doktor Żywago, jego najbardziej znane dzieło, zostało wydane za granicą dopiero w 1957 roku, ponieważ w Związku Radzieckim odrzucono je z powodu "kontrrewolucyjnego ducha" i "patologicznego indywidualizmu". Przyznanie Pasternakowi Nagrody Nobla zostało odebrane przez urzędników jako akt nieprzyjazny. Pasternak został wydalony ze Związku Pisarzy.

Gdyby opuścił kraj, by przyjąć nagrodę, Pasternak musiałby się obawiać, że nie będzie mógł potem wrócić do Związku Radzieckiego. Nie chciał jednak w żadnym wypadku opuszczać kraju, więc odmówił przyjęcia. Zmarł w 1960 roku, a Doktor Żywago został dopuszczony do publikacji w Związku Radzieckim dopiero w 1987 roku. Syn Borysa Pasternaka odebrał nagrodę podczas specjalnej uroczystości w Sztokholmie w 1989 roku.

Fizyk Andriej Dmitriewicz Sacharow otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 1975 roku za swoją pracę jako działacz na rzecz praw człowieka w Związku Radzieckim. Odmówiono mu jednak pozwolenia na opuszczenie kraju, więc jego żona Jelena Georgijewna Bonner pojechała do Oslo, aby odebrać nagrodę i wygłosić przemówienie akceptacyjne oraz wykład.

Przyznając w 2010 roku Pokojową Nagrodę Nobla chińskiemu obrońcy praw człowieka Liu Xiaobo, który w tym czasie odbywał karę 11 lat więzienia za "obalenie władzy państwowej", komitet oparł się naciskom jego ojczyzny. Chiński rząd zareagował chłodno, nazywając laureata "przestępcą". Naciskom na bojkot ceremonii wręczenia nagrody podporządkowało się 19 państw, z których większość utrzymuje bliskie stosunki z Chinami i nie chciała ich narażać. Liu Xiaobo nie został zwolniony z więzienia, a jego żona również nie mogła odebrać nagrody, gdyż podobnie jak liczni inni chińscy działacze ma zakaz opuszczania kraju. Ostatni raz, kiedy ani laureat, ani bliski mu przedstawiciel nie mógł uczestniczyć w uroczystości, miał miejsce w 1936 roku, kiedy nagrodę otrzymał Carl von Ossietzky.

Podczas ceremonii fotel laureata pozostał symbolicznie pusty. Chiny zablokowały transmisję uroczystości w kraju, wyłączając dwa międzynarodowe kanały informacyjne i zaostrzając cenzurę internetu, co wpłynęło także na strony internetowe poświęcone Nagrodzie Nobla. Przewodniczący Komitetu Jagland zaapelował o uwolnienie Liu Xiaobo. Nagroda jest przechowywana w Oslo do czasu, gdy będzie można ją odebrać. Liu Xiaobo zmarł w 2017 roku nie mogąc odebrać nagrody.

W latach 2010-2017 w Chinach przyznawano Pokojową Nagrodę Konfucjusza, która jest uważana za kontrnagrodę dla Pokojowej Nagrody Nobla.

Ponieważ nie ma publicznej nominacji, a laureaci są ogłaszani przed ceremonią wręczenia nagród, nagroda cieszy się dużym zainteresowaniem w dniu ogłoszenia. Ogłoszenie nagród tradycyjnie odbywa się na początku lub w połowie października. Nagrody są zwykle ogłaszane w następującej kolejności:

Konferencje prasowe odbywają się dziś zazwyczaj w języku angielskim. Jednak szwedzkie organy przyznające nagrody zwykle odczytują ogłoszenie wraz z uzasadnieniem również w języku szwedzkim. Często nazwiska laureatów i uzasadnienie odczytywane są także w języku francuskim, niemieckim i rosyjskim, ponieważ Alfred Nobel znał biegle także te języki. Zależy to jednak od osoby ogłaszającej i pochodzenia danego laureata, którego nazwisko jest ogłaszane.

Daty są zwykle oznaczone "najwcześniej", ponieważ mogą wystąpić opóźnienia. Zdarzają się one na przykład wtedy, gdy rozmowa telefoniczna z laureatem nagrody trwa dłużej niż przewidywano.

Laureaci są zwykle informowani telefonicznie przed publikacją, także po to, by przygotować ich na spodziewany napór prasy. Ze względu na różnicę czasu, telefony te często docierają do laureatów amerykańskich w środku nocy. Ponieważ laureaci wiedzą w najlepszym razie, że są nominowani, wiadomość przychodzi zwykle najbardziej niespodziewanie i nierzadko w pamiętnych sytuacjach. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1991 roku, Richard R. Ernst, leciał do Moskwy, gdy poproszono go o wejście do kokpitu, gdzie otrzymał wiadomość. Günter Grass był u dentysty. Willy Brandt był na sesji niemieckiego Bundestagu, gdy przewodniczący Bundestagu Kai-Uwe von Hassel przerwał obrady i ogłosił wiadomości z Oslo. Czasami jednak osobom odpowiedzialnym nie udaje się dotrzeć do laureatów. Tak było np. w przypadku George'a E. Smitha, który dowiedział się o tym podczas pierwszego wywiadu prasowego.

Ceremonia wręczenia nagród w Sztokholmie i Oslo odbywa się co roku 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Od 1901 roku wokół przyznawania nagród narosło wiele tradycji.

Sztokholm

Laureaci są obiektem całego Tygodnia Noblowskiego, który rozpoczyna się kilka dni przed 10 grudnia, a kończy 13 grudnia. Są zakwaterowani w Grand Hôtel Stockholm w pobliżu Starego Miasta w Sztokholmie.

Zgodnie ze statutem Fundacji Noblowskiej laureat powinien, jeśli to możliwe, wygłosić wykład na temat nagrodzonego dzieła. Powinien on zostać wygłoszony przed przyznaniem nagrody lub nie później niż sześć miesięcy po jej przyznaniu.

Wykłady w Sztokholmie tradycyjnie wszystkie odbywają się 8 grudnia. Jeśli 8 grudnia wypada w weekend, mogą być odstępstwa. Na przykład w 2012 roku, gdy 8 grudnia wypadł w sobotę, wykłady z literatury i medycyny odbyły się już 7 grudnia, ale pozostałe odbyły się jak zwykle następnego dnia.

Jeśli laureat nie może być obecny z powodów zdrowotnych lub osobistych, w miarę możliwości zostanie wybrane inne rozwiązanie. Harold Pinter, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 2005 roku, przesłał swój wykład w formie wideo, ponieważ nie mógł podróżować z powodów zdrowotnych. Doris Lessing, laureatka Literackiej Nagrody Nobla w 2007 roku, również nie mogła uczestniczyć w spotkaniu z powodów zdrowotnych i zleciła odczytanie wykładu swojemu wydawcy.

Najważniejszym punktem Tygodnia Noblowskiego jest 10 grudnia, kiedy to wczesnym wieczorem król szwedzki po raz pierwszy wręcza nagrody. Dzień ten jest w Szwecji tzw. Dniem Nobla, który jest jednym z dni, w których należy wciągnąć szwedzką flagę.

Podczas pierwszego wręczenia nagród w 1901 roku wszystkie uroczystości odbyły się w Sali Lustrzanej w Grand Hotelu w Sztokholmie. Obecnych było 113 mężczyzn, którzy wznieśli toast raz za króla, Oskara II, i raz za księcia koronnego, późniejszego Gustawa V, a następnie odśpiewali czterokrotną wiwatkę. Tam też odbył się bankiet. Sam król nie był jednak obecny i nagrody wręczył dopiero w 1902 roku.

Od 1926 roku ceremonia wręczenia nagród odbywa się w Konserthuset na Hötorget. Przy wejściu rodziny królewskiej śpiewany jest szwedzki hymn królewski. Wygłaszane są przemówienia dotyczące pracy laureatów. Przemówienia te wygłaszane są głównie w języku szwedzkim, ale ostatnie zdania i zaproszenie do odbioru nagrody wygłaszane są po angielsku lub w języku ojczystym laureata. Następnie król wręcza medal nagrody i certyfikat. Na zakończenie ceremonii wręczenia nagrody śpiewany jest szwedzki hymn narodowy. Po tym następuje wyjazd rodziny królewskiej. W międzyczasie odbywa się program muzyczny.

Konserthuset ma bardzo ograniczoną przestrzeń, więc wybór gości jest jeszcze bardziej ograniczony niż na bankiecie po nim. Rodzina królewska, laureaci, przewodniczący Fundacji Nobla i poszczególni przewodniczący organizacji przyznających nagrody siedzą na scenie. W pierwszych rzędach znajduje się około 90 członków organizacji przyznających nagrody, byłych laureatów i mówców.

Następnie laureaci udają się na Bankiet Noblowski, który z małymi wyjątkami odbywa się w Stadshuset od 1930 roku; pierwotnie używano do tego celu Złotej Sali. Ponieważ stała się ona zbyt mała, obecnie odbywa się w Sali Niebieskiej na niższym piętrze. Złota Sala służy jako kuchnia, a później jest udostępniana do tańca.

Przy stole honorowym bankietu zasiadają laureaci, rodzina królewska, wysocy przedstawiciele ciał noblowskich oraz zagraniczni goście honorowi, np. ambasadorowie krajów, z których pochodzą laureaci. Ci specjalni goście honorowi maszerują w procesji na początku. Na Bankietach Noblowskich goszczą również osoby zaangażowane w proces przyznawania nagrody oraz goście honorowi z całego świata. Ponadto w bankiecie może uczestniczyć ograniczona liczba studentów szwedzkich uczelni. Prawo do zakupu tych biletów jest losowane w corocznej loterii. Studenci pełnią również obowiązki ceremonialne jako eskorta w procesji oraz jako stewardzi. W sumie w bankiecie uczestniczy ponad 1000 osób. Liczba ta jest jednak ściśle ograniczona ze względu na ograniczoną ilość miejsca w Stadshuset; nawet byłym laureatom odmawia się biletu, gdy miejsca są zapełnione.

Wielodaniowe menu jest utrzymywane w tajemnicy do samego końca i w przeciwieństwie do wszystkich innych oficjalnych dokumentów noblowskich jest dostępne tylko w języku francuskim. Cateringiem dla gości zajmuje się kilkuset pracowników, z których część przećwiczyła to z dużym wyprzedzeniem.

Król i prezes Fundacji Noblowskiej wznoszą toast za pamięć Alfreda Nobla. Po posiłku laureaci wygłaszają krótkie przemówienia z podziękowaniami. Jeśli w danej kategorii jest więcej niż jeden laureat, jeden z nich wygłasza mowę w imieniu swoich kolegów.

Do tego dochodzi bogaty program muzyczny między daniami i tańce po zakończeniu posiłku. Nagrodzone medale są potem również wystawiane w gablotach.

Po zakończeniu bankietu stowarzyszenie studenckie jednego ze sztokholmskich uniwersytetów tradycyjnie organizuje rozbudowane przyjęcie o określonym temacie. Wciąż uczestniczy w nim większość laureatów, którzy są zachęcani do zaprezentowania swoich umiejętności śpiewania.

W czasie pokoju bankiet odwołano dotychczas czterokrotnie: w 1907 r. z powodu żałoby narodowej po królu Oskarze II, w 1924 r., ponieważ żaden z laureatów z różnych powodów nie przybył, w 1956 r., ponieważ chciano nie dopuścić do udziału ambasadora radzieckiego w proteście przeciwko brutalnemu stłumieniu węgierskiego powstania ludowego, oraz w 2020 r. z powodu pandemii COVID-19. Obchody nagród podczas I wojny światowej zostały nadrobione w 1920 roku. Podczas II wojny światowej przez kilka lat nagroda nie była w ogóle przyznawana i nie odbywały się żadne uroczystości.

W dniach poprzedzających i następujących po uroczystości wręczenia nagród laureaci biorą udział w licznych wydarzeniach, np. odwiedzają szkoły.

13 grudnia jest w Szwecji festiwal Lucia, kiedy to dzieci wczesnym rankiem urządzają procesję ze świecami. Laureaci Nobla są budzeni przez taką procesję. Jest to tradycyjne zakończenie Tygodnia Noblowskiego.

Również 10 grudnia, wczesnym popołudniem w Oslo przyznawana jest Pokojowa Nagroda Nobla. Choć w Norwegii są też dni, w których na budynkach publicznych należy wywiesić norweską flagę, to w przeciwieństwie do Szwecji, 10 grudnia nie jest jednym z nich.

Od 1990 roku ceremonia wręczenia nagrody w Oslo odbywa się w ratuszu. W latach 1926-1946 odbywała się w Instytucie Noblowskim, następnie od 1947 roku w auli Uniwersytetu w Oslo. Sama ceremonia wręczenia nagrody odbywa się w obecności norweskiego króla i prowadzona jest przez przewodniczącego Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Następnie laureat wygłasza przepisany przez Statut Noblowski wykład w formie dłuższego przemówienia.

Po jego zakończeniu odbędzie się również bankiet w Oslo.

Od 1994 roku co roku w dniu następnym odbywa się Koncert Noblowski. Ten koncert na cześć laureata obejmuje zwykle szeroki zakres gatunków muzycznych. Program jest częściowo oparty na laureatach z danego roku, tzn. występują np. artyści z ich krajów ojczystych. Prezentowani są również laureaci, którzy często są obecni. Bilety na koncert mogą być zakupione przez ogół społeczeństwa.

Decyzje kapituł nagród są często kontrowersyjne. Zwłaszcza w kategoriach nagród pokojowych i literackich niemal co roku pojawia się odosobniona do ostrej krytyka. Natomiast w kategoriach nauk przyrodniczych krytyka jest rzadka i zwykle ogranicza się do tego, że nie uwzględniono innych naukowców zaangażowanych w nagrodzone osiągnięcie (patrz poniżej). Zdarza się również krytyka, że proces przyznawania nagród nie jest przejrzysty lub że dzieło jest honorowane zbyt późno (jeśli odbiorca nie może już wykorzystać pieniędzy z nagrody na badania ze względu na swój zaawansowany wiek).

Krytycznie ocenia się również fakt, że nagroda w kategorii ekonomii jest kojarzona z Nagrodą Nobla i jej procedurą, ponieważ przydatność tez ekonomicznych dla ludzkości (zgodnie z ideą Nagród Nobla) jest wątpliwa, a ekonomia jest niesłusznie podnoszona do rangi nauk przyrodniczych.

Znaczenie wydajności

W przypadku Pokojowej Nagrody Nobla krytyka wynika zazwyczaj z faktu, że jest ona często przyznawana w stosunkowo niewielkiej odległości od danego wydarzenia, przez co nie jest możliwe uwzględnienie historycznych rozważań i długofalowych konsekwencji. Przykładem są Henry Kissinger i Lê Đức Thọ, którzy otrzymali Nagrodę Nobla za zakończenie wojny z milionami ofiar, którą rozpoczęli na własną współodpowiedzialność. Nagrodę przyjął tylko Henry Kissinger, Lê Đức Thọ odmówił, bo jego zdaniem w Wietnamie nie było jeszcze wtedy pokoju. Nagrodę dla Yassera Arafata czy Menachema Begina za ich role w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie również potem kwestionowano. Innym przykładem jest kontrowersyjne przyznanie nagrody w 1985 roku Międzynarodowym Lekarzom na rzecz Zapobiegania Wojnie Nuklearnej (IPPNW), którym konserwatywni i chrześcijańsko-demokratyczni politycy europejscy zarzucali zbyt bliskie związki ideologiczne z blokiem wschodnim. Barack Obama otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 2009 roku, czyli w roku objęcia urzędu prezydenta USA, nie mając na swoim koncie żadnych znaczących sukcesów w polityce zagranicznej.

Literacka Nagroda Nobla jest również często krytykowana. Na przykład wybór Harolda Pintera w 2005 roku został mocno skrytykowany przez niektórych krytyków literackich. W przypadku wyboru Orhana Pamuka w 2006 roku reakcja w ojczyźnie Pamuka, Turcji, była mało chłodna, gdyż jest on tam pisarzem bardzo kontrowersyjnym politycznie. W obu przykładach pojawiło się jednak także wiele głosów pozytywnych.

W 1938 roku amerykańsko-amerykańska Pearl S. Buck otrzymała Nagrodę Literacką. Nagroda ta została wówczas przyjęta z niezrozumieniem i do dziś często uważana jest za błędną decyzję, gdyż dzieła Buck miały niewielką wartość literacką. Krytyka ta dała początek tak zwanemu "Lex Buck". Jest to niepisana zasada, że nagradzani powinni być tylko autorzy, którzy wcześniej byli przynajmniej raz nominowani. Według byłego stałego sekretarza Akademii Szwedzkiej, Horace'a Engdahla, ta wytyczna jest stosowana. Jednak ze względu na okresy zamknięcia Fundacji Noblowskiej nie można ostatecznie określić, jak często jest ona przestrzegana, aż do co najmniej 50 lat po przyznaniu nagrody. Z opublikowanych dotychczas przez Fundację Nobla danych, sięgających 1966 roku, wynika, że zarówno William Faulkner (1949), jak i Bertrand Russell (1950) otrzymali swoje Nagrody Nobla po zaledwie jednej nominacji. Była to jednak sytuacja wyjątkowa: zgodnie ze statutem nagroda może zostać odroczona o rok, jeśli nie uda się znaleźć odpowiedniego laureata. Tak było najwyraźniej w 1949 roku, mimo 35 nominacji. Gdyby w 1950 r. wśród 54 nominacji nie znaleziono godnego laureata za rok 1949 - co było już wówczas rekordem - nagroda wróciłaby do Fundacji. Wszyscy późniejsi laureaci, przynajmniej do roku 1969, byli nominowani kilkakrotnie.

Liczba laureatów nagrody

Innym problemem, zwłaszcza w dziedzinie nauk przyrodniczych, jest ograniczenie do trzech laureatów. Dziś osiągnięć naukowych często nie da się już przypisać pojedynczym naukowcom. Na przykład w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych nowych odkryć dokonuje się w wielkich akceleratorach, nad którymi pracują setki naukowców. W takich przypadkach nie przyznaje się jednak nagród odpowiednim instytucjom ani poszczególnym naukowcom. Nagrody przyznawane są raczej pojedynczym osobom w sposób reprezentatywny, a dyskusyjne może być, w jakim stopniu faktycznie przyczyniły się one do realizacji projektu.

W przypadku Pokojowej Nagrody Nobla problem ten można najłatwiej obejść, ponieważ dość powszechnie przyznaje się ją organizacjom. W przypadku literackiej Nagrody Nobla problem ten istnieje przynajmniej w zasadzie, ponieważ kolektywy pisarzy mogłyby oczywiście również mieć osiągnięcia godne Nagrody Nobla.

Lobbing

Jednym z wyjaśnień uderzająco dużej liczby amerykańskich laureatów jest argument, że Amerykanie prowadzą najlepszy lobbing. Na długo przed nominacją największe uniwersytety uzgadniają tylko kilku kandydatów, tak że szwedzcy jurorzy Nobla są zawsze zdumieni, gdy dzwonią na wydziały Ivy League z prośbą o odpowiednie propozycje i regularnie słyszą te same nazwiska. To częste wymienianie nazwisk sprawia, że Zgromadzenie Noblowskie z trudem unika rozpatrywania wymienionych kandydatów.

Inwestycje Fundacji Nobla

W 2017 roku pojawiła się krytyka ze strony organizacji pozarządowych, że fundacja inwestuje w akcje firm, które produkują lub modernizują broń jądrową. Fundacja zmieniła wtedy swoje wytyczne inwestycyjne, aby wykluczyć coś takiego w przyszłości.

Wiele innych nagród jest z różnych powodów uważanych za porównywalne z Nagrodą Nobla. Ponadto istnieją pewne nagrody, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z Nagrodą Nobla.

Nagroda Pamięci Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych

Od 1969 roku przyznawana jest nagroda - Alfred Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, która często określana jest jako "Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych" lub "Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii". Nagroda ta jest przyznawana razem z Nagrodami Nobla, podlega tym samym kryteriom przyznawania i jest obdarzona tą samą sumą. Nie jest ona jednak wymieniona w testamencie Alfreda Nobla; nagrodę pieniężną finansuje Szwedzki Bank Narodowy z własnych środków.

Nagroda Right Livelihood

Right Livelihood Award przyznawana jest corocznie od 1980 roku za osiągnięcia w dziedzinie ekologii i rozwoju. Zazwyczaj jest czterech laureatów. Nagroda ta nazywana jest alternatywnym Noblem, zwłaszcza w krajach niemieckojęzycznych. Nie ma ona jednak żadnych związków z Nagrodą Nobla i cieszy się mniejszym zainteresowaniem międzynarodowym. Jej fundator, niemiecko-szwedzki filantrop Jakob von Uexküll, zgłosił do Fundacji Nobla swój pomysł ustanowienia dwóch kolejnych Nagród Nobla za ekologię i w związku z ubóstwem. Fundacja jednak odrzuciła ten pomysł.

Teoretycznie takie ustanowienie byłoby możliwe na wzór Nagrody Ekonomicznej, czyli poprzez aneks do Statutu Nobla i całkowicie zewnętrzne finansowanie. Często podawanym powodem odrzucenia jest krytyka Nagrody Ekonomicznej po jej ustanowieniu. Von Uexküll obiecał również jedynie udział w finansowaniu.

Von Uexküll postanowił przyznać taką nagrodę na własną rękę. Założył Fundację Right Livelihood Award, która finansowana jest z indywidualnych datków i ma obecnie siedzibę w Sztokholmie. Na wzór Nagrody Nobla, Right Livelihood Award jest wręczana co roku w dniach poprzedzających 10 grudnia, w pomieszczeniach szwedzkiego parlamentu.

Ceny w innych obszarach tematycznych

Ponieważ Nagroda Nobla obejmuje tylko kilka dyscyplin, istnieje wiele innych nagród, które mają wybitne znaczenie w swoich dyscyplinach i tym samym pełnią podobną rolę jak Nagroda Nobla.

Taką renomą cieszą się następujące nagrody:

Nagrody z pośrednim odniesieniem do Nagrody Nobla

Ponadto istnieją nagrody, które podobnie jak Nagroda Nobla mają związek z instytucjami związanymi z Nagrodą Nobla lub z krajami skandynawskimi i dlatego umieszczane są w jej pobliżu:

Ceny azjatyckie

Ponadto istnieją pewne nagrody przyznawane w Azji, które cieszą się tam renomą porównywalną do Nagrody Nobla:

Ceny alternatywne i przeciwne

Niektóre nagrody zostały ustanowione jako alternatywa lub kontrnagroda dla Nagrody Nobla. Żadna z tych nagród nie jest nadal przyznawana.

Ig Nobel

Ig Nobel jest nagrodą satyryczną i przyznawana jest za bezużyteczne, nieważne lub dziwaczne prace naukowe. Wbrew nazwie, nagroda nie jest już postrzegana negatywnie i wielu laureatów chętnie ją przyjmuje. Podczas ceremonii wręczenia nagrody, prawdziwi laureaci Nobla dokonują wręczenia. Od 2010 roku jest nawet naukowiec, Andre Geim, który otrzymał zarówno Ig Nobla, jak i (10 lat później) Nagrodę Nobla.

Źródła

 1. Nagroda Nobla
 2. Nobelpreis
 3. Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson får ekonomipriset 2020 (Paul R. Milgrom und Robert B. Wilson erhalten den Wirtschaftspreis 2020), Sveriges Riksbank, Stockholm (Schwedisch).
 4. a b c d e Tore Frängsmyr, Alfred Nobel, deutsche Fassung herausgegeben vom Schwedischen Institut, ISBN 978-91-520-0955-0.
 5. ^ "Top Award, ShanghaiRanking Academic Excellence Survey 201" (PDF). IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Archived from the original on 12 March 2019.[clarification needed]|
 6. ^ Shalev, p. 8
 7. ^ Schmidhuber, Jürgen (2010). "Evolution of National Nobel Prize Shares in the 20th century". Archived from the original on 27 March 2014. Retrieved 9 October 2010.
 8. ^ Levinovitz, p. 5
 9. Miranda 2007, p. 691.
 10. Shalev 2002, p. 105.
 11. a b «Montreal-born doctor gets posthumous Nobel honour». www.cbc.ca (em inglês). CBC News. 3 de outubro de 2011. Consultado em 2 de março de 2019
 12. ^ T.ex. Johannes Fibiger tilldelades priset 1926 för fysiologi eller medicin för hans påstådda upptäckt av en parasit som orsakade cancer.[58]
 13. ^ Nobelveckan är veckan fram till prisutdelningen och banketten. Den börjar med att pristagarna kommer till Stockholm och avslutas normalt med Nobelfesten. Under veckan ordnar de prisutdelande institutionerna olika evenemang för pristagarna.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?